MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 831         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 24 decembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

1.069. - Hotărāre privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

 

1.070. - Hotărāre pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizānd cardul bancar

 

1.137. - Hotărāre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Naţional㠄Loteria Romān㔠- S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.021. - Ordin al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

 

2.589. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice pentru modificarea şi completarea Metodologiei de īnregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ĪN COMUNICAŢII

 

1.154. - Decizie privind identificarea pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de tranzit comutat al apelurilor

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

5.315. - Hotărāre privind completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărārea Consiliului de mediere nr. 12/2007

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, al art. 1 şi al art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate īn subordinea Ministerului Culturii,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Se īnfiinţează Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, denumit īn continuare Institutul, ca urmare a reorganizării īn condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate īn subordinea Ministerului Culturii.

(2) Institutul este instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii.

(3) Institutul are sediul īn municipiul Bucureşti, str. Barbu Delavrancea nr. 57, sectorul 1.

(4) īn subordinea Institutului funcţionează două filiale, cu personalitate juridică:

a) filiala Maramureş, cu sediul īn comuna Repedea;

b) filiala Mehedinţi, cu sediul īn municipiul Drobeta-Turnu Severin.

Art. 2. - Institutul are ca obiective de activitate:

a) īndeplinirea strategiei Ministerului Culturii īn domeniile formării profesionale continue, educaţiei permanente, managementului cultural şi cercetării;

b) realizarea activităţilor specifice formării profesionale continue, educaţiei permanente şi managementului īn domeniul culturii, īn beneficiul instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, al persoanelor juridice de drept privat cu activitate īn domeniul cultural şi al persoanelor fizice, prin elaborarea şi implementarea de programe şi proiecte;

c) elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice din sectorul cultural;

d) acordarea asistenţei tehnice īn domeniul programelor europene cu incidenţă īn domeniul culturii, potrivit prezentei hotărāri.

Art. 3. - Institutul are următoarele atribuţii principale:

1. Īn domeniul formării profesionale continue şi al educaţiei permanente:

a) determină nevoile de formare profesională ale angajaţilor instituţiilor publice şi persoanelor juridice de drept privat cu activitate īn domeniul cultural;

b) elaborează, īn colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Calificări, cu Centrul Naţional de Dezvoltare a īnvăţămāntului Profesional şi Tehnic şi cu alte autorităţi şi organisme īn domeniu, standardele de pregătire profesională şi standardele ocupaţionale, tematici şi programe specifice domeniului culturii;

c) propune Ministerului Culturii proiecte de formare a specialiştilor īn domeniul protejării monumentelor istorice;

d) gestionează Registrul specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici, precum şi procedurile de atestare şi īnscriere īn acesta, īn conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii;

e) oferă servicii de educaţie recurentă sau compensatorie, formare profesională şi educaţie civică, prin organizarea şi desfăşurarea de programe, cursuri şi alte activităţi specifice;

f) oferă servicii de orientare profesională īn colaborare cu entităţile educaţionale din sistemul educaţional naţional;

g) organizează şi desfăşoară activităţi de evaluare şi atestare a competenţelor profesionale dobāndite pe cale nonformală şi informală;

h) organizează şi desfăşoară cursuri sau alte forme specifice de pregătire postliceală şi postuniversitară, potrivit obiectului său de activitate, īn condiţiile legii;

i) elaborează şi realizează aplicaţii practice pentru programele, cursurile şi celelalte activităţi organizate;

j) organizează şi desfăşoară, īn colaborare cu direcţiile de specialitate ale Ministerului Culturii şi cu alte instituţii ale acestuia, atestarea specialiştilor şi experţilor īn domeniul patrimoniului cultural, respectiv a personalului din instituţiile de spectacole;

k) sprijină activitatea şi colaborează cu instituţiile de īnvăţămānt artistic şi cu persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ din acest domeniu;

l) eliberează, īn condiţiile legii, diplome educaţionale şi certificate de absolvire persoanelor care au urmat programele şi cursurile organizate;

m) dezvoltă, perfecţionează şi pune la dispoziţia persoanelor interesate aplicaţii informatice necesare formării profesionale şi educaţiei permanente specifice domeniului culturii;

n) organizează şi desfăşoară programe, cursuri şi alte activităţi de formare profesională a personalului instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, persoanelor juridice de drept privat, precum şi a persoanelor fizice;

o) participă la organizarea de programe şi activităţi de formare profesională a personalului din domeniul cultelor, īn ceea ce priveşte conservarea, evidenţa şi punerea īn valoare a patrimoniului cultural mobil şi imobil deţinut de unităţile de cult;

p) asigură īndrumarea metodologică pentru activităţile de formare profesională desfăşurate de aşezămintele culturale;

q) asigură atestarea īn domeniul managementului şi formarea profesională a managerilor şi operatorilor cuturali, conform legii.

2. īn domeniul managementului cultural:

a) elaborează şi pune la dispoziţia persoanelor juridice sau fizice interesate programe de management şi marketing cultural;

b) elaborează studii, lucrări şi metodologii cu aplicabilitate īn domeniul culturii;

c) dezvoltă aplicaţii informatice specifice managementului cultural;

d) asigură consultanţă şi asistenţă metodologică şi de specialitate īn domeniul managementului şi marketingului cultural instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, şi persoanelor juridice de drept privat;

e) elaborează şi propune, īn vederea aprobării prin ordin al ministrului culturii, sistemul multianual de planificare şi management al pregătirii profesionale a personalului din instituţiile publice de cultură;

f) colaborează cu alte instituţii publice care au atribuţii şi dezvoltă programe īn domeniul cultural.

