MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 470/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 470         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 29 iulie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.808. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 6 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

 

4.233. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa nr. 20 „Samariteanul” din municipiul Suceava

 

4.234. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” din municipiul Piteşti

 

4.235. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ariel” din municipiul Ploieşti

 

4.236. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Axia” din municipiul Craiova

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

54. - Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi a serviciilor prestate de operatorul pieţei de energie electrică participanţilor la piaţa angro de energie electrică, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. şi beneficiar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 6 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.655 din 26 iunie 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, luând în considerare prevederile art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 lit. A pct. b) şi e) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 6 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 19 iulie 2013.

Nr. 1.808.

 

ANEXA Nr. 11)

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 15/2011)

 

- Model –

 

PERMIS DE PESCUIT RECREATIV/SPORTIV

 


* În conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultura, permisele de pescuit recreativ/sportiv se tipăresc pe culori în funcţie de valoarea lor. 1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 15/2011)

 

AUTORIZATIE DE PESCUIT RECREATIV/SPORTIV

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa nr. 20 „Samariteanul” din municipiul Suceava

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 6 din 27 iunie 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 februarie-21 iunie 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa nr. 20 „Samariteanul”, cu sediul în municipiul Suceava, str. Dragoş Vodă nr. 28A, judeţul Suceava, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal”.

Ari. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa nr. 20 „Samariteanul” din municipiul Suceava, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa nr. 20 „Samariteanul” din municipiul Suceava dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa nr. 20 „Samariteanul” din municipiul Suceava revine fondatorilor,

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa nr. 20 „Samariteanul din municipiul Suceava.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa nr. 20 „Samariteanul” din municipiul Suceava este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa nr. 20 „Samariteanul” din municipiul Suceava, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 iulie 2013.

Nr. 4.233.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” din municipiul Piteşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 6 din 27 iunie 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 februarie-21 iunie 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin:

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu”, cu sediul în municipiul Piteşti, bd. Republicii nr. 226, judeţul Argeş, pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „resurse naturale şi protecţia mediului”, domeniul „protecţia mediului”, calificarea profesională „tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” din municipiul Piteşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” din municipiul Piteşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” din municipiul Piteşti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” din municipiul Piteşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” din municipiul Piteşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia româno-franceză „Argessis” din municipiul Piteşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” din municipiul Piteşti, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 iulie 2013.

Nr. 4.234.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ariel” din municipiul Ploieşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 6 din 27 iunie 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 februarie-21 iunie 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ariel”, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2A, judeţul Prahova, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal şi prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ariel” din municipiul Ploieşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ariel” din municipiul Ploieşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ariel” din municipiul Ploieşti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Ariel” din municipiul Ploieşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ariel” din municipiul Ploieşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Spurgeon România din municipiul Ploieşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Ariel” din municipiul Ploieşti, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigei Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 iulie 2013.

Nr. 4.235.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Axia” din municipiul Craiova

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 6 din 27 iunie 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 februarie-21 iunie 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Axia”, cu sediul în municipiul Craiova, str. Matei Millo nr. 9, judeţul Dolj, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Axia” din municipiul Craiova, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Axia” din municipiul Craiova dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Axia” din municipiul Craiova revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu Program Normal „Axia” din municipiul Craiova.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal „Axia” din municipiul Craiova este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dolj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu Program Normal „Axia” din municipiul Craiova, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar a! Judeţului Dolj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 iulie 2013.

Nr. 4.236.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Contracţii Iu i-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi a serviciilor prestate de operatorul pieţei de energie electrică participanţilor la piaţa angro de energie electrică, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. şi beneficiar

 

Având în vedere prevederile art. 21 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi a serviciilor prestate de operatorul pieţei de energie electrică participanţilor la piaţa angro de energie electrică, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. şi beneficiar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi serviciilor prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. şi [client], publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 din 28 decembrie 2006.

