MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 837         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 24 decembrie 2013

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

116. - Ordonanţă de urgenţă privind măsurile necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare preventivă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcţionări a instanţelor pe durata desfăşurării activităţii acestor comisii

 

1.144. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

1.145. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Romtehnica - SA, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 

1.155. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio acordate, prin procedură de selecţie, în banda 3400-3600 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă

 

1.158. - Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

497. - Decizie privind transferul în interesul serviciului al doamnei Silvia Crăiţă din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului la Ministerul Economiei - Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”, în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier clasa I, gradul profesional superior

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

5. - Ordin pentru abrogarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 16/2011 privind raportarea situaţiei poziţiilor pe valută şi pe aur

 

6. - Ordin pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 15/2012 privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI Şl ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

7/8. - Regulament pentru abrogarea unor acte normative

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind măsurile necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare preventivă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcţionări a instanţelor pe durata desfăşurării activităţii acestor comisii

 

Ţinând cont de faptul că, în ceea ce priveşte situaţia persoanelor aflate în executarea unor pedepse privative de libertate şi faţă de care s-ar putea impune, ca urmare a aplicării legii penale mai favorabile, fie modificarea pedepselor stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, fie chiar punerea în libertate, din perspectiva intrării în vigoare a noilor reglementări, este necesară analizarea situaţiei fiecărui condamnat, fapt ce determină necesitatea prevederii unui temei distinct pentru comisiile constituite la nivelul fiecărui penitenciar şi al fiecărui centru de reeducare de a sesiza instanţele competente în situaţiile în care se apreciază că sunt aplicabile dispoziţiile art. 4 sau art. 6 din noul Codul penal, anterior intrării în vigoare a noilor reglementări.

Întrucât neadoptarea acestui act normativ ar avea drept consecinţă negativă imposibilitatea funcţionării corespunzătoare a unor instituţii care asigură aplicarea legii penale mai favorabile, cu prejudicierea gravă a unor drepturi fundamentale,

ţinând cont de faptul că toate aceste aspecte sus-menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, iar neadoptarea prezentului act normativ ar avea consecinţe negative şi ar duce la aplicarea neunitară a legii în dosarele aflate în curs de judecată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - Măsurile reglementate în prezenta ordonanţă de urgenţă sunt complementare celor prevăzute în cuprinsul Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi celor prevăzute în cuprinsul Legii nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale.

Art. 2. - Pentru analiza cauzelor, formularea din oficiu a contestaţiilor şi soluţionarea lor de urgenţă în cazurile prevăzute la art. 23 din Legea nr. 255/2013 se pot delega la instanţele în a căror circumscripţie se află locuri de deţinere sau centre educative ori de reeducare şi li parchetele de pe lângă acestea, pe un termen de cel mult 6 luni, judecători şi procurori din cadrul judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de apel învecinate, respectiv din cadrul parchetelor de pe lângă acestea.

Art. 3. - Cererile şi contestaţiile în materia executării pedepselor privative de libertate, date prin lege în competenţa judecătoriei în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, se soluţionează de către Judecătoria Sectorului 4, dacă privesc persoane deţinute în Penitenciarul Bucureşti Jilava sau în Penitenciarul Spital Bucureşti Jilava, şi de către Judecătoria Sectorului 5, dacă privesc persoane deţinute în Penitenciarul Bucureşti Rahova sau în Penitenciarul Spital Bucureşti Rahova.

Art. 4. - Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Cererile, contestaţiile şi sesizările introduse în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect aplicarea art. 4 şi 6 din această lege în cazul hotărârilor rămase definitive anterior intrării ei în vigoare, se soluţionează după procedura prevăzută în prezentul articol, care se completează cu dispoziţiile Codului de procedură penală.

(2) Cererile, contestaţiile şi sesizările privind persoanele aflate în executarea pedepselor şi a măsurilor educative privative de libertate se soluţionează de urgenţă şi cu precădere de către instanţa corespunzătoare în grad instanţei de executare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere sau, după caz, centrul educativ ori centrul de reeducare. Dispoziţiile prezentului alineat se aplică şi cererilor, contestaţiilor şi sesizărilor privind persoanele aflate în amânarea sau întreruperea executării pedepselor sau a măsurilor educative.

(3) în cazurile prevăzute la alin. (2), dacă, potrivit Codului de procedură penală, competenţa ar reveni mai multor instanţe de grad diferit, competenţa de a soluţiona cauza cu privire la toate incidentele la executare privind aceeaşi persoană revine instanţei superioare în grad.

