MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 328/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 328         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 6 iunie 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 139 din 7 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4792 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 148 din 7 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 

Decizia nr. 172 din 28 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2)-(5) şi art. 11 alin. (2)-(4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Decizia nr. 173 din 28 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2) şi art. 74 alin. (2), (7) şi (8) din Legea nr. 275/2006privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.188. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a imobilului „Muzeul Curţii Domneşti”, situat în cadrul Ansamblului Curţii Domneşti din str. Ştefan cel Mare nr. 6-8, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ

 

3.746. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada februarie-martie 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

 

3.750. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din municipiul Târgu Jiu

 

3.751. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Lumina” din municipiul Oradea

 

3.752. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Casa Speranţei” din municipiul Timişoara

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 139

din 7 martie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4792 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4792 alin. 3 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Cătălin Ursu în Dosarul nr. 3.102/89/2012 al Tribunalului Vaslui - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.546D/2012.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.547D/2012, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4792 alin. 3 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Cătălin Ursu în Dosarul nr. 3.103/89/2012 al Tribunalului Vaslui - Secţia penală.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispoziţiile art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.547D/2012 la Dosarul nr. 1.546D/2012, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, deoarece autorul excepţiei solicită în fapt modificarea textului legal contestat.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin sentinţele penale nr. 181 şi 182 din 29 octombrie 2012, pronunţate în dosarele nr. 3.102/89/2012 şi nr. 3.103/89/2012, Tribunalul Vaslui - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4792 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Excepţia a fost ridicată de Cătălin Ursu în dosarele de mai sus având ca obiect soluţionarea unor plângeri formulate împotriva unor expertize fiscale.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile legale contestate sunt neconstituţionale, deoarece reprezentantul legal al persoanei juridice, deşi nu a fost condamnat definitiv, nu mai poate reprezenta societatea, fiind pus în imposibilitatea de a formula şi depune acţiuni.

Tribunalul Vaslui - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 4792 alin. 3 din Codul de procedură penală cu denumirea marginală Obiectul şi exercitarea acţiunii penale în cadrul procedurii privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice, care au următorul conţinut: „Dacă pentru aceeaşi faptă sau pentru fapte conexe s-a început urmărirea penală şi împotriva reprezentantului legal al persoanei juridice, aceasta îşi numeşte un mandatar pentru a o reprezenta.”

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 16 referitor la Egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la Accesul liber la justiţie şi art. 24 referitor la Dreptul la apărare, precum şi ale art. 6 paragraful 2 şi paragraful 3 lit. c) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitoare la principiul prezumţiei de nevinovăţie şi la dreptul oricărei persoane acuzate de a se apăra singur ori de a-şi angaja un avocat.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în opinia autorului, soluţia legislativă contestată contravine dispoziţiilor mai sus arătate, deoarece în situaţia în care s-a început urmărirea penală pentru aceeaşi faptă, atât faţă de persoana juridică, cât şi faţă de reprezentantul legal al acesteia, aceasta este obligată să îşi desemneze un mandatar pentru a o reprezenta. Prin urmare, obligaţia impusă de textul criticat ar fi constituţională numai în măsura în care administratorul/reprezentantul societăţii ar fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea infracţiunii ce constituie obiectul cercetărilor penale.

Aşa fiind, Curtea constată că, dincolo de fondul reglementării, ceea ce se solicită, în realitate, în motivarea excepţiei, constă în modificarea textului de lege criticat. Se urmăreşte, astfel, ignorarea unui eventual conflict de interese prin instituirea posibilităţii reprezentantului legal urmărit penal de a formula acţiuni şi depune memorii

