MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 86/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 86         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 8 februarie 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 1.042 din 11 decembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 

Decizia nr. 1.083 din 18 decembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263^2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Decizia nr. 1.084 din 18 decembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Decizia nr. 4 din 17 ianuarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

86. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă pentru anul 2013, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

50. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe ori aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

1. - Situaţia privind rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmite de către partidele politice, alianţa politică, alianţa electorală, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 9 decembrie 2012, care se publica de câtre Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.042

din 11 decembrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Pred eseu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, excepţie ridicată de Gabriel Plăiaşu în Dosarul nr. 669/42/2011 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 900D/2012.

La apelul nominal răspunde consilierul juridic Ioana Lazăr pentru Agenţia Naţională de Integritate, cu delegaţie depusă la dosar, lipsind autorul excepţiei de neconstituţionalitate. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Agenţiei Naţionale de Integritate, care solicită respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că textul de lege criticat nu încalcă principiul separaţiei puterilor în stat, deoarece Agenţia nu soluţionează litigii şi nu pronunţă hotărâri cu autoritate de lucru judecat, ci este o autoritate administrativă ale cărei acte sunt supuse controlului judecătoresc.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, făcând referire la jurisprudenţa Curţii, respectiv Decizia nr. 1.606 din 15 decembrie 2011, şi apreciind că Agenţia nu are atribuţii jurisdicţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 aprilie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 669/42/2011, Curtea de Apel Ploieşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2012 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Gabriel Plăiaşu într-o cauză având ca obiect soluţionarea contestaţiei formulate împotriva raportului de evaluare întocmit de Agenţia Naţională de Integritate.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul susţine, în esenţă, că prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 contravin dispoziţiilor art. 1 alin. (4) şi art. 116 alin. (2) din Constituţie, deoarece Agenţia Naţională de Integritate, prin atribuţiile ce i-au fost conferite, a fost instituită - contrar normelor constituţionale menţionate - ca un organ administrativ cu veritabilă activitate jurisdicţională, subordonat Parlamentului. Aceasta deoarece inspectorii de integritate pot dispune efectuarea de expertize în condiţii asemănătoare celor din procedura penală, iar raportul de evaluare reprezintă un adevărat rechizitoriu prin care inspectorul de integritate analizează şi decide - printr-un procedeu specific funcţiei de judecată - dacă există sau nu un caz de incompatibilitate şi, mai mult, drept consecinţă a activităţii de cercetare, Agenţia sesizează organul de urmărire penală, dacă se constată că există probe ori indicii temeinice pentru săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală.

Curtea de Apel Ploieşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal arată că „se raliază” la opinia contestatorului potrivit căreia administrarea probelor într-o astfel de procedură încalcă un principiu fundamental, acela al contradictorialităţii.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că „dispoziţiile supuse controlului de constituţionalitate sunt neconstituţionale în măsura în care menţin soluţiile legislative care au fost constatate prin deciziile Curţii Constituţionale nr. 415 din 14 aprilie 2010 şi nr. 1.018 din 19 iulie 2010, ca fiind în contradicţie cu prevederile Legii fundamentale.”

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010, dispoziţii care au următorul conţinut:

- Art. 1 alin. (3): „Activitatea de evaluare a declaraţiilor de avere, a datelor, a informaţiilor şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a intereselor şi a incompatibilităţilor pentru persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) se desfăşoară în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, înfiinţată prin Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, denumită în continuare Agenţia. Pentru preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei, precum şi pentru personalul acesteia, activitatea de evaluare a averii, a intereselor şi a incompatibilităţilor se desfăşoară în cadrul Consiliului Naţional de Integritate.”

