MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 463/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 463         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 26 iulie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

437. - Hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr. 1 semnat de Guvernul României la Bucureşti la 20 iulie 2012 şi la 16 octombrie 2012 şi de către Fondul European de Investiţii la Luxemburg la 4 octombrie 2011, la Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008

 

487. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Spital Poarta Albă din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 

488. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 „Cheltuieli de personal” şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 

489. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

707. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea repartizării cotei de producţie de zahăr din sfeclă de zahăr începând cu anul de comercializare 2013-2014 pentru societăţile comerciale acreditate producătoare de zahăr

 

948. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aplicarea Principiilor de stabilire a echipajului minim de siguranţă, adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A. 1047(27) din 30 noiembrie 2011

 

2.329. - Ordin al ministrului culturii privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Vasile Cojocaru” din satul Lunca, comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa

 

2.332. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente memoriale/funerare, grupa valorica „B”, a mormântului magistratului Constantin Crupenschi din Cimitirul „Eternitatea”, parcela 12/1, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

3. - Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăţilor din domeniul asigurărilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Actului adiţional nr. 1 semnat de Guvernul României la Bucureşti la 20 iulie 2012 şi la 16 octombrie 2012 şi de către Fondul European de Investiţii la Luxemburg la 4 octombrie 2011, la Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Actul adiţional nr. 1 semnat de Guvernul României la Bucureşti la 20 iulie 2012 şi la 16 octombrie 2012 şi de către Fondul European de Investiţii la Luxemburg la 4 octombrie 2011, la Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 51472008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 13 iunie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

p. Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Dumitru Dan Enache,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 iulie 2013

Nr. 437.

 

ACT ADIŢIONAL Nr. 1

la Acordul de finanţare dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Fondul European de investiţii, semnat la 18 februarie 2008

 

Părţile au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

În prezentul Act adiţional, termenii şi expresiile utilizate vor avea aceeaşi semnificaţie ca şi în Acordul de finanţare semnat de Părţi la 18 februarie 2008 (denumit în continuare Acordul de finanţare), cu excepţia cazurilor în care se specifică altfel sau reiese altfel din context.

 

ARTICOLUL 2

 

Anexa E la Acordul de finanţare va fi înlocuită în întregime şi va avea următorul conţinut:

 

ANEXA E

 

POLITICA

de ieşire a contribuţiei Programului operaţional din Fondul de participare JEREMIE şi prevederi privind lichidarea Fondului de participare JEREMIE

 

Politica de Ieşire din Instrumentele de Inginerie financiară

În conformitate cu art. 44(2)(h) din Regulamentul de implementare CE 1.828/2006, prezenta anexă E stabileşte prevederile privind politica de ieşire a Fondului de participare JEREMIE din instrumentele de inginerie financiară.

Politica de ieşire depinde de caracteristicile specifice ale fiecărui instrument de inginerie financiară implementat de Fondul de participare JEREMIE în conformitate cu Strategia şi planificarea investiţiilor. Deoarece fiecare instrument de inginerie financiară are o structură specifică şi un scop diferit, pentru fiecare dintre acestea este necesară o abordare diferită a detaliilor privind politica de ieşire şi detaliile juridice aferente.

În termeni generali, luându-se în considerare faptul că instrumentele pe care FEI intenţionează să le implementeze pot fi grupate în trei categorii mari: produse de garantare, produse finanţate şi produse de tip equity (fonduri de capital de risc), principiile de bază ale politicilor relevante de ieşire pot fi descrise după cum urmează:

(i) produse de garantare: în mod normal, aceste produse oferă intermediarilor financiari garanţii care pot fi executate până la expirarea unui termen specific. Acest termen este stabilit de la caz la caz, în funcţie de caracteristicile tranzacţiei. Ca urmare, produsul include implicit o dată specifică de încheiere, stipulată în Acordul operaţional cu Intermediarul financiar. După această dată, Fondul de participare JEREMIE ar trebui să elibereze resursele rămase rezervate pentru a se onora posibilele cereri de plată a garanţiilor, astfel având loc o «ieşire» din Operaţiune, în funcţie de activele aferente, acest termen poate depăşi 31 decembrie 2015;

(ii) produse finanţate: aceste produse combină în mod normal un element de finanţare cu unul de protecţie împotriva riscului. Fondurile împrumutate Intermediarului financiar ar trebui restituite FEI (mai puţin pierderile alocate), cel târziu la data stipulată în Acordul operaţional, astfel având loc o «ieşire» din Operaţiune. În plus, pentru anumite tranzacţii, la producerea anumitor evenimente, finanţarea neutilizată trebuie restituită imediat către FEI şi are loc activarea garanţiei. Şi în acest caz, produsul prevede o dată de încheiere care este stipulată în Acordul operaţional. După aceasta, Fondul de participare JEREMIE trebuie să elibereze resursele rămase rezervate pentru a se onora posibilele cereri de plată a garanţiilor, astfel având loc o «ieşire» din Operaţiune. Şi în acest caz, în funcţie de activele aferente, acest termen poate depăşi 31 decembrie 2015;

(iii) produsele de tip equity (fonduri de capital de risc): fondurile de capital de risc se înfiinţează în mod normal pentru un termen prestabilit, de obicei 10 ani, care poate fi extins pentru o perioadă suplimentară de 2 ani, cu consimţământul investitorilor. În acest context, Fondul de participare JEREMIE nu va efectua investiţii în fonduri deschise (cu durată nedeterminată) şi se va asigura că fiecare fond de capital de risc în care investeşte are o durată predeterminată. Această durată, ca şi prevederile şi condiţiile relevante, vor fi incluse în Acordul operaţional cu Intermediarul financiar. Cel mai târziu la expirarea termenului Instrumentului de inginerie financiară, Fondul de participare JEREMIE va primi rezultatul investiţiei, egal cu distribuţiile totale efectuate de Instrumentul de inginerie financiară pe durata existenţei acestuia. La expirarea termenului Instrumentului de inginerie financiară, stipulat în Acordul operaţional, Fondul de participare JEREMIE va avea, ca urmare, dreptul de a recupera rezultatul final al investiţiei, astfel având loc o «ieşire» din Operaţiune. Luând în considerare practicile standard de pe piaţă, descrise succint mai sus, se estimează că termenul acestor Instrumente de inginerie financiară va depăşi 31 decembrie 2015.

