MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 820         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Sâmbătă, 21 decembrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

373. - Lege privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene

 

1.118. - Decret pentru promulgarea Legii privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene

 

1.119. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.120. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

1.129. - Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

111. - Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală

 

1.474. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Investiţii privind infrastructura de broadband în spaţiul rural“

 

2.435. - Ordin al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 861/2013 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale“

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

114. - Ordin privind aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

1.235. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale LAUREN FINANCE IFN - S.A.

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

LEGE

privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează cadrul de cooperare între Parlamentul României sau una dintre Camerele acestuia şi Guvernul României, cu privire la participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene, precum şi la monitorizarea armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) aviz motivat - documentul adoptat de către Parlament sau una dintre cele două Camere, prin hotărâre, în care se expun motivele pentru care se consideră că un proiect de act legislativ european încalcă principiul subsidiarităţii, în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi, respectiv, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

b) analiza proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene - procedura prin care Parlamentul sau una dintre cele două Camere analizează şi evaluează proiectele de acte fără caracter legislativ, emise de Uniunea Europeană, inclusiv documentele de strategie, şi care poate fi finalizată cu o hotărâre a Parlamentului sau a uneia dintre cele două Camere;

c) control de subsidiaritate şi proporţionalitate - procedura prin care Camera Deputaţilor şi Senatul evaluează modul în care proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, în temeiul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi, respectiv, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

d) examinare parlamentară - procedura prin care Parlamentul sau una dintre cele două Camere examinează şi evaluează proiectele de acte legislative sau fără caracter legislativ ale Uniunii Europene din punct de vedere al fondului reglementării şi implicaţiilor acestora asupra sistemului legislativ naţional;

e) mandat - poziţia de negociere a României, pentru temele aflate pe agenda Consiliului, inclusiv pentru proiectele de acte legislative de la nivelul Uniunii Europene;

f) mandat general - poziţia de negociere a României, elaborată de către Guvern, pentru temele aflate pe agenda Consiliului, inclusiv pentru proiectele de acte legislative de la nivelul Uniunii Europene, în cazul în care implicaţiile economice, sociale sau de mediu ale proiectelor de acte legislative de la nivelul Uniunii Europene au o importanţă majoră sau privesc mai multe domenii sectoriale;

g) proiecte de acte legislative ale instituţiilor Uniunii Europene - propunerile Comisiei Europene, iniţiativele unui grup de state membre, iniţiativele Parlamentului European, cererile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, recomandările Băncii Centrale Europene şi cererile Băncii Europene de Investiţii privind adoptarea unui act legislativ, sub forma regulamentelor, directivelor sau deciziilor Uniunii Europene;

h) rezerva de examinare parlamentară - procedura prin care Guvernul României informează Consiliul cu privire la declanşarea procedurii de examinare de către Parlament sau de către una dintre cele două Camere, potrivit prezentei legi, a unui proiect de act legislativ european aflat în curs de negociere;

i) proiect de act fără caracter legislativ - proiectele de acte emise de instituţiile Uniunii Europene care nu sunt adoptate prin procedură legislativă, conform Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007.

Art. 3. - (1) În exercitarea atribuţiilor sale, potrivit prevederilor prezentei legi, Parlamentul sau una dintre cele două Camere adoptă hotărâri.

(2) Hotărârea Parlamentului sau a uneia dintre cele două Camere este preluată de către Guvern la definitivarea poziţiei naţionale de negociere în Consiliu, prevăzută în mandat.

(3) În cazul în care hotărârile celor două Camere conţin prevederi divergente, Guvernul solicită Parlamentului o hotărâre comună asupra prevederilor având conţinut divergent, într-un termen stabilit prin consultare cu cele două Camere.

(4) În situaţia în care hotărârea comună nu este transmisă în termenul stabilit, Guvernul nu este obligat ca la întocmirea mandatului general sau a mandatului să ţină cont de prevederile având conţinut divergent.

(5) Guvernul motivează în scris, în cel mai scurt timp, susţinerea altei poziţii decât cea exprimată în hotărârea Parlamentului sau a uneia dintre cele două Camere.

 

CAPITOLUL II

Examinarea Programului anual de lucru al Comisiei Europene

 

Art. 4. - (1) Camera Deputaţilor şi Senatul examinează Programul anual de lucru al Comisiei Europene, stabilindu-şi fiecare o listă a proiectelor de acte europene pentru care va declanşa procedura de examinare parlamentară în anul respectiv.

(2) Cele două liste se notifică Guvernului în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea lor.

 

CAPITOLUL III

Informarea Parlamentului

 

Art. 5. - (1) Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului, imediat după primire, proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene care sunt înscrise pe agenda Consiliului, precum şi documentele însoţitoare.

(2) La solicitarea uneia dintre cele două Camere, Guvernul transmite acestora proiectele actelor legislative şi fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, precum şi documentele însoţitoare ale acestora care nu au fost transmise deja de către Comisia Europeană conform obligaţiei prevăzute în Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007.

