MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 818         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Sāmbătă, 21 decembrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

360. -  Lege privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere

 

1.105. - Decret pentru promulgarea Legii privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere

 

1.153. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.154. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.155. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.156. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.157. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.158. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.159. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.160. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.161. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.162. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.163. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.164. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.165. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.166. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.167. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.168. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.169. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.170. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.171. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.172. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.173. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.174. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.175. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.176. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.177. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.178. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.179. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.180. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.181. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.182. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.183. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.184. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.185. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.186. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.187. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.188. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.189. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.190. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.191. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.192. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.193. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.194. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.195. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.196. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.197. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.198. - Decret privind numirea unui judecător

 

1.199. - Decret privind numirea unui judecător

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.518. - Ordin al ministrului transporturilor privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

SENATUL

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

LEGE

privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileşte condiţiile de constituire, menţinere, control şi supraveghere a unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi produse petroliere, pe baza principiilor transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii.

Art. 2. - Īn īnţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) accesibilitate din punct de vedere fizic - măsurile de localizare şi transport ale stocurilor destinate asigurării punerii īn circulaţie sau livrării efective către utilizatorii finali şi pieţe īn intervale de timp şi condiţii care să conducă la atenuarea problemelor de aprovizionare care ar fi putut surveni;

b) aditivi - substanţe, altele decāt hidrocarburile, care se adaugă la sau se amestecă cu un produs, īn scopul de a-i modifica proprietăţile;

c) an de referinţă - anul calendaristic pe baza căruia se colectează datele de consum sau datele referitoare la importurile nete, date care intră īn calculele efectuate īn scopul stabilirii nivelului stocurilor care trebuie menţinute şi, respectiv, a nivelului stocurilor deţinute efectiv la un anumit moment;

d) biocarburant - un combustibil lichid sau gazos utilizat pentru transport şi produs pe bază de biomasă, „biomasa” fiind fracţia biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor provenite din agricultură (atāt substanţe vegetale, cāt şi animale), din silvicultură şi din industriile conexe acesteia, precum şi fracţia biodegradabilă a deşeurilor industriale şi municipale;

e) buncăr maritim internaţional - are īnţelesul prevăzut īn anexa A punctul 2.1 din Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile īn domeniul energiei;

f) consum intern - o sumă care corespunde totalului cantităţilor, calculate īn conformitate cu anexa nr. 2, furnizate atāt pentru uz energetic, cāt şi pentru alte utilizări; această sumă include şi livrările către sectorul de prelucrare şi livrările către industrie, transporturi, consumatori casnici şi alte sectoare pentru consum final; de asemenea, include şi consumul propriu al sectorului energetic, cu excepţia combustibilului de rafinării;

g) colectare accidentală - intrarea īn posesie, īn mod aleatoriu, a unor date specifice privind instrucţiunile interne, tehnice, ale unei societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h) criză locală - īntreruperile de alimentare cu gaze naturale care necesită schimbarea destinaţiei combustibilului, cum ar fi utilizarea ţiţeiului sau a produselor petroliere drept combustibil pentru producţia de energie;

i) disfuncţionalitate majoră īn aprovizionare - o scădere substanţială şi bruscă īn aprovizionarea cu ţiţei sau cu produse petroliere intervenită īn Romānia sau īn alt stat membru al Uniunii Europene, indiferent dacă a condus sau nu la o decizie internaţională de punere īn circulaţie de stocuri de petrol;

j) entitate centrală de stocare (ECS) - organismul sau serviciul căruia i se pot conferi competenţe de a acţiona īn vederea achiziţionării, menţinerii şi vānzării de stocuri de petrol, inclusiv stocuri de urgenţă şi stocuri specifice;

k) īmprospătarea stocurilor specifice - activitatea de īnlocuire a unor cantităţi de produse ajunse la limita termenului orientativ de păstrare īndelungată sau cu risc de depreciere calitativă ori de uzură morală pe timpul păstrării, realizată prin operaţiuni comerciale de vānzare-cumpărare sau prin schimb de produse;

l) operatori economici - societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care īşi au sediul social īn Romānia şi care produc şi/sau introduc pe piaţa romānească ţiţei şi/sau produse petroliere;

m) perisabilităţile stocurilor specifice - pierderile normale pe perioada de păstrare īndelungată, calculate similar cu cele pentru stocurile rezervă de stat;

n) preschimbare sortimentală a stocurilor specifice - activitatea de schimbare sortimentală a unor cantităţi de produs din stoc, cu ocazia īmprospătării;

o) reīntregirea stocurilor specifice - operaţiunea pentru refacerea stocurilor diminuate ca urmare a lichidărilor de gestiune aprobate, a prelevărilor de probe efectuate sau din alte cauze neprevăzute;

p) stocuri comerciale - stocuri petroliere deţinute de operatorii economici, dar a căror menţinere nu este obligatorie;

r) stocuri petroliere - stocuri de produse energetice prevăzute īn anexa C punctul 3.1 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008;

s) stocuri de urgenţă - stocurile petroliere pentru care obligaţia constituirii şi menţinerii acestora revine operatorilor economici;

