MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 02/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 2         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 3 ianuarie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.259/2012. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice

 

1.277/2012. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă de 9.418 mp, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, între km 358 + 000 şi km 495 + 800n, pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş

 

1.281/2012. - Hotărâre pentru modificarea datelor de identificare, schimbarea titularului dreptului de administrare, precum şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor imobile aflate în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi

 

1.283/2012. - Hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală de sport competiţională de nivel naţional şi internaţional - sos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2, Bucureşti" din cadrul Programului ,Săli de sport”, derulat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." - S.A., aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.276/2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.151/2012. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.116/2012 privind executarea şi modul de păstrare şi de utilizare a sigiliilor, ştampilelor şi matriţelor timbru sec în Ministerul Apărării Naţionale

 

394/2012. - Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor privind aprobarea Listei unităţilor spitaliceşti acreditate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. V alin. (3) din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi al art. 20 alin. (3)-(9) şi art. 21 alin. (7)-(9) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, entităţile publice care au constituite structuri de audit public intern în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, vor actualiza normele proprii privind exercitarea auditului public intern cu cerinţele specifice prevăzute de normele prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.259.

 

ANEXA

 

NORME

privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice

 

CAPITOLUL I

Obiect, definiţii şi principii

 

SECŢIUNEA 1

Obiectul de reglementare

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme reglementează coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice.

(2) Atestarea naţională a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice presupune recunoaşterea cunoştinţelor, abilităţilor şi valorilor necesare unei persoane, pentru a planifica şi realiza misiuni de audit intern la entităţile publice.

(3) Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice atestate presupune actualizarea sau dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi valori, în conformitate cu cerinţele Cadrului de competenţe profesionale ale auditorului intern din sectorul public, denumit în continuare Cadrul de competenţe, şi cu domeniile specifice entităţii publice în care aceştia activează.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii

 

Art. 2. - În aplicarea prevederilor prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) Cadrul general de echivalare a competenţelor profesionale necesare pentru obţinerea certificatului de atestare, denumit în continuare cadrul de echivalare - document prin care se stabilesc criteriile de echivalare a competenţelor profesionale necesare asigurării corespondenţei disciplinelor înscrise în foile matricole, aferente studiilor universitare, postuniversitare, şi în certificatele de absolvire cu recunoaştere naţională, acordate în condiţiile legii, cu domeniile din cadrul general de competenţe;

b) Comisia de atestare - Comisia de atestare a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice, constituită la nivelul Ministerului Finanţelor Publice prin ordin al ministrului finanţelor publice, în vederea atestării naţionale a auditorilor interni din sectorul public;

c) persoană fizică atestată - persoana fizică, alta decât auditorul intern din sectorul public, care a solicitat şi a obţinut certificatul de atestare.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Principii generale

 

Art. 3. - (1) Activitatea de atestare naţională a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice respectă următoarele principii;

a) principiul echităţii, potrivit căruia accesul la obţinerea certificatului de atestare se realizează fără discriminare;

b) principiul independenţei, potrivit căruia deciziile privind atestarea auditorilor interni din sectorul public sunt luate de membrii Comisiei de atestare;

c) principiul unicităţii, conform căruia certificatul de atestare este uninominal, acordat auditorului intern din sectorul public/persoanei fizice care deţine cunoştinţele şi competenţele necesare, conform prezentelor norme.

(2) Activitatea de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi persoanelor fizice atestate respectă următoarele principii:

a) principiul integrării - procesul de pregătire profesională asigură corelarea nevoilor organizaţionale de dezvoltare cu nevoile individuale de pregătire;

b) principiul adecvării competenţelor - procesul de pregătire profesională trebuie să asigure cunoştinţele, abilităţile şi valorile profesionale necesare realizării obiectivelor Compartimentului de audit public intern şi ale entităţii;

c) principiul orientării spre performanţă - presupune corelarea nevoilor de instruire imediate cu cele de perspectivă şi formarea profesională în raport cu nivelul de performanţă urmărit a fi obţinut de entitate;

d) principiul continuităţii - presupune realizarea pregătirii profesionale pe bază de planuri, care asigură atât actual zarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite, cât şi dezvoltarea personală a auditorului intern şi a persoanelor fizice atestate.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Modalitatea de realizare a atestării auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice

 

Art. 4. - (1) Atestarea auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice se realizează prin recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite de aceştia pe baza corespondenţei disciplinelor înscrise în foile matricole, aferente studiilor universitare, postuniversitare, sau în certificatele de absolvire cu recunoaştere naţională, cu domeniile din Cadrul de competenţe.

(2) Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice atestate se realizează prin participarea la cursuri şi seminare pe teme aferente domeniilor Cadrului de competenţe sau specifice entităţii publice, studii individuale şi publicarea de materiale de specialitate.

 

CAPITOLUL II

Responsabilităţile Ministerului Finanţelor Publice

 

Art. 5. - Ministerul Finanţelor Publice, prin Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern, are rolul de a coordona şi desfăşura procesele de atestare naţională şi cel de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice.

Art. 6. - (1) în procesul de atestare Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) elaborează şi actualizează cadrul de reglementare pentru organizarea şi funcţionarea procesului de atestare naţională a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice, inclusiv cadrul de echivalare;

b) actualizează Cadrul de competenţe;

c) colaborează cu mediul universitar în vederea promovării ocupaţiei de auditor intern în sectorul public;

d) organizează procesul de constituire a Comisiei de atestare;

e) asigură suportul logistic necesar desfăşurării activităţii Comisiei de atestare;

f) asigură arhivarea documentelor elaborate de Comisia de atestare în exercitarea atribuţiilor;

g) completează Registrul de evidenţă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice atestate, denumit în continuare Registrul de evidenţă;

h) ţine evidenţa certificatelor de atestare care au un regim special;

i) asigură secretariatul tehnic al Comisiei de atestare.