În toate cazurile de mai sus, FEI se va asigura că există proceduri şi practici clar stabilite prin Acordurile operaţionale, care să permită ca Fondul de participare JEREMIE să «iasă» din Operaţiuni în conformitate cu practicile standard de pe piaţă.

În toate cazurile descrise mai sus, rezultatul «ieşirii» trebuie să fie primirea de către Fondul de participare JEREMIE a rezultatului final al investiţiilor sau împrumuturilor safe, dacă este cazul, şi/sau eliberarea sumelor rezervate pentru executarea cererilor de plată a garanţiilor (mai puţin plăţile efectuate în contul garanţiilor), dacă este cazul. Orice asemenea sumă va fi disponibilă pentru Fondul de participare JEREMIE, fie pentru reinvestire în conformitate cu Acordul de finanţare şi cu Strategia şi planificarea investiţiilor, sau - după caz - pentru lichidarea Fondului de participare JEREMIE.

Lichidare

După data specificată în articolul 15 al Acordului de finanţare şi cu respectarea procedurilor relevante agreate, Guvernul României poate decide, după consultarea cu FEI, cu privire la lichidarea activităţilor Fondului de participare JEREMIE.

Părţile confirmă că, în conformitate cu Regulamentele aplicabile ale UE privind fondurile structurate, se intenţionează ca Fondul de participare JEREMIE să fie o structură de investiţii de tip autosusţinere, care, prin crearea şi implementarea de instrumente investiţionale de inginerie financiară de tip «revolving», să facă posibile runde ulterioare de investiţii în domeniul finanţării IMM-urilor. În acest sens, părţile confirmă că, la terminarea Acordului de finanţare, Guvernul României are dreptul de a acţiona în orice fel va considera potrivit cu privire la Fondul de participare JEREMIE, inclusiv (dar fără a se limita la):

(a) să continue operaţiunile Fondului de participare JEREMIE şi să desemneze FEI sau altă entitate corespunzătoare ca administrator sau manager al acestuia, prin încheierea unui contract corespunzător cu această entitate; sau

(b) să lichideze Fondul de participare JEREMIE şi să solicite FEI, la terminarea tuturor ieşirilor din toate Operaţiunile existente, să transfere orice active rămase ale Fondului de participare JEREMIE fie către Guvernul României, fie către orice altă entitate, în concordanţă cu Regulamentele relevante ale UE privind fondurile structurale şi legile române.

Părţile confirmă că lista de mai sus nu va fi considerată completă, ci doar conţinând exemple de opţiuni posibile.”

 

ARTICOLUL 3

 

Prezentul Act adiţional este şi va fi interpretat drept un act adiţional la Acordul de finanţare în conformitate cu articolul 17.3. din acesta. Prezentul act adiţional constituie totalitatea acordului părţilor asupra obiectului acestuia şi înlocuieşte orice înţelegere anterioară. Toţi termenii şi toate condiţiile Acordului de finanţare, cu excepţia celor prevăzute în articolul 2 al Actului adiţional, rămân în vigoare.

 

ARTICOLUL 4

 

Prezentul act adiţional s-a încheiat în formă autentică în 3 (trei) exemplare în limba engleză şi 3 (trei) exemplare în limba română, respectiv câte un exemplar în fiecare limbă pentru fiecare semnatar. În caz de diferenţe între versiunea în limba engleză şi versiunea în limba română, versiunea în limba engleză va prevala.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul act adiţional va fi guvernat de legile României şi interpretat în conformitate cu acestea.

 

FONDUL EUROPEAN DE INVESTIŢII

Richard Pelly,

director executiv

Data: 4 octombrie 2011

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

Florin Georgescu,

viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

Data: 16 octombrie 2012

Data: 20 iulie 2012

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Spital Poarta Albă din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii cu nr. MFP 36485, aflată în administrarea Penitenciarului Spital Poarta Albă, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia.

(3) După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiei prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Spital Poarta Albă îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.

Art. 2. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 17 iulie 2013.

Nr. 487.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcţiei aflate în administrarea Penitenciarului Spital Poarta Albă din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Comuna Poarta Albă,

judeţul Constanţa

Penitenciarul Spital Poarta Albă

CU111664802

Nr. MFP 36485

Cod de clasificaţie 8.25.02

Secţie boli infecţioase, P-178 mp

Valoarea - 33.459 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 „Cheltuieli de personal” şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri, în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013 cu suma de 2.356 mii lei, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 1.730 mii lei şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” cu suma de 626 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 2302011, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului aprobat acestuia pa anul 2013.

 

PRIM-MIMISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 17 iulie 2013.

Nr. 488.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2013 cu suma de 5.399 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul I „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 17 iulie 2013.

Nr. 489.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea repartizării cotei de producţie de zahăr din sfeclă de zahăr începând cu anul de comercializare 2013-2014 pentru societăţile comerciale acreditate producătoare de zahăr

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 79.009 din 23 iulie 2013 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,

având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 97/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 56 alin. (2) şi art. 60 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP*), ale Regulamentului (UE) nr. 513/2010 al Comisiei din 15 iunie 2010 de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ajustarea cotelor în sectorul zahărului începând cu anul de comercializare 2010/2011,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă repartizarea cotei de producţie de zahăr din sfeclă de zahăr începând cu anul de comercializare 2013- 2014 pentru societăţile comerciale acreditate producătoare de zahăr, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cota anuală de zahăr alb din sfeclă de zahăr alocată României este de 104.688,8 tone, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 513/2010 al Comisiei din 15 iunie 2010 de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ajustarea cotelor în sectorul zahărului începând cu anul de comercializare 2010-2011.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 iulie 2013.

Nr. 707.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

cotei de producţie de zahăr din sfeclă de zahăr începând cu anul de comercializare 2013-2014 pentru societăţile comerciale acreditate producătoare de zahăr

 

Societatea comercială

Cola alocată

 

Tone echivalent zahăr alb

Societatea Comercială ZAHĂRUL ORADEA- S.A.

19.355,8

Societatea Comercială ZAHĂRUL LUDUŞ - S.A.

26.008

Societatea Comercială FABRICA DE ZAHĂR BOD - S.A.

22.750

Societatea Comercială AGRANA ROMÂNIA- S.A.

36.575

TOTAL:

104.688,8

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aplicarea Principiilor de stabilire a echipajului minim de siguranţă, adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A. 1047(27) din 30 noiembrie 2011

În temeiul prevederilor art. 12 lit. e) şi j) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) pct. 1 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă aplicarea Principiilor de stabilire a echipajului minim de siguranţă, adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A. 1047(27) din 30 noiembrie 2011, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 iulie 2013.

Nr. 948.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA A.1047(27)

(adoptată la 30 noiembrie 2011)

 

Principii de stabilire a echipajului minim de siguranţă

Adunarea,

reamintind articolul 15 (j) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale, care se referă la funcţiile Adunării în legătura cu adoptarea de reguli şi linii directoare privind siguranţa maritima, prevenirea şi controlul poluării mediului maritim de către nave,

reamintind, de asemenea, articolul 28 (a) din această Convenţie, prin care Comitetul de siguranţă maritimă examinează, printre altele, încadrarea cu personal a navelor maritime din punctul de vedere al siguranţei,

constatând că echipajul minim de siguranţă este în funcţie de numărul, calificarea şi experienţa membrilor de echipaj necesari pentru siguranţa şi securitatea navei, a echipajului, pasagerilor, mărfii şi bunurilor şi pentru protecţia mediului marin,

recunoscând importanţa cerinţelor instrumentelor pertinente ale IMO, precum şi a celor adoptate de ILO, ITU şi OMS relevante pentru siguranţa maritimă şi protecţia mediului marin,

ţinând cont de cerinţele regulii V/14 din SOLAS, aşa cum a fost modificată în ceea ce priveşte emiterea unui document adecvat privind echipajul minim de siguranţă sau a unui document echivalent ca dovadă a echipajului minim de siguranţă,

de asemenea, conştientă de cerinţele capitolului XI-2 din SOLAS şi ale Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare (ISPS) referitoare la securitatea navelor şi a instalaţiilor portuare,

conştientă de faptul că aptitudinile navigatorilor de a respecta aceste cerinţe sunt dependente de menţinerea eficienţei acestora, prin condiţiile cu privire la formare, ore de muncă şi odihnă, siguranţă, sănătate şi igienă la locul de muncă şi furnizarea adecvată de hrană,

considerând că acceptarea, la nivel internaţional, a principiilor generale ca un cadru pentru administraţii pentru a determina echipajul minim de siguranţă a navelor ar consolida în mod semnificativ siguranţa şi securitatea maritimă şi protecţia mediului marin,

luând în considerare recomandarea făcută de către Comitetul de siguranţă maritimă la a optzeci şi opta sesiune a sa:

 

1. adoptă Principiile de stabilire a echipajului minim de siguranţă, care constau din Liniile directoare pentru aplicarea principiilor de stabilire a echipajului minim de siguranţă; Liniile directoare pentru determinarea echipajului minim de siguranţă; Responsabilităţile privind aplicarea principiilor de stabilire a echipajului minim de siguranţa; Liniile directoare privind conţinutul şi modelul documentului privind echipajul minim de siguranţă şi Cadrul pentru determinarea echipajului minim de siguranţă, aşa cum sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 din prezenta rezoluţie;

2. recomandă guvernelor, în stabilirea echipajului minim de siguranţă pentru navele care arborează pavilionul ţării lor, să respecte principiile prevăzute în anexa nr. 1 şi procedurile prevăzute în anexa nr. 5 şi să ia în considerare liniile directoare stabilite în anexele nr. 2 şi 3;

3. Îndeamnă guvernele să asigure că documentele privind echipajul minim de siguranţă conţin, cel puţin, informaţiile prevăzute în anexa nr. 4;

4. Îndeamnă, în plus, guvernele în exercitarea funcţiilor de control al statului portului în conformitate cu convenţiile internaţionale în vigoare cu privire la navele străine care fac escală în porturile lor să considere că aceste nave sunt dotate cu echipaje adecvate pentru scopuri de siguranţă dacă sunt conforme cu informaţiile prevăzute în documentele privind echipajul minim de siguranţă;

5. solicită Comitetului de siguranţă maritimă să menţină această rezoluţie în curs de revizuire şi să modifice dispoziţiile sale cât este necesar;

6. anulează rezoluţiile A.890(21) şi A.955(23).

 

ANEXA Nr. 1

la Rezoluţia A 1047(27)

 

LINIILE DIRECTOARE

pentru aplicarea principiilor de stabilire a echipajului minim de siguranţă

 

1 Introducere

1.1 Aceste linii directoare ar trebui să fie utilizate în aplicarea principiilor de stabilire a echipajului minim de siguranţă prevăzute în secţiunea 3, pentru a asigura operarea în condiţii de siguranţă a navelor prevăzute la articolul III din Convenţia STCW din 1978, aşa cum a fost modificată, precum şi securitatea navelor cărora li se aplică capitolul XI - 2 din Convenţia SOLAS 1974. aşa cum a fost modificată, precum şi protecţia mediului marin

1.2 Administraţia poate menţine sau adopta dispoziţii care diferă de cele care sunt recomandate în aceste linii directoare, care sunt special concepute în funcţie de îmbunătăţirile tehnice sau anumite tipuri de nave şi servicii. Administraţia totuşi ar trebui să se asigure în permanenţă că dispoziţiile detaliate referitoare la echipajul minim asigură un grad de siguranţă cel puţin echivalent cu cel stabilit în prezentele linii directoare.

2 Obiective

Aceste linii directoare sunt menite să asigure că o navă este încadrată cu echipaj eficient şi suficient ca număr şi calitate pentru a asigura siguranţa şi securitatea navei, siguranţa navigaţiei şi operaţiunilor pe mare şi siguranţa operaţiunilor portuare, pentru a preveni vătămarea corporală sau pierderea de vieţi umane, pentru a evita deteriorarea mediului marin şi de bunuri şi pentru a asigura bunăstarea şi sănătatea navigatorilor prin prevenirea oboselii.

Aceste obiective pot fi atinse:

.1 adoptând o abordare bazată pe obiective;

.2 prin aplicarea procedurilor standard pentru implementarea eficientă; şi

.3 controlând eficient această implementare.

3 Principii de stabilire a echipajului minim de siguranţă 3.1 Următoarele principii ar trebui respectate pentru a-i determina echipajului minim de siguranţă a navei: .1 capacitatea de a:

.1 asigura supravegherea în condiţii de siguranţă a navigaţiei, serviciul de gardă în port, cartul la maşini şi supravegherea radio în conformitate cu regula VIII/2 din Convenţia STCW 1978, aşa cum a fost modificată, precum şi supravegherea generală a navei;

.2 lega nava şi a dezlega nava în condiţii de siguranţă;

.3 gestiona funcţiile de siguranţă ale navei în condiţii de staţionare sau în condiţii premergătoare staţionării pe mare;

.4 efectua operaţiuni, dacă este cazul, pentru a preveni deteriorarea mediului marin;

.5 menţine dispozitivele de siguranţă şi a asigura curăţenia în toate spaţiile accesibile pentru a minimiza riscul de incendiu;

.6 oferi servicii de îngrijire medicală la bordul navei;

.7 asigura transportul în siguranţă al încărcăturii;

.8 verifica şi menţine, după caz, integritatea structurii navei; şi

.9 exploata nava în conformitate cu planul ei de securitate aprobat; şi

.2 abilitatea de a:

.1 face să funcţioneze toate dispozitivele de închidere etanşe la apă şi de a le menţine starea de funcţionare şi, de asemenea, de a utiliza o echipă competentă pentru controlul avariilor;

.2 face să opereze toate echipamentele de urgenţă şi de stingere a incendiilor şi mijloacele de salvare de la bord şi de a efectua întreţinerea acestor echipamente, care trebuie făcută pe mare, şi de a ambarca şi debarca toate persoanele de la bord; şi

.3 face să opereze aparatul de propulsie principal şi cele auxiliare, inclusiv echipamentele de prevenire a poluării, şi de a le menţine în condiţii de siguranţă pentru a permite navei să depăşească pericolele previzibile în timpul voiajului.

3.2 Următoarele funcţii de la bord, atunci când este cazul, ar trebui să fie, de asemenea, luate în considerare:

.1 cerinţele de formare continuă pentru tot personalul privind funcţionarea şi utilizarea echipamentului de urgenţă şi lupta împotriva incendiilor, echipamentul de salvare şi dispozitivele de închidere etanşe la apă;

.2 cerinţele de instruire specializate pentru anumite tipuri de nave şt în cazuri în care membrii echipajului sunt angajaţi să efectueze la bordul navei sarcini care acoperă mai multe domenii;

.3 furnizarea de hrană adecvată şi apă potabilă;

.4 necesitatea asumării de sarcini şi responsabilităţi în cazul unei situaţii de urgenţă; şi

.5 necesitatea oferirii de oportunităţi de formare pentru marinarii începători pentru a le permite să dobândească pregătirea şi experienţa necesare.

 

ANEXA Nr. 2

la Rezoluţia A 1047(27)

 

LINIILE DIRECTOARE

pentru determinarea echipajului minim de siguranţă

 

1.1 Echipajul minim de siguranţă al unei navei ar trebui să fie stabilit ţinând seama de toţi factorii relevanţi, inclusiv de următoarele:

.1 mărimea şi tipul navei;

.2 numărul, puterea şi tipul aparatelor de propulsie principale şi auxiliare;

.3 nivelul de automatizare al navei;

.4 construcţia şi echipamentul navei;

.5 metoda de întreţinere utilizată;

.6 marfa ce trebuie transportată;

.7 frecvenţa escalelor, durata şi natura călătoriilor care urmează să fie întreprinse;

.8 zona/zonele de exploatare, ape şi operaţiunile în care nava este implicată;

.9 măsura în care activităţile de formare se desfăşoară la bord;

.10 gradul de asistenţă oferit navei de la uscat de către companie;

.11 cerinţele aplicabile în ceea ce priveşte timpul de lucru şi/sau perioadele de odihnă; şi

.12 prevederile planului de securitate aprobat al navei.

1.2 Echipajul minim de siguranţă al navei ar trebui să fie determinat ţinându-se cont de punerea în aplicare a funcţiilor, la diferite niveluri de responsabilitate specificate în Codul STCW, care includ funcţiile următoarele:

.1 navigaţia, care cuprinde sarcinile, îndatoririle şi responsabilităţile necesare pentru:

.1 planificarea voiajului şi conducerea navei în deplină siguranţă;

.2 menţinerea în condiţii de siguranţă a cartului în conformitate cu cerinţele din Codul STCW;

.3 manevra şi conducerea navei în toate condiţiile; şi

.4 legarea şi dezlegarea navei în condiţii de siguranţă;

.2 manipularea şi stivuirea mărfii, inclusiv sarcinile, îndatoririle şi responsabilităţile necesare planificării şi supravegherii operaţiunilor efectuate la bordul navei pentru încărcarea, stivuirea, amararea şi asigurarea mărfii pe perioada voiajului şi descărcarea mărfurilor şi pentru a se asigura că aceste operaţii sunt efectuate în condiţii de siguranţă;

.3 exploatarea navei şi asistenţa persoanelor de la bord, inclusiv sarcinile, îndatoririle şi responsabilităţile necesare pentru:

.1 garantarea securităţii şi siguranţei tuturor persoanelor de la bord şi menţinerii echipamentului de salvare şi lupta contra incendiilor şi aftor sisteme de siguranţă In stare de funcţionare;

.2 operarea şi menţinerea tuturor sistemelor de închidere etanşe la apă;

.3 efectuarea operaţiunilor, dacă este cazul, necesare pentru mobilizarea si debarcarea tuturor persoanelor aflate la bord;

.4 efectuarea operaţiunilor, după caz, pentru a asigura protecţia mediului marin;

.5 asigurarea îngrijirii medicale la bordul navei; şi

.6 întreprinderea de sarcini administrative necesare pentru operarea în condiţii de siguranţă a navei şi pentru securitatea navei;

.4 inginerie marină, care cuprinde sarcinile, îndatoririle şi responsabilităţile necesare pentru a:

.1 opera şi monitoriza aparatul de propulsie principal şi cele auxiliare ale navei şi a evalua performanţa fiecărui aparat;

.2 menţine cartul la maşini în condiţii de siguranţă în conformitate cu cerinţele din Codul STCW;

.3 gestiona şi de a efectua operaţiuni legate de combustibil şi balast; şi

.4 menţine în siguranţă echipamentele, instalaţiile şi circuitele de alimentare ale maşinilor navei;

.5 inginerie electrică, electronică şi de control, care cuprinde sarcinile, îndatoririle şi responsabilităţile necesare pentru a:

.1 opera echipamente electrice şi electronice ale navei; şi

.2 menţine siguranţa sistemelor electrice şi electronice de bord;

.6 radiocomunicaţii, care cuprinde sarcinile, îndatoririle şi responsabilităţile necesare pentru a:

.1 transmite şi primi informaţii utilizând echipamentul radio al navei;

.2 menţine o supraveghere radio în condiţii de siguranţă în conformitate cu cerinţele Regulamentului radiocomunicaţiilor ITU şi Convenţiei SOLAS 1974, astfel cum a fost modificată; şi

.3 asigura servicii de radio în situaţii de urgenţă; şi .7 întreţinerea şi repararea, inclusiv sarcinile, îndatoririle şi responsabilităţile necesare pentru a efectua lucrări de întreţinere şi reparaţii Sa navă şi maşinile, echipamentele şi instalaţiile sale, ţinând cont de metoda de întreţinere şi reparaţie utilizată.

1.3 în plus faţă de factorii şi funcţiile de la paragrafele 1.1 şi 1.2, determinarea echipajului minim de siguranţă ar trebui să ia, de asemenea, în considerare:

.1 managementul funcţiilor legate de siguranţă, securitate şi protecţia mediului ale unei nave pe mare atunci când aceasta nu navighează;

.2 cu excepţia navelor de dimensiuni reduse, dotarea cu ofiţeri de punte calificaţi pentru a se asigura că nu este necesar ca comandantul să asigure în mod regulat cartul, adoptând un sistem cu 3 carturi;

.3 cu excepţia navelor cu o putere de propulsie limitată sau exploatate cu sălile maşinilor nesupravegheate, dotarea cu ofiţeri mecanici calificaţi pentru a se asigura că nu este necesar ca şeful mecanic să asigure în mod regulat cartul, adoptând un sistem cu 3 carturi;

.4 menţinerea standardelor de igienă şi sănătate în muncă aplicabile la bord; şi

.5 furnizarea de hrană adecvată şi apă potabilă pentru toate persoanele de la bord, după cum este necesar.

1.4 La determinarea echipajului minim de siguranţă al navei ar trebui să se ia în considerare, de asemenea:

.1 numărul de personal calificat şi de alt personal necesar pentru a satisface situaţiile şi condiţiile în perioade de vârf de încărcare, ţinând seama de durata de muncă şi de perioadele de odihnă de la bordul navei, asigurate navigatorilor; şi

.2 capacitatea comandantului şi echipajului navei pentru a coordona activităţile necesare pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a navei şi pentru securitatea navei şi pentru protecţia mediului marin.

 

ANEXA Nr. 3

la Rezoluţia A 1047(27)

 

RESPONSABILITĂŢILE

privind aplicarea principiilor de stabilire a echipajului minim de siguranţă

 

1 Responsabilităţile companiilor

1.1 Administraţia poate cere companiei responsabile pentru exploatarea navei să pregătească şi să prezinte propunere pentru echipajul minim de siguranţă a navei, în conformitate cu o formă specificată de către Administraţie.