t) stocuri specifice - stocurile petroliere aflate īn proprietatea statului romān, gestionate şi administrate prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi care se păstrează pe teritoriul Uniunii Europene;

u) stocuri minime - stocurile petroliere care corespund nivelului minim de rezerve de ţiţei şi/sau de produse petroliere menţinut de statul romān conform prevederilor Directivei 2009/119/CE a Consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligaţia statelor membre de a menţine un nivel minim de rezerve de ţiţei şi/sau de produse petroliere;

v) situaţii de urgenţă deosebită - calamităţi naturale, dezastre, conflicte, care cauzează īntrerupere īn aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere;

x) termen de adaptare a nivelului stocurilor - modificarea nivelului stocurilor de la 67,5 zile, conform prevederilor Directivei 2006/67/CE a Consiliului din 24 iulie 2006 privind obligaţia statelor membre de a menţine stocuri minime de ţiţei şi/sau produse petroliere cu nivelul stocurilor minime, la 61 zile, conform prevederilor Directivei 2009/119/CE.

Art. 3. - Stocurile minime pentru ţiţei şi/sau produse petroliere se calculează īnsumānd stocurile de urgenţă şi stocurile specifice.

Art. 4. - (1) Stocurile minime se folosesc īn cazul apariţiei unei disfuncţionalităţi majore īn aprovizionarea pieţei naţionale cu ţiţei şi/sau produse petroliere.

(2) Īn vederea asigurării disponibilităţii stocurilor minime īn caz de disfuncţionalităţi majore īn aprovizionarea pieţei naţionale cu ţiţei şi produse petroliere, acestea nu pot fi utilizate de autorităţile publice īn scopuri comerciale.

Art. 5. - (1) Nivelul stocurilor minime corespunde cel puţin mediei zilnice a importurilor nete pe 90 de zile sau mediei zilnice a consumului intern pe 61 de zile, oricare dintre cele două cantităţi este mai mare şi se calculează īn conformitate cu anexa nr. 1.

(2) Media zilnică a consumului intern care trebuie avută īn vedere se calculează pe baza valorii medii a echivalentului īn ţiţei al consumului intern zilnic din anul calendaristic precedent, stabilit şi calculat īn conformitate cu anexa nr. 2.

(3) Media zilnică a importurilor nete care se ia īn considerare se calculează pe baza valorii medii a echivalentului īn ţiţei al importurilor de produse petroliere din anul calendaristic precedent, stabilită īn conformitate cu anexa nr. 3.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3), īn situaţii tehnice speciale, mediile zilnice ale importurilor nete şi ale consumului intern se determină pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie a fiecărui an calendaristic, pe baza cantităţilor importate sau consumate īn penultimul an calendaristic care precedă anul calendaristic īn discuţie.

 

CAPITOLUL II

Stocurile de urgenţă şi obligaţiile operatorilor economici

 

Art. 6. - (1) Obligaţia constituirii şi menţinerii stocurilor de urgenţă revine operatorilor economici care introduc pe piaţă cantităţi mai mari de 1.000 tone ţiţei şi/sau produse petroliere pe an.

(2) Departamentul pentru Energie, denumit īn continuare autoritatea competentă, se desemnează ca autoritatea care are atribuţii de coordonare, constituire, menţinere, control şi supraveghere a stocurilor minime.

(3) Autoritatea competentă alocă īn mod nediscriminatoriu Stocurile de urgenţă tuturor operatorilor economici care introduc pe piaţă cantităţi mai mari de 1.000 tone ţiţei şi/sau produse petroliere pe an.

(4) Modul de transpunere a obligaţiilor către operatorii economici, nivelul stocurilor de urgenţă, structura sortimentală, defalcarea şi nominalizarea pe operatori economici potrivit prevederilor alin. (3) se aprobă anual prin hotărāre a Guvernului, la propunerea autorităţii competente.

(5) Termenul de constituire a stocurilor de urgenţă este 31 decembrie şi obligaţia menţinerii acestora este de 365 de zile de la data constituirii.

(6) Finanţarea stocurilor de urgenţă constituite de operatorii economici menţionaţi īn hotărārea Guvernului prevăzută la alin. (4) se realizează din sursele proprii ale acestora.

Art. 7. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 6 alin. (1) au următoarele obligaţii:

a) să menţină īn condiţii de siguranţă şi să gestioneze, īn condiţiile legii, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, stocurile de urgenţă constituite;

b) să inventarieze lunar stocurile de urgenţă constituite;

c) să raporteze lunar nivelul, locaţia şi structura sortimentală a stocurilor de urgenţă şi a stocurilor comerciale, pānă īn data de 10 a lunii, pentru luna anterioară, către autoritatea competentă;

d) să asigure toate condiţiile īn vederea efectuării inspecţiilor de către autoritatea competentă şi/sau Comisia Europeană şi să ofere asistenţă persoanelor autorizate de acestea īn efectuarea respectivelor verificări, să pună la dispoziţie toate documentele şi registrele referitoare la stocurile de urgenţă şi comerciale, să asigure dreptul de acces la toate locaţiile īn care stocurile sunt menţinute şi la toate documentele aferente;

e) să menţină, pentru o perioadă de minimum 5 ani, conservarea tuturor datelor, evidenţelor, situaţiilor şi documentelor referitoare la stocurile de urgenţă;