Art. 3. - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., în calitate de operator de transport şi de sistem, încheie contracte pe baza contractului-cadru prevăzut la art. 1 cu următorii beneficiari:

a) producători de energie electrică, pentru energia electrică livrată din centralele cu capacitatea instalată mai mare de 5 MW racordate la reţeaua electrică de transport şi la reţeaua electrică de distribuţie, la care aplică tariful pentru serviciul de transport - componenta de introducere de energie electrică în reţea (TG);

b) operatori de distribuţie, pentru energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic, la care aplică tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere de energie electrică din reţea (TL), tariful pentru serviciul de sistem şi tariful practicat de operatorul pieţei de energie electrică;

c) furnizori de energie electrică, pentru energia electrică vândută clienţilor finali, la care aplică tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere de energie electrică din reţea (TL), tariful pentru serviciul de sistem şi tariful practicat de operatorul pieţei de energie electrică;

d) clienţi finali, care au dreptul să contracteze direct serviciul de transport, pentru energia electrică aferentă consumului propriu, la care aplică tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere de energie electrică din reţea (TL), tariful pentru serviciul de sistem şi tariful practicat de operatorul pieţei de energie electrică;

e) furnizori şi producători de energie electrică, pentru energia electrică exportată, la care se aplică tariful practicat de operatorul pieţei de energie electrică.

Art. 4. - Operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2013.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 19 iulie 2013.

Nr. 54.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT-CADRU

pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi a serviciilor prestate de operatorul pieţei de energie electrică participanţilor la piaţa angro de energie electrică, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. şi beneficiar

Nr. ................/...................

între:

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., societate comercială cu sediul în ...................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul...................., cod unic de înregistrare nr. ...................................... cont de virament IBAN..................., deschis la......................, reprezentată de......................, în calitate de prestator,

şi

(beneficiar), societate comercială cu sediul în......................................................înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul.......................cod unic de înregistrare nr. ...................................... cont de virament IBAN.................................... deschis la..........................., reprezentată de....................., în calitate de beneficiar,

ambele denumite în continuare părţi.

Având în vedere:

a) Solicitarea nr. ......a beneficiarului privind încheierea unui contract pentru prestarea serviciului de transport;

b) Licenţa nr. .....a beneficiarului pentru (producerea/furnizarea) de energie electrică;

c) contractele nr. ...../.... de furnizare a energiei electrice încheiate de beneficiar cu consumatorii săi;

d) prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ........./..............privind condiţiile de încheiere a contractelor pentru prestarea serviciului de transport, servicii de sistem şi de administrare a pieţei angro de energie electrică;

e) prevederile Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;

f) prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;

g) alte documente legale, părţile au convenit următoarele:

 

SECŢIUNEA 1

Definiţii

 

Art. 1. - Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa nr. 1.

 

SECŢIUNEA 2

Obiectul şi preţul contractului

 

Art. 2. - Obiectul contractului constă în asigurarea de către prestator a serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi a serviciilor prestate de operatorul pieţei de energie electrică participanţilor la piaţa angro de energie electrică, denumite în continuare servicii prestate, şi reglementarea raporturilor dintre părţi privind obligaţiile financiare şi modalităţile de plată pentru serviciile prestate

Art. 3. - (1) Cantitatea de energie electrică pentru care se asigură de către prestator şi se remunerează de către beneficiar serviciul de transport este determinată în conformitate cu anexa nr. 2.

(2) Cantitatea de energie electrică pentru care se asigură de către prestator şi se remunerează de către beneficiar serviciile de sistem şi serviciile prestate de operatorul pieţei de energie electrică participanţilor la piaţa angro de energie electrică este cea achiziţionată/utilizată de beneficiar în baza contractelor sale de pe piaţa angro de energie electrică şi, după caz, pentru consumul propriu al reţelei de distribuţie deţinute. Această cantitate se determină în conformitate cu anexa nr. 2.

(3) Tarifele de transport, de servicii de sistem şi pentru serviciile prestate de operatorul pieţei de energie electrică participanţilor la piaţa angro de energie electrică aprobate de către autoritatea competentă şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor fi utilizate în derularea contractului pentru determinarea contravalorii serviciilor prestate în perioadele de timp în care aceste tarife sunt în vigoare.

