MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 19/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 19         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 10 ianuarie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.172/2012. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.162/3.885/82/2012. - Ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public a! statului, publicată în Monitorul Oficia! al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a punerii în funcţiune a unor lucrări de investiţii.

2. Se constituie dreptul de administrare şi se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, prin Agenţia Căi Navigabile Călăraşi, bunul imobil „Teren staţie semaforică comuna Unirea”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în conformitate cu înregistrările din cartea funciară.

3. Se modifică unele caracteristici precum: denumirea, descrierea tehnică, vecinii, adresa, valoarea de inventar şi codul de clasificare ale bunurilor aparţinând domeniului public al statului înregistrate la poziţiile MF nr. 12325-12345. nr. 12347, nr. 12349-12353, nr. 12355-12386, nr. 12388-12403, nr. 121353, nr. 144797-144810, nr. 144813-144857, nr. 144859-144882, nr. 147501-147506, nr. 151896, nr. 151897 şi nr. 33766, conform anexei nr. 3, ca urmare a inventarierii faptice anuale, a evaluării terenurilor cu valoarea de 1 leu în condiţiile legii, a reevaluării potrivit dispoziţiilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 şi prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1-/18/2011.

4. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va actualiza în mod corespunzător datele de evidenţă cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 4 decembrie 2012.

Nr. 1.172.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat al domeniului public al statului şi care se dau în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, rezultate ca urmare a punerii în funcţiune a unor lucrări de investiţii

 

 

C.U.I.

Denumire

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

13633330

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

1644670

Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Elemente de identificare

Tip bun

Nr.  M.F.

 

Cod de

clasificare

Denumire

Desenare tehnica

(pe scud)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Anul

dobândirii/ dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

 

Baza legală

Administrare/ Concesiune

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

8.13.02

Apărare mal sector Ceamurlia, mal stâng

Saltea fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L= 1.025 ml

N - apărare Piscicola

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canat Sulina, zona Crişan Sector Ceamurlia Mm 10+1811-Mm 11+984 mal stâng

2004

5.202.276

HG 492/2003 P.V. de recepţie 27531/08.12.2004 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

Imobil

 

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina. mal stâng

S . 32.800 mp

N - apărare Piscicola

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canal Sulina, zona Crişan Sector Ceamurlia Mm 10+1811-Mm 11+984 mal stâng

20 D4

288.264

HG 492/2003 Raport evaluare 41071/2008

în administrare

Imobil

 

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng

Saltea fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L= 1.310 ml

N - apărare Piscicola

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canal Sulina, zona Crişan Sector Ceamurlia Mm 9+1840-Mm 9+530 mal stâng

2004

7.858.822

HG 492/2003 P.V. de recepţie 27531/08.12.2004 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

Imobil

 

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng

S = 41.920 mp

N - apărare Piscicola

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canal Sulina, zona Crişan Sector Ceamurlia Mm 9+1840-Mm 9+530 mal stâng

2004

368.416

HG 49272003 Raport evaluare 41071/2008

în administrare

Imobil

 

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng

Saltea fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L= 1.600 ml

N - apărare Piscicola

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canal Sulina, zona Crişan Sector Ceamurlia Mm 8+782-Mm 9+530 mal stâng

2004

4.657.672

HG 492/2003 P.V. de recepţie 27531/08.12.2004 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

Imobil

 

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng

S = 51.200 mp

N - apărare Piscicola

S - Canalul Sulina

E-V- apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canal Sulina, zona Crişan Sector Ceamurlia Mm 8+782-Mm 9+530 mal stâng

2006

449.973

HG 492/2003 Raport evaluare 41071/2008

în administrare

Imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenului dat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi şi care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

-

C.U.I.

Denumire

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

13633330

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii, societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 prin Legea nr. 51/1996, cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

1644670

Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Elemente de identificare

Tip bun

Nr. M.F.

Cod de

clasificare

Denumire

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz. pe scurt)

Adresa

Anul

dobândirii/ dării în folosinţa

Valoarea de

Inventar

(în lei)

Situaţia juridică

 

Baza legala

Administrare/

Concesiune

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

8.13.07

Teren staţie semaforică comuna Unirea

S = 1.500 mp

N - Ocolul silvic

S - Ocolul silvic

E -  Ocolul silvic

V - Ocolul silvic

România, judeţul Călăraşi, comuna Unirea

2004

6.591

Încheiere nr. 11442/23.04.2008 OCPIC Călăraşi Decizia Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Teritorială de Regim Silvic şi Vânătoare Bucureşti nr. 25/12.10.2004

în administrare

Imobil

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor Imobile aflate în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi date în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi la care se modifică şi se completează denumirea, descrierea tehnică, vecinătăţile, adresa, valoarea de inventar şi codul de clasificare

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice)

13633330

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii, societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

1644670

Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumite

Date de identificare

Anul

dobândirii/

dării in

folosinţă

 

 

valoarea de inventar

(în lei)

 

 

Situaţia juridica

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/ cu titlu gratuit

 

 

Tip bun

 

 

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz. pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12325

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina. mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 ml L = 700ml

V şi E -  apărare mal AFDJ

N - Ocolul Silvic Maliuc - judeţul Tulcea

S - Canalul Sulina

România, judeţul Tulcea Canal Sulina, zona Maliuc Sector Păpădia Mm 27+350-Mm 27+1150 Mm 30+1 OQ-Mm 30+300 mal stâng

1998

1.850.711

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

administrare

 

imobil

12326

8.13.02

Epiuri din piatra

Executate din piatră brută aşezată de la mal spre adânc, pentru a feri malurile de eroziune mal stâng - 64 buc. mal drept -78 buc. Total = 142 buc.

 

România, judeţul Tulcea

Canalul Sulina

Mm 2+610-Mm 33+660

mal stâng şi mal drept

-/1954

142

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12327

8.13.02

Pereu pe Canalul Sulina.

mal stâng

Zidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat, un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin umplere cu pământ

Grosime zidărie piatră = 30 cm

L=114ml

E-V-M - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina Mm 18+1320-Mm 18+1434 mal stâng

-/1965

821

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12328

8.13.02

Pereu pe Canalul Sulina,

mal stâng

Zidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat, un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin umplere cu pământ

Grosime zidărie piatră = 30 cm L = 975 ml

N - comuna Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, comuna Maliuc

Mm 23+1281-Mm 24+404 mal stâng

-/1965

15.071

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12329

8.13.02

Pereu pe Canalul Sulina,

mal drept

Zidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat, un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin  umplere cu pământ

Grosime zidărie piatră = 30 cm

Prin prăbuşirea grindei de sprijin între Mm 26-Mm 28+ 1500,

pereul nu mai există.

L = 23.734 ml

N - Canalul Sulina

S - Ocolul Silvic Maliuc satul Gorgova, satul Vulturu, satul Partizani, comuna Maliuc

E -  Ocolul Silvic Maliuc

V - Braţul Tulcea

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Gorgova Vulturu-Partizani Mm 21+050-Mm 33+1560 mal drept

-/1965

251.427

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/1272009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12330

8.13.02

Pereu

pe Canalul Sulina,

mal stâng

Zidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat, un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin umplere cu pământ

Grosime zidărie piatră = 30 cm

Datorită eşuării navei Rostok, între Mm 30+1592-Mm 31 + 00, pereul afectat a fost înlocuit prin lucrare de investiţie, L = 6.077 ml

N - satul Partizani, Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E -  apărare mal AFDJ

V - Ocolul Silvic Maliuc

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Partizani Mm 30+1592-Mm 34+261 mal stâng

-71965

58.687

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12331

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina. mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 700ml

N - comuna Maliuc

S - Canalul Sulina

E -  Ocolul Silvic Maliuc

V - Canalul Fortuna

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Maliuc Mm 23+400-Mm 23+1100 mal stâng

-/1993

318.032

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil


12332

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L= 1-/105 ml

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Păpădia Mm 28+020-Mm 28+1125 mal stâng

-/1993

488.534

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12333

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversa colmatare, umplutura de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L - 952 ml

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina. sectorul Păpădia Mm 24+1130-Mm 25+230 mat stâng

-/1993

306.275

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12334

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 1.202 ml

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin II zona Crişan

Mm 15+1120 - Mm 16+470 mal stâng

-.1988

11.460.917

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12335

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 914ml

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin zona Crişan

Mm 14+950 - Mm 15+012 mal stâng

-/1989

9.367.629

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

in administrare

 

imobil

12336

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare. umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 1.040 ml

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin zona Crişan

Mm 16+470-Mm 16+1510 mal stâng

-/1989

10.167.282

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

in administrare

 

imobil

12337

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatra L = 1.032 ml

N - Ocolul Silvic Crişan

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Ceamurlia zona Crişan

Mm 9+1630-Mm 10+810 mal stâng

-/1989

9.232.331

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12338

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversa colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 957 ml