3. Īn domeniul dezvoltării instituţionale:

a) acordă consultanţă la solicitarea persoanelor juridice de drept privat şi realizează examinări pentru evaluarea caracteristicilor profesionale şi de personalitate ale persoanelor fizice pentru identificarea disponibilităţilor pentru activitatea de conducere;

b) pregăteşte şi perfecţionează specialişti īn domenii care sunt solicitate de economia de piaţă, pentru sectorul culturii - legislaţie, managementul resurselor umane, managementul proiectelor, management financiar, marketing, informatică etc;

c) elaborează proiectele metodologiilor şi criteriilor de autorizare a persoanelor juridice cu activitate īn domeniul culturii, precum şi modalităţile de examinare finală şi de certificare a pregătirii profesionale, pe care le supune aprobării Ministerului Culturii.

4. Īn domeniul cercetării sectorului cultural:

a) efectuează studii, cercetări, studii de impact, analize pentru studiile de fundamentare pentru programele şi politicile Ministerului Culturii;

b) colectează, gestionează şi analizează date statistice despre sectoarele culturale şi creative din Romānia;

c) fundamentează politicile publice īn domeniul culturii, la solicitarea Ministerului Culturii, şi elaborează strategii īn vederea promovării valorilor culturale, īn corelare cu alte strategii şi programe ale instituţiilor publice romāneşti care au acelaşi obiectiv;

d) efectuează studii despre audienţele operatorilor culturali, infrastructura sectorului cultural, economia culturii, sociologia culturii, piaţa forţei de muncă īn sectorul cultural, precum şi despre orice alt subiect legat de sectorul cultural din Romānia;

e) identifică, evaluează şi prognozează nevoile culturale şi cercetează tendinţele de consum cultural;

f) efectuează, la cerere, studii, cercetări, studii de impact, analize pentru studiile de fundamentare pentru proiectele şi programele operatorilor publici şi privaţi din sectorul cultural;

g) furnizează, la cerere, date şi analize solicitate Ministerului Culturii de către organismele internaţionale preocupate de sectorul cultural;

h) efectuează studii privind monitorizarea inserţiei socioprofesionale pe piaţa muncii;

i) realizează studii privind cultura antreprenorială şi propune strategii de promovare a antreprenoriatului īn sectorul cultural;

j) efectuează studii de evaluare a mediului intern organizaţional al operatorilor culturali pentru īmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale;

k) valorifică studiile, analizele, cercetările;

l) dezvoltă programe şi proiecte de cercetare fundamentală şi aplicativă privind conservarea, restaurarea, managementul, promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural;

m) realizează activităţi privind educarea la locul de muncă şi formare profesională continuă prin oferirea stagiilor de practică īn cadrul instituţiei sau al instituţiilor partenere.

5. Īn domeniul asistenţei tehnice şi promovării programelor culturale europene, pānă la finalizarea actualului cadru financiar:

a) asigură promovarea programelor comunitare dedicate sectoarelor culturale şi creative, facilitează participarea la programele comunitare dedicate sectoarelor culturale şi creative a unui număr cāt mai mare de operatori, asigură comunicarea la nivel naţional şi regional dintre operatorii culturali şi realizează schimbul de informaţii cu structurile similare din statele participante la programele comunitare dedicate sectoarelor culturale şi creative;

b) diseminează informaţii privind licitaţiile de proiecte organizate īn cadrul programelor comunitare dedicate sectoarelor culturale şi creative şi face cunoscute mecanismele de finanţare;

c) elaborează evaluări, sinteze şi metodologii cu aplicabilitate īn domeniul dezvoltării de proiecte cu finanţare nerambursabilă īn cadrul sectorului cultural;

d) asigură funcţionarea birourilor de asistenţă tehnică, informare şi promovare ale Uniunii Europene īn Romānia pentru programele Cultura 2007-2013, Media 2007-2013, Europa Creativă 2007-2013, pānă la finalizarea actualului cadru financiar;

e) īntreţine şi dezvoltă portalul web www.eurocult.ro;

f) sprijină Comisia Europeană prin acordarea de asistenţă tehnică privind sectoarele culturale şi creative prin furnizarea datelor referitoare la aceste sectoare;

g) realizează şi editează publicaţii specifice pe orice tip de suport;

h) colaborează cu instituţii similare din ţara şi din străinătate;

i) asigură, la cerere, asistenţă metodologică de specialitate operatorilor culturali eligibili pentru accesarea fondurilor nerambursabile şi structurale, inclusiv prin īncheierea de contracte.

6. Alte atribuţii:

a) editează şi comercializează publicaţii de specialitate, potrivit obiectului său de activitate, precum Revista Muzeelor şi altele;

b) propune Ministerului Culturii, īn vederea aprobării prin ordin, tarife pentru serviciile oferite;

c) organizează şi īntreţine o bază de date, precum şi un centru de documentare specifice obiectului său de activitate;

d) organizează manifestări ştiinţifice - mese rotunde, colocvii, ateliere, simpozioane, schimburi de experienţă şi de informare documentară - īn domeniile sale de competenţă;

e) desfăşoară activităţi de cazare şi masă īn spaţiile pe care ie are īn administrare.

Art. 4. - Institutul stabileşte şi realizează programul de activitate, proiectele şi programele educaţionale şi de formare profesională proprii, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 5. - Funcţionarea Institutului se asigură prin activitatea personalului angajat īn baza contractului individual de muncă şi prin colaborarea cu formatori şi instructori.

