MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 434/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 434         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 17 iulie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

221. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene şi de modificare şi completare a unor acte normative

 

661. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene şi de modificare şi completare a unor acte normative

 

231. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

671. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată â statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

234. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

674. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

449. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării

 

478. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

 

481. - Hotărâre privind aprobarea transferului pachetului de acţiuni deţinut de stat la societatea „Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)” - S.A. Bucureşti, din administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene şi de modificare şi completare a unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12 din 6 martie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 8 martie 2013.

Art. II. - Alineatul (5) al articolului 24 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. III. - La articolul 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 2 septembrie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Răspunderea penală pentru producerea de prejudicii pentru utilizarea, în orice formă, a unor date false în raportul de evaluare, cât şi prin incorecta aplicare a standardelor de evaluare adoptate de Uniune revine exclusiv evaluatorului.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), răspund penal alături de evaluator persoanele ce se încadrează în dispoziţiile art. 25 sau ale art. 26 din Codul penal.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 15 iulie 2013.

Nr. 221.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene şi de modificare şi completare a unor acte normative

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene şi de modificare şi completare a unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 iulie 2013.

Nr. 661.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 aprilie 2013, cu următoarele completări:

1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. Titlul capitolului I se abrogă.”

2. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:

„71. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(3) Angajarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se va efectua de către R.A. - A.P.P.S., cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice.»„

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 15 iulie 2013.

Nr. 231.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 iulie 2013.

Nr. 671.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33 din 23 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 26 aprilie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 15 iulie 2013.

Nr. 234.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 iulie 2013.

Nr. 674.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 18 februarie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera f) se introduc şase noi litere, literele g)-l), cu următorul cuprins:

,,g) remediere - acţiunea de eliminare, limitare, corectare, neutralizare, atenuare sau de îndepărtare a oricărui poluant sau a efectelor adverse ale acestuia asupra apelor subterane cu implicaţii asupra sănătăţii umane, care include, fără a se limita la acestea: investigaţia preliminară a sitului contaminat, investigaţia detaliată a sitului, analiză şi interpretare - incluzând prelevări, testări, supravegheri, evaluare de date, evaluare de risc şi evaluarea impactului asupra mediului; evaluarea metodelor alternative de remediere; pregătirea şi aplicarea unui plan de remediere, incluzând în principal un plan pentru o posibilă îndepărtare a solului sau a relocării acestuia de pe suprafaţa sitului şi lucrări specifice pentru decontaminarea resursei de apă subterane; monitorizarea, verificarea şi confirmarea realizării cerinţelor din planul de remediere, a standardelor aplicabile şi a cerinţelor impuse de autoritatea competentă în domeniu; alte activităţi solicitate de autoritatea de implementare;

h) valoare de alertă - valoarea concentraţiei unui poluant în apa subterană, ce defineşte nivelul concentraţiei sub care există un risc foarte scăzut de apariţie a efectelor ecologice sau biologice adverse. Depăşirea acestor valori indică un posibil impact ce impune investigaţii specifice asupra ecosistemelor;

i) valoare de intervenţie - valoarea concentraţiei unui poluant în apa subterană, ce defineşte nivelul concentraţiei maxime tolerabile care asigură protecţia ecosistemelor, depăşirea valorii de intervenţie făcând ca proprietăţile funcţionale pentru floră şi faună să fie ameninţate, fiind necesar a se identifica şi evalua riscul în vederea aplicării remedierii;

j) valoarea de remediere - valoarea concentraţiei unui poluant în apa subterană definită prin evaluarea de risc specifică sitului - ca parte a planului de remediere, fiind o valoare unică, particulară sitului considerat;

k) evaluare - orice metodă utilizată pentru măsurarea, calcularea, modelarea, prognozarea sau estimarea prezenţei unui poluant în apa subterană;

l) investigare - procesul de identificare a prezenţei poluanţilor în resursa de apă subterană, delimitarea spaţiala a acestora, stabilirea concentraţiei lor, precum şi a relaţiei acestora cu matricea minerală şi cu structura mediului geologic.”

2. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (51)-(54), cu următorul cuprins:

„(51) În situaţia în care pentru siturile contaminate, identificate şi declarate  potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, prin realizarea unui studiu de specialitate se confirmă faptul că, în zona delimitată de acesta, poluanţii caracteristici sitului contaminat se regăsesc în resursa de apă subterană şi pot afecta starea de calitate a corpului de apă subterană, se va trece la realizarea măsurilor şi acţiunilor de investigare, evaluare şi remediere a resursei de apă subterane din siturile contaminate şi a derulării planului de remediere a calităţii apelor subterane prevăzute în anexa nr. 5 la plan.

(52) Pentru situaţiile în care se aplică prevederile alin. (51), măsurile şi acţiunile de investigare şi evaluare a resursei de apă subterana se vor stabili utilizând valorile de alertă şi valorile de intervenţie pentru investigarea şi evaluarea contaminării apelor subterane din România prevăzute în anexa nr. 6 la plan.

(53) Pentru situaţiile în care se aplică prevederile alin. (51), măsurile şi acţiunile de remediere a resursei de apă subterană se vor stabili utilizând valorile de remediere stabilite prin studiul de evaluare a riscului asociat contaminării apei subterane, al cărui conţinut-cadru este prevăzut în anexa nr. 7 la plan.

