MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 342/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 342         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 11 iunie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

329. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Băiţa” – S.A. Stei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

333. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

334. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 februarie 2013 şi la Paris la 6 februarie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

462. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bacău, judeţul Bacău

 

740. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

 

3.674. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Maramureş

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Băiţa” - S.A. Stei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Băiţa” - S.A. Stei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate Societatea Comercială „Băiţa” - S.A. Stei poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 4 iunie 2013.

Nr. 329.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Societatea Comercială „Băiţa” - S.A. Stei

Sediul/Adresa; Stei, str. Cuza-Vodă nr. 9, judeţul Bihor

Cod unic de înregistrare: RO 14322197

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (2013)

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

10584

 

1

 

Venituri din exploatare

2

10364

 

2

 

Venituri financiare

3

 

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5-Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

8362

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

8362

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

4154

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

110

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

2618

 

 

 

C1

ch. cu Salariile

10

1594

 

 

 

C2

bonusuri

11

166

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

76

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

86

 

 

 

CS

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale si alte obligaţii legale

15

696

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

1480

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

2002

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

320

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

1682

 

1

 

Rezerve legale

22

100

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

1582

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23,24, 25 şi 26.

27

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

49

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

49

 

3

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b), din care:

45

1760

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

1594

 

 

b)

bonusuri

47

166

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2711

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2993

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

212

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

 

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

816,4

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

767

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

807

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al ari 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 

Art. 1. .- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de investiţii „C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 4 iunie 2013.

Nr. 333.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Operatorul economic: Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

Sediul/Adresa: Piaţa Naţiunile Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: R014273221

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

27.482,79

 

1

 

Venituri din exploatare

2

26.782,79

 

2

 

Venituri financiare

3

700,00

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

27.482,79

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

27.471,79

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

15.188,57

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

a

500,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul , din care:

9

10.222,22

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

6.948,55

 

 

 

C2

bonusuri

11

264,75

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

811,90

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

811,90

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

18,82

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

2.178,20

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

1.561,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

11,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

0,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RÂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

 

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute da lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23. 24, 25 şi 26.

27

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat. din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

52.637,09

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

40.000,00

 

 

 

1 Alocaţii bugetare aferente plaţi angajamentelor din anii anteriori

40bis

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

52.637,09

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

111

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

111

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

 

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

6.948,55

 

 

b)

bonusuri

47

264,75

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)12*1000

48

5.216,63

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

5.415,39

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

247,59

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

247,60

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)

52

0,00

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

1.000,00

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

 

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 februarie 2013 şi la Paris la 6 februarie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti

şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 1 februarie 2013 şi la Paris la 6 februarie 2013 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”, ratificat prin Legea nr. 224/2007, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 4 iunie 2013.

Nr. 334.


*) Traducere.

 

CEB

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Direcţia Generală pentru Împrumuturi şi Dezvoltare Socială

 

Domnului Claudiu Doltu,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice,

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti,

România

Paris, 6 februarie 2013

 

Subiect: Amendarea Acordului-cadru de împrumut

F/P 1568 (2006): Sistem integrat privind managementul apelor

 

Stimate Domnule Doltu,

 

Ca urmare a solicitării dumneavoastră din 1 februarie 2013 referitoare la amendarea Acordului-cadru de împrumut menţionat mai sus, B.D.C.E. ia act de următoarele:

- în cadrul proiectului au fost realizate economii;

- au fost selectate 7 subproiecte suplimentare pentru a fi realizate în cadrul Proiectului;

- graficul lucrărilor trebuie să fie extins pentru a permite finalizarea lucrărilor neterminate, dar şi pentru finalizarea noilor subproiecte.

Dorim să vă anunţăm că B.D.C.E. nu are obiecţii şi este de acord ca cele 7 noi subproiecte identificate să fie implementate în 3 judeţe, incluse în zonele de intervenţie ale Proiectului, Bihor, Constanta şi Prahova, şi într-un judeţ suplimentar - Vrancea -, iar data de finalizare să fie modificată şi să fie 31 decembrie 2015.

 

Cu stimă,

Thierry Poirel,

director general împrumuturi şi Dezvoltare Socială

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Domnului dr. Rolf Wenzel, guvernator,

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Fax:331.47.55.37.52

1 februarie 2013

 

Subiect: ref. Împrumut nr. F/P 1568 „Sistem Integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apel potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”

 

Stimate Domnule Wenzel,

 

La solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi în baza ultimelor cifre furnizate de Compania Naţională de Investiţii, vă rugăm să fiţi de acord cu amendarea anexei nr. 1 la Acordul-cadru de împrumut menţionat mai sus, respectiv cu modificarea paragrafelor „Localizare” şi „Graficul lucrărilor” după cum urmează:

„Localizare - Împrumutatul a transmis către B.D.C.E. o listă provizorie cuprinzând 17 judeţe în care se vor efectua activităţile Proiectului (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, Covasna, Braşov, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Suceava şi Vrancea), judeţe localizate în 11 bazine hidrografice (Crişuri, Someş-Tisa, Mureş, Olt, Prut, Şiret, Jiu, Argeş-Vedea, Buzău-Ialomiţa, Dunărea, precum şi în bazinul hidrografic Dobrogea-Litoral al Mării Negre).”

„Graficul lucrărilor: 2007-2015”

Această amendare este justificată de următoarele:

1. Din cele 66 de subproiecte incluse iniţial în Proiect, 36 sunt finalizate, 15 sunt în execuţie şi 15 au studiile de fezabilitate efectuate şi sunt în curs de a fi promovate pentru a le fi aprobaţi indicatorii tehnico-economici.

2. Au fost realizate economii la costul Proiectului, care ar putea să fie folosite pentru finanţarea altor 7 subproiecte localizate în 3 judeţe aflate în listă (Bihor, Constanţa, Prahova) plus într-un judeţ nou; Vrancea, care face parte din bazinul râului Şiret, bazin deja inclus în program.

3. Finalizarea subproiectelor existente, precum şi a noilor subproiecte propuse va necesita extinderea cu un an a graficului lucrărilor, având în vedere că finalizarea acestora necesită o perioadă de implementare de 3 ani.

În speranţa că solicitarea noastră se va bucura de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt.

 

Cu stimă,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bacău, judeţul Bacău

 

Având în vedere prevederile ari, 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

îh temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Bacău, judeţul Bacău.

(2) Teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Bacău, judeţul Bacău, este împărţit în 83 de sectoare cadastrale, potrivit schiţei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Marius Arthur Ursu

 

Bucureşti, 31 mai 2013.

Nr. 462.

 

ANEXĂ*)

 

Schiţa cu sectorizarea cadastrală UAT Bacău, judeţul Bacău

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

 

Având în vedere art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, prevăzuta în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 4 iunie 2013.

Nr. 740.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

 

Nota 1

Termenii între ghilimele duble („„) sunt termeni definiţi. „Definiţiile termenilor utilizaţi în listă” sunt anexate la prezenta listă.

Nota 2

În anumite cazuri, substanţele chimice sunt prezentate după denumire şi număr CAS. Lista se aplică substanţelor chimice cu aceeaşi formulă structurală (inclusiv hidraţii) indiferent de denumire sau număr CAS. Numerele CAS sunt prezentate pentru a facilita identificarea unei anumite substanţe chimice sau a unui anumit amestec, indiferent de nomenclatură. Numerele CAS nu pot fi utilizate ca unic mijloc de identificare deoarece unele forme ale substanţelor chimice cuprinse în listă au numere CAS diferite, iar amestecurile conţinând substanţe chimice cuprinse în listă pot avea, de asemenea, numere CAS diferite.

ML1. Arme cu ţeava lisă cu un calibru mai mic de 20 mm, alte arme de foc şi arme automate cu un calibru mai mic sau egal cu 12,7 mm (calibru 0,5 inchi) şi accesorii, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Puşti, carabine, revolvere, pistoale, pistoale-mitralieră şi mitraliere;

Notă:

ML1.a. nu se aplică următoarelor:

a. muschete, puşti şi carabine fabricate înainte de anul 1938;

b. reproduceri de muschete, puşti şi carabine ale căror modele originale au fost fabricate înainte de anul 1890;

c. revolvere, pistoale şi mitraliere fabricate înainte de anul 1890 şi reproducerile acestora.

b. Arme cu ţeava lisă, după cum urmează:

1. arme cu ţeava lisă special concepute pentru utilizări militare;

2. alte arme cu ţeava lisă, după cum urmează;

a. de tip complet automat;

b. de tip semiautomat sau cu dispozitiv pneumatic de armare;

c. Arme care folosesc muniţie fără tub cartuş;

d. Amortizoare de zgomot, monturi speciale pentru arme, cleme, dispozitive de ochire şi ascunzătoare de flacără pentru armele specificate la ML1 .a., ML1 .b. sau ML1 .c.

Nota 1

ML1. nu se aplică armelor cu ţeava lisă utilizate pentru vânătoare sau sport. Aceste arme nu trebuie să fie special concepute pentru utilizări militare sau de tip numai cu tragere automată.

Nota 2

ML1. nu se aplică armelor de foc special concepute pentru tragere cu muniţie inertă de instrucţie şi care nu pot folosi niciun fel de muniţie specificată la ML3.

Nota 3

ML1. nu se aplică armelor care folosesc muniţie încasetată cu percutare excentrică şi care nu sunt de tip numai cu tragere automată.

Nota 4

ML1.d. nu se aplică dispozitivelor optice de ochire pentru arme fără procesarea electronică a imaginii, cu mărire 4x sau mai mică, atunci când nu sunt special concepute sau modificate pentru utilizări militare.

ML2. Arme cu ţeava lisă cu un calibru de 20 mm sau mai mare, alte arme sau armament cu un calibru mai mare de 12,7 mm (calibru 0,5 inchi), lansatoare şi accesorii, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Mitraliere, obuziere, tunuri, mortiere, arme antitanc, lansatoare de proiectile, aruncătoare militare de flăcări, puşti, arme fără recul, arme cu ţeava lisă şi dispozitive de reducere a semnăturii pentru acestea;

Nota 1

ML2.a. include injectoarele, dispozitivele de măsurare, rezervoarele de stocare, precum şi alte componente special concepute pentru a fi utilizate cu încărcături lichide de propulsie pentru oricare dintre echipamentele specificate la ML2.a.

Nota 2

ML2.a. nu se aplică următoarelor tipuri de arme:

a. muschete, puşti şi carabine, fabricate înainte de anul 1938;

b. reproduceri de muschete, puşti şi carabine, ale căror modele originale au fost fabricate înainte de anul 1890;

c. mitraliere, obuziere, tunuri şi mortiere, fabricate înainte de anul 1890.

Nota 3

ML2.a. nu se aplică lansatoarelor portabile (ţinute în mână) de proiectile special concepute pentru a lansa proiectile captive, care nu au încărcături explozive puternice sau legătură de comunicaţie, la o distanţă de 500 m sau mai mică.

b. Lansatoare sau generatoare fumigene, de gaz şi pirotehnice, special concepute sau modificate pentru utilizări militare;

Notă

ML2.b. nu se aplică pistoalelor de semnalizare.

c. Dispozitive de ochire pentru arme şi suporturi pentru dispozitive de ochire pentru arme, având toate caracteristicile următoare:

1. special concepute pentru utilizări militare; şi

2. special concepute pentru armele specificate la ML2.a.;

d. Monturi special concepute pentru armele specificate la ML2.a.

ML3. Muniţii şi dispozitive de reglare a focosului, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Muniţie pentru armele specificate la ML1., ML2. sau ML12.;

b. Dispozitive de reglare a focosului special concepute pentru muniţia specificată la ML3.a.

Nota 1

Componentele special concepute specificate la ML3. includ:

a. componente fabricate din metal sau din mase plastice, cum ar fi: capse, tuburi cartuş, benzi pentru cartuşe, tamburi rotativi şi repere metalice ale muniţiei;

b. dispozitive de siguranţă şi armare, focoase, senzori şi dispozitive de iniţiere a exploziei;

c. surse de putere capabile să furnizeze energie înaltă pentru o singură întrebuinţare;

d. tuburi combustibile pentru încărcături de azvârlire;

e. submuniţii incluzând grenade, mine şi proiectile dirijate pe porţiunea finală a traiectoriei.

