MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 406/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 406         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 5 iulie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

218. - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora

 

646. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

426. - Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa

 

427. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

252. - Decizie privind eliberarea domnului Dumitrescu Claudiu Constantin din funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF

 

254. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Claudiu Doltu din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

608/76/1.595. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului mediului şi schimbărilor climatice privind constituirea Evidenţei autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intra sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule

 

906/302. - Ordin al ministrului transporturilor şi al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine privind declasificarea unor documente

 

4.003. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Iaşi

 

4.038. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

 

10. - Hotărâre pentru modificarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 52, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) produsele contrafăcute.”

2. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (14), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;”.

3. La articolul 62, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în funcţie de gravitatea faptei, personalul împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor poate dispune confiscarea şi/sau distrugerea, oprirea definitivă sau temporară a fabricării ori a introducerii pe piaţă şi/sau a comercializării de produse ori materiale de exploatare necertificate sau neomologate, a celor neinscripţionate ori nemarcate corespunzător, a celor neînsoţite de certificate de garanţie şi declaraţii de conformitate, a celor declarate în mod fals ca produse de origine, precum şi a celor care se dovedesc neconforme, în condiţiile prezentei ordonanţe.”

4. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 63, cu următorul cuprins:

„Art. 63. - Nerespectarea prevederilor art. 52 lit. g) constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, cu modificările ulterioare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 2 iulie 2013.

Nr. 218.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 iulie 2013.

Nr. 646.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiinţarea Spitalului de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfiinţarea Spitalului de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în localitatea Eforie Sud, Strada Republicii nr. 7, judeţul Constanţa, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Constanţa.

(2) Desfiinţarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în judeţul Constanţa, bd. Tomis nr. 145, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Constanţa.

Art. 2. - Structura organizatorică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al conducătorului unităţii administrativ-teritoriale, cu avizul Ministerului Sănătăţii, potrivit dispoziţiilor art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa.

(2) Personalul tehnico-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa, cu încadrarea în normativul de personal sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare.

Art. 4. - Patrimoniul Spitalului de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - La data expirării termenului prevăzut la art. 2 se abrogă numărul curent 132 de la rubrica „judeţul Constanţa” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniei Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 426.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 11 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bodoc” la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 şi 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 51, „Stradă pietruită «Talomer», coloana 4 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Comuna Bodoc, satul Bodoc, L: 1.208,87 m, tronson I: de la Hm 0 + 00 până la 7 + 4,48; tronson II: de la Hm 7 + 21,50 până la Hm 12 + 8,87; de la Hm 7 + 12,54 până la pod peste pârâul Talomer”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 427.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Dumitrescu Claudiu Constantin din funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF

 

Având în vedere Hotărârea nr. 156 din 30 iunie 2011 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru procurori,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dumitrescu Claudiu Constantin se eliberează din funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Chendi Andrei-Atila-Luca, director, Direcţia control, exercită atribuţiile şefului cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF până la numirea conducătorului instituţiei, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 5 iulie 2013.

Nr. 252.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Claudiu Doltu din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice

 

Având în vedere cererea domnului Claudiu Doltu, înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. 40.986 din 10 iunie 2013, aprobată de prim-ministrul Guvernului României,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Claudiu Doltu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 5 iulie 2013.

Nr. 254.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 608 din 13 mai 2013

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

Nr. 76 din 30 mai 2013

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Nr. 1.595 din 26 iunie 2013

 

ORDIN

privind constituirea Evidenţei autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice şi al art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul afacerilor interne şi ministrul mediului şi schimbărilor climatice emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se constituie Evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule.

(2) Evidenţa prevăzută la alin. (1) se gestionează informatic de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, de Ministerul Afacerilor Interne prin Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor şi de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Fondului pentru Mediu.

