MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 318/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 318         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 3 iunie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

167. - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

 

567. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 103 din 28 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 şi ale art. 37 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

489. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale FRIGO LEASING IFN - S.A.

 

490. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale IMOBILIAR LEASING INVEST IFN - S.A.

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - Formarea profesională a adulţilor, finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională şi/sau certificate de competenţe profesionale, este o activitate de interes general care face parte din sistemul naţional de educaţie şi formare profesională.”

2. La articolul 3, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii.”

3. După articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 31 şi 32, cu următorul cuprins:

„Art. 31, - (1) Principiile pentru asigurarea calităţii în formarea profesională a adulţilor sunt următoarele:

a) asigurarea calităţii este parte integrantă a gestionării interne a instituţiilor de formare profesională a adulţilor;

b) asigurarea calităţii include evaluarea regulată a instituţiilor, a programelor lor sau a sistemelor de asigurare a calităţii prin intermediul unor organisme externe de control;

c) organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calităţii fac obiectul unor controale regulate;

d) asigurarea calităţii include informaţii despre situaţii, aporturi, procese şi rezultate, punând în acelaşi timp accentul pe efecte şi pe rezultatele învăţării;

e) iniţiativele de asigurare a calităţii sunt coordonate la nivel naţional şi judeţean pentru a se asigura supravegherea, coerenţa, sinergia şi analiza întregului sistem;

f) asigurarea calităţii este un proces de cooperare care implică toate nivelurile şi sistemele de învăţământ şi de formare profesională şi toate părţile interesate la nivel naţional.

(2) Sistemele de asigurare a calităţii includ următoarele elemente:

a) obiective şi standarde clare şi măsurabile;

b) orientări pentru punerea în aplicare, inclusiv privind implicarea părţilor interesate;

c) resurse adecvate;

d) metode coerente de evaluare, asociind autoevaluarea cu revizuirea externă;

e) mecanisme de raportare şi proceduri de îmbunătăţire;

f) rezultate ale evaluării accesibile pe scară largă.

Art. 32. - (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Autoritatea Naţională pentru Calificări şi comitetele sectoriale, elaborează metodologia de implementare a principiilor pentru asigurarea calităţii, prevăzute la art. 31, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calităţii şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naţionale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a metodologiei prevăzute la alin. (1).”

4. La articolul 5 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) perfecţionarea, respectiv specializarea reprezintă pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi.”

5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Formarea profesională a adulţilor se poate realiza, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă, după caz, de persoane fizice sau persoane juridice, de drept public sau privat, stabilite în România, în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, denumite în continuare furnizori de formare profesională.”

6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Formarea profesională a adulţilor se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire, profesii, ocupaţii, meserii şi specializări, ţinându-se seama de nevoile angajatorilor, de competenţele de bază ale adulţilor, de cerinţele posturilor pe care aceştia le ocupă şi de posibilităţile lor de promovare sau de încadrare în muncă, precum şi de cerinţele de pe piaţa muncii şi aspiraţiile adulţilor.

(2) în cadrul formării profesionale prevăzute la art. 21 poate funcţiona sistemul de credite transferabile.

(3) Formele de realizare a formării profesionale a adulţilor sunt:

a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesională;

b) cursuri organizate de angajatori în cadrul unităţilor proprii;

c) stagii de practică şi specializare În unităţi din ţară sau din străinătate;

d) alte forme de pregătire profesională.”

7. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, în baza planurilor naţionale de dezvoltare şi de acţiune a programelor de guvernare şi a strategiilor sectoriale, elaborează politici şi strategii naţionale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv calificările şi formarea profesională a adulţilor, pe care le supun spre aprobare Guvernului.”

8. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupaţii, meserii, specializări şi profesii, denumite în continuare ocupaţii, cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România - C.O.R.

(2) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională şi pentru:

a) competenţe profesionale comune mai multor ocupaţii;

b) competenţe-cheie;

c) competenţe transversale.

(3) Autoritatea Naţională pentru Calificări elaborează, actualizează şi gestionează Registrul Naţional al Calificărilor Profesionale din România, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Educaţiei Naţionale şi cu consultarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a ministerelor, a agenţiilor naţionale, a celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi a organizaţiilor profesionale.

(4) Registrul Naţional al Calificărilor Profesionale din România se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

9. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Furnizorii de formare profesională care solicită organizarea de programe de formare profesională în ocupaţii pentru care nu există standarde ocupaţionale, respectiv standarde de pregătire profesională elaborează proiecte de standarde ocupaţionale care se supun spre validare comitetelor sectoriale.

(2) După validarea standardelor ocupaţionale de către comitetele sectoriale, acestea se supun spre aprobare Autorităţii Naţionale pentru Calificări.

(3) în cazul neaprobării proiectului de standard ocupaţional de către Autoritatea Naţională pentru Calificări în termen de 6 luni de la autorizare, furnizorul de formare profesională poate organiza un nou program de formare profesională pentru ocupaţia respectivă numai după aprobarea standardului ocupaţional.”

10. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Formarea profesională se poate realiza şi prin ucenicie la locul de muncă.

(2) Condiţiile în care se desfăşoară formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă se reglementează prin lege specială.

11. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională este coordonată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări.

(2) în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională, Autoritatea Naţională pentru Calificări înfiinţează, în subordinea sa, comisii de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, fără personalitate juridică, denumite în continuare comisii de autorizare.”

12. La articolul 20 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) directorul agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care are calitatea de preşedinte;”.

13. La articolul 20 alineatul (23), partea Introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(23) În timpul mandatului lor membrii comisiilor de autorizare pot fi revocaţi de cei care i-au numit, la solicitarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, în următoarele situaţii:”.

14. La articolul 20 alineatul (23), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) au încălcat prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a secretariatelor tehnice ale acestora.”

15. La articolul 20, alineatele (24), (3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(24) Existenţa uneia dintre situaţiile care determină revocarea membrilor comisiei de autorizare se constată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări în baza sesizării transmise instituţiilor publice, asociaţiilor patronale şi organizaţiilor sindicale prevăzute la alin. (1) care i-au numit.

………………………………………………………………………………..

(3) în exercitarea atribuţiilor ce le revin, comisiile de autorizare folosesc evaluatori de furnizori şi programe de formare.

………………………………………………………………………………..

