MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 448/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 448         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 22 iulie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

245. - Lege pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005

 

Protocol între România şi Republica Austria şi Protocol adiţional de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnata la Bucureşti la 30 martie 2005

 

688. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

486. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

105. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile Ministerului Afacerilor Interne

 

147. - Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor privind aprobarea taxei de acreditare si reevaluare a spitalelor aferentă anului 2013

 

947. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea scutirii de la plata tarifelor pentru servicii de navigaţie aeriană terminală a unor categorii de aeronave civile

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

3. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind organizarea activităţii de arhivă a administratorilor de fonduri de pensii private

 

4. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 2/2013 pentru modificarea Normei nr. 3/2012 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2012

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

19. - Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 175 de ani de la naşterea lui Bogdan Petriceicu Hasdeu

 

20. - Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2013

 

LEGI ŞI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnata la Bucureşti la 30 martie 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul dintre România şi Republica Austria şi Protocolul adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005 şi ratificată prin Legea nr. 333/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 din 22 noiembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Bucureşti, 17 iulie 2013.

Nr. 245.

 

PROTOCOL

între România şi Republica Austria şi

Protocol adiţional de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri

şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005

 

România şi Republica Austria,

dorind să încheie un protocol şi un protocol adiţional care să modifice Convenţia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005 (denumită în continuare Convenţia),

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Articolul 27 al Convenţiei se înlocuieşte cu următoarele:

 

.ARTICOLUL 27

Schimbul de informaţii

 

1. Autorităţile competente ale statelor contractante vor schimba astfel de informaţii care se consideră că sunt relevante pentru aplicarea prevederilor prezentei Convenţii sau pentru administrarea ori implementarea legislaţiilor interne privitoare la impozitele de orice fel şi de orice natură percepute de sau

În numele statelor contractante ori al autorităţilor locale sau al unităţilor sale administrativ-teritoriale, în măsura în care impozitarea la care se referă nu este contrară Convenţiei. Schimbul de informaţii nu este limitat de articolele 1 şi 2.

2. Orice informaţie obţinută conform paragrafului 1 de un stat contractant va fi tratată ca fiind secretă în acelaşi mod ca şi informaţia obţinută în baza legislaţiei interne a acelui stat şi va fi dezvăluită numai persoanelor sau autorităţilor (inclusiv instanţelor judecătoreşti şi organelor administrative) însărcinate cu stabilirea, încasarea, aplicarea, urmărirea sau soluţionarea contestaţiilor cu privire la impozitele care fac obiectul paragrafului 1 sau cu supravegherea acţiunilor menţionate anterior. Aceste persoane sau autorităţi vor folosi informaţia numai în astfel de scopuri. Acestea pot dezvălui informaţia în procedurile judecătoreşti sau în deciziile judiciare. Independent de prevederile anterioare, informaţiile obţinute de un stat contractant pot fi utilizate în alte scopuri atunci când informaţiile respective pot fi utilizate în astfel de scopuri potrivit legislaţiei ambelor state şi când autoritatea competentă a statului furnizor autorizează o astfel de utilizare.

3. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu vor fi interpretate ca impunând unui stat contractant obligaţia:

a) de a lua măsuri administrative contrare legislaţiei şi practicii administrative a acelui stat sau a celuilalt stat contractant;

b) de a furniza informaţii care nu pot fi obţinute în baza legislaţiei sau în cadrul practicii administrative normale a acelui stat sau a celuilalt stat contractant;

c) de a furniza informaţii care ar dezvălui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricaţie sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

4. Dacă un stat contractant solicită informaţii în conformitate cu acest articol, celălalt stat contractant va utiliza măsurile sale de culegere a informaţiilor pentru a obţine informaţiile solicitate, chiar dacă celălalt stat nu are nevoie de astfel de informaţii în scopurile sale fiscale proprii. Obligaţia prevăzută în propoziţia anterioară este supusă limitărilor prevăzute de paragraful 3, însă aceste limitări nu vor fi interpretate ca permiţând unui stat contractant să refuze furnizarea de informaţii doar pentru faptul că acesta nu are niciun interes naţional faţă de informaţiile respective.

5. Prevederile paragrafului 3 nu vor fi interpretate ca permiţând unui stat contractant să refuze furnizarea de informaţii doar pentru faptul că informaţiile sunt deţinute de o bancă, de o altă instituţie financiară, de un împuternicit sau de o persoană care acţionează ca agent sau în calitate fiduciară sau pentru că acestea se referă la pârtiei păţii le deţinute în cadrul unei persoane.”

 

ARTICOLUL 2

 

Statele contractante se vor notifica reciproc, pe cale diplomatică, cu privire la îndeplinirea tuturor procedurilor legale necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului protocol. Protocolul va intra în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni imediat următoare datei la care s-a primit ultima dintre notificările menţionate mai sus. Prevederile prezentului protocol vor produce efecte pentru perioadele impozabile care încep la 1 ianuarie sau după 1 ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care protocolul intră în vigoare.

 

ARTICOLUL 3

 

Prezentul protocol va face parte integrantă din Convenţie şi va rămâne în vigoare atât timp cât va rămâne în vigoare Convenţia şi se va aplica atât timp cât se va aplica Convenţia.

Drept care, reprezentanţii celor două state contractante, autorizaţi în bună şi cuvenită formă, au semnat prezentul protocol.

Semnat la Viena, la 1 octombrie 2012, în două exemplare originale, în limbile română, germană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

PENTRU ROMÂNIA

Silvia Davidoiu,

ambasadorul României în Republica Austria

PENTRU REPUBLICA AUSTRIA

Andreas Schieder,

secretar de stat

Ministerul Federal al Finanţelor

 

PROTOCOL ADIŢIONAL

 

La data semnării Protocolului de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005, încheiat astăzi între România şi Republica Austria, subsemnaţii au convenit faptul că următoarele prevederi vor face parte integrantă din protocol:

Referitor la articolul 27:

1. Autoritatea competentă a statului solicitant va furniza următoarele informaţii autorităţii competente a statului solicitat atunci când va face o solicitare de informaţii în baza Convenţiei pentru a demonstra relevanţa informaţiilor pentru solicitare:

a) identitatea persoanei aflată sub examinare sau investigare;

b) o declaraţie privind informaţiile solicitate, inclusiv natura lor şi forma în care statul solicitant doreşte să primească informaţiile de la statul solicitat;

c) scopul fiscal pentru care sunt solicitate informaţiile;

d) motivele care au condus la presupunerea că informaţiile solicitate sunt prezente în statul solicitat sau se află în posesia sau controlul unei persoane din jurisdicţia statului solicitat;

e) în măsura în care se cunosc, numele şi adresa oricărei persoane care se presupune că se află în posesia informaţiilor solicitate;

f) o declaraţie din care să rezulte că statul solicitant a urmat toate căile posibile de obţinere a informaţiilor de pe teritoriul său, cu excepţia celor care ar fi dat naştere unor dificultăţi majore.