Art. 2. - Evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule cuprinde următoarele informaţii:

a) date de identificare a autovehiculului:

1. categoria;

2. marca;

3. tipul/varianta;

4. echipat cu motor cu aprindere prin scânteie/cu aprindere prin comprimare;

5. data primei înmatriculări/anul fabricaţiei;

6. seria şasiu lui/numărul de identificare;

7. numărul de omologare;

8. seria cărţii de identitate;

9. capacitatea cilindrică;

10. nivelul emisiilor de C02 (grame/km);

11. aspectul/starea generală (aspect exterior/aspect interior);

12. dotarea (aer condiţionat, ABS, airbag);

13. rulajul mediu anual;

b) date de identificare a proprietarului autovehiculului:

1. numele şi prenumele/denumirea;

2. codul de identificare fiscală;

3. adresa;

c) tipul solicitării:

1.1 - solicitare iniţială de stabilire a sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, în vederea înmatriculării de către primul proprietar din România;

2. RI - pentru reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul scos din parcul auto naţional, pentru care s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului;

3. TN - pentru efectuarea transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante;

4. TI - pentru efectuarea transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

d) date privind stabilirea timbrului de mediu:

1. decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu - numărul şi data;

2. suma reprezentând timbrul de mediu;

e) date privind diferenţe faţă de timbrul de mediu stabilit:

1. decizia privind stabilirea diferenţelor de sume reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule - numărul şi data;

2. diferenţa de sume reprezentând timbrul de mediu - pozitivă/negativă;

3. decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu iniţială - numărul şi data;

f) date privind plata timbrului de mediu:

1. tipul documentului de plată;

2. numărul şi data documentului de plată;

3. suma achitată;

g) date privind cererile de restituire depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală:

1. numărul şi data cererii de restituire;

2. datele de identificare a solicitantului restituirii:

2.1. numele şi prenumele/denumirea;

2.2. codul de identificare fiscală;

3. natura sumei aprobate la restituire, respectiv:

3.1. taxa pe poluare pentru autovehicule;

3.2. taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule;

3.3. taxa pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;

3.4. timbrul de mediu pentru autovehicule;

3.5. diferenţe de sume plătite;

3.6. valoarea reziduală a timbrului;

3.7. cheltuieli băneşti;

3.8. alte cheltuieli ocazionate cu executarea silită;

h) date privind restituirea aprobată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală:

1. numărul şi data referatului privind determinarea diferenţei de sume plătite sau a valorii reziduale a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile;

2. suma aprobată la restituire;

i) date privind restituiri aprobate de Administraţia Fondului pentru Mediu:

1. datele de identificare a solicitantului restituirii:

1.1. numele şi prenumele/denumirea;

1.2. codul de identificare fiscală;

2. numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care se dispune restituirea;

3. suma aprobată la restituire;

j) data înmatriculării autovehiculului şi numărul de înmatriculare;

k) data scoaterii din parcul auto naţional a autovehiculului.

Art. 3. - Informaţiile cuprinse în Evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule se furnizează de;

1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, din bazele de date constituite la nivelul organelor fiscale competente, denumite în continuare baze de date locale:

a) „Evidenţa cererilor de stabilire a sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”;

b) „Evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferenţa sumelor plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile”;

2. Administraţia Fondului pentru Mediu;

3. Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor.

Art. 4. - Evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule se constituie şi se actualizează permanent, după cum urmează:

1. Pentru datele generate în format electronic în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

a) Informaţiile prevăzute la art. 2 lit. a)-d) sunt generate în format electronic de organul fiscal competent, pentru fiecare autovehicul pentru care s-a solicitat stabilirea timbrului de mediu, cu ajutorul aplicaţiei informatice de stabilire a timbrului de mediu.

b) La nivelul organului fiscal competent, datele prevăzute la lit. a), în format electronic, sunt înscrise în baza de date locală „Evidenţa cererilor de stabilire a sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”.

c) Informaţiile din baza de date locală „Evidenţa cererilor de stabilire a sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule” se transmit în baza de date centrală ori de câte ori se înregistrează plata integrală a unei decizii de stabilire.

d) Informaţiile din baza de date locală „Evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferenţa sumelor plătite/valoarea reziduala a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile” se transmit către baza de date centrală ori de câte ori se aprobă un referat privind determinarea diferenţei de sume plătite sau a valorii reziduale a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile.