 (5) Sediile comisiilor de autorizare se află la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(6) Pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice care au sediul la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Secretariatele tehnice sunt formate din două persoane desemnate astfel: o persoană de către directorul agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, din personalul propriu, şi o persoană desemnată de către inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar judeţean, din personalul propriu, prin delegare. În municipiul Bucureşti, secretariatul tehnic este format din 6 persoane desemnate astfel: 3 persoane de către directorul Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, din personalul propriu, şi 3 persoane desemnate de către inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, din personalul propriu, prin delegare.”

16. Articolul 201 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 201. - (1) Pentru activitatea desfăşurată, membrii comisiilor de autorizare sau, după caz, supleanţii acestora, care participă la şedinţele comisiei, sunt plătiţi de agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza unor tarife stabilite de Autoritatea Naţională pentru Calificări, cu avizul Ministerului Muncii. Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(2) Evaluatorii de furnizori şi programe de formare folosiţi de comisiile de autorizare sunt plătiţi de agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza unor tarife stabilite de Autoritatea Naţională pentru Calificări, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în care se pot include şi cheltuielile de deplasare, la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

(3) Plata evaluatorilor de furnizori şi programe de formare folosiţi de Autoritatea Naţională pentru Calificări se efectuează de aceasta, potrivit prevederilor aplicabile personalului plătit din fonduri publice.”

17. La articolul 21 alineatul (2), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:

„d) primesc şi înregistrează notificările furnizorilor de formare profesională neautorizaţi şi transfrontalieri;

e) întocmesc şi actualizează Registrul judeţean al absolvenţilor programelor autorizate de formare profesională a adulţilor.”

18. La articolul 21, după alineatul (2) se Introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

,(3) Furnizorii de formare profesională, prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCU), pot îndeplini formalităţile şi procedurile necesare privind accesul la exercitarea serviciilor de formare profesională, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010

(4) în cazul furnizorilor de formare profesională autorizaţi, prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, nu se aplică în cazul controlului:

a) spaţiilor în care se desfăşoară programele de formare profesională;

b) dotărilor şi echipamentelor necesare desfăşurării programului de formare profesională;

c) resurselor umane implicate în furnizarea programului de formare profesională.”

19. La articolul 22, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire la cererea furnizorului, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei.

(2) Autorizaţia se acordă pentru fiecare dintre ocupaţiile/calificările/competenţele-cheie/competenţele transversale pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională.”

20. La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.

21. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

„Art. 221. - Pentru a se supune autorizării în vederea eliberării de certificate cu recunoaştere naţională, furnizorii de formare profesională stabiliţi în România trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să fie legal constituiţi;

b) să aibă prevăzute în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare activităţi de formare profesională;

c) să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate, potrivit legislaţiei în vigoare.”

22. La articolul 23, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională au în vedere următoarele elemente:

a) programul de formare profesională;

b) implementarea criteriilor de asigurare a calităţii;

c) experienţa furnizorilor de formare profesională şi rezultatele activităţii lor anterioare obţinerii autorizării sau în alte programe de formare profesională pe care le-au realizat, dacă este cazul;

d) resursele umane, materiale şi financiare;

e) autorizaţiile şi avizele necesare desfăşurării programelor de formare profesională, după caz.

(2) în vederea autorizării, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire, respectiv care au pregătirea specifică educaţiei adulţilor conform standardelor ocupaţionale.”

23. După articolul 23 se Introduc două noi articole, articolele 231 şi 232, cu următorul cuprins:

„Art. 231. - (1) Autorizaţia se acordă dacă se constată îndeplinirea criteriilor de evaluare prevăzute la art. 23 alin. (1) dovedite prin fişa de autoevaluare şi documentele justificative.

(2) în vederea autorizării, verificarea privind dotările, echipamentele şi materialele utilizate de către furnizorul de formare profesională care doreşte să se autorizeze se face numai la faţa locului de către evaluatorii de furnizori şi programe de formare folosiţi de comisiile de autorizare.

Art. 232. - (1 j în cazul modificărilor condiţiilor de autorizare, furnizorul de formare profesională este obligat să notifice comisiei de autorizare în raza căreia îşi va desfăşura activitatea cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data estimată a începerii activităţii.

(2) Notificarea este însoţită de declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională autorizat, prevăzută în anexa nr. 5.

(3) Furnizorul de formare profesională poate începe programul de formare profesională, în condiţiile alin. (1), numai dacă primeşte de la comisia de autorizare acordul scris prevăzut în anexa nr. 6”

24. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Autorizaţia poate fi retrasă de comisia de autorizare dacă se constată nerespectarea condiţiilor de autorizare şi a programelor pentru care furnizorul de formare profesională a fost autorizat sau dacă, în mod repetat, rezultatele la examenele de absolvire sunt nesatisfăcătoare.

(2) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras autorizaţia poate să solicite o nouă autorizare numai dacă face dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute de prezenta ordonanţă sau, după caz, a plăţii amenzilor prevăzute la art. 401.

(3) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras de două ori autorizaţia pentru aceeaşi calificare pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesională pentru calificarea respectivă pentru o perioadă de 2 ani.

(4) Lista furnizorilor de formare profesională, inclusiv a filialelor furnizorilor de formare profesională şi centrelor de formare profesională, fără personalitate juridică, cărora li s-a retras autorizaţia, se actualizează şi se publică trimestrial pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Calificări.”

25. După articolul 24 se Introduc şase noi articole, articolele 241-246, cu următorul cuprins:

„Art. 241. - Furnizorii de formare profesională sunt înregistraţi, după caz, în:

a) Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională autorizaţi;

b) Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională neautorizaţi, prevăzut în anexa nr. 1;

c) Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională transfrontalieri, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 242. - Pentru accesul la servicii de formare profesională, furnizorilor de formare profesională prevăzuţi la art. 241 lit. b) şi c) li se aplică prevederile art. 5 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.

Art. 243. - (1) Furnizorii de formare profesională din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European, care prestează servicii de formare profesională în sistem transfrontalier şi nu emit certificate cu recunoaştere naţională, nu se supun procesului de autorizare prevăzut la art. 18 şi, la prima prestare, sunt obligaţi să notifice cu 5 zile înainte de începerea programului de formare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, organizarea de servicii de formare profesională comisiei de autorizare în raza căreia îşi desfăşoară activitatea sau PCU.

(2) Notificarea este însoţită de următoarele documente:

a) documentul din care rezultă dreptul de a furniza activităţi de formare profesională în statul de provenienţă;

b) dovada naţionalităţii furnizorului de formare profesională;

c) dovada stabilirii legale în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pentru a exercita activităţile în cauză, din care să reiasă că poate exercita serviciile de formare profesională şi că nu îi este interzisă exercitarea acestora, nici măcar temporar, atunci când se eliberează dovada;

d) dovada calificărilor profesionale ale formatorilor necesare prestării serviciilor de formare profesională.