Art. 6. - (1) Pentru fiecare proiect de act legislativ al Uniunii Europene, aflat în curs de negociere la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, Guvernul transmite, la solicitarea uneia dintre cele două Camere ale Parlamentului, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării, o fişă explicativă care cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 1 sau, în cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării, o fişă explicativă care cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 2, după caz.

(2) Pentru proiectele de acte fără caracter legislativ, aflate în curs de adoptare la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, Guvernul transmite celor două Camere, în cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării, o informare generală.

Art. 7. - (1) La începutul fiecărei preşedinţii rotative a Consiliului, Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului următoarele documente:

a) programul şi priorităţile preşedinţiei respective;

b) lista mandatelor generale care vor fi elaborate, spre observaţii şi propuneri.

(2) Guvernul, prin Ministerul Afacerilor Externe sau prin ministerul de resort, pentru domeniile aflate în competenţa lor, potrivit legii, informează periodic cele două Camere ale Parlamentului asupra problemelor esenţiale pentru România şi pentru Uniunea Europeană, aflate pe agenda europeană.

Art. 8. - Guvernul transmite periodic celor două Camere ale Parlamentului următoarele documente:

a) informări privind rezultatele participării la Consiliul European;

b) rapoarte periodice despre activitatea şi rezultatele participării României la procesul decizional al Uniunii Europene, la nivelul Consiliului;

c) rapoarte semestriale privind îndeplinirea obligaţiilor de transpunere a dreptului Uniunii Europene în legislaţia internă.

Art. 9. - Protecţia documentelor clasificate, care fac obiectul prezentei legi, se asigură potrivit normelor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniu.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de lucru între Camerele Parlamentului şi Guvern

 

Art. 10. - (1) Oricare dintre Camerele Parlamentului poate decide începerea procedurii de examinare parlamentară a unui proiect de act al Uniunii Europene, aflat în curs de negociere la nivelul instituţiilor Uniunii Europene.

(2) Camera Deputaţilor sau Senatul, după caz, transmite Guvernului o notificare în legătură cu actul care face obiectul acestei proceduri.

(3) După primirea notificării Guvernul, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe sau prin ministerul de resort, pentru domeniile aflate în competenţa sa, potrivit legii, transmite celor două Camere ale Parlamentului, în termen de 15 zile lucrătoare, fişa explicativă extinsă cu privire la proiectul de act legislativ, care cuprinde elementele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 11. - (1) În urma examinării parlamentare, Parlamentul sau una dintre cele două Camere adoptă hotărâri cu privire la proiectele de acte în curs de adoptare la nivelul instituţiilor Uniunii Europene.

(2) Parlamentul sau una dintre cele două Camere finalizează examinarea parlamentară şi transmite Guvernului hotărârea, înainte cu cel puţin 3 zile lucrătoare de la data stabilită de Guvern pentru definitivarea mandatului care va fi susţinut în Consiliu.

(3) În situaţii speciale, temeinic motivate, Guvernul poate cere urgentarea prezentării hotărârii asupra actelor legislative, în discuţie la nivelul Consiliului, urgenţa fiind motivată de respectarea calendarului european.

(4) În situaţia în care termenele prevăzute la alin. (2) şi (3) nu sunt respectate, Guvernul va decide în absenţa hotărârii Parlamentului sau a celor două Camere ale sale.

(5) În situaţia în care hotărârile Camerelor diferă, Guvernul aplică prevederile art. 3 alin. (3) şi (4).

(6) Guvernul va informa cele două Camere ale Parlamentului cu privire la modificările semnificative ale mandatelor generale sau mandatelor pentru proiectele de acte legislative care au făcut obiectul examinării, după caz, generate de procesul de negociere, în cel mai scurt termen de la elaborarea lor, precum şi amendamentele semnificative ale altor state membre sau ale instituţiilor europene.

 

CAPITOLUL V

Rezerva de examinare parlamentară

 

Art. 12. - Pe durata procedurii de examinare parlamentară a proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, Guvernul va informa Consiliul asupra declanşării acestei proceduri, în temeiul prezentei legi.

Art. 13. - Rezerva de examinare parlamentară se consideră ridicată, după caz, din momentul transmiterii hotărârii Parlamentului sau a uneia dintre cele două Camere către Guvern sau la expirarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (3).

 

CAPITOLUL VI

Controlul respectării principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii

 

Art. 14. - (1) Cele două Camere ale Parlamentului asigură evaluarea modului în care proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, în temeiul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007.

(2) Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului fişa prevăzută în anexa nr. 1, pentru proiectele de acte legislative cuprinse în lista de priorităţi stabilită conform art. 4 alin. (1), în termen de 10 zile lucrătoare de la data notificării cu proiectul de act european.

(3) Parlamentul sau una dintre cele două Camere adoptă, prin hotărâre, avize motivate în cazul în care constată încălcarea de către proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene a principiului subsidiarităţii şi expune motivele.