(4) Orice modificare a tarifelor menţionate în paragraful (3) va conduce la aplicarea automată a noilor tarife pentru perioada în care acestea sunt în vigoare, fără a fi necesară încheierea de acte adiţionale la prezentul contract.

(5) valorile lunare contractate pentru serviciul de transport se calculează în conformitate cu anexa nr. 2 şi sunt prezentate în anexa nr. 3.

(6) Valorile lunare contractate pentru serviciul de sistem se calculează în conformitate cu anexa nr. 2 şi sunt prezentate în anexa nr. 4.

(7) Valorile lunare contractate pentru serviciile prestate de operatorul pieţei de energie electrică participanţilor la piaţa angro de energie electrică se calculează în conformitate cu anexa nr. 2 şi sunt prezentate în anexa nr. 5.

Art. 4. - (1) Remunerarea serviciilor prestate potrivit acestui contract se realizează pentru cantităţile de energie electrică realizate efectiv şi care sunt măsurate m conformitate cu Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în punctul sau punctele de introducere/preluare a energiei electrice în/din nodurile reţelelor electrice de transport şi de distribuţie prezentate în anexa nr. 6.

(2) Valoarea serviciilor realizate în luna de contract se determină astfel:

 

 [lei]

 

în care:

- reprezintă valoarea serviciului de transport în luna de contract m, în lei, şi se determină conform algoritmului prevăzut în anexa nr. 2;

-  este valoarea serviciului de sistem în luna de contract m, în lei, şi se determină conform algoritmului prevăzut în anexa nr. 2;

-   este valoarea pentru serviciile prestate de operatorul pieţei de energie electrică participanţilor la piaţa angro de energie electrică în luna de contract, în lei, şi se determină conform algoritmului prevăzut în anexa nr. 2.

 

SECŢIUNEA 3

Modalităţi şi termene de plată

 

Art. 5. - Pe întreaga durată a contractului, nu mai târziu de (5) zile financiare după începerea fiecărei luni contractuale, prestatorul va emite către beneficiar o factură cu suma care trebuie plătită de beneficiar pentru luna contractuală anterioară, calculată conform prevederilor anexei nr. 2.

Art. 6. - Beneficiarul va plăti factura în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii sale.

Art. 7. - Dacă ziua-limită de plată determinată conform art. 6 nu este o zi financiară, atunci ziua-limită de plată se consideră următoarea zi financiară.

Art. 8. - Părţile confirmă că au agreat reciproc băncile prin care urmează să se desfăşoare derularea plăţilor. Acestea sunt:

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Art. 9. - În cazul neîndeplinirii în termen de 30 de zile de la data scadenţei a obligaţiilor prevăzute la art. 5, beneficiarul va plăti în afara sumei datorate o penalitate la această sumă, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până în ziua plăţii (exclusiv). Valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea sumei datorate.

Art. 10. - În cazul în care o sumă facturată de către prestator este contestată integral sau în parte de către beneficiar, acesta va înainta o notă explicativă prestatorului, cuprinzând obiecţiile sale, şi va plăti suma rămasă necontestată până la data scadenţei. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecătorească a fi datorate de beneficiar, acesta va plăti pe lângă suma datorată o penalitate calculată conform prevederilor art. 9.

Art. 11. - Plata facturii va fi efectuată în lei, conform legislaţiei, în contul prestatorului. Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al beneficiarului.

 

SECŢIUNEA 4

Durata contractului

 

Art. 12. - (1) Acest contract îşi produce efectele începând cu data de.....................până la data de...........................

(2) în cazul în care, în perioada de valabilitate a acestui contract, intră în vigoare reglementări care conduc la restructurarea beneficiarului prin divizarea acestuia în mai multe societăţi comerciale, fiecare societate comercială rezultată urmează să preia cota-parte corespunzătoare din prezentul contract, pe baza unui nou contract ce urmează a fi încheiat între părţile interesate.

