MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 348/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 348         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 12 iunie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

179. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca

 

589. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia ia locul de muncă

 

180. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

590. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

322. - Hotărâre privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

 

337. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

LEGI ŞI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 25 iulie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie.

(2) Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă constituie parte integrantă a contractului de ucenicie.”

2. După articolul 1 se introduc trei noi articole, articolele 11-13, cu următorul cuprins:

„Art. 11- - Obiectivele formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă sunt:

a) să ofere persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obţine o calificare în sistemul de formare profesională a adulţilor, care să permită ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării;

b) să permită angajatorilor să îşi asigure forţa de muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele proprii;

c) să faciliteze integrarea socială a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;

d) să asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, pentru a soluţiona problema pieţelor de muncă segmentate;

e) să contribuie la creşterea economică, crearea de noi locuri de munca, coeziunea socială şi împlinire personală;

f) să promoveze dialogul social şi să contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local.

Art. 12. - Ucenicia la locul de muncă se adresează:

a) persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă;

b) angajatorilor care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante.

Art. 13. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) angajator - persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de munca;

b) ucenic - persoana cu vârsta de peste 16 ani care, din voinţă proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obţinerii unei calificări;

c) furnizori de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, denumiţi în continuare furnizori - unităţi şi instituţii de învăţământ, angajatori, alţi formatori, autorizaţi/acreditaţi pentru calificarea respectivă;

d) coordonatorul de ucenicie - salariatul angajatorului sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică organizator al uceniciei la locul de muncă şi care are obligaţia de a colabora cu furnizorul de formare profesională autorizat pentru organizarea, desfăşurarea şi evaluarea continuă a formării profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupaţional corespunzător ocupaţiei în care se califică ucenicul;

e) contract de prestări de servicii de formare profesională - contractul încheiat între angajator şi furnizorul de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, dacă este altă persoană juridică, în temeiul căruia se asigură formarea profesională a ucenicului şi susţinerea examenelor de absolvire, la finalizarea contractului de ucenicie.”

3. Articolul 2 se abrogă.

4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie care îndrumă ucenicul în vederea dobândirii competenţelor profesionale necesare calificării pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.”

5. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie cuprinde şi următoarele clauze referitoare la:

a) denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul;

b) denumirea furnizorului de formare care desfăşoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;

c) numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia;

d) locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională;

e) durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă;

f) obligaţiile suplimentare ale angajatorului;

g) obligaţiile ucenicului;

h) alte clauze, potrivit legii.”

6. La articolul 4, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) şi (52). cu următorul cuprins:

„(51) Obligaţiile suplimentare ale angajatorului sunt:

a) să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durată determinată proporţional cu timpul lucrat;

b) să asigure ucenicului pregătirea practică necesară calificării în care ucenicul se formează profesional;

c) să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) să asigure finanţarea programului de formare profesională a ucenicului, dacă acest program nu este finanţat din alte surse.

(52) Obligaţiile ucenicului sunt:

a) să desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie;

b) să participe la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile

Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) să susţină şi să promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică, pentru obţinerea certificatului de calificare profesională.”

7. La articolul 4, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie, completat cu prevederile din contractul colectiv de muncă aplicabil şi ale regulamentelor interne, după caz.”

8. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;

b) a împlinit vârsta de 16 ani;

c) nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă;

d) îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

9. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.

10. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Ucenicii până la vârsta de 26 de ani au dreptul la întreţinere, acestora aplicându-li-se prevederile Codului civil, perioada de ucenicie fiind asimilată cu cea de continuare a studiilor.”

11. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.

12. La articolul 7, alineatele (1), (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:

a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calif cari de nivel 1;

b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;

c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3.

(3) Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi, după caz, cu legile speciale care reglementează acea ocupaţie.

(6) Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână.”

13. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) La încheierea contractului de ucenicie, părţile pot conveni ca, la încetarea acestuia:

a) activitatea ucenicului, după obţinerea calificării, să continue cel puţin o perioadă egală cu durata contractului de ucenicie, prin încheierea unui contract individual de muncă, în condiţiile legii, pentru exercitarea ocupaţiei în care ucenicul a fost calificat, dacă angajatorul a finanţat programul de ucenicie; b) ucenicul să suporte cheltuielile ocazionate de formarea profesională finanţată de angajator în condiţiile în care nu respectă termenii contractuali prevăzuţi la lit. a).”

14. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Statutul de ucenic îi conferă acestuia toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, de prezenta lege şi, după caz, de legile speciale care reglementează acea ocupaţie.”

15. Articolul 10 se modificaşi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligaţia să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică, precum şi toate condiţiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesională autorizat şi coordonatorul să îşi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului.”

16. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13, - Evaluarea şi certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.”

17. Articolul 14 se abrogă.

18. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Finanţarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate realiza din:

a) resurse proprii ale angajatorilor;

b) sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice;

c) fonduri structurale europene;

d) bugetul asigurărilor de şomaj;

e) alte surse legale constituite: donaţii, taxe etc.

(2) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita şi beneficiază, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică:

a) pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie;

b) pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate.

(4) Suma lunară prevăzută la alin. (2) se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.