N - Ocolul Silvic Maliuc

S- Canalul Sulina

E-V- apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina zona Partizani-Păpădia Mm 28+1125-Mm 29+230

mal stâng

-/1989

12.005.779

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare

30097/2010

în administrare

 

imobil

12339

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L= 1.205 ml

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina zona Partizani-Păpădia Mm 29+230-Mm 29+1435 mal stâng

-/1990

131.890.344

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12340

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina. mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 ml

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V- Apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina zona Partizani-Păpădia Mm 26+1402-Mm 27+350

mal stâng

-/1991

2.912.352

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12341

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina. mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 ml

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V-  apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina zona Partizani-Păpădia Mm 25+230-Mm 25+1030

mal stâng

-/1991

3.499.614

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12342

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina. mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 950 ml

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Obretin zona Crişan

Mm 14+000-Mm 14+950 mal stâng

-/1991

2.603.389

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12343

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept şi mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră

L = 802 ml L = 752ml

L = 722ml L= 1.142 ml

L = 730 ml L = 902 ml

mal drept

N - Canalul Sulina

S - Amenajări Piscicola

E-V - apărare mal AFDJ

mal stâng

N - Ocolul Silvic

S - Canalul Sulina

E-V- apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea

Canalul Sulina, zona Crişan, Maliuc şi Partizani

mal drept

Mm 14+1450-Mm 15+400

mal stâng

Mm 22+1500-Mm 23+400

Mm 27+1150-Mm 28+020

Mm 16+1510-Mm 17+800 Mm 24+400-Mm 24+1130 Mm 26+500-Mm 26+1402

1994

3.160.471

HG 362/1991 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil


12344

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng şi mal drept

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 7l7ml L = 750 ml L = 800 ml

mal drept

N - Canalul Sulina

S - Amenajări Piscicola

E-V - apărare mal AFDJ

mal stâng

N - Ocolul silvic

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea

Canalul Sulina, zona Crişan şi

Partizani

mal stâng

Mm 29+1435-Mm 30+300

mal drept

Mm 14+700-Mm 14+1450

Mm 15+400-Mm 15+1200

1996

2.609.218

HG 362/1991 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

12345

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 850 ml

N - Ocolul Silvic Crişan

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Ceamurlia zona Crişan

Mm 12+1252-Mm 13+250 mal stâng

-/1990

6.191.348

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12347

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 1.001 ml

N - Ocolul Silvic Crişan

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea

Canalul Sulina, Ceamurlia zona Crişan

Mm 10+810-Mm 10+1811 mal stâng

-/1991

3.607.535

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

in administrare

 

imobil

12349

8.13.02

Cheu Obretin, mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 ml

N - Ocolul Silvic Crişan

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Obretin zona Crişan

Mm 17+800-Mm 17+1600 mal stâng

1999/ 1999

2.196.759

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12350

8.18.02

Pereu pe Canalul Sulina, mal stâng

Zidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat, un masiv de anrocamente, taluz abţinut prin umplere cu pământ.

Grosime zidărie piatră = 30 cm

L= 1.790 ml

N - Oraşul Sulina S-fluviul Dunărea

E -  Cheu REMAT

V - mal fluviul Dunărea

România, judeţul Tulcea

Portul Sulina

Mm 1+138-Mm 2+076

mal stâng

2000/ 1961

902

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12351

8.18.02

Pereu pe Canalul Sulina, mal drept

Zidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat, un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin umplere cu pământ.

Grosime zidărie piatră = 30 cm

L = 2.282 ml

N - fluviul Dunărea

S - oraşul Sulina

E -  Cheu Sulina

V - mal fluviul Dunărea

România, judeţul Tulcea Portul Sulina Mm 1+000-Mm 2+430 mal drept

2000/ 1961

722

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009

Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12352

8.13.05

Drum Port Liber - Pescărie

Construit pe teren natural din pietriş şi pământ bătătorit L = 2.450 ml

N - Canalul Sulina

S - Zona liberă şi Marea Neagră

V - Portul Sulina

E -  Canalul perimetral

România, judeţul Tulcea

Portul Sulina de la Hm 16 până la drumul Sulina - plajă

-/1989

1.116.755

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12353

8.13.05

Drum Pescărie - Capcană

Construit pe o construcţie hidrotehnică, din pietriş si pământ bătătorit L - 2.900 ml

N - Canalul Sulina

S - Marea Neagră E_V - Diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina

Hm 16+00-Hm 45+00 mal drept

-/1990

161.412

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12355

8.18.02

Pereu la Dunăre, mal stâng

Executat din piatră brută cu mortar de ciment, în grosime de 30 cm L=110ml

V - Pescărie

S-N - pereu dane maritime APDM-GI

E - fluviul Dunărea

România, judeţul Brăila Portul Brăila

Km 170+260-Km 170+370 mai stâng

-/1910

109

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

 

12356

8.18.02

Pereu la Dunăre, mal stâng

Saltea de fascine de 40 ml lăţime Coronamentul la cota +6m

Anrocamente de piatră brută la bază pereu L = 12ml

N dana 35 AFDJ

S-V - S.N. Galaţi

E -  fluviul Dunărea

România, judeţul Galaţi Portul Galaţi, bazin Lemnărie aval fosta dană 34 fluvială Mm 79+608-Mm 79+620 mal stâng

-/1959

365.513

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12357

8.18.02

Pereu la Dunăre, mal stâng

Anrocamente de piatră bruta la baza Saltea de fascine de 40 m lăţime coronament la cota +6 m Lăţime = 7,8-8,0 ml L = 42 ml

N - dana 36 APDM

S - dana 34 AFDJ

E -  fluviul Dunărea

V - Şantierul Naval Galaţi

România, judeţul Galaţi Portul Galaţi, bazin Lemnărie aval fosta dană 35 fluvială Mm 79+477-Mm 79+519 mal stâng

-/1953

70.597

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în

administrare

 

imobil

12358

8.18.02

Pereu la Dunăre, mal stâng

Saltea de fascine de 40 ml lăţime Coronamentul la cota +6m

Anrocamente de piatră brută la bază pereu L = 96 ml

N - dana 35 AFDJ

S-V - S.N. Galaţi

E -  fluviul Dunărea

România, judeţul Galaţi Portul Galaţi, bazin Lemnărie aval fosta dană 34 fluvială Mm 79+519-Mm 79+608 mal stâng

-/1961

87.487

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12359

8.18.02

Pereu pentru

acostarea navelor

fluviale

Dana 16 fluvială

Anrocamente de piatră brută la bază Fundul apărat de saltea de fascine de 1 m grosime cu lăţime cu variabilă de 10-35 ml L = 150ml

N - teren portuar APDM

S - fluviul Dunărea

E -  dană CN APDM Galaţi

V - dană CN APDM Galaţi

România, judeţul Galaţi Portul Galaţi

Km 149+850-Km 150+000 mal stâng

-/1894

14

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil


12360

8.18.02

Pereu la Dunăre. Dana 5-6 fluvială

Zidărie din piatră brută cu mortar de ciment

Nu are saltea de fascine.

Coronamentul la cota + 6m

L- 130,5 ml

N - faleza Galaţi

S - fluviul Dunărea

E -  dana 7 AFDJ Galaţi

V - dana 4 AFDJ Galaţi

România, judeţul Galaţi Portul Galaţi

Km 150+801,5-Km 150+932 mal stâng

-/1906

2

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12361

8.18.02

Pereu la Dunăre. Dana 3 fluvială (parţial)

Anrocamente de piatră brută la bază Fundul apărat de saltea de fascine de 1 m grosime cu lăţime cu variabilă

Coronamentul la cota +4,5 m L = 217ml

N - faleza Galaţi

S - fluviul Dunărea

E - dana 3-4 AFDJ Galaţi

V - dana 2 APDM Galaţi

România, judeţul Galaţi Portul Galaţi

Km 151+082-Km 151+299 mal stâng

-/1908

36

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

12362

8.18.02

Pereu la Dunăre. Dana 3-4 fluvială

Anrocamente de piatră brută la bază Fundul apărat de saltea de fascine de 1 m grosime cu lăţime cu variabilă de 6 ml Coronamentul la cota +4,7 m L = 150ml

N - faleza Galaţi

S - fluviul Dunărea

E -  dana 5 AFDJ Galaţi

V - dana 3 AFDJ Galaţi

România, judeţul Galaţi Portul Galaţi

Km 150+932-Km 151+082 mal stâng

-/1906

15

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12363

8.18.02

Pereu la Dunăre. Dana 7-8 fluvială

Zidărie din piatră brută cu mortar de ciment

Anrocamente de piatră brută la bază

Fundul apărat de saltea de fascine de 0,4 m grosime cu lăţime cu

variabilă

Coronamentul la cota + 4.7 m

L = 146,5 ml

N - faleza Galaţi

S - fluviul Dunărea

E - dana 9 APDM Galaţi

V - dana 6 AFDJ Galaţi”

