MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 456/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 456         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 24 iulie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

243. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

 

686. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

 

247. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă. Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 

690. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă. Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat. privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 

248. - Lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

 

691. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

 

249. - Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

 

692. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţi a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

 

699. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

13. - Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013

 

500. - Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei „Preţuieşte Viaţa” ca fiind de utilitate publică

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

268. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar generai al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

330/44/2.178. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică

 

872. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială „Clinica Polisano” - S.R.L., punctul de lucru Clinica Polisano - Centrul de fertilizare în vitro, pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare în vitro)

 

Rectificări la :

 - Legea nr. 221/2013;

 - Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.004/2013

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 15 februarie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) poliţă de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD - înscrisul ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuinţei, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parţială pentru prejudiciile produse locuinţei ca urmare a producerii riscului asigurat, în condiţiile şi în limitele stabilite de prezenta lege şi, după caz, ale celorlalte clauze înscrise în poliţă sau în contractul de asigurare. PAD reprezintă o poliţă separată faţă de poliţa facultativă;”.

2. La articolul 2, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) certificat de asigurare - document care atestă existenţa unei poliţe de asigurare obligatorie PAD pentru locuinţa respectivă, eliberat împreună cu poliţa de asigurare PAD.”

3. La articolul 3, alineatele (7) şi (9) se abrogă.

4. La articolul 3, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

.(10) Dovada existenţei asigurării obligatorii PAD, în cazul controalelor efectuate de autorităţile abilitate, o constituie poliţa de asigurare PAD sau certificatul de asigurare.”

5. La articolul 7, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie în forma scrisa între PAID şi proprietarul locuinţei, prin mijlocirea societăţilor de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:

………………………………………………………………………………….

(4) PAD va putea fi tipărită de către PAID sau emisă în sistem electronic de către societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă ori de către PAID, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul pieţei concurenţiale, reglementarea expresă fiind făcută prin norme emise de A.S.F.

6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) PAD este valabilă pe o perioadă de 12 luni, cu începere, cel mai devreme, de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima obligatorie.”

7. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Plata primelor obligatorii se face anticipat, înainte de expirarea valabilităţii PAD.”

8. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Comisionul încasat de societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, pentru asigurarea corespunzătoare PAD, se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.S.F.”

9. La articolul 16, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Potrivit PAD, societăţile de asigurare care emit asigurări obligatorii pentru locuinţe, în conformitate cu prevederile prezentei legi, au următoarele obligaţii şi drepturi:”.

10. La articolul 16 punctul 1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) să emită asiguratului poliţa de asigurare, împreună cu certificatul de asigurare, la momentul încheierii asigurării obligatorii PAD.”

11. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Lista proprietarilor care nu au contractat o PAD şi a persoanelor care beneficiază de subvenţionarea parţială sau totală a primei obligatorii se pune la dispoziţia societăţilor de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul pieţei concurenţiale, reglementarea expresă fiind făcută prin norme emise de A.S.F.”

12. La articolul 19, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) în cazul în care o persoană are atât un contract de asigurare obligatorie, cât şi unul de asigurare facultativă, plata despăgubirilor se face mai întâi în baza contractului de asigurare obligatorie, urmând ca pentru restul de despăgubire neacoperit plata să se facă în baza contractului de asigurare facultativă. Valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării facultative reprezintă diferenţa dintre valoarea totală a locuinţei asigurate şi valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării obligatorii.”

13. La articolul 19, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) PAID decontează asigurătorilor cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare şi evaluare a prejudiciilor rezultate în urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu. Modalitatea de repartizare a cheltuielilor ce urmează a fi decontate şi determinarea plafonului maxim pentru asigurarea obligatorie se stabilesc prin norme A.S.F.”

14. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii:

a) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzute la art. 3 alin. (1), cu excepţia cazurilor în care persoanele respective se află în situaţia prevăzută la art. 11 sau nu a expirat perioada prevăzută la art. 33;

b) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzute la art. 10;

c) nerespectarea, în orice mod, de către societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, a prevederilor prezentei legi.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi de către persoanele împuternicite în acest scop de către aceştia.

(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) le sunt aplicabile dispoziţiile prevăzute în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi în normele emise de A.S.F. În aplicarea acesteia.

(5) Amenzile contravenţionale stabilite prin prezenta lege se fac venituri la bugetul de stat în cotă de 40%, iar restul de 60% se face venit la bugetul autorităţilor locale de pe raza teritorială în care locuieşte contravenientul.”

