MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 327/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 327         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 5 iunie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

19. - Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat

 

20. - Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

52. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

53. - Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

 

302. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - SA. Mediaş, aflata sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 

311. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Stei”, judeţul Bihor

 

312. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 55 km 4 + 400-71 + 100”, judeţul Dolj

 

313. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Consolidare şi amenajare DN 7A km 86 + 601 - km 105 + 120”, judeţul Hunedoara

 

321. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul privatizării

 

326. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru fondurile necesare pentru constituirea unei entităţi comerciale mixte româno-bulgare pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1. - Hotărâre a Comisiei Centrale de Rechiziţii pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2013

 

M.49. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru stabilirea coordonatelor poziţiei punctului de referinţă prevăzut la art. 2 lit. b) din Legea nr. 73/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui loc de deputat

În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi ale art. 210 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

având în vedere că în şedinţa plenului din data de 29 mai 2013 Camera Deputaţilor a luat act de Decizia penală nr. 830 din 24 mai 2012 a Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie - Secţia penală, definitivă prin Decizia penală nr. 124 din 20 mai 2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul de 5 judecători, prin care s-a hotărât condamnarea inculpatului Becali George, deputat ales în Parlamentul României, în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 25, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată şi continuată, prevăzută de art. 26 raportat la art. 248 din Codul penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal, şi că, potrivit art. 36 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 33 lit. a) combinat cu aii. 34 alin. 1 lit. b) şi art. 35 din Codul penal, se contopesc cele 3 pedepse de câte 3 ani închisoare stabilite pentru inculpatul Becali George prin Decizia penală nr. 23/2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul de 5 judecători, cu pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) şi b) din Codul penal, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale, stabilită prin respectiva decizie, inculpatul Becali George urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) şi b) din Codul penai, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale,

având în vedere că în şedinţa plenului din data de 29 mai 2013 Camera Deputaţilor a luat act de încetarea de drept a calităţii de deputat a domnului Becali George,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de domnul Becali George în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 25.

Art. 2. - Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 18/2013 privind constatarea încetării unui mandat de deputat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 29 mai 2013, se abrogă.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor În şedinţa din 5 iunie 2013, cu respectarea art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI

DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 5 iunie 2013.

Nr. 19.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui loc de deputat

În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 25 şi art. 34 alin. (2)din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 210 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

având în vedere că în şedinţa de plen din data de 4 iunie 2013 Camera Deputaţilor a luat act de Decizia nr. 585 din 5 februarie 2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care a fost admis recursul declarat de Agenţia Naţională de Integritate împotriva Sentinţei nr. 339 din 31 octombrie 2011 a Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, cu consecinţa menţinerii ca legal şi temeinic a actului de constatare nr. 73.895/G/II din 27 iunie 2011, prin care s-a constatat starea de incompatibilitate în care se află domnul deputat Nechita Aurel, încetându-i astfel, de drept, calitatea de deputat,

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de domnul Nechita Aurel în Circumscripţia electorală nr. 18 Galaţi, Colegiul uninominal nr. 9.

 

Această hotărâm a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în şedinţa din data de 5 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 5 iunie 2013.

Nr. 20.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

Având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale şi asigurarea capacităţii de absorbţie a acestor fonduri şi în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României de către Comisia Europeană, precum şi pentru îndeplinirea obiectivelor proiectelor, evitându-se astfel întârzierile majore în implementarea acestora şi neatingerea obiectivelor proiectelor,

ţinând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1,083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgenţă a unor reglementări privind unele măsuri financiare pentru asigurarea creşterii gradului de absorbţie a instrumentelor structurale alocate României în perioada 2007-2013.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Articolul 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Autorităţile de management sunt autorizate să încheie contracte/decizii/ordine de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în auro la nivel de program operaţional, din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune şi cofinanţare de la bugetul de stat în limita sumelor rezultate din creanţe bugetare, economii, reduceri procentuale şi din rezilierea contractelor de finanţare estimate a se realiza.”

2. După alineatul (2) se Introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

(3) în scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pot dezangaja, în vederea contractării, fondurile rămase neutilizate în urma atribuirii şi/sau finalizării contractelor de achiziţie publică aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, în condiţiile legii.

(4) Beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune care au încheiat contracte de finanţare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, şi care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează;

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale si administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

p. Ministrul economiei,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 52.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

 

Întrucât, în lipsa unor reglementări imediate, există riscul imobilizării unor sume aferente bugetului general consolidat reprezentând excedent din anii precedenţi înregistrat ca disponibilităţi,

având în vedere necesitatea asigurării unui nivel sporit de eficienţă în utilizarea fondurilor publice, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri cu caracter excepţional.

