MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 113/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 113         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 27 februarie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

53. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune si casării, si privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1,705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

58. - Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2012 pentru modificarea art. 143 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, precum şi pentru prelungirea până la 28 februarie 2013 a prevederilor acesteia şi a termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.280/2012 pentru modificarea art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, precum si pentru prelungirea până la data de 28 februarie 2013 a aplicării prevederilor acesteia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.655/2012. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente memoriale/funerare, grupa valorică B, a imobilului „Mormântul magistratului Constantin Crupenschi” din Cimitirul „Eternitatea”, parcela 12/1, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

 

174. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială „Medico Science” - S.R.L, pentru activitatea de bancă de celule stern hematopoietice din sângele placentar, mostre de sânge din cordonul ombilical, mostre de ţesut din cordonul ombilical şi celule stern mezenchimale din ţesutul cordonului ombilical

 

3.271. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6 239/2012

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

7. - Ordin privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

3. - Hotărâre privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2013

 

Rectificări la:

 - Hotărârii Guvernului nr. 43/2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. IV din Legea nr. 280/2011 privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la M.F.P. cu nr. 104626, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, precum şi schimbarea denumirii unităţii de administrare potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Trecerea construcţiilor în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget.

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 februarie 2013.

Nr. 53.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Persoana juridică ce administrează imobilul

 

Adresa

Anul dobândirii/ al dării în folosinţă

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Tipul bunului

104626

8.19.01

49-385

Ministerul Afacerilor Interne - Garda de Coastă CI F: 29521430 C.F. nr. 30025

Judeţul Tulcea, comuna Pardina

1968

325.562,18

imobil

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Număr de înregistrare atribuit de M.F.P.

Judeţul Tulcea, 2omuna Pardina

Ministerul Administraţiei şi Internelor - Garda de Coastă

CIF: 29521430 C.F. nr. 30025

4 construcţii cu destinaţie specială

Valoarea contabilă totală = 12.505,44 lei

49-385-02 cu destinaţia de grajd şi WC, cu suprafaţa construită de 40 m2

49-385-03 cu destinaţia de bordei, cu suprafaţa de 66 m2

49-385-04 cu destinaţia de cocină de porci, cu suprafaţa de 137 m2

49-385-05 cu destinaţia de remiză auto cu suprafaţa de 52 m2

104626

(parţial)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2012 pentru modificarea art. 143 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, precum şi pentru prelungirea până la 28 februarie 2013 a prevederilor acesteia şi a termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.280/2012 pentru modificarea art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, precum şi pentru prelungirea până la data de 28 februarie 2013 a aplicării prevederilor acesteia

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Termenul prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2012 pentru modificarea art. 143 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, precum şi pentru prelungirea până la 28 februarie 2013 a prevederilor acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 22 decembrie 2012, se prorogă până la data de 31 martie 2013, inclusiv.

Art. II. - Termenul prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.280/2012 pentru modificarea art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, precum şi pentru prelungirea până la data de 28 februarie 2013 a aplicării prevederilor acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 22 decembrie 2012, se prorogă până la data de 31 martie 2013, inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 27 februarie 2013.

Nr. 58.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente memoriale/funerare, grupa valorică B, a imobilului „Mormântul magistratului Constantin Crupenschi” din Cimitirul „Eternitatea”, parcela 12/1, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.303/CM din 15 octombrie 2012,

în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. -. (1) Imobilul „Mormântul magistratului Constantin Crupenschi” din Cimitirul „Eternitatea”, parcela 12/1, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, se clasează ca monument istoric, categoria monument memorial/funerar, grupa valorică B, cod în Lista monumentelor istorice IS-IV-m-B-21057.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Iaşi pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Iaşi va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Sergiu Nistor,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2012.

Nr. 2.655.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a imobilului monument istoric „Mormântul magistratului Constantin Crupenschi” din Cimitirul „Eternitatea”, parcela 12/1, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

 

Coordonate puncte de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

 

X

Y

1.

633.608,415

697.527,596

2.

633.681,768

697.627,288

3.

633.662,559

697.642,723

4.

633.638,137

697.657,649

5.

633.610,491

697.691,567

6.

633.582,792

697.717,627

7.

