MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 107/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 107         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 22 februarie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

6. - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

 

249. - Decret privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 16 din 22 ianuarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.683/2012. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A, a imobilului „Fostul Palat al Paşei de la Tulcea, azi „Muzeul de Artă”, str. Grigore Antipa nr. 2, municipiul Tulcea, judeţul Tulcea

 

2.685/2012. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A a imobilului .Ansamblul conacului Petre P. Carp” din comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi

 

2.686/2012. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A a imobilului „Casa Avramide”, azi „Muzeul de Ştiinţele Naturii”, Str. Progresului nr. 32, municipiul Tulcea, judeţul Tulcea

 

3.212. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist” şi „asistent medical de farmacie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Dr. Bălin Alexandru” din municipiul Mediaş

 

3.213. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist” şi „asistent medical de farmacie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din localitatea Călan

 

3.231. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „electric”, calificarea profesională „tehnician metrolog”, domeniul „electronică automatizări”, calificarea profesională „tehnician operator telematică” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Energetic nr. 1 din municipiul Târgu Jiu

 

3.232. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „agent de turism - ghid” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Economic „Emanuel Gojdu” din municipiul Hunedoara

 

3.233. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „electronică automatizări”, calificarea profesională „tehnician operator tehnică de calcul” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Domnul Tudor” din municipiul Drobeta-Turnu Severin

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGEA

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2013 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2013.

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

 

Art. 2. - (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 50.703r8 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 50.703,8 milioane lei.

(3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 291,7 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 105 milioane lei, cu un excedent de 186,7 milioane iei.

(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexele nr. 2/03/01-2/03/04.

(5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi şi Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03,4/03 şi 5/03.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013

 

Art. 3. - (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.

(2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 1.476 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 1.689 milioane lei.

(3) Deficitul sistemului de asigurări pentru şomaj înregistrat la sfârşitul anului 2013 se acoperă din disponibilităţile înregistrate de bugetul asigurărilor pentru şomaj în anii precedenţi.

(4) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de

252,3 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 26,3 milioane lei, cu un excedent de 226 milioane lei.

(5) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.

(6) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi şi Programul de investiţii publice pe gripe de investiţii si surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04, 4/04 şi 5/04.

(7) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesională a adulţilor, care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, este prevăzută în anexa nr. 6/04.

 

CAPITOLUL II

Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi

 

Art. 4. - (1) Pentru anul 2013, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe/instrumente/ facilităţi postaderare, care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat ori, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete, cărora le revine şi obligaţia corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Ordonatorul principal de credite poate asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/ propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituţii publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanţate integral ori parţial din venituri proprii, în condiţiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finanţare.

(3) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul asigurărilor sociale de stat ori, după caz, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/ contractul/decizia/ordinul de finanţare.

(4) în cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite.

(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de

proiecte, la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea de management/ gestiune a programului/instrumentului/facilităţii.

(6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) privind obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii:

a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România;

b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea, în legislaţia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare;

c) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanţaţi integra! de la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

(7) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanţare externă nerambursabilă” nu pot fi diminuate. Sumele prevăzute pe total la alineatul „Cheltuieli neeligibile” nu pot fi majorate prin redistribuire/virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile”. Majorarea sumelor prevăzute la alineatul „Cheltuieli neeligibile” poate fi efectuată numai de la alte titluri de cheltuieli, în condiţiile legii.

(8) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurări sociale prevăzute la alin. (1) să efectueze în cursul întregului an redistribuiri de fonduri între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum şi să introducă anexe la bugetele lui cu proiecte noi şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz, în condiţiile prevăzute la alin. (5). Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 5. - (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 4 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii rambursarea acesteia în maximum 3 luni de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.

(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 4 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale care reglementează flecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune, Autoritatea de certificare şi plată, sau de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi ori instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România, virează cu celeritate în conturile de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.

Art. 6. - (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze virări de credite de la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Sumele prevăzute la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare” nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2013.

(3) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare” cu încadrarea în totalul cheltuielilor aprobate prin buget.

(4) Din sumele prevăzute la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe ne rambursabile postaderare” se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.

Art. 7. - (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Alte transferuri” alineatul „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă” la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Din sumele prevăzute la titlul „Alte transferuri” alineatul „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă” se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

Art. 8. - (1) în condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare intre titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene pre- şi postaderare.

(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1) concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzător şi, după caz, a formularelor de fundamentare.

Art. 9. - Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Art. 10. - Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Art. 11, - (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat.

(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

Art. 12. - Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” al capitolului 69.03 .Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale” şi al capitolului 68.04 „Asigurări şi asistenţă socială” la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli.

Art. 13. - (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze şi să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia „Alte cheltuieli de investiţii”, cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la aceste bugete, cu excepţia proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare.

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj, să introducă modificări în fişele obiectivelor/proiectelor/ categoriilor de investiţii, precum şi să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament neutilizate, potrivit prevederilor alin. (1) şi cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2013 în programele de investiţii publice anexe la aceste bugete,

(3) Reparaţiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii”, categoria e „Alte cheltuieli asimilate investiţiilor”, anexă la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Art. 14. - Drepturile de pensii obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, ca urmare a contestării recalculării şi revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevăzute la art. 1 lit c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, aprobată prin Legea nr. 109/2012, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 15. - (1) în anul 2013, plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, din sumele aprobate la titlul „Cheltuieli de personal”, în mod eşalonat în tranşe trimestriale egale.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, la titlul „Cheltuieli de personal”, sunt incluse şi fondurile aferente plăţii titlurilor executorii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012, cu modificările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 este de 2.223 lei.

Art. 17. - Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 2.223 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.112 lei.

Art. 18. - (1) Cotele de contribuţii sociale obligatorii pentru anul 2013 sunt cele prevăzute la art.” 29618 alin. (3) lit. a), d), e) şi f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 2961» alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este inclusă şi cota de 4% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Cota contribuţiei prevăzute la art. 28 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2013, este suma cotelor contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute la art. 2961s alin. (3) lit. d) pct. d1) şi d2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19. - În anul 2013 nu se acordă credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile prevăzute la art. 86 şi 86^ din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20. - (1) În anul 2013, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

(2) în anul 2013, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de cârd, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

Art. 21. - Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru şomaj ca în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi să detalieze Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii pe bugetele instituţiilor subordonate.

Art. 22. - Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru şomaj are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat prin prezenta lege şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2013, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 23. - În anul 2013, creditele bugetare estimate pentru 2014-2016 sunt prezentate Parlamentului şi publicate în Monitorul Oficial al României, având valoare orientativă.

Art. 24. - Anexele nr. 1/03-5/03 şi nr. 1/04-6/04 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin, (2) şi ale art. 76 alin, (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 21 februarie 2013.

Nr. 6.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 21 februarie 2013,

Nr. 249.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 16

din 22 ianuarie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 

Acsinte Gaspar - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Diana Turism” - S.R.L. Deva în Dosarul nr. 4.023/97/2011 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.219D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că autorul excepţiei a depus la dosar note scrise prin care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate. De asemenea, partea Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara a depus note scrise prin care îşi exprimă punctul de vedere asupra excepţiei formulate, în sensul respingerii acesteia ca neîntemeiată.

Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele Curţii Constituţionale nr. 1.278D/2012 şi nr. 1.481 D/2012, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Societatea Comercială „Optim Sig Instal” - S.R.L. Deva şi Societatea Comercială „Ţara Haţegului” - S.A. Haţeg în dosarele nr. 4.028/97/201l şi nr. 3.887/97/2011 ale Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzelor şi arată că partea Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara a depus note scrise prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 1.219D/2012, nr. 1.278D/2012 şi nr. 1.481 D/2012, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.278D/2012şi nr. 1.481 D/2012 la Dosarul nr. 1.219D/2012, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

În acest sens arată că aspectele invocate de autorii excepţiei nu constituie probleme de neconstituţionalitate a legii, ci de interpretare şi aplicare a acesteia în timp de către autorităţile competente.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 18 şi 22 iunie 2012, pronunţate în dosarele nr. 4.028/97/2011 şi nr. 4.023/97/2011, precum şi prin încheierea din 18 octombrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 3.887/97/2011, Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială „Diana Turism” - S.R.L. Deva, Societatea Comercială „Optim Sig Instal” - S.R.L. Deva şi Societatea Comercială „Ţara Haţegului” - SA. Haţeg cu prilejul soluţionării recursurilor declarate împotriva unor sentinţe civile pronunţate de Tribunalul Hunedoara în cauze având ca obiect „obligaţia de a face”.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prevederile legale criticate contravin art. 15 alin. (2) din Constituţie, care consacră principiul ne retroactivi taţii legii civile. Astfel, arată că, potrivit art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005. indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă puteau fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termenul de prescripţie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite. Acest text a fost modificat prin art. I pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010, în sensul că indemnizaţiile pot fi solicitate în termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era în drept să le solicite. Având în vedere principiul consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituţie, noul termen de prescripţie de 90 de zile îşi găseşte aplicabilitate numai cu privire la indemnizaţiile datorate pentru incapacitate temporară de muncă ivită după data apariţiei Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010. Ca atare, cum acest act normativ nu are putere retroactivă, este firesc ca indemnizaţiile născute pentru incapacităţile temporare de muncă ivite anterior datei de 26 aprilie 2010, data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010, să poată fi solicitate în termenul de prescripţie de 3 ani, prevăzut de actul normativ în vigoare la data naşterii dreptului.

Autorii excepţiei consideră că prin reglementarea criticată Guvernul României încalcă principiul neretroactivităţii legii civile, întrucât „prin formularea sa abilă şi perfidă” textul legal dispune ca toate indemnizaţiile datorate pentru concediile medicale eliberate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 să se valorifice numai înlăuntrul noului termen de prescripţie de 90 de zile. Or, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din Constituţie, noul termen de prescripţie de 90 de zile nu se poate aplica indemnizaţiilor născute anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010.

Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că textul de lege criticat nu conţine, în sine, nicio dispoziţie cu efecte retroactive, acesta urmând a-şi găsi aplicarea exclusiv de la data întăririi în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 sunt constituţionale.

Astfel, arată că reglementarea pretins neconstituţională nu contravine principiului neretroactivităţii legii civile, deoarece se aplică doar pentru viitor, termenul curgând de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, iar prin stabilirea termenului de 90 de zile pentru depunerea certificatelor nu se modifică termenul de prescripţie, ci se instituie o nouă condiţie formală pentru solicitarea sumelor.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosare, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 26 aprilie 2010, care prevăd că „Certificatele de concediu medical eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se depun la casele de asigurări de sănătate în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţei de urgenţă.”

Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că reglementarea legală criticată contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii civile.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate a fost reglementat cadrul legal necesar aplicării unor măsuri cu caracter social care aveau în vedere asigurarea dreptului persoanelor asigurate la concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului, dreptul la concediile şi indemnizaţiile prevăzute de actul normativ în cauză fiind condiţionat de plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate destinate suportării acestor indemnizaţii.

Din nota de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, Curtea observă că s-a impus implementarea unui mecanism menit să protejeze asiguraţii de o eventuală incapacitate de plată de către fond a acestor drepturi, avându-se în vedere insuficienţa sumelor alocate în cadrul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, asupra căruia în ultimii ani s-a exercitat o presiune din ce în ce mai crescută a sumelor decontate beneficiarilor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

Faţă de critica de neconstituţionalitate formulată, Curtea reţine că, potrivit art. 40 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, „Indemnizaţiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termenul de prescripţie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite.” Ulterior, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010, art. 40 alin. (1) a fost modificat, în sensul că „Indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era în drept să le solicite.”

Potrivit art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010, „Certificatele de concediu medical eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se depun la casele de asigurări de sănătate în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţei de urgenţă.”

Din examinarea coroborată a prevederilor legale menţionate, Curtea reţine că legiuitorul delegat a redus termenul în care indemnizaţiile pot fi solicitate în baza actelor justificative, de la 3 ani la 90 de zile, prin aceasta urmărindu-se protecţia atât a beneficiarilor de indemnizaţii, cât şi a fondului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

În acest context, Curtea constată că prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 instituie o normă tranzitorie, prin care s-a urmărit adoptarea unor măsuri de natură a responsabiliza beneficiarii pentru a depune într-un termen, considerat optim, documentele justificative la casele de asigurări de sănătate, în vederea efectuării plăţii indemnizaţiilor, de regulă, în acelaşi an calendaristic şi, deci, în acelaşi buget al fondului.

De altfel, Curtea constată că formula redacţională a textului de lege dedus controlului nu oferă temei criticii referitoare la încălcarea art. 15 alin. (2) din Constituţie, întrucât acesta nu conţine în sine nicio dispoziţie cu caracter retroactiv, textul urmând a-şi găsi aplicarea exclusiv de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010.

În ceea ce priveşte determinarea situaţiilor juridice care rămân supuse vechii reglementări, precum şi a celor care vor fi guvernate de noua reglementare, aceasta nu constituie o problemă de constituţionalitate, ci de aplicare a legii în timp, de competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE;

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Diana Turism” - S.R.L. Deva în Dosarul nr. 4.023/97/2011 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, precum şi de către Societatea Comercială „Optim Sig Instal” - S.R.L. Deva şi Societatea Comercială „Ţara Haţegului” - S.A. Haţeg în dosarele nr. 4.028/97/2011 şi, respectiv, nr. 3.887/97/2011 ale aceleiaşi instanţe.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 22 ianuarie 2013.

PREŞEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A a imobilului „Fostul Palat al Paşei de la Tulcea”, azi „Muzeul de Artă”, str. Grigore Antipa nr. 2, municipiul Tulcea, judeţul Tulcea

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.980/CM din 15 noiembrie 2012,

în conformitate cu dispoziţiile art. 22 din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4)din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se schimbă grupa valorică de clasare din B în A a imobilului „Fostul Palat al Paşei de la Tulcea”, azi „Muzeul de Artă”, str. Grigore Antipa nr. 2, municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, cod TL-II-m-B-05973, iar noul cod în Lista monumentelor istorice va fi TL-II-m- A-05973.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Tulcea pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Tulcea va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Sergiu Nistor,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2012.

Nr. 2.683.

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A a imobilului „Ansamblul conacului Petre P. Carp” din comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.977/CM din 15 noiembrie 2012,

în conformitate cu dispoziţiile art. 22 din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se schimbă grupa valorică de clasare din B în A a imobilului „Ansamblul conacului Petre P. Carp” din comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi, cod IS-II-a-B-04264, iar noul cod în Lista monumentelor istorice va fi IS-II-a- A-04264.

(2) Schimbarea grupei de clasare din B în A se face pentru toate componentele din cadrul imobilului „Ansamblul conacului Petre P. Carp”.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Iaşi pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Iaşi va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Sergiu Nistor,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2012.

Nr. 2.685.

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A a imobilului „Casa Avram ide”, azi „Muzeul de Ştiinţele Naturii”, Str. Progresului nr. 32, municipiul Tul cea, judeţul Tulcea

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.978/CM din 15 noiembrie 2012,

în conformitate cu dispoziţiile art. 22 din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4)din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se schimbă grupa valorică de clasare din B în A a imobilului „Casa Avramide”, azi „Muzeul de Ştiinţele Naturii”, Str. Progresului nr. 32, municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, cod TL-II-m-B-05994. iar noul cod în Lista monumentelor istorice va fi TL-II-m- A-05994.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Tulcea pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Tulcea va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Sergiu Nistor,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2012.

Nr. 2.686.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist” şi „asistent medical de farmacie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Dr. Bălin Alexandru” din municipiul Mediaş

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 1 din 15 ianuarie 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 3-18 decembrie 2012,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist” şi „asistent medical de farmacie”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Dr. Bălin Alexandru”, cu sediul în municipiul Mediaş, str. Gheorghe Doja nr. 2, judeţul Sibiu, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Dr. Bălin Alexandru” din municipiul Mediaş este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Dr. Bălin Alexandru” din municipiul Mediaş, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigei Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 3.212.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică3, calificările profesionale „asistent medical generalist” şi „asistent medical de farmacie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din localitatea Călan

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şt completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 1 din 15 ianuarie 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 3-18 decembrie 2012,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist” şi „asistent medical de farmacie”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila”, cu sediul în localitatea Călan, str. Ovid Densuşianu nr. 6, judeţul Hunedoara, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din localitatea Călan este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din localitatea Călan, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 3.213.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „electric”, calificarea profesională „tehnician metrolog”, domeniul „electronică automatizări”, calificarea profesională „tehnician operator telematică” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Energetic nr. 1 din municipiul Târgu Jiu

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată CU modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 15 din 20 decembrie 2012 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 17 septembrie-14 decembrie 2012,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „electric”, calificarea profesională „tehnician metrolog”, domeniul „electronică automatizări”, calificarea profesională „tehnician operator telematică”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Energetic nr. 1, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Aleea 23 August nr. 11,judeţul Gorj, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Energetic nr. 1 din municipiul Târgu Jiu este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Gorj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Energetic nr. 1 din municipiul Târgu Jiu, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Gorj şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 3.231.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „agent de turism - ghid” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Economic „Emanuel Gojdu” din municipiul Hunedoara

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 15 din 20 decembrie 2012 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 17 septembrie-14 decembrie 2012,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „agent de turism - ghid”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Economic „Emanuel Gojdu”, cu sediul în municipiul Hunedoara, str. Al. Vlahuţă nr. 1 bis, judeţul Hunedoara, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Economic „Emanuel Gojdu” din municipiul Hunedoara este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Economic „Emanuel Gojdu” din municipiul Hunedoara, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigei Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 3.232.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „electronică automatizări”, calificarea profesională „tehnician operator tehnică de calcul” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Domnul Tudor” din municipiul Drobeta-Turnu Severin

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 15 din 20 decembrie 2012 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 17 septembrie-14 decembrie 2012,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „electronică automatizări”, calificarea profesională „tehnician operator tehnică de calcul”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Domnul Tudor”, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. I. C. Brătianu nr. 7, judeţul Mehedinţi, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Domnul Tudor” din municipiul Drobeta-Turnu Severin este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Mehedinţi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Domnul Tudor” din municipiul Drobeta-Turnu Severin, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Mehedinţi şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigei Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 februarie 2013.

Nr. 3.233.