(5) Modalitatea concretă de realizare a finanţării se detaliază prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

19. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Nu beneficiază de prevederile art. 15 angajatorii care, anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeaşi calificare,”

20. Articolul 17 se abrogă.

21. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Angajatorii care beneficiază de prevederile art. 15 alin. (1) lit. c) şi d) sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale ucenicilor pe toată perioada contractului de ucenicie încheiat în condiţiile prezentei legi.

(2) în situaţia în care contractul de ucenicie încetează anterior datei prevăzute în contract, angajatorul este obligat să restituie agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiva municipiului Bucureşti sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, dacă încetarea acestuia a avut loc din motivele prevăzute la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) şi art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

22. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, exercită controlul activităţii furnizorilor de formare autorizaţi ce desfăşoară programe de formare pentru ucenicie la locul de muncă.”

23. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Constituie contravenţie şi se sancţionează de către persoanele cu atribuţii de control conform art. 20, cu amendă de 10.000 lei, încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 3, art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1) şi (4), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1), (2), (4)-(6), art. 9,10, art. 12 alin. (3) şi art. 13.”

Art. II. - Prevederile art. I intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Contractele de ucenicie încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi produc efectele până la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate potrivit legislaţiei în vigoare la data încheierii lor.

Art. IV. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va elabora şi va supune spre aprobare modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. V. - În tot cuprinsul Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, sintagma „Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice”, iar sintagma „contract de ucenicie la locul de muncă” se înlocuieşte cu sintagma „contract de ucenicie”.

Art. VI. - Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 25 iulie 2011, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 11 iunie 2013.

Nr. 179.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la Socul de muncă şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 iunie 2013.

Nr. 589.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73 din 7 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 9 septembrie 2011, cu următoarele modificări:

1. La articolul unic, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. La articolul 266, alineatul (1) sa modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 266. - (1) CNAS, instituţie publică, autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care administrează şi gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate, are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 248, sectorul 3.»„

2. La articolul unic, punctul 7 va avea următorul cuprins: „7. La articolul 281 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«g) solicită avizul Ministerului Sănătăţii înaintea depunerii proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a proiectului de rectificare bugetară la Ministerul Finanţelor Publice;»„.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 11 iunie 2013.

Nr. 180.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 iunie 2013.

Nr. 590.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicare unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte norme privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, denumite în continuare EEE, contribuind astfel la protecţia sănătăţii umane şi a mediului, inclusiv la recuperarea şi eliminarea ecologică a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

Art. 2. - (1) Prezenta hotărâre se aplică categoriilor de EEE prevăzute în anexa nr. 1, fără a aduce atingere prevederilor alin. (2).

(2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 4 alin. (3) şi (4) se admite introducerea pe piaţă, până ia data de 22 iulie 2019, a EEE care nu intrau sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri.

(3) Prezenta hotărâre se aplică fără a aduce atingere cerinţelor legislaţiei în domeniul sănătăţii şi securităţii, substanţelor chimice, în special Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.448/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE şi 2000/21/CE ale Comisiei, precum şi cerinţelor legislaţiei specifice privind gestionarea deşeurilor.

(4) Prezenta hotărâre nu se aplică:

a) echipamentelor necesare pentru protecţia intereselor majore în materie de securitate a statelor membre, inclusiv armamentului, muniţiei şi materialului de război destinate unor scopuri specific militare;

b) echipamentelor destinate a fi trimise în spaţiu;

c) echipamentelor concepute în mod specific şi care urmează să fie instalate ca parte a altui tip de echipamente care sunt excluse sau nu intră în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri, care nu pot funcţiona decât ca parte a acelor echipamente şi care pot fi înlocuite doar de aceleaşi echipamente concepute în mod specific;

d) uneltelor industriale staţionare de mari dimensiuni;

e) instalaţiilor fixe de mari dimensiuni;

f) mijloacelor de transport pentru persoane şi bunuri, cu excepţia vehiculelor electrice cu două roţi pentru care nu se impune omologare de tip;

g) echipamentelor mobile nerutiere destinate exclusiv uzului profesional;

h) dispozitivelor medicale active implantabile;

i) panourilor fotovoltaice destinate a fi utilizate într-un sistem care este conceput, asamblat şi instalat de profesionişti pentru uz permanent într-un anumit loc în scopul producerii energiei solare pentru aplicaţii publice, comerciale, industriale şi rezidenţiale;

j) echipamentelor special concepute exclusiv pentru cercetare şi dezvoltare şi disponibile doar în cadrul unor tranzacţii între întreprinderi.

Art. 3. - Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:

1. echipamente electrice şi electronice sau EEE - echipamente care sunt dependente de curenţi electrici sau de câmpuri electromagnetice pentru a funcţiona corespunzător şi echipamente pentru generarea, transferul şi măsurarea acestor curenţi şi câmpuri proiectate pentru utilizarea la o tensiune nominală de maximum 1.000 de volţi pentru curent alternativ şi 1.500 de volţi pentru curent continuu;

2. dependent - în sensul pct. 1, în ceea ce priveşte EEE, care necesită curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice pentru a îndeplini cel puţin una dintre funcţiile acestuia;

3. unelte industriale fixe de mari dimensiuni - un ansamblu de mari dimensiuni de maşini, echipamente şi/sau componente care funcţionează împreună pentru o aplicaţie specifică, sunt instalate permanent şi dezinstalate de profesionişti într-un anumit loc şi sunt utilizate şi întreţinute de profesionişti într-o instalaţie industrială de producţie sau de cercetare şi dezvoltare;