1.2 în elaborarea unei propuneri privind echipajul minim de siguranţă a navei, compania ar trebui să aplice principiile, recomandările şi liniile directoare cuprinse în prezenta rezoluţie şi ar trebui să fie obligată:

.1 să facă o evaluare a sarcinilor, îndatoririlor şi a responsabilităţilor echipajului navei necesare pentru exploatarea în siguranţă a acesteia, pentru securitatea sa, pentru protecţia mediului marin, precum şi pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;

.2 să se asigure că dispoziţiile privind starea fizică pentru serviciu sunt aplicate şi că orele de lucru şi de odihnă sunt înregistrate;

.3 să facă o evaluare a numărului şi funcţiilor/capacităţilor echipajului navei necesare pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a acesteia, pentru securitatea sa, pentru protecţia mediului marin, precum şi pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;

.4 să pregătească şi să prezinte Administraţiei o propunere de echipaj minim de siguranţă pe baza evaluării numărului şi funcţiilor/capacităţilor echipajului navei necesare pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a acesteia, pentru securitatea sa şi pentru protecţia mediului marin şi să justifice prin propunere modul în care echipajul navei propus va gestiona situaţiile de urgenţă, inclusiv evacuarea persoanelor, în cazul în care este” necesar;

.5 să se asigure că echipajul minim de siguranţă este adecvat în orice moment şi din toate punctele de vedere, inclusiv al condiţiilor şi cerinţelor situaţiilor cu volum de muncă de vârf, şi că este în conformitate cu principiile, recomandările şi liniile directoare cuprinse în prezenta rezoluţie; şi

.6 să elaboreze şi să prezinte Administraţiei o nouă propunere pentru echipajul minim de siguranţă a navei, în cazul în care zonele de exploatare, construcţia, maşinile, echiparea şi exploatarea şi întreţinerea sau gestionarea navei ar suferi unele modificări care pot afecta dotarea cu echipajul de siguranţă.

2 Aprobarea de către Administraţie

2.1 Administraţia ar trebui să evalueze toate propunerile privind echipajul minim de siguranţă a navei prezentate de către o companie pentru a se asigura că:

.1 echipajul navei propus conţine numărul şi funcţiile/ capacităţile echipajului pentru a îndeplini totalitatea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor necesare pentru exploatarea în siguranţă a navei, pentru securitatea sa, pentru protecţia mediului marin şi pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă; şi

.2 comandantul, ofiţerii şi alţi membri ai echipajul navei nu au un program de lucru excesiv care ar putea pune în pericol executarea sarcinilor lor şi siguranţa navei şi că durata de lucru şi perioadele de odihnă impuse de reglementările naţionale aplicabile pot fi respectate.

2.2 În aplicarea acestor principii, administraţiile ar trebui să ţină seama de existenţa instrumentelor IMO, ILO, ITU şi OMS în vigoare care se ocupă cu:

.1 efectuarea cartului;

.2 orele de muncă sau de odihnă;

.3 managementul siguranţei;

.4 certificarea navigatorilor;

.5 formarea navigatorilor;

.6 securitatea, sănătatea şi igiena în muncă;

.7 cazarea echipajului şi hrană;

.8 securitatea; şi

.9 radiocomunicaţiile.

2.3 Administraţia ar trebui să solicite companiei să modifice orice propunere referitoare la echipajul minim de siguranţă a unei nave, în cazul în care, după evaluarea propunerii iniţiale prezentate de companie, Administraţia nu poate să aprobe componenţa propusă a echipajului navei.

2.4 Administraţia ar trebui să aprobe o propunere de echipaj minim de siguranţă a unei nave şi să emită, în consecinţă, un document privind echipajul minim de siguranţă, doar în cazul în care este pe deplin convinsă că echipajul navei propus este stabilit în conformitate cu principiile, recomandările şi liniile directoare cuprinse în această rezoluţie şi este adecvat în toate privinţele pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a navei şi pentru securitatea navei, precum şi pentru protecţia mediului marin.

2.5 Administraţia poate să retragă documentul privind echipajul minim de siguranţă unei nave în cazul în care compania nu reuşeşte să prezinte o nouă propunere pentru echipajul minim de siguranţă a navei atunci când zonele de exploatare, construcţia, maşinile, echipamentele sau exploatarea şi întreţinerea navei au suferit modificări care afectează încadrarea cu echipaj minim de siguranţă.

2.6 Administraţia ar trebui să revizuiască şi să retragă după caz, documentul privind echipajul minim de siguranţă a unei nave care nu îndeplineşte în mod repetat cerinţele privind durata de odihnă.

2.7 Administraţia ar trebui, înainte de a accepta ca un document privind echipajul minim de siguranţă să prevadă mai puţin de 3 ofiţeri calificaţi responsabili cu cartul de navigaţie, să ia în considerare foarte atent circumstanţele, ţinând cont de toate principiile care trebuie respectate pentru stabilirea echipajului minim de siguranţă.

 

ANEXA Nr. 4

la Rezoluţia A 1047(27)

 

LINIILE DIRECTOARE

privind conţinutul şi modelul documentului privind echipajul minim de siguranţă

 

1 Următoarele informaţii ar trebui să fie incluse în documentul privind echipajul minim de siguranţă emis de către Administraţie:

.1 o indicaţie clară a caracteristicilor navei, şi anume numele, portul de înmatriculare, numărul sau indicativul, numărul IMO, tonajul brut, puterea de propulsie, tipul şi zona de operare, dacă sala maşinilor este sau nu nesupravegheată si compania aşa cum e definită în Codul ISM;

.2 un tabel indicând numărul şi funcţia/certificatul de competenţă a personalului necesar la bord, cu indicarea tuturor cerinţelor speciale sau alte observaţii;

.3 o declaraţie oficială din partea Administraţiei, că, în conformitate cu principiile şi liniile directoare stabilite în anexele nr. 1 şi 2, nava menţionată în document este considerată ca fiind dotată cu echipaj adecvat pentru scopuri de siguranţă, dacă atunci când iese în mare are la bord cel puţin numărul de persoane care au funcţiile/capacităţile specificate în acest document, sub rezerva tuturor condiţiilor particulare prevăzute în acest document;

.4 o declaraţie cu privire la orice restricţii privind valabilitatea documentului prin referire la datele de identificare ale fiecărei nave şi natura serviciului pentru care aceasta este angajată; şi

.5 data emiterii şi, dacă este cazul, data de expirare a documentului, împreună cu o semnătură a Administraţiei însoţită de sigiliul său. 2 Se recomandă ca documentul privind echipajul minim de siguranţă să fie redactat în formular conform cu modelul prezentat în apendicele la prezenta anexă. Dacă limba utilizată nu este engleza, informaţiile furnizate ar trebui să includă o traducere în limba engleză.