(2) în realizarea procesului de pregătire profesională continuă, Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) identifică nevoile de instruire ale auditorilor interni în domeniul auditului intern;

b) stabileşte teme pentru instruirea auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice atestate, pe care le cuprinde într-un program de formare profesională;

c) asigură, în limita posibilităţilor, realizarea instruirilor, pe bază de solicitări.

 

CAPITOLUL III

Nominalizarea membrilor şi desfăşurarea activităţii Comisie! de atestare

 

SECŢIUNEA 1

Nominalizarea Comisiei de atestare

 

Art. 7. - Pentru realizarea procesului de atestare naţională, Ministerul Finanţelor Publice constituie Comisia de atestare.

Art. 8. - (1) Comisia de atestare este formată din 5 membri titulari şi 5 membri supleanţi, respectiv:

a) directorul general şi un membru supleant din cadrul Unităţii centrale de armonizare pentru auditul public intern; directorul general are calitatea de preşedinte al comisiei, conduce şi asigură desfăşurarea şedinţelor de lucru ale Comisiei de atestare;

b) câte un membru titular şi un membru supleant, auditori interni sau specialişti în domeniu, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Justiţiei şi Autorităţii Naţionale pentru Calificări.

(2) în lipsa preşedintelui Comisiei de atestare funcţia de preşedinte este îndeplinită de un alt membru ales de comisie.

Art. 9 - (1) Pentru desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi în Comisia de atestare, Ministerul Finanţelor Publice transmite scrisori de intenţie entităţilor publice prevăzute la art. 8 alin. (1)lit. b).

(2) Entităţile publice cărora le-au fost transmise scrisori de intenţie formulează propunerile de membri titulari şi membri supleanţi în Comisia de atestare, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea scrisorilor de intenţie, aprobate de conducătorii acestora.

(3) Propunerile formulate sunt transmise Unităţii centrale de armonizare pentru auditul public intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, însoţite de curriculum vitae ale membrilor propuşi în Comisia de atestare.

Art. 10. - Ministrul finanţelor publice numeşte, prin ordin, pe baza documentaţiei întocmite de Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern, membri titulari şi membri supleanţi în Comisia de atestare.

Art. 11. - (1) Calitatea de membru în Comisia de atestare încetează în următoarele situaţii:

a) la cerere;

b) în cazul incapacităţii de a-şi exercita atribuţiile o perioadă mai mare de 6 luni;

c) la încetarea mandatului;

d) la încetarea raporturilor de serviciu cu instituţia pe care o reprezintă în Comisia de atestare;

e) în cazul încălcării cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu, pentru care a fost sancţionat disciplinar, civil sau penal;

f) în caz de incompatibilitate; g) în caz de deces.

(2) Membrii Comisiei de atestare care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d) sunt obligaţi să îl anunţe despre aceasta pe preşedintele comisiei.

(3) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) este de competenţa preşedintelui Comisiei de atestare, care informează ministrul finanţelor publice în vederea elaborării ordinului privind încetarea calităţii de membru în Comisia de atestare.

(4) Locul devenit vacant în Comisia de atestare se ocupă după aceeaşi procedură utilizată la numirea membrilor Comisiei de atestare.

Art. 12. - (1) Numirea membrilor Comisiei de atestare se face pentru un mandat de 5 ani, cu posibilitatea de reînnoire o singură dată; excepţie face preşedintele, care îşi pierde calitatea de membru în Comisia de atestare la schimbarea din funcţia de director general al Unităţii centrale de armonizare pentru auditul public intern.

(2) Propunerile de numire în Comisia de atestare trebuie însoţite de o declaraţie de „independenţă şi competenţă dată de persoana nominalizată.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Desfăşurarea activităţii Comisiei de atestare

 

Art. 13. - Comisia de atestare îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat cu votul majorităţii calificate din numărul total ai membrilor săi.

Art. 14. - (1) Comisia de atestare se întruneşte, de regulă, lunar în şedinţe ordinare sau ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare, la convocarea scrisă a preşedintelui, prin grija Secretariatului tehnic.

(2) Ordinea de zi şt data şedinţelor se stabilesc de către preşedintele Comisiei de atestare, iar materialele supuse dezbaterii pot fi consultate de membrii comisiei, cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţelor, la sediul Unităţii centrale de armonizare pentru auditul public intern.

(3) Şedinţele Comisiei de atestare sunt legal întrunite în prezenţa majorităţii calificate din numărul total al membrilor săi.

Art. 15. - (1) în realizarea atribuţiilor sale, Comisia de atestare emite decizii pentru fiecare solicitare de atestare analizată şi evaluată, adoptate prin votul majorităţii calificate din numărul total al membrilor săi.

(2) Prin decizia adoptată se aprobă cererea privind solicitarea obţinerii certificatului de atestare şi se propune eliberarea acestuia sau se respinge cererea.

(3) Membrii Comisiei de atestare trebuie să declare situaţiile de incompatibilitate şi conflict de interese care intervin în activitatea lor, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţia acestora.

Art. 16. - (1) Desfăşurarea şedinţelor, ordinea de zi, dezbaterile, luările de cuvânt, opiniile, precum şi deciziile luate se consemnează în procese-verbale, care se semnează de către membrii Comisiei de atestare prezenţi; acestea pot fi puse doar la dispoziţia membrilor comisiei, organelor şi instituţiilor abilitate prin lege şi a persoanelor în cauză.

(2) Punctele de vedere personale se consemnează separat în procesele-verbale ale şedinţelor.

(3) Procesele-verbale ale şedinţelor se îndosariază la Secretariatul tehnic al Unităţii centrale de armonizare pentru auditul public intern.

(4) Evidenţa deciziilor emise este asigurată prin Registrul deciziilor Comisiei de atestare, document şnuruit, parafat şi păstrat la Secretariatul tehnic.