România, judeţul Galaţi Portul Galaţi

Km 150+655-Km 150+801,5 mat stâng

-/1922

176

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12364

8.18.02

Cheu vertical la Dunăre, mal drept

Zidărie din piatră brută cu mortar de ciment Anrocamente de piatră brută la bază L = 100ml

N - pereu APDM Galaţi

S - cheu vertical APDM

E -  oraşul Tulcea

V - fluviul Dunărea

România, judeţul Tulcea Portul Tulcea

Mm 38+635-Mm 38+735 mal drept

-/1958

212.937

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12365

8.13.02

Diguri paralele

Corp dig din piatră brută cu creasta la 1 m sub nivelul apei. Dig pe două şiruri de piloţi la 3 m distanţă unul de altul Dig Nord -L= 1,338 ml Dig Sud - L = 370 ml

N - Canal Sulina

Marea Neagră

S - În faţa băii spitalului

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina

Mm0 - Hm0

-/1910

268

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12366

8.13.07

Epiu de gardă

Executate din piatră brută aşezată de la mal spre adânc L = 275 ml

N - Marea Neagră

S - plaja Sulina

E -  Marea Neagră

V-drum plajă-pescărie

România, judeţul Tulcea Portul Sulina

la capătul jetelelor în dreptul Hm 16+00 la 1560 ml spre plajă

-/1983

9.085.066

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12367

8.13.02

Pereu la Dunăre, mal drept

Zidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin umplere cu pământ

Grosime zidărie piatră = 30 cm

L = 7.275 ml

N - Canalul Sulina S-comuna Crişan

E -  Ocolul Silvic Crişan

V - canalul Caraorman

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Mm 10+050-Mm 13+1769 mal drept

-/1965

37.976

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12368

8.13.02

Pereu la Dunăre, mal stâng

Zidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat, un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin umplere cu pământ

Grosime zidărie piatră = 30 cm L = 175m

N - Ocolul Silvic Crişan

S - Canalul Sulina

E -  Complexul Lebăda

V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Mm 13+1100-Mm 13+1275 mal stâng

-/1955

371

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12369

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 ml

N - Canalul Sulina

S - comuna Crişan

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Sectorul Ceamurlia Mm 12+452-Mm 12+1252 mal stâng

-/1993

178.216

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12370

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 1.108 ml

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan sectorul Obretin I Mm 15+012-Mm 15+1120 mal stâng

-/1988

10.653.227

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12371

8.13.02

Apărări de mal

pe Canalul Sulina, mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 577 ml

N - Complexul Lebăda

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Mm 13+1275-Mm 14+000 mal stâng

-/1988

878.585

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12372

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil. traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră

L = 800ml

N - Ocolul Silvic Crişan

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea

Canalul Sulina, zona Crişan

Monument

Mm 13+250-Mm 13+950

şi Mm 13+1050-Dunărea V.

mal stâng

-/1988

8.370.795

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23.12.2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil


12373

8.13.02

Cheu Ceamurlia, mal stâng

Anrocamente de piatră brută la bază

Fundul apărat de saltea de fascine tip Dunăre prism

L=100ml

N - Ocolul Silvic Crişan

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea

Canalul Sulina, zona Crişan

Ceamurlia

Mm 13+950-Mm 13+1050

mal stâng

-/1987

8.310.713

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în

administrare

 

imobil

12374

8.13.02

Cheu Obretin, mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 752ml

N - Ocolul Silvic Crişan

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea

Canalul Sulina, zona Crişan

Obretin

Mm 13+1250-Mm 14+150

mal stâng

-/1987

7.108.992

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009

Raport evaluare 30097/2010

în

administrare

 

imobil

12375

8.13.02

Diguri vechi

Construite din piatră brută şi piloţi pe două şiruri, consolidare din beton si blocuri turnate Dig Nord L = 1.993 ml Dig Sud L = 728 ml

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina Mm 0-Hm 0

-/1910

1.967

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

În administrare

 

imobil

12376

8.13.02

Diguri paralele submersibile

Construite din piatră brută

Dig Nord - L=100ml

Dig Sud - La 100 ml

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 77+32-Hm 78+32 A- Hm 77+32-Hm 78+32

-/1979

169.112

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12377

8.13.02

Diguri paralele submersibile

Construite din piatră brută

Dig Nord - L=100mf

Dig Sud -L= 100 ml

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 78+32-Hm 79+32

S - Hm 78+32-Hm 79+32

-/1980

187.944

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12378

8.13.02

Diguri paralele insubmersibile

Construite din piatră brută

Dig Nord -L= 101,2 ml

Dig Sud -L= 101,2 ml

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 75+93,9-Hm 76+95-/1

S - Hm 75+93,9-Hm 76+95-/1

-/1979

231.189

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

in administrare

 

imobil

12379

8.13.02

Diguri paralele insubmersibile

Construite din piatră brută

Dig Nord - L = 78,4 ml

Dig Sud - L = 78,4 ml

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 76+95-/1-Hm 77+73,5

S - Hm 76+95.1-Hm 77+73,5

-/1980

101.040

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare

în

administrare

 

imobil

12380

8.13.02

Diguri paralele insubmersibile Diguri paralele submersibile

Construite din piatră brută

Insubmersibil

Dig nord - L = 51,4 ml

Dig sud - L = 49,4 ml

Submersibil

Dig Nord -L= 51 ml

Dig sud - L = 5D ml

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea

Portul Sulina, Bara Sulina

Insubmersibil

N - Hm 74+19-Hm 74+70,4

S - Hm 74+23.2-Hm 74+72,6

Submersibil

N - Hm 75+06-Hm 75+57

S - Hm 75+07-Hm 75+57

-/1975

13.178

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

in administrare

 

imobil


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12381

8.13.02

Diguri paralele insubmersibile Diguri paralele submersibile

Construite din piatră brută

Insubmersibil

Dig Nord - L = 52,9 ml

Dig Sud - L = 55,4 ml

Submersibil

Dig Nord - L = 50 ml

Dig Sud - L = 50 ml

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina

Insubmersibil

N - Hm 73+66-/1-Hm 74+19

S - Hm 73+67,8-Hm 74*23,2

Submersibil

N - Hm 74+56-Hm 75+06

S - Hm 74+57-Hm 75+07

-/1974

13.852

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12382

8.13.02

Diguri paralele insubmersibile

Construite din piatră brută

Dig Nord - L = 26,4 ml

Dig Sud - L = 24,2 ml

N-S - Marea Neagra

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 74+70,4-Hm 74+96,8 S _ Hm 74+72,6-Hm 74+96,8

-/1976

234.267

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23.12.2009 Raport evaluare 30097/2010

în

administrare

 

imobil

12383

8.13.02

Diguri paralele submersibile

Construite din piatră brută

Dig Nord - L = 75 ml

Dig Sud - L=75ml

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 75+57-Hm 76+32

S - Hm 75+57-Hm 76+32

-/1976

316.306

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12384

8.13.02

Diguri paralele insubmersibile Diguri paralele submersibile

Construite din piatră brută

Insubmersibil

Dig Nord - L = 65 ml

Dig Sud - L= 38,5 ml

Submersibil

Dig Nord - L = 154,9 ml

Dig Sud - L = 127,7 ml

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea

Portul Sulina, Bara Sulina

Insubmersibil

N - Hm 73+01-/1-Hm 73+66-/1

S - Hm 73+29,3-Hm 73+67,8

Submersibil

N - Hm 73+01-/1-Hm 74+56

S - Hm 73+29,3-Hm 74+57

-/1973

14.517

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

in administrare

 

imobil

12385

8.13.02

Diguri paralele submersibile

Construite din piatră brută

Dig Nord -L= 100 ml

Dig Sud - L=100m!