(3) Prezentul contract încetează să îşi producă efectele în următoarele cazuri:

a) părţile convin de comun acord încetarea contractului;

b) ajungerea la termen/expirarea contractului;

c) prin reziliere, în caz de neîndeplinire/îndeplinire defectuoasă a obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi, caz în care se pot solicita despăgubiri de către cealaltă parte;

d) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenţei uneia dintre părţile contractante, părţile fiind însă ţinute să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale rezultate până în momentul apariţiei cauzei;

e) în caz de forţă majoră, dacă împrejurarea care constituie forţa majoră durează mai mult de 6 luni.

 

SECŢIUNEA 5

Documentele contractului

 

Art. 13. - Documentele prezentului contract sunt:

a) acte adiţionale;

b) anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezentul contract.

 

SECŢIUNEA 6

Standarde

 

Art. 14. -. Părţile sunt de acord să respecte instrucţiunile şi comenzile operaţionale (operative) emise de prestator în baza Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi recunosc că obligaţiile ce le revin în baza prezentului contract nu pot fi invocate drept cauză a nerespectării acestei reglementări.

 

SECŢIUNEA 7

Confidenţialitate

 

Art. 15. - Fiecare parte se obligă să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor, documentaţiilor, datelor sau cunoştinţelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract şi să nu le dezvăluie unei terţe părţi, în totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al celeilalte părţi contractante. Fac excepţie de la aceste prevederi:

a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului.

Art. 16. Prevederile art. 15 rămân valabile 5 (cinci) ani după încetarea relaţiilor contractuale.

 

SECŢIUNEA 8

Obligaţiile prestatorului

 

Art. 17. - Prestatorul are următoarele obligaţii:

a) să asigure serviciile contractate în conformitate cu prevederile Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) să asigure conducerea operaţională a sistemului electroenergetic naţional conform prevederilor Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;

c) să asigure parametrii tehnici de calitate ai serviciilor prestate conform prevederilor Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;

d) la cererea beneficiarului, să pună la dispoziţia acestuia toate datele privind serviciul prestat în conformitate cu prezentul contract, precum şi rezultatele analizelor incidentelor din reţeaua electrică de transport care au dus la întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor finali;

e) să suporte daunele solicitate de beneficiar şi dovedite ca fiind cauzate din vina prestatorului pentru pagubele produse beneficiarului.

 

SECŢIUNEA 9

Drepturile prestatorului

 

Art. 18. - Prestatorul are următoarele drepturi:

a) să factureze contravaloarea serviciilor prestate la valoarea stabilită conform art. 5;

b) să încaseze la termenele stabilite contravaloarea serviciilor prestate şi penalităţile de întârziere;

c) să limiteze sau să întrerupă serviciile prestate în condiţiile prevăzute la art. 21.

 

SECŢIUNEA 10

Obligaţiile beneficiarului

 

Art. 19. - Beneficiarul are următoarele obligaţii:

a) să achite integral şi la termen facturile emise de prestator, eventualele corecţii sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate la următoarea facturare;

b) să asigure transmiterea la prestator, în format electronic sau prin fax, a valorilor orare ale energiei introduse/extrase în/din reţelele electrice de transport şi distribuţie, măsurate în punctele stabilite în anexa nr. 6;

c) să respecte prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi dispoziţiile dispecerului date în conformitate cu acesta;

d) să asigure transmiterea datelor necesare derulării contractului.

 

SECŢIUNEA 11

Drepturile beneficiarului

 

Art. 20. - Beneficiarul are următoarele drepturi:

a) să beneficieze de serviciile asigurate de prestator, în conformitate cu prevederile prezentului contract şi ale Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) să solicite prestatorului datele privind serviciile prestate în conformitate cu prezentul contract.

 

SECŢIUNEA 12

Întreruperea sau limitarea serviciilor prestate

 

Art. 21. - (1) Serviciile prestate în baza acestui contract pot fi întrerupte sau limitate în următoarele cazuri: a) în caz de forţă majoră, în condiţiile art. 22;

b) prin acordul părţilor;

c) în cazul în care plata facturilor emise conform art. 5 este neonorată, în condiţiile determinate la art. 8, mai mult de 30 de zile de la data scadenţei;

d) în situaţia de avarie a sistemului electroenergetic naţional, în zone ale acestuia sau avarii de sistem în sistemele electroenergetice vecine;

e) în cazul aplicării „Normativului de deconectări manuale” şi a „Normativului de limitări” în situaţii critice de funcţionare a sistemului electroenergetic naţional.