Art. 17. - (1) în realizarea activităţii sale, Comisia de atestare îndeplineşte atribuţii legate de eliberarea sau menţinerea valabilităţii certificatului de atestare.

(2) Atribuţiile Comisiei de atestare în procesul de eliberare a certificatului de atestare sunt următoarele:

a) formulează propuneri de actualizare a cadrului de echivalare şi le transmite Unităţii centrale de armonizare pentru auditul public intern;

b) analizează corespondenţa dintre disciplinele înscrise în foile matricole şi certificatele de absolvire cu domeniile din Cadrul de competenţe, în conformitate cu cadrul de echivalare;

c) solicită, prin Secretariatul tehnic, documente şi informaţii suplimentare în procesul de stabilire a corespondenţei dintre disciplinele înscrise în foile matricole şi certificatele de absolvire şi domeniile din Cadrul de competenţe;

d) verifică îndeplinirea condiţiilor privind experienţa profesională a solicitantului;

e) verifică probitatea profesională a auditorilor interni din sectorul public sau a persoanelor fizice pe baza analizei scrisorilor de recomandare depuse la dosar;

f) decide asupra eliberării certificatului de atestare sau respingerii cererii de solicitare. În vederea atestării.

(3) Atribuţiile Comisiei de atestare, în procesul de menţinere a valabilităţii certificatului de atestare:

a) verifică îndeplinirea condiţiilor privind menţinerea valabilităţii certificatului de atestare;

b) analizează rapoartele individuale privind pregătirea profesională, prezentate de auditorii interni din sectorul public şi de persoanele fizice atestate;

c) verifică îndeplinirea condiţiei dacă auditorul intern din sectorul public sau persoana fizică atestata a desfăşurat activităţi specifice de audit public intern timp de 5 ani;

d) solicită documente şi informaţii suplimentare pentru eventualele neclarităţi în procesul de menţinere a valabilităţii certificatului de atestare;

e) decide menţinerea valabilităţii certificatului de atestare sau respingerea cererii de prelungire a certificatului de atestare.

(4) Comisia de atestare emite decizii pentru fiecare cerere de menţinere a valabilităţii certificatului de atestare şi propune menţinerea valabilităţii certificatului de atestare sau respingerea cererii.

(5) Eliberarea şi menţinerea valabilităţii certificatului de atestare sau respingerea cererii de menţinere a certificatului de atestare se realizează prin votul majorităţii calificate din numărul total al membrilor Comisiei de atestare.

(6) Opiniile separate în procesul de votare se menţionează, separat, în procesul-verbal al şedinţei.

Art. 18 - (1) Activitatea Comisiei de atestare este sprijinită de un Secretariat tehnic, care este coordonat în îndeplinirea atribuţiilor de un secretar.

(2) Secretariatul tehnic este format din persoane din cadrul Unităţii centrale de armonizare pentru auditul public intern desemnate prin ordin al ministrului finanţelor publice la propunerea directorului general al Unităţii centrale de armonizare pentru auditul public intern.

(3) Secretariatul tehnic îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) primeşte şi înregistrează dosarele privind procesul de atestare;

b) urmăreşte ca dosarele depuse în vederea atestării să fie complete;

c) solicită documente şi informaţii suplimentare pentru completarea dosarelor depuse în vederea atestării, la cererea Comisiei de atestare;

d) redactează procesele-verbale după fiecare şedinţă a Comisiei de atestare şi le supune semnării membrilor acesteia;

e) redactează deciziile Comisiei de atestare, în funcţie de hotărârile luate de aceasta în cadrul şedinţelor;

f) păstrează şi pregăteşte în vederea arhivării dosarele de atestare, deciziile şi procesele-verbale ale Comisiei de atestare, precum şi alte documente elaborate;

g) primeşte rapoartele şi documentaţia justificativă privind pregătirea profesională continuă a auditorilor interni atestaţi şi le supune analizei Comisiei de atestare, în vederea prelungirii certificatului de atestare;

h) exercită alte atribuţii stabilite, în condiţiile legii, de preşedintele Comisiei de atestare.

Art. 19. - Comisia de atestare elaborează şi prezintă ministrului finanţelor publice Raportul anual de activitate, care, după avizare, se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.

 

CAPITOLUL IV

Obţinerea certificatului de atestare

 

SECŢIUNEA 1

Cerinţe pentru deţinerea competenţelor, în vederea atestării

 

Art. 20. - (1) Pentru obţinerea certificatului de atestare, solicitantul trebuie să prezinte documente justificative care să ateste că deţine competenţe profesionale în domeniile Cadrului de competenţe, respectiv:

a) audit intern - competenţe care asigură cunoaşterea şi aplicarea cadrului de reglementare, standardelor de audit intern, procedurilor şi tehnicilor de audit intern în realizarea misiunilor de audit intern;

b) managementul riscului, controlul intern şi guvernantă - competenţe care asigură auditorului cunoaşterea proceselor de management al riscurilor, de control şi de administrare;

c) management - competenţe care asigură auditorului cunoaşterea conceptului şi principiilor managementului, precum şi a funcţiilor managementului;

d) contabilitate - competenţe care asigură auditorului cunoaşterea conceptelor, principiilor şi tehnicilor contabile, organizarea informaţiilor financiar-contabile, înregistrarea, analiza şi prelucrarea informaţiilor financiar-contabile, raportarea financiar-contabilă, inclusiv de încheiere a situaţiilor financiare;

e) finanţe publice - competenţe care asigură auditorului înţelegerea mediului macroeconomic, sistemelor de resurse şi cheltuieli publice, procesul bugetar, finanţarea deficitelor bugetare, atribuirea, finanţarea şi derularea contractelor publice;

f) tehnologia informaţiei - competenţe care asigură auditorului înţelegerea conceptelor de bază ale IT, utilizarea computerului, organizarea fişierelor, utilizarea aplicaţiilor;

g) drept - competenţe care asigură auditorului înţelegerea domeniului juridic.