Art. 6 - (1) Institutul este condus de un manager, pe baza contractului de management, īncheiat īn urma concursului de management, potrivit legii.

(2) Managerul Institutului conduce īntreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă īn raporturile cu terţii.

(3) Managerul Institutului poate delega personalului de conducere din subordine sarcini şi responsabilităţi, cu respectarea reglementărilor legale īn vigoare.

(4) Managerul Institutului este ordonator secundar de credite.

(5) Managerul Institutului numeşte, īn condiţiile legii, personalul din aparatul propriu.

(6) īn exercitarea atribuţiilor sale, managerul Institutului emite decizii.

Art. 7. - (1) Managerul Institutului este asistat īn activitatea sa de următoarele organisme colegiale:

a) Consiliul administrativ - organ consultativ;

b) Consiliul de specialitate - organ consultativ care are misiunea de a stabili, documenta, implementa, menţine şi īmbunătăţi sistemul de management al calităţii din Institut şi care asigură coordonarea ştiinţifică a acestuia.

(2) īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea consiliilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii.

(3) Numărul membrilor consiliului de specialitate prevăzut la alin. (1) lit. b) se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi nu poate depăşi 5 membri.

Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi se stabileşte īn limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărārea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit prevederilor legale īn vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.

Art. 9. - Īn termen de 30 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentei hotărāri se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare internă, precum şi organigrama Institutului, prin ordin al ministrului culturii care se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 10. - (1) Patrimoniul Institutului este format din patrimoniul Centrului de Pregătire Profesională īn Cultură, care se completează cu activul şi pasivul Centrului de Cercetare şi Consultanţă īn Domeniul Culturii, conform ultimei situaţii financiare īntocmite, şi este preluat pe bază de protocol de predare-preluare, īncheiat īn termen 15 zile de la intrarea īn vigoare a prezentei hotărāri.

(2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) va cuprinde:

a) prevederile bugetare pe anul 2013, execuţia bugetara la momentul predării-preluării, inclusiv creditele bugetare rămase neutilizate;

b) structurile de personal preluate;

c) patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare īntocmite de fiecare instituţie; bunul imobil proprietate publică a statului, aflat īn administrarea Centrului de Cercetare şi Consultanţă īn Domeniul Culturii, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte din prezenta hotărāre;

d) bazele de date, precum şi orice documente şi informaţii referitoare la Registrul specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici, de la Institutul Naţional al Patrimoniului,

Art. 11. - (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

(2) Veniturile proprii necesare realizării activităţilor specifice se pot realiza din:

a) activităţi de evaluare a competenţelor profesionale;

b) activităţi de formare profesională;

c) activităţi de consultanţă;

d) tarife percepute pentru activităţile prestate;

e) contracte de cercetare ştiinţifică;

f) valorificarea studiilor, analizelor, cercetărilor, īn condiţiile legii;

g) organizarea de congrese, seminare, conferinţe;

h) editarea pe orice tip de suport şi comercializarea de materiale de specialitate din domeniile proprii de activitate, inclusiv privind iniţierea, desfăşurarea şi finalizarea programelor europene specifice;

i) realizarea de studii, analize şi cercetări, precum şi derularea de programe şi proiecte specifice, pe bază de contracte, inclusiv īn parteneriat public-privat;

j) furnizarea de servicii de consultanţă şi expertiză, īn beneficiul altor persoane juridice, prin īncheierea de contracte;

k) valorificarea drepturilor de autor pe care le deţine īn raport cu alte persoane fizice sau juridice;

l) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, romāne sau străine;

m) īnchirierea bunurilor imobile pe care le are īn administrare, īn condiţiile legi;

n) cursuri şi programe de formare profesională;

o) participarea īn proiecte cu finanţare externă;

p) servicii de cazare şi masă īn spaţiile pe care le are īn administrare;

q) alte activităţi specifice realizate de Institut, īn conformitate cu atribuţiile sale legale.

(3) Tarifele pentru serviciile şi activităţile Institutului se aprobă prin ordin al ministrului culturii.

(4) Institutul poate accesa fonduri comunitare, inclusiv structurale, cu excepţia programelor comunitare pe care le promovează prin birourile de informare ale Uniunii Europene īn Romānia.

Art. 12. - (1) Personalul existent īn Centrul de Pregătire Profesională īn Cultură, īn Centrul de Cercetare şi Consultanţă īn Domeniul Culturii, precum şi personalul aferent activităţii de atestare a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici din Institutul Naţional al Patrimoniului se preiau de Institut şi vor fi īncadrate īn limita numărului maxim de posturi aprobat pentru Institut, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiei, īn termen de 60 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri.

(2) La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, filialele cu personalitate juridică ale Centrului de Pregătire Profesională īn Cultură trec īn subordinea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală.

(3) Pentru activităţile de formare profesională şi de evaluare a competenţelor profesionale, Institutul va utiliza īn continuare marca īnregistrată a Centrului de Pregătire Profesională īn Cultură.

Art. 13. - Hotărārea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea !, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

„31. participă īn comitetele de management ale programelor comunitare Europa Creativă 2014-2020 şi Europa pentru Cetăţeni 2014-2020, asigură pregătirea pentru derularea acestora şi constituirea birourilor de asistenţă tehnică, informare şi promovare ale Uniunii Europene īn Romānia pentru aceste programe.”

2. La anexa nr. 2, punctul II „Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice de cultură de importanţă naţională finanţate din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) numărul curent 43 se abrogă;

b) după numărul curent 45 se introduce un nou număr curent, numărul curent 46, cu următorul cuprins:

 

„46.

Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat”

 

3. La anexa nr. 2 punctul III „Instituţii publice finanţate din venituri proprii”, nr. crt. 2 se abrogă.

Art. 14. - Īn termen de 30 de zile de la īncheierea raportărilor specifice finalizării cadrului financiar 2007-2013 pentru programele Cultura 2007-2013, Media 2007-2013 şi Europa Creativă 2007-2013, Ministerul Culturii preia de la Institut, pe bază de proces-verbal, arhiva corespunzătoare acestor programe.

Art. 15. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri se abrogă:

a) Hotărārea Guvernului nr. 1.878/2005 privind īnfiinţarea Centrului de Pregătire Profesională īn Cultură, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Hotărārea Guvernului nr. 67/2005 privind īnfiinţarea Centrului de Cercetare şi Consultanţă īn Domeniul Culturii, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 118 din 7 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigei Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru īnvăţămānt superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Mariana Cāmpeanu

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.069.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil, proprietate publică a statului, care trece din administrarea Centrului de Cercetare şi Consultanţă īn Domeniul Culturii īn administrarea Institutului Naţional de Cercetare şi Formare Culturală

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

 

Institutul Naţional de Cercetare şi Formare Culturală

 

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumirea

 

 

Datele de identificare

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar

- lei -

Anul dobāndirii

Situaţia juridică

153326 8.29.08

Sediu

Construcţie compusă din subsol, parter - ap. 2, et. 1 - ap. 3, et. 2 - ap. 4, mansardă - ap. 5,

Suprafaţa utilă = 672,56 mp

Teren īn indiviziune 188,82 mp din terenul ocupat de construcţie

Municipiul Bucureşti, sectorul 1,

str. Barbu Delavrancea nr. 57

4,000,000

2006

Īn administrare

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizānd cardul bancar

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - Hotărārea Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizānd cardul bancar, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 838 din 14 decembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Instituţiile publice care desfăşoară activităţi de īncasare a taxelor şi impozitelor au obligaţia să se īnregistreze īn SNEP, pentru furnizarea informaţiilor privind cuantumul obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat ale contribuabililor persoane fizice care utilizează mijloace electronice de plată sau alte mijloace de plată stabilite prin ordin comun emis de către Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi pentru asigurarea accesului la o soluţie de plată electronică a acestora.

(2) Monitorizarea modalităţii de implementare a mijloacelor de plată prevăzute la alin. (1) se realizează de către Ministerul pentru Societatea Informaţională şi Ministerul Finanţelor Publice.”

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Instituţiile publice se pot īnregistra oricānd īn SNEP.”

3. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) SNEP este o platformă de comunicaţii electronice deschisă către instituţiile de credit si furnizorii de servicii de acceptare de plăţi electronice sau alte mijloace de plată stabilite potrivit art. 3 alin. (1).

(2) Instituţiile publice prevăzute la art. 3 acceptă toate mijloacele electronice de plată online (internet banking, mobile banking, fără a se limita la acestea), iar īn cazul īn care optează pentru plata impozitelor şi taxelor utilizānd cardul bancar este necesar să īşi selecteze furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice, conform legislaţiei īn vigoare.”

4. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Virarea sumelor īncasate prin mijloace de plată, altele decāt cele privind plata online cu cardul, se realizează potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun emis de către Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.”

5. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operaţiunile de tranzacţionare online cu cardul bancar, aferente īncasării taxelor şi impozitelor prin intermediul SNEP, nu vor depăşi tarifele maximale aprobate prin ordin comun emis de către Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(2) Comisionul aferent plăţii electronice cu cardul este suportat de către:

a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii de plată;

b) beneficiarul plăţii, respectiv instituţiile publice prevăzute la art. 3, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat conform art. 8. alin. (2).”

Art. II. - Īn termen de 45 zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice aprobă prin ordin comun normele de aplicare şi armonizează Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizānd cardul bancar, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, şi Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 173/2011 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizānd cardul bancar, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 75 din 28 ianuarie 2011, cu prevederile prezentului act normativ.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.070.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Naţional㠄Loteria Romān㔠- S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 5 lit. i) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind īntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin directori indirect o participaţie majoritară.

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Naţional㠄Loteria Romān㔠- S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Mariana Cāmpeanu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.137.

 

ANEXĂ

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Operatorul economic Compania Naţional㠄Loteria Romān㔠- S.A. Sediul/Adresa: str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4, municipiul Bucureşti Codul fiscal RO 12397185

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

1.063.914,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

1.054.529,47

 

2

 

Venituri financiare

3

9.384,53

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

926.828,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

862.388,04

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

75.366,57

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

7.970,15

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

88.219,70

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

60.458,00

 

 

 

C2

bonusuri

11

8.527,35

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

833,76

 

 

 

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

186,25

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

204,51

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

18.196,08

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

690.831,52

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

64.439,96

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

137.086,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

31.714,31

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

105.371,39

 

1

 

Rezerve legale

22

0,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentānd facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

0,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din īmprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobānzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor īmprumuturi

25

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0,00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24,25 şi 26.

