MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 48/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 48         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 22 ianuarie 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 1.024 din 29 noiembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit si adecvarea capitalului, precum şi ale art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

20. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

77. - Decizie privind numirea domnului Cristian Ghibu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

5. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

 

31. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 309/2010

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2012-23 ianuarie 2013

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

2. - Ordin pentru modificarea notei anexei nr. 4 la Normele privind autorizarea şi desfăşurarea activităţii de subscriere si cedare în reasigurare a riscurilor de catastrofă naturală, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2012

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.024

din 29 noiembrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, precum şi ale art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Petre Lăzăroiu - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, precum şi ale art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Papp Attila în Dosarul nr. 1.172/305/2011 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe, şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.020D/2012.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că dovada comunicării procedurii de citare pentru partea Fodor István-Zsolt, executor bancar, s-a întors cu menţiunea destinatar necunoscut. Procedura de citare a fost refăcută şi prin afişare la uşa instanţei.

Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public cu privire la acest incident procedural.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând dispoziţiile art. 98 din Codul de procedură civilă, consideră că procedura de citare este legai îndeplinită.

Curtea, deliberând, reţine că, în temeiul dispoziţiilor art. 98 din Codul de procedură civilă coroborate cu cele ale art. 14 din Legea nr. 47/1992, procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 3 februarie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 1.172/305/2011, Judecătoria Sfântu Gheorghe a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 şi art. 3731 alin. 2 din

Codul de procedură civilă. Excepţia de neconstituţionalitate a fost invocată de Papp Attila cu prilejul judecării unei cauze având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare. Prin aceeaşi încheiere, Judecătoria Sfântu Gheorghe a respins ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, excepţie ridicată de acelaşi autor.

Prin Decizia civilă nr. 216/R din 3 aprilie 2012 Tribunalul Covasna - Secţia civilă a admis recursul formulat, în temeiul art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, de autorul excepţiei de neconstituţionalitate împotriva încheierii din 3 februarie 2012 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, a modificat în parte încheierea menţionată, şi a dispus sesizarea Curţii Constituţionale şi cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, deoarece încalcă art. 21 din Constituţie, precum şi drepturile conferite de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, respectiv liberul acces la o instanţă independentă şi imparţială, stabilită prin lege, şi controlul actelor efectuate în ambele faze ale procesului de către instanţele judecătoreşti. Autorul motivează această susţinere prin faptul că un contract de împrumut este considerat titlu executoriu în favoarea creditorului, iar debitorul nu are acces la o justiţie echitabilă în această fază şi apreciază că în procedura încuviinţării executării, creditorul, prin executorul bancar, depune o cerere de executare silită, reală sau nereală, iar debitorul nu poate să-şi administreze probe în vederea apărării sale, chiar dacă ulterior poate formula contestaţie la executare, cu cheltuieli materiale disproporţionate faţă de cererea de executare silită.

Aşadar, executarea se efectuează pe baza unei încheieri date în camera de consiliu, şi nu în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate în urma unui proces echitabil pe fond.

Autorul excepţiei mai arată că, în cazul contestaţiei la executare, suspendarea executării silite se dispune numai în urma plăţii unei cauţiuni de 10% din pretenţia reală sau ireală a creditorului. Astfel, autorul excepţiei arată că nu se poate vorbi despre un proces echitabil în condiţiile în care numai una dintre părţi poate să-şi pledeze cauza, chiar dacă acest proces jurisdicţional se efectuează în cadrul unei instanţe, însă în cadrul unei şedinţe desfăşurate în camera de consiliu.

Judecătoria Sfântu Gheorghe consideră că dispoziţiile art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 şi ale art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă sunt constituţionale. Instanţa apreciază că reglementarea caracterului de titlu executoriu a contractelor de credit încheiate în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 nu constituie o încălcare a accesului liber la justiţie, partea nefiind privată de dreptul de a se adresa organelor jurisdicţionale în vederea soluţionării litigiului privind valabilitatea şi executarea convenţiei respective. Instanţa mai arată că obligativitatea încuviinţării executării silite de către instanţa de judecată, anterior declanşării efective a executării silite, constituie o garanţie în plus pentru părţile raportului juridic obligaţional ce urmează a fi pus în executare, şi nicidecum o încălcare a liberului acces la justiţie, astfel cum este garantat de Constituţie.

Tribunalul Covasna - Secţia civilă, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate,

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 21 decembrie 2006, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 227/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Curtea observă că în urma republicării Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 24 ianuarie 2005, art. 56 alin. 2 a devenit art. 79 alin. 2 din aceasta, iar Legea nr. 58/1998 a fost abrogată prin art. 422 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, dispoziţiile criticate fiind preluate, în esenţă, de actul abrogator, respectiv la art. 120.

Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998: „Contractele de credit bancar, precum şi garanţiile reale şi personale, constituite în scopul garantării creditului bancar, constituie titluri executorii.”;

- Art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006: „Contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reală sau personală, încheiate de o instituţie de credit constituie titluri executorii”;

- Art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă: „Instanţa de executare încuviinţează executarea silită a obligaţiei stabilite prin titlul executoriu, printr-o singură încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor, în termen de cel mult 7 zile de la înregistrarea cererii de încuviinţare a executării silite.

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate contravin dispoziţiilor art. 21 din Constituţie privind accesul liber la justiţie, precum şi prevederilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele;

I. Legea nr. 58/1998 a fost abrogată în mod expres prin art. 422 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, iar soluţia legislativă consacrată de art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 a fost preluată, în esenţă, prin dispoziţiile art. 120 din acelaşi act normativ.

Curtea constată că autorul excepţiei de neconstituţionalitate critică dispoziţiile art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, întrucât această lege era în vigoare la momentul încheierii contractului de credit bancar şi, prin urmare, prin efectul său, contractului de credit îi este recunoscută expres calitatea de titlu executoriu.

Curtea reţine că reglementările legale care prevăd caracterul de titlu executoriu unor înscrisuri, fie că sunt cuprinse în Codul de procedură civilă, fie în legi speciale, au caracter de norme procedurale referitoare la executarea silită, fiind de imediată aplicare, iar acestea nu afectează drepturile şi obligaţiile corelative născute din raportul juridic de drept bancar, indiferent de legea care a guvernat momentul naşterii acestuia, ca urmare a încheierii unui contract de credit bancar. În acest sens este şi Decizia nr. XIII din 20 martie 2006, pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care a fost soluţionat recursul în interesul legii formulat în vedere asigurării interpretării şi aplicării unitare a dispoziţiilor art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998.

Având în vedere că textul legal criticat reglementează o normă de procedură. Curtea reţine că noile dispoziţii ale art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, care preiau integral soluţia legislativa cuprinsă în art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, urmează a se aplica, de îndată, litigiului pendinte, ceea ce înseamnă că textul art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 nu mai continuă să producă efecte juridice asupra acestuia. În lipsa legăturii cu soluţionarea cauzei a textului criticat, Curtea, în temeiul art. 29 alin. (1) în Legea nr. 47/1992, va respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998.

II. Curtea observă că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 a preluat soluţia legislativă criticată, a abrogat Legea nr. 58/1998 şi a asigurat transpunerea directivelor Uniunii Europene atât pentru instituţiile de credit, cât şi pentru societăţile de servicii de investiţii financiare, şi, în acelaşi timp, a reunit prevederile legislaţiei aferente instituţiilor de credit într-un singur act normativ.

Referitor la critica de neconstituţionalitate raportată la încălcarea principiului liberului acces la justiţie, Curtea reţine că art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 reprezintă o aplicare a principiului consacrat de art. 372 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia „executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.”

De asemenea, Curtea reţine faptul că, raţiunea calificării contractelor încheiate de o instituţie de credit, care constată o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, ca fiind titluri executorii, constă în necesitatea valorificării cu celeritate a respectivei creanţe, fără a afecta în acest mod vreun drept fundamental al părţilor. O asemenea concluzie este impusă de împrejurarea că prin încheierea unor asemenea contracte se dă expresie, într-o formă specifică, acordului de voinţă al părţilor cu privire la clauzele acolo stipulate, pe care părţile şi le însuşesc în mod liber şi se obligă să le respecte. Curtea s-a mai pronunţat în acest sens prin Decizia nr. 1.528 din 25 noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 20 ianuarie 2011.

De altfel, Curtea a constatat că debitorul poate formula contestaţie la executare potrivit art. 399 din Codul de procedură civilă, în situaţia în care a fost încuviinţată executarea silită a contractului de credit, având astfel asigurat accesul la o instanţă. Întrucât executarea se încuviinţează în temeiul unui titlu executoriu, altul decât cel emis de o instanţă de judecată, debitorul poate invoca inclusiv apărări de fond, prin aceasta fiind garantat dreptul la un proces echitabil.

Totodată, Curtea a statuat în mod constant în jurisprudenţa sa că accesul liber la justiţie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieşte justiţia, iar instituirea regulilor de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti este de competenţa exclusivă a legiuitorului, care, asigurând posibilitatea de a se ajunge în faţa instanţelor judecătoreşti în condiţii de egalitate, poate stabili reguli deosebite în situaţii deosebite, cum sunt cele legate de asigurarea celerităţii soluţionării cazurilor în acest sens este şi Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994.

În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate ce vizează dispoziţiile art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă, Curtea constată faptul că s-a pronunţat în numeroase rânduri în raport cu critici de neconstituţionalitate similare, constatând constituţionalitatea acestora.

Astfel, prin Decizia nr. 34 din 24 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 8 martie 2012, sau prin Decizia nr. 1.063 din 14 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 28 octombrie 2011, Curtea Constituţională a reţinut că dispoziţiile legale criticate instituie reguli speciale de procedură privind exercitarea căilor de atac, care nu contravin dispoziţiilor constituţionale invocate de autorul excepţiei. Raţiunea pentru care legiuitorul delegat a înlăturat, atât pentru creditor, cât şi pentru debitor, calea de atac împotriva încheierii de încuviinţare a cererii de executare silită este aceea a celerităţii ce se justifică în această etapă procesuală. Astfel, creditorul este lipsit de interes să atace o hotărâre prin care i s-a admis cererea, Iar debitorul are posibilitatea de a-şi apăra drepturile, în raport cu orice incident de executare silită, pe calea contestaţiei la executare.

Cu privire la încheierea de respingere a cererii de încuviinţare a executării silite, Curtea a reţinut că nu există niciun interes al debitorului de a ataca o asemenea hotărâre şi de aceea nici nu a fost prevăzută pentru el calea de atac a recursului. În schimb, creditorul are posibilitatea de a-şi apăra drepturile prin exercitarea căii de atac a recursului, posibilitate pe care, în domeniul executării silite, debitorul o are asigurată prin dreptul de a formula contestaţii împotriva oricărui act de executare.

Neintervenind elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, considerentele şi soluţia deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, excepţie ridicată de Papp Attila în Dosarul nr. 1.172/305/2011 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe.

2 Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi ale art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 29 noiembrie 2012.

 

PREŞEDINTE,

PETRE LĂZĂROIU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a titlului VII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Preţurile de vânzare cu amănuntul pentru ţigarete se stabilesc de antrepozitarul autorizat pentru producţie, de antrepozitarul autorizat pentru depozitare pentru ţigaretele achiziţionate, cu excepţia celor pentru care preţurile se declară de producătorul intern, de destinatarul înregistrat sau de importatorul autorizat de astfel de produse şi se notifică autorităţii fiscale centrale - direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.”

2. La punctul 72, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Prin excepţie de la prevederile alin, (1), operaţiunile de aditivare a produselor energetice şi de amestec a acestora cu produse realizate din biomasă în regim suspensiv de accize pot fi realizate în antrepozitele fiscale de depozitare.”

3. La punctul 83, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) într-un antrepozit fiscal de depozitare pot fi depozitate în regim suspensiv de accize numai produsele accizabile aparţinând uneia din următoarele grupe de produse:

a) alcool şi băuturi alcoolice;

b) tutun prelucrat;

c) produse energetice,”

4. La punctul 83, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) În cazul produselor energetice, în antrepozitul fiscal de depozitare este permisă deţinerea în regim suspensiv de accize şi a produselor realizate din biomasă, utilizate exclusiv pentru amestec.,:

5. La punctul 83 alineatul (27), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) livrările de produse energetice către aeronave şi nave;”.

6. La punctul 83 alineatul (27), litera e) se abrogă.

7. La punctul 83, alineatele (33) şi (34) se abrogă.

8. La punctul 84, după alineatul (43) se introduc trei noi alineate, alineatele (44)-(46), cu următorul cuprins:

„(44) Persoanele care intenţionează să fie autorizate ca antrepozitari autorizaţi pentru depozitarea de produse accizabile trebuie să prezinte dovada constituirii capitalului social subscris şi vărsat minim, stabilit pe categorii de produse accizabile, după cum urmează:

a) pentru depozitarea de bere - 10.000 lei;

b) pentru depozitarea de vinuri - 2.000 lei;

c) pentru depozitarea de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri - 50.000 lei;

d) pentru depozitarea de produse intermediare - 100.000 lei;

e) pentru depozitarea de alcool etilic şi/sau băuturi spirtoase -100.000 lei;

f) pentru depozitarea de arome alimentare - 5.000 lei;

g) pentru depozitarea de tutun prelucrat - 500.000 lei;

h) pentru depozitarea de produse energetice, exceptând depozitarea de produse energetice destinate exclusiv aprovizionării aeronavelor, navelor şi ambarcaţiunilor, precum şi depozitarea de GPL- 500.000 lei;

i) pentru depozitarea de produse energetice destinate exclusiv aprovizionării aeronavelor, navelor si ambarcaţiunilor - 20.000 lei;

j) pentru depozitarea de GPL - 50.000 lei;

k) pentru depozitarea exclusivă de biocombustibili şi biocarburanţi - 20000 lei.