Nota 2

ML3.a. nu se aplică muniţiei sertizate fără proiectil (blank star) şi muniţiei inerte de instrucţie cu tubul cartuş perforat.

Nota 3 ML3.a. nu se aplică cartuşelor special concepute pentru oricare dintre următoarele scopuri:

a. semnalizare;

b. alungarea păsărilor; sau

c. aprinderea gazelor la puţurile petroliere.

ML4. Bombe, torpile, rachete nedirijate, rachete dirijate, alte dispozitive şi încărcături explozive şi echipamente şi accesorii conexe, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

N.B.1

Pentru echipamentul de ghidare şi navigaţie, a se vedea ML11.

N.B.2

Pentru sistemele de protecţie antirachetă pentru aeronave (AMPS), a se vedea ML4.C.

a. Bombe, torpile, grenade, încărcături fumigene, rachete nedirijate, mine, rachete dirijate, încărcături explozive de adâncime, încărcături de distrugere, dispozitive şi seturi pentru încărcături de distrugere, dispozitive cu „încărcături pirotehnice”, cartuşe şi simulatoare (adică echipamente de simulare a caracteristicilor oricăruia dintre aceste produse), special concepute pentru utilizări militare;

Notă

ML4.a. include:

a. grenade fumigene, bombe exploziv-incendiare, bombe incendiare şi dispozitive explozive;

b. ajutaje pentru rachete dirijate şi vârfuri pentru mijloace de transport la ţintă cu reintrare în atmosferă.

b. Echipamente având toate caracteristicile următoare:

1. special concepute pentru utilizări militare; şi

2. special concepute pentru «activităţi» legate de oricare dintre următoarele:

a. elementele specificate la ML4.a.; sau

b. dispozitivele explozive de fabricaţie artizanală (SEDs);

Notă tehnică

În sensul ML4.b.2, termenul «activităţi» se referă la mânuire, lansare, calibrare, control, descărcare, detonare, activare, furnizarea energiei necesare pentru o singură întrebuinţare, simularea unor ţinte, bruiere, dragare, detectare sau distrugere.

Nota 1

ML4.b. include:

a. echipamente mobile de lichefiere a gazului capabile să producă o cantitate mai mare sau egală cu 1.000 kg de gaz lichefiat pe zi;

b. cabluri electrice conductoare flotante destinate dragării minelor magnetice.

Nota 2

ML4.b. nu se aplică dispozitivelor portabile (ţinute în mână), limitate prin concepţie numai la detectarea obiectelor metalice şi care nu au capacitatea de a face diferenţierea între mine şi alte obiecte metalice.

c. Sisteme de protecţie antirachetă pentru aeronave (AMPS).

Notă

ML4.c. nu se aplică sistemelor de protecţie antirachetă pentru aeronave (AMPS) având toate caracteristicile următoare:

a. oricare dintre următorii senzori de avertizare antirachetă:

1. senzori pasivi cu răspuns de vârf cuprins între 100 şi 400 nm; sau

2. senzori activi cu impuls Doppler de avertizare antirachetă;

b. sisteme lansatoare de dipoli;

c. capcane termice cu funcţionare în spectrul vizibil şi infraroşu pentru devierea rachetelor sol-aer de pe traiectorie; şi

d. sunt instalate pe o „aeronavă civilă” şi au toate caracteristicile următoare:

1. AMPS este operabil numai pe „aeronava civilă” pe care acesta este instalat şi pentru care s-a emis oricare dintre următoarele autorizaţii:

a. un certificat de tip civil; sau

b. un document echivalent recunoscut de Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO);

2. AMPS foloseşte măsuri de protecţie pentru a preveni accesul neautorizat la „software”; şi

3. AMPS încorporează un mecanism activ care împiedică sistemul să funcţioneze atunci când este înlăturat din „aeronava civilă” pe care a fost instalat.

ML5. Sisteme de conducere a focului şi echipamente şi sisteme aferente de alertare şi avertizare, echipamente de testare, reglare şi contraacţiune, după cum urmează, special concepute pentru utilizări militare, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea:

a. Dispozitive de ochire pentru arme, calculatoare de tragere, echipamente de dispunere în poziţie de tragere pentru tunuri şi sisteme de control al armamentului;

b. Sisteme de descoperire, marcare, telemetrare, supraveghere sau urmărire a ţintelor; echipamente de descoperire, prelucrare a datelor, recunoaştere sau identificare; echipamente de integrare a senzorilor;

c. Echipamente de contraacţiune pentru produsele specificate la ML5.a. sau ML5.b.;

Notă

În sensul ML5. c, echipamentele de contraacţiune includ echipamentele de detectare.

d. Echipamente de testare sau reglare pe câmpul de luptă, special concepute pentru produsele specificate la ML5a., ML5.b. sau ML5c.

ML6. Vehicule terestre şi componente pentru acestea, după cum urmează:

N.B.

Pentru echipamentul de ghidare şi navigaţie, a se vedea ML11.

a. Vehicule terestre şi componente pentru acestea, special concepute sau modificate pentru utilizări militare;

Notă tehnică

La ML6.a. termenul vehicule terestre include remorcile.

b. Alte vehicule terestre şi componente pentru acestea, după cum urmează:

1. Vehicule cu tracţiune pe toate roţile ce pot fi utilizate pe drumuri neamenajate şi care au fost realizate sau prevăzute cu materiale sau componente pentru a asigura o protecţie balistică de nivel III (potrivit NU 0108.01, septembrie 1985, sau standard naţional comparabil) sau mai bună;

2. Componente având toate caracteristicile următoare:

a. special concepute pentru vehicule specificate la ML6.b.1.; şi

b. asigură o protecţie balistică de nivel III (potrivit NU 0108.01, septembrie 1985, sau standard naţional comparabil) sau mai bună.

N.B. A se vedea şi ML13.a.

Nota 1

ML6.a. include:

a. tancuri şi alte vehicule militare înarmate şi vehicule militare amenajate cu suporturi pentru montarea armamentului sau echipament pentru plantarea minelor ori lansarea muniţiei specificate la ML4.;

b. vehicule blindate;

c. vehicule amfibii şi vehicule ce pot traversa vaduri adânci;

d. vehicule de recuperare şi vehicule pentru remorcare sau pentru transport muniţie sau sisteme de arme şi echipamente aferente pentru manipularea încărcăturii.

Nota 2

Modificarea unui vehicul terestru pentru utilizări militare la ML6.a. presupune o schimbare structurală, electrică sau mecanică, care cuprinde una sau mai multe componente specia! concepute pentru utilizări militare. Asemenea componente includ:

a. anvelope special concepute pentru a asigura protecţia la penetrarea glonţului;

b. protecţia prin blindaj a părţilor vitale (de exemplu rezervoare de combustibil sau cabina şoferului);

c. Întărituri speciale sau suporturi pentru fixarea armelor;

d. iluminare mascată.

Nota 3

ML6. nu se aplică automobilelor civile sau maşinilor proiectate ori modificate pentru a

transporta bani sau valori, având blindaj sau protecţie balistică.

Nota 4

ML6. nu se aplică vehiculelor care întrunesc toate caracteristicile următoare:

a. au fost fabricate înainte de anul 1946;

b. nu conţin produse specificate în prezenta listă şi fabricate după anul 1945, cu excepţia reproducerilor de componente sau accesorii originale pentru vehicul; şi

c. nu încorporează arme specificate în ML1., ML2. sau ML4. cu excepţia cazului în care nu sunt funcţionale şi nu au capacitatea de a descărca un proiectil.

ML7. Agenţi toxici chimici sau biologici, „agenţi pentru combaterea dezordinii publice”, materiale radioactive, echipamente, componente şi materiale aferente, după cum urmează:

a. Agenţi biologici sau materiale radioactive „adaptate pentru utilizare în război” în vederea producerii de vătămări asupra oamenilor sau animalelor, degradării echipamentelor ori distrugerii recoltelor sau mediului;

b. Agenţi chimici de război (CW), incluzând;

1. agenţi CW toxici neuroparalitici:

a. alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fluorofosfonaţi de O-alchil (≤C10, inclusiv cicloalchii), cum ar fi:

sarin (GB): metilfluorofosfonat de O- izopropil (CAS 107-44-8); şi

soman (GD): metilfluorofosfonat de O- pinacolil (CAS 96-64-0);

b. N, N-dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) amidocianofosfaţi de O-alchil (≤C10, inclusiv cicloalchii), cum ar fi:

tabun (GA): N, N-dimetilamidocianofosfat de O-etil (CAS 77-81-6);

c. alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) tiofosfonaţi de O-alchil (H (≤C10, inclusiv cicloalchii) S-[2-(dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropiljaminojetilj şi sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare, cum ar fi:

VX: metiltiofosfonat de 0-etil-S-[2-(diizopropilamino)etil] (CAS 50782-69-9);

2. agenţi CW vezicanţi:

a. Iperite cu sulf, cum ar fi:

1. 2-cloroetil-clorometil-sulfură (CAS 2625-76-5);

2. bis (2-cloroetil) - sulfura (CAS 505-60-2);

3. bis (2-cloroetiltio) - metan (CAS 63869-13-6); 4.1,2-bis (2-cloroetiltio) - etan (CAS 3563-36-8);

5.1,3-bis (2-cloroetiltio) - n-propan (CAS 63905-10-2); 6.1,4-bis (2-cloroetiltio) - n-butan (CAS 142868-93-7);

7.1,5-bis (2-cloroetiltio) - n-pentan (CAS 142868-94-8);

8. bis (2-cloroetiltiometil) - eter (CAS 63918-90-1);

9. bis (2-cloroetiltioetil) - eter (CAS 63918-89-8);

b. lewisite, cum ar fi:

1.2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);

2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);

3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);

c. iperite cu azot, cum ar fi:

1. HN1: bis (2-cloroetil) etilamina (CAS 538-07-8);

2. HN2: bis (2-cloroetil) metilamina (CAS 51-75-2);

3. HN3: tris (2-cloroetil) amina (CAS 555-77-1);

3. substanţe toxice incapacitante, cum ar fi:

benzilat de 3-chinuclidinil (BZ) (CAS 6581-06-2);

4. substanţe toxice defoliante, cum ar fi:

a. 2-cloro-4-fluoro-fenoxiacetat de butii (LIMF);

b. acid 2,4,5-triclorofenoxiacetic (CAS 93-76-5) în amestec cu acid 2,4-diclorofenoxiacetic (CAS 94-75-7) [agent Orange (CAS 39277-47-9) ];

c. Precursori pentru arme chimice binare şi precursori de bază, după cum urmează:

1. difluoruri alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fosfonice. cum ar fi:

DF: difluorură metilfosfonică (CAS 676-99-3);

2. alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fosfoniţi de O-alchil (H sau ≤C10, inclusiv cicloalchil)-O-[2-(diaichil (metil, etil, n-propil sau izopropil) amino) etil] şi sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare, cum ar fi:

QL: metilfosfonit de O-etil-O-[2-(diizopropilamino) etil] (CAS 57856-11-8);

3. clorosarin: metilclorofosfonat de O-izopropil (CAS 1445-76-7);

4. clorosoman: metilclorofosfonat de O-pinacolil (CAS 7040-57-5);

d. „Agenţi pentru combaterea dezordinii publice”, constituenţii chimici activi şi combinaţiile acestora, incluzând:

1. α-brombenzenacetonitril (cianură de brombenzil) (CA) (CAS 5798-79-8);

2. [(2-clorfenil) metilen] propandinitril, (O-clorobenzilidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 2-clor-1- feniletanonă, clorură de fenilacil (ω-cloroacetofenonă) (CN) (CAS 532-27-4);

4. dibenz-(b, f)-1,4-oxazepină (CR) (CAS 257-07-8),

5. 10-clor-5,10 clorură de dihidrofenarsazină, adamsită, (DM), (CAS 578-94-9);

6. N- nonanoilmorfolină,(MPA) (CAS 5299-64-9);

Nota 1

ML7.d. nu se aplică „agenţilor pentru combaterea dezordinii publice” în ambalaj individual, destinaţi autoapărării.