f) să informeze autoritatea competentă, lunar, pānă īn data de 10 a lunii, pentru luna anterioară, şi să obţină avizul acesteia pentru orice modificare care poate afecta nivelul, structura şi locaţia stocurilor de urgenţă;

g) să asigure, īn orice moment, accesibilitatea şi verificarea din punct de vedere fizic şi disponibilitatea stocurilor de urgenţă, īn caz de nevoie, numai cu avizul autorităţii competente;

h) să menţină un registru detaliat şi actualizat īn permanenţă al tuturor stocurilor de urgenţă pe care le deţin; acest registru cuprinde īn special toate informaţiile care permit localizarea exactă a stocurilor respective;

i) să transmită autorităţii competente, īn termen de 5 zile de la o eventuală solicitare a acesteia, o copie integrală a registrului stocurilor de urgenţă īn care datele cu caracter sensibil referitoare la localizarea stocurilor pot rămāne nedivulgate.

Art. 8. - (1) Orice operator economic căruia īi revine obligaţia de constituire a stocurilor de urgenţă poate delega obligaţiile de stocare, dar numai:

a) uneia sau mai multor entităţi centrale de stocare cu sediul īn Romānia sau īn cadrul altor state membre şi care şi-au exprimat deja disponibilitatea de a deţine astfel de stocuri, pānă la realizarea pe teritoriul Romāniei a entităţii centrale de stocare, astfel īncāt să poată fi puse la dispoziţie, la solicitarea autorităţii competente, cu condiţia ca astfel de delegări să fi fost autorizate īn prealabil atāt de către autoritatea competentă, cāt şi de către toate statele membre pe ale căror teritorii vor fi păstrate stocurile;

b) altor operatori economici, care dispun de capacitate de stocare disponibilă īn afara teritoriului Romāniei sau īn contul căruia sunt menţinute stocuri pe teritoriul Comunităţii, cu condiţia ca o astfel de delegare să fi fost autorizată īn prealabil atāt de către autoritatea competentă, cāt şi de către toate statele membre pe ale căror teritorii vor fi păstrate stocurile; şi/sau

c) altor operatori economici, care dispun de capacitate de stocare disponibilă pe teritoriul Romāniei, cu condiţia ca delegarea să fi fost autorizată īn prealabil de către autoritatea competentă.

(2) Obligaţiile delegate īn conformitate cu alin. (1) lit. b) şi c) nu pot face obiectul subdelegării. Orice modificare sau prelungire a unei delegări prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este valabilă doar dacă a fost autorizată īn prealabil de toate statele membre care au autorizat delegarea. Orice modificare a unei delegări prevăzute la alin. (1) lit. c) se consideră o nouă delegare.

(3) Autoritatea competentă poate restricţiona drepturile de delegare a operatorilor economici cărora le impune sau le-a impus obligaţii de stocare.

(4) Īn cazul īn care autoritatea competentă limitează drepturile de delegare a operatorului economic la cantităţi care corespund la mai puţin de 10% din obligaţia de stocare care i-a fost impusă, prin hotărāre a Guvernului se īnfiinţează sau se desemnează, potrivit legii, o entitate centrală de stocare care este obligată să accepte delegări cu privire la cantitatea necesară, pentru a garanta dreptul operatorului economic de a delega cel puţin 10% din obligaţia de stocare care i-a fost impusă.

(5) Procentajul minim prevăzut la alin. (4) se majorează de la 10% la 30% pānă la 31 decembrie 2017, potrivit calendarului propus de autoritatea competentă şi aprobat prin hotărāre a Guvernului.

(6) Autoritatea competentă notifică operatorii economici cu privire la modalitatea care a fost utilizată pentru calculul obligaţiilor de stocare care le sunt impuse cu cel puţin 200 de zile īnainte de īnceperea perioadei la care se referă obligaţia īn cauză, iar aceştia īşi pot exercita dreptul de delegare a obligaţiilor de stocare către o entitate centrală de stocare cu cel mult 170 de zile īnainte de īnceputul perioadei la care se referă obligaţia de stocare īn cauză.

(7) Operatorii economici care au fost notificaţi cu mai puţin de 200 de zile īnainte de data de īncepere a perioadei la care se referă obligaţia de stocare īşi pot exercita dreptul de delegare a obligaţiei respective īn orice moment.

(8) Stocurile de urgenţă care sunt deţinute de operatorii economici nu pot face obiectul unei garanţii reale sau al executării silite.

 

CAPITOLUL III

Stocurile specifice

 

Art. 9. - (1) La propunerea autorităţii competente se poate aproba anual, prin hotărāre a Guvernului ca, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită īn continuare A.N.R.S.P.S., să se constituie stocuri de produse petroliere ca stocuri specifice.

(2) Hotărārea Guvernului prevăzută la alin. (1) se avizează de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi de către Comitetul interministerial privind politicile īn domeniul energetic şi va cuprinde:

a) nivelul stocurilor specifice şi tipul de produse petroliere, perioada de constituire şi menţinere a stocurilor specifice;

b) fondurile necesare pentru īmbunătăţirea structurii sortimentale a stocurilor specifice, alinierea la standardele europene a capacităţilor de depozitare deţinute de către statul romān, precum şi pentru acumularea, reīntregirea şi menţinerea stocurilor specifice, cu īncadrarea īn bugetul aprobat A.N.R.S.P.S.;

c) tariful de administrare a stocurilor specifice păstrate la operatorii economici.