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile de lege criticate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (4) privind principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivităţii legii, ale art. 21 alin. (4) privind jurisdicţiile speciale administrative, ale art. 116 alin, (2) privind organele de specialitate şi ale art. 126 alin. (1) privind realizarea justiţiei.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că asupra unor critici similare s-a pronunţat prin Decizia nr. 1.606 din 15 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 9 februarie 2012, reţinând că, potrivit Legii nr. 176/2010, Agenţia Naţională de Integritate desfăşoară doar o activitate de evaluare a declaraţiilor de avere, a datelor, a informaţiilor şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a intereselor şi a incompatibilităţilor pentru persoanele prevăzute de lege, fără a desfăşura o activitate de judecată, în sensul celor constatate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 415 din 14 aprilie 2010 referitoare la dispoziţiile Legii nr. 144/2007.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, atât considerentele, cât şi soluţia deciziei menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, excepţie ridicată de Gabriel Plăiaşu în Dosarul nr. 669/42/2011 al Curţii de Apei Ploieşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 11 decembrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.083

din 18 decembrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Maria Crăiuţ în Dosarul nr. 11.292/86/2011 al Curţii de Apel Suceava - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.044D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 1.162D/2012, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Georgeta Bondor în Dosarul nr. 11.295/86/2011 al aceleiaşi instanţe.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 1.044D/2012 şi nr. 1.162D/2012, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.162D/2012 la Dosarul nr. 1.044D/2012, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi anume decizia de inadmisibilitate pronunţată la data de 13 noiembrie 2012, în cauzele conexate Ana Maria Frimu, Judita Vilma Timar, Edita Tanko, Maria Molnar şi Lucia Gheţu împotriva României.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 24 mai 2012 si 19 iunie 2012, pronunţate în dosarele nr. 11.292/86/2011 şi nr.11.295/86/2011, Curtea de Apel Suceava - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Maria Crăiuţ şi Georgeta Bondor în cauze având ca obiect soluţionarea recursurilor formulate împotriva unor sentinţe civile pronunţate de Tribunalul Suceava - Secţia civilă.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) privind ne retroactivitatea legii civile şi art. 16 privind egalitatea în drepturi, precum şi art. 14 privind interzicerea discriminării din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

În esenţă, aceştia susţin că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât se ajunge la situaţia în care se creează o discriminare între personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor şi alte categorii profesionale, cum ar fi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special. Astfel, arată că Guvernul a acordat retroactiv grupe speciale de muncă militarilor şi poliţiştilor pentru a atenua scăderea cuantumului pensiilor pentru aceste categorii de persoane, în timp ce pentru alte categorii pensiile au fost diminuate în mod substanţial, fiind reduse în cuantum de 60-70%, afectând însăşi substanţa dreptului la pensie.

Prin prisma Deciziei Curţii Constituţionale nr. 297 din 27 martie 2012, autorii excepţiei apreciază că discriminarea este extinsă, întrucât consilierii Curţii de Conturi, fiind asimilaţi magistraţilor, urmează să revină la pensiile speciale. Prin similitudine cu considerentele acestei decizii, personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor se află în aceeaşi situaţie, având aceleaşi interdicţii şi incompatibilităţi ca magistraţii şi consilierii Curţii de Conturi. De asemenea, aceştia arată că există „reglementări duble, total opuse” referitoare la pensiile de serviciu, întrucât, la data adoptării Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, nu au fost abrogate prevederile Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, fapt ce contravine dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Totodată, autorii excepţiei susţin că pensia de serviciu a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea a fost stabilită în considerarea atribuţiilor de serviciu, a incompatibilităţilor şi interdicţiilor aferente acestei categorii de personal din domeniul justiţiei. Aceasta constituie un bun actual, un drept de proprietate în sensul art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, astfel încât „reducerea substanţială a pensiei aflată în plată echivalează cu o expropriere, fiind încălcat dreptul la coerenţă legislativă, statutul legal şi predictibilitatea legii, dar şi speranţa legitimă.”

Curtea de Apel Suceava - Secţia I civilă opinează în sensul că prevederile art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 nu încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii civile şi art. 16 privind egalitatea în drepturi.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că reglementarea legală criticată este constituţională şi nu contravine dispoziţiilor art. 15 alin. (2) şi art. 16 din Constituţie.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, care au următorul cuprins: „La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: [...]

f) art. 68, art. 68* alin. (2) şi art. 682-68* din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti si al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;”.

Autorii excepţiei susţin că aceste prevederi de lege contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii civile şi art. 15 privind egalitatea în drepturi, precum şi art. 14 privind interzicerea discriminării din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile de lege criticate au mai fost examinate din perspectiva unor critici de neconstituţionalitate identice, prin raportare la aceleaşi dispoziţii constituţionale şi convenţionale invocate şi în prezenta cauză.

În acest sens, este Decizia nr. 945 din 13 noiembrie 2012, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2013, prin care Curtea, cu majoritate de voturi, a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 196 lit. f) din”Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Referitor la încălcarea principiului neretroactivităţii legii civile, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituţie, prin această decizie, Curtea a constatat că „o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior şi nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situaţii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să refuze supravieţuirea legii vechi şi să reglementeze modul de acţiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare”.

Prin Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2010, Curtea a reţinut că pensiile de serviciu au fost eliminate şi integrate sistemului public de pensii prin Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010.

Abrogările prevăzute de art. 196 din Legea nr. 263/2010 nu constituie decât o operaţiune tehnico-legislativă de corelare a prevederilor actului normativ adoptat cu cele existente în alte legi ce reglementează pensiile speciale, respectiv alte măsuri în domeniul pensiilor. În aceste condiţii, Curtea a constatat că Legea nr. 263/2010 nu are caracter novator şi nu aduce nicio modificare sau un element nou în raport cu cadrul legal consacrat odată cu apariţia Legii nr. 119/2010.

În ceea ce priveşte pretinsa discriminare între diferite categorii de personal, respectiv între personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor şi alte categorii profesionale, cum ar fi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, Curtea a constatat că nici această critică nu poate fi reţinută.

Astfel, prin Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010, în privinţa cadrelor militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, Curtea a statuat că aceştia au beneficiat şi continuă să beneficieze de un statut aparte, justificat de natura activităţii desfăşurate, care creează condiţiile unei uzuri corporale accentuate prin expunere la pericole de vătămare corporală şi chiar de ameninţare a vieţii.

Totodată, Curtea a reţinut că aceste categorii de personal au fost supuse deopotrivă procesului de recalculare a pensiei dobândite în virtutea calităţii de pensionar.

Principiul egalităţii, astfel cum s-a arătat în mod constant în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, nu presupune uniformitate, ci, dimpotrivă, situaţii obiectiv diferite justifică şi chiar impun instituirea unui tratament juridic diferenţiat, fiind de competenţa exclusivă a legiuitorului, care, ţinând cont de particularităţile activităţii desfăşurate de fiecare categorie în parte, să reglementeze reguli specifice, fapt ce nu constituie o discriminare.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 196 lit. t) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Maria Crăiuţ şi Georgeta Bondor în dosarele nr. 11.292/86/2011 şi nr. 11.295/86/2011 ale Curţii de Apel Suceava - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 18 decembrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.084

din 18 decembrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Gheorghe Bujor în Dosarul nr. 3.337/30/2012 al Tribunalului Timiş - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.156D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, dat fiind că termenul pentru intrarea în vigoare a reglementării legale criticate a fost prorogat pentru data de 1 ianuarie 2013.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 21 iunie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 3.337/30/2012, Tribunalul Timiş - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor ari. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Gheorghe Bujor cu ocazia soluţionării unei acţiuni civile având ca obiect asigurări sociale.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că „reglementarea restrictivă la majorarea punctajului contribuţiei realizate în condiţii deosebite de muncă, după data de 1 aprilie 2001, viciază textul art. 169 alin. (6), favorizează numai persoanele care au contribuţie conform prevederilor art. 100 lit. a) şi discriminează persoanele care au contribuţie conform art. b), practic această contribuţie fiind desfiinţată”. Aşa fiind, o astfel de „nedreptate şi discriminare anulează principiul de bază prevăzut în art. 2 al Legii nr. 263/2010, şi anume spiritul în baza căruia legea a fost construită”.

Tribunalul Timiş - Secţia I civilă apreciază că prevederile art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 nu contravin dispoziţiilor art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 44 alin. (2) şi art. 47 din Constituţie, şi nici celor ale art. 14 şi art. 17 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului

Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului arată că, potrivit „pct. 16 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar”, prevederile art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

Ca atare, având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd că „Prevederile art. 100 lit. a), referitoare la majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii deosebite de munca după data de 1 aprilie 2001, se aplică şi persoanelor înscrise la pensie anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

Autorul excepţiei consideră că reglementarea criticată aduce atingere dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 20 alin. (2) referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 44 alin. (2) referitor la dreptul de proprietate privată şi art. 47 privind nivelul de trai. De asemenea, invocă şi încălcarea prevederilor art. 14 privind interzicerea discriminării şi art. 17 referitor la interzicerea abuzului de drept din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, potrivit ari. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, „Prevederile art. 102 alin. (2)-(6), precum şi cele ale art. 169 alin. (6) şi art. 170 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.”

Ulterior, prin art. II pct. 16 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011,

„Termenul prevăzut la art. 193 alin. (2), referitor la prevederile ari. 102 alin. (2)-(4), art. 169 alin. (6) şi art. 170, din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2013.”

Astfel, acest articol prorogă intrarea în vigoare a unor prevederi ale Legii nr. 263/2010, care se referă la majorarea punctului de pensie, creşterea punctajelor anuale realizate în perioadele în care asiguraţii au desfăşurat munca în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă, respectiv aplicarea unui indice de art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 nu se în fondul activ al legislaţiei, în temeiul art. 29 Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate ar art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 urmează ca inadmisibilă.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d; şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Gheorghe Bujor în Dosarul nr. 3.337/30/2012 al Tribunalului Timiş - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 18 decembrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 4

din 17 ianuarie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Acsinte Gaspar - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Toma - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Mariana Dascălu în Dosarul nr. 5.623/180/2012 al Judecătoriei Bacău - Secţia civilă şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.326D/2012 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 1.047/2010.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 20 iunie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 5.623/180/2012, Judecătoria Bacău - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Mariana Dascălu într-o cauză ce are ca obiect o plângere contravenţională.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că sancţiunea complementară prevăzută în cuprinsul textului de lege criticat se aplică automat, fără a oferi instanţei posibilitatea de a cenzura această măsură, independent de sancţiunea principală a amenzii contravenţionale. În acelaşi sens, arată că, în situaţia în care o persoană este nemulţumită numai de aplicarea sancţiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce, aceasta nu poate fi atacată separat în justiţie, fapt ce îngrădeşte accesul liber la justiţie al părţii nemulţumite.

Judecătoria Bacău - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece procesul-verbal de contravenţie prin care se aplică atât sancţiunea principală, cât şi cea complementară, este supus controlului instanţelor judecătoreşti.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece prevederile art. 100 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 nu contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 privind liberul acces la justiţie.

Avocatul Poporului consideră, pe de o parte, că prevederile art. 100 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 sunt constituţionale prin raportare la dispoziţiile art. 21 din Constituţie, iar pe de altă parte, că obiectul excepţiei nu are conţinutul invocat de autorul acesteia în motivele de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, însă, din argumentele autorului excepţiei, reiese că, în realitate, acesta critică prevederile alin. (3) al art. 100, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2007, cu următorul conţinut: „Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte:

a) depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată;

b) neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului;

c) neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept;

d) nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului;

e) nerespectarea regulilor privind depăşirea;

f) nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

g) neprezentarea la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 79 alin. (2).

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor prevederi, autorul excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 privind accesul liber Sa justiţie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prin Decizia nr. 1,047 din 13 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 29 noiembrie 2007, a statuat că, „în cazul săvârşirii unor contravenţii la regulile de circulaţie rutieră, reglementarea prin lege, pe lângă sancţiunea principală - amenda, şi a uneia sau mai multor sancţiuni complementare nu este de natură a încălca dispoziţiile constituţionale, aceste sancţiuni având drept scop înlăturarea stării de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în această decizie îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

În acelaşi timp, Curtea constată că, în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, persoana nemulţumită de sancţiunile aplicate prin procesul-verbal de contravenţie are deschisă calea plângerii la instanţa de judecată. După cum lesne se poate observa, nu există în cuprinsul textului de lege criticat nicio prevedere ce ar putea conduce la concluzia că petentul nu îşi poate formula plângerea în aşa manieră încât să evidenţieze intenţia sa de a contesta numai sancţiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce un autovehicul sau tramvai, astfel încât nu poate fi reţinută critica autorului excepţiei potrivit căreia textul de lege criticat îngrădeşte liberul acces la justiţie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Mariana Dascălu în Dosarul nr. 5.623/i60/2012 al Judecătoriei Bacău - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 17 ianuarie 2013.

PREŞEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă pentru anul 2013, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase,

la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură nr. 201.561 din 14 ianuarie 2013,

ţinând seama de prevederile art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu completările ulterioare, precum şi ale art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista preţurilor de referinţă pentru anul 2013, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2013.

Nr. 86.

 

ANEXĂ

 

LISTA

preţurilor de referinţă pentru anul 2013, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund

 

Nr. crt.

Specia sau grupa de specii

Sortimentul*)

Unitatea de măsură

(UM)

Preţul de referinţă

(lei/UM)

0

1

2

3

4

1.

Răşinoase

Buşteni furnir tehnic

mc

279,40

2.

Buşteni pentru cherestea

mc

228,56

3.

Lemn rotund pentru celuloza

mc

108,96

4.

Lemn pentru mina

mc

132,15

5.

Lemn rotund

mc

125.00

6.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

121,54

7.

Lemn lucru pentru construcţii

mc

157,15

8.

Lemn de foc

mc

62,71

9.

Cherestea

mc

434,67

10.

 Fag

Buşteni furnir estetic

mc

520,67

11.

Buşteni furnir tehnic

mc

400,37

12.

Buşteni pentru cherestea

mc

228,96

13.

Lemn rotund pentru celuloză

mc

130,32

14.

Lemn rotund

mc

105,00

15.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

127,91

16.

Lemn lucru pentru construcţii

mc

131,30

17.

Lemn de foc

mc

97,07

18.

Cherestea

mc

267,03

19.

Stejar, gorun

Buşteni furnir estetic

mc

1.408,53

20.

Buşteni furnir tehnic

mc

1.211,45

21.

Buşteni pentru cherestea

mc

407,91

22.

Lemn rotund pentru celuloză

mc

63,26

23.

Lemn pentru mină

mc

101,64

24.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

128,47

25.

Lemn lucru pentru construcţii

mc

164,15

26.

Lemn de foc

mc

77,28

27.

Cherestea

mc

596,39

28.

Cer, gârniţă

Buşteni furnir estetic

mc

1.182,02

29.

Buşteni pentru cherestea

mc

212,31

30.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

128,40

31.

Lemn lucru pentru construcţii

mc

144,97

32.

Lemn de foc

mc

68,81

33.

Salcâm

Buşteni pentru cherestea

mc

236,70

34.

Lemn pentru mină

mc

188.34

35.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

127,03

36.

Lemn lucru pentru construcţii

mc

127,68

37.

Lemn de foc

mc

90,29

38.

Cireş

Buşteni furnir estetic

mc

1,718,44

39.

Buşteni furnir tehnic

mc

443,27

40.

Buşteni pentru cherestea

mc

382,00

41.

Lemn rotund pentru celuloză

mc

99,98

42.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

111,13

43.

Lemn lucru pentru construcţii

mc

134,57

44.

Lemn de foc

mc

89,56

45.

Paltin

Buşteni furnir estetic

mc

1,976,43

46.

Buşteni pentru cherestea

mc

263,82

47.

Lemn rotund pentru celuloză

mc

139,99

48.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

142,10

49.

Lemn lucru pentru construcţii

mc

136,31

50.

Lemn de foc

mc

83,93

51.

Cherestea

mc

665.26

52.

Frasin

Buşteni furnir estetic

mc

658.69

53.

Buşteni furnir tehnic

mc

519,20

54.

Buşteni pentru cherestea

mc

310,31

55.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

137,08

56.

Lemn lucru pentru construcţii

mc

170,20

57.

Lemn de foc

mc

64,36

58.

Cherestea

mc

670,00

59.

Tei

Buşteni furnir estetic

mc

433,79

60.

Buşteni furnir tehnic

mc

440,02

61.

Buşteni pentru cherestea

mc

221,93

62.

Lemn rotund pentru celuloză

mc

78,29

63.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

86,65

64.

Lemn lucru pentru construcţii

mc

105,05

65.

Lemn de foc

mc

71,18

66.

Cherestea

mc

418,74

67.

Plop

Buşteni furnir tehnic

mc

150,91

68.

Buşteni pentru cherestea

mc

127,99

69.

Lemn rotund pentru celuloză

mc

78,50

70.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

97,05

71.

Lemn lucru pentru construcţii

mc

90,96

72.

Lemn de foc

mc

67,68

73.

Cherestea

mc

345,06

74.

Diverse tari*

Buşteni furnir estetic

mc

3.037,52

75.

Buşteni pentru cherestea

mc

158,58

76.

Lemn rotund pentru celuloză

mc

129,16

77.

Lemn rotund  

mc

100,00

78.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

116,46

79.

Lemn lucru pentru construcţii

mc

108,41

80.

Lemn de foc

mc

109,04

81.

Cherestea

mc

100,00

82.

Diverse moi***)

Buşteni pentru cherestea

mc

100,42

83.

Lemn rotund pentru celuloză

mc

80,37

84.

Lemn rotund

mc

100,00

85.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

79,54

86.

Lemn lucru pentru construcţii

mc

91,96

87.

Lemn de foc

mc

66,12*) În cazul sortimentelor care nu se regăsesc în istă, se va proceda prin asimilare în cadrul speciei/grupe de specii, pe principiul apropieri valorice a sortimentului.

**} Cuprinde toate speciile neevidenţiate distinct în prezenta anexă, din grupa „foioase tari” din Lista speciilor şi asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total şi pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării.

***) Cuprinde toate speciile neevidenţiate distinct în prezenta anexă, din grupa „foioase moi” din Lista speciilor şi asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total şi pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe ori aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

 

Având în vedere prevederile art. 43 şi 44 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) din Constituţia României, republicată, art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, precum şi ale art. 44 alin. (3) din Legea nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe ori aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 16 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8 şi 81 se constată printr-un raport întocmit de compartimentul de specialitate al instanţei sau parchetului unde candidatul îşi desfăşoară activitatea.”

2. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Cu 10 zile înaintea datei examenului comisia de examen va verifica îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la examen şi va afişa lista candidaţilor admişi să susţină examenul şi a celor respinşi, la sediul instanţei sau parchetului care organizează examenul. Candidaţii respinşi pot face contestaţie în termen de 48 de ore de la data afişării listei.

(2) Contestaţia se soluţionează, în termen de 3 zile, de comisia prevăzută la art. 29 alin. (1).

(3) Modul de soluţionare a contestaţiei se comunică prin afişare la sediul instanţei sau parchetului care organizează examenul, cel mai târziu cu o zi înainte de data desfăşurării examenului.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

procuror Oana Andrea Schmidt-Hăineală

 

Bucureşti, 23 ianuarie 2013.

Nr. 50.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

SITUAŢIA

privind rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmite de către partidele politice, alianţa politică, alianţa electorală, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale si candidaţii independenţi la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 9 decembrie 2012, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

22.850,378,14

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

7.316.668,81

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

15.533.709,33

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

27.067.383,62

9.1.

Cheltuieli personal

33.033,00

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

215.130,10

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

31.053,06

9.4.

Cheltuieli protocol

25.873,88

9.5.

Cheltuieli transport

206.897,58

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

34.056,74

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

14.219.339,58

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

5.568.137,88

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

4.925.4^8,69

9.10.

Cheltuieli servicii

1.246.719,83

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

59.147,94

9.12.

Alte cheltuieli

502.545,34

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-4.217.005,48

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

4.927.911,10

 

ALIANŢA ROMÂNIA DREAPTĂ

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

11.169.954

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

3.449.548

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

7.720.406

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

13.422.308

9.1.

Cheltuieli personal

87.561

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

119.521

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

8.670

9.4.

Cheltuieli protocol

26.973

9.5.

Cheltuieli transport

38.397

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

14.001

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

6.012.797

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

2.751.970

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

3.324.191

9.10.

Cheltuieli servicii

752.531

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

37.943

9.12.

Alte cheltuieli

247.753

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-2.252.354

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

2.658.228

 

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

1.923.306

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

1.241.070

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

682.236

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

2.150.578

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

200.171

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

1.249

9.4.

Cheltuieli protocol

26.282

9.5.

Cheltuieli transport

5.970

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

22.615

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

987.633

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

483.624

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

208.886

9.10.

Cheltuieli servicii

194.514

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

19.634

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-227.272

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

229.339

 

PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

4.169.437

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

566.984

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

3.602.453

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

4.121.972

9.1.

Cheltuieli personal

16.423

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

83.577

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

867

9.4.

Cheltuieli protocol

54.328

9.5.

Cheltuieli transport

5^.432

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

28.920

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

2.447.348

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

490.350

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

559.517

9.10.

Cheltuieli servicii

260.064

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

27.151

9.12.

Alte cheltuieli

98.995

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

47.465

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

379.272

 

PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

9.780.795

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

2.971.196

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

6.809.599

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

11.962.205

9.1.

Cheltuieli personal

2.700

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

106.212

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

7.115

9.4.

Cheltuieli protocol

13.426

9.5.

Cheltuieli transport

19.550

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

14.001

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

5.388.102

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

2.540.860

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

3.000.254

9.10.

Cheltuieli servicii

604.622

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

30.631

9.12.

Alte cheltuieli

234.732

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-2.181.410

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

2.500.697

 

PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

155.789,04

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

155.789,04

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

160.214,60

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

1.100,00

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

3.960,00

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

70.457,90

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

24.175,42

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

38.501,34

9.10.

Cheltuieli servicii

8.567,92

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

7.312,03

9.12.

Alte cheltuieli

6.139,99

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-4.425,56

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

37.942,36

 

FORŢA CIVICA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

1.233,370,00

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

478.351,99

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

755.018,01

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

1.299.887,66

9.1.

Cheltuieli personal

84.861,28

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

12.208,88

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

1.554,95

9.4.

Cheltuieli protocol

13.546,91

9.5.

Cheltuieli transport

14.886,93

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

554.237,50

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

186.933,56

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

285.435,98

9.10.

Cheltuieli servicii

139.340,89

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

6.880,7

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-66.517,6

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

119.589,2

 

UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

15.000

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

15.000

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

15.000

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

1.614

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

8.896

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

4.400

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

90

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

-

 

FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

97.533,68

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

70.533,68

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

27.000,00

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

88.221,78

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

29,40

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

5.9^8,20

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

13.130,46

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

448,00

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

18.763,06

9.10.

Cheltuieli servicii

49.741,57

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

161,09

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

9.311,90

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

-

 

PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

129.700,00

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

129.700,00

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

124.269,34

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

99,98

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

1.222,95

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

23.597,57

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

34.3^6,00

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

64.805,84

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

197,00

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

5.430,66

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

2.207,44

 

PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA (EMNP-PPMT)

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

557.363,30

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

548.163,30

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

9.200,00

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

501.204,90

9.1.

Cheltuieli personal

1.795,00

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

2.864,00

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

310.003,46

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

116.753,14

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

60.669,33

9.10.

Cheltuieli servicii

6.847,8

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

2.272,17

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

56.158,40

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

-

 

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

37.000,00

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

25.000,00

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

12.000,00

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

33.005,83

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

2.830,00

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

3.555,03

9.5.

Cheltuieli transport

5.604,31

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

13.9^7,92

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

2.219,60

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

730,00

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

1.579,51

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

2.539,46

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

3.994,17

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

-

 

UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMĂNIA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

7.000,00

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

7.000,00

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

6.857,46

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

1.799,42

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

5.011,09

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

46,95

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

142,54

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

-

 

UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

2.500,00

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

2.500,00

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

2.332,08

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

1.739,72

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

592,36

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

167,92

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

-

 

UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ŞI CEHILOR DIN ROMÂNIA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

15.500,00

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

12.500,00

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

3.000,00

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

11.854,23

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

1.130,00

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

2479,60

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

3.215,20

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

4.984,43

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

45,00

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

3.645,77

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

-

 

 

 

 

ASOCIAŢIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

10.035,78

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

10.035,78

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

10.035,78

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

10.009,28

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

26,50

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

-

 

UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

20.830,00

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

20.830,00

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

20.730,38

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

15.858,87

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

3.371,51

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

1.500,00

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

99,62

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

-

 

ASOCIAŢIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

7.266

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

7.266

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

7.250

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

7.226

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

24

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

16

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

-

 

UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

54.600

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

51.600

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

3.000

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

50.394

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

5.532

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

13.970

9.5.

Cheltuieli transport

460

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

4.413

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

8.854,00

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

12.438

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

4.727

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

4.206

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

-

 

UNIUNEA CROAŢILOR DIN ROMÂNIA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

7.000,00

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

7.000,00

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

3.236,40

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

1.302,00

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

1.934,40

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

3.763,60

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

-

 

UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

4.000,0

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

4.000,0

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

3.958,35

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

210,06

9.4.

Cheltuieli protocol

221,70

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

2.570,19

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

911,40

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

25,00

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

20,00

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

41,6

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

-

 

ASOCIAŢIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA RO.AS.IT.

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

3.000

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

3.000

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

1.700

9.1.

Cheltuieli personal

510

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

1.190

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

1.300

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

-


 

UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

10.000,62

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

10.000,62

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

0,00

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

8.634,52

9.1.

Cheltuieli personal

1.011,00

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

1.693,21

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

4.685,01

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

1.153,20

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

92,10

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

1.366,10

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

191,36

 

UNIUNEA CULTURALA A RUTENILOR DIN ROMÂNIA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

42.000

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

10.000

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

32.000

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

37.958

9.1.

Cheltuieli personal

2.000

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

 

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

 

9.4.

Cheltuieli protocol

 

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

1.866

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

6.091

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

26.367

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

1.500

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

134

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

4.042

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

-

 

COMUNITATEA RUŞILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

3.000

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

3.000

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

2.979

9.1.

Cheltuieli personal

145

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

2.797

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

37

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

21

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

-

 

PARTIDUL ALIANŢA SOCIALISTĂ

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

4.279,24

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

4.279,24

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

4.279,24

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

1.179,24

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

3.100,00

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

-

 

UNIUNEA BULGARA DIN BANAT ROMÂNIA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

3.579,65

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

379,65

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

3.200,00

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

3.383,61

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

2.739,16

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

620,00

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

24,45

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

196,04

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

-

 

ASOCIAŢIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

3.500

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

3.500

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

2.695

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

2.695

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

805

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

-

 

PARTIDUL ROMÂNIA MARE

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

190.567

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

117.632

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

72.935

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

197.736

9.1.

Cheltuieli personal

2.047

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

951

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

2.643

9.4.

Cheltuieli protocol

564

9.5.

Cheltuieli transport

3.970

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

2.868

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

154.894

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

13.754

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

6.460

9.10.

Cheltuieli servicii

6.655

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

2.930

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-7.169

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

10.230

 

PARTIDUL POPULAR

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

85.597,71

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

85.597,71

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

90.570,48

9.1.

Cheltuieli personal

800,00

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

 

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

 

9.4.

Cheltuieli protocol

 

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

54.094,97

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

12.294,00

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

23.252,79

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

128,72

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-4.972,77

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

4.972,77

 

GHEORGHE PIPEREA

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

118 120,00

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

118.120,00

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

117.958,59

9.1.

Cheltuieli personal

20.100,00

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

1.400,00

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

441,94

9.5.

Cheltuieli transport

 

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

17.849,92

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

24.605,19

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

14.897,86

9.10.

Cheltuieli servicii

1.116,00

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

30.343,59

9.12.

Alte cheltuieli

7.204,09

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

161,41

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

-

 

DRĂGHICESCU DRAGOŞ NICOLAE

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

50,00

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

50,00

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

3,50

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

-

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

3,50

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

46,50

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

-

 

RAŞCU BENONI

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

15.925,90

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

11.738,90

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

4.187,00

Date despre cheltuieli

Suma

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 + 9.12)

15.900,80

9.1.

Cheltuieli personal

2.500,00

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

 

9.5.

Cheltuieli transport

889,80

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

11.611,00

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

900,00

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

Cheltuieli servicii

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

25,10

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale)

-

 

PETRE IONEL

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Alegeri parlamentare 9 decembrie 2012

Nume candidat/Lista candidaţi

 

Dale despre venituri

Suma

8.

 Venituri (8.1 + 8.2)

21.494,82

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

16.494,82

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

5.000,00

Date despre cheltuieli