În numele persoanei juridice. O asemenea critică nu poate fi primită, deoarece nu intră în competenţa Curţii Constituţionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4792 alin. 3 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Cătălin Ursu în dosarele nr. 3.102/89/2012 şi nr. 3.103/89/2012 ale Tribunalului Vaslui - Secţia penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 martie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 148

din 7 martie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, excepţie ridicată de Mihai Iacob în Dosarul nr. 9.245/2/2010 (2.602/2010) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală şi pentru cauze cu minori şi de familie şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 52D/2013.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, deoarece autorul excepţiei nu a arătat care sunt temeiurile constituţionale încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia penală nr. 1.586 din 8 octombrie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 9.245/2/2010 (2.602/2010), Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală şi pentru cauze cu minori şi de familie a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, excepţie ridicată de Mihai Iacob în dosarul de mai sus având ca obiect soluţionarea unei cauze penale de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul, prin apărătorul ales, a susţinut oral în şedinţa publică din 4 octombrie 2010, fără a indica însă vreun temei constituţional, că prin ordonanţa criticată s-au adus modificări cu privire la competenţa şi valabilitatea actelor de urmărire penală efectuate de DIICOT în aşa fel încât infracţiunea pentru care este urmărit penal nu mai este de competenţa acestei direcţii. Mai arată că dispoziţiile Legii nr. 508/2004, potrivit cărora excepţie de la competenţa generală a DIICOT o fac infracţiunile date expres în competenţa DNA. În aceste condiţii, actul invocat are înrâurire directă asupra valabilităţii probatoriului administrat în perioada septembrie 2005-decembrie 2006 şi asupra valabilităţii actelor administrate în perioada de necompetenţă.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală şi pentru cauze cu minori şi de familie opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. III alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, care au următorul conţinut: „Cauzele cu care Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a fost sesizată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, privind infracţiuni care intrau în competenţa sa, vor fi soluţionate în continuare de procurorii din cadrul acestei direcţii.

În susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia nu a indicat niciun temei constituţional.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că din documentele depuse la dosar nu rezultă care sunt temeiurile ce fundamentează invocarea excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece autorul s-a limitat la a evidenţia ce anume s-a reglementat prin actul contestat. Or, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, „Sesizările trebuie făcute în formă scrisă şi motivate”.

Pe cale de consecinţă, prezenta excepţie urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, excepţie ridicată de Mihai Iacob în Dosarul nr. 9.245/2/2010 (2.602/2010) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 martie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 172

din 28 martie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2)-(5) şi art. 77 alin. (2)-(4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2)-(5) şi art. 77 alin. (2)-(4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, excepţie ridicată de Cristian Florin Ciobanu în Dosarul nr. 493/175/2012 al Judecătoriei Aiud şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.305D/2012.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că autorul excepţiei a depus la dosar note scrise prin care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.

Cauza este în stare de judecată.

Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând, în acest sens, jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: Prin încheierea din 8 iunie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 493/175/2012, Judecătoria Aiud a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2)-(5) şi art. 77 alin. (2)-(4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Excepţia a fost ridicată de Cristian Florin Ciobanu cu ocazia soluţionării contestaţiei împotriva unei încheieri a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile art. 73 alin. (2)-(5) şi art. 77 alin. (2)-(4) din Legea nr. 275/2006 încalcă egalitatea în drepturi, condiţiile şi limitele restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, dreptul la un proces echitabil, principiul legalităţii pedepsei şi dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori, întrucât din comisia care aplică sancţiuni disciplinare persoanelor private de libertate, respectiv din cea care analizează oportunitatea liberării condiţionate fac parte persoane necalificate corespunzător, care nu au studii juridice, dar care, prin atribuţiile avute în sfera juridică, schimbă destinul persoanelor condamnate. Consideră că doar specialiştii în domeniul dreptului ar trebui să emită hotărâri cu caracter sancţionator, având în vedere că sancţiunile disciplinare pot avea ca efect amânarea liberării condiţionate.

Judecătoria Aiud apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece dispoziţiile de lege criticate nu aduc nicio atingere prevederilor din Constituţie invocate de autorul excepţiei. Arată, în acest sens, că hotărârile comisiei de disciplină sunt supuse controlului judecătoresc, iar liberarea condiţionată este decisă tot de instanţa de judecată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului precizează că îşi menţine punctul de vedere reţinut în deciziile Curţii Constituţionale nr. 68/2008, nr. 290/2010 şi nr. 474/2011, în sensul că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 73 alin. (2)-(5) şi art. 77 alin. (2)-(4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, modificate prin Legea nr. 83/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 19 mai 2010. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 73 alin. (2)-(5): „(2) Comisia de disciplină este formată din directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, în calitate de preşedinte, directorul adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială şi un supraveghetor ales anual de ceilalţi supraveghetori, în calitate de membri.

(3) Directorul penitenciarului desemnează, în termen de 24 de ore de la sesizarea comisiei de disciplină, o persoană din cadrul personalului penitenciarului, alta decât un supraveghetor, să efectueze cercetarea prealabilă. În termen de 5 zile, persoana desemnată prezintă comisiei de disciplină rezultatele cercetării prealabile.

(4) Comisia de disciplină, după ascultarea persoanei condamnate şi a oricărei alte persoane care are cunoştinţă despre împrejurările în care a fost săvârşită fapta, aplică prin hotărâre scrisă una dintre sancţiunile disciplinare sau, după caz, clasează dosarul de cercetare disciplinară.

(5) La stabilirea sancţiunii disciplinare se ţine seama de gravitatea abaterii, de persoana condamnatului, de abaterile disciplinare săvârşite anterior, de atitudinea persoanei condamnate după săvârşirea abaterii şi în timpul procedurii disciplinare.”;

- Art. 77 alin. (2)-(4): „(2) O comisie formată din director, directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, directorul adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială, consilierul de probaţiune, medicul penitenciarului, un lucrător în cadrul serviciului producţie, cu participarea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, în calitate de preşedinte, propune liberarea condiţionată ţinând seama de fracţiunea din pedeapsă efectiv executată şi de partea din durata pedepsei care este considerată ca executată pe baza muncii prestate, de conduita persoanei condamnate şi de eforturile acesteia pentru reintegrarea socială, în special în cadrul activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, al instruirii şcolare şi al formării profesionale, de responsabilităţile încredinţate, de recompensele acordate, de sancţiunile disciplinare aplicate şi de antecedentele sale penale.

(3) Propunerea comisiei de admitere a liberării condiţionate, cuprinsă într-un proces-verbal motivat, împreună cu documentele care atestă menţiunile cuprinse în procesul-verbal, se înaintează judecătoriei în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere şi se comunică persoanei condamnate.

(4) în cazul în care comisia constată că persoana condamnată nu întruneşte condiţiile pentru a fi liberată condiţionat, în procesul-verbal întocmit potrivit alin. (3) fixează un termen pentru reexaminarea situaţiei acesteia, care nu poate fi mai mare de un an. Totodată, comisia comunică procesul-verbal persoanei condamnate şi îi aduce la cunoştinţă acesteia, sub semnătură, că se poate adresa direct instanţei cu cerere de liberare condiţionată.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi ale art. 124 privind înfăptuirea justiţiei, precum şi ale art. 20 alin. (2) referitor la preeminenţa tratatelor internaţionale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 6 referitor la dreptul la un proces echitabil şi ale art. 7 privind legalitatea pedepsei din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ale art. 4 referitor la dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori din Protocolul nr. 7 la Convenţie şi ale art. 14 privind dreptul la un proces echitabil din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 73 alin. (2)-(5) şi art. 77 alin. (2)-(4) din Legea nr. 275/2006 nu aduc nicio atingere prevederilor art. 16 din Constituţie. Astfel, textele de lege criticate, care reglementează componenţa comisiei de disciplină din cadrul penitenciarului şi procedura disciplinară, respectiv componenţa comisiei care propune liberarea condiţionată şi procedura de acordare a acesteia, se circumscriu celei de-a treia faze a procesului penal, şi anume fazei de executare. Prin urmare, cadrul de reglementare vizează o activitate ulterioară fazei de judecată în care s-a stabilit existenţa vinovăţiei în materie penală. Aşa fiind, aspectele criticate de autorul excepţiei excedează procedurii penale speciale care guvernează numai fazele de urmărire penală şi de judecată, deoarece situaţia juridică a condamnatului nu este identică cu cea a făptuitorului, învinuitului ori cu cea a inculpatului. Curtea a statuat în repetate rânduri, în jurisprudenţa sa, că principiul egalităţii în drepturi nu înseamnă uniformitate, astfel că, dacă la situaţii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situaţii diferite, tratamentul nu poate fi decât diferit.

Dispoziţiile de lege criticate nu contravin nici prevederilor art. 124 din Constituţie ce consacră unicitatea, egalitatea şi imparţialitatea justiţiei, atât timp cât regulile pe care le instituie se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în situaţii identice sau similare.

În ceea ce priveşte pretinsa încălcare, prin textele de lege ce fac obiectul excepţiei, a art. 53 din Legea fundamentală, aceasta nu poate fi reţinută, prevederile constituţionale invocate fiind aplicabile numai în ipoteza în care există o restrângere a exercitării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, restrângere care, însă, nu s-a constatat.

În fine, referitor la invocarea, ca temei al excepţiei de neconstituţionalitate, a prevederilor art. 6 şi 7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ale art. 4 din Protocolul nr. 7 la Convenţie şi ale art. 14 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, Curtea constată că acestea nu sunt incidente în cauză, întrucât ipoteza normativă a acestora nu are aplicabilitate cu privire la faza executării pedepsei.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Cristian Florin Ciobanu în Dosarul nr. 493/175/2012 al Judecătoriei Aiud şi constată că dispoziţiile art. 73 alin. (2)-(5) şi art. 77 alin. (2)-(4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Aiud şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 martie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 173

din 28 martie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2) şi art. 74 alin. (2), (7) şi (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2) şi art.74 alin. (2), (7) şi (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, excepţie ridicată de Constantin Cătălin Aniţa în Dosarul nr. 14.769/245/2012 al Judecătoriei Iaşi - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.316D/2012.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând, în acest sens, jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: Prin încheierea din 5 iunie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 14.769/245/2012, Judecătoria Iaşi - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2) şi art. 74 alin. (2), (7) şi (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Excepţia a fost ridicată de Constantin Cătălin Aniţa cu ocazia soluţionării contestaţiei împotriva unei încheieri a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile art. 73 alin. (2) şi art. 74 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 încalcă prevederile constituţionale ale art. 24 privind dreptul la apărare şi prevederile art. 6 paragraful 3 lit. c) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitor la dreptul acuzatului de a se apăra el însuşi sau de a fi asistat de un apărător ales de el şi, dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, de a putea fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiţiei o cer, întrucât nu asigură asistarea de către un avocat din oficiu în faţa comisiei de disciplină şi a judecătorului delegat.

De asemenea, consideră că dispoziţiile art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 aduc atingere prezumţiei de nevinovăţie consacrate de art. 23 alin. (11) din Constituţie şi art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, deoarece sancţiunile aplicate de către comisia de disciplină din cadrul locului de deţinere sunt puse în executare mai înainte de a rămâne definitive. În fine, susţine că dispoziţiile art. 74 alin. (8) din Legea nr. 275/2006 încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie şi ale art. 129 referitor la folosirea căilor de atac, întrucât hotărârea judecătoriei nu este supusă niciunei căi de atac.

Judecătoria Iaşi - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece dispoziţiile de lege criticate nu aduc nicio atingere prevederilor din Constituţie şi din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale invocate de autorul excepţiei. Face trimitere, în acest sens, la deciziile Curţii Constituţionale nr. 463/2007 şi nr. 474/2011.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului precizează că îşi menţine punctul de vedere reţinut în deciziile Curţii Constituţionale nr. 1.114/2008 şi nr. 474/2011, în sensul că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 73 alin. (2) şi art. 74 alin. (2), (7) şi (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006. Alineatul (2) al art. 73 din Legea nr. 275/2006 a fost modificat prin Legea nr. 83/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 19 mai 2010. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 73 alin. (2): „Comisia de disciplină este formată din directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, în calitate de preşedinte, directorul adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială şi un supraveghetor ales anual de ceilalţi supraveghetori, în calitate de membri.”;

- Art. 74 alin. (2), (7) şi (8): „(2) Persoana condamnată este ascultată la locul de deţinere, în mod obligatoriu, la judecarea plângerii.