(3) Stocurile specifice pot fi compuse din următoarele categorii de produse, definite īn anexa B punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008:

a) benzină auto;

b) carburant turboreactor tip kerosen (Jet A.I) ;

c) motorină/carburant diesel (păcură distilată) ;

d) păcură (cu conţinut ridicat de sulf şi cu conţinut redus de sulf) .

(4) Īn cazul īn care stocurile specifice sunt păstrate īn amestec cu alte stocuri deţinute de operatorii economici, acestea pot fi mutate, proporţional cu cantitatea care reprezintă stocuri specifice, numai cu aprobarea preşedintelui A.N.R.S.P.S. şi cu informarea autorităţii competente.

(5) Fluctuaţiile de volum ale stocurilor specifice datorate operaţiilor individuale de īnlocuire a stocurilor individuale sunt permise pentru a se putea efectua operaţiile necesare, cum ar fi cele destinate asigurării īmprospătării stocurilor, asigurării conformităţii cu specificaţiile produsului schimbat sau lansării unor noi licitaţii pentru depozitare.

(6) Calculul perisabilităţilor legale se efectuează īn conformitate cu cel pentru produsele petroliere constituite stocuri rezerve de stat şi se acordă numai la lichidarea loturilor de produse petroliere constituite ca stocuri specifice.

(7) Cheltuielile pentru administrarea stocurilor specifice aflate īn custodie la operatorii economici vor fi suportate, īn condiţiile legii, din bugetul aprobat A.N.R.S.P.S., īncepānd cu intrarea īn vigoare a hotărārii Guvernului prevăzute la alin. (1) .

(8) Stocurile specifice nu pot face obiectul unei garanţii reale sau al executării silite.

(9) Prevederile alin. (8) se aplică şi pentru alte stocuri specifice aflate pe teritoriul Uniunii Europene oriunde sunt stocate, menţinute sau transportate.

(10) Īnfiinţarea, componenţa şi regulamentul Comitetului interministerial privind politicile īn domeniul energetic prevăzut la alin. (2) se aprobă prin decizie a prim-ministrului.

 

CAPITOLUL IV

Obligaţiile A.N.R.S.P.S.

 

Art. 10. - (1) A.N.R.S.P.S. are următoarele obligaţii, īn cazul īn care se constituie stocuri specifice:

a) să menţină īn condiţii de siguranţă, să gestioneze şi să administreze, īn condiţiile legii, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, stocurile specifice constituite;

b) să verifice lunar stocurile specifice constituite;

c) să preleveze probe īn scopul efectuării analizelor de laborator īn baza programului anual aprobat de preşedintele A.N.R.S.P.S.;

d) să raporteze lunar nivelul, locaţia şi structura stocurilor specifice pānă la data de 10 a lunii, pentru luna anterioară, autorităţii competente;

e) să menţină un registru detaliat şi actualizat īn permanenţă al tuturor stocurilor specifice pe care le deţine; acest registru cuprinde īn special toate informaţiile care permit localizarea exactă a stocurilor respective;

f) să transmită autorităţii competente, īn termen de 5 zile de la o eventuală solicitare a acesteia, o copie integrală a registrului stocurilor specifice īn care datele cu caracter sensibil referitoare la localizarea stocurilor pot rămāne nedivulgate;

g) să asigure toate condiţiile īn vederea efectuării inspecţiilor de către autoritatea competentă şi de către Comisia Europeană şi să ofere asistenţă persoanelor autorizate de acestea īn efectuarea respectivelor verificări; de asemenea, acestor persoane li se vor pune la dispoziţie toate documentele şi registrele referitoare la stocurile specifice, li se asigură dreptul de acces la toate locaţiile īn care stocurile sunt menţinute şi la toate documentele aferente, cu respectarea prevederilor legale īn vigoare;

h) să menţină, pentru o perioadă de minimum 5 ani, conservarea tuturor datelor, evidenţelor, situaţiilor şi documentelor referitoare la stocurile specifice;

i) să informeze autoritatea competentă, lunar, pānă la data de 10 a lunii, pentru luna anterioară, orice modificare care poate afecta nivelul, structura şi locaţia stocurilor specifice;

j) să asigure, īn orice moment, īn condiţiile legii, accesibilitatea, verificarea din punct de vedere fizic şi disponibilitatea stocurilor specifice, astfel cum au fost constituite/īmprospătate.

(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), g), h) şi j) le revin şi operatorilor economici care păstrează, pe bază de contract de depozit şi prestări servicii, stocurile specifice constituite de A.N.R.S.P.S.

Art. 11. - (1) Stocurile minime pot fi menţinute sub formă de ţiţei, produse intermediare şi produse finite.

(2) Stocurile minime trebuie menţinute cel puţin o treime sub formă de produse finite. Acestea sunt luate īn considerare īn cantităţile existente ca atare, iar ţiţeiul brut şi produsele intermediare vor fi exprimate īn echivalent produse finite, proporţional cu produsele finite ce au rezultat din prelucrare īn decursul anului calendaristic precedent.