(2) Părţile pot conveni întreruperea sau limitarea serviciilor prestate şi în alte situaţii, cum ar fi:

a) în cazul abaterilor de la schema normală de funcţionare a instalaţiilor de transport şi de distribuţie ca urmare a lucrărilor de retehnologizare/reabilitare, în situaţia în care nu se pot asigura condiţiile de siguranţă şi de regim normale;

b) în situaţia prevenirii sau apariţiei unor avarii a echipamentelor din reţeaua electrică de transport, în urma cărora prestatorul nu mai poate asigura condiţiile normate de siguranţă în funcţionare conform prevederilor Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu comunicarea către beneficiar a justificării acestei măsuri;

c) pe durata necesară intervenţiei asupra elementelor primare şi secundare ale reţelei de transport, în scopul înlăturării cauzelor care ar putea provoca incidente sau avarii la aceste elemente;

d) în regimuri postavarie, când nu se pot asigura parametrii normali ai energiei electrice.

(3) în cazul de la paragraful (1) lit. c) decizia de întrerupere a serviciului se poate pune în practică după expirarea preavizului de 5 zile calendaristice pe care prestatorul trebuie să îl comunice beneficiarului. Drept primă zi de preaviz se consideră prima zi financiară ce urmează datei la care în mod rezonabil se poate dovedi că s-a primit înştiinţarea privind decizia de întrerupere a serviciului.

(4) Pe perioada de preaviz părţile sunt obligate să depună toate diligentele pentru rezolvarea litigiului într-un mod convenabil ambelor părţi. Preavizul poate fi prelungit printr-o decizie a prestatorului,

 

SECŢIUNEA 13

Forţa majoră

 

Art. 22. - (1) Părţile sunt absolvite de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligaţiilor ce decurg din acest contract, dacă acest lucru este rezultatul acţiunii forţei majore. Circumstanţele de forţă majoră sunt acelea care pot apărea pe perioada de valabilitate a prezentului contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare (de exemplu, calamităţi naturale, război, embargo), care nu au putut fi luate în considerare de părţi la încheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi controlului părţilor.

(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să îi notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în decurs de 48 de ore de la apariţia acesteia, apreciind şi perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autorităţii abilitate de la locul producerii evenimentului ce constituie forţă majoră.

(3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia părţii care trebuia să o comunice de a repara pagubele cauzate părţii contractante prin faptul necomunicării.

 

SECŢIUNEA 14

Litigii

 

Litigiile care decurg din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

 

SECŢIUNEA 15

Dispoziţii finale

 

Art. 24. - (1) Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Drepturile şi obligaţiile din prezentul contract nu pot face obiectul cesionării parţiale sau totale de către niciuna dintre părţi fără acordul explicit al celeilalte părţi. Acordul se va solicita de viitorul cedent cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii cesionării.

(3) Contractele încheiate de părţi pot conţine, după caz, ca anexe, Convenţia de exploatare şi Avizul tehnic de racordare.

(4) Contractele încheiate de părţi se modifică şi/sau completează automat, dacă printr-un act normativ (lege, ordonanţă a Guvernului, ordonanţă de urgenţă a Guvernului, hotărâre a Guvernului, reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei) se modifică/se completează prevederile prezentului contract-cadru, părţile având obligaţia preluării modificării/completării într-un act adiţional la contract.

(5) Contractul încheiat de părţi se poate prelungi, modifica sau completa prin acte adiţionale, inclusiv pentru includerea prevederilor legislative ulterioare încheierii contractului, la propunerea oricărei părţi. Modificările prevederilor prezentului contract se pot face numai prin încheierea de acte adiţionale, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 alin. (4).

 

SECŢIUNEA 16

Alte clauze

 

..................................................................................................................................................................................................................

 (Contractul se poate completa cu prevederi specifice conform înţelegerii părţilor, cu condiţia ca acestea să nu fie contrare prevederilor contractului-cadru.)

 

Prezentul contract a fost încheiat la data de..................în două (2) exemplare deopotrivă originale, dintre care unul la beneficiar şi unul la prestator.

 

 

SEMNATARI

 

Prestator,

.......................................................

 

Beneficiar,

.......................................................

 

ANEXA Nr. 1

la contractul-cadru

 

 

Semnificaţia termenilor din contract

 

Termenii utilizaţi în contract sunt cei definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

În înţelesul contractului, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:

 

Autoritate competentă

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Beneficiar

Operatorul comercial cu care se încheie contractul

Beneficiar al serviciului de transport

(Producător) - pentru componenta de introducere a energiei electrice în reţeaua de transport şi/sau reţeaua de distribuţie;

(Furnizor)/(Operator de distribuţie)/(Client final) - pentru componenta de preluare a energiei electrice din reţeaua de transport.

Beneficiar al serviciilor de sistem

(Furnizor)/(Operator de distribuţie)/(Client final).

Beneficiar al serviciilor prestate de operatorul pieţei de energie electrică

(Furnizor)/(Operator de distribuţie)/(Client final).

(Producător)/(Furnizor) - în cazul exportului de energie electrică,

Energie electrică transportată

Energie electrică activă pentru care se asigură serviciul de transport, măsurată în punctele de introducere în/extragere din reţelele electrice

Lună de contract

O lună calendaristică în cadrul unui an calendaristic

Serviciu de sistem

Serviciu asigurat de operatorul de transport şi de sistem pentru menţinerea nivelului de siguranţă în funcţionare a sistemului electroenergetic, precum şi a calităţii energiei electrice, conform reglementărilor în vigoare

Servicii de sistem funcţionale

Servicii de sistem asigurate de Compania Naţională „Transelectrica” - S.A., care exprimă activitatea curentă a operatorului de transport şi de sistem. Au 0 natură de monopol.

Serviciu tehnologic de sistem

Serviciu asigurat de către producători sau clienţii finali dispecerizabili, la cererea operatorului de transport şi de sistem, pentru menţinerea nivelului de siguranţă în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, precum şi a calităţii energiei electrice transportate la parametrii prevăzuţi de normele în vigoare

Serviciu de transport

Serviciul asigurat de operatorul de transport şi de sistem care constă în asigurarea transmiterii, în condiţii de eficienţă şi siguranţă, a energiei electrice între două sau mai multe puncte ale reţelei de transport, cu respectarea standardelor de performanţă în vigoare

Tarif zonal de transport

Sistem de preţuri reglementate la nivel local, pentru serviciul de transport al energiei electrice, bazat pe costuri marginale, diferenţiat pe noduri (zone) de introducere în/extragere din reţeaua electrică

Zonă (de sistem)

Parte semnificativă a unui sistem electroenergetic definită de un ansamblu de noduri de reţea grupate în concordanţă cu un criteriu stabilit (administrativ, geografic, operaţional, tarifar şa.)

 

ANEXA Nr. 2

la contractul-cadru

 

Elemente de calcul al contravalorii serviciului de transport al energiei electrice» serviciilor de sistem şi serviciilor prestate de operatorul pieţei de energie electrică participanţilor la piaţa angro de energie electrică

A. Valoarea lunară contractată a serviciului de transport: 1. Pentru beneficiarul care Introduce energie electrica în reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie (producător racordat la reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie), valoarea contractată pentru luna m se determină astfel:

 

[lei]

 

în care:

i reprezintă zona tarifară de transport a reţelei electrice în care beneficiarul introduce energie electrică;

 cantitatea estimată de energie electrică ce urmează a fi livrată de beneficiar în zona i, în ora h din ziua d a lunii m de contract, diminuată cu energia electrică achiziţionată de prestator de la beneficiar pentru acoperirea consumului propriu din reţeaua de transport, în MWh; cantităţile de energie electrică estimate vor fi completate în tabelul din prezenta anexă;

TG,i este tariful nodal de transport pentru introducerea de energie electrică în zona i, exprimată în Iei/MWh.