(54) Lucrările de decontaminare a apelor subterane vor începe numai după ce eliminarea surselor de poluare şi finalizarea lucrărilor de decontaminare a solului din situl contaminat sunt verificate şi acceptate de autoritatea competentă în domeniul protecţiei mediului.”

3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul plan.”

4. După anexa nr. 4 la plan se introduc trei noi anexe, anexele nr. 5-7, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 iulie 2013.

Nr. 449.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 5 la plan)

 

MASURI ŞI ACŢIUNI

de investigare, evaluare şi remediere a resursei de apă subterană din siturile contaminate şi a derulării planului de remediere a calităţii apelor subterane

 

1. Pentru siturile contaminate se vor stabili, printr-un studiu hidrogeologic elaborat/expertizat de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor, denumit în continuare I.N.H.G.A., contaminanţii şi concentraţiile de contaminanţi în forajele de monitorizare printr-un program de monitorizare desfăşurat pe o perioadă de minimum 3 luni şi de maximum 6 luni, cu o frecvenţă de prelevare lunară a probelor, aprobat de autoritatea de implementare.

2. În cazul în care valorile concentraţiilor de poluant din apa subterană regăsite prin programul de monitorizare depăşesc valorile de alertă prevăzute în anexa nr. 6 la plan, dar nu depăşesc valorile de intervenţie prevăzute în anexa nr. 6 la plan, sunt necesare măsuri şi acţiuni pentru identificarea, eliminarea sursei de poluare şi continuarea programului de monitorizare pe o perioadă relevantă.

3. În cazul în care valorile concentraţiilor de poluant din apa subterană regăsite depăşesc valorile de intervenţie se va evalua riscul asociat contaminării apei subterane cu compuşii identificaţi în apa subterană, printr-un studiu a cărui structură trebuie să urmeze în principal instrucţiunile prevăzute în anexa nr. 7 la plan.

4. Caracteristicile penei de poluant din situl contaminat se stabilesc prin modelul matematic al transportului de poluanţi elaborat/expertizat de către I.N.H.G.A.

5. Investigarea şi evaluarea riscului asociat contaminării apei subterane reprezintă obligaţia operatorului economic care a desfăşurat sau desfăşoară activităţi poluatoare ori potenţial poluatoare pe zona considerată sau a deţinătorului de teren. Costurile lucrărilor de investigare şi evaluare a riscului asociat contaminării apei subterane sunt suportate de operatorul economic sau de deţinătorul terenului, în cazul poluărilor actuale sau istorice.

6. Studiul de evaluare a riscului asociat contaminării apei subterane se elaborează de persoane fizice sau juridice atestate conform prevederilor legale sau posesoare ale unui document eliberat pe teritoriul Uniunii Europene, care atestă calitatea şi competenţa de specialist/firmă specializată în domeniul investigării şi evaluării riscului asociat contaminării apei subterane. Răspunderea privind calitatea şi corectitudinea informaţiilor rezultate în urma lucrărilor de investigare revine executanţilor acestora.

7. Pentru siturile contaminate, în urma aplicării tehnologiilor de remediere, nivelul de concentraţie al contaminanţilor trebuie să ajungă la nivelul valorilor de remediere stabilite prin studiul de evaluare a riscului.

8. În unele cazuri particulare - atunci când ţintele de remediere depăşesc concentraţiile maxime înregistrate şi consemnate în studiul de evaluare a riscului sau în cazul în care se constată că în cadrul studiului de evaluare a riscului nu au fost luate în considerare toate datele de intrare necesare - nivelul de concentraţie al poluanţilor în urma aplicării tehnologiei de remediere trebuie să ajungă la nivelul valorilor de intervenţie.

9. Operatorul economic sau deţinătorul de teren va realiza un studiu de fezabilitate privind stabilirea planului de remediere cu scopul de a analiza şi a stabili tehnologia de remediere optimă din punctul de vedere al atingerii valorilor de remediere şi al analizei cost-beneficiu dintr-un ansamblu de tehnologii de remediere aplicabile în situaţia dată.

10. La finalizarea aplicării planului de remediere operatorul economic sau deţinătorul de teren va transmite spre aprobare autorităţii de implementare un program de monitorizare postremediere, în care vor fi stabilite obiectivele monitorizării, metodologia de monitorizare, frecvenţa măsurătorilor/prelevării probelor, indicatorii analizaţi, modul de prezentare a rezultatelor.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6 la plan)

 

A. Valori de alertă pentru investigarea şi evaluarea contaminării apelor subterane din România

 

Tipul valorii

Denumirea  substanţei

CAS

Valori de alertă (μg/L)

Benzen

71-43-2

10

Toluen

108-88-3

100

Etilbenzen

100-41-4

30

Xileni (sumă)

1330-20-7

50

Tricloretilenă

127-18-4

10

Tetracloretilenă

79-01-6

10

Naftalină

91-20-3

10

MTBE (metil terţ-butil eter)

1634-04-4

15

Hidrocarburi petroliere totale (THP)

-

100

Clorură de vinii

75-01-4

0,5

 

B. Valori de intervenţie pentru investigarea şi evaluarea contaminării apelor subterane din România

 