27

105.371,69

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit īn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic īn exerciţiul financiar de referinţă

28

4.701,41

 

8

 

Minim im 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local īn cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, īn cazul societăţilor! companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

93.562,13

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

93.562,13

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

11.809,56

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

37

 

 

 

«)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

82.891,24

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

61.387,23

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

2.737,00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

2.616,00

 

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

68.985,35

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

60.458,00

 

 

b)

bonusuri

47

8.527,35

 

4

 

Cāştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

1.926

 

5

 

Cāştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile si bonusurile īn lei si sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.198

 

6

 

Productivitatea muncii īn unităţi valorice pe total personal mediu īn preţuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44)

50

403.108

 

7

 

Productivitatea muncii īn unităţi valorice pe total personal mediu īn preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44*ICP)

51

403.108

 

8

 

Productivitatea muncii īn unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

X

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

871,15

 

10

 

Plăţi restante, īn preţuri curente

54

 

 

11

 

Creanţe restante, īn preţuri curente

55

 

 

Notă:

Preţurile medii prognozate īn anul 2013 sunt aceleaşi ca īn anul 2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

 

Īn baza prevederilor art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată» cu modificările şi completările ulterioare,

īn conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru īndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

īn temeiul art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Instituţiile publice trebuie să asigure īnregistrarea īn contabilitate a operaţiunilor prin utilizarea conturilor aprobate prin prezentul ordin īncepānd cu data de 1 ianuarie 2014.

Art. III. - Instituţiile publice trebuie să asigure implementarea planului de conturi aprobat prin prezentul ordin astfel īncāt situaţiile financiare aferente trimestrului I al anului 2014, īntocmite pe formularele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind īntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare īn anul 2009, cu modificările si completările ulterioare, să fie produse utilizānd noile conturi contabile.

Art. IV. - (1) Prevederile prezentului ordin intră īn vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu excepţia pct. 8.4 şi 16 din anexă care intră īn vigoare la data de 1 februarie 2014.

(2) La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.543/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, specifice unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 818 din 5 decembrie 2012, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin.

Art. V. - Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică va lua măsuri pentru ducerea la īndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. VI. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea J.

 

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 17 decembrie 2013.

Nr. 2.021.


*) Anexa se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 831 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĀRSTNICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Metodologiei de īnregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012

 

Īn baza art. 12 din Hotărārea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de īnregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 756 din 9 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) contribuţia beneficiarului se situează sub valoarea de 10% şi nu acoperă cheltuielile neeligibile.”

2. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Contribuţia beneficiarului prevăzută la alin. (2) lit. f) poate fi calculata la valoarea contractului de execuţie sau a celui de achiziţie īn cazul dotărilor sau, după caz, la valoarea totală a proiectului, ţinānd cont de sumele investite de beneficiar inclusiv pānă la solicitarea finanţării din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice.”

3. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Pe baza situaţiei complete şi a documentelor

prevăzute la art. 12 alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice analizează īncadrarea sumelor solicitate īn bugetul alocat īn termen de maximum 7 zile lucrătoare de la transmiterea de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

(2) īn situaţia īn care sumele solicitate depăşesc bugetul alocat, la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), documentaţia va fi analizată de o comisie care se constituie prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice şi care va funcţiona pe o perioadă de 15 zile lucrătoare de la aprobarea ordinului.

(3) Scopul comisiei prevăzute la alin, (2) este de evaluare şi selecţionare a beneficiarilor şi de a stabili lista obiectivelor, categoria lucrărilor finanţate, precum şi sumele maxime alocate.

(4) īn situaţia īn care la data demarării procesului de evaluare şi selecţionare, prevăzut de prezenta metodologie, nu este aprobată legea bugetară anuală, termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică la 15 zile după aprobarea legii bugetare anuale.”

4. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) īn situaţia īn care, pentru acelaşi obiectiv, se solicită finanţare atāt pentru construcţii, reparaţii, amenajări, modernizări, extinderi, cāt şi pentru dotări, au prioritate la finanţare lucrările pentru construcţii, reparaţii, amenajări, modernizări, extinderi.”

5. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19- - (1) După emiterea ordinului prevăzut la art. 18 se

īncheie contractul de finanţare nerambursabilă, denumit īn

continuare contract, īncheiat īntre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice, īn calitate de autoritate contractantă, prin agenţia teritorială, şi beneficiar, īn calitate de contractor, īn condiţiile prevăzute de art. 4 din Hotărārea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale.

(2) īn cazul īn care īn termen de maximum 60 de zile de la data emiterii ordinului prevăzut la art. 18 nu a fost īncheiat contractul de execuţie/lucrări/achiziţie, se poate īncheia contractul de finanţare sub rezerva şi cu specificarea amendării ulterioare prin act adiţional, īn termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data īncheierii contractului de execuţie/lucrări/achiziţie.

(3) īn situaţia prevăzută la alin. (2), contractul de finanţare devine executabil numai după semnarea actului adiţional.

(4) Contractul cuprinde sumele care fac obiectul acestuia, drepturile şi obligaţiile părţilor, condiţiile de reziliere, precum şi orice alte aspecte considerate relevante īn relaţia dintre părţi, iar īn cazul beneficiarilor instituţii publice locale, cel puţin elementele prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Modelul contractului este prevăzut īn anexa nr. 4 şi poate fi modificat īn funcţie de necesităţile obiective.

(6) Contractul se īncheie īn două exemplare originale şi se semnează de directorul executiv al agenţiei teritoriale şi de persoana autorizată din partea contractorului. Un exemplar va fi păstrat de contractor, iar cel de-al doilea exemplar de agenţia teritorială.

(7) Cāte o copie a contractului īncheiat va fi transmisă Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice.