633.540,846

697.751,596

8.

633.522,690

697.778,053

9.

633.519,121

697.780,449

10.

633.477,166

697.785,699

11.

633.450,904

697.802,148

12.

633.436,260

697.812,863

13.

633.420,432

697.829,644

14.

633.367,441

697.871,520

15.

633.312,727

697.917,408

16.

633.196.147

697.980,016

17.

633.009,088

698.107,248

18.

633.008,918

698.146,900

19.

632.941,837

698.178,134

20.

632.941,355

698.180,720

21.

632.907,968

698.112,320

22.

632.906,510

698.108,233

23.

632.878,501

698.059,110

24.

632.635,967

697.964,357

25.

632.794,024

697.993,713

26.

632.794,558

697.938,410

27.

632.790,448

697.924,252

28.

632.768,799

697.927,434

29.

632.765,307

697.898,588

30.

632.756,204

697.899,027

31.

632.754,534

697.875,827

32.

632.706,383

697.878,504

33.

632.708,546

697.854,095

34.

632.705,895

697.843,843

35.

632.775,520

697.845,679

36.

632.812,622

697.847,751

37.

632.827,872

697.845,996

38.

633.005,460

697.735,715

39.

633.071,694

697.696,183

40.

633.088,743

697.709,492

41.

633.106,272

697.694,952

42.

633.127,429

697.669,677

43.

633.142,987

697.648,524

44.

633.194,179

697.566,061

45.

633.208,746

697.542,637

46.

633.264,077

697.607,303

47.

633.275,033

697.612,597

48.

633.295,736

697.615,261

49.

633.403,548

697.625,707

50.

633.420,531

697.631,114

51.

633.457,531

697.689,409

52.

633.590,592

697.593,064

53.

633.564,024

697.556,229

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială „Medico Science” - S.R.L. pentru activitatea de bancă de celule stern hematopoietice din sângele placentar, mostre de sânge din cordonul ombilical, mostre de ţesut din cordonul ombilical şi celule stern mezenchimale din ţesutul cordonului ombilical

 

Văzând Referatul de aprobare întocmit de Direcţia de asistenţă medicală şi politici publice nr. E.N. 1.640 din 21 februarie 2013 şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 110 din 16 ianuarie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 3.060 din 16 ianuarie 2013,

având în vedere dispoziţiile titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin, (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Societatea Comercială „Medico Science” - S.R.L. cu sediul în Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 1B, judeţul Dolj, pentru activitatea de bancă de celule stern hematopoietice din sângele placentar, mostre de sânge din cordonul ombilical, mostre de ţesut din cordonul ombilical şi celule stern mezenchimale din ţesutul cordonului ombilical.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 21 februarie 2013.

Nr. 174.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul p reuni verşi tar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012

 

În conformitate cu prevederile art. 253,262 şi art. 263 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 64 şi 64 bts din 30 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9 alineatul (9), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) absolvenţi cu diplomă ai şcolilor postliceale sau ai şcolilor de maiştri cu specializări în profilul postului, cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1) şi cu diplomă de absolvire sau de licenţă ai învăţământului superior într-un alt domeniu, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de lungă sau scurtă durată.”

2. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete se stabileşte după asigurarea normelor didactice de predare-învăţare-evaluare a cadrelor didactice titulare, potrivit prezentei metodologii, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, după încadrarea cadrelor didactice prevăzute la art. 21 alin. (4), după soluţionarea întregirilor de normă didactică de predare-învăţare-evaluare a titularilor, conform art. 24, după soluţionarea completărilor normelor didactice de predare-învăţare-evaluare a titularilor la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare, conform art. 25 alin. (5) şi (6), şi după emiterea deciziilor de transfer în unitatea/unităţile de învăţământ, conform art. 48 alin. (2) şi (3).”

3. La articolul 31, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

„(10) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate/pretransfer/modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare/detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezentei metodologii, pot participa şi cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, din învăţământul de stat şi particular acreditat, înscrise la examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2013. Deciziile de repartizare pe posturi didactice/catedre pentru aceste cadre didactice se emit, numai în situaţia în care acestea promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ, după validarea rezultatelor examenului naţional de definitivare în învăţământ prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi comunicarea acestuia inspectoratelor şcolare. Posturile didactice ale/catedrele acestor cadre didactice se vacantează după validarea rezultatelor examenului naţional de definitivare în învăţământ prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi comunicarea acestuia inspectoratelor şcolare. În situaţia îi care cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, înscrise la examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2013, nu promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ, acestea rămân angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unităţile de învăţământ în care au fost repartizate începând cu 1 septembrie 2012.”

4. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şt va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate, organizată în baza prevederilor art. 252 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7) şi (8), precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 31 alin. (10), aflate în restrângere de activitate.”

5. La articolul 51, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Posturile didactice/Catedrele rămase vacante după soluţionarea completărilor de normă didactică $& ocupă de cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7) şi (8), precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 31 alin. (10), la cererea acestora, prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, considerând cu prioritate apropierea de domiciliu.”

6. La articolul 55 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) a dobândit definitivarea în învăţământ sau va dobândi definitivarea în învăţământ până la 1 septembrie 2013;”.

7. După articolul 55 se adaugă un nou articol, articolul 551, cu următorul cuprins:

„Art. 551. - De prevederile art. 54 şi 55 beneficiază şi cadrele didactice netitulare calificate angajate în unităţi de învăţământ preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2012-2013, care au participat la concursul de titularizare în anul 2012, care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la acest concurs ori cel puţin media 7 (şapte) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2012, şi au ocupat un post didactic/o catedră pe perioadă determinată în baza acestor rezultate, în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012-2013.”

8. La articolul 56, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Cadrul didactic care a obţinut cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadru! examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013, poate folosi acest rezultat şi în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2013, pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată, iar cadrul didactic care a obţinut cel puţin media 5 (cinci) la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013, poate folosi acest rezultat şi în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar pentru angajare pe perioadă determinată, sesiunea 2013. În situaţia în care candidatul optează şi pentru susţinerea inspecţiei speciale la clasă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2013, la media finală a concursului se ia în calcul nota obţinută la inspecţia specială la clasă în cadrul concursului.”

9. La articolul 56, alineatele (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(8) Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului sau cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013, conform alin. (61), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă)*3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.

(9) Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului sau cel puţin media 5 (cinci) la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013, conform alin. (6f), Iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă)*3-Knota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.”

10. La articolul 74, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

(8) în etapa de repartizare prevăzută la alin. (3) lit. d), posturile didactice/catedrele propuse pentru continuitate la detaşare şi pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, pentru candidaţii care au obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 şi/sau 2012, se ocupă numai de persoanele care beneficiază de continuitate la detaşare, respectiv de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, conform prezentei metodologii.”

11. La articolul 82, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 82. - (1) Posturile didactice/Catedrele rămase vacante/rezervate după concurs se ocupă de cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7)-(9) şi cadrele didactice prevăzute la art. 31 alin. (10), prin detaşare în interesul învăţământului.”

12. La articolul 84, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 84. - (1) Posturile didactice/Catedrele rămase vacante/rezervate după etapa de detaşare în interesul învăţământului se ocupă de cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7)-(9) şi cadrele didactice prevăzute la art. 31 alin. (10), prin detaşare la cerere.”

13. La articolul 84, după alineatul (11) se adaugă un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

„(12) În etapa de detaşare în interesul învăţământului nu se ocupă posturile didactice/catedrele propuse pentru continuitate la detaşare, pentru candidaţii care au obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 şi/sau 2012. În etapele de detaşare în interesul învăţământului sau la cerere nu se ocupă posturile didactice/catedrele propuse pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, pentru candidaţii care au obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 şi/sau 2012.”

14. La anexa nr. 2 punctul IV, după subpunctul 1) se introduce un nou subpunct, subpunctul 11), cu următorul cuprins:

,,11) în mod excepţional, în situaţia în care învăţătorii/ institutorii din învăţământul primar/profesorii pentru învăţământul primar cu o vechime de cel mult 5 ani în învăţământ au întrerupt activitatea la catedră şi evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani şcolari, se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a cel mult 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi.”

15. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie,

 

Bucureşti, 25 februarie 2013.

Nr. 3.271.

 

ANEXĂ 1)1) 

(Anexa nr. 3 la metodologie)


Anexa este reprodusă în facsimil.

 

 

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012

 

Având în vedere dispoziţiile art. 10 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, prevederile art. 200 alin. (4) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 6 iunie 2012, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - (1) Sistemul tarifar pentru activitatea de transport cuprinde un set de tarife de tipul «intrare-ieşire», stabilite pentru punctele de delimitare la intrarea în sistemul de transport în care se rezervă capacitatea, denumite în continuare puncte de intrare tarifate, şi la ieşirea din sistemul de transport în care se rezervă capacitatea, denumite în continuare puncte de ieşire tarifate, precum şi pentru utilizarea sistemului.

(2) Metodologia de calcul, în detaliu, precum şi structura tarifului de transport de tipul «intrare-ieşire» vor fi aprobate de către ANRE, având la bază propunerea înaintată de către operatorul sistemului naţional de transport.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), până la intrarea în vigoare a metodologiei menţionate la alin. (2) şi a tarifelor de transport de tipul «intrare-ieşire» stabilite în baza acesteia, tariful pentru serviciile de transport prin sistemul naţional de transport se stabileşte având în vedere prevederile art. 55.”

2. La articolul 55, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 55. - (1) în prima, a două şi a treia perioadă de reglementare, până la introducerea sistemului de tarifare de tipul «intrare-ieşire» prevăzut la art. 48, tariful pentru serviciile de transport prin sistemul naţional de transport este unic şi are o structură binomială formată din următoarele componente:

a) RC(t) - componenta fixă pentru rezervarea capacităţii în sistemul de transport, exprimată în lei/MWh/h;

b) V(t) - componenta volumetrică pentru utilizarea sistemului de transport, exprimată în Iei/MWh.”

Art. II. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorul Sistemului naţional de transport al gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 20 februarie 2013.

Nr. 7.

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2013

 

În baza prevederilor art. 11 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 14 februarie 2013, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. - Direcţia de învăţământ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion-Toni Teau

 

Bucureşti, 14 februarie 2013.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL

de pregătire profesională continuă aferent anului 2013

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

1. Camera Consultanţilor Fiscali elaborează Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013, în conformitate cu prevederile Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare.

2. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali.

3. Pregătirea profesională continuă este un drept şi, în acelaşi timp, o obligaţie a membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali în ceea ce priveşte actualizarea cunoştinţelor şi formarea eficientă, cu garantarea calităţii serviciilor prestate către clienţi. Totodată, pregătirea profesională continuă este o exigenţă impusă prin Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2007.

4. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 se va desfăşura sub două forme:

- curs în sistem e-learning;

- seminar în sălile de curs (aspecte practice).

5. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 prevede pentru consultanţii fiscali activi un număr de 30 de ore de pregătire profesională, iar pentru consultanţii fiscali inactivi un număr de 15 ore de pregătire profesională.

6. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 nu este obligatoriu în anul în care consultanţii fiscali au susţinut examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

7. În situaţia în care consultanţii fiscali au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susţinut examenul pentru atribuirea acestei calităţi, aceste ore se vor include în numărul de ore de pregătire profesională aferente anului următor.

8. Fiecare participare a consultanţilor fiscali la seminare, conferinţe şi colocvii interne şi internaţionale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi echivalată cu 5 ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2013.

9. Participarea la seminare, conferinţe şi colocvii interne şi internaţionale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi justificată pe baza unui document care să ateste acest fapt, eliberat de organizatori.

10. Pentru consultanţii fiscali care au şi calitatea de lectori în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2013, orele de curs efectuate se vor recunoaşte ca ore de pregătire profesională care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2013.

11. Consultanţii fiscali care publică articole în revista Camerei Consultanţilor Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, recunoaşterea a 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2013.

12. Consultanţii fiscali care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finanţelor Publice, de asociaţiile profesionale sau societăţile de profil din ţară, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanţilor Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numărului de ore efectuate, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2013.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi desfăşurarea

Programului de pregătire profesională continuă în sistem e-learning, aferent anului 2013

 

1. Pentru anul 2013, Programul de pregătire profesională continuă în sistem e-learning se desfăşoară numai sub formă de cursuri potrivit temelor cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul program.

2. Cursurile care vor completa tematica Programului de pregătire profesională continuă în sistem e-learning în anul 2013 vor fi anunţate în timp util pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.

3. Echivalarea unui curs e-learning accesat de către consultantul fiscal va fi inclusă numai o singură dată în numărul de ore de pregătire profesională aferent anului 2013, indiferent de câte ori se accesează cursul respectiv.

4. Participarea la cursurile de pregătire profesională în sistem e-learning este evidenţiată în aplicaţia Camerei Consultanţilor Fiscali privind evidenţa orelor de pregătire profesională.

5. Cursurile de pregătire profesională în sistem e-learning pot fi accesate numai de către consultanţii fiscali care nu înregistrează obligaţii restante faţă de Camera Consultanţilor Fiscali.

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi desfăşurarea

Programului de pregătire profesională continuă în sistem de seminar în sălile de curs, aferent anului 2013

 

1. Programul de pregătire profesională continuă a consultanţilor fiscali aferent anului 2013 în sistem de seminar în sălile de curs este structurat pe module de pregătire, aşa cum rezultă din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul program.

2. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 se realizează în 7 centre zonale, respectiv: Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara.

3. Fiecare acţiune organizată cuprinde mai multe module, totalizând 15 ore de pregătire profesională. Calendarul acţiunilor de pregătire profesională continuă a consultanţilor fiscali pentru anul 2013 - seminar în săli de curs este prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul program.

4. Înscrierea consultanţilor fiscali la una dintre acţiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 se face direct pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin transmiterea unei cereri de înscriere Direcţiei de învăţământ a Camerei Consultanţilor Fiscali, prin poştă, fax sau e-mail, cu cel puţin 15 zile înaintea organizării acţiunii. Orice situaţie de anulare a înscrierilor la cursuri trebuie să fie efectuată cu cel puţin 5 zile înainte de data începerii cursurilor.

5. Structura acţiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcţie de necesităţile nou-apărute. Orice schimbare în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 va fi anunţată în timp util pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.

6. Acţiunile de pregătire profesională la care numărul de înscrişi este mai mic de 50 vor fi reprogramate. Numărul consultanţilor fiscali înscrişi va fi analizat cu 3 zile înainte de perioada de desfăşurare a cursurilor.

7. Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali pot opta să participe la acţiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 în oricare din centrele zonale programate.

8. Participarea la cursurile de pregătire profesională va fi consemnată într-un catalog de prezenţă, care va conţine atât semnătura participantului, cât şi pe aceea a lectorului,

9. Direcţia de învăţământ va ţine evidenţa orelor de pregătire profesională pe fiecare membru, pe fiecare centru de pregătire şi pe judeţele de reşedinţă ale consultanţilor fiscali.

 

ANFM Nr. 1

la program

 

PROGRAMUL

de pregătire profesională continuă în sistem e-learning aferent anului 2013

 

Specificare

Tema*)

Forme de pregătire

Echivalentul numărului de ore

Modul E-learning I (MEI)

înregistrare fiscală

Curs

2

Modul E-learning II (ME II)

Conduita şi etica profesională a consultanţilor fiscali

Curs

4

Modul E-learning III (ME III)

Preţuri de transfer

Curs

6

Modul E-learning IV (MEIV)

Contribuţii sociale

Curs

5

Modul E-learning V (MEV)

Colectarea creanţelor fiscale

Curs

6

Modul E-learning VI (ME VI)

TVA- locul prestării

Curs

4

Modul E-learning VII (MEVII)

Accize şi alte taxe speciale

Curs

6

 

*) În cursul anului Programul e-learning va fi completat şi cu alte teme.

 


Specificare

Tema*)

Forma de pregătire

Echivalentul numărului de ore

Modul E-learning VIII (ME VIII)

Inspecţie fiscală

Curs

4

Modul E-learning IX (ME IX)

Sediul stabil/Sediul permanent

Curs

5

Modul E-learning X (MEX)

Vămuirea mărfurilor

Curs

4

Modul E-learning XI (MEXI)

Impozitul cu reţinere la sursă

Curs

5

Modul E-learning XII (MEXII)

Procedura de contestare a actelor administrativ fiscale

Executarea creanţelor bugetare

Curs

6

Modul E-learning XIII (ME XIII)

Impozite şi taxe locale

Curs

5

Modul E-learning XIV (ME XIV)

Impozitul pe profit

Curs

6

Modul E-learning XV (MEXV)

Expertiza fiscală - responsabilitatea consultanţilor fiscali

Curs

4

Modul E-learning XVI (ME XVI)

Drept fiscal

Curs

4


*) În cursul anului Programul e-learning va fi completat şi cu alte teme.