Tipul valorii

Denumirea  substanţei

CAS

Valori de intervenţie (μg/L)

Benzen

71-43-2

50

Toluen

108-88-3

1000

Etilbenzen

100-41-4

300

Xileni (sumă)

1330-20-7

500

Tricloretilenă

127-18-4

50

Tetracloretilenă

79-01-6

50

Naftalină

91-20-3

70

MTBE (metil terţ-butil eter)

1634-04-4

300

Hidrocarburi petroliere totale (THP)

-

600

Clorură de vinii

75-01-4

5

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 7 la plan)

 

INSTRUCŢIUNI

privind investigarea şi evaluarea riscului asociat contaminării apei subterane - conţinutul-cadru al studiului pentru evaluarea riscului

 

1. Studiul de evaluare a riscului asociat în vederea remedierii unui sit contaminat prezintă următoarele componente de bază:

1.1. identificarea problemei;

1.2. identificarea receptorului;

1.3. evaluarea expunerii;

1.4. evaluarea toxicităţii;

1.5. caracterizarea riscului.

2. Studiul de evaluare a riscului va cuprinde, în principal, următoarele elemente:

2.1. Elemente de identificare şi evaluare a contaminării:

2.1.1. date privind locaţia şi identitatea proprietarului sitului contaminat - suprafaţă, vecinătăţi, coordonate;

2.1.2. identificarea tipului de poluant şi a nivelului de concentraţie al acestuia în apa subterană la momentul investigării; descrierea proprietăţilor fizico-chimice relevante;

2.1.3. caracteristicile geologice şi hidrogeologice ale sitului contaminat;

2.1.4. identificarea şi caracterizarea tuturor posibilelor surse de contaminare şi a nivelelor de concentraţie la surse;

2.1.5. identificarea şi caracterizarea posibililor receptori;

2.1.6. caracterizarea din punct de vedere pedologie a sitului contaminat;

2.1.7. date privind extinderea şi evoluţia penei de poluant;

2.1.8. stabilirea comportamentului poluantului în raport cu apa subterană - miscibil, nemiscibil şi a stării acesteia - formă lichidă, vapori.

2.2. Evaluarea riscurilor:

2.2.1. caracterizarea căilor sau a mecanismelor de migrare şi transfer a contaminanţilor către receptori;

2.2.2. evaluarea ecotoxicologică ţinând cont de efectul produs de poluanţi asupra sănătăţii umane şi a ecosistemelor - selectarea valorilor toxicologice de referinţă;

2.2.3. stabilirea modelului conceptual al amplasamentului şi a scenariilor posibile utilizând elementele descrise anterior;

2.2.3. caracterizarea şi clasificarea prejudiciilor şi a probabilităţilor de expunere;

2.2.4. definirea şi caracterizarea riscurilor;

2.2.5. evaluarea riscurilor prin modelare specializată.

2.3. Managementul riscurilor:

2.3.1. stabilirea şi calcularea valorilor de remediere specifice în cazul în care riscul calculat depăşeşte criteriul de evaluare:

1. indicele de pericol pentru substanţe necancerigene mai mic sau cel mult egal cu 1;

2. riscul de cancer pentru substanţele cancerigene mai mic sau cel mult egal cu 105.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul delegat pentru dialog social,

Adriana Doina Pană

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 10 iulie 2013.

Nr. 478.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, conţin prevederi cu caracter tehnico-organizatoric pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, de la societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, precum şi societăţi comerciale şi regii autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, concedieri colective efectuate în condiţiile prevăzute la art. 65-77 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) în vederea realizării serviciilor de preconcediere, prevăzute la art. 50-52 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile naţionale, regiile autonome, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, precum şi societăţile comerciale şi regiile autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, care efectuează concedieri colective în condiţiile ordonanţei de urgenţă, denumite în continuare operatori economici, întocmesc liste nominale cu persoanele care urmează să fie disponibilizate prin concedieri colective, la nivelul judeţelor sau, după caz, în funcţie de filialele şi/sau de sucursalele din care provin aceste persoane.

(2) Listele nominale prevăzute la alin. (1) se întocmesc potrivit tabelului prevăzut în anexa nr. 1.1 la Procedurile privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 278/2002, adoptată în temeiul Legii nr. 76/2002, şi se transmit agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii, în a căror rază teritorială îşi au locul de muncă persoanele care urmează să fie disponibilizate în condiţiile legii.

Art. 3. - (1) Planurile de disponibilizare prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se depun, în original, în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2 din ordonanţa de urgenţă, astfel cum prevede art. 24 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, la agenţiile în a căror rază teritorială îşi au sediul operatorii economici ori, după caz, în copie, la agenţiile în a căror rază teritorială îşi au sediul filialele şi/sau sucursalele acestor societăţi.

(2) Operatorii economici depun odată cu planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv prevăzute la art. 24 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, în original.

(3) Tabelele nominale prevăzute la alin. (2) se întocmesc de către operatorii economici, în calitate de angajatori, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, prin gruparea, pe judeţe, a persoanelor care beneficiază de prevederile art. 7 lit. b) din ordonanţa de urgenţă, în funcţie de domiciliu sau, după caz, de reşedinţa acestora, şi se depun în original la agenţiile în a căror rază teritorială îşi au sediul operatorii economici ori, după caz, filialele şi/sau sucursalele acestora.