2. a) Administraţia Fondului pentru Mediu transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală informaţii privind restituirile de taxă/timbru, în termen de o zi lucrătoare de la data aprobării restituirii.

b) Informaţiile se transmit în următoarea structură:

1. date de identificare a autovehiculului, potrivit art. 2 lit. a);

2. date privind restituirile, potrivit art. 2 lit. i).

3. a) Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

1. data înmatriculării şi numărul de înmatriculare ale autovehiculului pentru care s-a plătit timbrul de mediu;

2. data scoaterii din parcul auto naţional a autovehiculului, b) Informaţiile vor fi furnizate:

1. prin acordarea accesului la aplicaţia Dispecer 3;

2. prin acordarea accesului la servicii web.

c) Se vor utiliza linii de comunicaţii securizate, conform condiţiilor tehnice stabilite de către Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de administrator al Reţelei de comunicaţii voce-date.

Art. 5. - (1) Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor va comunica Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală persoanele desemnate să aibă acces la Evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule, în termen de 3 zile de la publicarea prezentului ordin.

(2) Persoanele desemnate potrivit alin. (1) au acces pentru consultarea informaţiilor din Evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule.

(3) Furnizarea informaţiilor din Evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care întră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule se va realiza prin:

1. acordarea accesului la aplicaţia/portalul dezvoltată/dezvoltat în acest scop;

2. acordarea accesului la serviciile web dezvoltate în acest scop.

Art. 6. - Informaţiile din Evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule sunt utilizate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Fondului pentru Mediu şi serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care le revin în aplicarea prevederilor legale privind timbrul de mediu.

Art. 7. - Procedura prevăzută de prezentul ordin se aplică de instituţiile implicate cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Administraţia Fondului pentru Mediu şi Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Ministrul afacerilor interne,

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Daniel Chiţoiu

Radu Stroe

Rovana Plumb

 

 

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr.906 din1 iulie 2013

DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE

Nr. 302 din 26 iunie 2013

 

ORDIN

privind declasificarea unor documente

În temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. b) şi ale art. 24 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

având în vedere art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine,

ministrul transporturilor şi ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă declasificarea documentelor clasificate .secret de serviciu” prevăzute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Entităţile publice care deţin exemplare ale documentelor prevăzute la art. 1 vor întreprinde măsuri pentru suprimarea marcajelor de clasificare şi scoaterea informaţiilor de sub incidenţa reglementărilor protective prevăzute de lege.

 

 

 

 

Ministrul transporturilor

Relu Fenchiu

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

 

ANEXĂ

 

Denumirea documentului

Emitentul

Nr. de file

Contractul de proiectare şi construire a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.513/2003 privind mandatarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. să semneze Contractul de proiectare şi construire a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 19 decembrie 2003

Ministerul Transporturilor

98

Acordul de modificare a contractului de proiectare şi construire a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 224/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 21 februarie 2006

Ministerul Transporturilor

188

Acordul de modificare a contractului de proiectare şi construire a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş, aprobat Hotărârea Guvernului nr. 943/2011 pentru aprobarea celui de-al doilea Acord de modificare a contractului de proiectare şi construire a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011

Ministerul Transporturilor

1211

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Iaşi

 

În baza art. 57 alin. (1), (2) şi (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.577/2011 şi a Adresei Inspectoratului Şcolar al Judeţului Iaşi nr. 1.130 din 14 martie 2013, prin care se solicită înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Iaşi, cu personalitate juridică,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se înfiinţează Centrul Judeţean de Excelenţă Iaşi, cu personalitate juridică, cu sediul în cadrul Colegiului „Costache Negruzzi”, str. Toma Cozma nr. 4, Iaşi.