(3) Dacă furnizorii de formare profesională din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European, care prestează servicii de formare profesională în sistem transfrontalier, doresc să emită certificate cu recunoaştere naţională, trebuie să îndeplinească suplimentar şi criteriile de evaluare prevăzute la art. 23 şi să prezinte documentele enumerate la alin. (2).

Art. 244. - (1) Furnizorii de formare profesională care prestează servicii de formare profesională în sistem transfrontalier sunt obligaţi, ia fiecare prestare, să notifice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. organizarea de servicii de formare profesională comisiei de autorizare în raza căreia îşi desfăşoară activitatea sau PCU.

(2) Notificarea este însoţită de următoarele documente:

a) documentul din care rezultă dreptul de a furniza activităţi deformare profesională în statul de provenienţă;

b) dovada naţionalităţii furnizorului de formare profesională;

c) dovada stabilirii legale în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pentru a exercita activităţile în cauză, din care să reiasă că poate exercita serviciile de formare profesională şi că nu îi este interzisă exercitarea acestora, nici măcar temporar, atunci când se eliberează dovada;

d) dovada calificărilor profesionale ale formatorilor necesare prestării serviciilor de formare profesională.

Art. 245. - Furnizorii de formare profesională stabiliţi în România, care nu doresc eliberarea certificatelor cu recunoaştere naţională, îndeplinesc, la prima prestare, condiţia notificării prevăzută la art. 243 alin. (1) şi (2) şi, pentru fiecare prestare ulterioară, condiţia notificării prevăzută la art. 244.

Art. 246. - (1) Secretariatul tehnic al comisiei de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti este obligat să gestioneze şi să actualizeze, la nivel judeţean, registrele prevăzute la art. 241.

(2) Autoritatea Naţională pentru Calificări gestionează şi actualizează, la nivel naţional, registrele prevăzute la art. 241.

26. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Autoritatea Naţională pentru Calificări are următoarele atribuţii în activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională:

a) îndrumă metodologic, coordonează şi controlează activitatea comisiilor de autorizare şi a secretariatelor tehnice ale acestora;

b) în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi cu Ministerul Educaţiei Naţionale, elaborează metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, metodologia certificării formării profesionale a adulţilor, precum şi alte metodologii necesare formării profesionale a adulţilor;

c) aprobă programele-cadru de formare profesională care sunt obligatorii pentru furnizorii de formare profesională şi în baza cărora aceştia elaborează programele de formare profesională;

d) monitorizează furnizorii de formare profesională autorizaţi;

e) rezolvă contestaţiile depuse de furnizorii de formare profesională în legătură cu activitatea comisiilor de autorizare;

f) propune criterii de asigurare a calităţii programelor de formare profesională a adulţilor.

(2) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea Naţională pentru Calificări foloseşte evaluatori de furnizori şi programe de formare.

(3) Autoritatea Naţională pentru Calificări elaborează şi aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a secretariatelor tehnice ale acestora,”

27. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Participanţii la programele de formare profesională susţin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică sau practică.”

28. La articolul 29, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Examenul de absolvire reprezintă un set de probe teoretice şi/sau practice prin care se constată dobândirea competenţelor specifice programului de formare profesională, cu respectarea criteriilor de asigurare a calităţii.

(2) Examenul de absolvire se susţine în faţa unei comisii de examinare constituite din:

a) 2 specialişti din afara furnizorului deformare profesională;

b) un specialist care reprezintă furnizorul de formare profesională.”

29. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor se aprobă, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naţionale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

30. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale se fac în centre de evaluare a competenţelor profesionale.

(2) Autoritatea Naţională pentru Calificări autorizează şi monitorizează centrele de evaluare a competenţelor profesionale.

(3) Autoritatea Naţională pentru Calificări evaluează şi certifică evaluatorii de competenţe profesionale, evaluatorii de evaluatori şi evaluatorii externi.

(4) Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale este aprobată prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naţionale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

31. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 401, cu următorul cuprins:

„Art. 401. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională, a prevederilor art. 13 alin. (3) şi ale art. 15, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;

b) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională neautorizaţi, a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. d), e) şi g) şi alin. (3), cu amendă de 5.000 lei şi suspendarea activităţii până la data remedierii neregulilor constatate;

c) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională, a prevederilor art. 16 alin. (1) şi (3), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

d) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională, a prevederilor art. 232 şi ale art. 244-245, Cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei;

e) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională neautorizaţi, a prevederilor art. 44 ^ cu amendă de 1.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerului Educaţiei Naţionale.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(4) Contravenţiilor prevăzute la alin, (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

32. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 421, cu următorul cuprins:

„Art. 421. - Furnizorii de formare profesională prevăzuţi la art. 6 au obligaţia de a respecta prevederile art. 26 şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.”

33. După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 441, cu următorul cuprins:

„Art. 441. - În vederea realizării unor analize, studii şi cercetări statistice, furnizorii de formare profesională neautorizaţi sunt obligaţi să raporteze trimestrial, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare în raza căruia îşi desfăşoară activitatea de formare profesională sau, după caz, la PCU situaţia prevăzută în anexa nr. 7.”

34. La articolul 45, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,(2) Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adulţilor, precizarea indicatorilor urmăriţi şi a modului de calcul al acestora, precum şi periodicitatea acestei cercetări vor fi stabilite de Institutul Naţional de Statistică în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Autoritatea Naţională pentru Calificări.”

35. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale exercită controlul asupra modului în care se organizează, desfăşoară şi finalizează formarea profesională a adulţilor şi aplică sancţiuni potrivit prezentei ordonanţe.

(2) Procedura privind controlul şi aplicarea sancţiunilor se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naţionale.”

36. După articolul 46 se Introduc două noi articole, articolele 461 şi 462, cu următorul cuprins:

„Art. 461. - Prezenta ordonanţă se completează cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 462. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.”

37. După articolul 48 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, cu următorul cuprins:

Prezenta ordonanţă transpune Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 376 din 27 decembrie 2006.”