4. instalaţie fixă de mari dimensiuni - o anumită combinaţie de mari dimensiuni de mai multe tipuri de aparate şi, după caz, de alte dispozitive care sunt asamblate şi instalate de profesionişti, sunt destinate a fi folosite în mod permanent într-un loc prestabilit şi dedicat şi sunt dezinstalate de profesionişti;

5. cabluri - toate cablurile cu o tensiune nominală mai mică de 250 de volţi care sunt folosite pentru conectarea EEE sau ca prelungitor pentru conectarea EEE la o priză de curent electric sau pentru interconectarea a două sau mai multe EEE;

6. producător - orice persoană fizică sau juridică care fabrică un EEE sau care deţine un EEE conceput sau fabricat şi pe care îl comercializează sub numele sau marca comercială proprie;

7. reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acţiona în numele acestuia în legătură cu atribuţiile stabilite;

8. distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanţul de distribuţie, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziţie pe piaţă un EEE;

9. importator-orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană, care introduce pe piaţa Uniunii Europene un EEE dintr-o ţară terţă;

10. operatori economici - producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul şi distribuitorul;

11. punere la dispoziţie pe piaţă - furnizarea unui EEE pentru distribuţie, consum sau uz pe piaţa Uniunii Europene în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit;

12. introducere pe piaţă - punerea la dispoziţie pentru prima dată a unui EEE pe piaţa Uniunii Europene;

13. standard armonizat - un standard adoptat, pe baza unei cereri din partea Comisiei Europene, de către unul dintre organismele europene de standardizare enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

14. specificaţie tehnică - documentul care stabileşte cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs, proces sau serviciu;

15. marcaj CE- marcajul prin care producătorul indică faptul că produsul este în conformitate cu cerinţele aplicabile stabilite în legislaţia de armonizare a Uniunii Europene care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;

16. evaluarea conformităţii - procesul care demonstrează în ce măsură sunt îndeplinite cerinţele prezentei hotărâri în ceea ce priveşte un EEE;

17. supraveghere a pieţei - activităţile desfăşurate şi măsurile luate de autorităţile publice pentru a se asigura că EEE sunt conforme cerinţelor stabilite în prezenta hotărâre şi că nu pun în pericol sănătatea, siguranţa sau alte aspecte referitoare la protecţia intereselor publice;

18. rechemare - orice măsură întreprinsă cu scopul de a se returna un produs care a fost pus deja la dispoziţia utilizatorului final;

19. retragere - orice măsură întreprinsă cu scopul de a împiedica punerea la dispoziţie pe piaţă a unui produs aflat în lanţul de distribuţie;

20. material omogen - un material cu compoziţie uniformă sau un material format dintr-o combinaţie de materiale care nu poate fi dezmembrat sau separat în materiale diferite prin acţiuni mecanice, precum deşurubare, tăiere, strivire, măcinare şi procese abrazive;

21. dispozitiv medical - definiţia este prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale;

22. dispozitiv medical pentru diagnostic în viţro - definiţia este prevăzută la art. 2 pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, cu modificările şi completările ulterioare;

23. dispozitiv medical implantabil activ - definiţia este prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active;

24. instrumente de monitorizare şi control industriale - instrumente de monitorizare şi control pentru uz exclusiv industrial sau profesional;

25. disponibilitatea unui substituent - capacitatea unui substituent de a fi fabricat şi livrat într-o perioadă de timp rezonabilă comparativ cu perioada necesară pentru fabricarea şi livrarea substanţelor prevăzute în anexa nr. 2;

26. fiabilitatea unui substituent - probabilitatea ca un EEE care utilizează un substituent să îndeplinească o anumită funcţie fără defecţiuni în anumite condiţii pentru o perioadă de timp stabilită;

27. piesă de schimb - o piesă separată a unui EEE care poate înlocui o piesă a unui EEE. EEE nu poate funcţiona în mod corespunzător fără piesa respectivă. Funcţionalitatea EEE este restabilită sau îmbunătăţită după înlocuirea piesei cu o piesă de schimb;

28. echipamente mobile nerutiere destinate exclusiv pentru uzul profesional - maşini care dispun de o sursă proprie de energie, a căror funcţionare în timpul lucrului necesită fie mobilitate, fie o mişcare continuă sau semicontinuă între o succesiune de puncte de lucru fixe şi care sunt disponibile doar pentru uz profesional.

Art. 4. - (1) Pot fi introduse pe piaţă EEE, inclusiv cablurile şi piesele de schimb pentru repararea sau reutilizarea acestora sau pentru îmbunătăţirea funcţiilor sau mărirea capacităţii acestora doar dacă nu conţin substanţele prevăzute în anexa nr.2.

(2) Pentru substanţele prevăzute la alin. (1) nu sunt admise valori mai mari ale concentraţiilor în materialele omogene decât cele prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică dispozitivelor medicale şi instrumentelor de monitorizare şi control introduse pe piaţă de la data de 22 iulie 2014, dispozitivelor medicale de diagnostic în vitro introduse pe piaţă de la data de 22 iulie 2016 şi instrumentelor industriale de monitorizare şi control introduse pe piaţă de la data de 22 iulie 2017.