(4) Planul de disponibilizare întocmit de către operatorii economici, cu respectarea legislaţiei muncii şi protecţiei sociale, cuprinde în mod obligatoriu prevederile art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă referitoare la măsurile necesare în vederea redresării activităţii operatorilor economici şi efectele acestor măsuri, precum şi prevederile art. 1 alin. (3) şi (4), după caz.

(5) Planul de disponibilizare se aprobă de organele de conducere ale operatorului economic, respectiv de consiliul de administraţie sau adunarea generală a acţionarilor cu avizul consiliului de administraţie.

(6) Planul de disponibilizare, însoţit de hotărârea consiliului de administraţie şi hotărârea adunării generale a acţionarilor, se transmite ministerului de resort, în vederea verificării, prin direcţia de specialitate, a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 1 alin. (3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă şi elaborării hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2 din ordonanţa de urgenţă.

(7) în cazul societăţilor comerciale şi al regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, planul de disponibilizare se aprobă şi de consiliul local/judeţean.

Art. 4. - (1) Calculul câştigului salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, utilizat la determinarea venitului de completare prevăzut la art. 8 din ordonanţa de urgenţă, se efectuează de către operatorii economici ori, după caz, de către filialele şi/sau sucursalele acestora.

(2) Pentru calculul cuantumului câştigului salarial prevăzut la alin. (1) se procedează după cum urmează:

a) se determină câştigul salarial individual brut pe fiecare dintre cele 3 luni înainte de concediere, prin însumarea salariului de bază lunar cu sporurile, indemnizaţiile şi alte adaosuri prevăzute în contractul individual de muncă. La stabilirea câştigului salarial individual brut nu se iau în calcul sumele acordate ocazional sau cu caracter nepermanent şi nici sporul plătit pentru ore suplimentare, prestate potrivit legii;

b) se calculează impozitul lunar pe venitul din salarii, prin aplicarea cotei de impozit prevăzute de lege asupra bazei de calcul stabilite ca diferenţa dintre câştigul salarial prevăzut la lit. a), din care au fost deduse contribuţiile sociale obligatorii aferente unei luni, şi deducerea personală acordată pentru luna respectivă şi/sau, după caz, alte elemente prevăzute de lege;

c) se determină câştigul salarial individual net pe fiecare dintre cele 3 luni înainte de concediere, prin deducerea din câştigul salarial prevăzut la lit. a) a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni, precum şi a impozitului lunar pe venitul din salarii, calculat conform lit. b);

d) se calculează media aritmetică a câştigurilor salariale individuale nete pe ultimele 3 luni înainte de concediere, determinate conform lit. c).

(3) în situaţia în care persoana concediată în condiţiile ordonanţei de urgenţă a avut contractul individual de muncă suspendat sau a efectuat concediul de odihnă în cursul uneia dintre ultimele 3 luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă, drept urmare a concedierii colective, la determinarea cuantumului câştigului salarial prevăzut la alin. (1) se ia în considerare câştigul salarial la care această persoană ar fi avut dreptul dacă ar fi desfăşurat activitate pe o lună întreagă, în program normal de lucru.

Art. 5. - (1) Calculul câştigului salarial prevăzut la art. 4 alin. (1) se evidenţiază în situaţiile întocmite de către operatorii economici ori, după caz, de către filialele şi/sau sucursalele acestora, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) se întocmesc prin gruparea persoanelor care beneficiază de prevederile art. 7 lit. b) din ordonanţa de urgenţă pe judeţe, în funcţie de domiciliul sau, după caz, de reşedinţa acestora, şi se depun la agenţiile în a căror rază teritorială îşi au sediul operatorii economici ori, după caz, filialele şi/sau sucursalele acestora.

(3) Situaţiile prevăzute la alin. (1) se semnează de directorii executivi ai agenţiilor la care au fost depuse şi se transmit împreună cu tabelele nominale prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) către agenţiile în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa persoanele cuprinse în aceste situaţii.

Art. 6. - (1) Solicitarea de acordare a dreptului la venitul lunar de completare prevăzut la art. 7 lit. b) din ordonanţa de urgenţă se aprobă sau, după caz, se respinge prin decizie a directorilor executivi ai agenţiilor în a căror rază teritorială îşi au domiciliul ori, după caz, reşedinţa persoanele solicitante.

(2) Persoanelor care, potrivit art. 9 din ordonanţa de urgenţă, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizaţiei de şomaj li se comunică, potrivit legii, decizia directorilor executivi ai agenţiilor în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa privind respingerea acordării dreptului la venitul lunar de completare.

(3) Deciziile prevăzute la alin. (1) se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3a sau în anexa nr. 3b.

Art. 7. - (1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se stabileşte şi se plăteşte odată cu indemnizaţia de şomaj de către agenţiile în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa persoanele beneficiare.

(2) în cazul în care cuantumul câştigului salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, prevăzut în situaţia întocmită potrivit art. 5 alin. (1), este mai mic decât câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, la determinarea venitului lunar de completare se ia în considerare cuantumul câştigului salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, prevăzut în situaţia întocmită potrivit art. 5 alin. (1).