Ţinând seama de faptul că majorarea veniturilor bugetului de stat în condiţiile menţinerii deficitului bugetului de stat în limite sustenabile creează premisele relansării economice,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - La articolul 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în anul 2013, din disponibilităţile înregistrate de ANCOM, reprezentând excedent din anii anteriori, suma de 100.000 mii lei se virează la bugetul de stat, în contul de venituri al bugetului de stat - 36.01.05 «Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice», în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Marius Cătălin Marinescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 53.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - SA. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 302.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Operatorul economic: Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - SA Mediaş

Sediul: Mediaş, piaţa C.I. Motaş nr. 1, judeţul Sibiu

Cod de înregistrare fiscală: RO 13068733

 


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

- mii lei  -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

1.607.521

 

1

 

Venituri din exploatare

2

1.561.638

 

2

 

Venituri financiare

3

45.883

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE

s

1.265.050

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

1.232.866

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

429.416

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

208.486

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

371.152

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

196.200

 

 

 

C2

bonusuri

11

81.780

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

96

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

829

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale ţi alte obligaţii legale

15

92.247

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

223.811

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

32.184

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

342.471

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

70.547

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care:

21

271.925

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând Facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22,23,24, 25 şi 26.

27

271.925

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în Urnita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

10.069

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

140.997

 

 

a)

- dividende cuvenite statului

30

103.646

 

 

 

- dividende cuvenite Fondul Proprietatea

 

21.132

 

 

 

- dividende cuvenite alţi acţionari persoane fizice si juridice

 

16.218

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

130.928

VI.

 

 

VENITURI IMN FONDURI EUROPENE

32

 

vii.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

c)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

467.944

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

467.944

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

5.175

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

5.175

 

3

 

Cheltuieli de natura salariata (a+h), clin care:

45

277.980

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

196.200

 

 

b)

bonusuri

47

81.780

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fundului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

3.159

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/I2*1000

49

4.476

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

311

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

51

311

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

0,2810

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd,l)xl000

53

787

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

313

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

76.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Stei”, judeţul Bihor

 

În conformitate cu art. 11 lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Stei”, judeţul Bihor, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate CU prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 311.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Stei”

 

Titular: Secretariatul General al Guvernului pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii Străine

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - Direcţia Regională de Drumuri si Poduri Cluj

Amplasament: judeţul Bihor

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

 

 

(1 euro = 4,294 lei/20 octombrie 2010),

 

597.014 mii lei*

- din care C+M:

 

486.853 mii lei*

Eşalonarea investiţiei:

 

 

Anul I

INV

236.806 mii lei

 

C+M

194.741 mii lei

Anul II

INV

358.208 mii lei

 

C+M

292.112 mii lei

Durata de realizare a investiţiei:

 

24 de luni

Capacităţi (în unităţi fizice):

 

 

- Lungime:

27,230

km

- Lăţime platformă:

10

m

- din care: - lăţime parte carosabilă:

7

m

- acostamente:

2x1,50

m

- Poduri:

13

buc.

- Pasaje:

5

buc.

- Viaducte:

2

buc.

- Podeţe:

37

buc.

- Parcări de odihnă:

2

buc.

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine. În limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 55 km 4 + 400-71 + 100”, judeţul Dolj

 

În conformitate cu art. 11 lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 55 km 4 + 400-71 + 100”, judeţul Dolj, prevăzuţi în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzut în Legea nr. 218/2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005. cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut ia art. 1 se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 312.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi obiectivului de Investiţii „Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 55 km 4 + 400-71 + 100”, Judeţul Dolj

 

Titular: Secretariatul General al Guvernului pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii Străine

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova

Amplasament: judeţul Dolj

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

 

116.779*) mii lei

(1 euro = 4,3488/1 martie 2012),

 

 

din care C+M (inclusiv TVA)

 

111.304 mii lei

Eşalonarea investiţiei:

 

 

Anul I

INV

75.911 mii lei

C+M

72.348 mii lei

Anul II

INV

40.868 mii lei

C+M

38.956 mii lei

Capacităţi:

 

 

- Lungime drum

 

66,700 km

- Lăţime platformă drum

 

 

9,00 m

- Lăţime parte carosabilă

 

 

7,00 m

- Rigole deschise

 

21.650 m

- Parapet metalic

 

6.000 m

- Poduri noi

 

1 buc/20,75 m

- Poduri reabilitate

 

5 buc/137 m

Durata de realizare a investiţiei:

 

18 luni

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform cu Normativul P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Consolidare şi amenajare DN 7A km 86 + 601 - km 105+120”, judeţul Hunedoara

 

În conformitate cu art. 11 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Consolidare şi amenajare DN 7A km 86 + 601 - km 105+120”, judeţul Hunedoara, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzut în Legea nr. 218/2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii, menţionat la art. 1, se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 313.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi obiectivului de investiţii „Consolidare şi amenajare DN 7A km 86 + 601 - km 105 + 120”, judeţul Hunedoara

 

Titular: Secretariatul General al Guvernului pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii Străine

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova

Amplasament: judeţul Hunedoara

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

 

 

(în preţuri la 6 februarie 2012/1 euro = 4,342 lei),

 

50.007*) mii lei

din care C+M (cu TVA)

 

48.411 mii lei

Eşalonarea investiţiei:

 

 

Anul I

INV

20.003 mii lei

C+M

19.364 mii lei

Anul II

INV

30.004 mii lei

C+M

29.047 mii lei

Capacităţi:

 

 

Lungime drum proiectat

 

18,52 km

Lăţime platformă

 

8,00 m

Lăţime parte carosabilă

 

6,00 m

Podeţe noi

 

103 buc.

Reparaţii podeţe

 

14 buc.

Plase ancorate

 

7.125 mp

Ziduri de sprijin

 

2.893,20 m

Poduri noi

 

2 buc/29,60 m

Poduri reabilitate

 

3 buc/60 m

 

Durata de realizare a investiţiei: 24 luni

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform cu Normativul P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul privatizării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1959, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

.Art. 1959. - (1) Instituţia publică implicată va publica anunţul de privatizare potrivit prevederilor art. 78. Oferta de privatizare este valabilă 360 de zile de la data publicării anunţului de privatizare. Instituţia publică implicată poate decide justificat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei de privatizare pentru perioade succesive ce nu pot depăşi 180 de zile fiecare şi care nu pot însuma mai mult de 360 de zile.”

2. La articolul 19511, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

,(2) Garanţia se depune în una din formele prevăzute la art. 33 şi se restituie integral tuturor participanţilor, cu excepţia investitorului selectat, în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal de licitaţie. În cazul investitorului selectat, instituţia publică implicată poate permite acestuia să opteze ca garanţia de participare să constituie vărsământ parţial al capitalului social subscris de către investitorul selectat sau ca garanţia de participare să i se restituie în următoarele condiţii:

a) dacă investitorul optează ca garanţia de participare să constituie îndeplinirea parţială a obligaţiei de vărsământ a capitalului social subscris de către acesta, instituţia publică implicată execută în acest scop garanţia şi efectuează transferul sumei consemnate drept garanţie către societate în termen de maximum 10 zile de la data semnării contractului de privatizare; sau

b) în cazul în care investitorul selectat nu optează ca garanţia de participare să constituie vărsământ parţial al capitalului social subscris de către acesta, garanţia de participare se restituie investitorului selectat după plata integrală de către acesta a acţiunilor subscrise, inclusiv prima de emisiune, după caz, în termen de 10 zile de la data plăţii integrale.1

Art. II. - La articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 31 iulie2012, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi 6), cu următorul cuprins:

„(5) Termenul de valabilitate a ofertei de privatizare a Companiei Naţionale «Poşta Română» - S.A. este până la data de 30 octombrie 2014, iar termenul-limită de depunere a ofertelor preliminare şi neangajante este data de 30 iunie 2014.

(6) Termenele prevăzute la alin. (5) pot fi prelungite pentru perioade succesive ce nu pot depăşi 180 de zile fiecare şi care nu pot însuma mai mult de 360 de zile.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 321.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru fondurile necesare pentru constituirea unei entităţi comerciale mixte româno-bulgare pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria)

 

Având în vedere prevederile art. 14 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2000, aprobată prin Legea nr. 91/2001,

luând în considerare Legea nr. 166/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluvial Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, cu suma de 1.667 mii lei pentru asigurarea contribuţiei României pe anul 2013 la capitalul social al societăţii comerciale mixte româno-bulgare create pentru exploatarea noului pod, precum şi la bugetul de funcţionare preconizat de la înfiinţare şi până la punerea în funcţiune a obiectivului „Pod peste fluviul Dunărea la Calafat-Vidin”.

(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă, în cadrul anexei 3/24/02, la capitolul 84.01 „Transporturi” titlul 72 „Active financiare”, articolul 72.01 „Active financiare”, alineatul 72.01.01 „Participarea la capitalul social al societăţilor comerciale” cu suma de 327 mii lei pentru constituirea capitalului social al societăţii comerciale mixte româno-bulgare create pentru exploatarea noului pod şi titlul 40 „Subvenţii” articolul 40.30 „Alte subvenţii” cu suma de 1.340 mii lei pentru bugetul de funcţionare al acestei societăţi.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 4 iunie 2013.