2. Pentru beneficiarul care extrage energie electrică din reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie (furnizor pentru energia electrică vândută clienţilor finali, operator de distribuţie pentru energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic, client final de energie electrică pentru energia electrică aferentă consumului propriu), valoarea contractată pentru luna m se determină astfel:

 

[lei]

 

în care:

i reprezintă zona tarifară de transport a reţelelor electrice în care beneficiarul extrage energie electrică;

este cantitatea estimată de energie electrică ce urmează a fi consumată/furnizată de beneficiar pentru acoperirea consumului propriu din reţeaua de distribuţie/consumatorului său în zona i, în ora h din ziua d a lunii m de contract, în MWh; cantităţile de energie electrică estimate vor fi completate în tabelul din prezenta anexă;

TL,i  este tariful nodal de transport pentru extragerea de energie electrică din zona i, exprimată în Iei/MWh.

B. Valoarea lunară realizată a serviciului de transport:

1. Pentru beneficiarul care introduce energie electrică în reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie (producător racordat la reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie), valoarea realizată pentru luna m se determină astfel:

 

=[lei]

 

 

în care:

i reprezintă zona tarifară de transport a reţelei electrice în care beneficiarul introduce energie electrică;

 este cantitatea de energie electrică livrată de beneficiar în zona i, în ora h din ziua d a lunii m de contract, măsurată în punctele definite în anexa nr. 6 la contract şi diminuată cu energia electrică achiziţionată de prestator de la beneficiar pentru acoperirea consumului propriu din reţeaua de transport, în MWh;

TG,i este tariful nodal de transport pentru introducerea de energie electrică în zona i, exprimată în Iei/MWh.

2. Pentru beneficiarul care extrage energie electrică din reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie (furnizor pentru energia electrică vândută clienţilor finali, operator de distribuţie pentru energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic, client final de energie electrică pentru energia electrică aferentă consumului propriu), valoarea realizată pentru luna m se determină astfel:

 

=[lei]

 

 

în care:

i reprezintă zona tarifară de transport a reţelelor electrice din care beneficiarul extrage energie electrică;

este cantitatea de energie electrică consu­mată/furnizată de beneficiar pentru acoperirea consumului propriu din reţeaua de distribuţie/consumatorului său în zona i, în ora h din ziua d a lunii m de contract, măsurată în punctele definite în anexa nr. 6 la contract, în MWh;

TL,i este tariful nodal de transport pentru extragerea de energie electrică din zona i, exprimată în Iei/MWh.

C. Valoarea lunară contractată a serviciului de sistem pentru beneficiarul care extrage energie electrică din reţelele de transport/distribuţie (furnizor pentru energia electrică vândută clienţilor finali, operator de distribuţie pentru energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic, client final de energie electrică pentru energia electrică aferentă consumului propriu) se determină astfel:

 

[lei]

în care:

este cantitatea estimată de energie electrică ce urmează a fi consumată/furnizată de beneficiar pentru acope­rirea consumului propriu din reţeaua de distribuţie/consu­matorului său, în ora h din ziua d a lunii m de contract, în MWh; cantităţile de energie electrică estimate vor fi completate în tabelul din prezenta anexă;

este tariful orar pentru serviciul de sistem corespun­zător palierului în care se tranzacţionează energia electrică, exprimat în Iei/MWh.

D. Valoarea lunară realizată a serviciului de sistem pentru beneficiarul care extrage energie electrică din reţelele de transport/distribuţie (furnizor pentru energia electrică vândută clienţilor finali, operator de distribuţie pentru energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic, client final de energie electrică pentru energia electrică aferentă consumului propriu) se determină astfel:

 

[lei]

 

 

în care:

 este cantitatea de energie electrică consu­mată/furnizată de beneficiar pentru acoperirea consumului propriu din reţeaua de distribuţie/consumatorului său în ora h din ziua d a lunii m de contract, măsurată în punctele definite în anexa nr. 6 la contract, în MWh;

este tariful orar pentru serviciul de sistem corespun­zător palierului în care se tranzacţionează energia electrică, exprimat în Iei/MWh.