(3) în cazul în care cuantumul câştigului salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, prevăzut în situaţia întocmită potrivit art. 5 alin. (1), este mai mare decât câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, la determinarea venitului lunar de completare se ia în considerare câştigul salarial mediu net pe economie comunicat în luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea.

(4) în situaţia în care, până la data stabilirii venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, Institutul Naţional de Statistică nu a comunicat câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, se ia în considerare câştigul salarial mediu net pe economie comunicat în luna ianuarie a anului precedent.

(5) Regularizarea diferenţelor, în cazul prevăzut la alin. (4), se efectuează de către agenţii în luna următoare celei în care Institutul Naţional de Statistică a comunicat câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea.

Art. 8. - Perioada pentru care se poate acorda venit lunar de completare în condiţiile ordonanţei de urgenţă nu poate depăşi duratele maxime stabilite potrivit art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 9. - Prevederile art. 11 din ordonanţa de urgenţă se aplică în situaţia în care persoanele beneficiare de venit lunar de completare se află în plata indemnizaţiei de şomaj, precum şi în situaţia în care plata indemnizaţiei de şomaj este suspendată, în condiţiile legii, şi persoanele beneficiază de venit lunar de completare.

Art. 10. - (1) În situaţia în care beneficiarii devenit lunar de completare se reîncadrează în muncă la operatorii economici prevăzuţi la art. 12 alin. (1) şi (4) din ordonanţa de urgenţă şi, ca urmare, plata indemnizaţiei de şomaj se suspendă conform art. 45 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, venitul lunar de completare care se acordă potrivit art. 12 alin. (1), (2), (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă pe perioada lucrată este egal cu jumătate din venitul lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, modificat, după caz, conform art. 11 din ordonanţa de urgenţă.

(2) în situaţia în care beneficiarii de venit lunar de completare se reîncadrează în muncă la operatorii economici prevăzuţi la art. 12 alin. (1) şi (4) din ordonanţa de urgenţă şi plata indemnizaţiei de şomaj a încetat în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, venitul lunar de completare care se acordă potrivit art. 12 alin. (1), (2), (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă pe perioada lucrată este egal cu jumătate din venitul lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.

(3) Conform art. 12 alin. (2) şi (5) din ordonanţa de urgenţă, venitul lunar de completare prevăzut la alin. (1) şi (2) se acordă, în situaţiile în care beneficiarii de venit lunar de completare se reîncadrează în muncă la operatorii economici prevăzuţi la art. 12 alin. (1) şi (4) din ordonanţa de urgenţă, numai pe perioada lucrată, iar, ulterior acestei perioade, se reia în plată, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) şi, după caz, art. 11 sau la art. 8 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 11. - Pentru fracţiuni de lună, venitul lunar de completare se calculează prin raportarea cuantumului acestuia, stabilit conform art. 8 sau, după caz, conform art. 11 sau 12 din ordonanţa de urgenţă, la numărul de zile calendaristice din luna respectivă, iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul de zile din luna respectivă pentru care persoana beneficiază de venit lunar de completare.

Art. 12. - (1) Sumele cuvenite şi neachitate până la data decesului beneficiarului se achită la cererea scrisă a persoanelor îndreptăţite, potrivit legii.

(2) Cererea va fi însoţită de documente care să ateste calitatea deţinută de persoanele prevăzute la alin. (1) faţă de beneficiarii defuncţi.

(3) Sumele cuvenite şi neachitate până la data decesului beneficiarului se achită în urma aprobării cererii prevăzute la alin. (1) de către directorul executiv al agenţiei în a cărei rază teritorială şi-a avut domiciliul sau, după caz, reşedinţa beneficiarul.

Art. 13. - În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare depun la agenţie, după caz:

a) certificatul medical, cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul;

b) adeverinţă eliberată de agenţiile de plăţi şi inspecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti, dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice de la data de la care se acordă indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Art. 14. - (1) Măsura suspendării plăţii venitului lunar de completare, prevăzută la art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, se revocă prin decizie a directorului executiv al agenţiei în a cărei rază teritorială beneficiarul are domiciliul sau, după caz, reşedinţa, la cererea beneficiarului:

a) în situaţia în care documentele prevăzute la art. 13 prin care se probează existenţa situaţiilor prevăzute la art. 14 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă se depun la agenţie ulterior suspendării plăţii venitului lunar de completare;

b) în situaţia în care se probează cu acte justificative că nu şi-a îndeplinit această obligaţie, din motivele prevăzute la art. 15 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.

(2) Cererea şi documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie prezentate la agenţie, după caz:

a) cel mai târziu până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul de maternitate sau concediul prevăzut la art. 15 alin. (3) lit. b) din ordonanţa de urgenţă;

b) cel mai târziu până la data expirării perioadei de 90 de zile calendaristice de la data de la care se acordă indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap, prevăzută la art. 13 lit. b);

c) în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii actului justificativ prin care se atestă că obligaţia nu a fost îndeplinită din motivele prevăzute la art. 15 alin. (3) lit. a) şi c) din ordonanţa de urgenţă.

(3) Revocarea măsurii suspendării plăţii venitului lunar de completare prevăzute la alin. (1) se face începând cu data de întâi a lunii următoare aprobării cererii beneficiarului.