(2) Dovada deţinerii cunoştinţelor şi aptitudinilor se face cu ajutorul diplomelor şi foilor matricole eliberate de instituţii de învăţământ superior acreditate de lege, precum şi de furnizori de formare profesională, autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Depunerea documentaţiei în vederea atestării

 

Art. 21. - (1) Documentaţia privind solicitarea obţinerii certificatului de atestare se depune la registratura Ministerului Finanţelor Publice, direct sau prin poştă, şi conţine următoarele:

a) opis cu documentele dosarului;

b) cerere;

c) copii legalizate de pe diplomele de studii şi foile matricole, diplome sau certificate de absolvire cu recunoaştere naţională, prin care se atestă competenţele aferente disciplinelor din Cadrul de competenţe;

d) documente care atestă experienţa profesională de specialitate de minimum un an în unul dintre domeniile prevăzute la art. 20 alin. (1);

e) două recomandări din partea unor auditori interni sau specialişti în domeniu, cu experienţă de minimum 5 ani în activitatea publică.

(2) Persoanele care deţin un certificat în audit intern, emis de instituţii de profil cu recunoaştere internaţională, prevăzute de art. 20 alin. (6) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, pot solicita obţinerea certificatului de atestare, pe baza următoarelor documente:

a) opis cu documentele dosarului;

b) cerere;

c) traducerea legalizată după certificatul în audit intern;

d) documente care atestă experienţa profesională de specialitate de minimum un an în unul dintre domeniile prevăzute la art. 20 alin. (1);

e) două recomandări din partea unor auditori interni sau specialişti în domeniu, cu experienţă de minimum 5 ani în activitatea publică.

Art. 22. - Evidenţa auditorilor interni şi a persoanelor fizice atestate se consemnează în Registrul de evidenţă, organizat în format electronic, si care conţine informaţii referitoare cel puţin la:

a) numele şi prenumele persoanei atestate;

b) entitatea publică unde este salariat solicitantul;

c) numărul, seria şi data eliberării certificatului de atestare;

d) informaţii privind eliberarea sau menţinerea valabilităţii certificatului de atestare.

Art. 23. - (1) în cazul dosarelor incomplete depuse în vederea atestării, Comisia de atestare solicită completarea acestora; documentele şi informaţiile solicitate se depun de solicitant în maximum 30 de zile de la data înştiinţării.

(2) în cazul în care auditorul intern sau persoana fizică atestată nu depune documentele solicitate, în termenul legal, dosarul se restituite, însoţit de motivaţia scrisă a restituirii.

(3) Legalitatea documentelor prezentate în vederea obţinerii atestării este în responsabilitatea solicitantului. Acesta răspunde, conform reglementărilor în vigoare, pentru depunerea unor date eronate, care să conducă, în mod nelegal, la obţinerea certificatului de atestare.

 

CAPITOLUL V

Eliberarea certificatelor de atestare

 

SECŢIUNEA 1

Procedura eliberării certificatelor de atestare

 

Art. 24. - (1) Eliberarea certificatului de atestare se face personal sau unei persoane împuternicite prin procură notarială specială în acest sens.

(2) Lista solicitanţilor ale căror dosare au fost aprobate şi urmează să primească certificatul de atestare este afişată pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice şi este actualizată după fiecare şedinţă a Comisiei de atestare.

(3) Certificatul de atestare cuprinde următoarele elemente:

a) stema de stat a României;

b) seria şi numărul certificatului şi data eliberării;

c) numele şi prenumele titularului;

d) denumirea organului emitent;

e) numărul şi data deciziei Comisiei de atestare prin care a fost aprobată eliberarea certificatului de atestare;

f) numele şi prenumele ministrului finanţelor publice, preşedintelui Comisiei de atestare şi responsabilului Secretariatului tehnic, semnăturile acestora şi ştampila emitentului.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Valabilitatea certificatului de atestare

 

Art. 25. - Certificatul de atestare este emis pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de menţinere a valabilităţii în condiţiile art. 21 alin. (9) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Menţinerea valabilităţii certificatului de atestare

 

Art. 26. - (1) Valabilitatea certificatului de atestare se poate menţine, la expirarea perioadei pentru care a fost emis, de fiecare dată pentru încă o perioadă de 5 ani.

(2) Solicitarea menţinerii valabilităţii certificatului de atestare cade în responsabilitatea titularului acestuia.

(3) Menţinerea valabilităţii certificatului de atestare se realizează de către Comisia de atestare în funcţie de rezultatele evaluării documentelor prezentate de titularul certificatului de atestare, prin care se face dovada modului de realizare a formării profesionale continue pentru perioada în care certificatul de atestare a fost valabil şi a documentelor justificative, din care rezultă desfăşurarea de activităţi de audit intern.

(4) Informaţiile necesare solicitării menţinerii valabilităţii certificatului de atestare sunt prezentate organului care a emis certificatul de atestare, o dată la 5 ani, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de valabilitate a certificatului, pe baza Raportului individual privind modul de realizare a programului de formare profesională continuă.

Art. 27. - (1) Informaţiile privind formarea profesională continuă, respectiv modul cum şi-a îmbunătăţit cunoştinţele, abilităţile şi valorile, sunt prezentate în cadrul raportului, separat pentru fiecare an.

(2) Rapoartele individuale privind modul de realizare a programelor de formare profesională continuă sunt elaborate de către fiecare auditor intern din sectorul public, avizate de şeful Compartimentului de audit intern şi aprobate de conducătorul entităţii publice, la care solicitantul are calitatea de angajat.

(3) Raportul individual privind modul de realizare a programelor de pregătire profesională continuă conţine informaţii din care rezultă desfăşurarea de activităţi specifice de audit public intern în perioada de valabilitate a certificatului de atestare şi are anexate documente justificative cu privire la formarea profesională continuă.