(8) īn situaţii excepţionale, dacă pe parcursul execuţiei se constată necesitatea realizării unor lucrări suplimentare sau neprevăzute ori intervin majorări justificate ale unor cheltuieli care condiţionează finalizarea obiectivului sau punerea īn funcţiune a acestuia, iar valoarea contractului de finanţare este sub nivelul aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, precum şi īn situaţia īn care este necesară modificarea sumelor corespunzătoare repartizării pe ani a finanţării, precum şi atunci cānd intervin situaţii care impun trecerea unor sume de la o categorie de cheltuieli eligibile la cealaltă, beneficiarul poate semna act adiţional la contractul de finanţare cu aprobarea prealabilă a autorităţii finanţatoare, finanţarea de la bugetul de stat acordāndu-se cu īncadrare īn valoarea maximă aprobată, cu respectarea limitelor de cheltuieli prevăzute la art. 11. Pentru obţinerea acordului autorităţii finanţatoare, beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia

acesteia un memoriu justificativ, īnsoţit, după caz, de documente doveditoare īn susţinerea solicitării īncheierii actelor adiţionale.”

6. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) īntocmirea documentaţiei de solicitare a

decontării pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale se realizează de către beneficiar şi constă īn următoarele documente:

a) solicitarea de plată adresată agenţiei teritoriale, cu menţionarea sumei solicitate şi a plăţilor efectuate anterior;

b) situaţii de lucrări īntocmite de executant, verificate de dirigintele de şantier şi īnsuşite de beneficiar şi centralizatorul situaţiilor de lucrări, verificat, semnat şi ştampilat de dirigintele de şantier, executant şi beneficiar, īn cazul lucrărilor de investiţii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi b);

c) procese-verbale de recepţie parţială sau la terminarea lucrărilor, īn original, semnate de reprezentantul agenţiei teritoriale īn calitate de membru sau invitat la recepţie, după caz, cu menţionarea contravalorii lucrărilor executate şi recepţionate şi a perioadei de realizare a acestora, īn cazul lucrărilor de investiţii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi b);

d) facturi fiscale īn copie legalizată contrasemnată de beneficiar, cu menţiunea «bun de plată pentru suma de ...», īnsoţită de dată, numele şi prenumele, semnătura şi ştampila beneficiarului;

e) raport financiar privind lucrările executate şi sumele utilizate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se prezintă īn cāte 3 exemplare.

(3) La prima solicitare de plată, īn cazul lucrărilor de investiţii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi b), se anexează īn copie contractul de lucrări legal īncheiat, contractul de dirigenţie de şantier şi autorizaţia dirigintelui de şantier, precum şi autorizaţia de construcţie.

(4) Documentaţia de solicitare a decontării pentru dotări este următoarea:

a) solicitarea de plată adresată agenţiei teritoriale, cu menţionarea sumei solicitate şi a plăţilor efectuate anterior;

b) procesul-verbal de recepţie a echipamentelor specifice prevăzute la art. 10 alin. (4) lit. d), īn original, semnat de reprezentantul agenţiei teritoriale īn calitate de membru sau invitat la recepţie, cu menţiunea contravalorii dotărilor recepţionate;

c) facturi fiscale īn copie legalizată contrasemnată de beneficiar, cu menţiunea «bun de plată pentru suma de ...», īnsoţită de dată, numele şi prenumele, semnătura şi ştampila beneficiarului.

(5) Documentele prevăzute la alin. (4) lit. b) şi c) se prezintă īn cāte 3 exemplare.

(6) Trimestrial, la solicitarea de plată se anexează şi raport tehnic privind stadiul de derulare a proiectului.

(7) Agenţia teritorială poate solicita orice alt document īn plus faţă de cele prevăzute la alin. (1)-(5) care dovedeşte īndeplinirea condiţiilor de formă şi de fond impuse de reglementările legale īn domeniu, precum şi de prezenta metodologie.”

7. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) īn vederea deschiderii de credite bugetare,

agenţiile teritoriale verifică şi analizează documentele prevăzute la art. 21 alin. (1)-(5) transmise de beneficiari şi vor propune spre decontare numai solicitările care corespund condiţiilor de formă şi de fond impuse de reglementările legale īn domeniu, precum şi de prezenta metodologie.

(2) După verificarea şi analiza documentelor depuse de beneficiari, agenţiile teritoriale transmit Agenţiei Naţionale pentru

Plăţi şi Inspecţie Socială solicitarea de plată īnsoţită de următoarele documente:

a) nota de fundamentare pentru solicitarea de credite bugetare, aprobată de ordonatorul terţiar de credite, care va conţine justificarea oportunităţii decontării solicitării;

b) copie după solicitarea de plată adresată de beneficiar agenţiei teritoriale pentru fiecare obiectiv īn parte;

c) copia centralizatorului situaţiei de lucrări prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. b);

d) două exemplare din documentele prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. c), respectiv art. 21 alin. (4) lit. b);

e) două exemplare din facturile fiscale īn copie legalizată, contrasemnată de beneficiar şi de agenţia teritorială, cu menţiunea «bun de plată pentru suma de...», īnsoţită de dată, numele şi prenumele, semnătura şi ştampila ordonatorului terţiar de credite;

f) centralizatorul decontărilor īntocmit conform modelului prevăzut īn anexa nr. 5, pentru fiecare obiectiv īn parte.

(3) īn urma verificării documentelor transmise de agenţiile teritoriale, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială īnaintează Direcţiei generale asistenţă socială din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice, pentru efectuarea deschiderii de credite bugetare, următoarele documente:

a) nota de fundamentare solicitare credite bugetare, aprobată de ordonatorul secundar de credite, pentru fiecare obiectiv care beneficiază de finanţare;

b) copie după solicitarea de plată adresată de beneficiar agenţiei teritoriale, pentru fiecare obiectiv īn parte;

c) copie după solicitarea de decontare adresată de agenţia teritorială Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pentru fiecare obiectiv īn parte, precum şi după nota de fundamentare;

d) copia centralizatorului situaţiei de lucrări prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. b);

e) două exemplare din documentele prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. c) şi d), respectiv art. 21 alin. (4) lit. b) şi c);

f) copie după centralizatorul decontărilor transmis de agenţia teritorială, pentru fiecare obiectiv īn parte;

g) īn situaţia transmiterii mai multor solicitări, centralizatorul decontărilor efectuate şi solicitate, pe fiecare judeţ şi obiectiv īn parte, īntocmit potrivit modelului prevăzut īn anexa nr. 6.

(4) īn vederea deschiderii de credite bugetare pentru decontarea cheltuielilor solicitate de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Direcţia generală asistenţă socială din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice va proceda după cum urmează:

a) verifică documentele de plată prevăzute la alin. (3);

b) verifică īncadrarea sumei solicitate şi a celor decontate īn cuantumul aprobat;

c) īntocmeşte nota de finanţare īn vederea deschiderii de credite bugetare, pe care o supune aprobării ordonatorului principal de credite;

d) īntocmeşte documentele pentru deschiderea de credite bugetare.

(5) Deschiderea de credite se realizează numai pentru solicitările de decontare complete şi īntocmite corect, īn termen de 30 de zile de la data īnregistrării la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice.

(6) Sumele decontate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice se evidenţiază separat īn contabilitatea beneficiarului, īn conformitate cu legislaţia īn vigoare.

(7) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice poate solicita agenţiilor teritoriale sau beneficiarului orice document īn justificarea şi sprijinul efectuării deschiderilor de credite bugetare.

(8) Pentru asigurarea eficienţei īn derularea decontărilor, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială poate emite instrucţiuni sau proceduri proprii, care se aprobă de către directorul general.”

8. La articolul 23, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

B(41) La terminarea lucrărilor de investiţii sau intervenţie ori dotări, la ultima solicitare de decontare agenţiile teritoriale verifică respectarea prevederilor art. 9 alin. (3). Īn situaţia īn care contribuţia beneficiarului se situează sub 10%, solicitarea de plată se va diminua cu suma reprezentānd diferenţa de pānă la 10%.”

9. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta

metodologie.”

10. La anexa nr. 4, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 1

Obiectul şi valoarea contractului

1.1. Obiectul contractului īi reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată beneficiarului de la bugetul de stat, prin bugetul alocat autorităţii finanţatoare, pentru decontarea contravalorii lucrărilor de.........................................................1, denumite īn continuare lucrări, conform contractului de execuţie/achiziţie legal īncheiat de beneficiar pentru lucrările ce vor fi executate sau efectuate la2................................................. denumit īn continuare obiectiv.

1.2. Valoarea prevăzută de Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice nr. .........este de...........mii lei, iar valoarea contractului de finanţare este īn sumă de..................mii lei3.

1.3. Valoarea contractului de finanţare se repartizează astfel:

 

Categorie

Anul I

Anul II

Anul III

investiţii

.....(mii lei)

.....(mii lei)

.....(mii lei))

dotări

.....(mii lei)

.....(mii lei)

......(mii lei)

 

1.4. Finanţarea se realizează conform contractului de execuţie sau de lucrări sau de achiziţie legal īncheiat de beneficiar.

1.5. Īn situaţii excepţionale, dacă pe parcursul execuţiei se constată necesitatea realizării unor lucrări suplimentare sau neprevăzute ori intervin majorări justificate ale unor cheltuieli care condiţionează finalizarea obiectivului sau punerea īn funcţiune a acestuia, iar valoarea contractului de finanţare este sub nivelul aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice, precum şi īn situaţia īn care este necesară modificarea sumelor corespunzătoare repartizării pe ani a finanţării, precum şi atunci cānd intervin situaţii care impun trecerea unor sume de la o categorie de cheltuieli eligibile la cealaltă, beneficiarul poate semna act adiţional la prezentul contract de finanţare cu aprobarea prealabilă a autorităţii finanţatoare, finanţarea de la bugetul de stat acordāndu-se cu īncadrare īn valoarea maximă aprobată, cu respectarea limitelor stabilite conform metodologiei pe categorii de cheltuieli. Pentru obţinerea acordului autorităţii finanţatoare, beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia acesteia un memoriu justificativ īnsoţit, după caz. de documente doveditoare īn susţinerea solicitării īncheierii actelor adiţionale.

1.6. Īn situaţia īn care, īn termen de 12 luni de la aprobarea finanţării, beneficiarul nu a īnaintat contractul de execuţie şi nu face dovada demarării procedurilor legale īn vederea īncheierii acestuia, autoritatea finanţatoare poate decide rezilierea unilaterală a contractului de finanţare.”

11 După anexa nr. 4 se introduc două noi anexe, anexele nr. 5 şi 6, al căror cuprins este prevăzut īn anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

12. Īn cuprinsul metodologiei, denumirea „Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale” se īnlocuieşte cu denumirea „Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice”.

Art. II. - Contractele de finanţare īncheiate īn baza modelului prevăzut īn anexa nr. 4 la Metodologia de īnregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii. Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012, cu modificările ulterioare, īnainte de intrarea īn vigoare a prezentului ordin īşi păstrează valabilitatea şi pot fi modificate, īn sensul prezentului ordin, prin īncheierea unui act adiţional fără acordul prealabil al autorităţii finanţatoare.

Art. III. - Direcţia generală asistenţă socială, Direcţia generală economică şi investiţii, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Mariana Cāmpeanu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 2.589.


1 Se va menţiona categoria lucrărilor conform contractului de execuţie sau de lucrări sau de achiziţie (īn cazul dotărilor), īncheiat conform prevederilor legale privind achiziţiile publice.

2 Se trece denumirea centrului de zi sau rezidenţial conform anexei ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale prin care a fost aprobată finanţarea.

3 Se va trece valoarea conform contractului de execuţie sau de lucrări īncheiat īn urma procedurii de achiziţie, īn cazul īn care aceasta este mai mică decāt cea prevăzută de ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. Īn situaţia īn care valoarea este mai mare se va trece suma prevăzută īn ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 5 la metodologie)

 

- model –

 

Centralizator solicitări de decontare pentru obiectivul.........................................

(denumire/adresă)

poz. ........din Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice nr. ...................

 

Denumire obiectiv

Categoria de lucrări1

Suma aprobată conform ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice

Suma contractată

Nr. contract de finanţare

Suma solicitată la decontare

Suma totală decontată anterior

Suma rămasă de decontat

Suma utilizată din contribuţia beneficiarului

 

Construcţii

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotări

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobat,

Director executiv,

Īntocmit


1 Īn situaţia īn care pentru acelaşi obiectiv sunt solicitate atāt lucrări de construcţii, cāt şi de reparaţii şi dotări, vor fi completate poziţii separate.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6 la metodologie)

 

- model –

 

Centralizator solicitări de decontare pentru finanţările aprobate īn baza Hotărārii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale şi a Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice nr. ......................

 

Categorie decontări 1....................

 

Judeţ

Denumire obiectiv

Suma aprobată

Suma contractată

Nr. contract de finanţare

Suma solicitată Ea decontare

Suma totală decontată anterior

Suma rămasă de decontat

Suma utilizată din contribuţia beneficiarului

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Aprobat,

Director executiv,

Īntocmit

 


1 Se va īnscrie categoria de lucrări: construcţii/reparaţi i/dotări. Pentru fiecare categorie se va īntocmi un centralizator distinct.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ĪN COMUNICAŢII

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ĪN COMUNICAŢII

 

DECIZIE

privind identificarea pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de tranzit comutat al apelurilor

Īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (2) pct. 21 şi 22, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind īnfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 92 alin. (1) şi art. 93 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 140/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale Pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se identifică piaţa relevantă din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de tranzit comutat al apelurilor, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, ale cărei caracteristici pot justifica impunerea unor obligaţii specifice īn sarcina furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă.

Art. 2. - Pe piaţa identificată īn conformitate cu dispoziţiile art. 1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii realizează periodic analize de piaţă, īn scopul determinării situaţiei concurenţiale şi ai impunerii, menţinerii, modificării sau retragerii obligaţiilor specifice prevăzute īn cap. VII secţiunea a 2-a paragraful 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012.

Art. 3. - (1) Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

(2) La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii nr. 995/2009 privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice ale serviciilor de originare a apelurilor la puncte fixe, ale serviciilor de tranzit comutat al apelurilor, precum şi ale serviciilor de acces fa puncte fixe la reţelele publice de telefonie, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 875 din 15 decembrie 2009, se abrogă.

(3) Cu caracter tranzitoriu, obligaţiile individuale existente la data intrării īn vigoare a prezentei decizii pe pieţele relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de originare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe la reţelele publice de telefonie, identificate conform Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii nr. 995/2009, cu excepţia celor īntemeiate pe art. 108 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, se menţin īn aceleaşi condiţii, pentru contractele īn derulare, o perioadă de un an de la data intrării īn vigoare a prezentei decizii.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii,

Cristin Nicolae Popa

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.154.

 

ANEXĂ

 

PIAŢA RELEVANTĂ

din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de tranzit comutat al apelurilor

 

a) Piaţa relevantă a produsului

Piaţa corespunzătoare serviciilor de tranzit naţional comutat al apelurilor īn reţelele publice de telefonie

Piaţa cuprinde serviciul prin care se asigură preluarea apelurilor (inclusiv a apelurilor pentru acces dial-up la internet) īn reţeaua unui operator din Romānia şi transportul acestora prin reţeaua operatorului care furnizează serviciul de tranzit către o altă reţea publică din Romānia, fixă sau mobilă, fără a include serviciul de tranzit comutat al apelurilor către serviciul de urgenţă 112 prin reţeaua operată de Societatea „Romtelecom” - S.A.

Piaţa identificată este o piaţă de gros, pe care pot fi impuse obligaţii ex ante īn conformitate cu prevederile cap. VII secţiunea a 2-a paragraful 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012.

b) Piaţa geografică relevantă

Piaţa naţională determinată de teritoriul Romāniei

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

CONSILIUL DE MEDIERE

HOTĂRĀRE

privind completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărārea Consiliului de mediere nr. 12/2007

Īn temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărāre.

Art. I. - Standardul de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărārea Consiliului de mediere nr. 12/2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 713 din 22 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Programele de formare iniţială şi de formare continuă īn domeniul medierii reprezintă formare profesională a adulţilor, īn conformitate cu art. 9 din Lege.”

Art. II. - Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de mediere,

Dorin Valeriu Bădulescu

 

Bucureşti, 26 octombrie 2013.

Nr. 5.315.