(3) Biocarburanţii şi aditivii sunt luaţi īn considerare īn calculul obligaţiilor de stocare, cu excepţia stocurilor specifice, aşa cum sunt prevăzute prin prezentul act normativ, numai dacă au fost amestecaţi cu produsele petroliere īn cauză, precum şi dacă sunt depozitaţi pe teritoriul Romāniei, cu īndeplinirea cerinţelor legale privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor.

 

CAPITOLUL V

Obligaţiile autorităţii competente

 

Art. 12. - Autoritatea competentă are următoarele atribuţii:

a) aprobă metodologia necesară pentru identificarea, monitorizarea şi verificarea stocurilor minime;

b) controlează utilizarea stocurilor minime īn cazul apariţiei unei disfuncţionalităţi īn aprovizionarea cu produse petroliere a pieţei interne;

c) transmite Comisiei Europene situaţiile statistice referitoare la nivelul şi structura stocurilor de urgenţă şi nivelul şi structura stocurilor specifice;

d) notifică Comisiei Europene nivelul stocurilor specifice menţinute şi durata de menţinere a acestora; nivelul notificat se aplică tuturor categoriilor de stocuri specifice utilizate;

e) ţine un registru detaliat şi actualizat permanent al tuturor stocurilor de urgenţă menţinute de către operatorii economici, care conţine, īn principal, informaţiile necesare pentru localizarea precisă a depozitului, rafinăriei sau instalaţiei de depozitare īn care sunt localizate stocurile īn cauză, precum şi cantităţile īn cauză, proprietarul stocurilor şi natura acestora, prin referire la categoriile identificate īn anexa C punctul 3.1 din Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008;

f) transmite Comisiei Europene o copie sintetică a registrului prevăzut la lit. e), īn fiecare an pānă la data de 25 februarie, care include cel puţin cantităţile şi natura stocurilor de urgenţă incluse īn registru īn ultima zi a anului calendaristic precedent;

g) transmite Comisiei Europene, īn termen de 15 zile de la o eventuală solicitare a acesteia, o copie integrală a registrului stocurilor minime īn care datele cu caracter sensibil referitoare la localizarea stocurilor pot rămāne nedivulgate;

h) reprezintă Romānia la lucrările Grupului de coordonare pentru petrol şi produse petroliere;

i) sprijină persoanele cu atribuţii nominalizate de Comisia Europeană cu efectuarea inspecţiilor privind starea de pregătire pentru urgenţe; asigură, īn condiţiile legii, accesul acestor persoane la toate documentele legate de stocuri şi īn incintele de producţie, spaţiile de birouri din locaţiile unde sunt păstrate stocurile minime, precum şi la toate documentele care au legătură cu acestea; informaţiile pe care aceste persoane le dobāndesc īn cadrul acestor inspecţii nu trebuie să fie transmise mai departe către persoane neautorizate; reprezentanţii autorităţii competente pot participa la acţiunile de inspecţie ale Comisiei Europene;

j) verifică respectarea, de către toţi operatorii economici, menţinerea şi conservarea pentru o perioadă de minimum 5 ani, a tuturor datelor, evidenţelor, situaţiilor şi documentelor referitoare la stocurile specifice şi la stocurile de urgenţă;

k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit prezentei legi.

Art. 13. - (1) Īn vederea monitorizării şi verificării constituirii Stocurilor minime şi a locaţiei de depozitare, precum şi a corectitudinii raportărilor şi a datelor conform prevederilor art. 7 lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. d), autoritatea competentă efectuează inspecţii, cu respectarea prevederilor legale īn vigoare.

(2) Persoanele īnsărcinate de autoritatea competentă cu efectuarea inspecţiilor sunt autorizate ca, īn condiţiile legii, să acceseze incintele de producţie şi spaţiile de birouri ale deţinătorilor de stocuri, să inspecteze amenajările de la faţa locului şi, totodată, să verifice documentele de la faţa locului.

(3) Procedura de monitorizare, inspecţie şi verificare a spaţiilor şi documentelor se stabileşte prin ordin al ministrului delegat pentru energie, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 14. - (1) Īn cazul īn care se constată existenţa unei disfuncţionalităţi majore īn aprovizionare īn Romānia, autoritatea competentă solicită imediat Comisiei Europene punerea īn circulaţie totală sau parţială a stocurilor minime.

(2) Punerea īn circulaţie prevăzută la alin. (1) este aplicată după autorizarea acesteia de către Comisia Europeană.

(3) Īn cazul unor situaţii de urgenţă deosebită sau pentru a face faţă unor crize locale, Guvernul poate decide, prin hotărāre ca, temporar, să fie păstrate cantităţi de stocuri deţinute mai mici decāt cele minime obligatorii, la propunerea autorităţii competente.

(4) Autoritatea competentă informează cu operativitate Comisia Europeană cu privire la orice retragere din stocurile minime, cauzată de situaţiile prevăzute la alin. (3) .

(5) Stocurile minime retrase conform alin. (3) vor fi reconstituite la nivelul minim stabilit potrivit prevederilor art. 3, īn termenul stabilit şi comunicat de Comisia Europeană.