Art. 28. - Dosarul de solicitare a menţinerii valabilităţii certificatului de atestare cuprinde cel puţin următoarele:

a) opis al documentelor;

b) cerere;

c) raportul individual privind modul de realizare a programelor de pregătire profesională continuă avizat de conducătorul Compartimentului de audit intern şi aprobat de conducătorul entităţii publice, care include şi informaţii privind activitatea de audit intern desfăşurată;

d) documente justificative care atestă perfecţionarea profesională continuă.

Art. 29. - Dosarele depuse de auditorii interni din sectorul public şi de persoanele fizice atestate, în vederea menţinerii valabilităţii certificatului de atestare, sunt analizate şi evaluate de Comisia de atestare, care decide asupra prelungirii valabilităţii sau respingerii dosarului.

Art. 30. - (1) Menţinerea valabilităţii certificatului de atestare se realizează prin menţionarea, pe verso, în rubricile special destinate.

(2) Pentru efectuarea menţiunilor, titularul se prezintă cu certificatul de atestare la Secretariatul tehnic, după afişarea Listei auditorilor interni şi persoanelor fizice cărora li s-a acordat viza de menţinere a valabilităţii certificatului pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Suspendarea exercitării drepturilor conferite de certificatul de atestare

 

Art. 31. - (1) Exercitarea drepturilor conferite de certificatul de atestare de către auditorii interni se poate suspenda, la cererea expresă a acestora, prin decizie a Comisiei de atestare, pe perioada suspendării, în condiţiile legii, a raportului de muncă/serviciu al titularului certificatului.

(2) Exercitarea drepturilor conferite de certificatul de atestare de către persoanele fizice care nu sunt auditori interni se poate suspenda, la cererea expresă a acestora, prin decizie a Comisiei de atestare, pentru motive întemeiate, pe perioada solicitată de titularul certificatului.

(3) încetarea suspendării exercitării drepturilor conferite de certificatul de atestare de către auditorii interni şi de către persoanele fizice care nu au această calitate se face la cererea acestora, prin decizie a Comisiei de atestare.

(4) Suspendarea exercitării drepturilor conferite de certificatul de atestare, respectiv încetarea suspendării produc efecte de la data emiterii deciziilor Comisiei de atestare prevăzute la alin. (1)-(3).

(5) Decizia Comisiei de atestare privind suspendarea exercitării drepturilor conferite de certificatul de atestare, respectiv decizia de încetare a acestei suspendări se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Pierderea valabilităţii certificatului de atestare

 

Art. 32. - (1) Certificatul de atestare îşi pierde valabilitatea la expirarea perioadei de 5 ani, dacă nu are prevăzută menţinerea acesteia.

(2) în aprecierea îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 20 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, se are în vedere perioada de dinainte de data emiterii deciziei Comisiei de atestare privind suspendarea exercitării drepturilor conferite de certificatul de atestare, prevăzută la art. 31 alin. (1) şi (2), şi de după data emiterii deciziei Comisiei de atestare de încetare a acestei suspendări, prevăzută la art. 31 alin. (3).

Art. 33. - (1) Pierderea valabilităţii certificatului de atestare are loc în mod automat, la expirarea perioadei de 5 ani, dacă nu s-a mai solicitat menţinerea valabilităţii.

(2) Lista auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice al căror certificat de atestare şi-a pierdut valabilitatea se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 34. - Pierderea valabilităţii certificatului de atestare conduce la radierea din Registrul de evidenţă a auditorului intern din sectorul public sau a persoanei fizice atestate.

Art. 36. - În cazul pierderii certificatului de atestare, titularul poate solicita eliberarea unui duplicat, după îndeplinirea procedurilor privind declararea pierderii, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VI

Organizarea şi desfăşurarea procesului da pregătire profesională

 

Art. 36. - (1) Auditorii interni din sectorul public şi persoanele fizice atestate au obligaţia să îşi îmbunătăţească cunoştinţele, abilităţile şi valorile printr-o formare profesională continuă.

(2) Pregătirea profesională continuă este un drept şi o obligaţie a auditorilor interni din sectorul public/persoanelor fizice atestate.

(3) Pregătirea profesională continuă se realizează pe baza unui plan anual de pregătire profesională continuă, elaborat de şeful Compartimentului de audit public intern, prin alocarea unui fond de timp de minimum 15 zile pentru fiecare auditor intern sau persoană fizică atestată.

(4) Şeful Compartimentului de audit public intern, precum şi conducerea entităţii publice au responsabilitatea de a asigura condiţiile necesare pentru realizarea formării profesionale continue a auditorilor interni din sectorul public, atât în vederea atestării, cât şi în vederea prelungirii valabilităţii atestării.

(5) în cazul persoanelor fizice atestate formarea profesională continuă este în responsabilitatea exclusivă a acestora.

Art. 37. - (1) Competenţele necesar a fi deţinute de auditori interni din sectorul public şi de persoanele fizice atestate sunt definite în Cadrul de competenţe.

(2) în baza cerinţelor Cadrului de competenţe, Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern propune teme de instruire a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice atestate.

(3) Temele stabilite de Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern şi cuprinse în Programul de formare profesională se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 38. - Litigiile apărute în legătură cu eliberarea sau menţinerea certificatului de atestare sunt soluţionate pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la înţelegere, acestea se soluţionează de către instanţele de judecată competente potrivit legii.

Art. 39. - În cazul în care datele referitoare la un auditor intern din sectorul public sau persoană fizică atestată, stimulate în Registrul de evidenţă, s-au modificat, acesta/aceasta este obligat(ă) să informeze Ministerul Finanţelor Publice - Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern şi să prezinte, în termen de 30 de zile de la data intervenirii modificării, documentele justificative, pentru actualizarea informaţiilor din registru.