(4) Instanţa sesizată cu privire la situaţiile prevăzute la alin. (2) va examina şi rezolva, din oficiu, referitor la aceeaşi persoană, orice aspecte necesare soluţionării cauzei.

(5) Comisiile constituite în baza Hotărârii Guvernului nr. 836/2013 privind constituirea şi atribuţiile comisiilor de evaluare a incidenţei aplicării legii penale mai favorabile în cazul persoanelor aflate în executarea pedepselor şi măsurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor reglementări penale şi procesual penale sesizează instanţa competentă în situaţiile în care cel puţin unul dintre membrii lor apreciază că sunt aplicabile dispoziţiile art. 4 sau ale art. 6 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) în cazurile în care apreciază că executarea pedepsei urmează să înceteze în cursul lunii februarie 2014, comisiile sesizează instanţa competentă potrivit prezentului articol cu cel puţin 15 zile înainte de data intrării în vigoare a Codului de procedură penală.

(7) Cererile, contestaţiile şi sesizările privind persoane aflate în stare de libertate se soluţionează de către instanţa de executare.

(8) în toate cazurile prevăzute la alin. (1), procedura se desfăşoară fără participarea procurorului, a condamnatului, căruia i se comunică termenul de soluţionare şi posibilitatea de a formula concluzii scrise, şi fără participarea avocatului condamnatului. Dispozitivul hotărârii se comunică procurorului şi condamnatului în ziua pronunţării.

(9) Hotărârea poate fi atacată cu contestaţie la instanţa ierarhic superioară, în termen de 3 zile de la comunicare.

(10) Contestaţia se soluţionează de un complet format dintr-un judecător, cu participarea procurorului şi cu citarea condamnatului, în şedinţă publică.

(11) Hotărârea prin care se constată aplicabilitatea art. 4 sau a art. 6 din Codul penal şi se dispune punerea în libertate a condamnatului este executorie. Contestaţia nu suspendă executarea şi se soluţionează în termen de 3 zile.” 2. Articolul 104 va avea următorul cuprins:

„Art. 104. - Cu excepţia prezentului articol şi a art. 23 alin. (5) şi (6), care intră în vigoare la 30 decembrie 2013, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 februarie 2014.”

Art. 5. - Prezenta ordonanţă de urgenţă întră în vigoare la 30 decembrie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Simona-Maya Teodoroiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 116.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, şi ale art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.144.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad

Sediul/Adresa: Arad, str. Petru Rareş nr. 129

Cod unic de înregistrare: R 15973541

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (N)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

234

 

1

 

Venituri din exploatare

2

232

 

2

 

Venituri financiare

3

2

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

1912

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care;

6

1908

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

110

 

 

B

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

104

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

809

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

617

 

 

 

C2

bonusuri

11

 

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

12

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

2

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

178

 

 

 

alte cheltuieli de exploatare

 

 

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

34

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

-1678

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

 

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

. dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.20 se repartizează la arte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

28

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

28

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

617

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

617

 

 

b)

bonusuri

47

 

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44l/12*1000

48

183S

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1836

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

8

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

8

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

8171

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

8485

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

35

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Romtehnica” - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Romtehnica” - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de Guvern de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională „Romtehnica” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.145.

 

ANEXA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Compania Naţională „Romtehnica” - S.A.

Bucureşti, sectorul 6, Bd. Timişoara nr. 5C

Cod unic de înregistrare: RO 472771

BUGETUL RECTIFICAT DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri rectificare BVC 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

64.482

 

1

 

Venituri din exploatare

2

11.325

 

2

 

Venituri financiare

3

53.157

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd,5=Rd.6+Rd,17+Rd-181

5

63.440

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

11.210

 

 

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

3.903

 

 

B

cheltuieli cu impozite, taxe si varsă minte asimilate

8

180

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

6.651

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

4.810

 

 

 

C2

bonusuri

11

276

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

115

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

1.450

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

476

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

52.230

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

1.042

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

166

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RÂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

876

 

1

 

Rezerve legale

22

52

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitat» fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţata din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de Sa Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

824

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat ta nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

82

 

8

 

Ml ulm Im 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale si societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

29

412

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

412

VI.

9

 

Profitul na repartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 . Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

- Fond de risc si promovare

31

330

100

 

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

35

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

2.877

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

2.877

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

89

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

88

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

5.086

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

4.810

 

 

b)

bonusuri

47

276

 

4

 

Câştigul mediu tunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

4.555

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

4.816

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

- din activitatea de exploatare

50

732.750 128.693

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP) - din activitatea de exploatare

51

732.750 128.693

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

984

 

10

 

Plăţi restante. În preţuri curente

54

200

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

4.700

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio acordate, prin procedură de selecţie, în banda 3400-3600 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 31 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea, până la data de 31 decembrie 2015, a perioadei de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio existente în banda de frecvenţe radio 3400-3600 MHz, precum şi a condiţiilor de efectuare a plăţii acesteia.