(4) Avizul motivat se transmite preşedintelui Parlamentului European, al Consiliului şi, respectiv, al Comisiei Europene, în termen de 8 săptămâni de la data transmiterii proiectului, în conformitate cu art. 6 din Protocolul nr. 2.

(5) Cele două Camere ale Parlamentului adoptă hotărâri prin care constată conformitatea proiectelor de acte legislative europene cu principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, cu observaţii pe fond.

Art. 15. - (1) Parlamentul sau una dintre cele două Camere, constatând, în urma analizei lor interne, că un act legislativ european aflat în vigoare încalcă principiul subsidiarităţii, poate formula acţiune în anulare a actului respectiv la Curtea de Justiţie, în temeiul art. 263 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi art. 8 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007.

(2) După luarea deciziei de a introduce o acţiune în anulare, Parlamentul sau una dintre cele două Camere numeşte un agent însărcinat cu reprezentarea intereselor statului în respectiva cauză.

(3) Corespondenţa cu Grefa Curţii de Justiţie în cadrul acţiunii prevăzute la alin. (1) se realizează prin Agentul guvernamental însărcinat cu reprezentarea României înaintea Curţii de Justiţie, precum şi a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene.

 

CAPITOLUL VII

Analiza proiectelor de acte fără caracter legislativ elaborate de instituţiile Uniunii Europene

 

Art. 16. - (1) Parlamentul sau una dintre cele două Camere poate analiza proiectele de acte fără caracter legislativ ale instituţiilor Uniunii Europene şi notifică în acest sens Guvernul.

(2) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării, Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului o informare generală asupra proiectului actului supus analizei, care cuprinde elementele solicitate de Camere, precum şi toate informaţiile considerate relevante de către Guvern.

Art. 17. - (1) Hotărârile Parlamentului sau ale uneia dintre cele două Camere în cazul documentelor de strategie, programare sau consultare ale Uniunii Europene au caracter consultativ pentru Guvern.

(2) Pe durata derulării analizei, la solicitarea oricăreia dintre cele două Camere ale Parlamentului, reprezentantul Guvernului desemnat pentru domeniile de competenţă, potrivit legii, se prezintă la comisiile pentru afaceri europene ale celor două Camere ale Parlamentului sau la comisiile de specialitate, pentru a informa asupra aspectelor relevante pentru România, din cadrul documentului şi asupra elementelor preliminare de poziţie ale Guvernului.

 

CAPITOLUL VIII

Controlul parlamentar asupra reprezentării României în Consiliul European

 

Art. 18. - (1) Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului, cu minimum 10 zile calendaristice înaintea reuniunii Consiliului European, propunerea de mandat pe care delegaţia României intenţionează să o prezinte.

(2) Înaintea reuniunii Consiliului European, Parlamentul poate adopta propuneri privind mandatul.

(3) Propunerile adoptate în conformitate cu alin. (2) se includ în proiectul de mandat formulat de Guvern.

(4) Preşedintele României se poate adresa Parlamentului pentru a-şi prezenta mandatul.

 

CAPITOLUL IX:

Persoanele nominalizate sau numite de către Guvern pentru funcţiile din cadrul instituţiilor Uniunii Europene

 

Art. 19. - (1) Parlamentul României va fi informat de către Guvern în legătură cu nominalizarea persoanelor în vederea ocupării unor funcţii în cadrul instituţiilor Uniunii Europene.

(2) Comisiile de specialitate ale Parlamentului vor audia persoana nominalizată de Guvern pentru funcţia de membru al Comisiei Europene.

 

CAPITOLUL X

Monitorizarea armonizării legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii Europene

 

Art. 20. - (1) Guvernul prezintă anual Parlamentului programul său legislativ cuprinzând, într-o secţiune dedicată, proiectele de legi prin care urmează a fi transpuse acte juridice ale Uniunii Europene. În cazul în care, pe parcursul anului, apar modificări în ceea ce priveşte necesitatea transpunerii prin lege a actelor legislative ale Uniunii Europene, Guvernul informează, de îndată, Parlamentul.

(2) Programul legislativ prevăzut la alin. (1) poate include proiecte de legi necesare pentru crearea cadrului juridic în vederea aplicării directe a regulamentelor şi deciziilor Uniunii Europene.

(3) Programul legislativ prevăzut la alin. (1) poate include proiecte de legi care modifică, completează sau abrogă acte normative naţionale în vederea executării hotărârilor pronunţate de instanţele Uniunii Europene împotriva României sau a prevenirii pronunţării unor asemenea hotărâri împotriva României.

Art. 21. - Guvernul prezintă semestrial Parlamentului stadiul transpunerii în dreptul intern a actelor legislative adoptate la nivelul Uniunii Europene, cuprinzând şi situaţia întârzierilor înregistrate.

 

CAPITOLUL XI

Dispoziţii finale

 

Art. 22. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013

Nr. 373.