15. La articolul 35, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) forma şi clauzele poliţei PAD, precum şi forma certificatului de asigurare;”.

Art. II. - În tot cuprinsul Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, sintagma autorizate să încheie asigurări obligatorii pentru locuinţe se înlocuieşte cu sintagma autorizate să practice riscuri de catastrofă.

Art. III. - În tot cuprinsul Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, sintagma Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, denumită C.S.A., se înlocuieşte cu sintagma Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită A.S.F.

Art. IV. - Contractele de asigurare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile în condiţiile stabilite la data încheierii acestora.

Art. V. - Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 15 februarie 2011, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va ii republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 17 iulie 2013.

Nr. 243.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 iulie 2013.

Nr. 686.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37 din 30 aprilie 2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 8 mai 2013, cu următoarele modificări şi completări:

1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„ORDONANŢA DE URGENŢĂ

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare”

 

2. După articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu următorul cuprins:

„Art. III. - După articolul 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218^2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

«Art. 191. - (1) Personalul Direcţiei generale dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR - din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru care au fost definite sarcini clare şi specifice privind pregătirea, managementul, monitorizarea, evaluarea, informarea şi controlul Programului, beneficiază de drepturile salariale prevăzute în capitolul 16 „Operaţiuni de asistenţă tehnică” din PNDR 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene C (2008) 3.831 din 16 iude 2008, de aprobare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, în condiţiile în care sumele aferente acordării acestor drepturi salariale sunt rambursabile din FEADR.

(2) Cuantumul drepturilor salariale menţionate la alin. (1) şi criteriile de acordare pentru fiecare angajat din cadrul Direcţiei generale dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR - se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(3) Dispoziţiile alin. (1) se aplică până la data aplicării integrale a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.»„

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin, (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 17 iulie 2013.

Nr. 247.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 iulie 2013.

Nr. 690.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Consiliul Economic şi Social este organism consultativ al Parlamentului şi al Guvernului României în domeniile de specialitate stabilite prin prezenta lege.

(2) Consiliul Economic şi Social este instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel naţional dintre organizaţiile patronale, organizaţiile sindicale şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor neguvemamentale ai societăţii civile.

Art. 2. - (1) Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative.

(2) Domeniile de specialitate ale Consiliului Economic şi Social sunt:

a) politicile economice;

b) politicile financiare şi fiscale;

c) relaţiile de muncă, protecţia socială şi politicile salariale;

d) agricultură, dezvoltare rurală şi protecţia mediului;

e) protecţia consumatorului şi concurenţă loială;

f) cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente;

g) drepturi şi libertăţi ale asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale;

h) politicile în domeniul sănătăţii;

i) politicile în domeniul educaţiei, cercetării şi culturii.

(3) Consiliul Economic şi Social se poate autosesiza sau poate fi sesizat de orice autoritate publică ori de organizaţiile patronale sau sindicale reprezentative fa nivel naţional, precum şi de reprezentanţii societăţii civile asupra unor stări de fapt, evoluţii ori evenimente economico-sociale de interes naţional.

(4) în situaţiile prevăzute la alin. (3) Consiliul Economic şi Social emite puncte de vedere şi recomandări pe care le comunică autorităţilor, instituţiilor sau organizaţiilor patronale, sindicale ori ale societăţii civile cu atribuţii, competenţe sau interese în domeniu.

Art. 3. - (1) Consiliul Economic şi Social are personalitate juridică.

(2) Sediul Consiliului Economic şi Social este în municipiul Bucureşti, potrivit actului de constituire sau statutului.

Art. 4. - Consiliul Economic şi Social se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, care va fi adoptat în termen de maximum 30 de zile de la constituirea Plenului Consiliului Economic şi Social.

 

CAPITOLUL II

Atribuţiile Consiliului Economic şi Social

 

Art. 5. - Consiliul Economic şi Social exercită următoarele atribuţii:

a) avizează proiectele de acte normative din domeniile de specialitate prevăzute la art. 2 alin. (2), iniţiate de Guvern, precum şi propunerile legislative ale deputaţilor şi senatorilor, invitând iniţiatorii la dezbaterea actelor normative;

b) elaborează, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din propria iniţiativă, analize şi studii privind realităţile economice şi sociale;

c) semnalează Guvernului sau Parlamentului apariţia unor fenomene economice şi sociale care impun elaborarea unor noi acte normative;

d) urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din Convenţia nr. 144/1976 a Organizaţiei internaţionale a Muncii privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaţionale ale muncii, adoptată la 2 iunie 1976 la Geneva, ratificata de România prin Legea nr. 96/1992.

Art. 6. - (1) Iniţiatorii pot participa la dezbaterea proiectului de act normativ, atât în comisiile permanente, cât şi în Plenul Consiliului Economic şi Social, la invitaţia Consiliului Economic şi Social.

(2) Avizul prevăzut la art. 2 alin. (1), în situaţia în care a fost emis în condiţiile legii sau punctele de vedere transmise conform prevederilor alin. (8) vor însoţi în mod obligatoriu proiectul de act normativ, până la adoptare.

(3) Avizele favorabile nu se motivează.

(4) Avizele cu observaţii şi propuneri vor cuprinde motivarea completă a fiecărei obiecţii sau propuneri.

(5) Avizele nefavorabile vor cuprinde în mod obligatoriu motivarea acestora.

(6) Avizele se adoptă prin votul plenului, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor Consiliului Economic şi Social prezenţi.

(7) în cazul în care nu se poate adopta un aviz în condiţiile prevăzute la alin. (3)-(6), se vor transmite iniţiatorului punctele de vedere ale părţilor prevăzute la art. 11 alin. (2), exprimate în Plenul Consiliului Economic şi Social.

(8) Avizul Consiliului Economic şi Social sau punctele de vedere ale părţilor se transmit în scris iniţiatorului actului normativ, sub semnătura preşedintelui.

Art. 7. - (1) în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 5, Consiliul Economic şi Social are obligaţia de a analiza proiectele de acte normative primite şi de a transmite avizul său în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

(2) Depăşirea termenului prevăzut la alin. (1) dă dreptul iniţiatorului să transmită proiectele de acte normative spre adoptare fără avizul Consiliului Economic şi Social, cu menţionarea acestei situaţii, conform prevederilor art. 5 lit. a).

Art. 8. - Consiliul Economic şi Social stabileşte relaţii cu organisme şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniile social şi economic.

Art. 9. - Consiliul Economic şi Social analizează şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea modului de aplicare a acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, precum şi a programelor de asistenţă iniţiate de organismele internaţionale de specialitate, din domeniul propriu de activitate.

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

 

SECŢIUNEA 1

Structura Consiliului Economic şi Social

 

Art. 10. - Funcţionarea Consiliului Economic şi Social este asigurată de:

a) plen;

b) biroul executiv;

c) preşedinte şi vicepreşedinţi;

d) comisiile de specialitate permanente;

e) secretariat tehnic.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Plenul Consiliului Economic şi Social

 

Art. 11. - (1) Plenul Consiliului Economic şi Social este constituit dintr-un număr de 45 de membri, incluzând preşedintele şi vicepreşedinţii.

(2) Desemnarea membrilor Plenului Consiliului Economic şi Social se face după cum urmează:

a) 15 membri numiţi de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, constituind partea patronală;

b) 15 membri numiţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, constituind partea sindicală;

c) 15 membri reprezentând societatea civilă, constituind partea societăţii civile, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în conformitate cu prevederile art. 12, din cadrul structurilor cooperatiste, profesiunilor liberale, organizaţiilor pentru protecţia consumatorilor, comunităţii ştiinţifice şi academice, organizaţiilor de agricultori, organizaţiilor de pensionari, organizaţiilor comunităţilor locale, asociaţiilor care reprezintă familia şi persoanele cu dizabilităţi şi al altor organizaţii neguvernamentale cu activităţi în domeniile de competenţă ale Consiliului Economic şi Social.

(3) Fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional are de drept câte un loc în Plenul Consiliului Economic şi Social. Repartizarea celorlalte locuri disponibile atât pentru partea sindicală, cât şi pentru partea patronală până la concurenţa numărului de 15 locuri se face prin consens, iar, în caz de dezacord, prin vot, în cadrul fiecărei părţi, cu majoritate de trei pătrimi din numărul total al confederaţiilor.

Art. 12. - Fiecare confederaţie patronală şi sindicală reprezentativă la nivel naţional, precum şi fiecare organizaţie a societăţii civile, care deţine unul sau mai multe locuri în Plenul Consiliului Economic şi Social, nominalizează persoana ori persoanele, după caz, care urmează să o reprezinte în cadrul Plenului Consiliului Economic şi Social.