 

APENDICE

 

Forma modelului de document privind echipajul minim de siguranţă

 

DOCUMENT PRIVIND ECHIPAJUL MINIM DE SIGURANŢĂ

 

(sigiliul oficial)

(statul)

 

Emis în conformitate cu dispoziţiile regulii V/14 din Convenţia internaţională

din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare,

aşa cum a fost amendată,

 

sub autoritatea Guvernului

......................................................

 (numele statului)

de către

......................................................

(Administraţia)

 

Caracteristicile navei*:

Numele navei...........................................................................................................................................................................

Numărul sau indicativul.........................................................................................................................................................

Numărul IMO..........................................................................................................................................................................

Portul de înmatriculare..........................................................................................................................................................

Tonajul brut:

Sistem naţional......................................................................................................................................................

Convenţia internaţională din 1969 asupra măsurării tonajului navelor........................................................

Puterea motorului principal (kW)......................................................................................................................................

Tipul navei...........................................................................................................................................................................

Sala maşinilor nesupravegheată periodic da/nu

Compania de exploatare.....................................................................................................................................................

 

Zona de navigaţie **:

 

 

 

Nava menţionată în acest document este considerată ca fiind dotată cu echipaj adecvat pentru scopuri de siguranţă, dacă atunci când iese în mare are la bord cel puţin numărul de persoane care au funcţiile/capacităţile specificate în tabelul/tabelele de mai jos.

 

Funcţia/Certificatul de competenţă

Certificat (Regula STCW)

Număr de persoane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerinţe sau condiţii speciale, dacă este cazul:

 

 

Emis la....................................... data...................................................

(luna şi anul)

 

Data de expirare (dacă este cazul)....................................................................

(sigiliul Administraţiei)

 

………………………………………………………

(semnătura pentru şi în numele Administraţiei)

 


* Caracteristicile navei pot fi prezentate orizontal.

** În cazul în care este indicată o zonă de exploatare, alta decât cea nelimitată, o descriere clară a zonei sau o hartă a acesteia ar trebui să fie inclusă în document.

 

ANEXA Nr. 5

la Rezoluţia A 1047(27)

 

CADRUL

pentru determinarea echipajului minim de siguranţă

 

Preambul

Acest cadru a fost elaborat pentru a ajuta administraţiile şi companiile în determinarea echipajului minim de siguranţă.

Etape pentru determinarea echipajului minim de siguranţă

1. Documente prezentate de companie

1.1 Compania prezintă o propunere privind echipajul minim de siguranţă definind natura operaţiunilor navei.

1.2 Propunerea trebuie să ia în considerare cerinţele din anexele nr. 2 şi 3, în contextul managementului funcţiilor unei nave referitoare la siguranţă, securitate şi protecţia mediului marin.

1.3 Procesul descris mai jos ar trebui să permită companiilor să înţeleagă mai bine interdependenţele şi interacţiunile elementelor de exploatare care au influenţă asupra volumului de munca pentru fiecare membru de echipaj şi, în cele din urmă, asupra propunerii privind echipajul minim de siguranţă.

Funcţii operaţionale

1.4 într-o primă etapă este necesar să se definească operaţiunile şi sa fie transcrise în funcţii. Anexa nr. 2 conţine linii directoare privind funcţiile relevante care trebuie să fie luate în considerare, dar această listă nu este limitativă. Fiecare funcţie poate fi apoi defalcată într-o listă de sarcini care include atributele enumerate mai jos:

.1 Durata: Care este timpul necesar pentru executarea fiecărei sarcini „Durata” corespunde numărului total de ore - om şi nu duratei efective a fiecărei sarcini de îndeplinit, deoarece anumite sarcini pot fi finalizate într-un termen mai scurt în cazul în care acestea sunt executate de mai multe persoane.

.2 Frecvenţa: Cât de des se efectuează sarcina Acest factor ar putea fi exprimat în intervale standard (pe oră, pe zi, pe săptămână etc.).

.3 Competenţă: Care sunt competenţele, formarea şi calificările necesare pentru a îndeplini în mod constant sarcina în mod corespunzător?

.4 Importanţa: Care sunt riscurile sau consecinţele unei execuţii nesatisfăcătoare a sarcinii?

Factori operaţionali

1.5 Când o funcţie este defalcată în sarcini şi atribute specifice lor atunci este necesara se stabili calificările specifice ale personalului, politica şi procedurile operaţionale, precum şi echipamentele/tehnologia necesară pentru a îndeplini fiecare sarcină. Este important să se recunoască faptul că aceşti factori pot creşte sau scădea nivelul privind angajarea personalului, în funcţie de disponibilitatea şi procedurile adecvate şi de capacităţile specifice care să permită tehnologizarea/ automatizarea.

Capacitatea de a îndeplini sarcinile

1.6 Informaţiile obţinute după stabilirea factorilor operaţionali şi a funcţiilor operaţionale ar trebui să fie utilizate pentru a determina câte sarcini pot fi executate de către o persoană în intervalul posibil de condiţiile de funcţionare. Printre factorii esenţiali care trebuie luaţi în considerare în această etapă sunt limitările factorului uman, standardele şi reglementările aplicabile, inclusiv cele cu privire la odihnă şi ritmul circadian, volumul de muncă fizică şi intelectuală asociat cu fiecare sarcină şi limitele de expunere la condiţiile de mediu la bordul navelor, cum ar fi zgomotul, temperatura şi mediul toxic.