Nr. 326.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2013

 

Având în vedere dispoziţiile art. 22 alin. (3), art. 23, art. 24 alin. (2), (3) şi (5) din Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 lit. b), art. 3 lit. B pct. 5 şi 16, art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările ulterioare,

Comisia Centrală de Rechiziţii adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Lista cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, prin Comisia Centrală de Rechiziţii şi prin comisiile mixte de rechiziţii, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial ai României, Partea I.

 

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, preşedintele Comisiei Centrale de Rechiziţii,

Dan-Cornel Baranga

 

Bucureşti, 29 martie 2013.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2013

 

Nr. crt.

Denumirea produsului generic

Bunuri rechiziţionabile

U.M.

Preţ de livrare

(mediu)

(lei)

Cotă TVA (%)

Cotă medie de adaos comercial în veriga comerţului cu ridicata(%)

Cotă medie de adaos comercial în veriga comerţului cu amănuntul(%)

Cod CPSA

Sortiment

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Pâine

1071.11

Pâine albă

kg

2,79

24

15.8

19,6

2.

 

 

Pâine neagră

kg

2,92

24

15,8

19,6

3.

 

 

Pâine semialbă

kg

2,82

24

15,8

19,6

4.

Carne de bovine

1011.11

Carne de bovine proaspătă sau refrigerată, tranşată

kg

14,02

24

15,8

19,6

5.

 

 

Carne de bovine proaspătă sau refrigerată în carcase, semi carcase şi sferturi nedezosate

kg

12,04

24

15,8

19,6

6.

Came de pasăre

1012.20

Came de pasăre netranşată, congelată

kg

7,55

24

15,8

19,6

7.

 

 

Carne de pasăre tranşată, congelată

kg

7,72

24

15,8

19,6

8.

 

1012.10

Came de pasăre netranşată, proaspătă sau refrigerată

kg

7,99

24

15,8

19,6

9.

 

 

Carne de pasăre tranşată, proaspătă sau refrigerată

kg

9,70

24

15,8

19,6

10.

Came de porcine

1011.12

Came de porcine, proaspătă sau refrigerată, tranşată

kg

11,90

24

15,8

19,6

11.

 

 

Came de porcine, proaspătă sau refrigerată, în carcase sau semicarcase

kg

9,49

24

15,8

19,6

12.

 

1011.32

Carcase şi semicarcase de porc congelate

kg

8,66

24

15,8

19,6

13.

Preparate din carne

1013.15

Conserve din came cu legume (cutii a 300 g)

kg

7,55

24

15,8

19,6

14.

 

 

Conserve din came de porc, în suc propriu (cutii a 300 g)

kg

13,01

24

15,8

19,6

15.

 

 

Conserve din carne de vită, în suc propriu (cutii a 300 g)

kg

12,14

24

15,8

19,6

16.

Preparate din carne

1013.14

Alte mezeluri, salamuri, tobe, caltaboşi, parizer, crenvurşti, polonezi

kg

12,39

24

15,8

19,6

17.

 

 

Salam de porc

kg

13,42

24

15,8

19,6

18.

 

 

Salam de vară

kg

12,98

24

15.8

19,6

19.

 

 

Şuncă presată, de porc

kg

16,22

24

15,8

19,6

20.

Lapte

1051.11

Lapte degresat neconcentrat cu grăsime 0%

l

2,42

24

15,8

19,6

21.

 

 

Lapte pasteurizat cu grăsime 1,5%

l

2,67

24

15,8

19,6

22.

 

 

Lapte integral pasteurizat cu grăsime de 3,5%

l

2,86

24

15,8

19,6

23.

Ulei

1041.54

Ulei rafinat din seminţe de floarea-soarelui

l

5,51

24

15,8

19,6

24.

Zahăr

1081.12

Zahăr alb rafinat

kg

3,48

24

15.8

19,6

25.

Cartofi

0113.51

Cartofi de toamnă

kg

1,31

24

15,8

19,6

26.

 

 

Cartofi timpurii de vară

kg

1,46

24

15,8

19,6

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru stabilirea coordonatelor poziţiei punctului de referinţă prevăzut la art. 2 lit. b) din Legea nr. 73/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice

 

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 2 lit. b) teza a II-a din Legea nr. 73/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte coordonatele poziţiei punctului de referinţă prevăzut la art. 2 lit. b) din Legea nr. 73/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 2 aprilie 2013, după cum urmează:

a) latitudine - 44° 04 35.853”N;

b) longitudine - 24° 25 06.1674 E;

c) altitudine - 125,4 metri.

(2) Coordonatele prevăzute la alin. (1) sunt stabilite în conformitate cu Sistemul geodezic mondial 1984 - World Geodetic System 1984, WGS - 84.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Dusa

 

Bucureşti, 20 mai 2013.

Nr. M.49.