Art. 2. - (1) Valoarea taxei de licenţă ce urmează a fi achitată de către fiecare dintre beneficiarii măsurii de extindere a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio este egală cu echivalentul în lei a 116.000 euro/licenţă şi constituie venit la bugetul de stat.

(2) Licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, precum şi beneficiarii măsurii conform alin. (1) sunt prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Obligaţia de plată prevăzută la alin. (1) se execută la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ziua plăţii.

Art. 3.-Taxa de licenţă prevăzută la art. 2 alin. (1) se achită astfel:

a) 58.000 euro, până în data de 15 ianuarie 2014;

b) 58.000 euro, până în data de 28 noiembrie 2014.

Art. 4. - (1) Beneficiarii măsurii prelungirii licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio vor transmite Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, până în data de 30 ianuarie 2014, o copie a dovezii achitării sumei datorate în conformitate cu prevederile art. 3 lit. a).

(2) Beneficiarii măsurii prelungirii licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio vor transmite ANCOM, până în data de 15 decembrie 2014, o copie a dovezii achitării sumei datorate în conformitate cu prevederile art. 3 lit. b).

Art. 5. - Nerespectarea prevederilor art. 4 atrage sancţiunea revocării măsurii de prelungire a perioadei de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecventelor radio.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Marius Cătălin Marinescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.155.

 

ANEXĂ

 

LISTA

licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio şi beneficiarii măsurii prevăzute la art. 2

 

Nr. crt.

Licenţa

Beneficiar

1

Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio nr. FX-PMP 01/2003

Societatea Vodafone România - S.A.

2

Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio nr. FX-PMP 04/2003

Societatea Vodafone România - S.A.

3

Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio nr. FX-PMP 06/2003

Societatea Orange România - S.A.

4

Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio nr. FX-PMP 07/2003

Societatea Orange România - S.A.

5

Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio nr. FX-PMP 02/2003

Societatea Idilis - S.R.L

6

Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio nr. FX-PMP 05/2003

Societatea Idilis - S.R.L.

7

Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio nr. FX-PMP 03/2003

Societatea 2K Telecom - SRL.

8

Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio nr. FX-PMP 08/2003

Societatea 2K Telecom - S.R.L.

9

Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio nr. FX-PMP 09/2003

Societatea UPC România - S.R.L.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene conform plafoanelor anuale şi angajamentelor convenite prin Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005,

având în vedere:

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În vederea stimulării gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură, a ajutoarelor specifice care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi a măsurilor de piaţa şi intervenţie în agricultură se aprobă, până la 31 decembrie 2014, alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 6.300.000 mii lei, în echivalent euro, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Sumele alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din veniturile din privatizare şi utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro din sumele restituite cu această destinaţie de către Uniunea Europeană, până la data de 30 decembrie 2014.

(3) Suma prevăzută la alin. (1) este destinată asigurării resurselor necesare efectuării cheltuielilor aferente schemelor de plată directe pe suprafaţă implicate în derularea FEGA, a ajutoarelor specifice şi pentru măsuri de piaţă şi intervenţie în agricultură, pentru anii agricoli 2013 şi 2014, inclusiv avansul reprezentând până la 50% din suma ce se va aproba a se acorda beneficiarilor schemei de plată directă unică pe suprafaţă, finanţată din FEGA, aferentă anului agricol 2014, pentru care se vor finaliza verificările condiţiilor de eligibilitate, potrivit prevederilor art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003.

(4) Din suma prevăzută la alin. (1) se decontează doar cheltuielile eligibile aferente măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, a ajutoarelor specifice, precum şi cele aferente schemelor de plată directe pe suprafaţă implicate în derularea FEGA., respectiv:

a) schema de plată directă unică pe suprafaţă;

b) schema de plată separată pentru zahăr.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică efectuează transferul integral în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1), în maximum două zile lucrătoare de (a data solicitării de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216800200EUR „Disponibil fonduri nerambursabile aferente politicii agricole comune şi a politicii comune de pescuit”, deschis la Banca Naţională a României, administrat de Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferate potrivit alin. (1) şi virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare F.E.G.A.”, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale virează în contul 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare F.E.G.A.”, deschis pe numele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, suma rezultată în urma operaţiunii de schimb valutar prevăzută la art. 2 aţin. (3), eşalonat pe baza solicitărilor de fonduri ale acesteia.