38. După menţiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene se introduc şapte noi anexe, anexele nr. 1-7, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. II. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale, împreună cu Autoritatea Naţională pentru Calificări, vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - (1) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, furnizorii de formare profesională care desfăşoară/prestează servicii de formare profesională în regim neautorizat au obligaţia de a notifica organizarea de servicii de formare profesională în condiţiile prevăzute la art. 243 alin. (1)şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

(2) în tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al actelor normative în vigoare de punere în aplicare a acesteia:

a) sintagma „Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice”;

b) sintagma „Ministerul Educaţiei şi Cercetării” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Educaţiei Naţionale”;

c) sintagma „direcţii judeţene pentru dialog, familie şi solidaritate socială, respectiv a municipiului Bucureşti” se înlocuieşte cu sintagma „agenţii pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiva municipiului Bucureşti”;

d) sintagmele „Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor” şi „Secretariatul tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor” se înlocuiesc cu sintagma „Autoritatea Naţională pentru Calificări”.

Art. IV. - (1) Obligaţiile de cooperare administrativă ce rezultă din aplicarea prezentei legi se realizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale, Autoritatea Naţională pentru Calificări, comisiile de autorizare, prin intermediul sistemului de informare al pieţei interne (IMI), potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.

(2) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza propunerilor Autorităţii Naţionale pentru Calificări, vor fi modificate şi completate, în mod corespunzător, următoarele acte normative:

a) Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale si familiei si al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 5 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 5 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre pentru aprobarea metodologii lor de implementare a principiilor de asigurare a calităţii şi pentru aprobarea organismelor externe de control responsabile pentru asigurarea calităţii.

Art. V. - Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000)

 

REGISTRUL NAŢIONAL

al furnizorilor de formare profesională neautorizaţi

 

Judeţul

Data şi numărul de

înregistrare

Denumirea furnizorului

Dalele de contact

Forma de organizare

Codul unic de înregistrare etc.

Denumirea programului/ programelor de formare

profesională

Adresa/Adresele locului de desfăşurare a programului de formare profesională

Durata programului de formare profesională

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

1. Judeţul - se va completa numele judeţului unde furnizorul de formare profesională neautorizat a făcut notificarea prevăzută la anexa nr. 3;

2. Data şi numărul de înregistrare - se va completa cu data şi numărul de înregistrare atribuite furnizorului de formare profesională neautorizat de către secretariatul tehnic al comisiei de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

3. Denumirea furnizorului - se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesională neautorizat, aşa cum rezultă din actul constitutiv sau, după caz, modificator: act adiţional, hotărârea AGA, decizia CA, act de înfiinţare, hotărârea asociatului unic etc;

4. Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail etc.) - se vor completa datele de contact actualizate;

5. Forma de organizare - se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale în vigoare: societate comercială (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie naţională/societate naţională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut naţional de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeană/ societate cooperativă europeană/sucursală, persoană fizică autorizată (PFA), asociaţie, fundaţie etc;

6. Codul unic de înregistrare - se va completa, după caz, în funcţie de forma de organizare;

7. Denumirea programului/programelor de formare profesională - se vor enumera toate programele de formare profesională, în cazul în care furnizorul de formare profesională neautorizat desfăşoară mai multe programe;

8. Adresa/Adresele locului de desfăşurare a programului de formare profesională - se va completa cu adresele spaţiilor în care se vor desfăşura atât instruirea teoretică, cât şi cea practică;

9. Durata programului de formare profesională - se va completa cu durata exprimată în ore;

10. Observaţii - această rubrică se completează numai la prima notificare - se va completa cu informaţii referitoare la: numărul şi denumirea programelor de formare profesională desfăşurate în ultimii 2 ani; număr de participanţi la programele de formare profesională desfăşurate în ultimii 2 ani.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000)

 

 

REGISTRUL NAŢIONAL

al furnizorilor de formare profesională transfrontalieri

 

Judeţul

Dataşi numărul de înregistrare

Denumirea

furnizorului

transfrontalier

Naţionalitatea

Datele de contact

Forma de organizare

Codul unic de înregistrare etc.

Denumirea programului/ programelor de formare profesională

Adresa locului de desfăşurare a programului de formare

profesională

Durata programului de formare profesională

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

1. Judeţul-se va completa numele judeţului unde furnizorul

de formare profesională a făcut notificarea pentru programele de formare profesională prestate în sistem transfrontalier;

2. Data şi numărul de înregistrare - se va completa cu data şi numărul de înregistrare atribuite furnizorului de formare profesională transfrontalier de către secretariatul tehnic al comisiei de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

3. Denumirea furnizorului transfrontalier - se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesională transfrontalier, aşa cum rezultă din actul constitutiv sau, după caz, modificator: act adiţional, hotărârea AGA, decizia CA, act de înfiinţare, hotărârea asociatului unic etc;

4. Naţionalitatea - se va completa cu naţionalitatea declarată şi susţinută de dovezi de reprezentantul furnizorului transfrontalier de formare profesională;

5. Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail etc.) - se va completa cu datele de contact ale furnizorului de formare profesională transfrontalier din ţara de origine;

6. Forma de organizare - se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale în vigoare specifice ţării de provenienţă a furnizorului transfrontalier: societate comercială (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie naţională/societate naţională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/ institut naţional de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeană/ societate cooperativă europeană/sucursală, persoană fizică autorizată (PFA), asociaţie, fundaţie etc;

7. Codul unic de înregistrare - se va completa, după caz, în funcţie de forma de organizare a furnizorului transfrontalier; se va completa şi denumirea instituţiei din ţara de origine care a atribuit codul unic de înregistrare;

8. Denumirea programului/programelor de formare profesională prestate în regim transfrontalier - în cazul în care furnizorul de formare profesională derulează mai multe programe în acelaşi timp, se va specifica denumirea fiecărui program;

9. Adresa locului de desfăşurare a programului de formare profesională prestat în regim transfrontalier - se va completa cu adresele spaţiilor în care se vor desfăşura atât instruirea teoretică, cât şi cea practică pentru fiecare program;

10. Durata programului de formare profesională - durata programului de formare profesională trebuie să fie exprimată în ore/program;

11. Observaţii - această rubrică se completează numai la prima notificare - se va completa cu informaţii referitoare la programul/programele de formare profesională desfăşurare) în regim transfrontalier în ultimii 3 ani în România, după cum urmează:

a) numărul şi denumirea acestora;

b) locul de desfăşurare (localitatea);

c) numărul de participanţi.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000)

 

Nr. ......../............