Evaluarea volumului de muncă

1.7 După ce etapele legate de exercitarea funcţiilor operaţionale, factorii operaţionali şi capacitatea de a îndeplini sarcinile au fost efectuate, informaţiile sunt apoi utilizate pentru a determina dacă volumul de muncă nu va depăşi numărul minim de ore de odihnă şi/sau de lucru prevăzute în reglementările naţionale şi internaţionale relevante. Trebuie să se ţină cont în această etapă de factori cum ar fi: durata perioadelor de lucru, conceperea programelor de lucru şi problema dacă un singur membru al echipajului poate îndeplini sarcinile stabilite în una sau mai multe perioade de lucru date pentru ziua de lucru.

2 Evaluarea efectuată de către Administraţie

2.1 Administraţia ar trebui să evalueze/aprobe documentaţia înaintată de companie în funcţie de cerinţele de reglementare naţionale şi internaţionale şi liniile directoare relevante.

2.2 După ce a evaluat şi aprobat propunerea, Administraţia ar trebui să emită un document privind echipajul minim de siguranţă, inclusiv cerinţele şi condiţiile speciale.

3 Păstrarea documentului privind echipajul minim de siguranţă

Compania ar trebui să informeze Administraţia despre orice schimbări care ar afecta documentul privind echipajul minim de siguranţă şi în astfel de circumstanţe să pregătească şi să prezinte o nouă propunere, ţinând seama de anexa nr. 3.

4 Monitorizarea conformităţii

Administraţia ar trebui să revizuiască periodic dispoziţiile privind echipajul minim de siguranţă.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Vasile Cojocaru” din satul Lunca, comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa

 

Având în vedere Referatul nr. 503/CM din 6 februarie 2013 de aprobare a proiectului ordinului privind declasarea,

în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) şi alin (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - Imobilul „Casa Vasile Cojocaru” din satul Lunca, comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa, având regimul juridic de monument istoric grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice DB-II-m-B-17551, se declasează.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii comunică prezentul ordin Direcţiei Judeţene pentru Cultură Dâmboviţa pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Dâmboviţa va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data primirii prezentului ordin de la Ministerul Culturii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 12 iunie 2013.

Nr. 2.329.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente memoriale/funerare, grupa valoric㠄B”, a mormântului magistratului Constantin Crupenschi din Cimitirul „Eternitatea”, parcela 12/1, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a), alin. (3) şi (4), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Mormântul magistratului Constantin Crupenschi din Cimitirul „Eternitatea”, parcela 12/1, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, se clasează ca monument istoric, categoria monument memorial/funerar, grupa valoric㠄B”, cod în Lista monumentelor istorice IS-IV-m-B-21057.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 17 iunie 2013.

Nr. 2.332.

 

 

ANEXĂ

 

ZONA DE PROTECŢIE

a imobilului monument istoric - mormântul magistratului Constantin Crupenschl din Cimitirul „Eternitatea”, parcela 12/1, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

 

Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

-

X

Y

1

633.608,415

697.527,596

2

633.681,768

697.627,288

3

633.662,559

697.642,723

4

633.638,137

697.657,649

5

633.610,491

697.691,567

6

633.582,792

697.717,627

7

633.540,846

697.751,596

8

633.522,690

697.778,053

9

633.519,121

697.780,449

10

633477,166

697.785.699

11

633.450,904

697.802,148

12

633436,260

697.812,863

13

633.420,432

697.829,644

14

633.367,441

697.871.520

15

633.312,727

697.917.408

16

633.196,147

697.980,016

17

633.009,088

698.107.248

18

633.008,918

698.146,900

19

632.941,837

698.178.134

20

632.941,355

698.180,720

21

632.907,968

698 112,320

22

632.906,510

698.108.233

23

632.878,501

698.059,110

24

632.835,987

697,984,357

25

632.794,024

697.993,713

26

632.794,558

697.938.410

27

632.790,448

697.924.252

28

632.768,799

697,927,434

29

632.765,307

697.898.588

30

632.756,204

697.899,027

31

632.754,534

697.875,827

32

632.706,383

697.878,504

33

632.708,546

697.854.095

34

632.705,895

697.843.843

35

632.775,520

697.845,679

36

632.812,622

697,847.751

37

632.827,872

697,845,996

38

633.005,460

697,735,715

39

633.071,694

697,696.183

40

633.088,743

697.709,492

41

633.106,272

697.694.952

42

633.127,429

697,669.677

43

633.142,987

697.648.524

44

633.194,179

697,566,061

45

633.208,746

697.542,637

46

633.264,077

697.607,303

47

633.275,033

697.612,597

48

633.295,736

697.615,261

49

633.403,548

697.625,707

50

633.420,531

697.631,114

51

633.457,531

697.689,409

52

633.590,592

697.593,064

53

633.564,024

697.556,229

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăţilor din domeniul asigurărilor

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 17 iulie 2013, prin care s-a adoptat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăţilor din domeniul asigurărilor,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. 1. - Se pune în aplicare Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăţilor din domeniul asigurărilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.

Art. 2. - Sistemul prevăzut la alin. (1) este aplicabil asigurătorilor, reasiguratorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. A pct. 5, lit. B pct. 39 şi lit. C pct. 57 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a asigurărilor nr. 14/2012 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăţilor din domeniul asigurărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 5 iulie 2012.

Art. 4. - Asigurătorii, reasiguratorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară - Sectorul asigurări-reasigurări vor asigura îndeplinirea prevederilor prezentei norme.

Art. 5. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

 

Bucureşti, 22 iulie 2013.

Nr. 3.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 463 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.