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică cablurilor sau pieselor de schimb pentru repararea, reutilizarea, îmbunătăţirea funcţiilor sau mărirea capacităţii următoarelor:

a) EEE introduse pe piaţă înainte de data de 1 iulie 2006;

b) dispozitivelor medicale introduse pe piaţă înainte de data de 22 iulie 2014;

c) dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro introduse pe piaţă înainte de data de 22 iulie 2016;

d) instrumentelor de monitorizare şi control introduse pe piaţă înainte de data de 22 iulie 2014;

e) instrumentelor industriale de monitorizare şi control introduse pe piaţă înainte de data de 22 iulie 2017;

f) EEE care au beneficiat de o derogare şi au fost introduse pe piaţă înainte de expirarea derogării în cauză, în măsura în care este vorba despre derogarea respectivă.

(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică pieselor de schimb reutilizate, recuperate din EEE introduse pe piaţă înainte de data de 1 iulie 2006, care sunt utilizate în echipamente introduse pe piaţă înainte de data de 1 iulie 2016, cu condiţia ca reutilizarea să aibă loc în cadrul unor sisteme controlabile de returnare în circuit închis între întreprinderi, iar reutilizarea pieselor de schimb să fie notificată consumatorului,

Art. 5. - (1) Preluarea în legislaţia naţională a listei cu aplicaţiile pentru care nu se aplică prevederile art. 4 alin. (1), precum şi adaptarea acesteia la progresul ştiinţific şi tehnic se realizează prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice.

(2) Solicitările de acordare, de reînnoire sau de revocare a unei derogări de la aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) pot fi depuse de un producător, un reprezentant autorizat al unui producător sau orice operator economic din lanţul de distribuţie şi se transmit Comisiei Europene potrivit prevederilor anexei nr. 3.

(3) Cererea de reînnoire a unei derogări se depune cu cel puţin 18 luni înainte de expirarea derogării.

(4) în cazul în care cererea de reînnoire a unei derogări este respinsă sau în cazul în care o derogare este revocată, derogarea expiră la minimum 12 luni şi maximum 18 luni de la data deciziei.

Art. 6. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Economiei, ţinând seama de principiul precauţiei, prevăzut în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare, pe baza unor studii, pot propune Comisiei Europene modificarea listei de substanţe restricţionate prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 7. - (1) Producătorii introduc pe piaţă doar EEE care au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu” cerinţele stabilite la art. 4.

(2) Producătorii întocmesc documentaţia tehnică necesară şi aplică procedura de evaluare a conformităţii prin controlul intern al producţiei prevăzută în anexa nr. 5 sau contractează efectuarea acesteia.

(3) în cazul în care s-a demonstrat conformitatea EEE cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre prin procedura prevăzută la alin. (2), producătorii întocmesc declaraţia de conformitate UE şi aplică marcajul CE pe produsul finit.

(4) în cazul în care pentru EEE sunt aplicabile şi alte dispoziţii legale care impun realizarea unei proceduri de evaluare a conformităţii care este cel puţin la fel de strictă ca procedura prevăzută la alin. (2), conformitatea cu cerinţele de la art. 4 alin. (1) poate fi demonstrată în contextul procedurii respective, situaţie în care se poate întocmi o singură documentaţie tehnică pentru evaluarea conformităţii.

(5) Producătorii păstrează documentaţia tehnică şi declaraţia de conformitate UE timp de „10 ani după ce EEE a fost introdus pe piaţă.

(6) Producătorii trebuie să asigure existenţa unor proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producţiei în serie.

(7) Producătorii au obligaţia să ia în considerare în mod corespunzător modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile produsului şi modificările standardelor armonizate sau ale specificaţiilor tehnice, în raport cu care au declarat conformitatea EEE.

(8) Producătorii au obligaţia de a întocmi şi păstra un registru cu EEE neconforme şi rechemările produselor şi informează distribuitorii cu privire ia aceasta.

(9) Producătorii trebuie să se asigure de faptul că EEE au inscripţionate tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element de identificare, iar dacă dimensiunea sau natura EEE nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informaţiile respective sunt furnizate pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte EEE.

(10) Producătorii înscriu numele, denumirea comercială sau marca înregistrată şi adresa la care pot fi contactaţi, pe EEE sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoţeşte EEE.

(11) Producătorul trebuie să indice un singur punct la care acesta poate fi contactat.

(12) în cazul în care pentru EEE sunt aplicabile şi alte acte normative care conţin dispoziţii cel puţin la fel de stricte cu cele prevăzute la alin. (10) privind aplicarea numelui şi adresei producătorului, se aplică dispoziţiile respective.

(13) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un EEE pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare pentru a pune respectivul EEE în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz, şi informează imediat Garda Naţională de Mediu, iar pentru produsele destinate consumatorilor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor cu privire la aceasta, furnizând detalii, în special cu privire la neconformi ta te şi la orice măsuri corective luate.

(14) La cererea motivată a Gărzii Naţionale de Mediu, producătorii furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesare, în limba română, pentru a demonstra conformitatea EEE şi cooperează cu autoritatea menţionată, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri a EEE pe care le-au introdus pe piaţă.