Art. 2. - Organigrama Centrului Judeţean de Excelenţă Iaşi este aprobată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, cu încadrarea strictă în numărul de posturi finanţate din bugetele consiliilor locale, aprobat pentru judeţul Iaşi.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Direcţia Generală Buget-Finanţe şi Resurse Umane, precum şi inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 28 iunie 2013.

Nr. 4.003.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 30 mai 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 martie-24 mai 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 iunie 2013.

Nr. 4.038.

 

ANEXĂ

 

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

 

Judeţul Brăila

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/ dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax. e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic

„Costin D. Neniţescu”

9/10.05.2013

-

Municipiul Brăila, Sos. Buzăului nr. 15,

tel/fax: 0239/684996, 0239/679806

Postliceal/

Nivel 3 avansat

Protecţia mediului

-

 

Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

 

 

Industrie alimentară

-

Maistru pentru produse făinoase şi panificaţie

Română

Cu frecvenţă (seral)

 

Municipiul Bucureşti

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/ dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax. e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic

„Minai Bravu”

12/20.05.2013

-

Şos. Mihai Bravu nr. 428, sectorul 3,

tel ./fax: 021/3217699

Postliceal/

Nivel 3 avansat

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

-

Topograf în construcţii

Română

Cu frecvenţă  (zi)

 

Judeţul Caraş-Severin

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/ dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax. e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul „Bănăţean”

11/13.05.2013

-

Municipiul Oţelu Roşu, Str. Republicii nr. 10-12, tel.: 0255/530383

Liceal/ Nivel 3

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Cluj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/ dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax. e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic de

Transporturi „Transilvania”

9/17.04.2013

-

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Bistriţei nr. 21,

tel./fax: 0264/449645

Liceal/ Nivel 3

Tehnic

Electric

Tehnician electrician electronist auto

Maghiară

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Constanta

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/ dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax. e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic

„Vasile Pârvan”

 

-

Municipiul Constanţa, Str. Industrială nr. 7,

tel/fax: 0341/427403

Liceal/Nivel 3

Tehnic

Fabricarea

produselor din lemn

Tehnician proiectant produse finite din lemn

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnician designer mobilă si amenajări interioare

Română

Cu frecvenţă (zi)

2

Colegiul Tehnic

„Nicolae Titulescu”

 

-

Municipiul Medgidia,

Str. Dezrobirii nr. 1, tel./fax: 0241/811936,

0341806514

Liceal/ Nivel 2

Electric

-

Electrician exploatare joasă tensiune

Română

Cu frecvenţă (zi)

3

Liceul Teoretic

„Educaţional Center”

 

/13.05.20-

 

Municipiul Constanţa, aleea Capidava nr. 3,

tel./fax: 0241/647745

Preşcolar

 

-

 

Română -  engleză

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

 

Primar

-

-

-

Română -  engleză

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

 

Gimnazial

 

-

 

Română -  engleză

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

 

Liceal

Real (filieră teoretică

-

Ştiinţe ale naturii

Română -  engleză

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Dolj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/ dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax. e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic de

Transporturi Auto

9/17.04.2013

-

Municipiul Craiova, bd. N. Romanescu nr. 99, tel.: 0251/427636

Liceal/ Nivel 3

Tehnic

Electric

Tehnician electrician electronist auto

Română

Cu frecvenţă

(zi şi seral)

 

 

 

 

 

Postliceal/

Transporturi

-

Tehnician instructor auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

 

Nivel 3 avansat

 

 

Tehnician diagnostic auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

 

 

Mecanică

 

Tehnician operator maşini cu comandă numerica

 

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Galaţi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/ dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax. e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul

9/10.05.2013

-

Municipiul Galaţi, Str. Ştiinţei nr. 119,

Liceal/ Nivel 3

Tehnic

Mecanică

Tehnician construcţii navale

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

„Radu Negru”

 

 

tel/fax: 0236/411634

Postliceal/

Mecanic

-

Maistru mecanic

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

 

Nivel 3 avansat

 

 

Maistru cazangerie construcţii metalice, sudură

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

 

 

Electric

-

Maistru maşini şi aparate electrice

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Gorj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/ dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax. e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Economic

„Virgil Madgearu”

11/13.05.2013

-

Municipiul Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 124,

tel. 0253/211702, fax: 0253/253/23370

Liceal/ Nivel 3

Servicii

Turism şi alimentaţie

Organizator banqueting

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnician în hotelărie

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

 

 

 

Comerţ

Tehnician în activităţi de comerţ

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

 

Postliceal

Turism şi alimentaţie

 

Agent de turism-ghid

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

 

Nivel 3 avansat

 

 

Asistent manager unităţi hoteliere

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Hunedoara

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/ dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax. e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Naţional

„I.C. Brătianu”

11/13.05.2013

-

Oraşul Haţeg, str. Munţii Retezat nr. 3

tel. 0254/770020

Liceal/ Nivel 3

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în turism

Română

Cu frecventă (zi)

 

Judeţul Iaşi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/ dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax. e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Grupul Şcolar Agricol

„Mihail Kogălniceanu”

5.2013

11/13.0

-

Comuna Miroslava, str. Mihail Kogălniceanu nr. 38,

Liceal/ Nivel 3

Resurse naturale si protecţia mediului

Protecţia mediului

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Română

Cu frecvenţă (zi şi seral)

 

 

 

-

tel ./fax: 0332418842

Postliceal/

Nivel 3 avansat

Servicii

Turism şi alimentaţie

Organizator banqueting

Română

Cu frecvenţă (zi şi seral)

 

 

 

 

 

 

Industrie alimentară

-

Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Neamţ

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/ dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax. e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic

„Gheorghe Cartianu”

 

-

Municipiul Piatra-Neamţ, bd. Traian nr. 165,

tel./fax: 0233/222800

Postliceal/

Nivel 3 avansat

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

-

Tehnician devize şi măsurători în construcţii

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 

 

 

 

 

Industrie alimentară

-

Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare

Română

Cu frecvenţă (zi)

2

Colegiul Tehnic de

Transporturi

 

-

Municipiul Piatra-Neamţ, Str. Soarelui nr. 1,

tel. 0233/216163, fax: 0233/219058

Liceal/

Nivel 3

Tehnic

Electric

Tehnician electrician electronist auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Tulcea

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/ dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax. e-mail

Nivel de învăţământ/

Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Agricol „Nicolae Comăţeanu”

10/07.05.2013

-

Municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 104,

tel./fax: 0240/534955, 0240/534701

Liceal/ Nivel 3

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician agronom

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

 

UNIUNEA NAŢIONALA A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010

 

Având în vedere desfăşurarea lucrărilor Congresului XII al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din 17 mai 2013, care este legal constituit, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 95 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 18 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea corelării Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc cu prevederile: Legii nr. 188/2000, republicată, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 669 alin. (3) pct. 7 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Congresul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 26 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Articolul 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Alegerea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a reprezentanţilor în Consiliul Uniunii şi în Consiliul de disciplină al Camerei, precum şi a membrilor Colegiului director al Camerei se face de Adunarea generală a Camerei prin vot secret, cu majoritate simplă, dintre membrii Camerei cu o vechime neîntreruptă în activitatea de executor judecătoresc de cel puţin 7 ani şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 15 lit. c) din lege.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării.

Art. III. - Compartimentele secretariat, juridic şi informatic ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, precum şi secretariatele camerelor executorilor judecătoreşti vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti,

Cristian Mihai Jurchescu

 

Bucureşti, 17 mai 2013.

Nr. 10.