2. Se înţelege că schimbul de informaţii prevăzut de articolul 27 nu include măsuri care constituie „investigaţii aleatoare”.

3. Se înţelege că paragraful 5 al articolului 27 nu impune statelor contractante să facă schimb de informaţii în mod spontan sau automat în condiţiile prevăzute de acei paragraf.

4. Se înţelege că, în vederea interpretării articolului 27 - în plus faţă de principiile menţionate mai sus -, vor fi luate în considerare şi principiile stabilite în comentariile OCDE.

Drept care, reprezentanţii celor două state contractante, autorizaţi în bună şi cuvenită formă, au semnat prezentul protocol adiţional.

Semnat la Viena, la 1 octombrie 2012, în două exemplare originale, în limbile română, germană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

PENTRU ROMÂNIA

Silvia Davidoiu,

ambasadorul României în Republica Austria

PENTRU REPUBLICA AUSTRIA

Andreas Schieder,

secretar de stat

Ministerul Federal al Finanţelor

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 iulie 2013.

Nr. 688.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, cu suma de 2.800 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, pentru bunuri şi servicii.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 17 iulie 2013.

Nr. 486.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere necesitatea existenţei unei concepţii unitare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, referitoare la modul de constituire şi organizare structurală a unităţilor aparţinând acestuia,

ţinând seama de faptul că, potrivit art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul exercită conducerea instituţiei şi, în acest sens, trebuie să stabilească instrumentele prin intermediul cărora asigură buna organizare şi funcţionare a unităţilor ministerului,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte cadrul procedural şi metodologic de elaborare, avizare şi aprobare a documentelor de organizare în Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare ministerul, având ca scop asigurarea unei concepţii unitare în ceea ce priveşte organizarea structurală a unităţilor ministerului.

Art. 2. - Cu excepţia situaţiilor în care prin acte normative de nivel superior se prevede un alt nivel de aprobare, documentele de organizare prevăzute de prezentul ordin se aprobă în condiţiile stabilite de prevederile acestuia.

 

CAPITOLUL II

Stabilirea structurilor organizatorice

 

Art. 3. - Organizarea unităţilor ministerului se aprobă, potrivit prevederilor legale în vigoare, prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Art. 4. - (1) Numărul total de posturi, pe tipuri şi categorii de funcţii, pentru unităţile aparatului central şi structurile subordonate acestora, precum şi pentru structurile şi instituţiile aflate în subordinea/coordonarea ministerului, se aprobă prin ordin al ministrului.

(2) Proiectul ordinului prevăzut la alin, (1) se elaborează de Direcţia generală management resurse umane, pe baza propunerilor unităţilor aparatului central sau a structurilor şi instituţiilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului.

(3) Numărul posturilor aprobate potrivit alin. (1) se poate modifica, la propunerea şefilor unităţilor aparatului central sau ai structurilor şi instituţiilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului, cu avizul Direcţiei generale management resurse umane.

Art. 5. - Şefii inspectoratelor generale/similare, prin dispoziţie sau, după caz, prin ordin, repartizează structurilor/ unităţilor subordonate posturile aprobate, pe tipuri şi categorii de funcţii.

Art. 6. - (1) Structura organizatorică a unităţilor ministerului se reprezintă prin organigramă.

(2) Organigrama este reprezentarea grafică a structurii organizatorice formale a unei unităţi şi poate fi redată:

a) ca organigramă generală, atunci când se prezintă structura organizatorică de ansamblu a unităţii, pe niveluri ierarhice; sau

b) ca organigramă parţială, atunci când sunt prezentate doar anumite componente ale unităţii.

(3) Pe organigramele parţiale se menţionează unitatea din care fac parte componentele prezentate.

Art. 7. - La elaborarea proiectului organigramei se ţine seama de următoarele reguli de structură:

a) reprezentarea structurilor organizatorice se face prin dreptunghiuri unite prin linii care reflectă legăturile organizatorice;

b) mărimile dreptunghiurilor şi grosimile contururilor acestora se corelează cu obiectul, sarcinile, autoritatea şi responsabilitatea implicate;

c) situarea în organigramă a dreptunghiurilor şi a liniilor trebuie să reflecte raportul de subordonare ierarhică, posturile şi compartimentele care alcătuiesc un nivel ierarhic, înscriindu-se, de regulă, pe aceeaşi orizontală;

d) în organigramele cu cifre, sub dreptunghiul corespunzător fiecărei structuri, se înscriu numărul posturilor pe categorii, precum şi totalul acestora; în colţul din dreapta jos al organigramei, într-o casetă, se înscriu numărul de posturi al unităţii/structurii pe categorii de personal şi numărul total, precum şi numărul posturilor de conducere şt procentul reprezentat de acestea din totalul de posturi; se pot înscrie şi alte informaţii de ansamblu asupra structurii organizatorice;

e) în organigramele cu grad mare de complexitate care exprimă mai multe tipuri de relaţii organizatorice se pot înscrie legende cu semnificaţia simbolurilor utilizate.

Art. 8. - În proiectul organigramei se prevăd, după caz:

a) categoriile unităţilor - de exemplu; inspectorat tip I, inspectorat tip II etc;

b) nivelurile ierarhice ale structurilor organizatorice aprobate, care au prevăzute funcţii de conducere sau care se află în subordinea nemijlocită a conducerii unităţii - de exemplu: direcţii generale, direcţii, servicii, birouri, detaşamente, grupe, compartimente etc.

Art. 9. - (1) Proiectul organigramei se întocmeşte de:

a) unitatea aparatului central - pentru sine;

b) structura sau instituţia aflată în subordinea/coordonarea ministerului - pentru sine şi pentru structurile subordonate;

c) Direcţia generală management resurse umane - În alte situaţii.