[...] (7) Plângerea formulată conform alin. (1) şi contestaţia introdusă potrivit alin. (5) nu suspendă executarea sancţiunilor disciplinare, cu excepţia celei prevăzute în art. 71 alin. (1) lit. f).

(8) Hotărârea judecătoriei este definitivă.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, ale art. 23 alin. (11) referitor la prezumţia de nevinovăţie, ale art. 24 privind dreptul la apărare şi ale art. 129 referitor la folosirea căilor de atac, precum şi a prevederilor art. 6 paragraful 2 şi paragraful 3 lit. c) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind prezumţia de nevinovăţie şi dreptul acuzatului de a se apăra el însuşi sau de a fi asistat de un apărător ales de el şi, dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, de a putea fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiţiei o cer.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 73 şi 74 din Legea nr. 275/2006 au mai fost supuse controlului de constituţionalitate prin raportare la aceleaşi prevederi din Constituţie şi din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, invocate şi în prezenta cauză, şi faţă de critici similare.

Astfel, prin Decizia nr. 462 din 15 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 7 iunie 2007, şi Decizia nr. 474 din 12 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 16 iunie 2011, Curtea a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate, reţinând că dispoziţiile de lege criticate se circumscriu celei de-a treia faze a procesului penal, şi anume fazei de executare, şi reglementează cu privire la plângerea împotriva hotărârii comisiei de disciplină. Prin urmare, cadrul general de reglementare vizează o activitate ulterioară fazei de judecată în care s-a stabilit existenţa vinovăţiei în materie penală. Aşa fiind, aspectele criticate de autorul excepţiei excedează procedurii penale speciale care guvernează numai fazele de urmărire penală şi de judecată, deoarece situaţia juridică a condamnatului nu este identică cu cea a făptuitorului, învinuitului ori cu cea a inculpatului.

Curtea a constatat că art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 se referă la măsurile disciplinare şi la plângerea împotriva acestora, care, spre deosebire de căile procesuale de atac în materie penală caracterizate prin efectul suspensiv, au cu totul alt regim. De aceea, legiuitorul, în considerarea acestor diferenţe, poate reglementa o procedură specială referitoare la executarea pedepselor, care nu mai poate pune în discuţie principiul referitor la prezumţia de nevinovăţie.

Cu acelaşi prilej, Curtea a reţinut că nu poate fi primită nici critica referitoare la încălcarea liberului acces la justiţie, consacrat de art. 21 din Constituţie. În acest sens s-a pronunţat şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin Decizia din 23 septembrie 2004, în Cauza Pilla contra Italiei, când a decis că, în măsura în care cererile reclamantului se referă la executarea pedepselor, art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitor la dreptul la un proces echitabil este inaplicabil unei proceduri ce priveşte executarea unei pedepse.

În plus, niciuna dintre prevederile contestate de autor nu suprimă dreptul la apărare, în sensul consfinţit de art. 24 din Legea fundamentală. Astfel, nimic nu îl opreşte pe condamnat să îşi angajeze un avocat pe tot cursul procesului ce vizează aspecte referitoare la executarea pedepsei. Împrejurarea că acesta este privat de libertate ca urmare a unei condamnări definitive nu este de natură a atrage aplicabilitatea dispoziţiilor legale referitoare la asistenţa juridică obligatorie.

În acelaşi sens sunt şi Decizia nr. 496 din 19 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 14 iulie 2011, Decizia nr. 686 din 31 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 26 august 2011, şi Decizia nr. 173 din 6 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 11 aprilie 2012.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate pronunţată de Curte prin deciziile mai sus menţionate, precum şi considerentele care au fundamentat-o îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Constantin Cătălin Aniţa în Dosarul nr. 14.769/245/2012 al Judecătoriei Iaşi - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 73 alin. (2) şi art. 74 alin. (2), (7) şi (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Iaşi - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 martie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a imobilului „Muzeul Curţii Domneşti”, situat în cadrul Ansamblului Curţii Domneşti din str. Ştefan cel Mare nr. 6-8, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ

 

Având în vedere Referatul nr. 1.148/CM din 15 martie 2013 de aprobare a proiectului ordinului privind clasarea, în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e), alin. (3) şi (4), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Imobilul „Muzeul Curţii Domneşti”, situat în cadrul Ansamblului Curţii Domneşti din str. Ştefan cel Mare nr. 6-8, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, se clasează ca monument istoric, grupa valorică „A”, cod în Lista monumentelor istorice NT-II-m- A-10567-05.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 2 aprilie 2013.

Nr. 2.188.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a imobilului monument istoric „Muzeul Curţii Domneşti”, situat în cadrul Ansamblului Curţii Domneşti din str. Ştefan cel Mare nr. 6-8, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ

 

Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. pct.

Coordonate stereo 70

-

N (m)

E(m)

1.

604668,2252

604370,8340

2.

604686,5515

604381,5605

3.

604680,7897

604391,4045

4.

604662,4634

604380,6780

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada februarie-martie 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 26 aprilie 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 13 februarie-29 martie 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada februarie-martie 2013 prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 mai 2013.

Nr. 3.746.

 

ANEXĂ

 

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada februarie-martie 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

 

Judeţul Argeş

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Specializarea/

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1.

Şcoala Militară de Maiştri Militari

şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”

7/22.03.2013

-

Municipiul Piteşti, str. Trivale nr. 16,

tel ./fax: 0248/215900

Scoală de maiştri/ Nivel 3 avansat

Electric

-

Maistru telecomunicaţii

Română

Cu frecventă (zi)

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

-

Maistru construcţii civile, industriale şi agricole

2.

Colegiul Naţional „Alexandru Odobescu”

4/21.02.2013

-

Municipiul Piteşti, str. Vasile Pârvan nr. 1,

tel ./fax: 0248/643309

Liceal/ Nivel 3

Teoretic/ Umanist

-

Ştiinţe sociale

Română

Cu frecventă (zi)

 

Judeţul Bacău

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Specializarea/

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1.

 

 

Liceul Tehnologic „Petru Rareş”

 

 

7/22.03.2013

 

 

-

 

 

Municipiul Bacău, Strada Tecuciului nr. 17, tel./fax: 0234510708, gsprbacau@yahoo.com

 

 

Liceal/ Nivel 3

 

 

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Română

Cu frecventă (zi)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecventă (zi)

 

Municipiul Bucureşti

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Specializarea/

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1.

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

6/14.03.2013

-

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 12, sectorul 3, tel./fax: 021/3402654, anghel_saligny@yahoo.com

Liceal/ Nivel 3

Tehnic

Electric

Tehnician electrotehnist

Română

Cu frecventă (zi)

 

Judeţul Călăraşi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Specializarea/

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1.

 

 

 

 

 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto

7/22.03.2013

-

Municipiul Călăraşi, Prelungirea Sloboziei nr. 2, tel./fax: 0242/314874

Liceal/ Nivel 2

Mecanică

-

Tinichigiu vopsitor auto

Română

Cu frecventă (zi)

Liceal/ Nivel 2

Tehnic

Electric

Tehnician, electrician, electronist auto

Cu frecventă (zi)

Şcoala de maiştri/ Nivel 3 avansat

Transporturi

 

Maistru electromecanic auto

Cu frecventă (zi)

Postliceal/ Nivel 3 avansat

Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale

Tehnician electromecanic auto

2.

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”

7/22.03.2013

-

Municipiul Olteniţa, Str. Portului nr. Z, tel./fax: 0242/515792

Liceal/ Nivel 3

Tehnic

Industrie textilă şi pielărie

Tehnician în industria textilă

. Română

Cu frecventă (zi)

 

Judeţul Iaşi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP

de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Specializarea/

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1.

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”

6/14.03.2013

-

Municipiul Iaşi, Str. Sărăriei nr. 189, tel. 0232/275980

Liceal/ Nivel 3

Resurse naturale şi protecţia

mediului

Protecţia mediului

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Română

Cu frecventă (zi)

Tehnic

Electric

Tehnician electrician electronist auto

Cu frecventă (zi)

Fabricarea produselor din lemn

Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare

Cu frecventă (zi)

 

Judeţul Maramureş

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP

de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Specializarea/

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1.

Grădiniţa cu Program Prelungit „Otilia Cazimir”

5/7.03.2013

-

Municipiul Baia Mare, Str. Banatului nr. 3, tel./fax: 0262/228076

Preşcolar

-

-

-

Română

PP

 

Judeţul Neamţ

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP

de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Specializarea/

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1.

 

 

Liceul Tehnologic „Spiru Haret”

 

 

5/7.03.2013

 

 

-

 

 

Municipiul Piatra-Neamţ, str. Petru Rareş nr. 26, tel. 0233/226079

 

 

Liceal/ Nivel 3

 

 

Servicii

 

 

Turism şi alimentaţie

Tehnician în turism

Română

Cu frecventă (zi)

Comerţ

Tehnician în achiziţii şi contractări

Română

Cu frecventă (zi)

2.

Liceul Tehnologic „Vasile Conta”

6/14.03.2013

-

Oraşul Târgu-Neamţ, str. Slt. Radu Teoharie nr. 3, tel. 0233/791228, fax: 0233/790701,

lic_ec_vasilecontatgnt@yahoo.com

Liceal/ Nivel 3

Servicii

Economic

Tehnician în activităţi economice

Română

Cu frecventă (zi)

 

Judeţul Prahova

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP

de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/ domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Specializarea/

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1.

Colegiul Agricol „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

7/22.03.2013

-

Localitatea Valea Călugărească, Str. Viticulturii nr. 179, tel./fax: 0244/235809

Postliceal/ Nivel 3 avansat

Agricultură

-

Tehnician protecţia plantelor

Română

 

Cu frecventă (zi)

Industrie alimentară

-

Tehnician controlul calităţii

produselor agroalimentare

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”,

calificarea profesională „asistent medical generalist”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din municipiul Târgu Jiu

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 26 aprilie 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 13 februarie-29 martie 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila”, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, str. Islaz nr. 2, judeţul Gorj, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din municipiul Târgu Jiu este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Gorj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din municipiul Târgu Jiu, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Gorj şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 mai 2013.

Nr. 3.750.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Lumina” din municipiul Oradea

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 26 aprilie 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 13 februarie-29 martie 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Lumina”, cu sediul în municipiul Oradea, str. B. P. Haşdeu nr. 18, judeţul Bihor, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Lumina” din municipiul Oradea, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Lumina” din municipiul Oradea dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Lumina” din municipiul Oradea revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu Program Normal „Lumina” din municipiul Oradea.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Lumina” din municipiul Oradea este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia „Est Europa” din municipiul Oradea, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu Program Normal „Lumina” din municipiul Oradea, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 mai 2013.

Nr. 3.751.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Casa Speranţei” din municipiul Timişoara

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 26 aprilie 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 13 februarie - 29 martie 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Casa Speranţei”, cu sediul în municipiul Timişoara, str. Fraţii Buzeşti nr. 14, judeţul Timiş, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Casa Speranţei” din municipiul Timişoara, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2013- 2014.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Casa Speranţei” din municipiul Timişoara dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Casa Speranţei” din municipiul Timişoara revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu Program Normal „Casa Speranţei” din municipiul Timişoara.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Casa Speranţei” din municipiul Timişoara este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Creştină „Casa Speranţei” din municipiul Timişoara, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu Program Normal „Casa Speranţei” din municipiul Timişoara, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 mai 2013.

Nr. 3.752.