 

NOTIFICARE

Către

COMISIA DE AUTORIZARE

 

În atenţia domnului/doamnei preşedinte

 

În conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Instituţia (denumirea completă şi abreviată) .......................................................................................................................... cu sediul în localitatea ..............................., str. .................................................. nr. .................. cod poştal.............................. sectorul/judeţul .................................., ţara ............................................., cod unic de înregistrare (după caz).................................. cod fiscal........................, cont.................., deschis la..............................., reprezentată prin.............................................................. tel./fax.................................., e-mail..........................., având funcţia de........................................., menţionez că începând cu data de ................................ vom desfăşura următorul program de formare profesională:

1. Denumirea programului*) ......................................................................................................................................................

2. Tipul programului**) .............................................................................................................................................................

3. Durata programului...................................................................

4. Locul de desfăşurare a programului:

localitatea ................................... str. .................................................. nr. ............, cod poştal .............................. sectorul/judeţul...............................................................

5. Cod COR/Nomenclator.................................................................................

6. Observaţii.............................................

 

În susţinerea notificării depun, potrivit art. 243 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente:

a)............................................................................................................................................................................................;

b)...........................................................................................................................................................................................;

c)...........................................................................................................................................................................................;

d)...........................................................................................................................................................................................;

 

Data

..................................................................

Semnătura reprezentantului legal

..................................................................

L.S.


*) Se completează, după caz, denumirea calificării/ocupaţiei sau „grupări de competenţe”.

**) Se completează, după caz, cu: iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 129/20001)

 

Nr. ......../............

 

NOTIFICARE

Către

COMISIA DE AUTORIZARE

 

În atenţia domnului/doamnei preşedinte

 

În conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Instituţia (denumirea completă şi abreviată).......................................................................................................................... cu sediul în localitatea …................................, str. .................................................. nr. .................. cod poştal.............................. sectorul/judeţul.................................., ţara............................................., cod unic de înregistrare (după caz).................................. cod fiscal........................, cont.................., deschis la..............................., reprezentată prin.............................................................. tel./fax.................................., e-mail..........................., având funcţia de........................................., menţionez că începând cu data de................................vom desfăşura următorul program de formare profesională:

1. Denumirea programului*)...................................................................................................................................................

2. Tipul programului**)...............................................,..........................................................................................................

3. Durata programului............................................................................................................................................................

4. Locul de desfăşurare a programului:

localitatea...................................str. ...................................... nr. ........................... cod poştal................................ sectorul/judeţul..................................

5. Cod COR/Nomenclator.................................................................................

6. Observaţii........................................................................................................

În susţinerea notificării depun, potrivit art. 244 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente:

a)....................................................................................................................................................;

d).................................................................................................................

 

Data

..................................................................

Semnătura reprezentantului legal

..................................................................

L.S.


*) Se completează, după caz, denumirea calificării/ocupaţiei sau .grupări de competenţe”.

**) Se completează, după caz, cu: iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 129/20001)

 

DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională autorizat

 

Subsemnata/Subsemnatul, ...................................................., posesoare/posesor al actului de identitate de tip ...................................................................... seria ................ nr. ......................şi CNP ............................................................... reprezentant legal al.............................................................. (nume, statut juridic) 

CUI/Cod RPJFSP (Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial) ............................................................................... în calitate de ........................................................... având Autorizaţia nr. ......................................................... pentru programul de formare profesională ........................................................................................................................................................................... de tip ....................................................................... cod COR/cod NC, eliberată de Comisia de autorizare a judeţului ......................................................... la data de ........................................, cunoscând prevederile legale ale art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că în perioada ....................................................... programul se va desfăşura în localitatea .................................................. la adresa ................................................................ folosind următorii formatori:

- ............................................................................................................... specialist/profesor, având Certificatul cu recunoaştere naţională nr. ..........................................;

-................................................................................................................ specialist/profesor, având Certificatul cu recunoaştere naţională nr. ...........................................

Mă angajez ca în termen de 15 zile de la data prezentei să pun la dispoziţia comisiei care a acordat autorizarea, în copie legalizată, setul de documente care să susţină cele declarate de mine pe propria răspundere.

Menţionez că examenul de absolvire al programului se va desfăşura la data de.........................

 

Data

..................................................................

Semnătura reprezentantului legal

..................................................................

L.S.

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 129/20001)

 

Nr. …………/………….

 

AUTOTITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI

Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională din ……………………………….

 

ACORD

………………………………………………………………………..

(denumirea furnizorului de formare profesională)

 

Cu sediul in localitatea …................................ str. .................................................. nr. ............., bl. …...., sc. .........., et. .........., ap. .........., sectorul/judeţul.................................., cod unic de înregistrare/cod fiscal, nr. de ordine în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor ……………………………………., primeşte acordul, potrivit prevederilor art. 232 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să organizeze programul de ………………………………………………………………………….. pentru calificarea/ocupaţia/gruparea de competenţe ………………………………………………, cod NC/COR ………………………………….

 

Preşedinte

Comisia de autorizare

………………………………………….

L.S.

 

Data acordului ………………………….

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 129/20001)

 

SITUAŢIA

privind programele de formare profesională finalizate de furnizorii de formare profesională neautorizaţi

Anul.................trimestrul...................

 

Judeţul

Denumirea furnizorului

Datele de contact

Denumirea programului/programelor de formare profesională

Cod CAEN

Durata în ore a programului de formare profesională

Număr de participanţi (beneficiari)

Preţ/oră/ cursant

Între 1-8 ore

Între 9-40 de ore

Între 41-80 de ore

Peste 80 de ore

Total, din care:

Tineri între 16-25 de ani

Adulţi între 55-64 de ani

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

1. Judeţul - se va completa numele judeţului de unde furnizorul de formare profesională a transmis situaţia;

2. Denumirea furnizorului - se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesională neautorizat, aşa cum rezultă din actul constitutiv sau, după caz, modificator: act adiţional, hotărârea AGA, decizia CA, act de înfiinţare, hotărârea asociatului unic etc;

3. Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail etc.);

4. Denumirea programului/programelor de formare profesională;

5. Cod CAEN - se va înscrie codul CAEN al activităţii pentru care se organizează programul de formare profesională.

6-9. Durata programului de formare profesională - se va completa cu durata exprimată în ore, de exemplu „15 ore” se scrie in coloana 7;

10-12. Număr participanţi pe fiecare program de formare;

13. Preţ/oră/cursant – preţul plătit de cursant se împarte la numărul de ore al programului de formare (se va înregistra numărul fără zecimale)

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

Privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulţilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulţilor ş se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

 