(6) Măsurile organizatorice şi planurile de urgenţă necesare punerii īn aplicare a alin. (1) -(5) se stabilesc prin hotărāre a Guvernului, la propunerea autorităţii competente, īn termen de 180 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL VI

Regimul sancţionator

 

Art. 15. - Constituie contravenţii nerespectarea de către operatorii economici a obligaţiilor prevăzute la art. 7 şi de către operatorii economici prevăzuţi la art. 10 alin. (2) a obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), g), h) şi j) .

Art. 16. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 15 se sancţionează astfel:

a) cu amendă cuprinsă īntre 0,5%-1% din cifra de afaceri nerespectarea, de către operatorii economici, a obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. e) -g) şi de către operatorii economici prevăzuţi la art. 10 alin. (2) a obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. g), h) şi j) ;

b) cu amendă cuprinsă īntre 3%-5% din cifra de afaceri nerespectarea, de către operatorii economici, a obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. a) -d) şi de către operatorii economici prevăzuţi la art. 10 alin. (2) a obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) .

(2) Cifra de afaceri prevăzută la alin. (1) reprezintă totalul veniturilor obţinute din activităţile operatorului economic prevăzute la art. 2 lit. l) .

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau īn termen de cel mult 48 de ore de la data īncheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute īn actul normativ, agentul constatator făcānd menţiune despre această posibilitate īn procesul-verbal.

(4) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se fac astfel:

a) de către personalul īmputernicit de autoritatea competentă, pentru faptele săvārşite īn legătură cu obligaţiile referitoare la stocurile de urgenţă;

b) de către personalul īmputernicit de A.N.R.S.P.S., pentru faptele săvārşite īn legătură cu obligaţiile referitoare la stocurile specifice şi la stocurile depozitate potrivit art. 18 alin. (1) .

Art. 17. - Contravenţiilor prevăzute la art. 15 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

Art. 18. - (1) Pānă la intrarea īn vigoare a hotărārii Guvernului prevăzute la art. 9 alin. (1), dar nu mai tārziu de 31 decembrie 2013, īn scopul menţinerii nivelului stocurilor minime, operatorii economici prevăzuţi la art. 6 alin. (1) au obligaţia de a menţine, pe cheltuiala lor, pe baza unui criteriu nediscriminatoriu, stocurile păstrate pānă īn prezent de A.N.R.S.P.S. conform contractelor de depozit şi prestări servicii, respectiv clauzelor contractuale, la operatorii economici prevăzuţi anual īn legislaţia anterioară, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 677/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Īn cazul īn care operatorii economici decid să depoziteze cantităţile care le revin, aceştia suportă şi cheltuielile pentru īncărcarea, manipularea şi transportul stocurilor īn noi locuri de depozitare.

(2) Pentru anul 2014, hotărārea Guvernului prevăzută la art. 9 alin. (1) se aprobă cel mai tārziu pānă la 31 decembrie 2013.

(3) Prin excepţie, īn cazul īn care operatorii economici prevăzuţi la art. 6 alin. (1) nu dispun de capacităţi proprii de depozitare, aceştia suportă cheltuielile de administrare pentru stocurile de produse petroliere păstrate potrivit prevederilor alin. (1) . Tariful de administrare, procedura, respectiv lista operatorilor economici şi cantităţile de stocuri specifice depozitate de către aceştia se stabilesc, īn termen de 15 zile de la intrarea īn vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului delegat pentru energie, care se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

(4) Stocurile constituite īn baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 677/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se administrează īn continuare de A.N.R.S.P.S., regimul juridic al acestora fiind următorul:

a) stocuri intangibile şi stocuri rezervă de stat reīntregite pānă la nivelul maxim de constituire, aprobat prin Nomenclatorul produselor rezervă de stat;

b) stocuri specifice, pānă la nivelul la care statul romān se angajează să menţină acest tip de stocuri, conform procedurii prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) ;

c) stocuri disponibile, administrate conform Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, alte cantităţi decāt cele prevăzute la lit. a) şi b) .

(5) Pānă la intrarea īn vigoare a hotărārii Guvernului prevăzute la art. 9 alin. (1), īn termenul stabilit la alin. (2), obligaţiile prevăzute la art. 10 se īndeplinesc īn mod corespunzător de A.N.R.S.P.S., cu privire la stocurile depozitate la operatori economici, potrivit alin. (1) .

(6) Pānă la intrarea īn vigoare a hotărārii Guvernului prevăzute la art. 9 alin. (1), īn termenul stabilit la alin. (2), obligaţiile prevăzute la art. 7 se īndeplinesc īn mod corespunzător de operatori economici cu privire la stocurile depozitate potrivit alin. (1) .

Art. 19. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 20. - Īn termen de 12 luni de la data intrării īn vigoare a prezentei legi, la propunerea autorităţii competente, Guvernul īnfiinţează entitatea centrală de stocare prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. a) .

Art. 21. - (1) La data intrării īn vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 677/2002, cu modificările şi completările ulterioare, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 319 din 14 mai 2002;

b) Hotărārea Guvernului nr. 2004/2004 privind măsurile necesare pentru diminuarea efectelor create de disfuncţionalităţi īn aprovizionarea cu ţiţei şi produse petroliere, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.129 din 30 noiembrie 2004.