Art. 40. - (1) în situaţia în care cererea de obţinere a certificatului de atestare sau de prelungire a valabilităţii acestuia este formulată de unul din membrii Comisiei de atestare, aceasta este analizată, evaluată şi soluţionată de către aceeaşi Comisie cu respectarea tuturor cerinţelor prevăzute de aceste norme. Din Comisie nu poate face parte cei care a formulat cererea, acesta fiind înlocuit de membrul supleant.

(2) Persoana, membru al Comisiei de atestare, care a formulat cererea de obţinere a certificatului de atestare sau de prelungire a valabilităţii acestuia nu face parte din componenţa Comisiei de atestare la întreaga şedinţă în care este analizată şi evaluată cererea sa.

(3) Membrul Comisiei de atestare are obligaţia să se abţină şi în situaţia în care se soluţionează cererea de obţinere sau prelungire a certificatului de atestare formulată de soţ, rudă ori afin până la gradul IV inclusiv.

(4) Persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (3) au obligaţia de a informa de îndată, în scris, preşedintele Comisiei de atestare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă de 9.418 mp, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, între km 358 + 000 0şi km 495 + 800”, pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (2)din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, al art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă de 9.418 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului, prin Hotărârea Consiliului Local Caransebeş nr. 38/12.03.2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Caransebeş nr. 190/31.07.2012 şi prin Hotărârea Consiliului Local Caransebeş nr. 86/21.04.2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Caransebeş nr. 191/31.07.2012, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, între km 358 + 000 şi km 495 + 800”, pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş, în condiţiile legii.

(2) Suprafeţele de teren date în administrare potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinaţie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafeţelor de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2012.

Nr. 1.277.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor terenuri în suprafaţă de 9.418 mp care se dau în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 6 Drobeta-Tumu Severin - Lugoj, între km 358 + 000 şi km 495 + 800”f pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş

 

Nr. poziţia

Locul unde este situat terenul care se transmite şi categoria de folosinţă

 

 

Persoana juridica de la care se dă în administrare terenul

 

 

Persoana juridica la care se dă în administrare terenul

 

 

Caracteristicile tehnice

Nr. cadastral/ topografic,

nr. CF

Suprafaţa terenului

(mp)

0

1

2

3

4

5

1.

Localitatea Caransebeş,

judeţul Caraş-Severin

Teren păşune situat în extravilan

Consiliul Local

CUI 3227947

 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - concesiune Caransebeş Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.

CUI 16054368

3010/ 559/1/b, CF722

58

2.

Localitatea Caransebeş,

judeţul Caraş-Severin

Teren păşune situat în extravilan

Consiliul Local Caransebeş CUI 3227947

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – concesiune Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

CUI 16054368

3011/ 559/1/c, CF722

866

3.

Localitatea Caransebeş,

judeţul Caraş-Severin

Teren păşune situat în extravilan

Consiliul Local Caransebeş CUI 3227947

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – concesiune Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

CUI 16054368

3364/3069, CF 2325

417

4.

Localitatea Caransebeş,

judeţul Caraş-Severin

Teren arabil situat în extravilan

Consiliul Local Caransebeş CUI 3227947

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – concesiune Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

CU116054368

3018/ 3092/13/a, CF 2325

8.077

 

TOTAL SUPRAFAŢĂ

 

 

 

9.418

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea datelor de identificare, schimbarea titularului dreptului de administrare, precum şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor imobile aflate în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Datele de identificare a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi se modifică şi se înlocuiesc cu datele prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a următoarelor construcţii prevăzute la alin. (1):

a) construcţiile cu indicativul C2, C5, C7r C9, C10, C11, C12, C13 înregistrate la nr. M.F. 155308;

b) suprafaţa construită de 315 mp din construcţia cu numărul C6, înregistrată la nr. M.F. 155308.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea dreptului de administrare a bunurilor aflate în domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 2, de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi la Institutul Oncologic Iaşi.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Ministerul Sănătăţii va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2012.

Nr. 1.281.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi (CUI 4701312)

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

 

 

 

Denumirea

Datele de identificare

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

155308

8.25.01

Teren şi construcţii

S teren = 10.701 mp;

C1 = (P) UPU; Sc = 156 mp;

C2, Copertină, Sc = 36 mp;

C3 = (P) Beci, Sc = 7 mp;

C4 = (P + E) Chirurgie; Sc = 693 mp, Su = 861 mp;

C5 = (P) Coridor acces Sc = 39 mp;

C6 = (P + E) Laboratoare, Sc = 447 mp, Su = 597 mp;

C7 = (P) Spălătorie, Sc = 172 mp;

C8 = (DS + P) Ortopedie, Sc = 366 mp; Su = 416 mp;

C9 = (P) Magazie Sc = 48 mp;

C10 = (P) Magazie Sc = 80 mp;

C11 = (P) Magazie Sc = 72 mp;

C12 = (P) Centrală termică Sc = 174 mp;

C13 = (P) magazie + depozit, Sc = 67 mp;

CF nr. 139739

Municipiul Iaşi,

str. G-ral H.M. Berthelot nr.2

17.381.604 lei

155309

8.25.01

Teren şi construcţii

S teren = 1.462 mp,

C1 = (P+1) Sc = 470 mp; Su = 430 mp;

C2 = (P) Centrală termică Sc = 18 mp; Su = 51 mp;

CF nr. 133130

Municipiul Iaşi,

str. I. Creangă nr. 5 bis

2.383.463 lei

 

ANEXA Nr.2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în domeniul public al statului care se transmit din administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă „Sf. Spiridon” Iaşi (CUI 4701312) în administrarea Institutului Oncologic Iaşi (CUI 29067408)

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

155308

8.25.01

Teren şi construcţii

S teren = 10.701 mp,

C1=(P)UPU, Sc =156 mp;

C3 = (P) Beci, Sc = 7 mp;

C4 = (P + E ) Chirurgie Sc = 693 mp; Su = 861 mp;

C6 = (P + E) Laboratoare Sc = 132 mp; Su = 138 mp;