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 76+32-Hm 77+32

S - Hm 76+32-Hm 77+32

-/1978

152.250

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

 

12386

8.13.02

Diguri paralele insubmersibile

Construite din piatră brută

Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad

Dig Nord - L = 97-/1 ml

Dig Sud -L = 97-/1 ml

N-S - Marea Neagră

E-V- diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 74+96,8-Hm 75+93,9 S _ Hm 74+96,8-Hm 75+93,9

-/1978

262.513

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12388

8.13.02

Diguri paralele

Construite din piatră brută

Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad

Dig Nord - L = 50 ml

Dig Sud –L= 50 ml

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 50+42-Hm 50+92

S - Hm 50+77.9-Hm 51+27.9

-/1956

658

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12389

8.13.02

Diguri paralele

Dig Nord -L= 154,2 ml

Dig Sud - L = 51,4ml

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 48+87,8-Hm 50+42

S - Hm 50+26,5-Hm 50+77,9

-/1955

466

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil


12390

8.13.02

Diguri paralele

Construite din piatră brută

Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L=100ml

Dig Sud -L = 100 ml

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 50+92-Hm 51+92

S - Hm 51+27,9 - Hm 52+27,9

-/1957

461

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12391

8.13.02

Diguri paralele

Construite din piatră brută

Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad

Dig Nord - L=203ml

Dig Sud - L=203ml

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 55+98-Hm 58+01

S - Hm 56+37.9-Hm 58+40,9

-/1960

523

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în

administrare

 

imobil

12392

9.13.02

Diguri paralele

Construite din piatră brută

Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad

Dig Nord - L = 202 ml

Dig Sud - L=206ml

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina. Bara Sulina N - Hm 51+92-Hm 53+94

S - Hm 52+27,9-Hm 54+33.9

-/1958

535

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în

administrare

 

imobil

12393

8.13.02

Diguri paralele

Construite din piatră brută

Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad

Dig Nord -L= 357,7 ml

Dig Sud -L= 357,7 ml

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 58+01-Hm 61+58,7

S - Hm 58+40.9-Hm 61 +98,6

-/1962

568

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12394

8.13.02

Diguri paralele

Construite din piatră brută

Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad

Dig Nord - L= 154,5 ml

Dig Sud -L =196,2 ml

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 61 +58,7-Hm 63+13,2

S - Hm 61+98,6-Hm 63+94.8

-71963

508

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12395

8.13.02

Diguri paralele

Construite din piatră brută

Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad

Dig Nord - L= 276 ml

Dig Sud - L = 224ml

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 63+13,2-Hm 65+89,2

S - Hm 63+94,8-Hm 66+18,8

-/1964

743

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12396

8.13.02

Diguri paralele

Construite din piatră brută

Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad

Dig Nord - L=l25ml

Dig Sud - L= 125 ml

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 65+89,2-Hm 67+14,2

S - Hm 66+18.8-Hm 67+43.8

-/1956

746

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12397

8.13.02

Diguri paralele

Construite din piatră brută

Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L=100ml

Dig Sud -L = 100 ml

N-S- Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina

N - Hm 67+14,2-Hm 66+f4,2

S - Hm 67+43,8-Hm 68+43,8

-/1967

616

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12398

8.13.02

Diguri paralele

Construite din piatră brută

Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L=100ml

Dig Sud - L=100ml

N-S - Marea Neagră

E-V- diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 68+14,2-Hm 69+14.2

S - Hm 68+43,8-Hm 69+43,8

-/1968

576

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12399

8.13.02

Diguri paralele

Construite din piatra brută

Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad

Dig Nord - L=100ml

Dig Sud - L= 100 ml

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 69+14,2-Hm 70+14,2

S - Hm 69+43.8-Hm 70+43,8

-/1968

629

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12400

8.13.02

Diguri paralele

Construite din piatră brută

Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord -L= 101 ml Dig Sud - L= 101 ml

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 70+14,2-Hm 71+15,2

S - Hm 70+43.8-Hm 71+44.8

-/1970

542

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12401

8.13.02

Diguri paralele

Construite din piatră brută

Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad

Dig Nord - L=102ml

Dig Sud -L= 101 ml

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 71+15,2-Hm 72+17,2

S - Hm 71+44,8-Hm 72+45,8

-/1970

325

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12402

8.13.02

Diguri paralele

Construite din piatră brută

Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad

Dig Nord - L= 83,9 ml

Dig Sud - L = 83,6 ml

N-S - Marea Neagră

E-V- diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 72+17,2-Hm 73+01-/1

S - Hm 72+45,8-Hm 73+29,4

-/1971

592

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

12403

8.13.02

Diguri paralele

Construite din piatră brută

Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad

Dig Nord - L = 204 ml

Dig Sud - L = 204 ml

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 53+94-Hm 55+98

S - Hm 54+33,9-Hm 56+37,9

-/1959

533

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil


121353

8.13.02

Apărări de mal

pe Canal Sulina, mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 750 ml

N - Lacul Rotund

S - Canalul Sulina

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Maliuc Mm 22+750-Mm 22+1500 mal stâng

2000/

1.535.027

HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010

în administrare

 

imobil

144797

8.13.07

Teren platformă far aterizare

S = 975,7 mp

N - Canalul Sulina

S - Marea Neagră

E -  dig paralel sud

V - dig paralel sud

România, judeţul Tulcea Portul Sulina. Bara Sulina Hm 68+60-Hm 69+40 mal drept

2002/

8.575

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144798

8.13.07

Teren platformă lumini direcţionate

Umplutură nisip cu piatră spartă şi strat drenant din piatră brută Construcţie dezafectată S = 18.700 mp

S - dig de nord

N, E, V - Marea Neagră

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina Hm 32+100-Hm 33+00 mal stâng

2002

82.173

HG 1.373/2000 Raport evaluare 1132/2008 PV 38187/ 23/12/2009

în

administrare

 

imobil

144799

8.13.06

Teren clădire

administrativă

Sulina

Suprafaţă construită:

clădire administrativă -1.214,71 mp

clădire pentru locuit - 287 mp

clădire pentru locuit - 172,5 mp

clădire pentru locuit - 119 mp

centrală termică - 99 mp

S = 7.390,04 mp

N - strada I

S - strada a II-a

V - drum stradal

E - Farul vechi şi AZL Sulina

România, judeţul Tulcea oraşul Sulina, str. I mal drept

2002/

115.688

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144800

8.13.08

Teren clădiri pentru locuit

suprafaţă construită:

clădire pentru locuit - 154 mp

clădire pentru locuit - 172,5 mp

clădire pentru locuit - 40 mp

S= 1.072,02 mp

N- AZL Sulina

S - Str. a II-a Sulina

E -  Farul vechi

V - Drum stradal

România, judeţul Tulcea oraşul Sulina, str. a II-a mal drept

2002/

16.782

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144801

8.13.07

Teren

clădiri staţiunea

Govora

suprafaţă construita:

clădire staţiune - 86,40 mp

clădire pentru locuit - 52,90 mp

S= 1.131.09 mp

N - drum stradal

S-E - proprietate privată

V - proprietate privată

România, judeţul Tulcea comuna Maliuc satul Gorgova

2002/

15.843

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144802

8.13.07

Teren

staţiunea Cri şan cu anexă

suprafaţă construită: clădire staţiune - 108-/10 mp anexă -19,38 mp S = 508,09 mp

N - braţul Sulina

S, E- Primăria Crişan

V - proprietate privată

România, judeţul Tulcea comuna Crişan

2002/

7.396

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în

administrare

 

imobil


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

144803

8.13.07

Teren

clădire staţiunea

Ceatal Ismail

suprafaţă construită:

clădire staţiune -100 mp

S = 4.512,06 mp

V, N,  E -  Primăria comunei

Ceatalchioi

S - Dunărea

România, judeţul Tulcea Comuna Ceatalchioi satul Pătlăgeanca

2002/

44.611

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144804

8.13.07

Teren

clădire staţiunea

Ceatal

Sf. Gheorghe

suprafaţa construita:

clădire staţiune - 80 mp

S = 2.614,69 mp

N - braţul Sulina

V-S-E - Ocolul silvic Tulcea

România, judeţul Tulcea comuna Maliuc satul Partizani

2002/

25.852

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144805

8.13.02

Teren

apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12325)

s - 23.800 mp S = 27.200 mp

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

V-E - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Maliuc Sectorul Păpădia Mm 27+350-Mm 27+1150 Mm 30+100 - Mm 30+300 mal stâng

2002/

425.805

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în

administrare

 

imobil

144806

8.13.02

Teren

apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12331)

S = 2.380 mp

N - comuna Maliuc

S - Canalul Sulina

E -  Colul Silvic Maliuc

V - Canalul Fortuna

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Maliuc Mm 23+400 - Mm 23+1100 mal stâng

2002

16.995

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în

administrare

 

imobil

144807

8.13.02

Teren

apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12332)

S = 37.570 mp

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Sectorul Păpădia Mm 28+020 - Mm 28+1125 mal stâng

2002/

335.345

HG 1.373/2000 Raport evaluare

41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144808

8.13.02

Teren

apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12333)

S = 32.368 mp

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Sectorul Păpădia Mm 24+1130-Mm 25+230 mal stâng

2002/

288.912

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

in administrare

 

imobil

144809

8.13.02

Teren apărări de mal

pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12334)