(2) Proiectul organigramei se promovează numai însoţit de un raport de motivare, al cărui conţinut trebuie să respecte modelul prevăzut în anexa nr. 1, avizat de:

a) unităţile centrale de specialitate, atunci când competenţele acestora în domeniul financiar, al resurselor umane, logistic ş.a.m.d. sunt vizate de propunerile promovate;

b) secretarul de stat sau secretarul general care coordonează activitatea unităţilor/structuri lor/instituţii lor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b);

c) Direcţia generală management resurse umane, în toate situaţiile.

(3) Procedurile de avizare şi aprobare a raportului de motivare şi a proiectului organigramei sunt cele stabilite potrivit normelor referitoare la forma şi modul de promovare a documentelor adresate conducerii ministerului.

Art. 10. - (1) Organigrama se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(2) Propunerile de transformări structurale care presupun modificarea organigramelor se realizează cu respectarea regulilor prevăzute la art. 6-9.

Art. 11. - La reorganizarea unităţilor/structurilor/instituţiilor ministerului, pe lângă propunerile acestora, sunt avute în vedere şi următoarele:

a) aspectele reieşite din analizele şi sintezele care implică modificări organizatorice la nivelul unităţilor ministerului;

b) programele de constituire, modernizare şi pregătire a forţelor de ordine publică;

c) prevederile cuprinse în acte normative de nivel superior care fac referire la activitatea ministerului sau care stabilesc noi atribuţii;

d) constatările efectuate pe timpul controalelor, materializate în planurile de măsuri aprobate de conducerea ministerului;

e) modificarea regulilor şi normelor privind organizarea şi executarea misiunilor specifice, a serviciului de permanenţă şi accesului în unităţile ministerului.

Art. 12. - (1) După aprobarea organigramei şi a numărului de posturi repartizate, şefii unităţilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi b) emit dispoziţii/ordine de punere în aplicare a modificărilor organizatorice aprobate, pentru structurile subordonate.

(2) Ordinele/Dispoziţiile emise în condiţiile alin. (1) se transmit Direcţiei generale management resurse umane, cu cel puţin 15 zile înainte de data intrării lor în vigoare.

Art. 13. - (1) Direcţia generală management resurse umane elaborează proiectele statelor de organizare ale unităţilor aparatului central, la propunerea acestora.

(2) Structurile/Instituţiile aflate în subordinea/coordonarea ministerului elaborează proiectele statelor de organizare proprii.

Art. 14. - (1) Statele de organizare se elaborează în baza numărului de posturi şi organigramelor aprobate potrivit prevederilor art. 4 şi 10 şt cuprind posturi de funcţionari publici, poliţişti - funcţionari publici cu statut special, cadre militare în activitate, personal contractual, soldaţi şi gradaţi profesionişti, pe funcţii, grade sau trepte profesionale, grade militare, niveluri de studii, clase de salarizare şi coeficienţi de ierarhizare.

(2) în statele de organizare se pot prevedea funcţii în alternativă, funcţionar public cu statut special/funcţionar public/personal contractual/militar sau militar/personal contractual în anumite situaţii şi numai cu aprobarea ministrului afacerilor interne.

(3) Funcţiile cu drept de indemnizaţie de cifru şi mărimea concretă a acesteia se prevăd în statele de organizare.

(4) Specialităţile militare ale cadrelor militare în activitate, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti se prevăd în statele de organizare, conform nomenclatoarelor aprobate.

(5) Pentru posturile de funcţionar public şi personal contractual se folosesc funcţiile pe grade şi trepte profesionale cuprinse în actele normative referitoare la sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru aceste categorii de personal.

Art. 15. - (1) Statele de organizare ale unităţilor aparatului central, ale structurilor/instituţiilor ai căror şefi/comandanţi au calitatea de ordonatori secundari de credite sau calitatea de ordonatori terţiari de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite se aprobă prin ordin al ministrului.

(2) Statele de organizare ale unităţilor ai căror şefi/comandanţi au calitatea de ordonatori terţiari în subordinea unui ordonator secundar de credite se aprobă prin dispoziţie/ordin a/al acestuia.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin (1), statele de organizare ale unităţilor/structurilor din reţeaua sanitară proprie a ministerului se aprobă prin dispoziţie â directorului Direcţiei medicale.

(4) Statele de organizare ale unităţilor ai căror şefi/comandanţi nu au calitatea de ordonator de credite se aprobă prin dispoziţie/ordin a/al şefului unităţii/instituţiei în a cărui subordine funcţionează.

(5) Statele de organizare ale unităţilor/structurilor/instituţiilor vizate potrivit alin. (1) trebuie însuşite de şefii/comandanţii acestora şi de Direcţia generală management resurse umane.

(6) Statele de organizare ale unităţilor/structurilor/instituţiilor vizate potrivit alin. (2)-(4) trebuie însuşite de şefii/comandanţii acestora şi de structura/responsabilul cu activitatea de organizare de la nivelul celui care aprobă documentul.

(7) Statele de organizam se avizează pentru controlul preventiv de specialitate la nivelul structurilor cu atribuţii pe linia întocmirii acestora.

Art. 16. - Statele de organizare se întocmesc în exemplar unic, iar după aprobare se multiplică de către emitent şi se transmit, cu cel puţin 15 zile înainte de intrarea lor în vigoare, astfel:

a) la Direcţia generală management resurse umane - în original;

b) la inspectoratul general/unitatea emitentă sau unităţile cărora le sunt destinate - în câte o copie certificată pentru conformitate;

c) la Direcţia generală financiară - o copie certificată pentru conformitate, în cazul statelor de organizare ale unităţilor a căror finanţare este gestionată la nivelul ordonatorului principal de credite.

Art. 17. - (1) Statele de organizare se păstrează la compartimentul de specialitate/responsabilul cu activitatea de organizare structurală din compartimentele care le gestionează.

(2) Statele de organizare se păstrează legate în coperţi de dosar, de regulă, fără a depăşi 250 de file.

(3) în cazul în care numărul de file este mai mare de 250, statul de organizare se păstrează pe volume, cu respectarea condiţiei ca numerotarea poziţiilor posturilor să fie continuă şi fiecare volum să înceapă cu o componentă organizatorică, indiferent de nivelul ierarhic al acesteia.

(4) în cazul unor unităţi/structuri ale căror state de organizare au maximum 5 file şi care au acelaşi domeniu de activitate, acestea se pot păstra într-un singur volum, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) fiecare stat de organizare se prevede cu prima filă cu titlu şi cuprins şi ultima filă cu semnătura emitentului;

b) numerotarea poziţiilor posturilor este cea corespunzătoare fiecărui stat în parte.