C8 = (DS + P) Ortopedie Sc = 366mp;Su = 416mp;

CF nr. 139739

Municipiul Iaşi,

str. G-ral H.M. Berthelot nr.2

16.368.173

155309

8.25.01

Teren si construcţii

S teren =1.462 mp, C1=(P+1)

Sc = 470 mp; Su = 430 mp; C2 = (P) Centrală termică Sc=18mp;Su = 51 mp; CF nr. 133130

Municipiul Iaşi,

str. I. Creangă nr. 5 bis

2.383.463

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală de sport competiţională de nivel naţional şi internaţional - sos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2, Bucureşti” din cadrul Programului „Săli de sport”, derulat prin Compania Naţională

de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.276/2009

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Indicatorii tehnico-econom ici ai obiectivului de investiţii „Sală de sport competiţională de nivel naţional şi internaţional - şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2, Bucureşti” din cadrul Programului „Săli de sport”, derulat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - SA, prevăzuţi în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.276/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 3 noiembrie 2009, se modifică şi se înlocuiesc cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Marcel Ioan Boloş,

secretar de stat

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2012.

Nr. 1.283.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

al obiectivului de investiţii „Sală de sport competiţională de nivel naţional şi internaţional - şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2, Bucureşti”, din cadrul Programului „Săli de sport”, derulat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar:

- Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - SA, pe perioada realizării investiţiei;

- Ministerul Administraţiei şi Internelor - Clubul Sportiv Dinamo, după realizarea investiţiei

Amplasament: Şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2, Bucureşti

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

mii lei

40.083

(în preţuri la data de 30 iulie 2012; 1 euro = 4,5558 lei),

 

 

din care: construcţii+montaj

mii lei

28.432

- Valoarea investiţiei rest de finanţat,

mii lei

3.637

din care: construcţii+montaj

mii lei

2.412

- Capacităţi:

 

 

- Locuri

nr.

2.538

- Durata totală de realizare a investiţiei,

luni

24

din care: durata de realizare a investiţiei - rest de finanţat

luni

3

 

Factori de risc

Obiectivul seva proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea Investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate, potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.116/2012 privind executarea şi modul de păstrare şi de utilizare a sigiliilor, ştampilelor şi matriţelor timbru sec în Ministerul Apărării Naţionale

 

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. s)din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 116/2012 privind executarea şi modul de păstrare şi de utilizare a sigiliilor, ştampilelor şi matriţelor timbru sec în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 22 octombrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:

„Art. 351. - Normele de consum de materiale şi de timp pentru executarea sigiliilor, ştampilelor şi matriţelor timbru sec în Ministerul Apărării Naţionale sunt prevăzute în anexele nr.8-11.”

2. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

3. După anexa nr. 7 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 8-11, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul apărării naţionale,

Sebastian Huluban,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 decembrie 2012.

Nr. M.151.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. M. 11 S/2012)

 

Norme de consum de materiale pentru executarea sigiliilor şi matriţelor timbru sec

 

Nr. crt.

Denumirea produsului

Denumirea materialelor

U/M

Cantitatea

1.

Tipe cleşti plumbuit

Bară de oţel ф15 mm

kg

0,05*

Cleşte

buc.

1

2.

Matriţă timbru sec

Bară de oţel ф  40 mm

kg

0,5**

Bară de cupru ф 40 mm

kg

0,1**

Combustibil lichefiat

l

0,5

Presă

buc.

1

3.

Sigiliu pentru ceară

 

Bară de alamă ф 26 mm

kg

0,06***

Mâner din lemn

buc.

1

Holşurub/cui

buc.

1

4.

Sigiliu rotund tip personal

Bară de alamă ф 24 mm

kg

0,06***

5.

Sigiliu rotund tip depozit

Bară de alamă ф 25 mm

kg

0,06***

 

* Tipe cleşti plumbuit - 0,05 kg/buc. Greutate tipe cleşti finit 0,01 kg/buc.

** Matriţa timbru sec se realizează din:

- bară de oţel 036 mm-040 mm. Greutate matriţă timbru sec finită - 0,1 kg;

- bară de cupru 036 mm-040 mm. Greutate matriţă timbru sec finită - 0,04 kg.

*** Sigiliu pentru ceară/Sigiliu rotund tip personal/Sigiliu rotund tip depozit se realizează din bară de alamă 024 mm-032 mm. Greutate sigiliu pentru ceară finit - 0,04 kg. Greutate sigiliu rotund tip personal/sigiliu rotund tip depozit finit - 0,02 kg. Deşeurile rezultate în urma procesului tehnologic sunt 5% din greutatea materialului brut utilizat.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. M.116/2012)

 

Norme de timp pentru executarea sigiliilor şi matriţelor timbru sec

 

Nr. crt.

Denumirea produsului

Operaţiunea

Timp (minute)

1.

Ţipe cleşti plumbuit (2 buc/cleşte)

Strunjit şi tăiat la dimensiune

20

Procesat ţipe

10

Gravat ţipe

30

Montat ţipe pe cleşti

40

Verificat şi ambalat

10

TOTAL:

110

2.

Matriţă timbru sec

Tăiat la dimensiune oţelul

25

Procesat timbru sec

40

Gravat timbru sec

150

Tăiat la dimensiune cuprul

25

Strunjit timbru sec pentru a fi montat în presă

40

Montat negativul în presă

20

Lipit pozitivul în presă

50

Verificat şi predat lucrare

10

TOTAL:

360

3.

Sigiliu pentru ceară

Procesat sigiliu

10

Tăiat la dimensiune materialul

10

Gravat sigiliu

15

Găurit şi filetat sigiliu

10

Tăiat capătul şurubului

2

Filetat şurubul

10

Montat şurubul în sigiliu

3

Montat mânerul în sigiliu

3

Şlefuit sigiliu

2

Verificat şi predat lucrare

2

TOTAL:

67

4.