 

ANEXA Nr. 1

 

Conţinutul fişei explicative a proiectelor de acte legislative ale instituţiilor Uniunii Europene

 

a) titlul proiectului, precum şi celelalte elemente de identificare;

b) scurta descriere a propunerii;

c) evaluarea preliminară a impactului asupra legislaţiei naţionale, a politicilor naţionale asupra situaţiei economice, sociale, asupra IMM-urilor şi a mediului înconjurător;

d) implicaţiile financiare/bugetare;

e) ministerul sau instituţia administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul de aplicare a propunerii;

f) analiza generală, cu caracter preliminar, a proiectului de act legislativ.

 

ANEXA Nr. 2

 

Conţinutul fişei explicative extinse

 

a) obiectivele propuse pe parcursul procesului de adoptare a deciziei şi motivarea lor;

b) poziţia iniţială a Guvernului în ceea ce priveşte propunerea de act legislativ, respectiv propuneri preliminare de elemente de mandat;

c) documente pregătitoare ale Comisiei Europene, transmise Consiliului;

d) documente ale Consiliului şi ale organelor Consiliului;

e) rapoarte ale reuniunilor la nivel ministerial ale Consiliului;

f) rapoarte şi comunicări ale organelor consultative de pe lângă Comisia Europeană;

g) orice alte date de natură a aduce clarificări asupra aspectelor în dezbatere.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 17 decembrie 2013

Nr. 1.118.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.224/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gheorghe Aurelian, judecător la Tribunalul Vâlcea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013

Nr. 1.119.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.199/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Şuta Viorica-Mariana, procuror cu grad profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în prezent delegată în funcţia de procuror şef al Biroului teritorial Satu Mare din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013

Nr. 1.120.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 137/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de flotilă aeriană cu o stea Anastasof Dobre Laurian se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013

Nr. 1.129.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 617 din 12 decembrie 2013 al Direcţiei generale afaceri interne şi administraţie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 2 şi 24 din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicată,

ţinând cont de prevederile art. 63 lit. b), i) şi j), ale art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 3 alin. (1) lit. B pct. 2, 3, 6 şi 10 şi alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Ovidiu Airimiţoaie,

secretar general

 

Bucureşti, 16 decembrie 2013

Nr. 111.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 92/2006)

 

TARIFELE DE PLATĂ

pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală

 

 

Loturi < = 15 tone

Loturi >15 tone

Distanţa până la locul de prelevare < = 80 km

67 lei

78 lei

Distanţa până la locul de prelevare > 80 km

90 lei

96 lei

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Investiţii privind infrastructura de broadband în spaţiul rural”

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 67.862 din 18 decembrie 2013, întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi ale anexei nr. II la Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR),

ţinând cont de prevederile submăsurii 322 e) „Investiţii privind infrastructura de broadband în spaţiul rural” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. CE (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 21 şi 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,

în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis,

în temeiul art. 7 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Schema de ajutor de minimis, aferentă submăsurii 322 e) din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), cu titlul „Investiţii privind infrastructura de broadband în spaţiul rural”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

Bucureşti, 20 decembrie 2013

Nr. 1.474.

 

ANEXA Nr. 1

 

SCHEMA DE AJUTOR

de minimis „Investiţii privind infrastructura de broadband în spaţiul rural”

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prin prezenta schemă se acordă un ajutor de minimis transparent beneficiarilor eligibili conform fişei tehnice a submăsurii 322 e) din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), „Investiţii privind infrastructura de broadband în spaţiul rural”.

Art. 2. - (1) În cadrul prezentei scheme, acordarea de alocări financiare nerambursabile destinate beneficiarilor se face cu respectarea criteriilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 379 din 28 decembrie 2006, denumit în continuare Regulament.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (AM-PNDR), este autoritatea responsabilă pentru această schemă, iar implementarea prezentei scheme se asigură prin Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP).

Art. 3. -  În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

a) întreprindere - entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia şi de modul de finanţare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 364/2004 al Comisiei din 25 februarie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 privind extinderea sferei de aplicare a acestuia la ajutoarele pentru cercetare şi dezvoltare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 63 din 28 februarie 2004;

b) întreprinderi în dificultate, în sensul prevederilor Comunicării Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate1, (2004/C 244/02) reprezintă:

 (i) societatea cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social şi a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni;

(ii) societatea în care cel puţin o parte din asociaţi răspunde nelimitat de datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din evidenţele contabile ale societăţii, şi când mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în decursul ultimelor 12 luni;

(iii) orice întreprindere, indiferent de forma juridică, ce întruneşte condiţiile pentru a fi supusă unei proceduri prevăzute de legislaţia privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

Chiar în cazul în care niciuna dintre condiţiile prevăzute la pct. (i), (ii) sau (iii) nu este îndeplinită, o firmă este considerată în dificultate când prezintă simultan următoarele simptome: cifra de afaceri este în scădere, înregistrează pierderi, acumulează datorii, scade fluxul de numerar;

c) Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - documentul programatic în baza căruia, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), vor fi accesate sumele alocate pentru România pentru perioada de programare 2007-2013, denumit în continuare PNDR;

d) Ghidul solicitantului - set de instrucţiuni cu privire la evaluarea, selectarea, contractarea şi plata proiectelor, elaborat pentru fiecare măsură din PNDR, disponibil la nivel local şi central şi pe site-ul APDRP şi MADR;

e) fişa tehnică a submăsurii - mijlocul prin care se implementează o prioritate, asigurând cadrul cofinanţării proiectelor atât din FEADR, cât şi din bugetul naţional.


1 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004, p. 2.

 

CAPITOLUL II

Obiectivul schemei de ajutor de minimis

 

Art. 4. - Obiectivul general al prezentei scheme este cel din Planul naţional strategic pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la serviciile de bază, inclusiv accesul local la infrastructura de comunicaţii în bandă largă.

 

CAPITOLUL III

Necesitatea implementării schemei

 

Art. 5. - Prin promovarea prezentei scheme se are în vedere realizarea investiţiilor pentru sprijinirea accesului populaţiei rurale la servicii de comunicaţii în bandă largă, care vor contribui la creşterea atractivităţii zonelor rurale prin crearea de locuri de muncă şi inversării trendurilor de declin economic şi social, precum şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile.

 

CAPITOLUL IV

Domeniul de aplicare

 

Art. 6. - (1) Prezenta schemă se aplică pentru implementarea proiectelor ce vizează realizarea de investiţii în infrastructura de broadband din spaţiul rural, respectiv în comune (satul reşedinţă sau satele componente).

(2) Prin această schemă se pot acorda ajutoare de minimis întreprinderilor mici şi mijlocii care activează sau urmează să activeze în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

 

CAPITOLUL V

Criterii de eligibilitate privind beneficiarii

 

Art. 7. - Beneficiarii ajutorului de minimis acordat prin prezenta schemă respectă următoarele condiţii:

a) nu sunt „întreprinderi în dificultate” conform Comunicării Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate;

b) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;

c) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate beneficiarilor pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro. În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi (calculată conform precizărilor anterioare), cumulată cu valoarea alocării financiare ce poate fi acordată în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de minimis menţionat mai sus, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon. Ajutorul de minimis nu se cumulează cu ajutorul de stat acordat în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, în cazul în care o asemenea cumulare ar avea drept rezultat o intensitate a ajutorului care depăşeşte intensitatea ajutorului stabilită pentru condiţiile speciale ale fiecărui caz de un regulament de scutire pe categorii sau de o decizie adoptată de Comisia Europeană;

d) îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în fişa submăsurii 322 e) din PNDR, precum şi cele din Ghidul solicitantului pentru accesarea submăsurii 322 e) „Investiţii privind infrastructura de broadband în spaţiul rural”.

 

CAPITOLUL VI:

Bugetul schemei şi tipul de ajutor

 

Art. 8. - (1) Schema de ajutor de minimis se aplică de la data aprobării acesteia, până la 30 iunie 2014.

(2) Plata ajutorului de minimis se efectuează până la 31 decembrie 2015, în limita bugetului alocat pentru aceasta.

(3) Bugetul maxim estimat al schemei de ajutor de minimis este de 20.378.413 euro, sprijinul public nerambursabil.

(4) Numărul maxim estimat al beneficiarilor de sprijin financiar în cadrul acestei scheme este de 120.

(5) În cazul în care legislaţia Uniunii Europene în domeniul acordării ajutoarelor de minimis se modifică, prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi modificate corespunzător.

Art. 9. - Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de până la 90%2 din totalul cheltuielilor eligibile, iar volumul sprijinului nu va depăşi plafonul de 200.000 euro/beneficiar.

 

2 Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru IMM-urile din regiunea Bucureşti-Ilfov va fi cu 15% mai mică decât în celelalte regiuni ale ţării, datorită faptului că în această regiune PIB-ul este mai mare decât în restul regiunilor.

 

CAPITOLUL VII

Procedura de implementare a schemei

 

Art. 10. - Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemă, solicitantul depune la APDRP o cerere de finanţare, în condiţiile şi însoţită de documentele solicitate în Ghidul solicitantului aferent submăsurii 322 e) din PNDR, iar acordarea sprijinului financiar prevăzut în cadrul acestei scheme se face în baza unui contract de finanţare încheiat între APDRP şi beneficiar.

Art. 11. - (1) Cererea de finanţare este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că nu este îndeplinită nicio condiţie pentru a fi considerat „firmă în dificultate”, conform Comunicării Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) APDRP verifică respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1), potrivit datelor privind situaţia financiară prezentată de beneficiar.

(3) Solicitantul depune, de asemenea, o declaraţie pe propria răspundere, referitoare la ajutoarele de minimis primite conform Regulamentului şi alte ajutoare de stat primite pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. APDRP are obligaţia de a verifica respectarea regulii de minimis.

(4) APDRP are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât şi cele referitoare la proiectul finanţat.

(5) Ajutorul de minimis se acordă dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta schemă.

(6) APDRP îşi rezervă dreptul de a nu achita ajutorul de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja acordat, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte şi/sau false.

Art. 12. - Detalierea modalităţii de derulare a submăsurii din prezenta schemă se regăseşte în Ghidul solicitantului aferent submăsurii 322 e) din PNDR, acesta fiind publicat pe site-urile www.madr.ro şi www.apdrp.ro.

 

CAPITOLUL VIII

Reguli privind raportarea, monitorizarea şi păstrarea evidenţelor ajutoarelor

 

Art. 13. - MADR, prin APDRP, în calitate de furnizor al ajutorului de minimis, va informa în scris beneficiarii cu privire la pragul maxim al ajutorului şi caracterul de minimis al acestuia.

Art. 14. - Monitorizarea, raportarea şi păstrarea evidenţelor ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/20073.

Art. 15. - (1) APDRP păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină informaţii necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

(2) APDRP transmite în timp util la MADR toate informaţiile necesare raportării ajutoarelor de stat către Consiliul Concurenţei/Comisia Europeană.

Art. 16. - (1) MADR şi APDRP au obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţionala ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) MADR, pe baza datelor şi informaţiilor primite de la APDRP, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

(3) În cazul în care MADR nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite valori estimative.

(4) MADR va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 17. - Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia APDRP/MADR, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce revin ca responsabilitate APDRP/MADR.


3 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

 

Art. 18. - Textul prezentei scheme de ajutor de minimis este publicat integral pe pagina web a Direcţiei generale dezvoltare rurală - Autoritate de Management pentru PNDR din cadrul MADR, la adresa: http://www.madr.ro/ro/proiecte-de-acte- normative.html

Art. 19. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta schemă.

 

ANEXA Nr. 1

la schemă

 

Model de declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate”

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)

 

DECLARAŢIE

 

1. Datele de identificare a solicitantului

Numele sau denumirea întreprinderii .................................

Adresa (domiciliul sau sediul social) codul poştal ..............................

Telefon ....................................., fax .........................

E-mail ...........................................

Data înregistrării întreprinderii .................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ................................

Codul de identificare fiscală ........................................

Codul IBAN în care se solicită transferarea alocaţiei specifice individuale (lei) .................................., deschis la Trezoreria .........................

Forma juridică ..............................

Capitalul social ........................ lei, deţinut de:

- persoane fizice: ....................... %;

- IMM1: ..................................... %.

Obiectul principal de activitate ..................................

Cod CAEN ..................................................................

Obiectul secundar de activitate2 ...................................

Cod CAEN ........................................

Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior) ......................................

Cifra de afaceri (conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat) ...................................... lei

Valoarea activelor totale (conform ultimei situaţii financiare aprobate) 3 ............................. lei


1 IMM sunt definite ca societăţi comerciale cu numărul mediu scriptic de personal până la 249 (inclusiv), raportat în anul anterior, şi care realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

2 Se completează dacă finanţarea se solicită pentru unul dintre obiectivele secundare de activitate.

3 Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

 

2. O întreprindere este considerată în dificultate dacă se încadrează în unul din cazurile de mai jos. (În toate cazurile prezentate, N reprezintă anul anterior depunerii cererii de finanţare, cu exerciţiu financiar complet.)

A) 1.Pentru societăţile cu răspundere limitată şi societăţile pe acţiuni: Capitalul social (CS) scade în anul N faţă de anul N-2 cu mai mult de 50% (CSN-2-CSN>50%xCSN-2) din tabel şi în anul N faţă de anul N-1 cu mai mult de 25% (CSN-1 - CSn>25%*CSN-1) - pct. 1 din tabel.

2.Pentru societăţile cu răspundere nelimitată (societate în nume colectiv, societate în comandită simplă etc.) : Total capitaluri (TC) scade în anul N faţă de anul N-2 cu mai mult de 50% (TCN-2-TCN>50%xTCN-2) din tabel şi în anul N faţă de anul N-1 cu mai mult de 25% (TCN-1-TCN>25%*TCN-1) - pct. 2 din tabel.

3.Pentru toate tipurile de întreprinderi, în cazul în care acestea se află în procedură de insolvenţă.

B) Chiar dacă niciuna din condiţiile de mai sus nu se îndeplineşte, o firmă este considerată în dificultate dacă sunt îndeplinite simultan condiţiile de mai jos:

1.Cifra de afaceri (CA) scade în anul N faţă de anul N-2 cu mai mult de 50% (CAN-2-CAN>50%xCAN-2) - pct. 3 din tabel.

2.Datoriile (D) cresc în anul N faţă de anul N-2 cu mai mult de 50% (DN-D DN -2>50%xD DN-2) - pct. 4 din tabel.

3.Rezultatul net (pierderea netă) creste în anul N fată de anul N-2 cu mai mult de 50% (PN-P DN -2>50%xP DN -2) - pct. 5 din tabel.