Art. 8. - (1) Producătorii pot numi prin mandat scris un reprezentant autorizat pentru a acţiona în numele acestora în legătură cu atribuţiile stabilite de prezenta hotărâre, cu excepţia

obligaţiilor stabilite la art. 7 alin. (1) şi a întocmirii documentaţiei tehnice.

(2) Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător prin care acesta mandatează reprezentantul autorizat să îndeplinească cel puţin următoarele:

a) să păstreze la dispoziţia Gărzii Naţionale de Mediu, timp de 10 ani de la introducerea pe piaţă a EEE, declaraţia de conformitate UE şi documentaţia tehnică;

b) la cererea motivată a Gărzii Naţionale de Mediu, să furnizeze acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesare pentru a demonstra conformitatea unui EEE cu prevederile prezentei hotărâri;

c) să coopereze cu Garda Naţională de Mediu şi, după caz, cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea acestora, în orice acţiune întreprinsă pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri a EEE care fac obiectul mandatului lor.

Art. 9. - (1) Importatorii au obligaţia de a introduce pe piaţă numai EEE conforme cu prevederile prezentei hotărâri.

(2) înainte de introducerea unui EEE pe piaţă, importatorii trebuie să se asigure că a fost efectuată de către producător procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii.

(3) Importatorii trebuie să se asigure că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că EEE poartă marcajul de conformitate CE, este însoţit de documentele prevăzute şi că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la art. 7 alin. (8) şi (9).

(4) Importatorul care consideră sau are motive să creadă că un EEE nu este conform cu prevederile art. 4, nu introduce EEE pe piaţă înainte de aducerea acestuia în conformitate şi informează în acest sens producătorul, Garda Naţională de Mediu, iar pentru produsele destinate consumatorilor, şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

(5) Importatorii înscriu numele, denumirea comercială sau marca înregistrată şi adresa la care pot fi contactaţi, pe EEE sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoţeşte EEE.

(6) în cazul în care pentru EEE le sunt aplicabile şi alta acte normative care conţin dispoziţii cel puţin la fel de stricte cu cele prevăzute la alin. (5) privind aplicarea numelui şi adresei importatorului, se aplică dispoziţiile respective.

(7) Pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri, importatorii au obligaţia de a întocmi şi păstra un registru privind EEE neconforme şi rechemările de EEE şi de a informa distribuitorii cu privire la aceasta.

(8) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un EEE pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare pentru a pune respectivul EEE în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz, şi informează imediat Garda Naţională de Mediu, iar pentru produsele destinate consumatorilor, şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, cu privire ia aceasta, dând detalii, îh special cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate.

(9) Importatorii păstrează la dispoziţia Gărzii Naţionale de Mediu, timp de 10 ani de la introducerea pe piaţă a EEE, o copie a declaraţiei de conformitate UE şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia Gărzii Naţionale de Mediu, la cererea acesteia.

(10) La cererea motivată a Gărzii Naţionale de Mediu, importatorii furnizează toate informaţiile şi documentaţia necesare, în limba română, pentru a demonstra conformitatea EEE şi cooperează cu autoritatea menţionată, la cerere, la orice acţiune întreprinsă pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri a EEE pe care le-au introdus pe piaţă.

Art. 10. - (1) în situaţia în care distribuitorii pun la dispoziţie un EEE pe piaţă, aceştia trebuie să acţioneze cu responsabilitate în ceea ce priveşte cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre, având obligaţia să verifice în special dacă EEE poartă marcajul CE, dacă este însoţit de documentele necesare, în limba română, şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la art. 7 alin. (9) şi (10) şi la art. 9 alin. (5).

(2) în situaţia în care distribuitorul consideră sau are motive să creadă că un EEE nu este conform cu prevederile art. 4, acesta nu pune la dispoziţie EEE pe piaţă înainte de a-l pune în conformitate şi informează în acest sens producătorul sau importatorul, Garda Naţională de Mediu, iar pentru produsele destinate consumatorilor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

(3) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un EEE pe care l-au pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri iau măsurile corective necesare pentru a pune respectivul EEE în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz, şi informează imediat Garda Naţională de Mediu, iar pentru produsele destinate consumatorilor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor cu privire la aceasta, dând detalii, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.

(4) Distribuitorii, la cererea motivată din partea Gărzii Naţionale de Mediu, îi furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesare pentru a demonstra conformitatea EEE cu prevederile prezentei hotărâri şi aceştia cooperează cu Garda Naţională de Mediu, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri a EEE pe care le-au pus la dispoziţie pe piaţă.

Art. 11. - Un importator sau un distribuitor, atunci când introduce pe piaţă EEE sub numele sau marca sa sau modifică EEE deja introduse pe piaţă într-un mod în care conformitatea cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre poate fi afectată, este considerat producător în sensul prevederilor prezentei hotărâri şi acestuia îi revin obligaţiile producătorului prevăzute la art. 7.

Art. 12. - Operatorii economici au obligaţia să păstreze pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a EEE şi să pună la dispoziţie, la cererea Gărzii Naţionale de Mediu şi, după caz, a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, datele de identificare ale:

a) oricărui operator economic care Ie-a furnizat un EEE;

b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un EEE. Art. 13. - (1) Declaraţia de conformitate UE precizează că

a fost demonstrată îndeplinirea cerinţelor specificate la art. 4.