(45) în cazul antrepozitarilor autorizaţi care depozitează mai multe categorii de produse accizabile, obligaţia acestora este de a constitui capitalul social minim subscris şi vărsat corespunzător acelei categorii de produse accizabile pentru care este prevăzut cuantumul cel mai mare.

(46) în cazul antrepozitarilor autorizaţi care deţin atât antrepozite fiscale pentru producţie, cât şi antrepozite fiscale pentru depozitare, obligaţia acestora este de a constitui capitalul social minim subscris şi vărsat corespunzător acelei activităţi pentru care este prevăzut cuantumul cel mai mare.”

9. La punctul 84 alineatul (9), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) o notă întocmită de autoritatea vamală teritorială ca urmare a supravegherii fabricării unui lot din fiecare produs finit din care să rezulte cantităţile de materii prime utilizate, cantităţile de produse finite obţinute şi consumurile de utilităţi. Prezentarea acestei note nu este necesară în cazul operatorilor economici care nu solicită funcţionarea în regim de probe tehnologice.”

10. La punctul 84, după alineatul (21) se introduc două noi alineate, alineatele (211) şi (212), cu următorul cuprins:

„Codul fiscal

Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

Art. 20622

……………………………………………………………………

(3) Cererea trebuie să conţină informaţii şi să fie însoţită de documente cu privire la:

……………………………………………………………………

g) capacitatea maximă de producţie a Instalaţiilor şi utilajelor în 24 de ore, în cazul locului propus pentru producţia produselor accizabile, şi/sau capacitatea de depozitare, în cazul locului propus pentru depozitarea exclusivă a produselor accizabile, declarate pe propria răspundere de persoana fizică ori de administratorul persoanei juridice care intenţionează să fie antrepozitar autorizat.

Norme metodologice

(211) Declaraţia pe propria răspundere privind capacitatea de depozitare va cuprinde informaţii referitoare la capacitatea maximă de depozitare deţinută în antrepozitul fiscal, precum şi informaţii cu privire la nivelul intrărilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an.

(212) Capacitatea de depozitare se declară în unitatea de măsură prevăzută în anexa nr. 1 de la titlul VII din Codul fiscal, în funcţie de tipul de produse accizabile.”

11. La punctul 85, după alineatul (14) se introduc două noi alineate, alineatele (15) şi (16), cu următorul cuprins:

„Codul fiscal

Condiţii de autorizare

Art. 20623. - (1) Autoritatea competentă eliberează autorizaţia de antrepozit fiscal pentru un loc numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) locul urmează a fi folosit pentru producerea, transformarea, deţinerea, primirea şl/sau expedierea produselor accizabile în regim suspensiv de accize. În cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, volumul mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an trebuie să fie mai mare decât limitele prevăzute în normele metodologice, diferenţiate în funcţie de grupa de produse depozitate şi de accizele aferente produselor depozitate;

Norme metodologice

(15) Un loc poate fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare atunci când volumul mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an calendaristic depăşeşte limitele prevăzute mai jos:

a) bere - 1.500 hi de produs;

b) vinuri şi băuturi fermentate - 1.500 hi de produs;

c) produse intermediare - 1.250 hi de produs;

d) băuturi spirtoase - 250 hi de alcool pur;

e) alcool etilic - 1.000 hi de alcool pur;

f) băuturi alcoolice în general - 300 hi de alcool pur:

g) tutun prelucrat - o cantitate a cărei valoare la preţui de vânzare cu amănuntul în cazul ţigaretelor, respectiv la preţul de livrare în celelalte cazuri să nu fie mai mică de 2.500.000 euro;

h) produse energetice - 3.500 tone;

i) antrepozitele fiscale de depozitare autorizate în exclusivitate pentru aprovizionarea aeronavelor şi, respectiv, a navelor şi ambarcaţiunilor, cu produse energetice destinate utilizării drept combustibil - 100 tone;

j) rezerva de stat şi de mobilizare - 10 tone;

k) arome alimentare, extracte şi concentrate alcoolice - 15 hi de alcool pur;

l) antrepozitele fiscale autorizate în exclusivitate pentru a efectua operaţiuni de distribuţie a băuturilor alcoolice şi de tutunuri prelucrate destinate consumului sau vânzării la bordul navelor şi aeronavelor - o cantitate a cărei valoare la preţul de livrare să nu fie mai mică de 100.000 euro.

(16) Până la data de 31 iulie, respectiv 31 ianuarie a fiecărui an, autorităţile vamale teritoriale vor verifica şi vor transmite direcţiei care asigură secretariatul Comisiei o situaţie privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (15) de către antrepozitarii autorizaţi pentru depozitarea produselor accizabile, precum şi propuneri după caz.”

12. La punctul 85, după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alineatele (121) şi (122), cu următorul cuprins:

„(121) Într-un antrepozit fiscal de depozitare se pot depozita produse din grupa băuturilor alcoolice, în stare îmbuteliată, în partide separate, respectiv bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse intermediare, băuturi spirtoase.

(122) Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de depozitare de alcool etilic şi de distilate în stare vărsată numai dacă deţine în proprietate rezervoare calibrate avizate de Biroul Român de Metrologie Legală.”

13. La punctul 86, alineatele (9), (11) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(9) Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia produselor accizabile, care după expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei de antrepozit fiscal doresc reautorizarea locului ca antrepozit fiscal, vor depune la autoritatea vamală teritorială, cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei, o cerere de reautorizare, după modelul prevăzut în anexa nr. 38, la care se vor anexa documentele prevăzute la pct. I nr. 10 şi 12 şi pct. III din această anexă, declaraţia privind capacitatea maximă de producţie în 24 de ore prevăzută la pct. 84 alin. (21), o situaţie privind ieşirile totale de produse accizabile, cantităţile totale de produse accizabile deplasate în regim suspensiv de accize la nivel naţional, intracomunitar şi la export în anul anterior reautorizării, precum şi orice alte documente în cazul în care intervin modificări asupra datelor prezentate anterior la autorizare.

……………………………………………………………………

(11) Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitarea produselor accizabile, care doresc reautorizarea locului ca antrepozit fiscal, vor depune ia autoritatea vamală teritorială, cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei, o cerere de reautorizare, după modelul prevăzut în anexa nr. 38, la care se vor anexa documentele prevăzute la pct. I nr. 10 şi 12 şi pct. III din această anexă, o situaţie privind ieşirile totale de produse accizabile, cantităţile totale de produse accizabile deplasate în regim suspensiv de accize la nivel naţional, intracomunitar şi la export în anul anterior reautorizării, precum şi orice alte documente în cazul în care intervin modificări asupra datelor prezentate anterior la autorizare.

(12) în termen de 30 de zile de la depunerea cererilor potrivit prevederilor alin. (9) şi (11) autoritatea vamală teritorială va înainta documentaţiile complete către direcţia de specialitate care asigură secretariatul Comisiei sau Comisiei teritoriale, după caz, însoţite de un referat întocmit de autoritatea vamală teritorială care să cuprindă punctul de vedere asupra legalităţii şi oportunităţii reautorizării antrepozitului fiscal şi, după caz, aspectele sesizate privind neconcordanţa cu datele şi informaţiile prezentate de antrepozitarul autorizat. Aceste referate vor purta semnătura şi ştampila autorităţii vamale teritoriale.”

14. La punctul 86, alineatul (10) se abrogă.

15. La punctul 90 subpunctul 90.3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi în cazul antrepozitelor fiscale autorizate pentru depozitarea produselor energetice.”

16. La punctul 106, alineatele (2), (4), (6) şi (14) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Livrarea produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Codul fiscal din antrepozitele fiscale sau din locurile în care au fost recepţionate de către destinatarii înregistraţi se efectuează numai în momentul în care furnizorul deţine documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată cumpărătorului.

……………………………………………………………………

 (4) Accizele aferente produselor energetice livrate din antrepozitele fiscale sau din locurile în care au fost recepţionate de către destinatarii înregistraţi se achită de către furnizori sau de către cumpărători în contul corespunzător de venituri al bugetului de stat, deschis la unităţile Trezoreriei Statului în raza cărora îşi au sediul furnizorii, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificările şi completările ulterioare.

……………………………………………………………………

 (6) Pe baza comenzii depuse de cumpărător, furnizorii emit cumpărătorilor o factură pro forma (cod 14-4-10/aA), în care vor fi menţionate: denumirea produsului, cantitatea, valoarea accizei datorate, precum şi informaţii cu privire la denumirea şi codul de identificare fiscală al antrepozitarului autorizat sau al destinatarului înregistrat, în numele căruia se efectuează plata accizelor, precum şi cele privind unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia acesta îşi are sediul.

……………………………………………………………………

 (14) Unităţile trezoreriei statului vor elibera zilnic, la solicitarea antrepozitarilor autorizaţi sau destinatarilor înregistraţi, copii ale extraselor contului de venituri al bugetului de stat în care au fost evidenţiate accizele virate în numele acestora.”

17. La punctul 108, după alineatul (82) se introduc trei noi alineate, alineatele (83)-(85), cu următorul cuprins:

„Codul fiscal

Garanţii

Art. 20654

(4) Garanţia reprezintă 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta la nivelul unui an, potrivit capacităţilor tehnologice de producţie pentru antrepozitul de producţie nou-înfiinţat, respectiv 6% din valoarea accizelor aferente tuturor intrărilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an potrivit capacităţilor de depozitare, pentru antrepozitul fiscal de depozitare nou-înfiinţat. Pentru antrepozitarii autorizaţi, valoarea garanţiei se va calcula prin aplicarea procentului de 6% la valoarea accizelor aferente ieşirilor de produse accizabile din ultimul an, Iar în cazul antrepozitului fiscal de producţie, valoarea garanţiei nu poate fi mai mică de 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta potrivit capacităţilor tehnologice de producţie. Tipul, modul de calcul, valoarea şi durata garanţiei vor fi prevăzute în normele metodologice.

(41) Valoarea garanţiei nu poate fi mai mică decât cuantumul stabilit în normele metodologice, în funcţie de natura produselor accizabile ce urmează a fi realizate sau depozitate.

Norme metodologice

(83) Cuantumul garanţiei constituite de antrepozitarii autorizaţi pentru depozitarea produselor accizabile nu poate fi mai mic decât 6% din valoarea accizelor aferente limitelor trimestriale prevăzute la pct. 85 alin. (15), raportate la nivelul unui an.

(84) Antrepozitarii autorizaţi care depozitează mai multe categorii de produse accizabile au obligaţia de a constitui garanţia corespunzătoare acelei categorii de produse accizabile pentru care este prevăzut cuantumul cel mai mare.

(85) Antrepozitarii autorizaţi care deţin atât antrepozite fiscale de producţie, cât şi antrepozite fiscale de depozitare au obligaţia de a constitui atât garanţia minimă prevăzută pentru antrepozitele fiscale de producţie, cât şi garanţia minimă prevăzută pentru antrepozite fiscale de depozitare.”

18. La punctul 108, alineatele (10), (16) şi (17) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(10) Antrepozitarul autorizat care deţine şi calitatea de expeditor înregistrat trebuie să constituie garanţia atât în calitate de antrepozitar autorizat, cât şi în calitate de expeditor înregistrat.

……………………………………………………………………

 (16) Pentru antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare, nivelul garanţiei se actualizează în funcţie de cantităţile de produse accizabile ieşite în anul precedent.

(17) Pentru antrepozitarul autorizat pentru producţie, care deţine şi antrepozite fiscale de depozitare, nivelul garanţiei pentru antrepozitele fiscale de depozitare se actualizează în funcţie de ieşirile de produse accizabile din anul precedent, altele decât cele provenite din antrepozitul de producţie propriu.”

19. La punctul 111 alineatul (21), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) în situaţiile prevăzute la art. 20658 alin. (1) lit. d) şi f) din Codul fiscal;”.

20. La punctul 111, alineatul (43) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(43) în situaţiile prevăzute la art. 20658 alin. (1) lit. b), c), e), g), n) şi i) din Codul fiscal, scutirea se acordă indirect. Livrarea produselor se face la preţuri cu accize, urmând ca operatorii economici utilizatori să solicite restituirea accizelor.”

21. La punctul 113, subpunctul 113.1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„113.1.2. (1) în situaţia prevăzută la art. 20660 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, scutirea se acordă direct cu condiţia ca aprovizionarea produselor energetice să se efectueze numai de la un antrepozit fiscal.