 

Date economico-financiare ale solicitantului:

 

Indicator

31 decembrie N-2
(lei)

31 decembrie N-1
(lei)

31 decembrie N
(lei)

Indicator 1

Indicator 2

Indicator

Indicator

Indicator final

 

A

B

C

D = A-C

E = B-C

F = 50% x A

G = 25% x B

D>F?

E>G?

1. Capital social subscris şi vărsat (simultan D>F şi E>G)

Rând 20, col. 1 din bilanţ

Rând 20, col. 2 din bilanţ

Rând 20, col. 2 din bilanţ

 

 

 

 

Da/nu

Da/nu

2. Total capitaluri

Rând 34, col. 1 din bilanţ

Rând 34, col. 2 din bilanţ

Rând 34, col. 2 din bilanţ

 

 

 

 

Da/nu

Da/nu

3. Cifra de afaceri

Rând 01, col. 1 din CPP

Rând 01 col. 2 din CPP

Rând 01, col. 2 din CPP

 

 

 

X

Da/nu

 

 

 

 

 

D = C - A

E = C - B

F = 50% x A

G = 25% x B

 

 

4. Total datorii

Rând 11 + Rând 14, col. 1 din bilanţ

Rând 11 + Rând 14, col. 2 din bilanţ

Rând 11 + Rând 14, col. 2 din bilanţ

 

 

 

X

Da/nu

 

5. Rezultatul (pierderea) net/ă

Rând 65, col. 1 din CPP pentru pierdere

Rând 65, col. 2 din CPP pentru pierdere

Rând 65, col. 2 din CPP pentru pierdere

 

 

 

X

Da/nu

 

 

Explicaţii:

a) „Bilanţ” reprezintă formularul de Bilanţ prescurtat - Formularul 10 din Situaţiile financiare anuale.

b) „CPP” reprezintă Contul de profit şi pierdere - Formularul 20 din Situaţiile financiare anuale.

c) Dacă pentru indicatorii prevăzuţi la pct. 3, 4 şi 5 din tabel răspunsurile la întrebările din coloanele „Indicator final” sunt afirmative, atunci întreprinderea este în dificultate; pentru indicatorii prevăzuţi la poziţiile 1 şi 2 răspunsurile din col. D>F şi E>G trebuie să fie afirmative simultan pentru a considera că întreprinderea este în dificultate.

d) Pentru societăţile care raportează pe bilanţ detaliat, pentru indicatorul Total Capitaluri se va avea în vedere rândul 85 col. 1(2) din bilanţ, pentru indicatorul Total datorii se vor avea în vedere rândurile 45 + 56 col. 1(2) din bilanţ.

În cazul societăţilor care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi start-up şi totodată nu au 3 exerciţii financiare încheiate, se completează tabelul de mai jos:

 

Indicator

31 decembrie N-1
(lei)

31 decembrie N
(lei)

Indicator 2

Indicator

Indicator

Indicator final

 

B

C

E = B-C

F = 50% x B

G = 25% x B

E>F?

E>G?

1. Capital social subscris şi vărsat (E>G)

Rând 20, col. 2 din bilanţ

 

 

X

 

X

Da/nu

2. Total capitaluri

Rând 34, col. 2 din bilanţ

Rând 34, col. 2 din bilanţ

 

X

 

X

Da/nu

3. Cifra de afaceri

Rând 01, col. 2 din CPP

Rând 01, col. 2 din CPP

 

 

 

Da/nu

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

E = C - B

F = 50% x B

-

 

 

4. Total datorii

Rând 11 + Rând 14, col. 2 din bilanţ

Rând 11 + Rând 14, col. 2 din bilanţ

 

 

X

Da/nu

 

5. Rezultatul (pierderea) net/ă

Rând 65, col. 2 din CPP pentru pierdere

 

 

 

X

Da/nu

 

 

Explicaţii:

Pentru indicatorii prevăzuţi la poziţiile 1 şi 2 răspunsurile din col. E > G trebuie să fie afirmative pentru a considera că întreprinderea este în dificultate. Dacă pentru indicatorii prevăzuţi la pct. 3, 4 şi 5 din tabel răspunsurile la întrebările din coloana „Indicator final” (E > F) sunt simultan afirmative, atunci întreprinderea este în dificultate.

De asemenea, se declară pe propria răspundere următoarele:

3.1.Nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege.

3.2.La data depunerii cererii de finanţare nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, sau provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate.

3.3.Nu a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare, iar acest ordin nu a fost deja executat.

Subsemnatul(a) ........................, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .............. nr. ..............eliberat(ă) de ...................... la data de ....................., cu domiciliul în localitatea .........................., str. ............... nr. ...................., bl. ............., sc. .................,, ap. .............., sectorul/judeţul ................, funcţia ....................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ............................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

 

Numele ......................

 

Funcţia .......................

 

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului4 ......................

 

Data semnării ..............................