(4) Plata venitului lunar de completare pentru perioada de la data suspendării plăţii acestuia şi până la data repunerii în plată ca urmare a revocării măsurii suspendării plăţii venitului lunar de completare prevăzute la alin. (1) se face odată cu plata drepturilor beneficiarilor reprezentând venituri de completare pentru luna următoare aprobării cererii.

(5) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică şi în situaţia în care cererea şi documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă ulterior termenelor prevăzute la alin. (2), dar nu mai târziu, după caz, de:

a) 90 de zile de la data de la care beneficiarul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate aferente concediului de maternitate sau concediului prevăzut la art. 15 alin. (3) lit. b) din ordonanţa de urgenţă este în drept să solicite acordarea acestei indemnizaţii, potrivit art. 40 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b) 90 de zile calendaristice de la data suspendării plăţii venitului lunar de completare, prevăzută la art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 15. - (1) în situaţia în care plata venitului lunar de completare se suspendă în condiţiile art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă şi persoanele beneficiare nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (4) sau art. 15 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă ori cererea şi documentele prevăzute la art. 14 alin. (1) se prezintă de persoanele beneficiare care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (4) sau art. 15 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, ulterior termenelor prevăzute la art. 14 alin. (5), repunerea în plată a venitului lunar de completare, după suspendarea în condiţiile art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, se face de la data de întâi a lunii următoare aprobării cererii beneficiarului.

(2) Aprobarea cererii beneficiarului prevăzută la alin. (1), la art. 14 alin. (3) şi alin. (4), precum şi la art. 15 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă se face la data depunerii cererii de către beneficiar.

(3) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1)face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, potrivit art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 16. - (1) Repunerea în plată a venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă după suspendarea în condiţiile art. 16 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de data expirării perioadei pentru care există aprobarea din partea agenţiei, pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj prevăzute la art. 16 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

(2) Plata venitului lunar de completare pentru perioada de la data suspendării plăţii acestuia în condiţiile art. 16 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă şi până la data repunerii în plată a venitului lunar de completare prevăzută la alin. (1), în situaţia reglementată la art. 16 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, se face odată cu plata drepturilor beneficiarilor reprezentând venituri de completare pentru luna următoare depunerii cererii prevăzute la alin. (1), respectiv expirării perioadei pentru care există aprobarea din partea agenţiei pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj prevăzute la art. 16 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 17. - Pentru repunerea în plată a venitului lunar de completare conform art. 15 alin. (4) şi art. 16 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, precum şi pentru revocarea măsurii suspendării plăţii venitului lunar de completare prevăzute la art. 14 alin. (1), persoanele beneficiare depun la agenţiile în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa o cerere întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 18. - Deciziile directorilor executivi ai agenţiilor în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa beneficiarii, cu privire la măsurile prevăzute la art. 18 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă şi art. 15 alin. (1), se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 19. - Împotriva măsurilor de stabilire, respingere, suspendare, revocare, repunere în plată şi/sau încetare a plăţii venitului lunar de completare stabilite prin deciziile emise de agenţii în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013, persoanele nemulţumite pot introduce acţiuni la instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.

Art. 20. - Drepturile băneşti acordate cu titlu de venit lunar de completare în condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă se achită prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj.

Art. 21. - În vederea stabilirii de către casele teritoriale de pensii a drepturilor de pensie prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea acordării concediilor medicale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, în vederea stabilirii de către angajatori sau casa de asigurări de sănătate a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale respective, agenţiile vor elibera, în condiţiile legii, persoanelor solicitante, beneficiare ale prevederilor ordonanţei de urgenţă, adeverinţe care să ateste, de la data înregistrării în evidenţa acestora şi până la data încetării plăţii drepturilor băneşti, sau data eliberării adeverinţei, următoarele, după caz:

a) perioadele în care au beneficiat de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cuantumul indemnizaţiei de şomaj;

b) perioadele în care au beneficiat de venit lunar de completare în condiţiile ordonanţei de urgenţă, cuantumul venitului lunar de completare şi veniturile utilizate la stabilirea drepturilor prevăzute la art. 20 alin. (3) sau art. 21 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;

c) perioadele în care au beneficiat de concedii medicale prezentate la plată, respectiv cel puţin următoarele informaţii: de la (zi/lună/an), până la (zi/lună/an), număr zile concediu medical, cod diagnostic, cod indemnizaţie.

Art. 22. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

Operatorul economic*).......................................

Filiala/Sucursala..................................................

Adresa .................................................................

CUI........................................................................

Telefon/fax/e-mail...............................................

 

TABEL NOMINAL

cu persoanele concediate colectiv în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Adresa

Data încheierii contractului individual de muncă

Persoana îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013

(se specifică alineatul şi, după caz, litera pentru fiecare persoană în parte)

Data concedierii

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul unităţii**),

.................................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura şi ştampila

 

Administratorul judiciar**),

.................................................................

(date de identificare)

Semnătura şi ştampila

Şeful Compartimentului economico-financiar, **)

.................................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura şi ştampila


*) Conform art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013.

**) Se semnează, după caz, de: conducătorul unităţii şi şeful compartimentului economico-financiar sau administratorul judiciar, numit în condiţiile legii, în situaţia în care tabelul este întocmit şi se semnează de administratorul judiciar se vor înscrie şi datele de identificare şi de contact ale acestuia.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Operatorul economic*).......................................