(2) Prevederile art. 15 şi 16 intră īn vigoare la 15 zile de la publicarea prezentei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

*

Prezenta lege transpune Directiva 2009/119/CE a Consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligaţia statelor membre de a menţine un nivel minim de rezerve de ţiţei şi/sau de produse petroliere, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 265 din 9 octombrie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013

Nr. 360

 

ANEXA Nr. 1

 

METODELE

de calcul al nivelului stocurilor minime*


* Definiţiile prevăzute īn prezentul text sunt stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile īn domeniul energiei.

 

Cantităţile nu pot intra īn calcul cu titlu de stocuri decāt o singură dată.

Stocurile de ţiţei se reduc cu 4%, reprezentānd randamentul mediu al nafta.

Stocurile de nafta, precum şi stocurile de produse petroliere pentru buncărele maritime internaţionale nu se iau īn calcul.

Celelalte produse petroliere se contabilizează īn stocuri, utilizāndu-se una dintre metodele prezentate mai jos:

a) se includ următoarele stocuri de produse: benzină auto, carburant turboreactor tip kerosen, petrol lampant, motorină/carburant diesel (păcură distilată), păcură (cu conţinut ridicat de sulf şi cu conţinut redus de sulf) şi se calculează echivalentul īn ţiţei al consumului intern prin īnmulţirea cantităţilor respective de produse petroliere cu coeficientul de 1,2;

sau

b) se includ toate celelalte stocuri de produse petroliere identificate īn anexa C punctul 3.1 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile īn domeniul energiei şi se calculează echivalentul īn ţiţei al acestora, prin īnmulţire cu coeficientul de 1,065.

Metoda aleasă pentru calculul nivelului stocurilor deţinute se utilizează pe toată perioada anului calendaristic īn cauză.

Īn calculul stocurilor deţinute se includ cantităţile deţinute:

a) īn rezervoarele rafinăriilor;

b) īn terminalele de īncărcare;

c) īn rezervoarele de alimentare a oleoductelor;

d) īn şalande;

e) īn tancurile petroliere pentru cabotaj;

f) īn petrolierele care staţionează īn port;

g) īn buncărele navelor de navigaţie interioară;

h) īn fundul tancurilor de stocare;

i) sub formă de stocuri circulante;

j) de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită īn continuare A.N.R.S.P.S., constituite īn conformitate cu reglementările īn vigoare aplicabile.

Din calculul stocurilor deţinute se exclud:

a) petrolul brut care nu a fost īncă produs;

b) cantităţile deţinute:

(i) īn oleoducte;

(ii) īn vagoane-cisternă;

(iii) īn buncărele navelor de navigaţie maritimă;

(iv) īn benzinării şi īn punctele de comercializare cu amănuntul;

(v) īn petrolierele aflate īn larg;

(vi) cantităţile deţinute de forţele armate, precum şi cele constituite de A.N.R.S.P.S. ca stocuri rezerve de stat şi/sau ca stocuri destinate forţelor armate.

La calculul stocurilor deţinute se aplică o reducere de 10% cantităţilor calculate după una dintre metodele descrise anterior.

Reducerea de 10% nu se aplică la calcularea nivelului stocurilor specifice şi nici la calcularea diferitelor categorii de stocuri specifice, īn situaţia īn care aceste stocuri specifice sau categorii se calculează separat de stocurile de urgenţă, īn special īn scopul de a verifica respectarea nivelurilor minime pentru stocurile specifice.

 

ANEXA Nr. 2

 

METODA

de calcul al echivalentului īn ţiţei al consumului intern

Īn sensul art. 5, echivalentul īn ţiţei al consumului intern se calculează după metoda următoare:

Consumul intern se stabileşte prin īnsumarea „livrărilor interne brute observate” agregate, conform definiţiei de la pct. 3.2.1 din anexa C la Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile īn domeniul energiei, doar pentru următoarele produse: benzină auto, benzină de aviaţie, carburant turboreactor tip benzină (petrol turboreactor tip nafta sau JP4), carburant turboreactor tip kerosen, petrol lampant, motorină/carburant diesel (păcură distilată), păcură (cu conţinut ridicat de sulf şi cu conţinut redus de sulf) definite īn anexa B pct. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008.

Buncărele maritime internaţionale nu se includ īn acest calcul.

Echivalentele īn ţiţei ale consumului intern rezultă prin īnmulţirea cantităţilor respective de produse petroliere cu coeficientul de 1,2.

 

ANEXA Nr. 3

 

METODA

de calcul al echivalentului īn ţiţei al importurilor de produse petroliere

 

Echivalentul īn ţiţei al importurilor de produse petroliere, prevăzute la art. 5, se calculează după metoda următoare:

Echivalentul īn ţiţei al importurilor de produse petroliere se obţine prin calcularea sumei dintre importurile nete de ţiţei, LGN, produse pentru consumul propriu al rafinăriilor, alte hidrocarburi, definite īn anexa B pct. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile īn domeniul energiei, cu ajustarea rezultatului īn funcţie de eventualele modificări ale stocurilor şi scăzānd randamentul nafta de 4% (sau, dacă randamentul mediu al nafta pe teritoriul naţional depăşeşte 7%, se scade consumul real net de nafta sau randamentul mediu al nafta) şi importurile nete de alte produse petroliere, cu excepţia nafta ajustate, la rāndul lor, īn funcţie de modificările stocurilor şi īnmulţite cu coeficientul de 1,065.