Art. 13. - Pot dobândi calitatea de membru al Plenului Consiliului Economic şi Social persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) sunt desemnate în scris de către organizaţiile reprezentate în Consiliul Economic şi Social;

b)au capacitate deplină de exerciţiu;

c) nu au antecedente penale;

d) nu au făcut poliţie politică.

Art. 14. - (1) Mandatul Plenului Consiliului Economic şi Social este de 4 ani.

(2) Mandatul membrilor Plenului Consiliului Economic şi Social poate fi reînnoit

Art. 15. - (1) Organizaţiile reprezentate vor înainta Consiliului Economic şi Social lista membrilor numiţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate.

(2) Membrii numiţi în Plenul Consiliului Economic şi Social sunt validaţi individual, prin verificarea de către secretariatul tehnic a îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor prevăzute la art. 13 şi întocmirea unui raport de validare, prezentat plenului în activitate spre adoptare prin vot.

(3) în cazul în care un membru numit nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 13, organizaţia care l-a desemnat urmează să facă o altă propunere.

Art. 16. - (1) Plenul Consiliului Economic şi Social se consideră legal constituit la data validării a cel puţin 24 de membri, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată de cel puţin 8 persoane.

(2) Până la data constituirii noului plen al Consiliului Economic şi Social, plenul anterior îşi continuă activitatea.

Art. 17. - (1) Calitatea de membru al Plenului Consiliului Economic şi Social încetează în următoarele situaţii:

a) la expirarea mandatului;

b) în caz de deces;

c) în caz de demisie;

d) ca urmare a interzicerii, prin hotărâre definitivă, a dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii;

e) în situaţia în care confederaţia patronală, confederaţia sindicală ori prim-ministrul, care l-a numit, cere revocarea sa;

f) în cazul în care nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 13 lit. b);

g) în situaţia în care confederaţia patronală sau confederaţia sindicală care l-a numit îşi pierde calitatea de confederaţie reprezentativă la nivel naţional.

(2) Procedura revocării calităţii de membru al Plenului Consiliului Economic şi Social se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

(3) înlocuirea unui membru al Plenului Consiliului Economic şi Social se face pe perioada rămasă până la expirarea mandatului plenului.

Art. 18. - (1) Plenul Consiliului Economic şi Social se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, în sesiuni ordinare la convocarea preşedintelui.

(2) Plenul se întruneşte şi în sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel puţin unei treimi din numărul membrilor.

Art. 19. - (1) Dezbaterile în plen se desfăşoară în prezenţa a minimum 24 de membri. În cazul în care nu este îndeplinită condiţia de cvorum, iar convocarea a fost realizată regulamentar, membrii prezenţi ai plenului formulează puncte de vedere care vor fi consemnate ca puncte de vedere ale părţilor. Punctele de vedere ale părţilor se adoptă prin vot majoritar simplu de fiecare parte cu consemnarea observaţiilor formulate de membrii părţilor şi se transmit iniţiatorului actului normativ conform prevederilor art. 6 alin. (7) şi (8).

(2) Lucrările plenului se desfăşoară în şedinţe publice, în afara cazurilor expres stabilite de biroul executiv.

Art. 20. - Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Economic şi Social şi are următoarele atribuţii principale:

a) avizează proiecte de acte normative;

b) alege, la propunerea părţilor, preşedintele;

c) validează câte un vicepreşedinte propus de fiecare parte şi pe membrii biroului executiv, de asemenea propuşi câta unul de fiecare parte;

d) adoptă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;

e) stabileşte componenţa comisiilor de specialitate permanente;

f) aprobă proiectul propriu al bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi raportul privind execuţia bugetară;

g) dezbate şi adoptă propunerile de hotărâri elaborate de comisiile de specialitate;

h) numeşte secretarul general al Consiliului Economic şi Social.

Art. 21. - (1) în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute la art. 20 lit. c)-h), Plenul Consiliului Economic şi Social adoptă hotărâri, prin consensul părţilor.

(2) în cazul în care nu se realizează consensul, hotărârile se adoptă prin vot, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor Plenului Consiliului Economic şi Social prezenţi.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Biroul executiv

 

Art. 22. - (1) Biroul executiv al Consiliului economic şi Social este alcătuit din preşedinte, cei 3 vicepreşedinţi şi câte un membru din fiecare parte desemnaţi conform prevederilor art. 20 lit. c).

(2) Funcţia de preşedinte este asigurată prin rotaţie de fiecare parte, pe durata mandatului plenului.

(3) Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social asigură conducerea în intervalul dintre şedinţele plenului.

(4) Atribuţiile şi modul de lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Preşedintele şi vicepreşedinţii

 

Art. 23. - (1) Preşedintele Consiliului Economic şi Social este ales la propunerea părţilor prin votul plenului, dintre membrii acestuia, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul total al membrilor Consiliului Economic şi Social.

(2) Mandatul preşedintelui Consiliului Economic şi Social este valabil pe durata mandatului Plenului Consiliului Economic şi Social.

(3) Revocarea preşedintelui Consiliului Economic şi Social în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d)-g) se face de către Plenul Consiliului Economic şi Social cu votul a trei pătrimi din numărul total al membrilor.

(4) Funcţia de preşedinte al Consiliului Economic şi Social este asimilată din punctul de vedere al indemnizării celei de ministru, iar funcţia de vicepreşedinte celei de secretar de stat.

(5) Preşedintele Consiliului Economic şi Social este ordonator principal de credite.

Art. 24. - Preşedintele Consiliului Economic şi Social îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) reprezintă Consiliul Economic şi Social în faţa Parlamentului, a Guvernului şi a celorlalte autorităţi publice, precum şi în relaţiile cu terţii în baza unui mandat aprobat de Plenul Consiliului Economic şi Social;

b) semnează actele Consiliului Economic şi Social;

c) angajează şi, după caz, numeşte, potrivit legii, personalul din aparatul Consiliului Economic şi Social;

d) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii sau hotărârilor plenului.

Art. 25. - Atribuţiile vicepreşedinţilor Consiliului Economic şi Social se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Comisiile de specialitate

 

Art. 26. - (1) Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic şi Social care analizează problemele specifice domeniilor de activitate pentru care sunt constituite şi care propun plenului măsuri de soluţionare a acestora.

(2) în cadrul comisiilor de specialitate sunt analizate proiectele de acte normative înaintate de iniţiatori şi sunt elaborate proiectele de avize ce vor fi supuse dezbaterii Plenului Consiliului Economic şi Social.

(3) Comisiile de specialitate sunt conduse de un preşedinte, numit prin rotaţie de către fiecare parte. Preşedintele de comisie este ales în cazul fiecărei părţi prin vot, conform unei proceduri stabilite prin regulament.

(4) Preşedintele comisiei de specialitate stabileşte programul de lucru şi problemele care urmează a fi dezbătute şi le propune aprobării prin vot membrilor comisiei.

Art. 27. - (1) În structura Consiliului Economic şi Social sunt organizate comisii de specialitate permanente sau temporare. (2) Comisiile de specialitate permanente sunt următoarele:

a) Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri;

b) Comisia pentru incluziune socială şi protecţie socială;

c) Comisia pentru relaţiile de muncă şi politică salarială;

d) Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală şi protecţia mediului;

e) Comisia pentru educaţie, cercetare, formare profesională, sănătate şi cultură;

f) Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială;

g) Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente;

h) Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale;

i) Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică.

Art. 28. - Prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare pot fi constituite comisii de specialitate temporare pentru soluţionarea unor probleme care se ivesc în domenii specifice de activitate.

Art. 29. - (1) Numărul membrilor comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic şi Social este de minimum 5, repartizaţi conform acordului părţilor.

(2) Până la concurenţa numărului de 5 membri ai fiecărei comisii, părţile vor desemna ca membri în comisii experţi în domeniul de activitate al acesteia. În acest caz, procedura de numire a experţilor se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social.

Art. 30. - Procedura de lucru a comisiilor de specialitate permanente se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Secretariatul tehnic

 

Art. 31. - (1) în structura Consiliului Economic şi Social funcţionează un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate şi tehnico-administrativ.

(2) în cadrul secretariatului tehnic se pot constitui departamente şi alte structuri funcţionale, conform structurii organizatorice aprobate de Plenul Consiliului Economic şi Social.

(3) Secretariatul tehnic al Consiliului Economic şi Social este condus de un secretar general, numit de Plenul Consiliului Economic şi Social conform prevederilor art. 20 lit. h), atribuţiile acestuia fiind stabilite prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

(4) Funcţia de secretar general este incompatibilă cu calitatea de membru în Consiliul Economic şi Social.

(5) Funcţia de secretar general este asimilată din punctul de vedere al salarizării celei de secretar general din minister,

 

CAPITOLUL IV

Alte dispoziţii

 

Art. 32. - Desemnarea membrilor în Comitetul Economic şi Social European se face după cum urmează:

a) câte 5 membri desemnaţi prin consens sau, în caz de dezacord, prin vot majoritar simplu de către fiecare parte reprezentată în Consiliul Economic şi Social;

b) în cazul în care desemnarea nu se face cu cel puţin 30 de zile înaintea termenului prevăzut pentru nominalizarea reprezentanţilor în Comitetul Economic şi Social European, desemnarea va fi făcută de către Guvern.

Art. 33. - (1) Consiliul Economic şi Social are buget propriu, care face parte din bugetul de stat.

(2) Pentru activitatea desfăşurată, membrii Plenului Consiliului Economic şi Social primesc o indemnizaţie lunară în cuantum de 20% din cuantumul indemnizaţiei stabilite pentru preşedinte.

(3) Proiectul bugetului Consiliului Economic şi Social se aprobă de către Plenul Consiliului Economic şi Social.

(4) Pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social se alocă de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, fondurile aferente următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile curente şi cheltuielile de capital;

b) indemnizaţiile şi contribuţiile sociale aferente pentru membrii Plenului Consiliului Economic şi Social;

c) plata cotizaţiilor anuale datorate organizaţiilor internaţionale la care Consiliul Economic şi Social este afiliat;

d) sumele necesare realizării analizelor şi studiilor prevăzute în atribuţiile Consiliului Economic şi Social la art. 5 lit. b);

e) sumele necesare plăţii colaboratorilor externi ai Consiliului Economic şi Social.

(5) Consiliul Economic şi Social poate primi donaţii şi sponsorizări în condiţiile legii.

Art. 34. - Personalul Consiliului Economic şi Social este contractual şi are următoarea structură:

a) personalul de specialitate şi tehnico-administrativ;

b) experţii comisiilor de specialitate permanente.

Art. 35. - În cazul în care membrii Plenului Consiliului Economic şi Social sau ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare se deplasează în interesul serviciului, în ţară ori în străinătate, pot beneficia de drepturile de delegare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru personalul din sectorul bugetar, în limita bugetului şi cu aprobarea Plenului Consiliului Economic şi Social.

Art. 36. - (1) Pentru elaborarea unor studii în domeniul economico-social stabilite de către plen, Consiliul Economic şi Social poate folosi colaboratori externi - cadre didactice din învăţământul superior, cercetători ştiinţifici, magistraţi sau alţi specialişti, în condiţiile legii.

(2) Cuantumul sumelor cuvenite colaboratorilor externi se stabileşte prin negociere directă, în raport cu complexitatea şi importanţa lucrării ce urmează să fie elaborată, fără a putea depăşi, lunar, salariul de bază maxim stabilit de lege pentru funcţia de consilier gradul IA din cadrul Consiliului Economic şi Social.

Art. 37. - Personalul de specialitate şi tehnico-administrativ funcţionează în cadrul secretariatului tehnic al Consiliului Economic şi Social şi se încadrează în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 38. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă titlul V, alcătuit din art. 82-119 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 19 iulie 2013.

Nr. 248.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 19 iulie 2013.

Nr.691.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 punctul 13, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) şi (6)-(9), precum şi art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011:”. 2. Articolul 43 se abrogă.

 

Prezenta lege transpune prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 143 din 30 aprilie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 19 iulie 2013.

Nr. 249.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu eu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial ai României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 19 iulie 2013.

Nr. 692.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. 1, ale art. 6 lit. B, ale art. 7 lit. B, ale art. 8 lit. Aşi B şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

cu prilejul Zilei Forţelor Aeriene Române,

în semn de apreciere pentru rezultatele remarcabile şi înaltul profesionalism dovedite în executarea misiunilor încredinţate,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari:

1. domnului general maior Tabarcea Nicolae Niculae;

2. domnului general de brigadă Tătaru Constantin Costel.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Ofiţer, cu însemn pentru civili, doamnei Gavotă Iacovache Stela.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului comandor Beleuzu Gheorghe Ga briei.

Art. 4. - Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru civili, doamnei Onisîi Simion Lidia.

Art. 5. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru civili, doamnei Ilie Gheorghe Mihaela.

Art. 6. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a II-a, cu însemn pentru militari, domnului plutonier adjutant Negulici Vasile Vasile.

Art. 7. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a III-a, CU însemn pentru militari, domnului maistru militar principal Hojda Gheorghe Gheorghe.

Art. 8. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru civili, domnului Iordache Gheorghe Minai.

Art. 9. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar clasa a III-a, cu însemn pentru militari, doamnei sergent major Cristache Constanţa Mihaela.

Art. 10. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar clasa a III-a, cu însemn pentru civili, doamnei Bulgărea Gheorghe Daniela.

Art. 11. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa I, cu însemn pentru militari, domnului plutonier adjutant principal Iordache Constantin Benone.

Art. 12. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa a II-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului maistru militar principal Teişanu Florea Liviu;

2. domnului plutonier adjutant principal Cîrstoiu Neculae Nicu;

3. domnului maistru militar clasa I Pascu Vasile Lucian.

Art. 13. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului plutonier adjutant principal Pamfil Ilie Ionel;

2. domnului plutonier adjutant principal Pavel Ion Gheorghe;

3. doamnei plutonier major Stan Filip Georgeta.

Art. 14. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa a III-a, cu însemn pentru civili, doamnei Tudoran Vasile Leana.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 19 iulie 2013.

Nr. 699.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I. 3 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aprobă acordarea în anul 2013, în condiţiile legii, de premii în valoare de 3.000 lei fiecărui absolvent de liceu care a obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013.

Art. 2. - Sumele necesare acordării premiilor prevăzute la art. 1 se alocă din bugetul aprobat pe anul 2013 Ministerului Educaţiei Naţionale, titlul 57.01 „Asistenţă socială”, capitolul 65.01 „învăţământ”.

Art. 3. - Lista beneficiarilor premiilor prevăzute la art. 1 şi modalitatea de acordare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 17 iulie 2013.

Nr. 13.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Fundaţiei „Preţuieşte Viaţa” ca fiind de utilitate publică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Fundaţia „Preţuieşte Viaţa”, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Siriului nr. 13, bl. 16 E, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 17 iulie 2013.

Nr. 500.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

Având în vedere propunerea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, formulată prin Adresa nr. 3.312/RP din 10 iulie 2013, precum şi Avizul favorabil nr. 24.344/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea,

cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice de către domnul Marius Nica,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1)lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marius Nica exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Art. 2. - La data prevăzută la art. (1) încetează aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 94/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 29 ianuarie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 23 iulie 2013.

Nr. 268.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Nr. 330 din 1 martie 2013

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. 44 din 26 aprilie 2013

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 2.178 din19 iunie 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică

 

În baza prevederilor art. 1, art. 3 lit. (a) şi ale art. 4 alin. (1) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 1572005,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice, ministrul afacerilor interne şi ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Manualul primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Manualul prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Structurile de la nivel central şi local, implicate în managementul situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii şi secetă hidrologică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.240/2005/1.178^2006 privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi a Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 22 februarie 2006, se abrogă.

Art. 5. - Anexele nr. 1-2*)fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaidch. Sevil,

secretar de stat

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

 

 


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonoma „Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială „Clinica Polisano” - S.R.L., punctul de lucru Clinica Polisano - Centrul de fertilizare în vitro, pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare în vitro)

 

Văzând Referatul de aprobare nr. EN 7.216/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 804 din 3 iulie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 41.244 din 3 iulie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1, - Se acreditează unitatea sanitară Societatea Comercială „Clinica Polisano” - S.R.L., punctul de lucru Clinica Polisano - Centrul de fertilizare în vitro, situat în bd. Mircea Eliade nr. 18, sectorul 1, municipiul Bucureşti, pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare în vitro).

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile art. 1 pct. 34 şi ale art. 22 pct. 28 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de transplant de ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 13 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 17 iulie 2013.

Nr. 872.

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 221/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene şi de modificare şi completare a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 17 iulie 2013, se face următoarea rectificare:

- la art. III [cu referire la art. 25 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011], în loc de: „... pentru utilizarea,...” se va citi: „... prin utilizarea,...”.

 

În cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.004/2013 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.956/2012 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Bacău, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 10 iulie 2013, se face următoarea rectificare:

- la art. I (cu referire la art. 21 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.956/2012),

în loc de:......se finanţează din venituri proprii ale consiliilor locale,...” se va citi: „..., se finanţează şi din venituri proprii ale consiliilor locale,...”.