Filiala/Sucursala..................................................

Adresa .................................................................

CUI........................................................................

Telefon/fax/e-mail...............................................

 

SITUAŢIA

privind câştigul salariat individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, utilizat la determinarea venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Data concedierii

Vechimea în muncă

(ani, luni, zile pentru fiecare persoană)

Câştigul salarial individual net

Luna 1

Câştigul salarial individual net

Luna 2

Câştigul salarial individual net

Luna 3

Câştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere

1

2

3

4

5

6

7

8

9 (6+7+8J/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul unităţii**),

.................................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura şi ştampila

 

Administratorul judiciar**),

.................................................................

(date de identificare)

Semnătura şi ştampila

Şeful Compartimentului economico-financiar, **)

.................................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura şi ştampila


*) Conform art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013.

**) Se semnează, după caz, de: conducătorul unităţii şi şeful compartimentului economico-financiar sau administratorul judiciar, numit în condiţiile legii, în situaţia în care tabelul este întocmit si se semnează de administratorul judiciar se vor înscrie si datele de identificare si de contact ale acestuia.

 

ANEXA Nr. 3a

la norme

 

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului............./Municipiului Bucureşti

 

DECIZIE*)

nr. .............din....................

privind stabilirea dreptului la venitul de completare acordat în temeiul art. 7 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective  efectuate în baza planurilor de disponibilizare

 

Agenţia.................................. (se completează, după caz: „Judeţeană/Municipală*) pentru Ocuparea Forţei de Muncă.........................., reprezentată prin director executiv ................................., numit în baza Ordinului/Deciziei nr. ........................, având în vedere prevederile art. ...... din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 478/2013, constatând îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă,

DECIDE:

Art. 1. - Începând cu data de..................se stabileşte dreptul la venitul lunar de completare acordat în temeiul art. 7 lit. b) din ordonanţa de urgenţă pentru doamna/domnul ............................................., C.N.P..............................., cu domiciliul/reşedinţa în................................., str. ..............................nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..........................

Art. 2. - Cuantumul venitului lunar de completare prevăzut la art. 1 este de ............... lei şi reprezintă***):

[ ] diferenţa dintre câştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică**), şi nivelul indemnizaţiei de şomaj, conform art. .......alin........din ordonanţa de urgenţă;

[ ] diferenţa dintre câştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică**), şi nivelul indemnizaţiei de şomaj la data încetării plăţii indemnizaţiei de şomaj, conform art. ......alin.......din ordonanţa de urgenţă;

[ ] jumătate din venitul lunar de completare calculat ca diferenţa dintre câştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică**), şi nivelul indemnizaţiei de şomaj, conform art. ......alin.......din ordonanţa de urgenţa;

[ ] jumătate din venitul lunar de completare calculat ca diferenţa dintre câştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică**), şi nivelul indemnizaţiei de şomaj la data încetării plăţii indemnizaţiei de şomaj, conform art. ......alin.......din ordonanţa de urgenţă.

Art. 3. - Elementele pe baza cărora s-a determinat cuantumul venitului de completare prevăzut la art. 2:

- cuantumul câştigului salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, determinat de unitatea care a efectuat concedierea, pe baza clauzelor din contractul individual de muncă al persoanei concediate şi conform dispoziţiilor ordonanţei de urgenţă:...............................lei;

- cuantumul câştigului salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică **):...............lei;

- cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare:...............lei;

- cuantumul indemnizaţiei de şomaj la data încetării plăţii indemnizaţiei de şomaj:...............lei.

Art. 4. - Venitul de completare prevăzut la art. 2 se acordă lunar, pe b perioadă de.........luni.

Art. 5. - Cu drept de contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare la instanţa judecătorească competentă potrivit legii.

 

Director executiv,

....................................................


*) Decizia se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, dintre care: un exemplar rămâne la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, un exemplar se comunică persoanei solicitante, iar un exemplar se transmite la Compartimentul plăţi.

**) În situaţia în care Institutul Naţional de Statistică nu a comunicat câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, se ia în considerare câştigul salarial mediu net pe economie comunicat în luna ianuarie a anului precedent. Regularizarea diferenţei faţă de câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea se efectuează de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în luna următoare celei în care Institutul Naţional de Statistică a comunicat câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea.

***) Se bifează cu „x” căsuţa corespunzătoare venitului de completare stabilit.

 

ANEXA Nr. 3b

la norme

 

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului............./Municipiului Bucureşti

 

DECIZIE*)

nr. .............din....................

privind respingerea dreptului la venitul de completare acordat în temeiul art. 7 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

 

Agenţia.................................. (se completează, după caz: „Judeţeană/Municipală*) pentru Ocuparea Forţei de Muncă.........................., reprezentată prin director executiv.................., numit în baza Ordinului/Deciziei nr. ..................................., având în vedere prevederile art. ........ din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 478/2013, constatând îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă,

DECIDE:

Art. 1. - Începând cu data de.......................se respinge dreptul la venitul lunar de completare prevăzut la art. 7 lit. b) din ordonanţa de urgenţă pentru doamna/domnul ............................................., C.N.P..............................., cu domiciliul/reşedinţa în................................., str. ................................nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul...........................