 

ANEXA Nr. 2

la program

 

PROGRAMUL

de pregătire profesională continuă în sistem de seminar în sălile de curs*), aferent anului 2013

 

Specificare

Tema

Forma de pregătire

Nr. de ora

Modul I (M l)

Impozitul pe profit

Seminar (aspecte practice)

3

Modul II (M II)

Impozit pe venit

Seminar (aspecte practice)

2

Modul III (M III)

Contribuţii sociale

Seminar (aspecte practice)

2

Modul IV (M IV)

Medierea în afaceri

Seminar (aspecte practice)

2

Modul V (M V)

TVA- modificări legislative

Seminar (aspecte practice)

4

Modul VI (M VI)

Reglementări contabile

Seminar (aspecte practice)

2

Modul VII (M VII)

Procedură fiscală

Seminar (aspecte practice)

4

Modul VIII (M VIII)

Inspecţie fiscală

Seminar (aspecte practice)

2

Modul IX (M IX)

Contestarea actelor administrativ fiscale şi a actelor de executare a creanţelor fiscale

Seminar (aspecte practice)

3

Modul X (M X)

Impozitul pe veniturile nerezidenţilor

Seminar aspecte practice)

3

Modul XI (M XI)

Taxe vamale

Seminar (aspecte practice)

3

Modul XII (M XII)

TVA- implicaţii în practica aplicării ultimelor modificări legislative

Seminar (aspecte practice)

4

Modul XIII (M XIII)

Preţurile de transfer

Seminar (aspecte practice)

2

Modul XIV (M XIV)

Frauda fiscală - Aspecte legislative, modalităţi de detectare şi combatere

Seminar (aspecte practice)

2

Modul XV (M XV)

Accize şi alte taxe speciale

Seminar (aspecte practice)

2

Modul XVI (M XVI)

Drept fiscal/Expertize fiscale

Seminar (aspecte practice)

3

Modul XVII (M XVII)

Eşalonarea la plată/Actele administrative fiscale şi actele de procedură fiscală

Seminar (aspecte practice)

2


*) Structura acţiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcţie de necesităţile apărute.

 

 

ANEXA Nr. 3

la program

 

CALENDARUL

acţiunilor de pregătire profesională continuă a consultanţilor fiscali pe anul 2013 - seminar în săli de curs

 

Centrul de pregătire

Module de pregătire profesional

Perioada de desfăşurare

Bucureşti

M I, MII, M III, M IV, M V, M VI

15-17 martie

13-15 septembrie

M VII, M VIII, M IX, MX, MXI

5-7 aprilie

4-6 octombrie

M XII, M XIII, M XIV, M XV, M XVI, M XVII

10-12 mai

1-3 noiembrie

Braşov

M I, M II, M III, M IV, M V, M VI

29-31 martie

Cluj-Napoca

M l, M II, M III, M IV, M V, M VI

17-19 mai

 

 

M VII, M VIII, M IX, M X, M XI

27-29 septembrie

Constanţa

M I, M II, M III, M IV, M V, M VI

14-16 iunie

 

 

MVII, MVIII, MIX, MX, MXI

13-15 septembrie

Craiova

M XII, M XIII, M XIV, M XV, M XVI, MXVII

17-19 mai

Iaşi

 

M VII, M VIII, M IX, MX, MXI

14-16 iunie

M XII, M XIII, M XIV, M XV, M XVI, M XVII

4-6 octombrie

Timişoara

MI.M II, M III, MIV, MV, MVI

7-9 iunie

M XII, M XIII, M XIV, M XV, M XVI, M XVII

18-20 octombrie

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 19 februarie 2013, se face următoarea rectificare:

- la art. 3 lit. h) şi i), în loc de: „.. .Spatului Economic Financiar.. .”se va citi: „...Spaţiului Economic European...”.