Art. 18. - (1) Compartimentul/Responsabilul prevăzut la art. 17 alin. (1) întocmeşte şi actualizează, după caz, în format electronic, lista cu posturile pe tipuri şi categorii de funcţii şi lista cu posturile pe linii de muncă, aferente fiecărui stat de organizare în parte.

(2) Listele prevăzute la alin. (1) şi totalul general pe inspectorat general/similar se transmit, pe cale ierarhică, în format electronic, la Direcţia generală management resurse umane, până la data de 15 ianuarie, şi vor cuprinde funcţiile prevăzute în statele de organizare la data de 1 ianuarie.

(3) Trimestrial, listele prevăzute la alin. (1) actualizate cu modificările aprobate în perioada de referinţă se transmit, pe cale ierarhică, în format electronic, la Direcţia generală management resurse umane.

 

CAPITOLUL III

Modificarea statelor de organizare

 

Art. 19. - Modificarea statelor de organizare aprobate potrivit prevederilor art. 15 nu poate fi făcută înainte de împlinirea unui termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestora, cu excepţia situaţiilor în care, prin acte normative de nivel superior, se stabileşte altfel.

Art. 20. - (1) Şefii unităţilor aparatului central şi şefii/comandanţii structurilor/instituţiilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului pot face modificări la nivelul posturilor de execuţie prevăzute în statele de organizare ale structurilor proprii/subordonate, inclusiv prin înfiinţarea/desfiinţarea unor compartimente, care nu au prevăzute funcţii de conducere, în cadrul structurilor stabilite prin organigrama aprobată potrivit art. 10.

(2) Modificările prevăzute la alin. (1) se efectuează în limita numărului de posturi aprobate, pe categorii de personal, şi constau în redistribuirea unor posturi de execuţie, pe verticală, numai de sus în jos, la structurile subordonate, sau pe orizontală, între structurile subordonate, după caz, cu menţinerea gradelor/treptelor profesionale ori a gradelor militare şi acordarea claselor de salarizare şi coeficienţilor de ierarhizare corespunzător eşalonului la care au fost redistribuite.

Art. 21. - (1) în statele de organizare ale unităţilor pe care le conduc, şefii/comandanţii pot face modificări la nivelul posturilor de execuţie.

(2) Modificările prevăzute la alin. (1) se efectuează în limita numărului de posturi aprobate şi constau în redistribuirea unor posturi de execuţie, pe orizontală, între structurile subordonate, cu posibilitatea schimbării denumirii funcţiei de execuţie, cu menţinerea gradelor/treptelor profesionale ori a gradelor militare, claselor de salarizare şi a coeficienţilor de ierarhizare/salariului de bază, pe categorii de funcţii, potrivit domeniului de activitate.

Art. 22. - Redistribuirea de posturi în condiţiile art. 20 şi 21 se efectuează fără a diminua capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor pentru unităţile respective.

Art. 23. - (1) Propunerile de modificări în statele de organizare, temeinic argumentate, se analizează în şedinţele de conducere ale unităţilor în cauză, trimestrial, iar opiniile exprimate şi hotărârea şefilor/comandanţilor se cuprind într-un proces-verbal, care stă la baza emiterii dispoziţiei/ordinului şefului/comandantului unităţii.

(2) Procesul-verbal şi dispoziţia/ordinul şefului/comandantului unităţii se transmit, pe cale ierarhică, cu cel puţin 15 zile înainte de intrarea în vigoare, Direcţiei generale management resurse umane şi, după caz, structurii/instituţiei căreia i se subordonează unitatea în cauză.

(3) Unitatea/Structura la nivelul căreia a fost aprobat statul de organizare restituie, pentru anulare sau, după caz, refacere, documentele prevăzute Sa alin. (2) dacă acestea nu au fost întocmite cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 24. - Posturile redistribuite în condiţiile art. 20 şi 21 nu pot face obiectul unei alte redistribuiri înainte de împlinirea unui termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a dispoziţiei/ordinului în baza căruia s-a efectuat.

Art. 25. - Modificările organizatorice aprobate se operează în statele de organizare de personalul din compartimentul de specialitate/responsabilul cu activitatea de organizare din unitate.

 

CAPITOLUL IV

Regulamentul de organizare şi funcţionare

 

Art. 26. - (1) Atribuţiile unităţilor ministerului se prevăd în regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, denumit în continuare regulament.

(2) în anexele la regulament se prevăd diagrama de relaţii şi structura organizatorică - reprezentarea grafică, precum şi fişele posturilor personalului din conducerea/comanda unităţii, respectiv ale şefilor/comandanţilor şi adjuncţilor acestora.

(3) Regulamentul se întocmeşte conform structurii prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 27. - (1) Proiectul regulamentului fiecărei unităţi a ministerului se întocmeşte pe baza organigramei şi statului de organizare ale acesteia, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare care reglementează domeniul propriu de competenţe, al său ori al structurii/instituţiei din care face parte.

(2) Proiectul regulamentului se întocmeşte de fiecare unitate şi se transmite spre avizare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a statului de organizare, potrivit procedurii prevăzute la art. 28. Ori de câte ori apar modificări structurale sau ale atribuţiilor funcţionale, unitatea în cauză are obligaţia actualizării regulamentului, în termenul menţionat.

Art. 28. - (1) Proiectele regulamentelor unităţilor aparatului central şi ale structurilor/instituţiilor aflate în subordinea/ coordonarea ministerului, împreună cu referatele de aprobare, se transmit obligatoriu acelor unităţi ale aparatului central şi structurilor/instituţiilor aflate în subordinea ministerului ale căror competenţe sunt vizate de prevederile acestora, pentru formularea unor puncte de vedere. În această etapă, proiectele nu se transmit Direcţiei generale juridice.

(2) Punctele de vedere formulate potrivit alin. (1) constau în observaţii şi propuneri care privesc aspecte de fond din aria proprie de competenţă şi, după caz, alte aspecte considerate relevante.

(3) Modalitatea de valorificare a observaţiilor şi propunerilor primite sau motivarea nepreluării acestora se consemnează de iniţiator într-un document întocmit, de regulă, în formă tabelară, care se anexează la adresa de înaintare a proiectului.

(4) Iniţiatorul nu este ţinut de obligaţia prevăzută la alin. (3) dacă observaţiile şi propunerile primite nu au fost motivate sau dacă Ie-a preluat integral. În acest caz, iniţiatorul înscrie menţiuni corespunzătoare în adresa de înaintare a proiectului.

(5) Proiectele regulamentelor care au parcurs procedura prevăzută la alin. (1), însoţite de documentele care dovedesc îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (3) sau, după caz, alin. (4), se transmit pentru avizare Direcţiei generale management resurse umane, pe suport hârtie şi în format electronic.

(6) Proiectele regulamentelor, avizate de Direcţia generală management resurse umane, se transmit Direcţiei generale juridice pentru obţinerea avizului de legalitate, în aceleaşi condiţii ca la alin. (5).

Art. 29. - Proiectele regulamentelor unităţilor subordonate structurilor/instituţiilor aflate în subordinea ministerului se transmit, după caz, structurilor de la eşalonul imediat superior ale căror competenţe sunt vizate de prevederile acestora, similar procedurilor prevăzute la art. 28 alin. (1)-(4), şi se avizează de şefii structurilor/persoanele cu atribuţii în domeniul organizatoric şi juridic de la nivelul unităţilor ai căror şefi/comandanţi emit ordinele/dispoziţiile de aprobare.

Art. 30. - Proiectele regulamentelor, avizate în condiţiile art. 28 şi 29, se aprobă:

a) prin ordin al ministrului - în cazul unităţilor aparatului central şi al structurilor/instituţiilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului;

b) prin dispoziţie a secretarului de stat sau, după caz, a secretarului general - în cazul unităţilor a căror activitate este coordonată de aceştia, altele decât cele prevăzute la lit. a);

c) prin dispoziţie a/ordin al şefului/comandantului structurilor/instituţiilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului - în cazul unităţilor subordonate acestora;

d) prin dispoziţie a şefului unităţii aparatului central - în cazul unităţilor aflate în subordinea sau coordonarea directă a acestora.

Art. 31. - (1) Originalele ordinelor şi dispoziţiilor de aprobare prevăzute la art. 30 lit. a) şi b), precum şi ale regulamentelor aprobate se păstrează la Direcţia generală juridică, care le asigură publicitatea potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) O copie a documentelor prevăzute la alin. Ł1) se transmite Direcţiei generale management resurse umane. În cazul în care regulamentul este clasificat, potrivit legii, iniţiatorul trebuie să prevadă transmiterea acestuia la Direcţia generală management resurse umane în cuprinsul referatului de aprobare.

(3) Regulamentele unităţilor centrale şi teritoriale, care prezintă interes şi pentru alte unităţi ale ministerului, nepublicate, se pot multiplica şi difuza, la propunerea şefilor/comandanţilor unităţilor iniţiatoare, cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate.

(4) Pentru structurile subordonate care funcţionează la nivelul unităţilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale se transmit, de către structurile de organizare de la eşalonul imediat superior, extrase din regulamentele acestora, în părţile ce le privesc.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 32. - Răspunderea pentru prevederea în statele de organizare a posturilor pe tipuri şi categorii de funcţii, în limitele aprobate, precum şi pentru modificările operate potrivit prezentului ordin revine şefilor/comandanţilor care le-au avizat şi/sau aprobat

Art. 33. - (1) Controlul asupra respectării prevederilor regulamentelor de organizare şi funcţionare, regulamentelor de ordine interioară, actelor normative în vigoare privind organizarea structurală, disciplinei de stat, precum şi asupra legalităţii şi eficienţei modificărilor organizatorice efectuate sau propuse de către unităţi se face de Direcţia generală management resurse umane şi de celelalte structuri cu atribuţii de control.

(2) În sensul prezentului articol, disciplina de stat presupune ca fiecare funcţionar public, funcţionar public cu statut special, cadru militar în activitate, personal contractual sau gradat şi soldat profesionist să îşi desfăşoare activitatea în unitatea organizatorică şi pe postul în care este încadrat şi salarizat, potrivit prevederilor statului de organizare, cu respectarea prevederilor din fişele posturilor,

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţii temeinic justificate, şeful/comandantul unităţii poate menţiona în dispoziţia/ordinul de zi pe unitate personalul care urmează să îşi desfăşoare activitatea în altă formaţiune/compartiment decât cea/cel în care este încadrat, precum şi activitatea şi perioada pentru care s-a dispus modificarea locului de muncă, în condiţiile legii.

(4) Structurile cu atribuţii de control care constată încălcări ale prevederilor prezentului ordin sunt obligate să sesizeze această situaţie Direcţiei generale management resurse umane, care dispune măsuri potrivit competenţelor.

Art. 34. - (1) Prevederile prezentului ordin se completează cu instrucţiunile ministrului afacerilor interne privind constituirea şi dimensionarea unor componente organizatorice specifice unităţilor ministerului.

(2) Necesarul de posturi, pe tipuri de activităţi şi categorii de personal, şi tipurile de funcţii şi structurile la care acestea pot fi prevăzute se stabilesc prin instrucţiunile prevăzute la alin. (1).

(3) Necesarul de posturi pentru unităţile sanitare, pe tipuri de unităţi, activităţi medicale, categorii de personal, se stabileşte potrivit normativelor de personal, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, şi prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Art. 35. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 36. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 12 iulie 2013.

Nr. 105.

 

ANEXA Nr. 1

 

Avizat

 

RAPORT DE MOTIVARE

privind elaborarea/modificarea structurii organizatorice (organigramei şi/sau statului de organizare) a..............

 

I. Necesitatea elaborării sau modificării structurii organizatorice: - obiective previzionate.

II. Determinarea volumului de muncă şi delimitarea conţinutului concret al funcţiilor şi posturilor, prin:

- înregistrarea tuturor sarcinilor, atribuţiilor şi activităţilor;

- analiza lor şi determinarea volumului de muncă necesar realizării lor;

- gruparea, în raport cu natura şi volumul de muncă, pe funcţii şi activităţi;

- eliminarea sarcinilor şi atribuţiilor paralele;

- simplificarea îndeplinirii sarcinilor şi atribuţiilor;

- repartizarea activităţilor şi atribuţiilor pe funcţii şi posturi.

III. Gruparea posturilor în unităţi organizatorice:

- gruparea posturilor pe domenii de activitate.

IV. Gruparea unităţilor organizatorice* şi reglementarea raporturilor dintre acestea:

- principalele raporturi funcţionale între unităţile organizatorice (de cooperare şi de subordonare);

- stabilirea relaţiilor organizatorice dintre unităţi organizatorice şi grupe de unităţi organizatorice.

V. Evaluarea structurii organizatorice:

- compararea cu parametrii variabilelor structurale ale unităţilor similare;

- examinarea structurii organizatorice prin prisma principiilor de organizare raţională şi eficientă.

VI. Anexe:

- prevederile legislaţiei în domeniul de referinţă;

- organigrama generală sau parţială;

- descrierile posturilor;

- justificarea propunerilor pentru elaborarea sau modificarea structurii organizatorice, ca urmare a modificărilor legislative sau a reevaluării organizatorice;

- resursele umane, financiare, materiale, informaţionale etc;

- impactul financiar generat de modificările organizatorice propuse.

 

Director (comandant),

……………………………..


* Prin unităţi organizatorice se înţelege compartiment, formaţiune, birou, serviciu, direcţie, direcţie generală,

 

ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA

regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor Ministerului Afacerilor Interne

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Cuprinde prevederi referitoare la:

- actul normativ de înfiinţare a unităţii;

- data înfiinţării;

- prezentarea succintă a unităţii, cu detalii ale principalelor caracteristici organizaţionale;

- subordonarea ierarhică;

- statutul juridic;

- elemente privind domeniul de activitate;

- alte date de interes general.

 

CAPITOLUL II

Organizarea unităţii

 

Cuprinde prevederi referitoare la:

- structura organizatorică - text, detaliile legate de conducerea unităţii şi de unităţile organizatorice ce o alcătuiesc;

- relaţiile dintre componentele structurale:

- relaţiile de autoritate:

- relaţii ierarhice;

- relaţii funcţionale;

- relaţiile de cooperare;

- relaţii de coordonare;

- relaţiile de control;

- sistemul informaţional şi rolul lui în procesul decizional;

- unităţile (subunităţile) subordonate.

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile unităţii

 

Cuprinde prevederi referitoare la atribuţiile unităţii, aşa cum rezultă din actul normativ de înfiinţare şi din alte acte normative în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea unităţii

 

Cuprinde elemente referitoare la:

- organele de lucru ale conducerii;

- principalele atribuţii ale conducerii.

 

CAPITOLUL V

Atribuţiile fiecărei componente organizatorice

 

Pentru fiecare componentă structurală vor fi precizate, în detaliu, atribuţiile specifice de îndeplinit.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Cuprinde următoarele:

- dispoziţii privind obligativitatea cunoaşterii şi aplicării prevederilor regulamentului de către personalul unităţii;

- dispoziţii privind corelarea regulamentului cu alte regulamente existente în unităţi, dacă este cazul;

- dispoziţii privind aprobarea şi intrarea în vigoare a regulamentului, dacă este cazul;

- abrogarea unor prevederi anterioare, dacă este cazul. Anexe

- Structura organizatorică - reprezentarea grafică

- Fişele posturilor pentru conducerea/comanda unităţii

- Diagrama de relaţii

- Alte anexe, dacă este cazul

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NAŢIONALA DE ACREDITARE A SPITALELOR

 

ORDIN

privind aprobarea taxei de acreditare şi reevaluare a spitalelor aferentă anului 2013

 

Având în vedere propunerea ministrului sănătăţii formulată prin Adresa nr. EN 7.039/2013 şi referatul Direcţiei economice achiziţii publice şi administrativ nr. 2.489 din 17 iulie 2013 privind taxa de acreditare şi reevaluare a spitalelor aferentă anului 2013,

în temeiul prevederilor art. 175 alin. (6) şi ale art. 177 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 şi art. 16 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, republicată,

preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Pentru anul 2013, nivelul taxei de acreditare este de 4 lei/pat/lună pentru un ciclu de acreditare de 5 ani, echivalentul a 240 lei/pat pentru un ciclu de acreditare de 5 ani.

(2) Plata se virează în lei, în contul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, cod fiscal 24609370, cont virament RO08TREZ7065009XXX011961 deschis la Trezoreria Sectorului 6, stabilirea nivelului taxei de acreditare făcându-se după formula:

 

Nr. paturi spital * 240 lei/pat

 

(3) Dovada efectuării plăţii va fi transmisă de către spital Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor odată cu fişa de autoevaluare prevăzută la art. 4 lit. d) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 972/2010 pentru aprobarea Procedurilor. standardelor şi metodologiei de acreditare a spitalelor, reprezentând premisa pentru declanşarea vizitei de evaluare în vederea acreditării.

Art. 2. - (1) Pentru anul 2013, nivelul taxei de reevaluare, la cerere, este de 4 lei/pat/lună pentru un ciclu de acreditare de 5 ani, echivalentul a 240 lei/pat pentru un ciclu de acreditare de 5 ani.

(2) Plata se virează în lei, în contul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, cod fiscal 24609370, cont virament RO08TREZ7065009XXX011961 deschis la Trezoreria Sectorului 6, stabilirea nivelului taxei de reevaluare făcându-se după formula:

 

Nr. paturi spital * 240 lei/pat

 

(3) Solicitantul va transmite Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor confirmarea plăţii odată cu solicitarea de reevaluare, reprezentând premisa pentru declanşarea vizitei de reevaluare.

(4) Nivelul taxei de reevaluare, la cerere, poate fi modificat prin protocol încheiat între solicitant şi Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor.

Art. 3. - Netransmiterea fişei de autoevaluare şi neplata taxei de acreditare de către unităţile spitaliceşti conform programării în cadrul Planului anual de acreditare a spitalelor implică pierderea ciclului de acreditare, respectiv nesupunerea evaluării unităţii spitaliceşti respective în vederea acreditării până în anul 2015, inclusiv.

Art. 4. - Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, spitalele, solicitanţii reevaluării prevăzuţi la art. 177 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor,

Lukács Vilmos

 

Bucureşti, 17 iulie 2013.

Nr. 147.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea scutirii de la plata tarifelor pentru servicii de navigaţie aeriană terminală a unor categorii de aeronave civile

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă scutirea de la plata tarifelor pentru servicii de navigaţie aeriană terminală aferente aeroporturilor certificate deschise utilizării publice a următoarelor categorii de aeronave:

- aeronave civile cu masa maximă autorizată la decolare mai mica de 2.000 kg;

- avioane civile cu masa maximă autorizată la decolare mai mică de 5.700 kg atunci când execută zboruri şcoală.

(2) Prin zboruri şcoală se înţelege operaţiunile aeriene civile organizate de persoane fizice sau juridice autorizate conform reglementărilor în vigoare, în scopul pregătirii personalului aeronautic civil navigant.

(3) Scutirea prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul aeroporturilor cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 20 iunie 2014.

 

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

 

Bucureşti, 11 iulie 2013,

Nr. 947.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind organizarea activităţii de arhivă a administratorilor de fonduri de pensii private

 

În baza Notei de fundamentare înregistrate la Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară - sectorul sistemului de pensii private cu numărul C-464 bis din 21 iunie 2013 privind proiectul Normei privind organizarea activităţii de arhivă a administratorilor de fonduri de pensii private,

în urma deliberărilor din cadrul şedinţei Consiliului din data de 3 iulie 2013,

având în vedere prevederile art. 57 alin. (1) lit. k), ale art. 66 alin. (2) şi ale art. 70 lit. h) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (1) lit. I) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c) şi art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 24 lit. o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 1/2013 privind organizarea activităţii de arhivă a administratorilor de fonduri de pensii private, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a normei prevăzute la art. 1 se abrogă Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2008 pentru aprobarea Normei nr. 2/2008 privind organizarea activităţii de arhivă la administratorii de fonduri de pensii private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2008, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

 

Bucureşti, 3 iulie 2013.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 1/2013

privind organizarea activităţii de arhivă a administratorilor de fonduri de pensii private

 

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (1) lit. k), ale art. 66 alin. (2) şi ale art. 70 lit. h) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (1) lit. I) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 lit. o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c) şi art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează organizarea activităţii de arhivă a administratorilor de fonduri de pensii private, în sensul stabilit de Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică.

Art. 2. - Administratorii de fonduri de pensii private răspund de înregistrarea, evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor pe care le creează sau le deţin, în condiţiile stabilite de prevederile Legii nr. 16/T996, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau ale Legii nr. 135/2007, precum şi ale prezentei norme.

Art. 3. - Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în legislaţia specifică privind activitatea de arhivă.

 

CAPITOLUL II

Obligaţiile administratorilor de fonduri de pensii private

 

Art. 4. - (1) Administratorii de fonduri de pensii private au obligaţia de a desemna personalul însărcinat cu activitatea de arhivă şi/sau de a înfiinţa compartimente de arhivă, în funcţie de complexitatea şi de cantitatea documentelor pe care le creează sau le deţin.

(2) Desemnarea personalului însărcinat cu activitatea de arhivă, competenţa acestuia şi/sau structura compartimentului de arhivă se stabilesc de către conducerea administratorului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Administratorii de fonduri de pensii private au obligaţia să organizeze depozitul de arhivă şi să obţină avizul din partea Arhivelor Naţionale sau, după caz, al structurilor teritoriale competente ale acestora, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.

Art. 6. - Conducerea administratorului de fonduri de pensii private numeşte o comisie de selecţionare, care analizează anual sau ori de câte ori este nevoie fiecare unitate arhivistică, stabilindu-i valoarea practică sau istorică, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.

Art. 7. - Administratorii de fonduri de pensii private au obligaţia de a întocmi Nomenclatorul arhivistic al societăţii, care este aprobat de către Arhivele Naţionale sau de structurile teritoriale competente ale acestora, după caz.

Art. 8. - (1) Administratorii de fonduri de pensii private au obligaţia de a asigura gruparea documentelor în unităţi arhivistice, în conformitate cu problematica şi cu termenele de păstrare stabilite în Nomenclatorul arhivistic.

(2) Predarea documentelor grupate în unităţi arhivistice către personalul însărcinat cu activitatea de arhivă/compartimentul de arhivă se efectuează pe bază de inventare şi procese-verbale de predare-primire.

Art. 9. - (1) Administratorii de fonduri de pensii private au obligaţia de a înregistra documentele intrate, ieşite sau întocmite pentru uz intern în cadrul societăţii.

(2) înregistrarea documentelor se face într-un registru de intrare-ieşire, cronologic, în ordinea primirii, fără ca numerele de înregistrare atribuite documentelor să se repete.

(3) înregistrarea documentelor începe de la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

Art. 10. - (1) Administratorii de fonduri de pensii private au obligaţia de a întocmi Registrul de evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice pentru a asigura evidenţa dosarelor depuse la arhivă, respectiv a documentelor scoase din arhivă.

(2) în cazul în care un administrator de fonduri de pensii private intenţionează să scoată dosare din evidenţa arhivei, în vederea selecţionării, transferului către un alt administrator, transferului în alt depozit de arhivă sau ca urmare a distrugerii provocate de calamităţi naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil şi de neînlăturat, operaţiunea se efectuează cu avizul Arhivelor Naţionale sau, după caz, al structurilor teritoriale competente ale acestora şi cu notificarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea.

Art. 11. - La solicitarea participanţilor, beneficiarilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, în baza unor înscrisuri doveditoare care să le ateste calitatea, administratorii de fonduri de pensii private sunt obligaţi să elibereze certificate, extrase şi copii ale documentelor pe care le creează sau le deţin, dacă acestea se referă la drepturi care îi privesc pe solicitanţi.

Art. 12. - Administratorii de fonduri de pensii private depun spre păstrare la Arhivele Naţionale sau, după caz, la structurile teritoriale competente ale acestora documentele organizate în unităţi arhivistice cu termene de păstrare permanente, în conformitate cu legislaţia specifică privind activitatea de arhivă.

Art. 13. - (1) Administratorii de fonduri de pensii private trebuie să notifice Autorităţii următoarele:

a) avizarea depozitului de arhivă şi a personalului însărcinat cu activitatea de arhivă/compartimentului de arhivă, după obţinerea avizului din partea Arhivelor Naţionale sau, după caz, a structurilor teritoriale competente ale acestora;

b) aprobarea Nomenclatorului arhivistic al societăţii de către Arhivele Naţionale sau de către structurile teritoriale competente ale acestora, după caz;

c) depunerea documentelor organizate în unităţi arhivistice cu termene de păstrare permanentă la Arhivele Naţionale sau, după caz, la structurile teritoriale competente ale acestora;

d) scoaterea dosarelor din evidenţa arhivei, în situaţiile prezentate la art. 10 alin. (2);

e) contractarea unui furnizor de servicii arhivistică, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

f) contractarea unui furnizor de servicii de arhivare electronică, cu respectarea prevederilor Legii nr. 135/2007.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii avizului/aprobării din partea Arhivelor Naţionale sau, după caz, a structurilor teritoriale competente ale acestora.

(3) Notificarea prevăzută Ia alin. (1) trebuie să conţină în anexă copii ale documentelor primite de la Arhivele Naţionale sau, după caz, de la structurile teritoriale competente ale acestora şi/sau copii ale contractelor întocmite cu furnizorii de servicii arhivistice şi/sau de arhivare electronică.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 14. - Administratorii de fonduri de pensii private sunt obligaţi să comunice, în scris, în termen de 30 de zile calendaristice, Arhivelor Naţionale sau, după caz, structurilor teritoriale competente ale acestora documentele care atestă înfiinţarea, reorganizarea, fuziunea şi preluarea sau desfiinţarea acestora, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, precum şi măsurile dispuse în vederea organizării activităţii de arhivă a documentelor create sau deţinute de aceştia.

Art. 15. - Administratorii de fonduri de pensii private informează Autoritatea, de îndată, cu privire la modificările sau evenimentele neprevăzute apărute în desfăşurarea activităţii de arhivă şi de păstrare a documentelor, care pot afecta integritatea acesteia.

Art. 16. - Încălcarea prevederilor prezentei norme se sancţionează conform dispoziţiilor art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 120 alin. (1) şi ale art. 121 alin. (1) lit. k) şi alin. (2) din Legea nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2008 pentru aprobarea Normei nr. 2/2008 privind organizarea activităţii de arhivă la administratorii de fonduri de pensii private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2008, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normei nr. 2/2013 pentru modificarea Normei nr. 3/2012 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2012

 

În baza Notei de fundamentare înregistrate la Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară - sectorul sistemului de pensii private cu numărul C-527 din 1 iulie 2013 privind proiectul Normei pentru modificarea Normei nr. 3/2012 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat,

în urma deliberărilor din cadrul şedinţei Consiliului din data de 3 iulie 2013,

având în vedere prevederile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 87 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al dispoziţiilor art. 24 lit. b) şi o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 2/2013 pentru modificarea Normei nr. 3/2012 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2012, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 20 februarie 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiara,

Dan Radu Ruşanu

 

Bucureşti, 3 iulie 2013.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 2/2013

pentru modificarea Normei nr. 3/2012 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile Investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2012

 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 87 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. b) şi o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma nr. 3/2012 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 20 februarie 2012, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Administratorul poate decide ca, de la data intrării în vigoare a prezentei norme până la data de 30 iunie 2014, să investească în titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice din România, de statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, cu depăşirea procentului de 70% din valoarea totală a activelor fondului de pensii private prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 411 /2004 şi la art. 87 alin, (1) lit. b) din Legea nr. 204/2006.”

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - în termen de 180 de zile calendaristice de la data expirării perioadei prevăzute la art. 3, administratorul care a aplicat prevederile prezentei norme trebuie să se încadreze atât în limitele prevăzute la art. 25 din Legea nr. 411/2004 şi la art. 87 din Legea nr. 204/2006, cât şi în limitele stabilite prin prospectul schemei de pensii private sau al schemei de pensii facultative, după caz, precum şi în gradul de risc declarat al fondului de pensii private.”

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 175 de ani de la naşterea lui Bogdan Petriceicu Hasdeu

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, în scop numismatic, începând cu data de 15 iulie 2013, o monedă din aur dedicată aniversării a 175 de ani de la naşterea lui Bogdan Petriceicu Hasdeu.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

 

Valoare nominală

100 lei

Metal

aur

Titlu

900%o

Forma

rotundă

Diametru

21 mm

Greutate

6,452 g

Calitate

proof

Cant

zimţat

 

Aversul prezintă imaginea Muzeului Memorial „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Câmpina, inscripţia „România”, valoarea nominală „100 Lei”, stema României şi anul de emisiune „2013”.

Reversul prezintă portretul lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, un detaliu al blazonului de la intrarea în Muzeul Memorial din Câmpina şi, în arc de cerc, inscripţia „Bogdan Petriceicu Hasdeu” şi anii între care a trăit „1838-1907”.

Art. 3. - Moneda, ambalată în capsulă de metacrilat transparent, va fi însoţită de o broşură de prezentare a tematicii emisiunii, redactată în limbile română, engleză şi franceză. Broşura include şi certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Moneda din aur dedicată aniversării a 175 de ani de la naşterea lui Bogdan Petriceicu Hasdeu are putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedei din aur dedicate aniversării a 175 de ani de la naşterea lui Bogdan Petriceicu Hasdeu se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 11 iulie 2013.

Nr. 19.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2013

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

Începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2013, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 0,45% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 16 iulie 2013.

Nr. 20.

 

RECTIFICĂRI

 

La Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 1 aprilie 2013, se fac următoarele rectificări:

- la punctul 4, după nr. crt. 22*) se va citi:

 

Nr. crt.

Judeţul

Numele şi prenumele

Cetăţenia

CNP

Valoarea – lei -

Data

0

1

2

3

4

5

6

„23

Sector 5

Agherghesei Emil

română

1470211400051

7.500

04.01.2012; 13.02.2012; 18.03.2012; 01.05.2012; 03.07.2012; 05.08.2012; 04.09.2012; 04.11.2012; 05.11.2012; 02.12.2012

 

 

Bărfescu Ştefan

română

1500915400290

7.750

03.01.2012; 07.02.2012; 07.03.2012; 03.04.2012; 01.05.2012; 02.07.2012; 09.08.2012; 04.09.2012; 02.12.2012

 

 

Croitorii Tatiana

română

2521210400258

11.200

04.01.2012; 03.04.2012; 01.07.2012; 03.10.2012; 05.12.2012

 

 

Dincă Mihalache

română

1550120400470

8.050

03.01.2012; 14.02.2012; 02.04.2012; 01.05.2012; 01.07.2012; 07.08.2012; 10.09.2012; 03.10.2012; 05.12.2012

 

 

Marcoşanu Nicolae

română

1710901085024

9.300

27.02.2012; 2003.2012; 08.04.2012; 08.07.2012; 23.09.2012; 21.11.2012”

 

- la punctul 4 la „TOTAL LEI”, în loc de: „5.116.561,74” se va citi: „5.160.361,74”


*) A se vedea şi rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 17 mai 2013.