S = 40.868 mp

M - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Timiş

Canalul Sulina, Sectorul Obretin II

zona Crişan

Mm 15+1120-Mm 16+470

mal stâng

2002/

364.782

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144810

8.13.02

Teren apărări de mal

pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12335)

S = 31.076 mp

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina. Sectorul Obretin zona Crişan

Mm 14+950-Mm 15+012 mal stâng

2002/

277.380

HG 1.373/2000

Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144813

8.13.02

Teren apărări de mal

pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12336)

S = 35.360 mp

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina. Sectorul Obretin zona Crişan

Mm 16+470-Mm 16+1510 mal stâng

2002

315.619

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în

administrare

 

imobil

144814

8:13:02

Teren apărări de mal

pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12337)

S = 35.088 mp

N - Ocolul Silvic Crişan

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Ceamurlia zona Crişan

Mm 9+1630-Mm 10+810 mal stâng

2002/

313.191

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

in administrare

 

imobil


144815

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12338)

S = 32.538 mp

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Partizani-Păpădia Mm 28+1125-Mm 29+230

mal stâng

2002/

290.430

HG 1.373/2000 Raport evaluare

41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144816

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12339)

S= 40.970 mp

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Partizani-Păpădia Mm 29+230-Mm 29+1435 mal stâng

2002

365.693

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144817

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12340)

S = 27 200 mp

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Partizani-Păpădia Mm 26+1402-Mm 27+350

mal stâng

2002/

242.784

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144818

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12341)

S = 27.200 mp

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Partizani-Păpădia Mm 25+230-Mm 25+1030

mal stâng

2002/

242.784

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144819

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12342)

S -32.300 mp

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Obretin zona Crişan

Mm 14+000-Mm 14+950 mal stâng

2002

288.305

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în

administrare

 

imobil

144820

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept şi mal stâng (MF 12343)

S = 27.200 mp S = 25.568 mp S = 24.548 mp S = 38.828 mp S = 24.820 mp S = 30.668 mp Stat = 171.632 mp

mal drept

N - Canalul Sulina

S - Amenajări Piscicola

E-V - apărare mal AFDJ

mal stâng

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea

Canalul Sulina, zona Crişan sectorul Obretin II

Mm 14+1450-Mm 15+400

mal drept

Mm 22+1500-Mm 23+400

Mm 27+1150-Mm 28+020

Mm 16+1510-Mm 17+800

Mm 24+400-Mm 24+1130

Mm 26+500-Mm 26+1402

mal stâng

2002

1.325.112

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144821

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng şi mal drept (MF 12344)

S - 24.378 mp

S = 25,500 mp

S = 27.200 mp

Stot = 77,078 mp

mal drept

N - Canalul Sulina

S - Amenajări Piscicola

E-V - apărare mal AFDJ

mal stâng

N - Ocolul Silvic

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea

Canalul Sulina, zona Crişan şi Partizani

mal stâng

Mm 29+1435-Mm 30+300

mal drept

Mm 14+700-Mm 14+1450

Mm 15+400-Mm 15+1200

2002

637.232

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în

administrare

 

imobil

144822

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12345)

S = 28.900 mp

N - Ocolul Silvic Crişan

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Ceamurlia zona Crişan

Mm 12+1252-Mm 13t250 mal stâng

2002/

206.366

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

144823

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12347)

S = 34.034 mp

N - Ocolul Silvic Crişan

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Ceamurlia zona Crişan Mm 10+810-Mm 10+1811

mal stâng

2002/

243.026

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144824

8.13.02

Teren cheu Obretin (MF 12349)

S = 27.200 mp

N - Ocolul Silvic Crişan

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Obretin zona Crişan

Mm 17+800-Mm 17+1600 mal stâng

2002

194.227

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144825

8.18.02

Teren pereu pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12350)

S = 3.580 mp

N - Oraşul Sulina

S - Fluviul Dunărea

E – Cheu REMAT

V - mal fluviul Dunărea

România, judeţul Tulcea

Portul Sulina

Mm 1+138-Mm 2+076

mal stâng

2002/

31.463

HG 1.373/2000

Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144826

8.18.02

Teren pereu pe Canalul Sulina, mal drept (MF 12351)

S =4.610 mp

N - fluviul Dunărea

S - oraşul Sulina

E - Cheu Sulina

V - mal fluviul Dunărea

România, judeţul Tulcea

Portul Sulina

Mm 1+000-Mm 2+430

mal drept

2002

40.515

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144827

8.13.05

Teren drum Port Liber - Pescărie

(MF 12352)

,S = 83.164 mp

N - Canalul Sulina

S - Zona Liberă şi Marea

Neagră

V - Portul Sulina

E - Canalul perimetral

România, judeţul Tulcea

Portul Sulina

de la Hm 16 până la drumul

Sulina-plajă

2002/

365.445

HG 1.373/2000 Raport evaluare 1132/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144828

8.13.05

Teren drum Pescărie -

Capcană

(MF 12353)

S = 97.920 mp

IM - Canalul Sulina

S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea

Portul Sulina

Hm 16+00-Hm 45+00

mal drept

2002/

860.574

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144829

8.18.02

Teren pereu la Dunăre (MF 12355)

S = 814 mp

V – Pescărie

S-N - pereu dane maritime APDM-GI.

E -  fluviu! Dunărea

România, judeţul Brăila

Portul Brăila

Km 170+260-Km 170+370

mal stâng

2002/

7.154

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144830

8.18.02

Teren pereu la Dunăre (MF 12356)

S - 96 mp

N - dana 35 AFDJ

S-V - S.N. Galaţi

E - fluviul Dunărea

România, judeţul Galaţi Portul Galaţi, bazin Lemnărie aval fosta dană 34 fluvială Mm 79+608-Mm 79+620 mal stâng

2002/

844

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144831

8.18.02

Teren pereu la Dunăre (MF 12357)

S= 327,6 mp

N- dana36APDM

S- dana 34 AFDJ

E - fluviul Dunărea

V - Şantierul Naval Galaţi

România, judeţul Galaţi Portul Galaţi, bazin Lemnărie aval fosta dană 35 fluvială Mm 79+477-Mm 79+519

mal stâng

2002/

2.879

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144832

8.18.02

Teren pereu la Dunăre (MF 12358)

S = 748.8 mp

N- dana 35 AFDJ

S-V-S.N. Galaţi

E - fluviul Dunărea

România, judeţul Galaţi Portul Galaţi, bazin Lemnărie aval fosta dană 34 fluvială Mm 79+519-Mm 79+608 mal stâng

2002/

6.581

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil


144833

8.18.02

Teren pereu pentru acostarea navelor fluviale Dana 16 fluvială

(MF 12359)

S = 825 mp

N - teren portuar APDM

S - fluviul Dunărea

E - dană CN APDM Galaţi

V - dană CN APDM Galaţi

România, judeţul Galaţi Portul Galaţi

Km 149+850-Km 150+000 mal stâng

2002/

7.251

HG 1.373/2000 Raport evaluare

41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144834

8.18.02

Teren pereu la Dunăre.

Dana 5-6 fluvială (MF 12360)

S = 743,85 mp

N - Faleza Galaţi

S - fluviul Dunărea

E -  dana7AFDJ Galaţi

V - dana 4 AFDJ Galaţi

România, judeţul Galaţi

Portul Galaţi

Km 150+801,5-Km 150+932

mal stâng

2002/

9.193

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144835

8.18.02

Teren pereu la Dunăre. Dana 3 fluvială (parţial) (MF 12361)

S = 2.072,35 mp

N - Faleza Galaţi

S - fluviul Dunărea

E -  dana 3-4 AFDJ Galaţi

V - dana 2 APDM Galaţi

România, judeţul Galaţi

Portul Galaţi

Km 151+082-Km 151+299

mal stâng

2002/

25.612

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144836

8.18.02

Teren pereu la Dunăre.

Dana 3-4 fluvială (MF 12362)

S = 855 mp

N - Faleza Galaţi

S - fluviul Dunărea

E -  dana 5 AFDJ Galaţi

V - dana 3 AFDJ Galaţi

România, judeţul Galaţi

Portul Galaţi

Km 150+932-Km 151+082

mal stâng

2002

10.567

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144837

8.18.02

Teren pereu la Dunăre.