Buncărele maritime internaţionale nu se includ īn acest calcul.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucureşti, 17 decembrie 2013

Nr. 1.105.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Cīmpeanu M. Elisa-Ana-Maria se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Ploieşti.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 Bucureşti, 18 decembrie 2013.

 Nr. 1.153.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Niculae M. Georgiana-Daniela se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Piteşti.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.154.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Pīrjol M. Cosmin-Gabriel se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Alexandria.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.155.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Luca N. Cristian-Nicolae se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Bicaz.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.156.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1 ) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind  Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a:

 

Articol unic. - Doamna Csorya J. Ildiko-Margit se numeşte īn functia de judecător la Judecătoria Miercurea-Ciuc.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BASESCU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.157.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bărbulescu C. Codruţ-Marian se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Sfāntu Gheorghe.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.158.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Miron G. Carmen-Gabriela se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Oradea.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.159.

 

 PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Iliescu I. Anca se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Ploieşti.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

 Nr. 1.160.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Dumitru V. Cristian se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Giurgiu.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

 Nr. 1.161.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Jugaru C. Raluca-Elena se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Bicaz.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.162.


PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Criste I. Anca-Adriana se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Şimleu Silvaniei.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.163.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Constantea N. Raveca-Loredana se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Hunedoara.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.164.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Sărac D. Mariana se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Reşiţa.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.165.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Buta C. Mihaela-Carla se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Tārgu Secuiesc.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.166.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Rugină V. Oana-Elena se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Oradea.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.167.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Toporan I. Carmen-Ribana se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Petroşani.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.168.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Doicescu M. Roxana-Elena se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Constanţa.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.169.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Scridon A. Ana-Maria se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Satu Mare.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.170.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Pecheanu G. Laura-Ioana se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Constanţa.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.171.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Pantelimon D. Lenuţa-Teluţa se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Drobeta-Turnu Severin.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.172.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Pīrcălăboiu I. Adrian se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Sānnicolau Mare.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.173.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Cioboată R. Elena-Mirela se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Corabia.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.174.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Adomniţei N. Cosmin se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Carei.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.175.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mihai V. Monica-Mihaela se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Galaţi.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.176.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Neagu M. Radu-Ionuţ se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Buzău.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.177.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bordeianu M. Andrei se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Galaţi.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.178.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Guţic Daniel Viorel se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Miercurea-Ciuc.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.179.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Păduraru C. George-Cristian se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Slobozia.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.180.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Māndru I. Mirela-Daniela se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Vişeu de Sus.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.181.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ene-Solomciuc G. Florin-Cristian se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Negreşti-Oaş.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.182.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Leanca C. Cosmin se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Slobozia.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.183.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ştefănescu G. Anca-Elena se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Giurgiu.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.184.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Crăiţoiu A. Genica se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Giurgiu.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.185.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bozga T. Marian se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Marghita.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.186.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cārstea C. Adrian-Mihai se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Buzău.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.187.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Lungoci C. Lavinia se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Vānju Mare.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.188.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Căciulă I. Anca-Elena se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Buzău.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.189.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Popescu I. Iulia se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Feteşti.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.190.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Pīnzariu D. Cristian se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Galaţi.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.191.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin..(1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bădescu D. Corneliu-Marius se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Mangalia.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.192.

 

 


PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Neagu 1. Georgeta-Claudia se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Brăila.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.193.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alim (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Szilagyi C. Raluca-Meda se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Hārşova.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.194.

 

 


PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Bratu S. Laura-Irina se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Galaţi.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRA1AN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.195.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Olteanu T. Elena se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Medgidia.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.196.

 

 


PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, ca modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Miron C. Simona-Elena se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Lieşti.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.197.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior ai Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Dăescu N. Adrian se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Galaţi.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.198.

 

 


PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale aii. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.382 din 10 decembrie 2013,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mereuţă R Adrian se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Tārgu Bujor.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.199.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC

Avānd īn vedere prevederile anexei II la Regulamentul (UE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune īn domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 18/2010 al Comisiei din 8 ianuarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului īn ceea ce priveşte specificaţiile pentru programele naţionale de control al calităţii īn domeniul securităţii aviaţiei civile,

īn temeiul prevederilor art. 13 din Programul naţional de asigurare a calităţii īn domeniul securităţii aeronautice - PNAC- SECA, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.869/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 343 din 17 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o nouă poziţie, poziţia 28, avānd cuprinsul prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia aviaţie civilă şi spaţiu aerian din Ministerul Transporturilor va aduce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Nicuşor Marian Buică,

secretar de stat

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.518.

ANEXĂ

Completare la Lista inspectorilor AVSEC

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Codul numeric personal

Structura din care face parte

28

Stan Ivona

2680831280812

Ministerul Transporturilor