Sigiliu rotund tip personal/Sigiliu rotund tip depozit

Procesat sigiliu

10

Tăiat rondele

5

Găurit

3

Şanfrenat în şlefuire

10

Gravat sigiliu

20

Verificat serie şi predat lucrare

2

TOTAL:

50

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 101a Ordinul nr. M.116/2012)

 

Norme de consum de materiale pentru executarea ştampilelor

 

Nr. crt.

Denumirea materialelor

U/M

Cantitatea

1.

Fotopolimer

cm2

*

2.

Sare postexpunere

g

0,5/ştampilă

3.

Dero lichid

 

0,001/ştampilă

4.

Calc

coală A4

1/fotopolimer

5.

Film contact

cm2

1,78 x suprafaţă fotopolimer

6.

Revelator

ml

250/7 zile**

7.

Fixator

ml

200/7 zile **

8.

Spray toner density

l

0,001/ştampilă

9.

Bandă dublu adezivă

ml

0,05/ştampilă

10.

Parchet melaminat

cm2

1,6 x suprafaţă ştampilă***

11.

Mâner din lemn

buc.

1/ştampilă***

12.

Holşurub/Cui

buc.

1/ştampilă***

13.

Vopsea/Lac

kg

0,003***

14.

Suport ştampilă cu arc

buc.

1/ştampilă****

 

* Pentru calibrare se utilizează 2 fotopolimeri pe săptămâna. Fotopolimerul utilizat pentru executarea ştampilelor se stabileşte în funcţie de numărul şi tipul ştampilelor.

** Revelatorul şi fixatorul sunt substanţe chimice care îşi pierd proprietăţile fizico-chimice într-o perioadă de timp de maximum 7 zile.

*** Consumul de materiale, când suportul ştampilei este din lemn. **** Suportul ştampilă cu arc 040 mm se utilizează pentru ştampilele rotunde cu stema României, cu diametrul de 35 mm, cu indicativul numeric al unităţii militare sau denumirea în clar a acesteia.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 11 la Ordinul nr. M. 115/2012)

Norme de timp pentru executarea ştampilelor

 

Nr. crt.

Operaţiunea

Timp

(minute)

1.

Procesat text

3

2.

Corectat

3

3.

Developat film

8

4.

Expus polimer

15

5.

Decupat şi lipit facsimil

2

6.

Verificat şi luat în evidenţă

9

7.

Predat lucrare

10

TOTAL:

 

50

COMISIA NAŢIONALA DE ACREDITARE A SPITALELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Listei unităţilor spitaliceşti acreditate

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale nr. 350 din 20 decembrie 2012;

- prevederile art. 176 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, republicată,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008, republicată,

preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista unităţilor spitaliceşti acreditate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor,

Lukács Vilmos

 

Bucureşti, 21 decembrie 2012.

Nr. 394.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unităţilor spitaliceşti acreditate

 

Nr. crt.

Spitalul

Judeţul

Nivel de acreditare

1.

Societatea Comercială EUROMEDICAHOSPITAL -S.A. Baia Mare

Maramureş

acreditat

2.

Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian”, Cluj-Napoca

Cluj

acreditat

3.

Institutul de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”

Bucureşti

acreditat

4.

Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti

Bacău

acreditat

5.

Spitalul Clinic „Dr. Ioan Cantacuzino”

Bucureşti

acreditat

6.

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Bucureşti

acreditat

7.

Spitalul Municipal Câmpina

Prahova

nivel de încredere mediu

8.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia

Ialomiţa

acreditat

9.

Spitalul Orăşenesc Bolintin-Vale

Giurgiu

nivel de încredere ridicat

10.

Spitalul Clinic „Căi Ferate” Constanţa

Constanţa

nivel de încredere ridicat

11.

Centrul Medical Societatea Comercială „PELICAN Impex” - S.R.L. Oradea

Bihor

acreditat

12.

Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna

Dolj

nivel de încredere ridicat

13.

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou”, Suceava

Suceava

acreditat

14.

Spitalul de Boli Cronice Smeeni

Buzău

acreditat

15.

Spitalul Filişani

Dolj

acreditat

16.

Spitalul Clinic „Malp” - S.R.L. Bacău

Bacău

nivel de încredere ridicat

17.

Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung-Muscel

Argeş

nivel de încredere mediu

18.

Spitalul Clinic „Sanador” - S.R.L. Bucureşti

Bucureşti

acreditat

19.

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, Bucureşti

Bucureşti

acreditat

20.

Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş

Caraş-Severin

acreditat

21.

Spitalul Municipal Moreni

Dâmboviţa

acreditat

22.

Societatea Comercială „Che Cosmedica” - S.R.L. Baia Mare

Maramureş

acreditat

23.

Societatea Comercială „Spitalul Rocomedicor” - S.R.L. Constanţa

Constanta

acreditat

24.

Societatea Comercială „Art. Estet” - S.R.L, Centrul Chirurgical „Artis 3”, Cluj-Napoca

Cluj

acreditat

25.

Federaţia Caritas a Diecezei-Centrul de îngrijiri Paliative Timişoara

Timiş

nivel de încredere mediu

26.

Sanatoriul de Nevroze Predeal

Braşov

acreditat

27.

Spitalul Municipal Dorohoi

Botoşani

acreditat

28.

Spitalul Municipal Medgidia

Constanta

acreditat

29.

Centrul Clinic de Urgenţe de Boli Cardiovasculare „Acad. Vasile Cândea”

Bucureşti

acreditat

30.

Spitalul Societatea Comercială „Asclepios” - S.R.L., Constanţa

Constanţa

acreditat

31.

Spitalul Orăşenesc Segarcea

Dolj

acreditat

32.

Spitalul Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure

Mureş

nivel de încredere mediu

33.

Centrul de îngrijire Paliativă Hospice „Dr. Carl Wolff”, Sibiu

Sibiu

acreditat