(2) Modelul declaraţiei de conformitate UE şi elementele acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 4 şi se actualizează în situaţia în care intervin modificări.

(3) Este obligatorie traducerea în limba română a declaraţiei de conformitate UE

(4) în cazul în care alte dispoziţii legale aplicabile impun realizarea unei proceduri de evaluare a conformităţii care este cel puţin la fel de strictă ca procedura prevăzută de prezenta hotărâre, conformitatea cu prevederile art. 4 alin. (1) poate fi demonstrată prin această procedură.

(5) Producătorul sau reprezentantul său autorizat, după caz, întocmesc o singură documentaţie tehnică.

(6) Prin redactarea declaraţiei de conformitate UE, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea EEE cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 14. - Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.

Art. 15. - (1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil şi într-o formă care să nu permită ştergerea, pe EEE sau pe plăcuţa cu date a EEE.

(2) în cazul în care marcajul CE nu poate fi aplicat potrivit prevederilor alin. (1) justificat din considerente ţinând de natura EEE, marcajul se aplică pe ambalaj şi pe documentele de însoţire.

(3) Marcajul CE se aplică înainte ca EEE să fie introdus pe piaţă.

(4) Producătorii şi importatorii au obligaţia aplicării corecte a regimului care reglementează marcajul CE.

(5) Organismele de supraveghere a pieţei prevăzute la art. 18 urmăresc aplicarea corectă a regimului care reglementează marcajul CE şi iau măsurile care se impun în cazul în care constată utilizarea incorectă a acestuia.

Art. 16. - (1) EEE care poartă marcajul CE, în absenţa unor dovezi indicând contrariul, se prezumă că sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri.

(2) Materialele, componentele şi EEE care au fost supuse unor teste şi măsurători care demonstrează conformitatea cu cerinţele prevăzute de art. 4 sau care au fost evaluate în conformitate cu standardele armonizate, ale căror specificaţii au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră a fi conforme cerinţelor din prezenta hotărâre.

Art. 17. - Ministerul Economiei şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice pot sesiza Comitetul la care se face referire în art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1 016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare, în situaţia în care din motive întemeiate şi prezentând argumentele necesare, consideră că un standard armonizat nu satisface în întregime cerinţele pe care le cuprinde şi care sunt prevăzute la art. 4.

Art. 18. - Garda Naţională de Mediu şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor supraveghează piaţa reglementată de prezenta hotărâre în conformitate cu art. 15-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Art. 19. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (8), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (4), (7) şi (9), art. 9 alin. (4)-(6) şi (8), art. 10 alin. (1), (2) şi (3) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (3), (12) şi (13), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), (3), (7) şi (9), art. 10 alin. (4), art. 12 şi art. 15 alin. (4) cu amendă de la 20.000 iei la 30.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se realizează, după caz, de comisari şi persoane împuternicite din cadrul:

a) Gărzii Naţionale de Mediu, pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (3), (4), (7)-(9), (12) şi (13), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) şi (3)-(9), art. 10 şi 12;

b) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (13), art. 8 alin. (2) lit. c), art. 9 alin. (4) şi (8), art. 10 alin. (2) şi (3), art. 12 şi art. 15 alin. (4).

(3) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1) se aplică fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora.

Art. 20. - (1) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 19 alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

Art. 21. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 12 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L nr. 174 din 1 iulie 2011, cu excepţia prevederilor anexelor III şi IV.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

p. Ministrul economiei,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 322.

 

ANEXA Nr. 1

 

Categorii de echipamente electrice şi electronice

 

1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni

2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni

3. Echipamente informatice şi de telecomunicaţii

4. Aparate electrice de consum

5. Echipamente de iluminat

6. Unelte electrice şi electronice

7. Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber şi echipament sportiv

8. Dispozitive medicale

9. Instrumente de monitorizare şi control, inclusiv instrumente industriale de monitorizare şi control

10. Distribuitoare automate

11. Alte echipamente electrice şi electronice care nu se regăsesc în categoriile de mai sus

 

ANEXA Nr. 2

 

Lista cu substanţele restricţionate prevăzute la art. 4 alin. (1) din hotărâre şi valorile concentraţiilor maxime din greutate admise în materialele omogene

 

1. Plumb (0,1%);

2. Mercur (0,1%);

3. Cadmiu (0,01%);

4. Crom hexavalent (0,1%);

5. Bifenil-polibromuraţi (PBB) (0,1%);

6. Eteri de difenil polibromuraţi (DEPB) (0,1%).

 

anexa Nr. 3

 

Cererile de acordare, reînnoire sau revocare a unor derogări prevăzute la art. 5 din hotărâre

 