Dana 7-8 fluvială (MF 12363)

S = 498-/1 mp

N - Faleza Galaţi

S - fluviul Dunărea

E -  dana 9 APDM Galaţi

V - dana 6 AFDJ Galaţi

România, judeţul Galaţi

Portul Galaţi

Km 150+655-Km 150+801,5

mal stâng

2002/

6.156

HG 1.373/2000 Raport evaluare

41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144838

8.18.02

Teren cheu vertical la Dunăre (MF 12364)

S- 300 mp

N - Pereu APDM Galaţi

S - cheu vertical APDM

E -  oraşul Tulcea

V - fluviul Dunărea

România, judeţul Tulcea

Portul Tulcea

Mm 38+635-Mm 38+735

mal drept

2002/

3.708

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în

administrare

 

imobil

144839

8.13.07

Teren epiu garda (MF 12366)

S= 8,250 mp

N - Marea Neagră

S - plaja Sulina

E -  Marea Neagră

V - drum Plajă-Pescărie

România, judeţul Tulcea Portul Sulina

la capătul jetelelor în dreptul Hm 16+00 la 1560 ml spre plajă

2002/

72.505

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144840

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12369)

S = 27.200 mp

N - Canalul Sulina

S - comuna Crişan

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Sectorul Ceamurlia Mm 12+452-Mm 12+1252 mal stâng

2002/

313.751

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144841

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12370)

S= 37.672 mp

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan sectorul Obretin I Mm 15+012-Mm 15+1120 mal stâng

2002/

331.082

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144842

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12371)

S = 27,200 mp

N - Complexul Lebăda

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Mm 13+1275-Mm 14+000 mal stâng

2002/

313.751

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

144843

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12372)

S = 27.200 mp

N - Ocolul Silvic Crişan

S- Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea

Canalul Sulina, zona Crişan

Monument

Mm 13+250-Mm 13*950 şi

Mm 13+1050-Dunărea V.

mal stâng

2002/

313.751

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144844

8.13.02

Teren cheu Ceamurlia (MF 12373)

S = 3.400 mp

N - Ocolul Silvic Crişan

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea

Canalul Sulina, zona Crişan

Ceamurlia

Mm 13+950-Mm 13+1050

mal stâng

2002

39.219

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 RV. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144845

8.13.02

Teren cheu Obretin (MF 12374)

S = 25.568 mp

N - Ocolul Silvic Crişan

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea

Canalul Sulina, zona Crişan

Obretin

Mm 13+1250-Mm 14+150

mal stâng

2002/

294.926

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144846

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 121353)

S- 25,500 mp

N - Lacul Rotund

S - Canalul Sulina

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Maliuc Mm 22+750-Mm 22+1500

mal stâng

2002/

224.108

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144847

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 852 ml

N - Canalul Sulina

S - Ocolul Silvic Crişan

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan sectorul Obretin Mm 15+1200-Mm 16+200 mal drept

2002/2002

2.407.817

HG 1.373/2000 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009

în

administrare

 

imobil

144848

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept (MF 144847)

S = 28.968 mp

N - Canalul Sulina

S - Ocolul Silvic Crişan

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan sectorul Obretin Mm 15+1200-Mm 16+200

mal drept

2002/2002

254.587

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în

administrare

 

imobil

144849

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L - 852 ml

N - Canalul Sulina

S - Ocolul Silvic Crişan

E-V - apărare mal ÂFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan sectorul Obretin Mm 16+1000-Mm 17+000 mal drept

2002/ 002

7.037.548

HG 1.373*2000 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009

în

administrare

 

imobil

144850

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept (MF 144849)

S - 28.968 mp

N - Canalul Sulina

S - Ocolul Silvic Crişan

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan sectorul Obretin Mm 16+1000-Mm 17+000 mal drept

2002/2002

254.587

HG 1.373*2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

in administrare

 

imobil

144851

8.13.02

Teren diguri paralele submersibila (MF 12376)

Dig Nord - S = 3.000 mp

Dig Sud - S = 3.000 mp

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N- Hm 77+32-Hm 78+32

S - Hm 77+32-Hm 78+32

2002

52.731

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil


144852

8.13.02

Teren diguri paralele submersibile (MF 12377)

Dig Nord - S = 3.000 mp

Dig Sud -S = 3.000 mp

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N- Hm 78+32-Hm 79+32

S - Hm 78+32-Hm 79+32

2002/

52.731

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144863

8.13.02

Teren diguri paralele submersibile (MF 12380)

Dig Nord -S = 1.530 mp

Dig Sud -S = 1.500 mp

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea

Portul Sulina, Bara Sulina

Submersibil

NI - Hm 75+06-Hm 75+57

S - Hm 75+07-Hm 75+57

2002/

26.629

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în

administrare

 

imobil

144854

8.13.02

Teren diguri paralele submersibile (MF 12381)

Dig Nord -S = 1.500 mp

Dig Sud -S = 1-500 mp

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea

Portul Sulina, Bara Sulina

Submersibil

N - Hm 74+56-Hm 75*06

S - Hm 74+57-Hm 75+07

2002/

26.366

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144855

8.13.02

Teren diguri paralele submersibile (MF 12383)

Dig Nord - S = 2.250 mp

Dig Sud -S = 2,250 mp

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 75+57-Hm 76+32 S- Hm 75+57-Hm 76+32

2002/

21.971

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144856

8.13.02

Teren diguri paralele submersibile (MF 12384)

Dig Nord - S = 4.647 mp

Dig Sud -S = 3.831 mp

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea

Portul Sulina, Bara Sulina

Submersibil

N- Hm 73+01-/1-Hm 74+56

S - Hm 73+29,3-Hm 74+57

2002/

74.509

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144857

8.13.02

Teren diguri paralele submersibile (MF 12385)

Dig Nord - S = 3.000 mp

Dig Sud - S = 3.000 mp

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 76+32-Hm 77+32

S - Hm 76+32-Hm 77+32

2002.

52.731

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144859

8.13.02

Teren diguri paralele (MF 12388)

Dig Nord -S = 1.500 mp

Dig Sud - S = 1.500 mp

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 50+42-Hm 50+92

S - Hm 50+77,9-Hm 51+27,9

2002

26.366

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144860

8.13.02

Teren diguri paralele (MF 12389)

Dig Nord - S = 4.626 mp

Dig Sud - S = 1.542 mp

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 48+87,8-Hm 50+42

S - Hm 50+26,5-Hm 50+77,9

2002/

54.208

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144861

8.13.02

Teren diguri paralele (MF 12390)

Dig Nord - S = 3.000 mp

Dig Sud -S = 3.000 mp

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 50+92-Hm 51+92

S - Hm 51 +27,9-Hm 52+27,9

2002/

52.731

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144862

8.13.02

Teren diguri paralele (MF 12391)

Dig Nord - S = 6.090mp

Dig Sud - S= 6.090 mp

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 55+98-Hm 58+01

S - Hm 56+37,9-Hm 58+40,9

2002/

107.044

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

144863

8.13.02

Teren diguri paralele (MF 12392)

Dig Nord - S = 6.060 mp

Dig Sud -S = 6.180 mp

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 51+92-Hm 53+94

S - Hm 52+27.9-Hm 54+33,9

2002/

107.572

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144864

8.13.02

Teren diguri paralele (MF 12393)

Dig Nord - S = 10.731 mp

Dig Sud - S = 10.731 mp

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 58+01-Hm 61+58,7

S - Hm 58+40,9-Hm 61 +98,6

2002.

188.620

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144865

8.13.02

Teren diguri paralele (MF 12394)

Dig Nord - S - 4.635 mp

Dig Sud - S = 5.886 mp

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 61 +58,7- Hm 63+13,2

S - Hm 61 +98,6-Hm 63+94.8

2002/

92.464

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144866

8.13.02

Teren diguri paralele (MF 12395)

Dig Nord - S = 8.280mp

Dig Sud - S = 6.720 mp

M-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 63+13,2-Hm 65+89,2

S - Hm 63+94,8-Hm 66+18,8

2002/

131.828

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144867

8.13.02

Teren diguri paralele (MF 12396)

Dig Nord - S = 3.750 mp

Dig Sud -S = 3.750 mp

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 65+89,2-Hm 67+14,2

S - Hm 66+18,8-Hm 67+43,8

2002/

65.914

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144868

8.13.02

Teren diguri paralele (MF 12397)

Dig Nord -S = 3.000 mp

Dig Sud - S = 3.000 mp

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina

N - Hm 67+14,2-Hm 68+14,2

S - Hm 67+43,8-Hm 68+43,8

2002/

52.731

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

in administrare

 

imobil

144869

8.13.02

Teren diguri paralele (MF 12398)

Dig Nord - S = 3.000mp

Dig Sud - S = 3.000 mp

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 68+14,2-Hm 69+14,2

S - Hm 68+43,8-Hm 69+43,8

2002/

52.731

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

in administrare

 

imobil

144870

8.13.02

Teren diguri paralele (MF 12399)

Dig Nord - S=3,000 mp

Dig Sud - S = 3.000 mp

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 69+14,2-Hm 70+14,2

S - Hm 69+43,8-Hm 70+43,8

2002:

52.731

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144871

8.13.02

Teren diguri paralele (MF 12400)

Dig Nord - S = 3.030 mp

Dig Sud - S = 3.030 mp

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina. Bara Sulina N - Hm 70+14,2-Hm 71+15,2