4 Toate cererile depuse pentru această măsură vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

ANEXA Nr. 2

la schemă

 

Model de declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul al ajutoarelor de stat şi al ajutoarelor de minimis

(Se completează de solicitant, în limba română, prin tehnoredactare.)

 

DECLARAŢIE

 

1. Datele de Identificare a solicitantului

Numele sau denumirea întreprinderii ..............................

Adresa (domiciliul sau sediul social) cod poştal .........................

Telefon ..........................., Fax ..............................

E-mail ..................................

Data înregistrării întreprinderii ...............................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .............................

Codul de identificare fiscală ...............................

Codul IBAN în care se solicită transferarea alocaţiei specifice individuale (lei) ................................, deschis la Trezoreria .....................

Forma juridică .........................

Capitalul social ...................... lei, deţinut de:

- persoane fizice: ...................... %;

- microîntreprindere: ............... %.

Cod CAEN al activităţii finanţate prin proiect ........................................

Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior) .............................

Cifra de afaceri (conform ultimei situaţii financiare anuale) ..................................... lei

Valoare active totale (conform ultimei situaţii financiare anuale) 1 ............................ lei

2. Date privind ajutoarele de minimis

 1 Nu am mai beneficiat de ajutor de minimis din surse locale, naţionale, comunitare sau din alte surse,

 2. Am beneficiat de:

- alte ajutoare de minimis, primite în ultimii 3 ani (ultimii 2 ani fiscali şi anul fiscal curent) :

 

Nr. crt.

Data contractării ajutorului de minimis (an/lună/zi)

Costurile eligibile care au făcut obiectul ajutorului de minimis

Forma ajutorului de minimis*

Furnizorul ajutorului de minimis

Sursa şi actul normativ în baza căruia a beneficiat de finanţare

Suma acordată
euro -

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 


* Include şi facilităţile privind creditele primite (de exemplu, dobânzi subvenţionate, garanţii bancare etc.).

 

Beneficiarul declară că prin cumulul ajutoarelor de minimis prevăzute la pct. 2 cu cele acordate în cadrul Schemei de ajutor de minimis „Investiţii privind infrastructura de broadband în spaţiul rural” nu se depăşeşte suma de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru activităţi din sectorul transportului rutier.

Beneficiarul declară că va notifica Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) dacă, în perioada de la depunerea proiectului până la publicarea pe site a Raportului de selecţie, a obţinut un ajutor de minimis, în vederea corectării sprijinului primit, în sensul încadrării acestuia în suma şi intensitatea maxime admise.

Beneficiarul declară că va notifica APDRP dacă, pentru realizarea investiţiei, pe întreaga perioada de derulare a implementării proiectului va beneficia de alte ajutoare de stat pentru aceleaşi cheltuieli eligibile în vederea corectării sprijinului primit, în sensul încadrării acestuia în suma şi intensitatea maxime admise.

3. Datele de identificare a reprezentantului legal

Subsemnatul(a), ......................... identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .................... nr. ......................, eliberat(ă) de ................. la data de ........................., cu domiciliul în localitatea ....................., str. ................ nr. ................., bl. ............, sc. ............, ap. ...................., sectorul/judeţul ..............., funcţia ....................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ......................, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

 

Numele ...............

 

Funcţia .................

 

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului2 .....................

 

Data semnării ........................


1 Active totale sunt elemente patrimoniale (bunurile întreprinderii) formate din active imobilizate (fixe), active circulante şi financiare.

2 Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 861/2013 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale”

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2008 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului economiei nr. 861/2013 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 24 aprilie 2013, se modifică după cum urmează:

1.Articolul 22 va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Prezenta schemă de ajutor de minimis intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la 30 iunie 2014, în limita bugetului alocat.”

2.Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Bugetul total estimat al schemei de ajutor de minimis este de 18.000.000 lei. Repartiţia estimativă pe ani este următoarea:

 

 

- lei -

Nr. crt.

Anul

Suma prevăzută

1.

2013

8.000.000

2.

2014

10.000.000

 

TOTAL

18.000.000”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică În Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

 

Bucureşti, 17 decembrie 2013.

Nr. 2.435.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 72 alin. (2) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, ale art. 6 lit. b) şi i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă,

în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici care deţin sau exploatează comercial unităţi de cogenerare, furnizorii clienţilor casnici şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2010 pentru aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consum ului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 şi 596 bis din 23 august 2010.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 114.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale LAUREN FINANCE IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale LAUREN FINANCE IFN - S.A., formulată în baza prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Banca Naţională a României cu numărul C/12.511 din 12 noiembrie 2013, şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale LAUREN FINANCE IFN - S.A., cu sediul în localitatea Mogoşoaia, Str. Ciobanului nr. 133, judeţul Ilfov, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J23/2917/2007, cod unic de înregistrare 16601864, înscrisă în Registrul general la secţiunea a) „Credite de consum” cu nr. RG-PJR- 42-010207.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 10 decembrie 2013.

Nr. 1.235.