E. Valoarea lunară contractată a serviciului pentru serviciile prestate de operatorul pieţei de energie electrică participanţilor la piaţa angro de energie electrică pentru beneficiarul care extrage energie electrică din reţelele de transport/distribuţie (furnizor pentru energia electrică vândută clienţilor finali, operator de distribuţie pentru energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic, client final de energie electrică pentru energia electrică aferentă consumului propriu, furnizor şi/sau producător exportator) se determină astfel:

 

=  x [lei]

 

 

în care:

este cantitatea estimată de energie electrică ce urmează a fi consumată/furnizată de beneficiar pentru acope­rirea consumului propriu din reţeaua de distribuţie/consu­matorului său şi/sau la export, în ora h din ziua d a lunii m de contract, în MWh; cantităţile de energie electrică estimate vor fi completate în tabelul din prezenta anexă;

TPEE este tariful pentru serviciile prestate de operatorul pieţei de energie electrică participanţilor la piaţa angro de energie electrică, exprimat în Iei/MWh.

F. Valoarea lunară realizată a serviciilor prestate de operatorul pieţei de energie electrică participanţilor la piaţa angro de energie electrică pentru beneficiarul care extrage energie electrică din reţelele de transport/distribuţie (furnizor pentru energia electrică vândută clienţilor finali, operator de distribuţie pentru energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic, client final de energie electrică pentru energia electrică aferentă consumului propriu, furnizor şi/sau producător exportator) se determină astfel;

 

=  x [lei]

 

 

în care:

  este cantitatea de energie electrică consu­mată/furnizată de beneficiar pentru acoperirea consumului propriu din reţeaua de distribuţie/consumatorului său şi/sau la export, în ora h din ziua d a lunii m de contract, măsurată în punctele definite în anexa nr. 6 la contract, în MWh;

TPEE este tariful pentru serviciile prestate de operatorul pieţei de energie electrică participanţilor la piaţa angro de energie electrică, exprimat în Iei/MWh.

 

Cantităţile orare estimate de energie electrică ce urmează a fi livrate/consumate/furnizate de beneficiar în reţelele de transport şi distribuţie în luna de contract m şi zona tarifară i

 

 

 

 

 

 

 

[MWh]

Interval orar

Ziua 1

Ziua 2

Ziua 3

………………..

Ziua 31

0-1

 

 

 

 

 

1-2

 

 

 

 

 

…………..

 

 

 

 

 

23-24

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la contractul-cadru

 

Valorile orare estimate ale serviciului de transport al energiei electrice pentru energia livrată/consumată/furnizată de beneficiar în reţelele de transport şi distribuţie în luna de contract m şi zona tarifară i

 

 

 

 

 

 

[lei]

Interval orar

Ziua 1

Ziua 2

Ziua 3

...............................

Ziua 31

0-1

 

 

 

 

 

1-2

 

 

 

 

 

…………..

 

 

 

 

 

23-24

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

la contractul-cadru

 

Valorile orare estimate ale serviciului de sistem pentru energia consumată/furnizată de beneficiar în reţelele de transport şi distribuţie în luna de contract m

 

 

 

 

 

 

[lei]

Interval orar

Ziua 1

Ziua 2

Ziua 3

...............................

Ziua 31

0-1

 

 

 

 

 

1-2

 

 

 

 

 

…………..

 

 

 

 

 

23-24

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

la contractul-cadru

 

 

Valorile orare estimate ale serviciilor prestate de operatorul pieţei de energie electrică participanţilor la piaţa angro de energie electrică pentru energia consumată/furnizată de beneficiar din reţelele de transport şi distribuţie în luna de contract m

 

 

 

 

 

 

[lei]

Interval orar

Ziua 1

Ziua 2

Ziua 3

...............................

Ziua 31

0-1

 

 

 

 

 

1-2

 

 

 

 

 

…………..

 

 

 

 

 

23-24

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6

la contractul-cadru

 

Lista punctelor de măsură pentru determinarea cantităţilor orare de energie electrică livrată/consumată/furnizată de beneficiar în reţelele de transport şi distribuţie în luna de contract m şi zona tarifară i

 

Modul de agregare a valorilor măsurate