S - Hm 70+43,8-Hm 71+44,8

2002/

53.259

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

in administrare

 

imobil

144872

8.13.02

Teren diguri paralele (MF 12401)

Dig Nord - S = 3.060 mp

Dig Sud - S = 3.030 mp

N-S - Marea Neagră

E-V- diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 71 +15,2-Hm 72+17,2

S - Hm 71 +44,8-Hm 72+45,8

2002/

53.522

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144873

8.13.02

Teren diguri paralele (MF 12402)

Dig Nord - S = 2.517 mp

Dig Sud -S = 2.505 mp

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 72+17,2-Hm 73+01-/1

S - Hm 72+45,8-Hm 73+29,4

2002/

44.136

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil


144874

8.13.02

Teren diguri paralele (MF 12403)

Dig Nord -S = 6.120 mp

Dig Sud - S= 6.120 mp

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 53+94- Hm 55+98

S - Hm 54+33,9-Hm 56+37,9

2002/

107.572

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

În administrare

 

imobil

144875

8.13.07

Teren clădire semaforică

Izvoarele

S teren = 620,50 mp

S construita = 54 mp

N - Dunărea

S - Drum forestier

E-V - zonă colmatată

România, judeţul Constanţa comuna Izvoarele satul Pârjoaia

2002/

3.520

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

in administrare

 

imobil

144876

8.13.02

Teren pereu ;:arai Sulina, mal stâng (MF 12327)

S = 254.80 mp

E-V-N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina Mm 18+950-Mm 18+1064 mal stâng

2002/

2.239

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144877

8.13.02

Teren pereu canal Sulina, mal stâng (MF 12328)

3 = 4.680 mp

N - comuna Maliuc

S - Canal Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, comuna Maliuc Mm 23+1281-Mm 24+404 mal stâng

2002/

35.989

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144878

8.13.02

Teren pereu canal Sulina, mal drept (MF 12329)

S = 78.109 mp

N - Canalul Sulina

S - Ocolul Silvic Maliuc satul Gorgova, satul Vulturu, satul Partizani, comuna Maliuc

E -  Ocol Silvic Maliuc

V - Braţul Tulcea

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Gorgova Vulturu-Partizani

Mm. 21+050 - Mm 33+1560 mal drept

2002/

686.464

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

in administrare

 

imobil

144879

8.13.02

Teren pereu canal Sulina, mal stâng (MF 12330)

S = 18.231 mp

N - satul Partizani, Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E - apărare mal AFDJ

V - Ocol Silvic Maliuc

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Partizani

Mm 30+1592-Mm 34+261 mal stâng

2002/

160.224

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144880

8.13.02

Teren pereu canal Sulina, mal drept (MF 12367)

S = 11.796,4 mp

N - Canalul Sulina

S - comuna Crişan

E -  Ocolul Silvic Crişan

V - canalul Caraorman

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Mm 10+050- Mm 13+1769 mal drept

2002/

103.673

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

144881

8.13.02

Teren pereu canal Sulina, mal stâng (MF 12368)

S = 780 mp

N - Ocolul Silvic Crişan

S - Canalul Sulina

E -  Complexul Lebăda

V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina. zona Crişan Mm 13+1100-Mm 13+1275 mal stâng

2002/

6.855

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

in administrare

 

imobil

144882

8.13.02

Teren diguri vechi (MF 12375)

Dig Nord - S - 5.979 mp

Dig Sud - S = 3.345 mp

N-S - Marea Neagră

E-V - diguri AFDJ

România, judeţul Tulcea Portul Sulina Mm 0- Hm 0

2002/

81.944

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

in administrare

 

imobil

147501

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina. mal drept

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 ml

N- Canalul Sulina

S - lacul Obretinul Mic

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin Mm 16+200-Mm 16+1000 mal drept

2002/

5.911.691

HG 1.373/2000 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

147502

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept (MF 147501)

S = 22.000 mp

N - Canalul Sulina

S - lacul Obretinul Mic

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin Mm 16+200- Mm 16+1000 mal drept

2002/

193.348

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

147503

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 ml

N - Canalul Sulina

S - lacul Obretinul Mic

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin Mm 17+000-Mm 17+800 mai drept

2002/

8.769.581

HG 1.373/2000 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

147504

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept (MF 147503)

S = 22.000 mp

N - Canalul Sulina

S - lacul Obretinul Mic

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin Mm 17+000-Mm 17+800 mal drept

2002/

193.348

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/1272009

în

administrare

 

imobil

147505

8.13.02

Apărări de mal

pe Canalul Sulina, mal drept

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 270ml

N Cant)!ui Sulina

S - lacul Obretinul Mic

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin Mm 17+800-Mm 17+1070 mal drept

2002/

3.018.060

HG 1.373/2000 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

147506

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept (MF 147505)

S = 8.640 mp

N - Canalul Sulina

S - lacul Obretinul Mic

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina. sectorul Obretin Mm 17+800-Mm 17+1070 mal drept

2002/

75.933

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

151896

8.13.02

Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng

Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 ml

N - Ocol Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina. portul Crişan Mm 11+1504-Mm 12+452 mal stâng

2002/

606.532

HG 1.373/2000 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

151897

8.13.02

Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 151896)

S = 27.200 mp

N - Ocolul Silvic Maliuc

S - Canalul Sulina

E-V - apărare mal AFDJ

România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, portul Crişan Mm 11 +1504-Mm 12+452 mal stâng

2002/

239.048

HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

33766

8.18.01

Teren portuar, portul Giurgiu

S = 3.470 mp

N - SNCF

S - Bazinul Veriga

E -  Ferry-boat

V-DADP Giurgiu

România, judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, şos. Portului nr. 1

2006

38.120

HG 1.517/2006 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009

în administrare

 

imobil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.162 din 13 noiembrie 2012

MINISTERUL MEDIULUI Şl PĂDURILOR

Nr. 3.885 din 20 noiembrie 2012

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA

ALIMENTELOR

Nr. 82 din 28 noiembrie 2012

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. RA110 din 2012, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prezentele norme metodologice transpun prevederile Directivei 2012/2/UE a Comisiei din 9 februarie 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru includerea oxidului de cupru (II), a hidroxidului de cupru (II) şi a carbonatului bazic de cupru ca substanţe active în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 37 din 10 februarie 2012, ale Directivei 2012/3/UE a Comisiei din 9 februarie 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii bendiocarbului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 37 din 10 februarie 2012, ale Directivei 2012/20/UE a Comisiei din 6 iulie 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii flufenoxuronului ca substanţă activă pentru tipul de produs 8 în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 177 din 7 iulie 2012 si ale Directivei 2012/22/UE a Comisiei din 22 august 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii carbonatului de didecil-dimetil amoniu ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 227 din 23 august 2012.”

2. La anexa nr. I „Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide”, după poziţia 49 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 50-53, 57 şi 58, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - (1) Prevederile poziţiilor 50-53 şi 57 din anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 februarie 2014.

(2) Prevederile poziţiei 58 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa .Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 februarie 2013.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Mihai Ţurcanu

 

ANEXA

 

COMPLETAREA

Listei substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide

 

Poziţia

Denumirea comună

Denumirea

IUPAC/ Numere de

identificare

Puritatea minimă a substanţei active din produsul biocid, în forma în care acesta

este plasat pe piaţă

Data

includerii

Termen-limită pentru punere în conformitate cu art. 16(3) din Directiva 98/8/CE [cu excepţia produselor care conţin mai mult decât o substanţă activă, pentru care termenul-limită de punere în conformitate cu art. 16 (3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substanţele activa ale respectivelor produse]

Data la care expiră

includerea

Tip de

produs

Dispoziţii specifice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

50

Hidroxid de cupru

Hidroxid de cupru (II)

Nr. CE: 243-815-9

Nr. CAS: 20427-59-2

965 g/kg

1.02.2014

31.01.2016

31.01.2024

8

În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de hidroxid de cupru, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru grupele de populaţie şi pentru compartimentele de mediu care nu au fost

abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includerea în anexa 1 la Directiva 98/8/CE.

Autoritatea competenta se asigură că autorizarea produselor este supusă următoarelor condiţii:

1. Produsele nu sunt autorizate pentru aplicare prin imersiune, cu excepţia cazului în care cererea de autorizare a produsului conţine date care să demonstreze că solicitarea îndeplineşte cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI ia normele metodologice dacă este necesar prin aplicarea măsurilor corespunzătoare de reducere a riscurilor.

2. În cazul produselor autorizate pentru utilizarea industrială trebuie prevăzute proceduri operaţionale sigure, iar produsele trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate dovedi în cererea de autorizare a produselor că riscurile pentru utilizatorii industriali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

3. Etichetele sau, dacă este cazul, fişele de date de securitate ale produselor autorizate trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat se depozitează după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe în sol sau în apă, şi că eventualele pierderi rezultate din aplicarea produsului se recuperează pentru reutilizare ori eliminare.