(2) Livrarea produselor energetice destinate utilizării drept combustibil pentru navigaţia în apele comunitare şi pentru navigaţia pe căile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, se poate efectua la preţuri fără accize către:

a) operatorii economici care deţin certificate de autorizare ca distribuitori de combustibil pentru navigaţie, eliberate de autoritatea competentă în domeniul naval;

b) persoana care deţine certificat de autorizare pentru navigaţie. Prin certificat de autorizare pentru navigaţie se înţelege orice document care atestă că nava este luată în evidenţa autorităţilor competente din România ori din statul în care aceasta este înregistrată;

c) instituţiile de stat care implică apărarea, ordinea publică, sănătatea publică, siguranţa şi securitatea naţională.

(3) Scutirea se acordă direct şi în cazul în care produsele energetice utilizate de operatorii economici care deţin certificate de autorizare pentru navigaţie provin din achiziţii intracomunitare proprii. I

(4) în situaţia prevăzută ia alin. (3), operatorii economici trebuie să deţină şi calitatea de destinatar înregistrat.

(5) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) lit. a), care dispun de spaţii de depozitare corespunzătoare şi efectuează operaţiuni de alimentare cu combustibil a navelor şi ambarcaţiunilor, trebuie să se autorizeze ca antrepozite fiscale de depozitare.

(6) Deplasarea produselor energetice destinate utilizării drept combustibil pentru navigaţie, în cazul navelor aflate în alte porturi decât cele situate în apropierea antrepozitului fiscal care asigură alimentarea navelor, trebuie să fie însoţită de exemplarul tipărit al documentului administrativ electronic. La rubrica «Destinatar» se vor înscrie tot datele expeditorului, iar în rubrica «Locul livrării» se va înscrie adresa portului în cauză. După sosirea produselor la destinaţie, expeditorul va întocmi raportul de primire în maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea deplasării produselor, utilizând sistemul informatizat.

(7) Zilnic, antrepozitele fiscale de producţie sau de depozitare, altele decât cele prevăzute la alin. (5), vor înscrie toate cantităţile de combustibil livrate cu destinaţia utilizării exclusive pentru nave în jurnale speciale, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 52.2.

(8) Jurnalele menţionate la alin. (7) se vor întocmi pentru fiecare lună calendaristică în baza documentelor de evidenţă operativă şi vor fi transmise on-line, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei de raportare, autorităţii vamale teritoriale, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(9) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (5) vor înregistra zilnic toate cantităţile intrate şi ieşite în jurnalele privind intrările şi ieşirile de combustibil destinate utilizării exclusive pentru nave, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 53.2.

(10) Jurnalele menţionate la alin. (9) se vor întocmi pentru fiecare lună calendaristică în baza documentelor de evidenţă operativă şi vor fi transmise on-line până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei de raportare autorităţii vamale teritoriale, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(11) în cazul deplasării produselor energetice destinate utilizării drept combustibil pentru navigaţie, realizată de antrepozitul fiscal care alimentează efectiv navele, aceasta va fi însoţită de avizul de însoţire sau de factură.

(12) Livrarea din antrepozitele fiscale către nave a combustibilului pentru navigaţie se face numai după depunerea la antrepozitul fiscal a următoarelor documente:

a) copia atestatului de bord/carnetului de ambarcaţiune;

b) copia certificatului de autorizare pentru navigaţie a navei care urmează a fi aprovizionată, după caz;

c) declaraţia pe propria răspundere a administratorului sau a reprezentantului legal cu privire la utilizarea combustibilului pentru navigaţie achiziţionat în regim de scutire de la plata accizelor, în cazul operatorilor economici din România.

(13) După efectuarea aprovizionării navei cu combustibil pentru navigaţie, o copie a documentului de livrare semnat de comandantul navei sau de reprezentantul companiei de care aparţine nava se va depune la antrepozitul fiscal de la care nava a fost aprovizionată.

(14) Livrarea combustibilului pentru navigaţie din antrepozitele fiscale către operatorii economici prevăzuţi la alin. (2), inclusiv către antrepozite fiscale autorizate exclusiv pentru aprovizionarea navelor cu combustibil pentru navigaţie, se face numai după marcarea şi colorarea acestuia potrivit prevederilor pct. 113.10.

(15) Potrivit prevederilor art. 23 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instalaţiile plutitoare de tipul macaralelor, cu sau fără propulsie, sunt considerate nave.”

22. La punctul 113 subpunctul 113.4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) În situaţiile prevăzute la art. 20660 alin. (1) lit. f) şi g) din Codul fiscal, scutirea se acordă indirect, cu condiţia ca aprovizionarea să se efectueze de la un antrepozit fiscal.”

23. La punctul 113 subpunctul 113.8, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(6) Amestecul în vrac dintre biocarburanţi şi carburanţii tradiţionali, în conformitate cu legislaţia specifică, se poate realiza în regim suspensiv de accize numai în antrepozitele fiscale pentru producţia sau depozitarea produselor energetice.

(7) Amestecul în vrac dintre biocombustibili şi combustibilii tradiţionali se poate realiza în regim suspensiv de accize numai în antrepozitele fiscale pentru producţia sau depozitarea produselor energetice.”

24. La punctul 113 subpunctul 113.8, alineatul (8) se abrogă.

25. La punctul 113 subpunctul 113.10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Marcarea motorinei şi a kerosenului se realizează în antrepozite fiscale, cu excepţia antrepozitelor fiscale autorizate exclusiv pentru aprovizionarea navelor cu combustibil pentru navigaţie. Marcarea se realizează sub supraveghere fiscală, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.”

Art. II. - Prevederile art. I pct. 19 şi 20 se aplică începând cu data de 1 martie 2013.

Art. III. - (1) începând cu data de 1 martie 2013 nu se mai acordă scutire directă de la plata accizelor la achiziţionarea alcoolului etilic şi produselor alcoolice prevăzute la art. 2062 lit. a) din Codul fiscal ce urmează a fi utilizate conform art. 20658 alin. (1) lit. g) şi h) din Codul fiscal.

(2) Cantităţile de alcool etilic şi produse alcoolice achiziţionate până la data de 1 martie 2013 pot fi utilizate în conformitate cu prevederile art. 20658 lit. g) şi h) până la epuizarea cestora.

(3) Antrepozitarii autorizaţi, care deţin antrepozite fiscale de depozitare destinate în exclusivitate pentru aprovizionarea aeronavelor cu combustibil şi a căror garanţie este mai mică decât cuantumul garanţiei minime, au obligaţia ca în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri să facă dovada constituirii garanţiei minime, la autoritatea vamală teritorială.

(4) Neconstituirea garanţiei minime atrage revocarea autorizaţiei de antrepozit fiscal.

(5) în maximum 15 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (3), autoritatea vamală teritorială va transmite direcţiei de specialitate care asigură secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate o situaţie cu operatorii economici care nu s-au conformat obligaţiei privind constituirea garanţiei minime.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2013.

Nr. 20.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Cristian Ghibu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian Ghibu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2013.

Nr. 77.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenţa de explorare nr. 15.986/2013 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Diosig (F 1504H), judeţul Bihor, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială TRANSGEX - S.A., localitatea Oradea, judeţul Bihor, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă Licenţa de explorare nr. 15.987/2013 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Cordău Nord-Est, judeţul Bihor, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială AQUA PRESIDENT - S.R.L., satul Băile Felix, judeţul Bihor, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2013.

Nr. 5.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 309/2010

 

Având în vedere prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, şi ale Hotărârii Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 8 din 19 decembrie 2012, prin care a fost aprobat Actul adiţional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Actul adiţional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 309/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 9 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Marius Arthur Ursu

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2013.

Nr. 31.

 

ANEXĂ

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

Nr. 155 din 15 ianuarie 2013

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU Şl PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Nr. 477 din 15 ianuarie 2013

 

ACT ADIŢIONAL Nr. 3

la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (UNNPR), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 41, sectorul 1, reprezentată de domnul notar public dr. Dumitru Viorel Mănescu, preşedinte,

şi

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202 A, et. 1, sectorul 6, reprezentata de domnul Marius Arthur Ursu, director general,

denumite în continuare părţi,

având în vedere prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

încheie următorul act adiţional:

Art. I. - La capitolul III „Atribuţiile ANCPI prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară” se abrogă prevederile pct. 5, 51, 52, 53 şi 6.

De asemenea, la acelaşi capitol se introduc punctele 54, 55, 56 şi 57 referitoare la procedura privind modalitatea de încasare, virare şi înregistrare a tarifelor în evidenţele contabile ale oficiilor teritoriale, cu următorul cuprins:

„54. Notarul public va fi identificat în mod unic în aplicaţia informatică în vederea înregistrării cererilor.

55. Notarii publici încasează tarifele stabilite prin acte normative pentru serviciile ce urmează a fi prestate de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, prin birourile teritoriale, eliberând solicitanţilor documente de plată proprii.

56. (1) Notarul public transmite cererile de prestare a serviciilor de cadastru şi/sau publicitate imobiliară la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară competent.

(2) în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, oficiul teritorial înştiinţează fiecare notar cu privire la contravaloarea serviciilor prestate în cursul lunii precedente, prin transmiterea borderoului lunar generat din Registrul general de intrare.

(3) Până în data de 14 a fiecărei luni, notarul public contrasemnează borderoul lunar pe care îl va comunica oficiului teritorial. În situaţia existenţei unor neconcordanţe, până la aceeaşi dată notarul public va înştiinţa oficiul teritorial în vederea concilierii, conform unei proceduri de conciliere aprobate de ANCPI şi UNNPR.

(4) Dacă notarul public nu înştiinţează oficiul teritorial în termenul stabilit, contravaloarea serviciilor prestate din borderoul lunar se consideră acceptată de către acesta.

(5) în data de 15 a lunii, oficiul teritorial emite factura ce reprezintă contravaloarea serviciilor prestate şi agreate, aferente lunii precedente.

(6) Contravaloarea facturii fiscale emise se achită în termen de maximum 10 zile de la data emiterii acesteia, prin depunere la casierie sau prin virament bancar în contul oficiului teritorial prestator.

(7) în situaţia în care termenele prevăzute anterior corespund unor zile nelucrătoare sau de sărbătoare legală, acestea se vor prelungi până la sfârşitul primei zile lucrătoare următoare.

57. Birourilor notariale identificate cu debite li se va restricţiona accesul la aplicaţia informatică până la achitarea integrală a creanţelor fiscale înregistrate pe numele acestora.”

Art. II. - După capitolul IV1 „Procedura comunicării on-line a actelor între notarii publici şi oficiile teritoriale”, se introduc trei capitole noi, capitolele IV2, IV3 şi IV4, cu următorul cuprins:

„IV2. Procedura eliberării certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar, în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, în aplicarea dispoziţiilor art. 111 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

În cadrul unităţilor administrativ-teritoriale stabilite prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară, realizat pe baza strategiei ANCPI, notarii publici pot elibera certificate pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi certificate de legatar sau moştenitor, în baza cărora oficiile teritoriale intabulează dreptul de proprietate în cartea funciară.

ANCPI va comunica UNNPR anual, până la data de 31 martie, sau ori de câte ori se impune lista actualizată a unităţilor administrativ-teritoriale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică, incluse în programul naţional conform strategiei ANCPI. Lista actualizată se va afişa şi pe pagina de internet www.ancpi.ro

Eliberarea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar se îndeplineşte de către notarii publici, la sesizarea scrisă a oficiului teritorial, după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor cu privire la calitatea de posesor sau, după caz, a termenului de soluţionare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice cadastrale, pe baza documentelor prevăzute de art. 111 alin. (3) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ataşate în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana împuternicită din cadrul oficiului teritorial.

Modelul adeverinţei emise de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, din care rezultă că s-a îndeplinit procedura de afişare a documentelor tehnice ale cadastrului, cuprinzând informaţiile cu privire la imobile şi posesorii acestora şi faptul că nu s-au formulat contestaţii sau cereri de rectificare cu privire la posesie, este prevăzut în anexa nr. 1.

Eliberarea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar este permisă pentru:

- imobilele situate în intravilan, fie că acestea sunt împrejmuite sau neîmprejmuite, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul legilor fondului funciar;

- imobilele împrejmuite situate în extravilan, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul legilor fondului funciar;

- imobilele neîmprejmuite situate în extravilan, cu excepţia celor care au făcut obiectul legilor fondului funciar.

Dispoziţiile referitoare la eliberarea certificatului nu se aplică imobilelor neîmprejmuite situate în extravilan care au făcut obiectul legilor fondului funciar, imobilelor aflate în domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, imobilelor scoase din circuitul juridic şi imobilelor care fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanţelor de judecată.

Plata onorariilor şi a tarifelor în vederea eliberării certificatelor şi a dezbaterii procedurilor succesorale se face de către ANCPI, din sumele alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, precum şi din alte surse financiare alocate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale sau din surse internaţionale, conform art. 8 alin. (3) coroborat cu art. 8 alin. (151) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Plata onorariilor percepute în vederea eliberării certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar şi a certificatului de moştenitor sau legatar se face în termen de 30 de zile de la data eliberării.

Cuantumul onorariilor notariale ce se vor percepe pentru eliberarea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar este de 50 lei/certificat.

Pentru emiterea certificatului de moştenitor, cu ocazia dezbaterii succesiunilor în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, cuantumul onorariului notarial este de 150 lei/ autorul succesiunii.

IV3. Procedura eliberării certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar, în cadrul lucrărilor de cadastru sporadic, pentru suprafeţele deţinute în plus, în aplicarea dispoziţiilor art. 581 alin. (2) lit. c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

În cazul lucrărilor de înregistrare în cadastru şi în cartea funciară realizate la cererea persoanelor interesate certificatul pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar se eliberează pentru imobilele situate în intravilan, împrejmuite sau neîmprejmuite, precum şi pentru imobilele împrejmuite situate în extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale.

Certificatul pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari nu se poate elibera cu privire la imobilele aflate în domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, imobilele scoase din circuitul juridic şi cu privire la imobilele care fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanţelor de judecată.

La cerere, persoana autorizată întocmeşte o documentaţie cadastrală pentru întregul imobil, care se recepţionează de OCPI şi se atribuie număr cadastral, pe flux întrerupt, după verificarea efectuată la teren de către inspectorul de cadastru.

La cererea persoanei interesate, primăria unităţii administrativ-teritoriale afişează documentaţia cadastrală pentru o perioadă de 30 de zile, în care se poate contesta posesia. Contestaţia se va înregistra la primăria unităţii administrativ-teritoriale şi va fi însoţită de dovada sesizării instanţei de judecată.

- După încheierea perioadei de afişare, primăria va elibera o adeverinţă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, din care să rezulte că s-a îndeplinit procedura de afişare a documentaţiei cadastrale a imobilului, precum şi dacă posesia a fost sau nu contestată.

A. În cazul în care posesia nu a fost contestată, posesorul cere notarului public eliberarea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

La cerere se vor anexa:

a) adeverinţa eliberată de primărie, din care să rezulte că s-a îndeplinit procedura de afişare a documentaţiei cadastrale a imobilului şi că posesia nu a fost contestată;

b) certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că posesorul este cunoscut că deţine diferenţa de suprafaţă sub nume de proprietar şi că aceasta nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscrisă în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale [prevăzut la art. 111 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 7/1996]. Modelul certificatului este prevăzut în anexa nr. 4;

c) înscrisul doveditor al posesiei, atunci când acesta există [prevăzut la art. 111 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 7/1996];

d) copie de pe actele de identitate şi stare civilă [prevăzută la art. 111 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 7/1996].

În baza cererii, a actelor anexate acesteia şi a declaraţiei pe propria răspundere a posesorului, care va cuprinde elementele prevăzute la art. 111 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 7/1996, dată în formă autentică, notarul public va elibera certificatul pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar.

În temeiul actelor de proprietate şi al certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar se va solicita intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra întregului imobil.

În situaţia în care în termen de 6 luni de la recepţia documentaţiei cadastrale nu se solicită înscrierea în cartea funciară în condiţiile mai sus menţionate, numărul cadastral va fi anulat din oficiu.

B. În cazul în care posesia a fost contestată sau notarul public emite încheierea de respingere a cererii de eliberare a certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar, se va proceda astfel:

În baza documentaţiei cadastrale, a actului de proprietate şi a înscrisurilor prevăzute la art. 111 alin. (3) lit. c)-f) din Legea nr. 7/1996, se intabulează dreptul de proprietate asupra suprafeţei din act şi se notează posesia pentru diferenţa de suprafaţă.

Concomitent, în cartea funciară se vor nota din oficiu contestaţia şi acţiunea civilă cu privire la obiectul contestaţiei înregistrată fa instanţa competentă sau, după caz, încheierea notarială de respingere.

În situaţia în care în termen de 6 luni de la recepţia documentaţiei cadastrale nu se solicită înscrierea în cartea funciară în condiţiile mai sus menţionate, numărul cadastral va fi anulat din oficiu.

IV4. Procedura notării posesiei în cartea funciară, în situaţia în care nu există acte de proprietate pentru imobilele aflate în proprietate privată, în aplicarea dispoziţiilor art. 581 alin. (6) din Legea nr. 7/1996

În cazul imobilelor proprietate privată, în situaţia în care nu există acte de proprietate asupra terenului, persoanele interesate pot solicita notarea posesiei în cartea funciară în baza documentaţiei cadastrale şi a următoarelor înscrisuri:

a) certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că:

- posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar;

- imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţi lor administrativ-teritoriale;

- primăria are/nu are cunoştinţă despre existenţa unor acţiuni în justiţie cu privire la imobilul respectiv;

- imobilul a făcut/nu a făcut obiectul legilor de retrocedare. Modelul certificatului este prevăzut în anexa nr. 5.

b) declaraţia pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care acesta declară că:

- posedă imobilul sub nume de proprietar;

- este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul matrimonial;

- nu a înstrăinat sau grevat imobilul;

- imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;

- imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;

- imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor;

- înscrisul doveditor al posesiei provine de la părţile semnatare ale acestuia; în cazul în care nu există înscris doveditor, va declara că nu deţine şi nu are cunoştinţă de existenţa unui astfel de înscris;

c) înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există;

d) copie de pe actele de identitate şi stare civilă. Cererea de notare în cartea funciară a posesiei asupra terenului va fi soluţionată de oficiul teritorial pe flux integrat.

În situaţia în care pe terenul cu privire la care s-a notat posesia sunt edificate construcţii pentru care există acte de proprietate, dreptul de proprietate asupra acestora se va intabula în cartea funciară.”

Art. III. - Comisionul prevăzut la art. 8 alin. (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se va determina în baza unui studiu economic, care se va finaliza până la data de 31 decembrie 2013.

Art. IV. - În situaţii urgente, de a căror rezolvare depinde întocmirea actelor notariale sau soluţionarea cererilor de înscriere în evidenţele de cadastru şi/sau publicitate imobiliară, precum şi în cazul efectuării unor anchete administrative, părţile semnatare îşi vor comunica reciproc, cu celeritate, informaţiile solicitate, în măsura în care acestea sunt deţinute.

Art. V. - În vederea realizării proiectelor de interes comun, părţile semnatare vor efectua un schimb reciproc de date. În acest sens, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară va pune la dispoziţia Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România informaţii geospaţiale şi alte produse de tip ortofotoplan care sunt de interes public.

Art. VI. - Prezentul act adiţional s-a încheiat în două exemplare originale, câte unu( pentru fiecare dintre părţile semnatare, şi va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din protocol.

 

UNIUNEA NAŢIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

Notar public,

dr. Dumitru Viorel Mănescu,

preşedinte

AGENŢIA NAŢIONALA DE CADASTRU Şl PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Director general,

Marius Arthur Ursu

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 4 la protocolul de colaborare)

 

Modelul adeverinţei emise de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.......................................

 

Stimată doamnă notar public,/

Stimate domn notar public,

 

Vă comunicăm că la data de..................conform dispoziţiilor art. 112 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a îndeplinit procedura de afişare a documentelor tehnice ale cadastrului întocmite pentru imobilul situat în localitatea ..................adresa poştală................., în suprafaţă de................., având identificator unic (nr. cadastral) ................., precum şi faptul că posesorul/posesorii acestui imobil (nume, prenume, CNP)................. nu a/au fost contestat/contestaţi.

Precizăm că nu s-au formulat contestaţii cu privire la calitatea de posesor sau cereri de rectificare a documentelor tehnice cadastrale referitoare la imobilul identificat mai sus.

Vă rugăm să eliberaţi certificatul privind înscrierea în cartea funciară a posesorului/posesorilor ca proprietar/proprietari al/ai imobilului menţionat mai sus.

Anexăm în copie certificată următoarele documente:

a) planul cadastral al sectorului cadastral;

b) certificatul eliberat de Primăria.................;

c) declaraţia pe propria răspundere a posesorului;

d) înscrisul doveditor al posesiei (atunci când acesta există);

e) copie de pe actele de identitate şi de stare civilă.

 

Director

…………………………..

(nume şi prenume)

…………………………..

(semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la protocolul de colaborare)

 

Modelul adeverinţei eliberate de primărie

 

Primăria unităţii administrativ-teritoriale....................................................

 

Stimată doamnă notar public,/

Stimate domn notar public,

 

Vă comunicăm că la data de ................. s-a îndeplinit procedura de afişare a documentaţiei cadastrale recepţionate de oficiul teritorial, întocmită pentru imobilul situat în localitatea................., adresa poştală................., în suprafaţă de.............., având identificator unic (nr. cadastral)..................precum şi faptul că posesorul/posesorii acestui imobil (nume, prenume, CNP) ................. nu a/au fost contestat/contestaţi.

Precizăm că nu s-au formulat contestaţii cu privire la posesia asupra acestui imobil.

Vă rugăm să eliberaţi certificatul privind înscrierea în cartea funciară a posesorului/posesorilor ca proprietar/proprietari al/ai imobilului menţionat mai sus.

Anexăm în copie certificată următoarele documente:

a) planul cadastral al sectorului cadastral;

b) certificatul eliberat de Primăria.................;

c) înscrisul doveditor al posesiei (atunci când acesta există);

d) copie de pe actele de identitate şi de stare civilă.

 

Primar

…………………………..

(nume şi prenume)

…………………………..

(semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 6 la protocolul de colaborare)

 

Modelul certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar

 

ROMÂNIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC...........

Sediul..................

 

CERTIFICAT

pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar nr. ................

 

Anul ............... luna ................ ziua .................

Subsemnatul................................notar public,

în baza Adeverinţei nr. .........../emise de........................şi a următoarelor documente certificate pentru conformitate cu originalul:

- ………………………

certific că s-a îndeplinit procedura prevăzută de Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la imobilul situat în unitatea administrativ-teritorială...................., adresa poştală ...................., în suprafaţă de .....................având identificator unic (nr. cadastral).....................având ca posesori necontestaţi pe:

............................., cu domiciliul în...............................identificat prin.................., CNP....................;

..............................cu domiciliul în...............................identificat prin.................., CNP................

Prezentul certificat stă la baza înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară potrivit Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

S-a perceput onorariul de........................lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. .....................

 

Notar public,

…………………………..

L.S.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 7 la protocolul de colaborare)

 

Modelul certificatului eliberat de primărie din care rezultă că posesorul este cunoscut că deţine diferenţa de suprafaţă sub nume de proprietar

 

CERTIFICAT

 

Ca urmare a Cererii nr. ....................din data de......................se certifică prin prezenta că

domnul..............................., cu domiciliul în....................., identificat prin ................, CNP....................;

doamna.............................., cu domiciliul în ...................., identificată prin ................, CNP.....................

subscrisa ........................................ cu sediul în ............................ CUI...................

deţine imobilul identificat cu nr. cadastral...................., în suprafaţa de.........mp, după cum urmează:

- suprafaţa de....................mp, conform actelor de proprietate,

- suprafaţa de....................mp, reprezentând diferenţa rezultată din măsurători, sub nume de proprietar.

De asemenea, se certifică faptul că această diferenţă de suprafaţă nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscrisă în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.

 

Primar

…………………………..

(nume şi prenume)

…………………………..

(semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 8 la protocolul de colaborare)

 

Modelul certificatului eliberat de primărie din care rezultă că posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar şi că acesta nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale

 

CERTIFICAT

 

Ca urmare a Cererii nr. ......din data de.................se certifică prin prezenta că

domnul................., cu domiciliul în ....................... identificat prin ................, CNP................;

doamna........................, cu domiciliul în ............................. identificată prin ..............., CNP................,

sunt cunoscuţi că deţin imobilul identificat cu nr. cadastral ................. în suprafaţa de ................mp, sub nume de proprietar.

De asemenea, se certifică că acest imobil:

- nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

- face/nu face obiectul unor acţiuni în justiţie cu privire la care primăria are cunoştinţă;

- a făcut/nu a făcut obiectul legilor de retrocedare.

 

Primar

…………………………..

(nume şi prenume)

…………………………..

(semnătura şi ştampila)

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2012-23 ianuarie 2013

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15,16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

Începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2012-23 ianuarie 2013, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 1,30% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 0,56% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 0,50% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 17 ianuarie 2013.

Nr. 1.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru modificarea notei anexei nr. 4 la Normele privind autorizarea şi desfăşurarea activităţii de subscriere şi cedare în reasigurare a riscurilor de catastrofă naturală, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2012

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 20 decembrie 2012, prin care s-a aprobat modificarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea activităţii de subscriere şi cedare în reasigurare a riscurilor de catastrofă naturală, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2012,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. - Nota anexei nr. 4 la Normele privind autorizarea şi desfăşurarea activităţii de subscriere şi cedare în reasigurare a riscurilor de catastrofă naturală, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 şi 449 bis din 5 iulie 2012, se modifică si va avea următorul cuprins:

NOTĂ:

Coeficienţii de ajustare se aplică prin înmulţire cu sumele în sarcina reasiguratorilor. În cazul în care asigurătorul prezintă orice forme de garanţii pentru riscurile cedate în reasigurare, emise de entităţi financiare cotate conform tabelului de mai sus, sau contractele de retrocesiune pentru portofoliul de riscuri catastrofale retrocesionat conţin clauza «cut through» se va putea lua în considerare ratingul entităţilor financiare sau al retrocesionarilor la aplicarea coeficienţilor de ajustare din acelaşi tabel, cu notificarea scrisă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, însoţită de documentele specifice.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Art. III. - Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2013.

Nr. 2.