Art. 2. - Motivul respingerii dreptului la venitul lunar de completare prevăzut la art. 7 lit. b) din ordonanţa de urgenţă îl constituie neîndeplinirea condiţiei prevăzute la art. ...................................din (se completează, după caz: art. 4 sau art. 9) ordonanţa de urgenţă.

Art. 3. - Cu drept de contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare la instanţa judecătorească competentă potrivit legii.

 

Director executiv,

....................................................


*) Decizia se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, dintre care: un exemplar rămâne la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, un exemplar se comunică persoanei solicitante, iar un exemplar se transmite la Compartimentul plăţi.

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

Către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului.............../Municipiului Bucureşti

 

CERERE

pentru repunerea în plată a venitului lunar de completare/revocarea măsurii de suspendare a plăţii venitului lunar de completare în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

 

Subsemnatul/Subsemnata, ...................................., C.N.P. ........................, cu domiciliul/reşedinţa în........................., str. ............................nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ...Judeţul/sectorul....................., prin prezenta vă rog să dispuneţi*):

[ ] repunerea în plată a venitului de completare acordat în temeiul art. 7 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare;

[ ] revocarea măsurii de suspendare a plăţii venitului lunar de completare acordat în temeiul art. 7 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013.

Precizez că motivul care a condus la suspendare l-a constituit**):

[ ] neîndeplinirea obligaţiei privind prezentarea lunară, pe baza programării, sau ori de câte ori se solicită, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrat/înregistrată pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă, prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013;

Neîndeplinirea obligaţiei s-a realizat din următorul motiv ***):

[ ] beneficiez de indemnizaţie de maternitate sau indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap, dovedită cu certificat medical, respectiv adeverinţă eliberată de agenţiile de plăţi şi inspecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti;

[ ] împotriva persoanei a fost dispusă măsura arestării preventive;

[ ] persoana beneficiară de venit lunar de completare sau copilul aflat în întreţinerea acesteia, conform legii, suferă de o boală dovedită cu certificat medical care o împiedică să îşi îndeplinească obligaţia;

[ ] au intervenit evenimente familiale deosebite, cum sunt:

[ ] căsătoria;

[ ] naşterea unui copil;

[ ] decesul soţului, soţiei sau al rudelor până la gradul al doilea inclusiv;

[ ] existenţa unei situaţii de forţă majoră, confirmată de autoritatea publică competentă;

[ ] niciunul dintre motivele de mai sus.

[ ] începând cu data de...........................am căutat un loc de muncă pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene şi am primit aprobare pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj din partea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrat/înregistrată, conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013.

 

Data

...........................

Semnătura

....................................................

 


*) Se bifează cu „x” căsuţa corespunzătoare solicitării formulate prin cerere.

**) Se bifează cu „x” căsuţa corespunzătoare motivului care a condus la suspendarea plăţii venitului lunar de completare.

***) Se bifează cu „x” căsuţa corespunzătoare motivului care a condus la neîndeplinirea obligaţiei privind prezentarea lunară, pe baza programării, sau ori de câte ori se solicită, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrat/înregistrată, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă, prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 36/2013.

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului............./Municipiului Bucureşti

 

DECIZIE*)

nr. .............din....................

privind (Se completează, după caz: încetarea/suspendarea/revocarea suspendării/repunerea în plată) a dreptului la venitul lunar de completare acordat în temeiul art. 7 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

 

Agenţia.................................. (se completează, după caz: „Judeţeană/Municipală*) pentru Ocuparea Forţei de Muncă.........................., reprezentată prin director executiv .................., numit în baza Ordinului/Deciziei nr. ..................................., având în vedere prevederile art. 18 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă,

DECIDE:

Art. 1. - Începând cu data de.....................................................dreptul/dreptului la venitul de completare (se completează, după caz: încetează/ se suspendă/se revocă suspendarea/ se repune în plată) acordat în temeiul art. 7 lit. b) din ordonanţa de urgenţă pentru doamna/domnul..................................., C.N.P................................, cu domiciliul/reşedinţa în.................................., str. ...........................nr. ......, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul................................

Art. 2. - Motivul................................................este prevăzut de art. ......alin.......din.................. (se completează, după caz: încetării/ suspendării/revocării suspendării/ repunerii în plată)

Art. 3. - Cu drept de contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare la instanţa judecătorească competentă potrivit legii.

 

Director executiv,

....................................................


*) Decizia se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, dintre care: un exemplar rămâne la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, un exemplar se comunică persoanei solicitante, iar un exemplar se transmite la Compartimentul plăţi.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transferului pachetului de acţiuni deţinut de stat la societatea „Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T)” - S.A. Bucureşti, din administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la societatea „Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T)” - S.A. Bucureşti din administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului.

(2) Ministerul Tineretului şi Sportului va exercita toate drepturile şi îşi va asuma toate obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar în numele statului la societatea „Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T)” - S.A. Bucureşti, în condiţiile legii.

Art. 2. - Predarea-preluarea pachetului de acţiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ministerul Tineretului şi Sportului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 10 iulie 2013.

Nr. 481.