(2) Decontarea plăţilor reprezentând cheltuieli aferente schemelor de plăţi directe, a ajutoarelor specifice şi măsurilor de piaţă şi intervenţie se efectuează de către A.P.I.A. prin virament în contul beneficiarului până la data de 30 decembrie 2014.

(3) Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură sunt persoanele fizice şi/sau juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) şi art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şt completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare.

(4) A.PI.A. va restitui Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sumele neutilizate până la data de 2 decembrie 2014, urmând ca acesta să restituie la rândul său Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate din veniturile din privatizare în contul prevăzut la art. 2 alin. (2), până la data de 30 decembrie 2014.

Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării sumelor de la Comisia Europeană să reconstituie veniturile din privatizare utilizate, prin transferarea echivalentului în euro, din contul analitic denominat în euro „Disponibil fonduri nerambursabile aferente politicii agricole comune şi a politicii comune de pescuit”, deschis la Banca Naţională a României pe numele său, în contul Ministerului Finanţelor Publice „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României.

(2) În cazul în care sumele restituite de Uniunea Europeană, reprezentând cheltuielile efectuate pe seama veniturilor din privatizare, sunt diminuate cu sumele corespunzătoare prevăzute la art. 6 lit. e), f), g) şi i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol de dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, reconstituirea veniturilor din privatizare în euro până la sfârşitul perioadei prevăzute la art. 1 alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Contravaloarea în euro a acestor sume se virează în contul Ministerului Finanţelor Publice „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României, prevăzut la art. 2 alin. (2).

Art. 5. - Sumele în euro încasate potrivit art. 3 alin. (4) şi art. 4, până la concurenţa totală a sumei alocate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor art. 2 alin. (2), se înregistrează ca venituri din privatizare în valută şi se stinge obligaţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de restituire a sumei alocate din venituri din privatizare în euro.

Art. 6. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.158.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind transferul în interesul serviciului al doamnei Silvia Crăiţă din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului la Ministerul Economiei - Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”, în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier clasa I, gradul profesional superior

 

Având în vedere solicitarea formulată de Ministerul Economiei privind transferul în interesul serviciului al doamnei Silvia Crăiţă din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului la Ministerul Economiei - Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”, în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier clasa I, gradul profesional superior, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/21.089/1.M. din 24 decembrie 2013, precum şi acordul scris al doamnei Silvia Crăiţă cu privire la acest transfer,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 87 alin. (2) lit. c) şi al art. 90 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Silvia Crăiţă, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă în interesul serviciului fa Ministerul Economiei - Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”, în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier clasa I, gradul profesional superior.

Art. 2. - Numirea doamnei Silvia Crăiţă în funcţia publică prevăzută la art. 1 se face prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 decembrie 2013.

Nr. 497.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 16/2011 privind raportarea situaţiei poziţiilor pe valută şi pe aur

În temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezentul ordin.

Articol unic. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 16/2011 privind raportarea situaţiei poziţiilor pe valută şi pe aur, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 1 noiembrie 2011, se abrogă la data de 1 ianuarie 2014.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 20 decembrie 2013.

Nr. 5.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 15/2012 privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum si determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare

 

Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 202 din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 25 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 15/2012 privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 20 decembrie 2012, se modifică după cum urmează:

- în cadrul anexei, în tabelele Situaţia (1), Situaţia (2.1) şi Situaţia (2.2), titlul coloanei 6 va avea următorul cuprins:

„Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 20 decembrie 2013.

Nr. 6.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI SI ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

Nr. 7 din 20 decembrie 2013

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Nr. 8 din 18 decembrie 2013

 

REGULAMENT

pentru abrogarea unor acte normative

 

Având în vedere dispoziţiile art. 4,101,1734 şi ale art. 385 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi alin. (5), art. 3 alin (1) lit. b), art. 6 alin. (2), respectiv art. 13 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (2), art. 27 şi 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară emit următorul regulament:

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2014 se abrogă următoarele acte normative:

a) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 1.033 şi 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 1.033 şi 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/109/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 şi 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/89/2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 1 noiembrie 2010;

e) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/111/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 şi 1.034 bis din 27 decembrie 2006, cu modificările ulterioare;

f) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 5 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 16/113/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 şi 1.034 bis din 27 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

h) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/114/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 şi 1.034 bis din 27 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

i) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/73/2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 1 noiembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;

j) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/116/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

k) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/117/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autorităţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

l) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/118/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii pentru riscul operaţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

m) Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/119/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu