MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 824         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 23 decembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.043. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, scăderea unor imobile ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, precum şi transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Spitalului de Recuperare Cardiovascular㠄Dr. Benedek Geza“ Covasna în administrarea Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din subordinea Ministerului Culturii

 

1.117. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiinţarea reciprocă a Institutului/ Centrului Cultural, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013

 

Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiinţarea reciprocă a Institutului/Centrului Cultural

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

112. - Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală

 

1.529. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea Listei de verificare a procedurilor chirurgicale

 

1.538/1.014. - Ordin al ministrului sănătăţii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

96. - Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 804/2013;

 - Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.236/C/2009

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

 privind modificarea şi completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, scăderea unor imobile ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, precum şi transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Spitalului de Recuperare Cardiovascular㠄Dr. Benedek Geza” Covasna în administrarea Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din subordinea Ministerului Culturii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Se aprobă modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ca urmare a reevaluării bunului imobil cu nr. MFP 144.048 din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1.

Art. II. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.

Art. III. - (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Spitalului de Recuperare Cardiovascular㠄Dr. Benedek Geza” Covasna în administrarea Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, instituţie din subordinea Ministerului Culturii, în vederea înfiinţării unei secţii muzeale în aer liber.

(2) Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni are obligaţia de a menţine destinaţia imobilului privind înfiinţarea secţiei muzeale în aer liber.

(3) În situaţia în care se constată nerespectarea obligaţiei privind păstrarea destinaţiei imobilului prevăzute la alin. (1), imobilul revine în administrarea Spitalului de Recuperare Cardiovascular㠄Dr. Benedek Geza” Covasna, în condiţiile legii.

Art. IV. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. III se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. V. - Anexele nr. 1. - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VI. - Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Culturii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.043.

 

ANEXA Nr. 1

 

Datele de identificare şi valoarea de inventar ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului de Recuperare Cardiovascular㠄Dr. Benedek Geza” Covasna, CUI 4404559

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

1

2

3

4

5

6

7

144048

8.25.01

teren

S = 157.905 mp

C.F. nr. 23674

nr. 23675

nr. 23676

nr. 23679

nr. 23680

nr. 23682

nr. 23683

nr. 23684

nr. 24152

nr. 24153

nr. 24154 (nr. nou 27581 + 27582)

N - pârâul Horgasz

S - pârâul Covasna

E - S.C. Turism Covasna - S.A. şi Primăria oraşului Covasna

E - str. M. Eminescu

V - pârâul Covasna

Oraşul Covasna,

str. M. Eminescu nr. 160,

judeţul Covasna

3.183.200

 

ANEXA Nr. 2

 

Datele de identificare şi valoarea de inventar ale bunurilor imobile care se scad din inventarul centralizat ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii Administrator: Spitalul de Recuperare Cardiovascular㠄Dr. Benedek Geza” Covasna, CUI 4404559

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare şi valoarea de inventar ale bunului imobil care se scade din inventar

Baza legală

Descrierea tehnică şi valoarea actuală a imobilului

Descrierea tehnică şi valoarea părţii retrocedate

Descrierea tehnică şi valoarea părţii rămase

1

2

3

4

5

6

7

144048 parţial

8.25.01

teren

suprafaţa actuală 157.905 mp

C.F. nr. 23674

nr. 23675

nr. 23676

nr. 23679

nr. 23680

nr. 23682

nr. 23683

nr. 23684

nr. 24152

nr. 24153

nr. 24154 (nr. nou 27581 + 27582)

cu valoarea de 3.183.200 lei

suprafaţa retrocedată 5.430 mp, compusă din 647 mp din C.F. nr. 23674, 2.139 mp din C.F. nr. 23676 şi 2.644 mp din C.F. nr. 23684 cu valoarea de 109.463 lei

suprafaţa rămasă 152.475 mp

C.F. nr. 23674

nr. 23675

nr. 23676

nr. 23679

nr. 23680

nr. 23682

nr. 23683

nr. 24152

nr. 24153

nr. 24154 (nr. nou 27581 + 27582) cu valoarea de 3.073.737 lei

Sentinţa civilă nr. 2.157/2012 a Tribunalului Covasna

144033

 

pavilion A

fundaţie piatră şi beton, pereţi cărămidă şi lemn, S+P+1, cu valoarea de 109.445 lei

fundaţie piatră şi beton, pereţi cărămidă şi lemn, S+P+1, cu valoarea 109.445 lei

 

Sentinţa civilă nr. 2.157/2012 a Tribunalului Covasna

 

ANEXA Nr. 3

 

Datele de identificare şi valoarea de inventar ale părţii din imobil care se transmite din administrarea Spitalului de Recuperare Cardiovascular㠄Dr. Benedek Geza” Covasna în administrarea Muzeului Naţional al Carpaţi or Răsăriteni, CUI 10272223

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare şi valoarea de inventar ale părţii bunului imobil

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Descrierea tehnică şi valoarea actuală a imobilului

Descrierea tehnică şi valoarea părţii transmise

Descrierea tehnică şi valoarea părţii rămase

1

2

3

4

5

6

7

8

144048 parţial

8.25.01

teren

suprafaţa totală (anexa nr. 2) 152.475 mp

cu valoarea de 3.073.737 lei

suprafaţa transmisă 7.979 mp din C.F. nr. 24154 lot 2 (nr. nou 27582)

valoarea părţii transmise 160.849 lei

suprafaţa rămasă 144.496 mp

C.F. nr. 23674

nr. 23675

nr. 23676

nr. 23679

nr. 23680

nr. 23682

nr. 23683

nr. 24152

nr. 24153

nr. 24154 (nr. nou 27581)

valoarea părţii rămase 2.912.888 lei

Spitalul de Recuperare Cardiovascular㠄Dr. Benedek Geza” Covasna/CUI 4404559

Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni/CUI 10272223

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiinţarea reciprocă a Institutului/Centrului Cultural, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiinţarea reciprocă a Institutului/Centrului Cultural, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul culturii,

Gigel-Sorinel Ştirbu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.117.

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiinţarea reciprocă a Institutului/Centrului Cultural

 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze, denumite în continuare părţi,

plecând de la dorinţa de a aprofunda relaţiile de prietenie dintre cele două state şi de a extinde cooperarea în domeniul cultural şi educativ, pe baza respectului şi încrederii reciproce,

în conformitate cu prevederile corespunzătoare ale Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind colaborarea în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi sportului, semnat la Bucureşti la 12 iulie 1994, şi cu Memorandumul de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind înfiinţarea institutului/centrului cultural, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2009,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL I

 

Pe baza principiului reciprocităţii, partea română va deschide un Institut Cultural Român la Beijing, iar partea chineză va deschide un Centru Cultural Chinez în Bucureşti.

 

ARTICOLUL II

 

De înfiinţarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român de la Beijing vor răspunde Ministerul Afacerilor Externe al României şi Institutul Cultural Român,

în numele Guvernului României.

De înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Cultural Chinez din Bucureşti va răspunde Ministerul Culturii al Republicii Populare Chineze,

în numele Guvernului Republicii Populare Chineze.

Părţile, conform principiului reciprocităţii şi al avantajului reciproc, vor facilita înfiinţarea, deschiderea şi funcţionarea Institutului/Centrului.

 

ARTICOLUL III

 

Principiul Institutului/Centrului Cultural este de a aprofunda înţelegerea reciprocă dintre poporul român şi poporul chinez, de a promova cooperarea culturală, de a consolida relaţiile de prietenie dintre cele două ţări şi de a stimula cooperarea şi schimburile dintre cele două ţări în domeniul cultural şi al contactelor dintre oameni.

 

ARTICOLUL IV

 

Institutul/Centrul îşi desfăşoară activitatea pe baza prezentului acord, cu respectarea legislaţiei şi a prevederilor legale ale părţii primitoare. Părţile iau notă de faptul că, în cazul României, legislaţia internă include şi legislaţia Uniunii Europene.

În desfăşurarea activităţilor sale, al căror conţinut este descris la articolul V, Institutul/Centrul poate stabili relaţii directe cu instituţiile de stat, cu autorităţile locale, cu organizaţii neguvernamentale legale, cu persoane fizice şi juridice ale părţii primitoare.

 

ARTICOLUL V

 

Institutul/Centrul Cultural are următoarele funcţii, în conformitate cu legislaţia şi regulamentele în vigoare ale părţii primitoare:

1.organizarea unor diverse activităţi culturale, în conformitate cu principiul său, inclusiv expoziţii, spectacole, seminare, conferinţe, proiecţii de filme şi alte produse audiovizuale; expoziţiile de publicaţii importate şi proiecţiile de alte produse audiovizuale se supun reglementărilor părţii primitoare cu privire la publicaţiile importate şi expunerea şi diseminarea publicaţiilor importate;

2.promovarea predării limbilor şi culturilor respective prin diverse activităţi educative organizate la sediul lor;

3.înfiinţarea de biblioteci, săli de lectură, săli de proiecţii şi a unor spaţii multimedia la sediul Institutului/Centrului Cultural, precum şi furnizarea unor servicii informative pentru publicul părţii primitoare, inclusiv cărţi, periodice şi alte publicaţii şi materiale audiovizuale despre partea trimiţătoare;

4.promovarea informării cu privire la activităţile Institutului/Centrului Cultural şi prezentarea, pentru publicul părţii primitoare, a istoriei naţionale şi dezvoltării moderne a părţii trimiţătoare, precum şi a culturii, artei, educaţiei, ştiinţei şi vieţii sale sociale;

5.organizarea altor activităţi în conformitate cu principiul prezentului acord.

 

ARTICOLUL VI

 

Activităţile desfăşurate de Institutul/Centrul Cultural în afara sediului său, independent ori în colaborare cu alte entităţi, care sunt menţionate la articolul V al prezentului acord, se supun legislaţiei şi reglementărilor în vigoare ale părţii trimiţătoare, iar aranjamentele pentru aceste activităţi sunt notificate în avans autorităţilor competente şi activităţile se desfăşoară în conformitate cu aranjamentele notificate.

Părţile convin ca publicului părţii primitoare să i se asigure accesul neîngrădit la Institutul/Centrul Cultural şi la activităţile desfăşurate în interiorul sau în afara sediului Institutului/Centrului şi garantează că Institutul/Centrul Cultural utilizează mijloace adecvate pentru promovarea activităţilor sale, în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare ale părţii primitoare.

 

ARTICOLUL VII

În conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare ale părţii primitoare, Institutul/Centrul Cultural nu desfăşoară activităţi lucrative. Cu toate acestea, Institutul/Centrul Cultural are dreptul să impună taxe corespunzătoare pentru elementele nonprofit enumerate mai jos:

1.spectacole, expoziţii şi alte acţiuni culturale. Expoziţiile se organizează în conformitate cu reglementările părţii primitoare cu privire la importul publicaţiilor şi expunerea publicaţiilor importate;

2.activităţi educative legate de limbă şi cultură;

3.cataloage, postere, afişe şi alte articole asociate în mod direct cu activităţile organizate de Institutul/Centrul Cultural;

4.ceainării şi cafenele pentru prezentarea modului tradiţional de viaţă al părţii trimiţătoare.

 

ARTICOLUL VIII

 

Institutul/Centrul Cultural are dreptul de a semna documentele juridice necesare pentru funcţionarea sa în partea primitoare.

Institutul/Centrul Cultural poate deschide conturi bancare în conformitate cu reglementările respective ale părţii primitoare.

 

ARTICOLUL IX

 

Părţile aleg în mod independent locul unde vor deschide Institutul/Centrul Cultural şi asistă partea trimiţătoare în orice mod posibil în vederea închirierii sau cumpărării sediului pentru Institut/Centru.

- Partea trimiţătoare, în conformitate cu legislaţia şi reglementările părţii primitoare cu privire la construcţii şi decoraţiuni, răspunde de proiectarea, construirea, renovarea şi decorarea clădirilor Institutului/Centrului său după obţinerea autorizaţiilor de construcţie, renovare şi decorare. Contractantul lucrărilor de construcţie este stabilit de partea trimiţătoare.

 

ARTICOLUL X

 

Fiecare parte, pe baza principiului de reciprocitate, în conformitate cu legislaţia statului ei şi, în cazul României, cu legislaţia Uniunii Europene, acordă Institutului/Centrului scutire de taxe vamale pentru elementele menţionate mai jos, cu condiţia ca acestea să nu fie destinate vânzării sau obţinerii de profit în ţara primitoare:

1. echipamente culturale, mobilier, aparatură şi birotică necesare desfăşurării activităţilor şi activităţii administrative zilnice a Institutului/Centrului Cultural (cu excepţia autovehiculelor);

2. cantităţi rezonabile de materiale, inclusiv albume de fotografii, postere, afişe pentru spectacole, cărţi, discuri, înregistrări, aparatură didactică şi diverse alte materiale audiovizuale necesare pentru organizarea activităţilor Institutului/Centrului Cultural;

3. filme ce vor rula în incinta Institutului/Centrului Cultural.

Bunurile menţionate nu se închiriază, concesionează, ipotechează, transferă şi nu se folosesc pentru alte scopuri ori nu sunt tratate prin alte mijloace, decât cu aprobarea autorităţilor vamale ale părţii primitoare.

 

ARTICOLUL XI

 

Regimul fiscal aplicabil Institutului/Centrului şi personalului acestuia este reglementat de legislaţia şi reglementările actuale ale părţii primitoare, precum şi de prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Beijing la 16 ianuarie 1991. Părţile vor respecta orice alt amendament sau completare a acordului menţionat în acest articol.

 

ARTICOLUL XII

 

Personalul delegat de Guvernul părţii trimiţătoare este format din cetăţeni ai părţii trimiţătoare şi deţinători de paşapoarte de serviciu. Restul personalului delegat sau angajat de Institutul/Centrul Cultural poate fi format din cetăţeni ai părţii trimiţătoare şi ai părţii primitoare.

Părţile se informează reciproc despre numirea şi retragerea personalului de la Institutul/Centrul Cultural respectiv şi îndeplinesc la timp procedurile aferente în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare ale părţii trimiţătoare.

 

ARTICOLUL XIII

 

Cu excepţia cazului în care se convine altfel, personalului Institutului/Centrului Cultural delegat de partea trimiţătoare şi care deţine paşaport de serviciu îi este aplicabilă legislaţia muncii şi legislaţia de securitate socială a părţii trimiţătoare; restului personalului i se aplică reglementările privitoare la muncă şi securitate socială ale părţii primitoare.

 

ARTICOLUL XIV

 

Părţile vor acorda sprijin şi facilităţi pentru îndeplinirea procedurilor de intrare şi şedere în ţară personalului Institutului/Centrului Cultural şi soţilor/soţiilor, precum şi copiilor acestora sub vârsta de 18 ani, care sunt trimişi de partea trimiţătoare şi sunt deţinătorii unui paşaport de serviciu.

 

ARTICOLUL XV

 

Orice modificare a acordului se face cu consimţământul reciproc al părţilor obţinut în urma consultărilor prealabile şi intră în vigoare în conformitate cu cerinţele enumerate la articolul XVI alin. 1 al prezentului acord.

Orice divergenţe legate de aplicarea prezentului acord vor fi soluţionate pe bază de consultări reciproce.

 

ARTICOLUL XVI

 

Acordul va intra în vigoare la data transmiterii ultimei notificări scrise prin care părţile se informează reciproc, pe canale diplomatice, despre îndeplinirea procedurilor juridice interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani şi va fi prelungit automat, pentru perioade ulterioare de câte 5 ani, dacă niciuna dintre părţi nu îi notifică celeilalte părţi, în scris şi cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea perioadei date, intenţia sa de a denunţa acordul.

 

Semnat la Bucureşti la data de 25 noiembrie 2013, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, chineză şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României

Titus Corlăţean,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze

Huo Yuzhen,

ambasador

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 3.124 din 6 decembrie 2013, întocmit de Direcţia siguranţa alimentelor de origine animală din cadrul Direcţiei generale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,

având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor,

ţinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 31 decembrie 2014.”

2. Norma sanitară veterinară prevăzută în anexă se modifică după cum urmează:

a) Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti stabileşte numărul de personal de specialitate necesar fiecărei unităţi menţionate la pct. I din anexa nr. 1, în funcţie de specificul activităţii acestora, de capacitatea de producţie, fluxul tehnologic, de sistemul de organizare, în baza propunerilor scrise din partea şefului serviciului/biroului control oficial siguranţa alimentelor, ţinând cont de posibilitatea asigurării veniturilor extrabugetare pentru plata salariilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

(2) Personalul de specialitate care efectuează controale oficiale în unităţile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar care produc, prelucrează, depozitează şi/sau distribuie alimente de origine animală este încadrat pe o perioadă determinată la nivelul serviciului/biroului de control oficial al siguranţei alimentelor din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3) Şeful serviciului/biroului control oficial siguranţa alimentelor vizează prezenţa personalului de specialitate, documentul justificativ prevăzut în anexa nr. 3 şi verifică îndeplinirea sarcinilor de serviciu conform fişelor de post.”

b) Articolul 71 va avea următorul cuprins:

„Art. 71. - Controlul oficial sanitar-veterinar în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 se realizează cu frecvenţa stabilită în conformitate cu prevederile Programului privind acţiunile de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvinelor şi ale Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi în conformitate cu instrucţiunile transmise de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în ceea ce priveşte timpul minim necesar efectuării controlului oficial, ţinând cont de producţiile realizate de fiecare categorie de unitate în parte.”

c) În tot cuprinsul normei sanitare veterinare, sintagma „şeful serviciului/biroului de igienă veterinară şi epidemiologie” se înlocuieşte cu „şeful serviciului/biroului control oficial siguranţa alimentelor”.

3. Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară se modifică şi se completează după cum urmează:

a) La punctul I litera B, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

„3. centru de ambalare ouă consum.”

b) La punctul I litera G, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

„6. fermă de acvacultură cu centru de colectare peşte.”

c) La punctul II poziţia 7, coloana a dou㠄Specificaţie” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- produse de origine animală, inclusiv ouă destinate consumului uman.”

d) La punctul II poziţia 7, coloana a treia „Tariful” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- 0,5 euro/tonă produse de origine animală, inclusiv ouă destinate consumului uman.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Ovidiu Airimiţoaie,

secretar general

 

Bucuresti, 20 decembrie 2013.

Nr. 112.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea Listei de verificare a procedurilor chirurgicale

 

Văzând Referatul de aprobare nr. EN 12.770 din 13 decembrie 2013, întocmit de Direcţia de asistenţă medicală şi politici publice,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista de verificare a procedurilor chirurgicale, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Completarea Listei de verificare a procedurilor chirurgicale se va face conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - După completare, Lista de verificare a procedurilor chirurgicale se va ataşa la Foaia de observaţie clinică generală a pacientului.

Art. 4. - Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, unităţile sanitare publice şi private, precum şi personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialităţile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Adrian Pană,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 decembrie 2013.

Nr. 1.529.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

de verificare a procedurilor chirurgicale

 

A. Înaintea inducţiei anesteziei

အ Pacientul a confirmat

- Identitatea

- Zona anatomică

- Procedura chirurgicală

- Consimţământ informat

အ Zona anatomică/Neaplicabil.

အ Verificarea siguranţei anesteziei realizate

အ Pulsoximetru conectat şi funcţional

အ Prevenţia tromboembolismului venos

အ Da

အ Nu

Are pacientul: O alergie cunoscută?

အ Nu

အ Da

Dificultate respiratorie/Risc de Aspiraţie

အ Nu.

အ Da, Echipamentul/Asistenţa disponibile

Risc de hemoragie > 500 ml (7 ml/kg la copii)

အ Nu.

အ Da. Acces intravenos adecvat şi fluide disponibile

B. Înaintea inciziei pielii

အ Confirmaţi faptul că membrii echipei medicale şi-au precizat numele şi rolul.

အ Chirurgul, personalul de anestezie şi asistenta confirmă verbal:

- Numele pacientului

- Zona anatomică

- Procedura chirurgicală

EVENIMENTE CRITICE ANTICIPATE

အ Către chirurg: Care sunt etapele critice sau neaşteptate, durata intervenţiei, sângerările anticipate

အ Către echipa de anestezie: Există motive de îngrijorare referitoare la pacient

အ Către echipa de asistente: A fost realizată sterilizarea Au echipamentele medicale probleme A fost realizată antibioprofilaxia în ultimele 60 de minute?

အ Da

အ Neaplicabil

Este afişată imagistica medicală?

အ Da

အ Neaplicabil

C. Înainte ca pacientul să părăsească sala de operaţie

Asistenta medicală confirmă verbal echipei medicale:

အ Numele procedurii chirurgicale înregistrate

အ Numărul instrumentelor, bureţilor şi acelor este corect.

အ Etichetarea piesei (se citeşte cu voce tare eticheta, inclusiv numele pacientului)

အ Există probleme tehnice cu echipamentele care trebuie soluţionate?

အ Chirurgul, echipa de anestezie şi asistenta reconfirmă principalele motive de îngrijorare referitoare la tratamentul şi recuperarea pacientului.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a Listei de verificare a procedurilor chirurgicale

 

A. ÎNAINTEA INDUCŢIEI ANESTEZIEI

(1) Aceste verificări de siguranţă trebuie completate înaintea anesteziei pentru a se confirma siguranţa procedurii chirurgicale. Se solicită prezenţa medicului anestezist şi a unei echipe de asistenţă medicală. Coordonatorul listei de verificare poate completa lista de verificare secvenţial sau la începutul procedurii, depinzând de stadiul de pregătire a anesteziei.

(2) Mai jos sunt prezentate în detaliu etapele de siguranţă:

1.A prezentat pacientul datele personale şi a semnat consimţământul informat? A fost specificată procedura chirurgicală şi zona anatomică unde urmează să se efectueze procedura?

Coordonatorul listei de verificare confirmă în mod verbal datele personale ale pacientului, tipul de procedură planificată, precum şi zona anatomică unde urmează să fie realizată procedura. În plus, se va verifica semnarea consimţământului informat de către pacient. Chiar dacă aceste informaţii sunt repetitive, subliniem faptul că această etapă este esenţială, astfel încât echipa medicală să nu efectueze o procedură chirurgicală eronată asupra pacientului. În cazul pacienţilor care se află în imposibilitatea de a-şi exercita consimţământul, minorilor şi persoanelor fără discernământ, se va lua legătura cu un membru al familiei sau cu reprezentantul legal al acestora. În cazul urgenţelor, procedurile chirurgicale se pot realiza fără consimţământ obţinut anterior prin consensul echipei medicale.

2. Este evidenţiată zona anatomică unde urmează să se efectueze procedura?

Coordonatorul listei de verificare trebuie să verifice dacă a fost marcată corespunzător zona anatomică unde urmează să se realizeze procedura chirurgicală, iar în cazul unor proceduri care implică zone (structuri, părţi) multiple, de exemplu, degete, leziuni ale pielii (cutanate), vertebre, acestea trebuie evidenţiate individual. În plus, procedurile chirurgicale asupra organelor interne urmează protocoalele clinice în vigoare.

3. A fost realizată verificarea aparatului de anestezie şi a medicaţiei specifice?

Următoarea etapă în parcurgerea listei de verificare constă în verificarea formală a echipamentelor de către medicul anestezist prezent. Astfel, vor fi supuse verificărilor de siguranţă aparatul de anestezie, aparatul de ventilaţie mecanică, medicaţia şi evaluarea preoperatorie a riscului anestezic asupra pacientului. Procedura clasică de verificare preoperatorie a pacientului presupune examinarea de către echipa medicală a aparatului de ventilaţie mecanică, a tuburilor de oxigen şi a anestezicelor inhalatorii, dispozitivelor de aspiraţie, medicamentelor, precum şi dispozitivelor medicale. În plus, vor fi testate dispozitivele medicale şi medicaţia în caz de urgenţă.

4. Este pulsoximetrul conectat pe pacient? Funcţionează?

Coordonatorul listei confirmă faptul că pulsoximetrul este funcţional şi conectat corect pe pacient înaintea inducţiei anesteziei. Menţionăm că Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă şi consideră pulsoximetrul o componentă necesară în desfăşurarea în siguranţă a anesteziei. În mod ideal, indicatorii pulsoximetrului trebuie să fie vizibili în blocul operator, iar un sistem de alertă audio trebuie să fie conectat la nivelul de oxigen şi pulsul pacientului. Dacă un astfel de dispozitiv nu este disponibil în blocul operator, echipa medicală poate lua decizia suspendării procedurii chirurgicale şi să evalueze starea pacientului. În cazul în care viaţa pacientului este în pericol, echipa medicală poate lua prin consens decizia de a efectua procedura chirurgicală.

5. A fost efectuată profilaxia tromboembolismului venos?

Următoarea etapă în parcurgerea listei de verificare constă în verificarea efectuării profilaxiei tromboembolismului venos (TEV), având în vedere prevalenţa crescută a TEV la pacienţii spitalizaţi, din servicii medicale, chirurgicale sau de terapie intensivă, împreună cu rata crescută a complicaţiilor fatale şi nonfatale ale TEV, care au condus la necesitatea prevenţiei instalării bolii tromboembolice venoase. Decizia de folosire a profilaxiei TEV pentru fiecare pacient în parte trebuie făcută prin combinarea datelor furnizate de recomandările bazate pe evidenţe (care se referă în special la un grup de pacienţi) cu evaluarea individualizată a factorilor de risc şi a efectelor secundare ale tromboprofilaxiei, ţinând cont şi de metodele de profilaxie disponibile.

Metodele de profilaxie ale TEV sunt metodele mecanice, cu eficienţă limitată, şi metodele farmacologice. Ele se aplică în raport cu nivelul de risc al pacientului şi cu beneficiul maxim aşteptat. Metodele de profilaxie se aplică concomitent cu măsurile generale valabile la toţi pacienţii cu risc, precum şi cu măsurile specifice bolii care predispune la TEV.

6. Are pacientul:

a) O alergie cunoscută?

Coordonatorul listei de verificare se va consulta cu medicul anestezist pentru confirmarea datelor referitoare la alergia cunoscută a pacientului. Medicului anestezist i se vor comunica detalii referitoare la eventualele alergii de coordonatorul listei de verificare dacă acesta are alte informaţii privind starea pacientului.

b) Dificultate la respiraţie şi aspiraţie?

Coordonatorul listei de verificare va confirma verbal faptul că echipa de anestezie a efectuat toate procedurile de evaluare a dificultăţii de respiraţie a pacientului. Pot fi folosite tehnici de testare a dificultăţii de respiraţie a pacientului, cum ar fi: clasificarea Mallampati, distanţa tiro-mentală (distanţa dintre osul hioid şi protuberanţa mentală sau între vârful cartilajului tiroid până la mento) sau scorul Bell House Dore. În mod categoric, evaluarea obiectivă a capacităţii de respiraţie a pacientului este mai importantă decât alegerea metodei în sine, mai ales datorită faptului că decesul pacienţilor prin evaluarea corectă poate fi evitată. Dacă testele arată un risc ridicat, de exemplu, un scor Mallampati de 3 sau 4, echipa de anestezie se va pregăti în mod corespunzător în caz de urgenţă. Astfel, se poate reorganiza procedura de anestezie, de exemplu, anestezie locală dacă procedura chirurgicală permite. De asemenea, în echipa medicală va fi prezent un al doilea membru (asistent medical, medic chirurg sau un al doilea medic anestezist) pentru a efectua în condiţii optime anestezia.

Riscul de aspiraţie va fi evaluat ca parte componentă a evaluării capacităţii de respiraţie. Medicul anestezist va fi pregătit să efectueze proceduri de aspiraţie în cazul în care pacientul manifestă simptome de reflux gastroesofagian. Riscul de aspiraţie poate fi redus prin modificarea protocolului (planului) de anestezie, folosindu-se tehnici şi ajutorul unui asistent medical care va realiza manevra Sellick (presiune pe cricoid). În situaţia pacienţilor expuşi la astfel de factori de risc se vor lua măsuri specifice procedurilor în vigoare (echipament medical şi asistenţă postoperatorie).

c) Risc de hemoragie > 500 ml (7 ml/kg copii)?

Această etapă de siguranţă implică pregătirea pentru situaţia critică în care pacientul poate avea o hemoragie de > 500 ml în timpul procedurii chirurgicale. Şocul hipovolemic în caz de hemoragie > 500 ml (7 ml/kg copii) reprezintă un risc major în cazul pacienţilor asupra cărora se efectuează proceduri chirurgicale. Pregătirea adecvată şi manevrele de resuscitare pot ameliora condiţia critică a pacientului. Este posibil ca medicii chirurgi să nu comunice medicilor anestezişti şi asistentelor medicale riscul de hemoragie a pacienţilor, astfel medicul anestezist se va consulta cu echipa medicală în această privinţă înaintea procedurilor chirurgicale. În cazul în care există un risc de hemoragie > 500 ml (7 ml/kg copii) este recomandată folosirea a cel puţin două linii intravenoase cu alezaj sau a unui cateter venos central. În plus, echipa medicală va verifica disponibilitatea rezervelor de sânge şi fluide în vederea resuscitării. (Luaţi cunoştinţă de faptul că riscul de hemoragie va fi evaluat înainte începerii inciziei şi constituie o măsură de reverificare a parametrilor de către echipa medicală.)

Ulterior completării acestei etape echipa medicală poate demara anestezia.

 

B. Înaintea inciziei pielii

Echipa medicală va verifica dacă etapele de securitate au fost îndeplinite.

1. Confirmaţi faptului că membrii echipei medicale şi-au precizat numele şi rolul în cadrul procedurii.

Datorită faptului că echipa medicală poate suferi schimbări frecvente este nevoie de un management adecvat, de aceea este important ca în situaţii de risc major toţi membrii echipei medicale să cunoască rolul fiecărui membru. Noii membri ai echipei medicale care intervin pe parcursul procedurii chirurgicale trebuie să se prezinte de asemenea.

2. Confirmaţi numele pacientului, procedura şi locul unde se va efectua incizia.

Coordonatorul listei de verificare sau un alt membru al echipei medicale va solicita ca toţi membrii să confirme numele pacientului, procedura chirurgicală care urmează să fie realizată, zona anatomică unde urmează să se intervină, precum şi poziţia pacientului dacă este relevant pentru procedura chirurgicală. De exemplu, o asistentă medicală poate anunţa „Înaintea efectuării inciziei, este echipa medicală de acord că acesta este pacientul X şi i se va realiza o procedură de hernie inghinală (dreapta)?”. Este important ca toţi membrii echipei medicale să confirme acest lucru înaintea demarării procedurii. În cazul în care pacientul nu este sedat este important ca acesta să confirme de asemenea.

3. A fost efectuată profilaxia cu antibiotice în ultimele 60 de minute?

În ciuda evidenţei clinice şi consensului în lumea medicală asupra utilizării profilaxiei cu antibiotice în tratamentul infecţiilor, dacă la nivelul ţesuturilor se constată prezenţa optimă de antibiotic, echipele chirurgicale nu mai administrează tratament antibiotic în ultimele 60 de minute înaintea începerii procedurii chirurgicale. Pentru a reduce riscul de infecţie chirurgicală, coordonatorul va întreba echipa medicală dacă pacientului i-a fost administrat tratament cu antibiotic în ultimele 60 de minute. Medicul anestezist, responsabilul administrării antibioticelor, trebuie să confirme verbal acest fapt. Dacă se constată că profilaxia cu antibiotic nu a fost efectuată, echipa medicală va administra antibioticele necesare înaintea inciziei. În plus, dacă pacientului i-a fost aplicat tratament cu antibiotice mai mult de 60 de minute, atunci echipa medicală va redoza tratamentul administrat. Dacă pacientului nu i se pot administra antibiotice, va fi bifată căsuţa Nu se aplică.

4. Evenimente critice anticipate

Comunicarea eficientă în cadrul echipei medicale şi lucrul în echipă reprezintă elemente esenţiale în siguranţa procedurilor chirurgicale şi evitarea complicaţiilor. Pentru asigurarea comunicării în cazul pacienţilor aflaţi în stare critică, coordonatorul listei de verificare va discuta cu echipa medicală despre planurile operative şi pericolele critice. Acest lucru poate fi realizat prin adresarea verbală a unor întrebări specifice referitoare la starea pacientului, fiecare membru al disciplinelor clinice comunicând informaţii referitoare la starea pacientului. Pe parcursul procedurilor de rutină, medicul chirurg poate afirma pur şi simplu „Acesta este un caz de rutină şi durata acestuia este de X ore” şi poate întreba medicul anestezist şi asistenta medicală dacă există probleme speciale/specifice.

a) Către medicul chirurg: Care sunt etapele critice? Cât va dura procedura/cazul? Cât sânge anticipaţi că se va pierde?

Discuţia privind etapele critice este necesară în vederea informării membrelor echipei medicale asupra riscului de hemoragie şi alţi factori care duc la decesul pacientului. În plus, reprezintă o oportunitate de verificare a etapelor, în cazul în care sunt necesare dispozitive speciale.

b) Către medicul anestezist: Sunt motive de îngrijorare referitoare la pacient?

Un membru al echipei de anestezie va revizui planul de resuscitare în cazul pacienţilor expuşi la risc de hemoragie, instabilitate hemodinamică sau alţi factori care pot duce la decesul pacientului datorită procedurii chirurgicale. În mod particular, acesta va specifica dacă va utiliza produse din sânge şi dacă pacientul manifestă simptome care pot duce la deces (boli cardiace sau pulmonare, aritmii, tulburări ale circulaţiei sângelui). În cazul procedurilor chirurgicale de rutină, medicul chirurg poate afirma „Nu am niciun motiv de îngrijorare cu privire la acest caz.”

c) Către echipa de asistente medicale:

1. A fost sterilizat blocul operator (indicatorii incluşi)?

2. Probleme tehnice la echipamente?

Asistenta medicală sau tehnologul care verifică echipamentele şi instrumentele sterilizate termic trebuie să confirme verbal că sterilizarea echipamentelor a fost realizată corespunzător prin indicatorii specifici. Orice discrepanţă între rezultatele aşteptate şi indicatorii măsuraţi trebuie remediată înaintea începerii procedurii chirurgicale. În plus, această etapă reprezintă o oportunitate de a revizui chestiuni referitoare la siguranţa procedurii sau probleme de echipament. Dacă nu sunt motive particulare de îngrijorare, asistenta medicală poate afirma „Sterilizarea a fost verificată, nu există motive de îngrijorare.”

3. Este imagistica medicală afişată?

Afişarea imagisticii medicale este esenţială în asigurarea planificării şi desfăşurării procedurilor chirurgicale, în special proceduri ortopedice, toracice, spinale şi în cazul majorităţii rezecţiilor tumorale. Înaintea inciziei coordonatorul listei de verificare trebuie să întrebe medicul chirurg dacă imagistica medicală este necesară pe parcursul desfăşurării procedurii. În acest caz, coordonatorul trebuie să confirme verbal că imagistica medicală se află în blocul operator şi va fi afişată în timpul desfăşurării procedurii chirurgicale. În cazul în care aparatura necesară nu este disponibilă, aceasta va fi obţinută înaintea începerii procedurii, însă medicul chirurg poate lua decizia continuării procedurii, chiar dacă nu există un astfel de echipament de imagistică.

După parcurgerea acestei etape a listei de verificare, echipa medicală poate începe procedura chirurgicală (operaţia).

 

C. ÎNAINTE CA PACIENTUL SĂ PĂRĂSEASCĂ SALA DE OPERAŢIE

Aceste etape de verificare trebuie completate înaintea scoaterii pacientului din blocul operator. Scopul acestei etape este de a facilita transferul informaţiilor către echipele de îngrijire postoperatorie. Controalele pot fi efectuate de către medicul chirurg, medicul anestezist sau asistenta medicală şi trebuie finalizate înaintea plecării medicului chirurg din blocul operator. Poate să se suprapună, de exemplu, cu închiderea plăgilor.

Asistenta medicală confirmă în mod verbal:

a) Denumirea procedurii

Procedura chirurgicală efectuată se poate schimba (complica) pe parcursul intervenţiei, de aceea este indicat să se confirme de către medicul chirurg şi de către echipa medicală numele exact al intervenţiei realizate. Coordonatorul listei de verificare poate întreba „Ce tip de procedură chirurgicală a fost efectuată?” sau să confirme printr-o frază de tipul „Am realizat intervenţia chirurgicala X”.

b) Realizarea protocoalelor privind buretele, acele şi instrumentele medicale

Instrumentele păstrate, acele şi bureţii rămaşi după procedura chirurgicală reprezintă factori de risc în erorile medicale. Astfel, asistenta medicală trebuie să confirme verbal numărarea finală a bureţilor şi acelor după operaţie, iar în cazul cavităţilor deschise numărarea este obligatorie. Dacă numărul bureţilor, acelor şi instrumentelor iniţiale nu coincide cu numărul bureţilor după intervenţia chirurgicală, atunci se va intra în starea de alertă. Echipa medicală trebuie să respecte protocoalele specifice şi să examineze gunoiul, câmpurile operatorii sau cavitatea şi, în cazul în care este nevoie, se pot realiza radiografii.

c) Etichetarea specimenului (Citiţi cu voce tare etichetele specimenelor, inclusiv numele pacientului.)

Etichetarea incorectă a specimenelor patologice constituie conform datelor oficiale un risc major în erorile date de analizele de laborator. Un membru al echipei medicale trebuie să confirme verbal faptul că specimenele obţinute aparţin pacientului X asupra căruia s-a realizat procedura chirurgicală, să descrie specimenul obţinut şi orice alte date relevante.

d) Dacă există probleme tehnice cu echipamentele medicale care trebuie soluţionate

Problemele tehnice cu aparatura medicală apar în mod constant în timpul procedurilor chirurgicale, de aceea este important ca să se identifice sursele defecţiunilor tehnice şi să fie remediate.

 

D. CĂTRE MEDICUL CHIRURG, MEDICUL ANESTEZIST ŞI ASISTENTA MEDICALĂ

Care sunt principalele motive de îngrijorare referitoare la managementul şi refacerea pacientului?

Medicul chirurg, medicul anestezist şi asistenta medicală vor revizui planul de refacere postoperatorie a pacientului. Această etapă este esenţială în transmiterea eficientă a informaţiilor către echipa de îngrijire.

Această etapă presupune finalizarea listei de verificare. Lista de verificare va fi ataşată Foii de observaţie clinică generală a pacientului.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.538 din 17 decembrie 2013

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.014 din 11 decembrie 2013

 

ORDIN

privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 12.857 din 17 decembrie 2013 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.204 din 11 decembrie 2013 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- art. 217 alin. (5) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se prelungeşte până la data de 31 martie 2014 aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 şi 174 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Silviu Buşoi

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), art. 76 alin. (1) şi art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013, şi ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 87/2013,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem şi tarifele zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din sectorul energiei electrice, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă tarifele pentru energia electrică reactivă livrată clienţilor finali racordaţi la reţeaua electrică de transport, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform procedurii privind asigurarea energiei electrice reactive şi modul de plată al acesteia, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare la data facturării energiei electrice reactive.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2012 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului practicat de operatorul pieţei de energie electrică şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 27 decembrie 2012, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data 1 ianuarie 2014.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucuresti, 18 decembrie 2013.

Nr. 96.

 

ANEXA Nr. 1

 

1.Tabelul 1 - Tariful mediu pentru serviciul de transport şi tariful pentru serviciul de sistem

 

Operatorul economic

Tariful (lei/MWh)

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice

22,16

Tariful pentru serviciul de sistem, din care:

- pentru servicii funcţionale de sistem

15,02

1,74

 

NOTĂ:

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată (TVA).

 

2.Tabelul 2 - Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în reţea (TG)

 

Zone de introducere a energiei electrice în reţea (G)

Cod zonă

Noduri RET

Operatorul de distribuţie/Noduri RED*

Tarife zonale pentru introducerea de energie electrică în reţea - TG

(lei/MWh)

Muntenia

1G

Doiceşti, Târgovişte

Societatea Comercial㠄Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A.

Târgovişte

8,45

Brazi Vest, Teleajen

Ploieşti

Stâlpu

Buzău

Arefu, Bradu, Piteşti Sud

Societatea Comercială CEZ Distribuţie - S.A.

Piteşti

Râureni, Stupărei

Râmnicu Vâlcea

Turnu Măgurele

Alexandria

Ghizdaru

Societatea Comercială Enel Distribuţie Muntenia - S.A.

Giurgiu

Bucureşti Sud, Fundeni

Bucureşti

Domneşti

Ilfov

Transilvania de Nord

2G

Oradea Sud

Societatea Comercial㠄Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A.

Oradea

5,98

Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Floreşti, Gădălin, Someş Mărişelu

Cluj-Napoca

Baia Mare 3, Roşiori

Baia Mare

Vetiş

Satu Mare

Sălaj, Tihău

Zalău

Gheorgheni

Societatea Comercial㠄Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A.

Miercurea-Ciuc

Fântânele, Iernut, Ungheni

Târgu Mureş

Transilvania Centrala

3G

Lotru

Societatea Comercială CEZ Distribuţie - S.A.

Râmnicu Vâlcea

8,84

Arad, Nădab

Societatea Comercială Enel Distribuţie Banat - S.A.

Arad

Iaz, Reşiţa

Reşiţa

Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Pestiş, Râul Mare Retezat, Paroşeni

Deva

Săcălaz, Timişoara

Timişoara

Alba Iulia, Gâlceag, Şugag

Societatea Comercial㠄Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A.

Alba Iulia

Braşov, Dârste

Braşov

Sibiu Sud

Sibiu

Oltenia

4G

Calafat, Cetate, Craiova Nord, Işalniţa

Societatea Comercială CEZ Distribuţie - S.A.

Craiova

12,32

Sărdăneşti, Târgu Jiu Nord, Urecheşti, Tânţăreni

Târgu Jiu

Porţile de Fier, Turnu Severin Est

Drobeta-Turnu Severin

Drăgăneşti Olt, Grădişte, Slatina

Slatina

Moldova

5G

Bacău Sud, Gutinaş

Societatea Comercială E.ON Moldova Distribuţie - S.A.

Bacău

7,66

Dumbrava, Roman Nord, Stejaru

Piatra-Neamţ

FAI

Iaşi

Suceava

Suceava

Munteni

Vaslui

Focşani Vest

Societatea Comercial㠄Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A.

Focşani

Dobrogea

6G

Cernavodă, Constanţa Nord, Medgidia Sud

Societatea Comercială Enel Distribuţie Dobrogea - S.A.

Constanţa

10,02

Pelicanu, Mostiştea

Călăraşi

Gura Ialomiţei

Slobozia

Isaccea, Tulcea Vest

Tulcea

Lacu Sărat

Societatea Comercial㠄Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A.

Brăila

Barboşi, Fileşti, Smârdan

Galaţi

Dobrogea regenerabile

7G

Rahmanu

Societatea Comercială Enel Distribuţie Dobrogea - S.A.

Tulcea

10,36

Stupina, Tariverde

Constanţa

Tarif mediu de introducere

 

 

 

10,16


* Nodurile din reţeaua electrică de distribuţie exploatată de Operatorul de distribuţie incluse în fiecare zonă de introducere a energiei electrice în reţea.

 

NOTĂ:

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată (TVA).

 

3. Tabelul 3 - Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea (TL)

 

Zone de extragere a energiei electrice din reţea (L)

Cod zonă

Noduri RET

Noduri RED*

Tarife zonale pentru extragerea de energie electrică din reţea - TL

(lei/MWh)

Muntenia de Nord

1L

Doiceşti, Târgovişte

Târgovişte

13,84

Brazi, Teleajen

Ploieşti

Stâlpu

Buzău

Focşani Vest

Focşani

Barboşi, Fileşti, Smârdan

Galaţi

Lacu Sărat

Brăila

Muntenia de Sud

2L

Bucureşti Sud, Fundeni

Bucureşti

12,95

Domneşti

Ilfov

Ghizdaru

Giurgiu

Oltenia

3L

Arefu, Bradu, Piteşti Sud

Piteşti

9,49

Râureni, Stupărei, Lotru

Râmnicu Vâlcea

Turnu Măgurele

Alexandria

Calafat, Cetate, Craiova Nord, Işalniţa

Craiova

Drăgăneşti Olt, Grădişte, Slatina

Slatina

Porţile de Fier, Turnu Severin Est

Drobeta-Turnu Severin

Sărdăneşti, Târgu Jiu Nord, Urecheşti, Tânţăreni

Târgu Jiu

Banat

4L

Arad, Nădab

Arad

12,30

Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Pestiş, Râul Mare Retezat, Paroşeni

Deva

Săcălaz, Timişoara

Timişoara

Iaz, Reşiţa

Reşiţa

Transilvania de Sud

5L

Fântânele, Iernut, Ungheni

Târgu Mureş

12,92

Gheorgheni

Miercurea-Ciuc

Alba Iulia, Gâlceag, Şugag

Alba Iulia

Braşov, Dârste

Braşov

Sibiu Sud

Sibiu

Transilvania de Nord

6L

Baia Mare 3, Roşiori

Baia Mare

12,97

Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Floreşti, Gădălin, Someş Mărişelu

Cluj-Napoca

Oradea Sud

Oradea

Sălaj, Tihău

Zalău

Vetiş

Satu Mare

Moldova

7L

Bacău Sud, Gutinaş, Borzeşti

Bacău

13,52

Dumbrava, Roman Nord, Stejaru

Neamţ

FAI

Iaşi

Suceava

Suceava

Munteni

Vaslui

Dobrogea

8L

Cernavodă, Constanţa Nord, Medgidia Sud

Constanţa

10,17

Pelicanu, Mostiştea

Călăraşi

Gura Ialomiţei

Slobozia

Isaccea, Tulcea Vest

Tulcea

Tarif mediu de extragere

 

 

 

12,00


* Nodurile din reţeaua electrică de distribuţie exploatată de Operatorul de distribuţie incluse în fiecare zonă de extragere a energiei electrice din reţea.

 

NOTĂ:

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată (TVA).

 

ANEXA Nr. 2

 

Preţurile pentru energia electrică reactivă

 

Zone de extragere a energiei electrice din reţea (L)

Cod zonă

Preţurile pentru energia electrică reactivă* (lei/kVArh)

Muntenia de Nord

1L

0,0557

Muntenia de Sud

2L

0,0527

Oltenia

3L

0,0599

Banat

4L

0,0583

Transilvania de Sud

5L

0,0557

Transilvania de Nord

6L

0,0557

Moldova

7L

0,0552

Dobrogea

8L

0,0594


* Preţurile pentru energia electrică reactivă sunt valabile cu respectarea prevederilor din reglementările specifice.

 

NOTĂ:

Preţurile nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată (TVA).

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.236/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 29 aprilie 2009, se face următoarea rectificare:

- în anexa nr. 1, la poziţia 3, în loc de: „3. Amitay Carol, fiul lui Herşcu Moise şi Goldiţa, născut la data de 25 noiembrie 1946 în Bucureşti, România, cetăţean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, Jabotinski 138. (1.989/2006)" se va citi: „3. Amitay Carol, fiul lui Herşcu Moise şi Goldiţa, născut la data de 25 octombrie 1946 în Bucureşti, România, cetăţean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, Jabotinski 138. (1.989/2006)".

 

La Hotărârea Guvernului nr. 804/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, precum şi pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 25 octombrie 2013, se face următoarea rectificare:

- la art. 3, în loc de: „Renovarea Patinoarului artificial Mihai Flamaropol” se va citi: „Refacerea Patinoarului artificial Mihai Flamaropol”.