Nota 2

ML7.d. nu se aplică constituenţilor chimici activi şi combinaţiilor acestora identificaţi şi ambalaţi pentru industria alimentară sau pentru scopuri medicale.

e. Echipamente special concepute sau modificate pentru utilizări militare, concepute ori modificate pentru răspândirea oricăruia din următoarele, precum şi componente special concepute pentru acestea:

1. materiale sau agenţi specificaţi la ML7,a., ML7.b. sau ML7.d.; sau

2. agenţi chimici de război (CW) obţinuţi din precursori specificaţi la ML7.c;

f. Echipamente de protecţie şi decontaminare, special concepute sau modificate pentru utilizări militare, componente şi amestecuri chimice, după cum urmează:

1. echipamente concepute sau modificate pentru apărarea împotriva materialelor specificate la ML7.a., ML7.b. sau ML7.d., precum şi componente special concepute pentru acestea;

2. echipamente concepute sau modificate pentru decontaminarea obiectelor contaminate cu materialele specificate la ML7.a. sau ML7.b., precum şi componente special concepute pentru acestea;

3. amestecuri chimice special realizate sau dezvoltate pentru decontaminarea obiectelor contaminate cu materialele specificate la ML7.a. sau ML7.b.;

Notă

ML7.Î. 1. include:

a. unităţi de aer condiţionat special concepute sau modificate pentru filtrare nucleară, biologică ori chimică;

b. Îmbrăcăminte de protecţie.

N.B.

Pentru măştile de gaze civile şi echipamentul de protecţie şi decontaminare, a se vedea, de asemenea, 1.A.004. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

g. Echipamente special concepute sau modificate pentru utilizări militare, concepute sau modificate pentru detecţia ori identificarea materialelor specificate la ML7.a., ML7.b. sau ML7.d., precum şi componente special concepute pentru acestea;

Notă

ML7.g. nu se aplică dozimetrelor individuale de monitorizare a radiaţiilor.

N.B.

A se vedea, de asemenea, 1.A.004. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

h. „Biopolimeri” special concepuţi sau prelucraţi pentru detecţia ori identificarea agenţilor chimici de război (CW) specificaţi la ML7.b. şi culturi de celule specifice folosite pentru producerea lor;

i. „Biocatalizatori” pentru decontaminarea sau degradarea agenţilor chimici de război (CW) şi sisteme biologice pentru acestea, după cum urmează:

1. „biocatalizatori” special concepuţi pentru decontaminarea sau degradarea agenţilor chimici de război (CW) specificaţi la ML7.b., care rezultă prin selecţie dirijată în laborator ori prin manipulare genetică a sistemelor biologice;

2. sisteme biologice conţinând informaţie genetică specifică producţiei de „biocatalizatori” specificaţi la ML7.L1., după cum urmează:

a. „vectori de expresie”;

b. virusuri;

c. culturi de celule.

Nota 1

ML7.b. şi ML7.d. nu se aplică următoarelor:

a. clorcian (CAS 506-77-4). A se vedea 1.C.450.a.5. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE;

b. acid cianhidric (CAS 74-90-8);

c. clor (CAS 7782-50-5);

d. clorură de carbonil (fosgen) (CAS 75-44-5). A se vedea 1.C.450.a.4. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE;

e. difosgen (triclormetil-cloroformiat) (CAS 503-38-8);

f. Neutilizat din 2004;

g. bromură de xilil, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4); h. bromură de benzi! (CAS 100-39-0);

i. iod ură de benzil (CAS 620-05-3);

j. bromacetonă (CAS 598-31-2);

k. bromcian (CAS 506-68-3);

l. bromometiletilcetonă (CAS 816-40-0);

m. cloracetonă (CAS 78-95-5);

n. iodacetat de etil (CAS 623-48-3);

o. iodacetonă (CAS 3019-04-3);

p. cloropicrină (CAS 76-06-2). A se vedea 1.C.450.a.7. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

Nota 2

Culturile de celule şi sistemele biologice specificate la ML7h, şi ML7.I.2. sunt exclusive, iar aceste subarticole nu se aplică celulelor sau sistemelor biologice pentru scopuri civile cum ar fi: agricol, farmaceutic, medical, veterinar, protecţia mediului, tratarea deşeurilor sau în industria alimentară.

ML8. „Materiale energetice” şi substanţele aferente, după cum urmează:

N.B.1.

A se vedea, de asemenea, 1.C.011. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

N.B.2.

Pentru încărcături şi dispozitive, a se vedea ML4. şi 1.A.008. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE

Note tehnice

1. În sensul ML8., amestecul se referă la un compus format din două sau mai multe substanţe din care cel puţin una să fie cuprinsă în subarticolele din ML8.

2. Orice substanţă cuprinsă în ML8. face obiectul acestei liste, chiar şi atunci când este utilizată într-un alt domeniu decât cel indicat (de exemplu TAGN este utilizat în mod predominant ca un exploziv dar poate fi utilizat de asemenea drept combustibil sau oxidant).

a. „Explozivi”, după cum urmează, şi amestecurile acestora:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan sau 7- amino- 4,6- dinitrobenzofurazan- 1- oxid) (CAS 97096-78-1);

2. BNCP (perclorat de cis-bis (5-nitrotetrazolat) tetra amino-cobalt III) (CAS 117412-28-9);

3. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan sau 5,7- diamino-4,6- dinitrobenzofurazan -1-oxid) (CAS 117907-74-1);

4. CL-20 (HNIW sau hexanitrohexaazaizowurtzitan (CAS 135285-90-4); clatraţi ai CL-20 (a se vedea, de asemenea, ML8.g.3 şi ML8.g.4 pentru „precursorii” săi);

5. CP (perclorat de 2-(5-ciantetrazolat) penia-amino cobalt III) (CAS 70247-32-4);

6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilenă, FOX 7) (CAS 145250-81-3);

7. DATB (diaminotrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6);

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazină);

9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6);

10. DIPAM (3.3’-diamino-2,2’,4.4’,6.6’-hexanitrobifenil sau dipicridamidă) (CAS 17215-44-0);

11. DNGU (DINGU sau dinitroglicoluril) (CAS 55510-04-8);

12. furazani, după cum urmează:

a. DAAOF (diaminoazoxifurazan);

b. DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);

13. HMX şi derivaţi (a se vedea, de asemenea, ML8.g.5. pentru „precursorii” săi), după cum urmează:

a. HMX (ciclotetrametilentetranitramină; octahidro- 1,3,5,7-tetranitro-l ,3,5,7-tetrazină; 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tatraza-ciclooctan; octogen sau homociclonit) (CAS 2691-41-0);

b. analogi difluoroaminaţi ai HMX;

c. K-55 (2,4I6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraaza-biciclo [3,3,0] octanona-3; tetranitrosemiglicouril sau keto-biciclic HMX) (CAS 130256-72-3);

14. HNAD (hexanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);

15. HNS (hexanitrostilben) (CAS 20062-22-0);

16. imidazoli, după cum urmează:

a. BNNII (octahidro-2,5-bis (nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazol);

b. DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

c. FDIA(1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);

d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol);

e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazol);

17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilen hidrazină);

18. NTO (ONTA sau 3-nitro-1,2,4-trtiazol-5-onă) (CAS 932-64-9);

19. polinitrocubani cu mai mult de patru grupe nitro;

20. PYX (2,6-bis (picrilamino)-3,5-dinitropiridină) (CAS 38082-89-2);

21. RDX şi derivaţi, după cum urmează:

a. RDX (ciclotrimetilentrinitramină, ciclonit, T4, hexahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazină; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-ciclohexan; hexogen sau hexogene) (CAS 121-82-4);

b. Keto-RDX (K-6 sau 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacic]ohexanonă) (CAS 115029-35-1);

22. TAGN (triaminoguanidină nitrat) (CAS 4000-16-2);

23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (a se vedea, de asemenea, ML 8.g.7 pentru „precursorii” săi);

24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis (difluoroamino) octahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocină);

25. tetrazoli, după cum urmează:

a NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

26. tetrii (trinitrofenilmetilnitramină) (CAS 479-45-8);

27. TNAD (1.4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadecalină) (CAS 135877-16-6) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.6 pentru „precursorii” săi);

28.TNAZ (1,3,3-trinitroazetidină) (CAS 97645-24-4) (a se vedea, de asemenea, Ml8.g.2 pentru „precursorii” săi);

29. TNGU ( SORGUYL sau tetranitroglicoluril) (CAS 55510-03-7);

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazină) (CAS 229176-04-9);

31. triazine, după cum urmează:

a. DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazină) (CAS 19899-80-0);

b. NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazină)(CAS 130400-13-4);

32. triazoli, după cum urmează:

a. 5-azido-2-nitrotriazol;

b. ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramidă) (CAS 1614-08-0);

c. ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d. BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amină);

e. DBT (3,3-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f. DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

g. Neutilizat din 2010;

h. NTONT (1-N-(2-nitrotriazolo)-3,5-dinitrotriazol);

i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazol);

j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33. explozivi care nu sunt cuprinşi în altă parte în ML8.a. şi care au oricare dintre următoarele:

a. o viteză de detonaţie mai mare de 8.700 m/s la densitatea maximă sau

b. o presiune de detonaţie mai mare de 34 Gpa (340 kbar);

34. explozivi organici care nu sunt cuprinşi în altă parte în ML8.a şi care au toate caracteristicile următoare:

a. având presiuni de detonaţie de 25 GPa (250 kbar) sau mai mari şi

b. care rămân stabili la temperaturi de 523 K (250°C) sau mai mari pentru perioade de 5 minute sau mai lungi;

b. „încărcături de propulsie”, după cum urmează:

1. orice „încărcătură de propulsie” solidă din clasa 1.1 a Naţiunilor Unite (UN) cu un impuls specific teoretic (în condiţii standard) mai mare de 250 secunde pentru compoziţii nemetalice sau mai mare de 270 secunde pentru compoziţii conţinând aluminiu;

2. orice „încărcătură de propulsie” solidă din clasa 1.3 a UN cu un impuls specific teoretic (în condiţii standard) mai mare de 230 secunde pentru compoziţii nehalogenate, 250 secunde pentru compoziţii nemetalice şi 266 secunde pentru compoziţii metalice;

3. „încărcături de propulsie” având o forţă mai mare de 1.200 kJ/kg;

4. „încărcături de propulsie” care pot realiza o viteză de ardere în regim staţionar mai mare de 38 mm/s în condiţii standard de presiune de 6,89 MPa (68,9 bar) şi temperatură de 294 K (21 °C);

5. „încărcături de propulsie” cu bază dublă, reprezentate de elastomer modificat şi turnat (EMCDB) cu o alungire mai mare de 5% la efortul maxim şi la temperatura de 233 K (-40°C);

6. orice „încărcătură de propulsie” conţinând substanţele specificate la ML8.a.;

7. „încărcături de propulsie”, care nu sunt specificate în altă parte în prezenta listă, special concepute pentru utilizări militare;

c. „încărcături pirotehnice”, carburanţi şi substanţe aferente, după cum urmează, precum şi amestecurile acestora:

1. carburanţi de aviaţie special realizaţi pentru scopuri militare;

2. alan (hidrură de aluminiu) (CAS 7784-21-6);

3. carborani; decaboran (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 şi 18433-84-6) şi derivaţii acestora;

4. hidrazină şi derivaţi, după cum urmează (a se vedea, de asemenea, ML8.d.8. şi ML8.d.9. pentru derivaţii oxidanţi ai hidrazinei):

a. hidrazină (CAS 302-01-2) cu concentraţia de 70% sau mai mare;

b. monometilhidrazină (CAS 60-34-4);

c. dimetilhidrazină simetrică (CAS 540-73-8);

d. dimetilhidrazină nesimetrică (CAS 57-14-7);

5. carburanţi metalici cu particule de formă sferică, atomizate, sferoidale, fulgi sau pulbere, fabricate din materiale care conţin 99% sau mai mult din oricare dintre următoarele:

a. metale după cum urmează, precum şi amestecuri ale acestora:

1. beriliu (CAS 7440-41-7) cu mărimea particulelor mai mică de 60 μm;

2. pulbere de fier (CAS 7439-89-6) cu mărimea particulelor de 3 μm sau mai mică, obţinută prin reducerea oxidului de fier cu hidrogen;

b. amestecuri care conţin oricare dintre următoarele:

1. zirconiu (CAS 7440-67-7), magneziu (CAS 7439-95-4) sau aliaje ale acestora cu mărimea particulelor mai mică de 60 μm; sau

2. carburanţi cu bor (CAS 7440-42-8) sau cu carbură de bor (CAS 12069-32-8) cu puritatea de 85% ori mai mare şi mărimea particulelor mai mică de 60 μm;

6. materiale militare, conţinând gelifianţi pentru combustibili pe bază de hidrocarburi, special realizate pentru utilizare la muniţiile incendiare sau la aruncătoarele de flăcări, cum ar fi săruri metalice ale acizilor stearic sau palmitic (de exemplu octal (CAS 637-12-7)) si gelifianţi M1, M2şiM3;

7. amestecuri de percloraţi, cloraţi şi cromaţi cu pulberi metalice sau alţi componenţi combustibili cu energie înaltă;

8. pulbere sferică de aluminiu (CAS 7429-90-5) cu mărimea particulelor de 60 μm sau mai mică, fabricată din material cu un conţinut în aluminiu de 99% sau mai mare;

9. subhidrură de titan (TiHn) cu echivalent stoichiometric n = 0,65-1,68;

Nota 1

Carburanţii pentru aviaţie specificaţi la MLS.c. 1. sunt produse finite şi nu constituenţii acestora.

Nota 2

MLS.c.4.a. nu se aplică «amestecurilor» de hidrazină special realizate pentru controlul coroziunii.

Nota 3

ML8.c.5. se aplică explozivilor şi carburanţilor chiar dacă metalele sau aliajele sunt încapsulate în aluminiu, magneziu, zirconiu sau beriliu.

Nota 4

ML8.c.5.b.2. nu se aplică borului şi carburii de bor îmbogăţite cu bor-10 (20% sau mai mult din conţinutul total de bor-10).

Nota 5

ML8.c.5.b. se aplică carburanţilor metalici sub formă de particule numai atunci când sunt amestecaţi cu alte substanţe pentru a forma un amestec realizat pentru utilizări militare, cum ar fi reziduurile de la încărcături lichide de propulsie, încărcături solide de propulsie sau amestecuri pirotehnice.

d. Oxidanţi după cum urmează, precum şi amestecurile acestora:

1. AND (amoniu dinitramidă sau SR 12) (CAS 140456-78-6);

2. AP (perclorat de amoniu) (CAS 7790-98-9);

3. compuşi pe bază de fluor şi oricare dintre următoarele:

a. alţi halogeni;

b. oxigen; sau

c. azot;

Nota 1

ML8.d.3. nu se aplică trifluorurii de clor (CAS 7790-91-2).

Nota 2

ML8.d.3. nu se aplică trifluorurii de azot (CAS 7783-54-2) în stare gazoasă.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidină) (CAS 78246-06-7);

5. HAN (hidroxilamoniu nitrat) (CAS 13465-08-2);

6. HAP (hidroxilamoniu perclorat) (CAS 15588-62-2);

7. HNF (hidraziniu nitroformat) (CAS 20773-28-8);

8. hidrazină nitrat (CAS 37836-27-4);

9. hidrazină perclorat (CAS 27978-54-7);

10. oxidanţi lichizi compuşi din sau conţinând acid azotic roşu fumans inhibat (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Notă

ML 8.d. 10. nu se aplică acidului azotic fumans neinhibat

e. Adezivi, plastifianţi, monomeri şi polimeri, după cum urmează:

1. AMMO (azidometilmetiloxetan şi polimerii acestuia) (CAS 90683-29-7) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.1. pentru „precursorii” săi);

2. BAMO (bisazidometiloxetan şi polimerii acestuia) (CAS 17607-20-4) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.1. pentru „precursorii” săi);

3. BDNPA (bis (2,2-dinitropropil) acetal) (CAS 5108-69-0);

4. BDNPF (bis (2,2-dinitropropil) formal) (CAS 5917-61-3);

5. BTTN (butantrioltrinitrat) (CAS 6659-60-5) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.8. pentru „precursorii” săi);

6. monomeri energetici, plastifianţi sau polimeri, special concepuţi pentru utilizări militare şi care conţin oricare dintre următoarele:

a. grupuri nitro;

b. grupuri azido; o grupuri nitrat;

d. grupuri nitraza; sau

e. grupuri difluoroamino;

7. FAMAO (3-difluoroarninometil-3-azidometil oxetan) si polimerii acestuia;

8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formal) (CAS 17003-79-1);

9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentan-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptan-1,7-diol formal);

11. GAP (glicidilazida polimer) (CAS 143178-24-9) şi derivaţii acestuia;

12. HTPB (polibutadienă cu grupe terminale hidroxil) cu o grupă funcţională hidroxil egală sau mai mare de 2,2 şi mai mică sau egală cu 2,4, o valoare hidroxil mai mică de 0,77 meq/g şi o viscozitate la 30°C mai mică de 47 poise (CAS 69102-90-5);

13. poli (epiclorhidrină), cu funcţiuni alcool şi masă moleculară sub 10.000, după cum urmează:

a. poli (epiclorhidrindiol);

b. poli (epiclorhidrintriol);

14. NENAs (compuşi ai nitratetilnitraminei) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 şi 85954-06-9);

15. PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrat sau poli(nitratometil oxiran)) (CAS 27814-48-8);

16. poli-NIMMO (polinitratometilmetiloxetan) sau poli-NMMO (poli[3-nitratometil-3-metiloxetan]) (CAS 84051-81-0);

17. polinitroortocarbonaţi;

18. TVOPA (1,2,3-tri-[1,2-bis (difluoroamino)etoxi]propan sau tri-vinoxi-propan aduct) (CAS 53159-39-0);

f. „Aditivi”, după cum urmează:

1. salicilat bazic de cupru (CAS 62320-94-9);

2. BHEGA(bis-(2-hidroxietil)glicolamidă) (CAS 17409-41-5);

3. BNO (butadiennitril oxid);

4. derivaţi de ferocen, după cum urmează:

a. butacen (CAS 125856-62-4);

b. catocen ( 2,2-bis-etilferocenil propan) (CAS 37206-42-1);

c. acizi carboxilici ai ferocenului inclusiv: acidul ferocen carboxilic al (CAS 1271-42-7), acidul 1,1 - ferocendicarboxilic (CAS 1293- 87-4);

d. n-butil ferocen (CAS 31904-29-7);

e. alţi aducţi ai derivaţilor polimerici ai ferocenului;

5. beta rezorcilat de plumb (CAS 20936-32-7);

6. citrat de plumb (CAS 14450-60-3);

7. chelaţi plumb-cupru de beta-rezorcilaţi sau salicilaţi (CAS 68411-07-4);

8. maleat de plumb (CAS 19136-34-6);

9. salicilat de plumb (CAS 15748-73-9);

10. stanat de plumb (CAS 12036-31-6);

11. MAPO (tri-1-(2-metil) aziridinil fosfin oxid) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis (2-metil aziridinil) 2-(2-hidroxipropanoxi) propilamino fosfin oxid); şi alţi derivaţi MAPO;

12. metil BAPO (bis (2-metil aziridinil) metilamino fosfin oxid) (CAS 85068-72-0);

13. N-metil-p-nitroanilină (CAS 100-15-2);

14. 3- Nitraza-1,5-pentan diizocianat(CAS 7406-61-9);

15. agenţi de cuplare organo-metalici, după cum urmează:

a. (dialil)oxi, tri(dioctil)fosfato-titanatde neopentil (CAS 103850-22-2); cunoscut ca titan IV, 2,2[bis 2-propenolat-metil, butanolat, tris (dioctil) fosfat] (CAS 110438-25-0); sau LICA12 (CAS 103850-22-2);

b. titan IV, [(2-propenolat-1)metil, n-metilpropanolat] butanolat-1, tris(dioctil) pirofosfat sau KR 3538;

c. titan IV, [(2-propenolat-1)metil, n-metilpropanolat] butanolat-1, tris(dioctil) fosfat;

16. policiandifluoraminoetilenoxid;

17. amide de aziridină polifuncţionale cu structuri de bază izoftalice, trimesice (BITAsau butilen imină trimesamidă), izocianurice sau trimetiladipice şi substituţii de 2-metil sau 2-etil pe inelul aziridinic;

18. propilenimină (2-metilaziridină) (CAS 75-55-8);

19. oxid de fier superfin (F6203) (CAS 1317-60-8) cu o suprafaţă specifică mai mare de 250 m2/g şi mărimea particulelor de 3 nm sau mai mică;

20. TEPAN (tetraetilen pentaamin acrilonitril) (CAS 68412-45-3); poliamine cianoetilate şi sărurile lor;

21.TEPANOL (tetraetilen pentaamin acrilonitril glicidol) (CAS 68412-46-4); poliamine

cianoetilate cu aducti de glicidol si sărurile lor; 22. TPB (trifenil bismut)(CAS 603-33-8); g. „Precursori”, după cum urmează:

N.B.

În cadrul ML8.g. trimiterile se referă la „materialele energetice” specificate, fabricate din aceste substanţe.

1. BCMO (bisclorometiloxetan) (CAS 142173-26-0) (a se vedea, de asemenea, ML8.e.1. şi ML8.e.2.);

2. sare de t-butil-dinitroazetidină (CAS 125735-38-8) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.28);

3. HBIW (hexabenzilhexaazaizowurtzitan) (CAS 124782-15-6) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.4.);

4. TAIW (tetraacetildibenzilhexaazaizowurtzitan) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.4.) (CAS 182763-60-6);

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetit-1,3,5,7-tetraaza ciclo octan) (CAS 41378-98-7) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.13.);

6. 1,4,5,8-tetraazadecalin (CAS 5409-42-7) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.27.);

7. 1,3,5-triclorbenzen (CAS 108-70-3) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.23.);

8. 1,2,4-trihidroxibutan (1,2,4-butantriol) (CAS 3068-00-6) (a se vedea, de asemenea, ML8.e.5.).

Nota 5

Neutilizat din 2009.

Nota 6

ML8. nu se aplică următoarelor substanţe în afară de cazul când intră în compoziţia sau sunt amestecate cu „materialele energetice” specificate la ML8.a. sau pulberile metalice specificate la ML8.c:

a. picrat de amoniu (CAS 131-74-8);

b. pulbere neagră;

c. hexanitrodifenilamină (CAS 131-73-7);

d. difluoramină (CAS 10405-27-3);

e. nitroamidon (CAS 9056-38-6);

f. azotat de potasiu (CAS 7757-79-1);

g. tetranitronaftalină;

h. trinitroanisol;

i. trinitronaftalină;

j. trinitroxiien;

k. N-pirolidonă; 1-metil-2-pirolidonă (CAS 872-50-4);

l. dioctilmaleat (CAS 142-16-5);

m. etilhexilacrilat (CAS 103-11-7);

n. trietilaluminiu (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilaluminiu (TMA) (CAS 75-24-1) şi alţi alchili şi arili piroforici metalici de litiu, sodiu, magneziu, zinc sau bor;

o. nitroceluloză (CAS 9004-70-0);

p. nitroglicerină (sau gliceroltrinitrat, trinitroglicerină) (NG) (CAS 55-63-0);

q. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7);

r. etilendiamindinitrat (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. pentaeritritoltetranitrat (PETN) (CAS 78-11-5);

t. azidă de plumb (CAS 13424-46-9), stimat de plumb normai (CAS 15245-44-0) şi stimat de plumb bazic (CAS 12403-82-6) şi explozivi primari sau compoziţii de iniţiere conţinând azide sau complecşi de azide;

u. trietilenglicoldinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8); v. 2,4,6-trinitrorezorcinoi (acid stifnic) (CAS 82-71-3);

w. dietildifenil uree (CAS 85-98-3); dimetildifenil uree (CAS 611-92-7); metiletildifenil uree [centralite];

x. N, N-difenil uree (difenil uree nesimetrică) (CAS 603-54-3);

y. metil-N, N-difenil uree (metil difenil uree nesimetrică) (CAS 13114-72-2);

z. etil-N, N-difenil uree (etil difenil uree nesimetrică) (CAS 64544-71-4);

aa. 2-nitrodifenil amină (2-NDPA) (CAS 119-75-5);

bb. 4-nitrodifenil amină (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc. 2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd. nitroguanidină (CAS 556-88-7) (a se vedea 1.C.11.d. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE).

Nota 7

ML8. nu se aplică percloratului de amoniu (ML8.d.2.) si NTO (ML8,a.18.), cu formă şi formulă speciale pentru dispozitivele de producere de gaze pentru utilizări civile şi care întruneşte toate caracteristicile următoare:

a. intră în compoziţia sau sunt amestecate cu adezivi sau plastifianţi termorigizi inactivi;

b. conţin maximum 80% perclorat de amoniu (ML8.d.2.) în masa de material activ;

c. conţin mai mult sau egal cu 4 g de NTO (ML8.a. 18.); şi

d. au o masă individuală mai mică de 250 g.

ML9. Nave de război (de suprafaţă sau subacvatice), echipamente navale speciale, accesorii, componente şi alte nave de suprafaţă, după cum urmează:

N.B. Pentru echipamentul de ghidare şi navigaţie, a se vedea ML11.

a. Nave şi componente, după cum urmează:

1. nave (de suprafaţă sau subacvatice) special concepute ori modificate pentru utilizări militare, indiferent de gradul lor actual de întreţinere sau de condiţiile de operare şi indiferent dacă au ori nu au sisteme de lansare de arme sau blindaje, precum şi corpurile de nave ori părţile de corpuri pentru astfel de nave şi componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare;

2. nave de suprafaţă, altele decât cele specificate la ML9.a.1., având oricare dintre următoarele, fixate sau integrate în navă:

a. arme automate având un calibru de 12,7 mm sau mai mare specificate la ML1., ori arme specificate la ML2., ML4., ML12. sau ML19., ori «monturi» sau puncte întărite pentru astfel de arme;

Notă tehnică

«Monturi» se referă la suporturi pentru arme sau la întărituri structurale în scopul instalării de arme.

b. sisteme de conducere a focului specificate la ML5.;

c. având toate caracteristicile următoare:

1. «protecţie chimică, biologică, radiologică şi nucleară (CBRN)»; şi

2. «sistem de prespălare sau de spălare» conceput pentru scopuri de decontaminare; sau

Note tehnice

1. «Protecţie CBRN» este un spaţiu interior autonom cu caracteristici ca suprapresiune, izolarea sistemului de ventilaţie, deschideri limitate pentru ventilaţie prin filtre CBRN şi puncte limitate de acces pentru personal care sunt prevăzute cu sisteme de blocare a fluxului de aer.

2. «Sistem de prespălare sau spălare» este un sistem de stropire cu apă de mare capabil să ude în mod simultan suprastructura exterioară şi punţile unei nave.

d. sisteme active de contramăsuri specificate la ML4.b., ML5.C sau ML11.a. şi care au oricare dintre următoarele:

1. «protecţie CBRN»;

2. corpul şi suprastructura special concepute pentru a reduce amprenta radar;

3. dispozitive de reducere a semnăturii termice (de exemplu sistem de răcire a gazelor evacuate), cu excepţia celor special concepute pentru a creşte randamentul instalaţiilor energetice sau pentru a reduce efectele asupra mediului; sau

4. sistem de demagnetizare conceput pentru a reduce semnătura magnetică a întregii nave;

b. Motoare şi sisteme de propulsie, după cum urmează, special concepute pentru utilizări militare şi componente pentru acestea specia! concepute pentru utilizări militare:

1. motoare diesel special concepute pentru submarine, având toate caracteristicile următoare:

a. putere de 1,12 MW (1.500 CP) sau mai mare; şi

b. viteza de rotaţie de 700 rot/min sau mai mare;

2. motoare electrice special concepute pentru submarine, având toate caracteristicile următoare:

a. putere mai mare de 0,75 MW (1.000 CP);

b. schimbare rapidă a sensului de rotaţie;

c. răcire cu lichid; şi

d. total etanşe;

3. motoare diesel nemagnetice, având toate caracteristicile următoare:

a. putere de 37,3 kW (50 CP) sau mai mare; şi

b. conţinut nemagnetic mai mare de 75% din masa totală;

4. sisteme de «propulsie independentă de aer» (AIP), special concepute pentru submarine; Notă tehnică

«Propulsia independentă de aer»(AIP) permite unui submarin scufundat să îşi folosească sistemul de propulsie,^ fără a avea acces la oxigenul atmosferic, o perioadă mai lungă decât ar fi permis bateriile. În sensul ML9.b.4, AIP nu include energia nucleară.

c. Dispozitive de detecţie subacvatică special concepute pentru utilizări militare, sistemele de comandă ale acestora şi componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare;

d. Plase antisubmarin şi antitorpilă, special concepute pentru utilizări militare;

e. Neutilizat din 2003;

f. Elemente de trecere prin corpul navei şi conectoare special concepute pentru utilizări militare, care permit legătura cu echipamentele din exteriorul navei şi componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare;

Notă

ML9.f. include conectoare pentru nave care sunt de tip mono sau multiconductor, coaxial sau cu ghid de undă şi mijloace de trecere prin corpul navei, ambele având capacitatea dea nu fi afectate de infiltraţiile din exterior şi de a-şi păstra caracteristicile la adâncimi marine de peste 100 m, precum şi conectoare cu fibre optice şi mijloace optice de trecere prin corpul navei a dispozitivelor optice special concepute pentru transmiterea fasciculului „laser”, indiferent de adâncime. ML9.f. nu se aplică mijloacelor obişnuite de trecere prin corpul navei a arborelui de propulsie şi a tijei de control hidrodinamic.

g. Rulmenţi silenţioşi având oricare dintre următoarele caracteristici, componente pentru aceştia şi echipamente care conţin astfel de rulmenţi, special concepute pentru utilizări militare:

î. suspensie cu gaz sau magnetică;

2. sisteme de control al semnăturii active; sau

3, sisteme de control al suprimării vibraţiei.

ML10. „Aeronave”, „vehicule mai uşoare decât aerul”, vehicule aeriene fără pilot („UAV*), motoare de aviaţie şi echipamente pentru „aeronave”, echipamente şi componente aferente, după cum urmează, special concepute sau modificate pentru utilizări militare:

N.B. Pentru echipamentul de ghidare şi navigaţie, a se vedea ML11.

a. „Aeronave” cu pilot şi „vehicule mai uşoare decât aerul”, precum şi componente special concepute pentru acestea;

b. Neutilizat din 2011;

c. Aeronave fără pilot şi echipamente aferente, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

1. „UAV”, vehicule aeriene comandate de la distanţă (RPVs), vehicule autonome programabile şi „vehicule mai uşoare decât aerul” fără pilot;

2. lansatoare, echipamente de recuperare şi echipamente de sprijin la sol;

3. echipamente concepute pentru aplicaţii de comandă sau control;

d. Motoare de aviaţie cu propulsie şi componente special concepute pentru acestea;

e. Echipamente aeronautice, inclusiv echipamente de realimentare în zbor cu combustibil, special concepute pentru a fi utilizate de „aeronavele” specificate la MLIO.a. ori la motoarele de aviaţie specificate la MUQ.d. şi componente special concepute pentru acestea;

f. Alimentatoare cu carburanţi sub presiune, echipamente de alimentare cu carburanţi sub presiune, echipamente special concepute pentru a facilita lucrul în zone limitate şi echipamente terestre, special realizate pentru „aeronavele” specificate la MLIO.a. ori pentru motoarele de aviaţie specificate la ML10,d.;

g. Căşti de protecţie şi măşti de protecţie şi componente special concepute pentru acestea, echipamente etanşe pentru respiraţie şi costume de compensare pentru altitudini mari destinate a fi utilizate în „aeronave”, costume de suprasarcină, convertoare de oxigen lichid utilizate pentru „aeronave” sau rachete dirijate, dispozitive de catapultare şi ejectate acţionate de cartuşe utilizate pentru salvarea în caz de urgenţă a personalului de la bordul „aeronavei”;

h. Paraşute, paraşute planoare şi echipamente aferente, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

1. paraşute care nu sunt specificate în altă parte în prezenta listă;

2. paraşute planoare;

3. echipamente special concepute pentru paraşutişti aflaţi la mare altitudine (de exemplu costume, căşti speciale, sisteme de alimentare cu oxigen, echipament de navigaţie);

i. Echipamente de deschidere controlată a paraşutei sau sisteme de pilotare automată,

concepute pentru încărcături paraşutate.

Nota 1

ML10.a. nu se aplică „aeronavelor” şi „vehiculelor mai uşoare decât aerul” sau variantelor acelor „aeronave”, special concepute pentru utilizări militare şi care au toate caracteristicile următoare:

a. nu este o aeronavă de luptă;

b. nu sunt configurate pentru utilizări militare şi nu sunt dotate cu echipamente sau accesorii special concepute ori modificate pentru utilizări militare; şi

c. sunt certificate pentru utilizări civile de către autoritatea aeronautică civilă a unui stat membru al Uniunii Europene (UE) sau stat participant la Aranjamentul de la Wassenaar (AW).

Nota 2

ML10.d. nu se aplică:

a. motoarelor de aviaţie concepute sau modificate pentru utilizări militare care au fost certificate pentru utilizare la o „aeronavă civilă” de către autoritatea aeronautică civilă a unui stat membru al UE sau stat participant la AW ori componentelor special concepute pentru acestea;

b. motoarelor reversibile sau componentelor special concepute pentru acestea, cu excepţia celor special concepute pentru „UAV.

Nota 3

În sensul ML 10.a. şi ML 10.d. componentele special concepute şi echipamentele aferente pentru „aeronave” nemilitare sau pentru motoare de aviaţie modificate pentru utilizări militare se aplică numai pentru acele componente şi echipamente militare aferente necesare modificării pentru utilizări militare.

Nota 4

În sensul ML10.a., utilizarea militară include: luptă, cercetare din aer, atac, instruire militară, sprijin logistic şi transport şi deşănţare de trupe sau echipamente militare.

Nota 5

ML10.a. nu se aplică „aeronavelor” care întrunesc toate caracteristicile următoare:

a. au fost fabricate prima dată Înainte de anul 1946;

b. nu incorporează produse specificate în prezenta listă, cu excepţia cazului în care produsele trebuie să respecte standardele de siguranţă şi de navigabilitate ale unui stat membru al UE sau ale unui stat participant la Aranjamentul de la Wassenaar; şi

c. nu incorporează arme specificate în prezenta listă, cu excepţia cazului în care nu sunt funcţionale şi nu au capacitatea de a redeveni funcţionale.

ML11. Echipamente electronice care nu sunt specificate în altă parte în prezenta listă, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Echipamente electronice special concepute pentru utilizări militare; Notă ML11,a. include:

a. echipamente electronice de contraacţiune şi de contra-contraacţiune (adică echipamente concepute pentru introducerea semnalelor inutile sau semnalelor eronate în radar ori în receptoarele de radiocomunicaţii sau care împiedică sub orice formă recepţia, funcţionarea ori eficacitatea receptoarelor electronice ale adversarului, inclusiv echipamentele aferente de contraacţiune ale acestuia), inclusiv echipamente de bruiaj şi de combatere a bruiajului;

b. tuburi cu reacordare rapidă a frecvenţei (agilitate de frecvenţă);

c. sisteme sau echipamente electronice concepute fie pentru supravegherea şi controlul spectrului electromagnetic folosite pentru culegerea informaţiilor militare sau pentru scopuri de securitate, fie pentru contracararea unor astfel de operaţiuni de supraveghere şi control;

d. echipamente subacvatice de contraacţiune, inclusiv echipamente acustice şi magnetice de bruiaj şi de inducere în eroare a adversarului, echipamente concepute să introducă semnale inutile sau eronate în receptoarele sonar;

e. echipamente pentru secretizarea prelucrării datelor, echipamente pentru secretizarea datelor şi echipamente pentru secretizarea canalelor de transmisiuni şi de semnalizare, utilizând procedee de cifrare;

f. echipamente de identificare, autentificare şi cifrare, precum şi echipamente pentru gestionare, generare şi distribuţie cifru;

g. echipamente de ghidare şi navigaţie;

h. echipamente digitale de radiocomunicaţii cu dispersie troposferică;

i. demodulatoare digitale special concepute pentru obţinerea informaţiilor secrete sub

formă de semnale; j. „sisteme automate de comandă şi control”; N.B. Pentru „software” asociat tehnologiilor radio bazate pe programe „software” (SDR) militare, a se vedea ML21.

b. Echipamente de bruiaj pentru sisteme globale de navigaţie prin satelit (GNSS).

ML12. Sisteme de arme cu energie cinetică de mare viteză şi echipamente aferente, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Sisteme de arme cu energie cinetica special concepute pentru distrugerea sau pentru determinarea unei ţinte să îşi abandoneze misiunea;

b. Instalaţii de evaluare şi testare special concepute şi modele de testare pentru testarea dinamică a proiectilelor şi a sistemelor cu energie cinetică, inclusiv ţinte şi aparatură de diagnosticare;

N.B.

Pentru sistemele de arme care folosesc muniţie subcalibru sau care folosesc numai propulsie chimică, precum şi pentru muniţia aferentă, a se vedea ML1.-ML4.

Nota 1

ML12. include următoarele, atunci când sunt special concepute pentru sistemele de arme cu energie cinetică:

a. sisteme de lansare-propulsie capabile să accelereze mase mai mari de 0,1 g la viteze de peste 1,6 km/s, în regim de tragere simplu sau rapid;

b. echipamente pentru producerea puterii primare, a blindajului electric, pentru înmagazinarea energiei, controlul termic, condiţionarea, comutarea sau manipularea combustibilului; interfeţe electrice între sursa de putere, tun şi alte funcţii de comandă electrică a turelei;

c. sisteme pentru descoperirea şi urmărirea ţintelor, conducerea focului sau pentru evaluarea gradului de distrugere a ţintei;

d. sisteme de autodirijare, dirijare sau de propulsie deviată (acceleraţie laterală) pentru proiectile.

Nota 2

ML12. se aplică sistemelor de arme care utilizează oricare dintre următoarele metode de propulsie:

a. electromagnetică;

b. electrotermică;

c. cu plasmă;

d. cu gaz uşor, sau

e. chimică (în situaţia în care se utilizează în combinaţie cu oricare dintre cele de mai sus).

ML13. Echipamente şi construcţii blindate sau de protecţie şi componente, după cum urmează:

a. Plăci de blindaj având oricare dintre următoarele:

1. fabricate conform unui standard ori specificaţii militare; sau

2. adecvate pentru utilizări militare;

N.B.

Pentru veste antiglonţ blindate, a se vedea ML13.d.2.

b. Construcţii din materiale metalice ori nemetalice sau combinaţii ale acestora, special concepute pentru a asigura protecţia balistică a sistemelor militare şi componente special concepute pentru acestea;

c. Căşti militare fabricate în conformitate cu standarde sau specificaţii militare, ori cu standarde naţionale comparabile şi componente special concepute pentru acestea (adică partea destinată protecţiei, căptuşeala şi bureţii);

d. Veste antiglonţ sau îmbrăcăminte de protecţie şi componente pentru acestea după cum urmează:

1. Veste antiglonţ uşoare şi îmbrăcăminte de protecţie confecţionate în conformitate cu standarde sau specificaţii militare ori echivalente, precum şi componente special concepute pentru acestea;

Notă

În sensul ML13.d. 1., standardele sau specificaţiile militare includ, cel puţin, specificaţiile pentru protecţia contra schijelor

2. Vestele antiglonţ grele care oferă o protecţie balistică egală sau mai mare decât nivelul III (NU 0101.06, iulie 2008) sau echivalentele naţionale.

Nota 1

ML13.b. include materiale special concepute pentru a realiza blindaje reactive la explozie sau pentru a construi adăposturi militare.

Nota 2

ML13.C. nu se aplică căştilor convenţionale din oţel, care nu sunt echipate cu, modificate sau concepute să accepte orice tip de dispozitiv accesoriu.

Nota 3

ML 13.c. şi d. nu se aplică vestelor de protecţie, căştilor sau îmbrăcămintei de protecţie atunci când însoţesc utilizatorul în scopul protecţiei personale.

Nota 4

Singurele căşti concepute special pentru personalul care dezamorsează bombe care sunt specificate la ML13. sunt cele special concepute pentru utilizări militare.

N.B. 1 A se vedea, de asemenea, 1.A.005. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

N.B. 2 Pentru „materiale fibroase şi filamentare” utilizate la fabricarea vestelor şi căştilor de protecţie, a se vedea 1.C.010. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

ML14. «Echipamente specializate pentru instruire militară» sau pentru simularea de scenarii militare, simulatoare special concepute pentru antrenamentul utilizării armelor şi armamentului specificate la ML1. sau ML.2., precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea.

Notă tehnică

Termenul «echipament specializat pentru instruire militară» include tipurile militare de echipamente de instruire pentru atac, zbor operaţional, descoperire ţinte radar, generare de ţinte radar, executare a tragerilor, acţiuni de luptă antisubmarin, simulatoare de zbor (inclusiv centrifuge rotative pentru antrenamentul piloţilor sau astronauţilor), simulatoare radar, de zbor instrumental, de navigaţie, de lansare a rachetelor, de echipamente ţintă, de „aeronave” teleghidate, simulatoare de armament, simulatoare de „aeronave” nepilotate, precum şi unităţi mobile de instrucţie şi echipamente de instrucţie pentru operaţii militare terestre.

Nota 1

ML14. include generatoare de imagine şi sisteme interactive cu mediul pentru simulatoare atunci când sunt special concepute sau modificate pentru utilizări militare.

Nota 2

ML14. nu se aplică echipamentelor special concepute pentru antrenament în utilizarea armelor de vânătoare sau sport.

ML15. Echipamente pentru formarea de Imagini sau de contraacţiune, după cum urmează, special concepute pentru utilizări militare, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea:

a. Echipamente de înregistrare şi prelucrare a imaginii;

b. Camere fotografice şi de filmat, echipamente fotografice şi echipamente de prelucrare a filmelor;

c. Echipamente intensificatoare de imagine;

d. Echipamente de obţinere a imaginilor în infraroşu sau spectru termic;

e. Echipamente senzor radar de formare a imaginii;

f. Echipamente de contraacţiune sau de contra-contraacţiune pentru echipamentele specificate laML15.a. -ML15.e.

Notă

ML15.f. include echipamente concepute să perturbe funcţionarea sau eficacitatea sistemelor militare de formare a imaginii ori să reducă la minimum asemenea efecte perturbatoare.

Nota 1

În cadrul ML15., termenul «componente special concepute» include următoarele produse, atunci când sunt special concepute pentru utilizări militare:

a. tuburi convertoare de imagine în infraroşu;

b. tuburi intensificatoare de imagine (altele decât cele din prima generaţie);

c. plăcuţe microcanal;

d. tuburi de camere TV pentru nivel de luminozitate scăzută;

e. reţele de detectoare (inclusiv sisteme electronice de interconectare sau citire);

f. tuburi de camere TV piroelectrice;

g. sisteme de răcire pentru sistemele de formare a imaginii;

h. obturatoare cu declanşare electrică de tip fotocromic sau electrooptic având un timp de obturare mai mic de 100 ps, cu excepţia obturatoarelor care constituie o parte esenţială a unei camere ultrarapide;

i. invertoare de imagine cu fibre optice;

 j. fotocatozi din semiconductor! compuşi.

Nota 2

ML15. nu se aplică „tuburilor intensificatoare de imagine din prima generaţie sau echipamentelor special concepute să funcţioneze cu „tuburi intensificatoare de imagine din prima generaţie”.

N.B.

Pentru clasificarea dispozitivelor de ochire care încorporează „tuburi intensificatoare de imagine din prima generaţie” a se vedea ML1., ML2. şi ML5.a. N.B. A se vedea, de asemenea, 6.A.002.a.2. şi 6.A.002.b. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

ML16, Produse forjate, turnate şi alte semifabricate, special concepute pentru produsele specificate la ML1 - ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 sau ML19.

Notă

ML16 se aplică semifabricatelor atunci când sunt identificabile prin compoziţia materialului, geometrie sau funcţionare.

ML17. Alte echipamente, materiale şi «biblioteci», după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Aparate autonome de imersiune şi de deplasare sub apă, după cum urmează;

1. aparate (de reîmprospătare a aerului) cu circuit închis sau semiînchis special concepute pentru utilizări militare (de exemplu care sunt special concepute să fie nemagnetice);

2. componente special concepute pentru a fi folosite în transformarea pentru utilizări militare a aparatelor cu circuit deschis;

3. articole concepute exclusiv pentru utilizări militare împreună cu aparate autonome de imersiune si de deplasare sub apă;

b. Echipamente pentru construcţii, special concepute pentru utilizări militare;

c. Accesorii, acoperiri şi tratamente pentru suprimarea semnăturii (caracteristicilor specifice), special concepute pentru utilizări militare,

d. Echipamente pentru unităţi de geniu, special concepute pentru a fi folosite în zona operaţiunilor militare;

e. „Roboţi”, controlere de „roboţi” şi „efectori-terminali” pentru „roboţi”, având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. sunt special concepuţi pentru utilizări militare;

2. sunt prevăzuţi cu mijloace de protecţie a conductelor hidraulice împotriva perforărilor din exterior datorate schijelor (de exemplu, încorporând conducte cu autoetanşare) şi concepuţi pentru a folosi fluide hidraulice cu puncte de aprindere la o temperatură mai mare de 839 K (566°C); sau

3. sunt special concepuţi sau calificaţi pentru a funcţiona în condiţii de mediu supus acţiunii impulsurilor electromagnetice (EMP);

Notă tehnică

Impulsul electromagnetic (EMP) nu se referă la interferenţa accidentală cauzată de radiaţia electromagnetică a echipamentelor aflate în apropiere (de exemplu, maşini, electrocasnice sau electronice) ori de fulgere.

f. «Biblioteci» (baze de date conţinând parametri tehnici) special concepute pentru utilizări militare împreună cu echipamentele specificate în prezenta listă;

g. Echipamente de generare a puterii nucleare sau echipamente de propulsie, inclusiv „reactoare nucleare”, special concepute pentru utilizări militare şi componente ale acestora special concepute sau «modificate» pentru utilizări militare;

h. Echipamente şi materiale, acoperite sau tratate pentru suprimarea semnăturii (caracteristicilor specifice), special concepute pentru utilizări militare, altele decât cele specificate în altă parte în prezenta listă;

i. Simulatoare special concepute pentru „reactoare nucleare” militare;

j. Ateliere mobile de reparaţii special concepute sau «modificate» pentru întreţinerea şi repararea echipamentelor militare;

k. Generatoare de energie pentru câmpul de luptă special concepute sau «modificate» pentru utilizări militare;

l. Containere special concepute sau «modificate» pentru utilizări militare;

m. Feriboturi, altele decât cele specificate în altă parte în prezenta listă, poduri şi pontoane special concepute pentru utilizări militare;

n. Modele de test special concepute pentru „dezvoltarea” produselor specificate la ML4., ML6., ML9. sau ML 10.;

o. Echipamente de protecţie laser (de exemplu, protecţia ochilor şi senzorilor) specia! concepute pentru utilizări militare;

p. „Pile de combustie”, altele decât cele specificate în altă parte în prezenta listă, special concepute sau «modificate» pentru utilizări militare.

Note tehnice

1. În sensul ML17., termenul «bibliotecă» (bază de date conţinând parametri tehnici) semnifică o colecţie de informaţii tehnice de natură militară, a cărei consultare permite îmbunătăţirea performanţelor echipamentelor sau sistemelor militare.

2. În sensul ML17.. termenul «modificat» semnifică orice modificare structurală, electrică, mecanică sau de altă natură care furnizează unui produs nemilitar capabilităţi echivalenţe cu cele ale unui produs special conceput pentru utilizări militare.

ML18. Echipamente de producţie şi componente, după cum urmează:

a. Echipamente de «producţie» special concepute sau modificate pentru «producţia» de produse specificate în prezenta listă, precum şi componente special concepute pentru acestea;

b. Instalaţii special concepute pentru testare în condiţii de mediu înconjurător şi echipamente special concepute pentru acestea, pentru omologarea, calificarea sau încercarea produselor specificate în prezenta listă.

Notă tehnică

În sensul ML18., termenul «producţie» include proiectarea, examinarea, producţia, testarea şi verificarea.

Notă

ML18.a. şi ML18.b. includ următoarele echipamente:

a. instalaţii de nitrare de tip continuu;

b. echipamente sau aparate de încercare utilizând forţa centrifugă, având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. sunt acţionate de un motor sau motoare având puterea nominală mai mare de 298 kW (400 CP);

2. sunt capabile de a suporta o sarcină utilă de 113 kg sau mai mare: sau

3. sunt capabile de a imprima o acceleraţie centrifugă de8g sau mai mare, la o sarcină utilă de 91 kg sau mai mare;

c. prese de deshidratare;

d. prese de extrudare cu şurub, special concepute sau modificate pentru extrudarea explozivilor militari;

e. maşini de tăiat pentru dimensionarea încărcăturilor de propulsie extrudate;

f. tamburi rotativi (cuve rotative), având un diametru de 1,85 m sau mai mare şi o capacitate de peste 227 kg;

g. amestecătoare cu acţiune continuă pentru încărcături solide de propulsie;

h. mori folosind energia fluidelor pentru măcinarea grosieră sau fină a ingredientelor

pentru explozivi militari; i. echipamente pentru obţinerea atât a sfericităţii, cât şi a uniformităţii dimensiunilor

particulelor din pulberile metalice cuprinse în ML8.C.8.; j. convertoare folosind curenţi de convecţie pentru transformarea materialelor cuprinse în ML8.C.3.

ML19. Sisteme de arme cu energie dirijată (DEW), echipamente aferente sau de contraacţiune şi modele de testare, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Sisteme „laser” special concepute pentru distrugerea sau pentru determinarea unei ţinte să îşi abandoneze misiunea;

b. Sisteme cu fascicul de particule capabile de distrugerea sau de determinarea unei ţinte să îşi abandoneze misiunea;

c. Sisteme de radio frecvenţă (RF) de înaltă putere capabile de distrugerea sau de determinarea unei ţinte să îşi abandoneze misiunea;

d. Echipamente special concepute pentru detectarea, identificarea sau apărarea contra sistemelor specificate la ML19.a.-ML19.C.;

e. Modele pentru teste fizice pentru sistemele, echipamentele si componentele specificate la ML19.;

f. Sisteme „laser” special concepute pentru a provoca orbirea permanentă asupra privirii neprotejate, adică asupra ochilor descoperiţi sau asupra celor care au dispozitive pentru corecţia vederii.

Nota 1

Sistemele DEW specificate la ML19. includ sistemele a căror performanţă derivă din utilizarea controlată a:

a. „laserilor* de putere suficientă pentru a realiza distrugeri similare celor realizate de muniţia convenţională;

b. acceleratoarelor de particule care proiectează un fascicul de particule încărcate sau neutre cu putere de distrugere;

c. emiţătoarelor de fascicule de radiofrecvenţă în impulsuri de putere mare sau de putere medie ridicată care produc câmpuri suficient de intense pentru a scoate din uz circuitele electronice ale unei ţinte aflate la distanţă.

Nota 2

MUL19. include următoarele echipamente, atunci când sunt special concepute pentru sisteme DEW:

a. echipamente pentru producerea puterii primare, înmagazinarea sau comutarea energiei, condiţionarea puterii ori manipularea combustibilului;

b. sisteme pentru descoperirea sau urmărirea ţintei;

c. sisteme capabile să evalueze avarierea, distrugerea sau abandonarea misiunii de către ţintă;

d. echipamente de dirijare, propagare sau focalizare a fasciculului;

e. echipamente cu posibilitatea de baleiere rapidă a fasciculului pentru operaţiunile rapide asupra ţintelor multiple;

f. sisteme optice adaptive şi dispozitive de conjugare a fazei;

g. injectoare de curent pentru fascicule cu ioni negativi de hidrogen;

h. componente de acceleratoare „calificate pentru utilizări spaţiale”;

i. echipamente pentru emiterea sub formă de con a fasciculelor de ioni negativi;

j. echipamente pentru controlul şi orientarea unui fascicul de ioni de înaltă energie;

k. folii „calificate pentru utilizări spaţiale” destinate neutralizării fasciculelor de izotopi negativi de hidrogen.

ML20. Echipamente criogenice şi „supraconductoare”, după cum urmează, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea:

a. Echipamente special concepute sau configurate pentru a fi instalate pe un vehicul pentru misiuni militare terestre, navale, aeriene sau spaţiale, capabile să funcţioneze din mişcare şi să producă ori să menţină temperaturi sub 103K (-ITO^C);

Notă

ML20.a. include sisteme mobile care încorporează sau folosesc accesorii ori componente fabricate din materiale nemetalice sau electroizolante, cum ar fi materialele plastice ori materialele impregnate cu răşini epoxidice.

b. Echipamente electrice „supraconductoare” (maşini rotative şi transformatoare), special concepute sau configurate pentru a fi instalate pe un vehicul pentru misiuni militare terestre, navale, aeriene ori spaţiale şi capabile să funcţioneze din mişcare.

Notă

ML20.b. nu se aplică generatoarelor homopolare hibride de curent continuu care au armături metalice obişnuite cu un singur pol şi care se rotesc într-un câmp magnetic produs de înfăşurările supraconductoare, dacă aceste înfăşurări reprezintă singura componentă supraconductoare a generatorului.

ML21. „Software”, după cum urmează:

a. „Software” special conceput sau modificat pentru „dezvoltarea”, „producţia” ori „utilizarea” echipamentelor, materialelor sau „software” specificate în prezenta listă;

b. „Software” specific, altul decât cel specificat la ML21 .a., după cum urmează:

1. „software” special conceput pentru utilizări militare şi special conceput pentru modelarea, simularea sau evaluarea sistemelor de arme militare;

2. „software” special conceput pentru utilizări militare şi special conceput pentru modelarea sau simularea scenariilor de operaţii militare;

3. „software” pentru determinarea efectelor armelor convenţionale, nucleare, chimice sau biologice;

4. „software” special conceput pentru utilizări militare şi special conceput pentru aplicaţii de comandă, comunicaţii, control şi informaţii (C3I) sau de comandă, comunicaţii, control, computer şi informaţii (C4I);

c. „Software” care nu este specificat la ML21 .a. sau b., special conceput ori modificat să permită echipamentelor care nu sunt specificate în prezenta listă să îndeplinească funcţiunile militare ale echipamentelor specificate în prezenta listă.

ML22. „Tehnologie”, după cum urmează:

a. „Tehnologie”, alta decât cea specificată la ML22.b., care este „necesară” pentru „dezvoltarea”, „producţia” sau „utilizarea” produselor specificate în prezenta listă.

b. „Tehnologie”, după cum urmează:

1. „tehnologie” „necesară” pentru proiectarea, asamblarea componentelor şi pentru funcţionarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor complete de producţie pentru produsele specificate în prezenta listă, chiar dacă elementele componente ale acestor instalaţii de producţie nu sunt specificate;

2. „tehnologie” „necesară” pentru „dezvoltarea” şi „producţia” armelor de calibru mic chiar dacă este utilizată pentru a produce reproduceri de arme de calibru mic de tip vechi;

3. „tehnologie” „necesară” pentru „dezvoltarea”, „producţia” sau „utilizarea” agenţilor toxici, echipamentului aferent sau componentelor specificate la ML7.a.-ML7.g.;

4. „tehnologie” „necesară” pentru „dezvoltarea”, „producţia” sau „utilizarea” „biopolimerilor” sau culturilor de celule specifice specificate la ML7.h.;

5. „tehnologie” „necesară” exclusiv pentru încorporarea „biocatalizatorilor”, specificaţi la ML7.Î.1., în substanţe purtătoare militare sau în materiale militare.

Nota 1

„Tehnologia” „necesară” pentru „dezvoltarea”, „producţia” sau „utilizarea” produselor specificate în prezenta listă rămâne sub control chiar şi când se aplică produselor care nu sunt specificate în prezenta listă.

Nota 2

ML22 nu se aplică:

a. „tehnologiei” care reprezintă minimul necesar pentru instalarea, operarea, întreţinerea (verificarea) şi repararea acelor produse care nu sunt supuse controlului sau ale acelora al căror export a fost autorizat prin licenţă;

b. „tehnologiei” care aparţine „domeniului public”, pentru „cercetări ştiinţifice fundamentale sau informaţiilor minime necesare pentru solicitarea brevetelor;

c. „tehnologiei” pentru dispozitive de propulsie cu inducţie magnetică în sistem continuu pentru transporturi civile.

 

Definiţiile termenilor utilizaţi în prezenta listă

 

În continuare sunt enumerate definiţiile termenilor utilizaţi în prezenta listă, în ordinea alfabetică din limba română.

Nota 1

Definiţiile se aplică peste tot în cuprinsul listei. Trimiterile au un rol pur consultativ şi nu au niciun efect asupra aplicării universale a termenilor definiţi în cuprinsul listei.

Nota 2

Cuvintele şi termenii din lista de definiţii preiau accepţiunea definită numai în cazurile în care sunt plasate între ghilimele duble („„). Definiţiile termenilor între ghilimele simple (« ») sunt date într-o notă tehnică cu privire la articolul respectiv. În toate celelalte cazuri, termenii şi expresiile sunt folosite în sensul definiţiilor general acceptate (de dicţionar).

„Adaptat pentru utilizare în război” (ML7)

Orice modificare sau selecţie (cum ar fi alterarea purităţii, stabilităţii fa depozitare, virulenţei, caracteristicilor de diseminare sau rezistenţei la radiaţii ultraviolete) destinată să crească eficienţa în producerea de vătămări asupra oamenilor sau animalelor, de degradări ale echipamentelor oh de distrugeri ale culturilor sau mediului înconjurător.

„Aditivi” (ML8)

Substanţe utilizate în prepararea explozivilor în scopul îmbunătăţirii proprietăţilor lor.

„Aeronavă” (ML8, ML10, ML14)

Vehicul aerian cu aripi fixe, cu aripi cu geometrie variabilă, cu aripi rotative (elicopter), cu rotor pivotant sau cu aripi pivotante.

„Aeronavă civilă” (ML4, ML10)

Acea „aeronavă” care, potrivit destinaţiei sale, este înregistrată în listele cu certificatele de navigabilitate aeriană, publicate de autorităţile aviaţiei civile, şi este utilizată în zboruri pe rute interne sau internaţionale comerciale ori este destinată unei utilizări civile legale, particulare sau de afaceri.

„Agenţi pentru combaterea dezordinii publice” (ML7)

Substanţe care, în anumite condiţii de utilizare în scopul combaterii dezordinii publice, produc rapid asupra oamenilor efecte fizice iritante sau incapacitante care dispar la scurt timp după terminarea expunerii. (Substanţele lacrimogene sunt o subclasă a „agenţilor pentru combaterea dezordinii publice*).

„Biocatalizatori” (ML7, ML 22)

Enzime pentru reacţii chimice sau biochimice specifice sau alţi compuşi biologici care se leagă de agenţii chimici de război şi accelerează viteza de degradare a acestora.

Notă tehnică

«Enzime» înseamnă „biocatalizator” pentru reacţii chimice specifice sau biochimice specifice.

„Biopolimeri” (ML7, ML22)

Macromolecule biologice, după cum urmează:

a. enzime pentru reacţii chimice sau biochimice specifice;

b. anticorpi monoclonali, policlonali sau antiidiotipici;

c. receptori special concepuţi sau special prelucraţi; Note tehnice

1. «Anticorpi antiidiotipici» înseamnă anticorpi care se leagă în situsurile de legătură ale antigenului specific ale altor anticorpi.

2. «Anticorpi monoclonali» înseamnă proteine care se leagă la un singur situs arrtigenic şi sunt produse de o singură clonă de celule.

3. «Anticorpi policlonali» înseamnă un amestec de proteine care se leagă la antigenul specific şi care sunt produse de mai mult de o clonă de celule.

4. «Receptori» înseamnă structuri biologice macromoleculare capabile de legare a liganzilor, legare care afectează funcţiile fiziologice.

„Calificat pentru utilizare spaţială” (ML 19)

Produse, care sunt concepute, fabricate şi testate pentru a corespunde cerinţelor speciale electrice, mecanice sau de mediu necesare pentru utilizarea la lansarea şi desfăşurarea sateliţilor ori a sistemelor de zbor de mare altitudine care operează la altitudini de 100 km sau mai mari.

„Cercetare ştiinţifică fundamentală” (ML22)

Activitate experimentală sau teoretică desfăşurată în principal pentru obţinerea de noi cunoştinţe despre principiile fundamentale ale fenomenelor ori faptelor observabile şi care nu este orientată în primul rând spre un scop sau obiectiv practic specific.

„Dezvoltare” (ML21, ML22)

Este legată de toate fazele anterioare producţiei de serie, cum sunt: definirea concepţiei, cercetarea în vederea definirii proiectului, analiza proiectului, conceptele de proiectare, execuţia şi testarea de prototipuri, schemele pentru producţia-pilot, datele de proiectare, procesul de transformare a datelor de proiectare într-un produs, proiectul de configurare, proiectele de integrare, planurile generale.

„Din domeniul public” (ML22)

În sensul prezentei liste, înseamnă că „tehnologia” sau „software”-ul a devenit accesibilă/accesibil fără restricţii privind difuzarea viitoare.

Notă

Restricţiile de copyright nu determină ca „tehnologia” sau „software-ul să nu fie considerate „din domeniul public”.

„Electori terminali” (ML17)

Cleşti, unităţi active de prelucrare şi orice alt mijloc de prelucrare fixat pe placa de bază terminală a braţului de manipulare ai unui „robot”.

Notă tehnică

«Unităţi active de prelucrare» sunt dispozitive destinate aplicării, relativ la piesa ce urmează a fi prelucrată, a forţei de antrenare, a energiei de prelucrare sau a senzorilor.

„Explozivi” (ML8, ML18)

Substanţe sau amestecuri de substanţe lichide, solide ori gazoase care utilizate ca încărcături primare, auxiliare sau principale în componentele de luptă, la demolări sau la alte aplicaţii militare, sunt necesare pentru detonare.

„Încărcături de propulsie” (ML8)

Substanţe sau amestecuri care reacţionează chimic pentru a produce volume mari de gaze fierbinţi la viteze controlate pentru a realiza un lucru mecanic.

„Încărcături pirotehnice” (ML4, ML8)

Amestecuri de combustibili şi oxidanţi solizi sau lichizi care, atunci când sunt aprinse, dezvoltă o reacţie chimică energică cu o viteză controlată pentru a produce timpi de întârziere specifici ori cantităţi determinate de căldură, zgomot, fum, radiaţii în spectrul vizibil sau infraroşu. Substanţele piroforice sunt o subclasă de materiale pirotehnice care nu conţin oxidanţi, dar care se aprind spontan în contact cu aerul.

„Laser” (ML9, ML19)

Un ansamblu de componente în măsură să producă în timp şi în spaţiu lumină coerentă amplificată prin emisiune stimulată de radiaţie.

„Materiale energetice” (ML8)

Substanţe sau amestecuri care reacţionează chimic pentru eliberarea energiei necesare scopului urmărit. „Explozivii”, „încărcăturile pirotehnice” şi „încărcăturile de propulsie” sunt subclase ale „materialelor energetice”.

„Materiale fibroase şi filamentare” (ML13)

Includ:

a. monofilamente continue;

b. fire toarse şi răsucite continue;

c. benzi, ţesături, ţesături groase şi diverse panglici;

d. fibre tăiate, celofibre şi materiale de protecţie din fibre;

e. cristale fibroase, cu structură mono sau poli cristalină, de orice lungime;

f. poliamide aromatice neprelucrate.

„Necesar” (ML22)

Atunci când se aplică „tehnologiei” sau „software-ului, desemnează numai acea parte a „tehnologiei” sau „software”-ului care este esenţială pentru atingerea ori depăşirea parametrilor, caracteristicilor sau funcţiunilor legate de performanţele supuse controlului. Aceste „tehnologii” „necesare” pot fi comune pentru diferite produse.

„Precursori” (ML8)

Substanţe chimice specifice utilizate la fabricarea explozivilor militari.

„Producţie” (ML18, ML21, ML22)

Desemnează toate fazele de producţie, respectiv: tehnologia de producţie, fabricarea, integrarea, asamblarea (montarea), inspecţia, testarea, asigurarea calităţii.

„Pilă de combustie” (ML17)

Dispozitiv electrochimie care converteşte energia chimică direct în energie electrică de curent continuu (CC) prin consum de combustibil dintr-o sursă externă.

„Reactor nuclear” (ML17)

Include materiale din interiorul vasului reactor sau ataşate direct acestuia, echipamente care controlează nivelul puterii din zona activă şi componente care în mod normal conţin, vin în contact direct sau controlează agentul primar de răcire a zonei active.

„Robot”(ML17)

Un mecanism de manipulare, de tipul cu traiectorie continuă sau punct cu punct, care poate utiliza senzori şi care prezintă toate caracteristicile următoare:

a. este multifuncţional;

b. este capabil să poziţioneze sau să orienteze materiale, piese, scule ori dispozitive speciale prin intermediul unor mişcări variabile în spaţiu tridimensional;

c. Încorporează 3 sau mai multe dispozitive de deservire cu buclă închisă sau deschisă, inclusiv motoarele pas cu pas; şi

d. este dotat cu „programabilitate accesibilă utilizatorului” prin metoda de învăţare/redare sau prin intermediul unui calculator electronic, care poate fi un controler logic programabil, adică fără intervenţie mecanică.

Notă

Definiţia anterioară nu include următoarele dispozitive:

1. mecanisme de manipulare cu comandă exclusiv manuală sau controlabile prin telecomandă;

2. mecanisme de manipulare cu secvenţă fixă, adică dispozitive mobile automatizate ale căror mişcări sunt programate şi limitate prin mijloace mecanice. Mişcările programate sunt limitate mecanic prin folosirea opritoarelor fixe, cum ar fi camele sau tijele. Succesiunea mişcărilor şi alegerea traiectoriilor sau unghiurilor nu sunt variabile ori modificabile prin mijloace mecanice, electronice sau electrice;

3. mecanisme de manipulare cu secvenţă variabilă şi cu comandă mecanică, adică dispozitive mobile automatizate, ale căror mişcări sunt programate şi limitate prin mijloace mecanice. Mişcările programate sunt limitate mecanic prin folosirea opritoarelor fixe, dar reglabile, cum ar fi camele sau tijele. Succesiunea mişcărilor şi alegerea traiectoriilor sau unghiurilor sunt variabile în limitele configuraţiei programate. Variaţiile sau modificările configuraţiei programate (de exemplu: schimbarea camelor sau tijelor) pe una sau mai multe axe de mişcare sunt realizate exclusiv prin operaţii mecanice;

4. mecanisme de manipulare cu secvenţă variabilă ce nu sunt servoasistate, adică dispozitive mobile automatizate, ale căror mişcări sunt programate şi limitate prin mijloace mecanice. Programul este variabil, dar secvenţa este iniţiată numai de semnalul binar provenind de la dispozitivele electrice binare sau de la opritoarele reglabile cu limitare mecanică;

5. cărucioare macara cu platformă, definite ca sisteme de manipulare funcţionând în coordonate carteziene, construite ca parte integrantă a unui ansamblu vertical de compartimente de înmagazinam şi concepute pentru accesul la conţinutul acestor compartimente în vederea stocării sau prelevării.

„Sisteme automate de comandă şi control” (ML11)

Sisteme electronice, în care intră, este procesată şi transmisă o informaţie esenţială pentru o operaţiune de luptă eficientă a unei grupări, formaţii majore, formaţii tactice, unităţi, nave, subunităţi sau a unor arme comandate. Aceasta se realizează prin utilizarea unui computer şi a altor hardware specializate să sprijine funcţionarea unei organizaţii militare de comandă şi control. Principalele funcţii ale unui sistem automat de comandă şi control sunt: colectarea, acumularea, stocarea, procesarea automate şi eficiente ale informaţiei; afişarea pe ecran a situaţiei şi circumstanţelor care afectează pregătirea şi desfăşurarea operaţiunilor de luptă; calcule la nivel operativ şi tactic pentru alocarea de resurse elementelor şi grupărilor prin ordin operativ de luptă sau desfăşurarea pentru luptă conform misiunii ori stadiului operaţiunii; pregătirea datelor pentru aprecierea situaţiei şi luarea deciziei în orice moment pe timpul operaţiunii sau luptei; simularea pe computer a operaţiunilor de luptă.

„Software” (ML21)

O colecţie de unul sau mai multe „programe” ori „microprograme” stocate pe orice suport accesibil.

Note tehnice

1. „Program” reprezintă o secvenţă de instrucţiuni pentru transformarea sau convertirea unui proces într-o formă executabilă de către un computer electronic;

2. „Microprogram” reprezintă o secvenţă de instrucţiuni elementare păstrate în mediu special, a cărei execuţie se iniţiază prin introducerea registrului cu instrucţiuni de referinţă.

„Supraconductor” (ML20)

Se referă la materiale (adică metale, aliaje sau compuşi), care îşi pot pierde în totalitate rezistenţa electrică (adică pot căpăta o conductivitate electrică infinită şi pot transporta curenţi electrici foarte mari fără a produce căldură prin efectul Joule).

Note tehnice

1. Starea „supraconductoare” a unui material este caracterizată individual de o «temperatură critică», un câmp magnetic critic, care este funcţie de temperatură şi de densitatea critică a curentului, care este în acelaşi timp funcţie de câmpul magnetic şi de temperatură.

2. «Temperatură critică» (uneori indicată ca temperatură de tranziţie) a unui material „supraconductor” este temperatura la care materialul pierde total rezistenţa la trecerea curentului electric continuu.

„Tehnologie” (ML22)

Informaţii specifice necesare pentru „dezvoltarea”, „producţia” sau „utilizarea” unui produs Informaţiile iau forma de «date tehnice» sau «asistenţă tehnică». Note tehnice

1. «Datele tehnice» se prezintă sub forma unor planuri, diagrame, modele, formule, tabele, proiecte şi specificaţii tehnice, manuale şi instrucţiuni scrise sau înregistrate pe suporturi sau dispozitive, cum ar fi discuri, benzi, memorii numai pentru citire.

2. «Asistenţa tehnică» se prezintă sub formă de instrucţiuni, procedee practice, instruire, cunoştinţe aplicate, servicii de consultanţă. «Asistenţa tehnică» poate implica un transfer de «date tehnice».

„Tuburi intensificatoare de imagine din prima generaţie” (ML15)

Tuburi cu focalizare electrostatică, utilizând la intrare şi ieşire fibre optice sau plăcuţe cu suprafaţă din sticlă, fotocatozi multialcalini (S-20 sau S-25), fără a avea amplificare cu plăcuţe microcanal.

„Utilizare” (ML21, ML22)

Exploatarea, instalarea (inclusiv instalarea pe amplasament), întreţinerea (verificarea), repararea, revizia generală şi modernizarea.

„Vehicule mai uşoare decât aerul” (ML10)

Baloane şi nave aeriene care utilizează pentru ridicare aer cald sau gaze mai uşoare decât aerul cum ar fi heliu sau hidrogen.

„Vectori de expresie” (ML7)

Purtători (de exemplu o plasmidă sau un virus) utilizaţi pentru a introduce material genetic în celule-gazdă.

„Vehicule aeriene fără pilot” („UAV*) (ML10)

Orice „aeronavă” capabilă să decoleze şi să efectueze un zbor controlat, precum şi să navigheze fără prezenţă umană la bord.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelentă Maramureş

 

În baza:

- prevederilor art. 57 alin. (1)-(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.577/2011;

- Adresei Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş nr. 3.169 din 11 aprilie 2013, prin care se solicită înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Maramureş, cu personalitate juridică,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013, cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se înfiinţează Centrul Judeţean de Excelenţă Maramureş, cu personalitate juridică, cu sediul în cadrul Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare,

Art. 2. - Organigrama Centrului Judeţean de Excelenţă Maramureş este aprobată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş, cu încadrarea strictă în numărul de posturi finanţate din bugetele consiliilor locale, aprobat pentru judeţul Maramureş.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management, resurse umane şi Reţea şcolară naţională, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 3.674.