Cererile de acordare sau reînnoire a unor derogări ori, mutatis mutandis, de revocare a unei derogări pot fi depuse de un producător, un reprezentant autorizat al unui producător sau orice operator economic din lanţul de distribuţie şi includ cel puţin următoarele:

a) denumirea, adresa şi datele de contact ale solicitantului;

b) informaţii privind materialul sau componenta şi utilizările specifice ale substanţei în materialul ori componenta pentru care se solicită derogarea sau revocarea acesteia şi caracteristicile specifice ale acesteia;

c) o justificare verificabilă şi documentată pentru o derogare sau pentru revocarea acesteia, în conformitate cu condiţiile stabilite la art. 5 din hotărâre;

d) o analiză a eventualelor substanţe, materiale sau proiecte alternative, efectuată pe baza ciclului de viaţă, inclusiv, dacă sunt disponibile, informaţii privind cercetări independente, studii evaluate inter pares şi activităţi de dezvoltare realizate de solicitant şi o analiză privind disponibilitatea unor astfel de alternative;

e) informaţii privind posibilele pregătiri pentru reutilizarea sau reciclarea materialelor din deşeuri de EEE, precum şi privind dispoziţiile referitoare la tratarea corespunzătoare a deşeurilor în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deşeurile de echipamente şi electronice;

f) alte informaţii relevante;

g) acţiunile propuse pentru dezvoltarea, solicitarea dezvoltării şi/sau aplicarea eventualelor alternative, inclusiv un calendar pentru desfăşurarea de astfel de acţiuni de către solicitant;

h) după caz, o indicaţie privind informaţiile care ar trebui considerate ca fiind proprietatea exclusivă a solicitantului, însoţită de o justificare verificabilă;

i) o propunere de formulare exactă şi clară a derogării, în cazul cererilor de acordare a unei derogări;

j) un rezumat al cererii.

 

ANEXA Nr. 4

 

Declaraţia de conformitate UE

 

1. Nr. ... [număr unic de identificare a echipamentelor electrice şi electronice (EEE)]

2. Denumirea şi adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat

3. Prezenta declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului (sau a instalatorului).

4. Obiectul declaraţiei (identificare a EEE permiţând trasabilitatea; poate include şi o fotografie, dacă este cazul).

5. Obiectul declaraţiei descris mai sus este conform cu prevederile Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice.

6. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la specificaţiile tehnice în legătură cu care se declară conformitatea, dacă este cazul

7. Informaţii suplimentare:

 

Semnat pentru şi în numele:...................................................................................................................

(locul şi data emiterii)

 

(numele, funcţia) (semnătura):

....................................................................

 

ANFXA Nr. 5

 

Procedură de evaluare a conformităţii prin controlul intern al producţiei

 

Controlul intern al producţiei

1. Controlul intern al producţiei este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 şi asigură şi declară pe propria răspundere că produsele în cauză satisfac cerinţele instrumentului legislativ care se aplică acestora.

2. Documentaţia tehnică

Producătorul întocmeşte documentaţia tehnică. Documentaţia tehnică permite evaluarea produsului din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele relevante şi include o analiză adecvată şi o evaluare a. riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi exploatarea produsului. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:

- o descriere generală a produsului;

- proiectul de concepţie şi desenele de fabricaţie şi schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc;

- descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acelor desene şi scheme şi a funcţionării produsului;

- o listă a standardelor armonizate şi/sau a altor specificaţii tehnice relevante ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau parţial, şi descrierile soluţiilor adoptate pentru a satisface cerinţele esenţiale ale instrumentului legislativ, în cazul în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate. În situaţia unor standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;

- rezultatele calculelor de proiectare făcute, ale examinărilor efectuate etc; şi

- rapoarte de încercări.

3. Fabricaţia

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea produselor fabricate cu documentaţia tehnică menţionată la pct. 2 şi cu cerinţele instrumentelor legislative care se aplică acestora.

4. Marcajul de conformitate şi declaraţia de conformitate

4.1. Producătorul aplică marcajul de conformitate impus, prevăzut în instrumentul legislativ, pe fiecare produs care satisface cerinţele aplicabile ale instrumentului legislativ.

4.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie de conformitate scrisă pentru un model al produsului şi o păstrează împreună cu documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor naţionale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a produsului. Declaraţia de conformitate identifică produsul pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei de conformitate este pusă la dispoziţia autorităţilor relevante la cerere.

5. Reprezentantul autorizat

Obligaţiile producătorului cuprinse la pct. 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

În baza prevederilor art. XIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Excedentul din anii precedenţi în execuţie poate fi utilizat numai după constituirea şi utilizarea integrală a veniturilor prevăzute a se încasa în anul 2013, conform anexei.

Art. 3. - Lunar, Administraţia Naţională „Apele Române” va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aferente lunii precedente, pe care o va depune la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice să o transmită până la data de 15 a lunii curente Ministerului Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 4 iunie 2013.

Nr. 337.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

pentru Administraţia Naţională „Apele Române”

 

 

- mii lei -

Cod

Denumire indicator

PROGRAM 2013

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

1.297.215

 

I. VENITURI CURENTE

878.136

 

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICE

878.136

3310

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

862.695

33 10 08

Venituri din prestări de servicii

862.695

3510

Amenzi, penalităţi şi confiscări

8.197

35 10 50

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

8.197

36 10

Diverse venituri

7.244

36 10 50

Alte venituri, din care:

7.244

 

Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologie)

6.800

 

Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor

444

 

IV. SUBVENŢII

419,079

42 10

Subvenţii de la bugetul de stat

289.623

42 10 38

Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii

89.623

 

Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare)

840

 

Credite externe pentru investiţii (BDCF V)

52.552

 

Alocaţii bugetare pentru investiţii

36.031

 

Construcţii

35.981

 

Alte active fixe

50

 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

200

42 10 39

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

200.000

43 10

Subvenţii de la alte administraţii

0

 

Lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului (fond de mediu)