Bucureşti, 28 mai 2013 06 03

Nr. 567

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 103

din 28 februarie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 şi ale art. 37 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, excepţie ridicată de Asociaţia Solidaritatea pentru Libertate de Conştiinţă din Buzău în Dosarul nr. 4.547/2/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.093D/2012 al Curţii Constituţionale.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 21 februarie 2013, în prezenţa reprezentantului autorului excepţiei şi a reprezentantului Ministerului Public, susţinerile acestora fiind consemnate în încheierea din acea dată. Prin aceeaşi încheiere, Curtea, la solicitarea reprezentantului autorului excepţiei, a dispus, în temeiul dispoziţiilor art. 156 alin. 2 din Codul de procedură civilă coroborate cu cele ale art. 14 din Legea nr. 47/1992, amânarea pronunţării în vederea depunerii de concluzii scrise de către autorul excepţiei, pentru data de 28 februarie 2013, dată la care a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. 3.839 din 7 iunie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 4.547/2/2012, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 din Legea nr. 67/20Q4 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, excepţie de neconstituţionalitate ridicată de Asociaţia Solidaritatea pentru Libertate de Conştiinţă din Buzău într-o cauză având ca obiect anularea unor acte administrative emise de Biroul Electoral Central.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că interpretarea, prin actele administrative emise de către Biroul Electoral Central şi a căror anulare o solicită în faţa instanţei de judecată, a unor texte din Legea nr. 67/2004 creează o situaţie discriminatorie în defavoarea persoanelor care în ziua desfăşurării alegerilor locale se află în altă localitate decât cea de domiciliu, dar pe raza teritorială a judeţului în care domiciliază, deoarece acestora le este încălcat dreptul de vot cu referire la alegerea membrilor consiliului judeţean sau a preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a consiliului general şi a primarului general al municipiului Bucureşti. Pentru identitate de raţiune, aceeaşi discriminare sub aspectul încălcării dreptului la vot, dar şi a libertăţii de circulaţie, are loc şi în privinţa alegătorilor netransportabili din cauză de boală, invaliditate, maternitate sau vârstă, precum şi a membrilor birourilor electorale, al căror drept de vot cu privire la alegerea respectivelor categorii de aleşi locali se poate exercita în concret doar în condiţiile prezenţei, în momentul alegerilor locale, în localitatea de domiciliu. Apreciază că, pentru evitarea unor asemenea situaţii ce afectează drepturile fundamentale invocate, ar fi util ca în secţiile de votare sau în secţiile de votare speciale să fie întocmite liste speciale pentru cetăţenii aflaţi în cazurile menţionate, aceştia urmând să voteze doar pentru alegerea consilierilor judeţeni şi a preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a consiliului general şi a primarului general al municipiului Bucureşti.

Cât priveşte critica de neconstituţionalitate expusă oral în faţa instanţei de judecată şi consemnată în practicaua încheierii de şedinţă, aceasta se referă la faptul că art. 37 din Legea nr. 67/2004 încalcă art. 21 din Constituţie prin aceea că numărul magistraţilor ce compun Biroul Electoral Central este cu mult mai mic decât cel al reprezentanţilor partidelor politice, care nu sunt calificaţi pentru a lua decizii în aplicarea legii.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a reţinut, mai întâi, că, deşi reclamantul a indicat în mod expres în cadrul şedinţei publice faptul că excepţia este invocată cu privire la dispoziţiile art. 37 din Legea nr. 67/2004, totuşi, motivele de fapt expuse, de asemenea, tot verbal, fac referire la art. 36 din acelaşi act normativ, astfel că aprecierile instanţei se vor referi la ambele texte legale. Pe fondul excepţiei de neconstituţionalitate, consideră că dispoziţiile legale criticate nu aduc atingere prevederilor art. 21 din Constituţie, deoarece Biroul Electoral Centrai nu reprezintă o instanţă de judecată, chiar dacă între membrii acestuia figurează şi 7 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi nu prezintă nicio relevanţă sub acest aspect faptul că, pe lângă aceşti membri, din cadrul Biroului Electoral Central fac parte şi 11 membri reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale. De altfel, nici compunerea, nici atribuţiile legale ale Biroului Electoral Central nu împiedică persoana ce se consideră vătămată prin actele acestei autorităţi să se adreseze instanţei de judecată pentru a obţine anularea actului, repararea pagubei şi reparaţii pentru daune morale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Reglementarea de către legiuitor, în limitele competenţei oferite de Constituţie, a condiţiilor de exercitare a unui drept subiectiv sau procesual - în speţă, a dreptului de vot la alegerile locale doar la secţiile de votare din raza teritorială a localităţii de domiciliu - nu constituie o restrângere a exerciţiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, în egală măsură ocrotite. Dispoziţiile legale criticate nu contravin nici accesului liber la justiţie, dat fiind faptul că Biroul Electoral Central nu reprezintă o instanţă de judecată, chiar dacă în componenţa sa intră şi judecători, aşa cum nici atribuţiile sale nu împiedică persoana ce se consideră vătămată prin actele emise de acesta să se adreseze instanţei de judecată competente.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 37 din Legea nr. 67/2004 nu aduc atingere liberului acces la justiţie, consacrat de art. 21 din Constituţie. Hotărârile birourilor electorale sunt pronunţate în cadrul jurisdicţiilor specifice activităţii electorale şi, fiind acte cu caracter jurisdicţional al organelor administrative, pot fi atacate în justiţie de cei interesaţi, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi în acord cu prevederile art. 126 alin. (2) şi ale art. 129 din Constituţie.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile orale şi concluziile scrise ale autorului excepţiei şi concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit dispozitivului actului de sesizare, prevederile art. 37 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, astfel cum au fost modificate şi completate prin art. I pct. 16 şi 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 7 martie 2008, aprobată prin Legea nr. 5/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 20 februarie 2009, precum şi prin art. 77 pct. 11 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008.

De asemenea, din susţinerile orale ale autoarei excepţiei, consemnate în actul de sesizare, precum şi din conţinutul notelor scrise depuse la dosarul Curţii Constituţionale, rezultă că aceasta vizează şi prevederile art. 36 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Prin urmare, Curtea, potrivit jurisprudenţei sale, reţine ca obiect al excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile art. 36 şi 37 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, texte ce au următorul cuprins:

- Art. 36: „(1) Biroul Electoral Central este alcătuit din 7 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi 11 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale.

(2) Desemnarea judecătorilor se face în şedinţă publică, în termen de cel mult 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorţi, de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dintre judecătorii în exerciţiu ai acesteia. Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedinte şi de consultantul-şef al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care constituie actul de învestire. Data şedinţei pentru tragerea la sorţi se aduce la cunoştinţă publică prin presa scrisă şi audiovizuală, de către preşedintele haitei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu cel puţin 24 de ore înainte.