4. Produsele nu sunt autorizate pentru tratarea lemnului folosit pentru construcţii exterioare în apropierea sau deasupra apei, cu excepţia cazului în care se furnizează date care să demonstreze că produsul îndeplineşte cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor.

51

Oxid de cupru (II)

Oxid de cupru (II)

Nr. CE: 215-269-1 Nr. CAS: 1317-38-0

976 g/kg

1.02.2014

31.01.2016

31.01.2024

8

În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de oxid de cupru (II), în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru grupele de populaţie şi pentru compartimentele de mediu care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includerea în anexa I la Directiva 98/8/CE.

Autoritatea competentă se asigură că autorizarea produselor este supusă următoarelor condiţii:

1. În cazul produselor autorizate pentru utilizarea industrială trebuie prevăzute proceduri operaţionale sigure, iar produsele trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate dovedi în cererea de autorizare

a produselor că riscurile pentru utilizatorii industriali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2. Etichetele sau, dacă este cazul, fişele de date de securitate ale produselor autorizate trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat se depozitează după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă. În scopul prevenim pierderilor directe în sol ori în apă, şi că eventualele pierderi rezultate din aplicarea produsului se recuperează pentru reutilizare sau eliminare. 3. Produsele nu sunt autorizate pentru tratarea lemnului folosit pentru construcţii exterioare în apropierea sau deasupra apei, cu excepţia cazului în care se furnizează date care să demonstreze că produsul îndeplineşte cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor.

52

Carbonat bazic de cupru (II)

Hidroxid de cupru (II),

carbonat de cupru (II)

(1:1)

Nr. CE: 235-113-6

Nr. CAS: 32069-69-1

957 g/kg

1.02.2014

 

31.01.2016

31.01.2024

6

În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de carbonat bazic de cupru (II), în conformitate cu cerinţele art. 24- 27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru grupele de populaţie şi pentru compartimentele de mediu care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includerea în anexa I la Directiva Autoritatea competentă se asigură că autorizarea produselor este supusă următoarelor condiţii:

1. Produsele nu sunt autorizate pentru aplicare prin imersiune, cu excepţia cazului în care cererea de autorizare a produsului conţine date care să demonstreze că solicitarea îndeplineşte cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin aplicarea măsurilor corespunzătoare de reducere a riscurilor.

2. În cazul produselor autorizate pentru utilizarea industrială trebuie prevăzute proceduri operaţionale sigure, iar produsele trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate dovedi în cererea de autorizare a produselor că riscurile pentru utilizatorii industriali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

3. Etichetele sau, dacă este cazul, fişele de date de securitate ale produselor autorizate trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat se depozitează după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe în sol sau în apă, şi că eventualele pierderi rezultate din aplicarea produsului se recuperează pentru reutilizare sau eliminare.

4. Produsele nu sunt autorizate pentru tratarea lemnului folosit pentru construcţii exterioare în apropierea sau deasupra apei, cu excepţia cazului în care se furnizează date care să

demonstreze că produsul îndeplineşte cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

53

Bendio-carb

2,2-dimetil-

1,3-benzodioxoi-

4-il

metilcarbamat

Nr. CE: 245-216-8

Nr. CAS: 22761-23-3

970 g/kg

1.02.2014

 

 

31.01.2016

31.01.2024

18

 

Evaluarea riscului ia nivelul Uniunii Europene nu a vizat toate utilizările potenţiale, dar a abordat, de exemplu, aplicarea numai de către profesionişti, excluzând contactul cu hrana pentru animale sau alimentele umane şi aplicarea directă pe sol. În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de bendiocarb, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere si riscurile pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includere în anexa I la Directiva 98/S/CE. Autoritatea competentă se asigură că autorizarea produselor este supusă următoarelor condiţii:

- produsele nu sunt autorizate pentru aplicarea de tratamente zonelor susceptibile de a fi curăţate frecvent prin spălare, altele decât repararea crăpăturilor sau îndepărtarea petelor, cu excepţia cazului în care se aduc informaţii care dovedesc că produsul îndeplineşte cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, prin aplicarea de măsuri corespunzătoare de atenuare a riscurilor, dacă este cazul;

- produsele autorizate pentru utilizare industrială sau profesională trebuie să fie folosite cu echipamente individuale de protecţie adecvate, cu excepţia cazului în care se dovedeşte în cererea pentru obţinerea autorizaţiei pentru produse că riscurile pentru utilizatorii industriali sau profesionişti pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace;

- în cazurile în care acest lucru este relevant, trebuie luate măsuri pentru a împiedica accesul albinelor culegătoare la cuiburile tratate prin eliminarea fagurilor sau prin blocarea intrării în stup.

57

Flufe-noxuron

1-[4-(2-cloro-

alfa,alfa, alfa-trifluoro-para-toliloxi)-2-fluorofenil] -3-(2,6-difluoro benzoil)uree

Nr. CE: 417-680-3

Nr. CAS: 101463-69-8

960 g/kg

1.02.2014

31.01.2016

31.01.2017

8

Flufenoxuronul este supus unei evaluări comparative a riscurilor înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă, în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) al doilea paragraf din Directiva 98/8/CE (procedura comunitară).

Evaluarea riscului la nivelul Uniunii Europene a vizat tratarea lemnului care nu va fi utilizat în adăposturi pentru animale ori nu va intra în contact cu alimentele ori cu hrana pentru animale.

Produsele nu se autorizează pentru utilizări sau scenarii de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscului la nivelul Uniunii Europene, pentru includere în anexa I la Directiva 98/B/CE.

Autoritatea competentă se asigură că autorizarea produselor este supusă următoarelor condiţii:

1. Produsele se folosesc numai pentru tratarea lemnului destinat utilizării în spaţii închise.

2. În cazul produselor autorizate pentru utilizarea industrială sau profesională trebuie prevăzute proceduri operaţionale sigure, iar produsele trebuie să fie folosite cu echipamente individuale de protecţie adecvate, cu excepţia cazului în care se poate dovedi în cererea de autorizare a produselor ca riscurile pentru utilizatorii industriali sau profesionali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

3. Trebuie să se ia măsuri adecvate de reducere a riscurilor pentru protejarea solului şi a mediului acvatic, în particular, etichetele sau fişele de date de securitate (în cazul în care acestea din urmă există) ale produselor autorizate trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat se depozitează după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţa dură impermeabilă aflată sub un acoperiş, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol ori în apă, şi că toate pierderile rezultate din aplicarea produsului se recuperează în vederea reutilizării sau a eliminării.

58

Carbonat de

didecil-dimetil-amoniu

Masă de reacţie a

carbonatului de N,

N-Didecil-N, N-dimetil-

amoniu şi a

bicarbonatului de N, N-Didecil-N, N-dimetil amoniu

Nr. CE: 451-900-9

Nr. CAS: 894406-76-9

III

1.02.2013

Nu se aplică

 

31.01.2023

 

8

 

Evaluarea riscurilor la nivelul Uniunii Europene nu a inclus toate utilizările potenţiale; anumite utilizări, precum folosirea de către utilizatori neprofesionali, au fost excluse.

În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de carbonat de cidecil-dimetil-amoniu, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru grupele de populaţie şi pentru compartimentele de mediu care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includerea în anexa I la Directiva 98/8/CE.

Autoritatea competentă se asigură că autorizarea produselor este supusă următoarelor condiţii:

1. Pentru utilizatorii industriali, instituirea de proceduri operaţionale sigure şi obligaţia ca produsele să fie utilizate cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului faptul că riscurile se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2. Etichetele şi, în cazul în care se prevede astfel, fişele cu date de securitate ale produselor autorizate indică faptul că aplicarea industrială trebuie să se desfăşoare într-un spaţiu izolat sau pe o suprafaţă dură impermeabilă cu îndiguire, că lemnul proaspăt tratat trebuie depozitat după tratare într-un loc acoperit ori pe o suprafaţă dură impermeabilă, sau ambele, pentru a preveni pierderile directe în sol ori în apă, şi că orice pierderi rezultate în urma aplicării produsului trebuie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.

3. Produsele nu sunt autorizate pentru tratarea lemnului care va fi în contact cu apă dulce sau folosit pentru construcţii exterioare aflate în apropierea ori deasupra apei sau pentru tratarea prin cufundare a lemnului care va fi expus în mod continuu condiţiilor climatice ori în mod frecvent umezelii, cu excepţia cazului în care se furnizează date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele prevăzute la art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, dacă este necesar prin aplicarea de măsuri de atenuare adecvate.