0

45 10

Sume primite de la UE - alţi donatori în contul plaţilor efectuate şi prefinanţări

129.456

45 10 15

Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (Phare, fonduri europene, proiecte internaţionale cofinanţate, etc. inclusiv DESWAT şi „Controlul integrat al poluării cu nutrienţi”

78.889

45 10 16

Alte facilitaţi şi instrumente postaderare (FSUE)

50.567

 

TOTAL CHELTUIELI

1.297.215

01

CHELTUIELI CURENTE

1.140.219

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

375.356

20

BUNURI ŞI SERVICII

377.665

30

DOBÂNZI

2.200

55

ALTE TRANSFERURI

0

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARAE

332.446

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMENLOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

52.552

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

126.996

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

30.000

 

TOTAL CHELTUIELI (I+II+III)

1.297.215

 

LCHELTUIELI DIN SURSE PROPRII

957.025

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

957.025

01

CHELTUIELI CURENTE

836.060

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

375.356

10 01

Cheltuieli salariale în bani

294.085

10 01 01

Salarii de baza

280.008

10 01 05

Sporuri pentru condiţii de muncă

250

10 01 06

Alte sporuri

7.121

10 01 12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

970

10 01 13

Îndemnizaţii de delegare

940

10 01 30

Alte drepturi salariale în bani

4.796

10 0.3

Contribuţii

81.271

10 0301

Contribuţii de asigurări sociale de stat

61.170

10 03 02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

1.471

10 03 03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

15.292

10 03 04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de munca şi boli profesionale

874

10 03 06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

2.464

20

BUNURI ŞI SERVICII

376.625

20 01

Bunuri şi servicii

135.109

20 01 01

Furnituri de birou

2.137

20 01 02

Materiale pentru curăţenie

591

20 01 03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

14.572

20 01 04

Apă, canal şi salubritate

1.219

20 01 05

Carburanţi şi lubrifianţi

23.000

20 01 06

Piese de schimb

4,836

20 01 07

Transport

1.275

20 01 08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

5.103

20 01 09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

45.092

20 0130

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

37.284

20 02

Reparaţii curente

10.166

20 03

Hrana

589

20 03 01

Hrana pentru oameni

589

20 03 02

Hrana pentru animale

0

20 04

Medicamente şi materiale sanitare

1.788

20 04 01

Medicamente

28

20 04 02

Materiale sanitare

20

20 04 03

Reactivi

1.711

20 04 04

Dezinfectant

29

20 05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

7.060

20 05 01

Uniforme şi echipament

3.000

20 05 02

Lenjerie de pat

60

20 05 30

Alte obiecte de inventar

4.000

20 06

Deplasări, detaşări, transferări

3.820

20 06 01

Deplasări interne, detaşări, transferări

2.820

20 06 02

Deplasări în străinătate

1.000

20 09

Materiale de laborator

2.500

20 10

Cercetare-dezvoltare

5

20 11

Cărti, publicaţii şi materiale documentare

300

20 12

Consultanţă şi expertiză

1.912

20 13

Pregătire profesională

800

20 14

Protecţia muncii

2.377

20 16

Studii şi cercetări

1.450

20 22

Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor

25.978

20 23

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor (Stoc de apărare-surse proprii)

9.742

20 24

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

400

20 24 02

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne

400

20 25

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului

1.124

20 30

Alte cheltuieli

171.505

20 30 01

Reclame şi publicitate

300

20 30 02

Protocol şi reprezentare

750

20 30 03

Prime de asigurare non-viaţă

2.625

20 30 04

Chirii

2.000

20 30 09

Executarea silită a creanţelor bugetare

100

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

165.730

30

DOBÂNZI

2.200

30 01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

1.878

30 0102

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

1.878

30 03

Alte dobânzi

322

30 03 05

Dobânzi din operaţiunile de leasing

322

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARAE

81.879

56 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

81.879

56 03 01

Finanţare naţională

20.245

56 03 02

Finanţare externa nerambursabilă

58.644

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

2.990

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

90.965

71

Active nefinanciare

90.965

71 01

Active fixe

90.965

71 01 01

Construcţii

22.575

71 01 02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

54.019

71 01 03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale

1.371

71 01 30

Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale)

13.000

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

30.000

81

RAMBURSĂRI DE CREDITE

30.000

81 02

Rambursări de credite interne

30.000

81 02 01

Rambursări de credite interne garantate

30.000

 

II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care:

289.623

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

288.783

01

CHELTUIELI CURENTE

252.752

20

BUNURI ŞI SERVICII

200

20 30

Alte cheltuieli

200

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

200

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

200.000

56 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

200.000

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

52.552

65 01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (BDCE V)

52.552

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

36.031

71

Active nefinanaciare

36.031

71 01

Active fixe

36.031

71 01 01

Construcţii

35.981

71 01 30

Alte active fixe

50

80 10

Cap. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă

840

01

CHELTUIELI CURENTE

840

20

BUNURI ŞI SERVICII

840

20 23

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor (Stoc de apărare)

840

 

III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

50.567

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

50.567

01

CHELTUIELI CURENTE

50.567

55

ALTE TRANSFERURI

0

55 01

Transferuri interne

0

 

Lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului (fond de mediu)

0

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARAE

50.567

56 16

Alte facilitaţi şi instrumente postaderare (FSUE)

50.567