(3) în termen de 24 de ore de la învestire, cei 7 judecători aleg din rândul lor, prin vot secret, preşedintele Biroului Electoral Central şi locţiitorul acestuia.

(4) în termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central, biroul se completează cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare.

(5) în termen de 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, partidele politice neparlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale ale acestora, care au depus liste complete pentru consiliile judeţene în cel puţin 18 judeţe, pot propune câte un reprezentant în Biroul Electoral Central până la completarea numărului de 11 membri. Completarea se face în funcţie de numărul candidaturilor depuse pentru consiliile judeţene de către partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, iar în caz de egalitate, prin tragere la sorţi.”

- Art. 37: „(1) Biroul Electoral Central are următoarele atribuţii:

a) urmăreşte întocmirea copiilor de pe listele electorale permanente şi a copiilor de pe listele electorale complementare;

b) asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a denumirii şi a semnelor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, legal constituite, care au dreptul să participe la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, şi comunică lista tuturor birourilor electorale de circumscripţie, imediat după constituirea acestora;

c) urmăreşte şi asigură respectarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor legale privitoare la alegeri pe întregul teritoriu al ţării; asigură interpretarea unitară a prevederilor acestora;

d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate şi contestaţiile cu privire la modul de constituire, componenţa şi activitatea birourilor electorale de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti;

e) primeşte şi soluţionează orice contestaţie cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerii autorităţilor administraţiei publice locale, altele decât cele care, prin prezenta lege, sunt date în competenţa birourilor electorale de circumscripţie sau a instanţelor judecătoreşti;

f) centralizează, pe baza comunicărilor primite de Ia birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti, numărul de liste complete depuse de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi comunică Societăţii Române de Televiziune şi Societăţii Române de Radiodifuziune situaţia centralizată, în termen de 24 de ore de la întocmire;

g) primeşte procesele-verbale întocmite de birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti, împreună cu procesele-verbale conţinând rezultatul alegerilor, întocmite de birourile electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector a! municipiului Bucureşti; totalizează rezultatele la nivel naţional, pe partide politice, alianţe politice, alianţe electorale şi pe candidaţi independenţi, separat pentru consiliile locale, consiliile judeţene, primari, precum şi pentru preşedinţii consiliilor judeţene şi asigură publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în presă;

h) soluţionează sesizările privitoare la frauda electorală, putând dispune anularea alegerilor dintr-o circumscripţie electorală, în cazul în care constată, pe baza probelor administrate, că votarea şi stabilirea rezultatului alegerilor au avut loc prin fraude de natură a modifica atribuirea mandatelor în circumscripţia electorală respectivă; în astfel de cazuri, dispune repetarea scrutinului, care are ioc în termen de cel mult două săptămâni de la constatarea fraudei. Noile alegeri au loc în aceleaşi condiţii, folosindu-se aceleaşi liste electorale şi aceleaşi liste de candidaţi şi candidaturi independente, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus de către birou anularea unei liste de candidaţi sau a unor propuneri de candidaturi independente, în sarcina cărora s-a reţinut comiterea fraudei care a determinat anularea alegerilor. Existenţa fraudei electorale se stabileşte de Biroul Electoral Central de la caz la caz, pe baza probelor prezentate de cei care au invocat-o;

i) îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt stabilite prin lege.

j) organizează şi implementează un sistem de colectare de date şi de informare periodică a opiniei publice privind prezenţa populaţiei la vot, în baza unui eşantion reprezentativ la nivel judeţean şi naţional.

(2) Biroul Electoral Central acreditează, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, observatorii străini, precum şi delegaţii mass-media străini şi soluţionează contestaţiile cu privire la acreditarea sau refuzul acreditării de către biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau a municipiului Bucureşti a observatorilor interni.

(3) În cazul unei fraude electorale, cererea de anulare a alegerilor dintr-o circumscripţie electorală se poate face numai de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau candidaţii independenţi care au participat la alegeri şi numai în termen de 48 de ore de la închiderea votării, sub sancţiunea decăderii. Cererea trebuie motivată şi însoţită de dovezile pe care se întemeiază. Cererea poate fi admisă numai dacă cel care a sesizat frauda nu este implicat în producerea acesteia. Cererea trebuie soluţionată până la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin Biroul Electoral Central emite hotărâri care se aduc la cunoştinţă în şedinţă publică şi prin orice mijloc de publicitate. Hotărârile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate birourile electorale din ţară, precum şi pentru toate organismele cu atribuţii în materie electorală de la data aducerii la cunoştinţă în şedinţa publică.

(5) Hotărârile Biroului Electoral Central prin care se dau interpretări unor prevederi ale prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile de lege criticate contravin normelor ce reglementează principiile egalităţii şi nediscriminării, cuprinse la art. 4 şi 16 din Constituţie, la art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi la art. 1 din Protocolul nr. 12 adiţional la Convenţie. De asemenea, sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 21 - Accesul liber la justiţie, art. 25 - Libera circulaţie şi ale art. 36 - Dreptul de vot.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta urmează să fie respinsă ca inadmisibilă, pentru următoarele argumente:

Autoarea excepţiei, pornind de la atribuţia Biroului Electoral Central, prevăzută de art. 37 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 67/2004, de a urmări şi asigura respectarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor legale privitoare la alegeri pe întregul teritoriu al ţării, precum şi de a asigura interpretarea unitară a prevederilor acestora, apreciază că modalitatea în care art. 36 din aceeaşi lege reglementează componenţa Biroului Electoral Central este de natură a încălca principiile egalităţii şi nediscriminării, liberul acces la justiţie, libera circulaţie şi dreptul de vot al alegătorilor. Aceasta deoarece actele emise de autoritatea amintită sunt adoptate de către majoritatea membrilor săi, fără ca legea să impună anumite criterii de selecţie a acestor membri pe baza competenţei profesionale sau a pregătirii lor juridice. Prin urmare, este afectată imparţialitatea deciziilor de interpretare a Biroului Electoral Central, alcătuit din doar 7 judecători, preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ai Autorităţii

Electorale Permanente - persoane calificate sub aspectul pregătirii juridice -, restul de 11 membri fiind aleşi din rândul reprezentanţilor partidelor politice, fără alte condiţii de studii, vechime sau funcţie a acestora. În aceeaşi ordine de idei, autoarea excepţiei consideră că pentru îndepărtarea viciilor de constituţionalitate generate ca urmare a modalităţii de alcătuire a Biroului Electoral Central, acesta ar trebui alcătuit exclusiv din magistraţi.

Curtea mai reţine că excepţia de neconstituţionalitate a fost invocată în faţa instanţei de contencios administrativ, într-o cauză având ca obiect anularea unor acte administrative emise de Biroul Electoral Central, în aplicarea cărora, arată autoarea excepţiei, s-a creat o situaţie discriminatorie prin împiedicarea exercitării dreptului de vot al cetăţenilor care, din diverse motive, se aflau, în ziua desfăşurării alegerilor locale, în altă localitate decât cea de domiciliu, dar pe raza teritorială a judeţului în care domiciliază. Pentru evitarea unor asemenea situaţii ce afectează drepturile fundamentale invocate, se arată, în motivarea excepţiei, că ar fi util ca în secţiile de votare sau în secţiile de votare speciale să fie întocmite liste speciale pentru cetăţenii aflaţi în asemenea împrejurări, aceştia urmând să voteze doar pentru alegerea consilierilor judeţeni şi a preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a consiliului general şi a primarului general al municipiului Bucureşti.

Faţă de cele mai sus arătate, Curtea constată că, potrivit art. 3 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, pentru alegerea consiliului local, a consiliului judeţean, a primarului, precum şi a preşedintelui consiliului judeţean, fiecare alegător are dreptul la câte un singur vot, iar conform art. 3 alin. (3) din aceeaşi lege „dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul”. Raţiunea pentru care legiuitorul a prevăzut că, în cazul alegerilor locale, dreptul la vot se exercită numai în unitatea administrativ-teritorială în care alegătorul îşi are domiciliul are în vedere interesul căruia îi este subordonat scrutinul şi care priveşte în mod direct şi prioritar doar locuitorii din unitatea administrativ-teritorială, deoarece autorităţile care urmează a fi alese vor asigura, potrivit legii, gestionarea treburilor locale şi rezolvarea intereselor locuitorilor acestora.

Or, autoarea excepţiei formulează recomandări cu caracter de propuneri de lege ferenda, una dintre acestea vizând modalitatea în care ar trebui să se desfăşoare procesul electoral, în sensul întocmirii, în toate secţiile de votare din ţară, a unor liste speciale, care să permită cetăţenilor cu drept de vot care se află în altă localitate decât cea în care domiciliază, dar pe raza teritorială a aceluiaşi judeţ, să-şi poată exprima opţiunea de vot şi cu privire la alegerea consilierilor judeţeni şi a preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a consiliului general şi a primarului general al municipiului Bucureşti.

Curtea constată că argumentele invocate de autoarea excepţiei în sensul dovedirii neconstituţionalităţii dispoziţiilor art. 36 şi 37 din Legea nr. 67/2004 nu au natura unor reale critici de neconstituţionalitate, întrucât nu relevă un raport de contrarietate între dispoziţiile legale criticate şi normele fundamentală invocate, ci urmăresc, mai degrabă, modificarea cadrului legislativ aplicabil în domeniul alegerilor locale.

Cât priveşte soluţia legislativă prevăzută de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, potrivit căreia „Biroul Electoral Central este alcătuit din 7 judecători ai Înaltei Curţi de Casape şi Justiţie, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi 11 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, Curtea constată că acestea asigură, prin componenţa sa, un nivel suficient de competenţă profesională sub aspectul îndeplinirii atribuţiilor legale şi respectă principiile echilibrului, imparţialităţii şi al transparenţei decizionale. Totodată, modul de organizare şi componenţa birourilor electorale, inclusiv a Biroului Electoral Central, pot constitui obiectul contestaţiilor depuse de orice persoană interesată şi soluţionată în conformitate cu dispoziţiile art. 39 alin. (1) din lege. Nu în ultimul rând, Curtea arată că actele emise de Biroul Electoral Central sunt supuse controlului judecătoresc, autoarea excepţiei promovând, de altfel, o acţiune în anulare a unor acte emise de acesta, litigiu în cursul căruia a invocat prezenta excepţie de neconstituţionalitate.

Şi în privinţa acestor dispoziţii legale, autoarea excepţiei formulează anumite aprecieri ce urmăresc, de fapt, modificarea componenţei Biroului Electoral Central în sensul alcătuirii sale exclusiv din judecători. Or, Curtea reţine că această autoritate, deşi are atribuţia legală de a asigura interpretarea unitară a prevederilor dispoziţiilor legale referitoare la alegeri, în scopul respectării şi aplicării lor corecte pe teritoriul întregii ţări, nu poate fi asimilată unei instanţe judecătoreşti pentru a se pretinde alcătuirea sa exclusiv din judecători. Totodată, susţinerile formulate în sensul demonstrării neconstituţionalităţii acestor norme legale converg, în realitate, spre modificarea lor, competenţă ce aparţine în exclusivitate Parlamentului, în calitatea sa de unică autoritatea legiuitoare a ţării, consacrată de art. 61 alin. (1) din Constituţie, şi nu Curţii Constituţionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 şi ale art. 37 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, excepţie ridicată de Asociaţia Solidaritatea pentru Libertate de Conştiinţă din Buzău în Dosarul nr. 4.547/2/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 28 februarie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale FRIGO LEASING IFN - S.A.

 

Având în vedere imposibilitatea desfăşurării de către Societatea Comercială FRIGO LEASING IFN – S.A. a activităţii de creditare conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a intrării în faliment,

în baza art. 28 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale FRIGO LEASING IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, sectorul 2, Str. Torentului nr. 2, Clădire corp administrativ C5, camera 25, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/494/2002, cod unic de înregistrare 14413520, înscrisă în Registrul general, ţinut la Banca Naţională a României, la secţiunea h) „Leasing financiar” cu nr. RG-PJR-41-080185.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 489.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale IMOBILIAR LEASING INVEST IFN - S.A.

 

Având în vedere imposibilitatea desfăşurării de către Societatea Comercială IMOBILIAR LEASING INVEST IFN - S.A. a activităţii de creditare prevăzute la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a intrării în faliment,

în baza art. 28 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale IMOBILIAR LEASING INVEST IFN – S.A., cu sediul în Voluntari, bd. Pipera nr. 4C, vila G7-8, judeţul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J23/3159/2008, cod unic de înregistrare 15575996, înscrisă în Registrul general, ţinut la Banca Naţională a României, la secţiunea k) „Activităţi multiple de creditare” cu nr. RG-PJR-42-110181.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 490.