MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 808         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 19 decembrie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.083. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

110. - Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

 

1.054. - Hotărâre pentru modificarea nr. crt. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 843/2010 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

 

1.102. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 

1.103. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Iaşi

 

1.104. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 

1.105. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 

1.106. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

1.107. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Spaţii de educaţie şi cercetare - Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7, sectorul 1, Bucureşti”

 

1.109. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională, la titlul „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

490. - Decizie pentru numirea domnului Gabriel Leahu în funcţia publică de secretar general al Ministerului Educaţiei Naţionale

 

491. - Decizie privind numirea domnului Pelmuş Pandelea în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe

 

492. - Decizie pentru modificarea art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 464/2013 privind stabilirea atribuţiilor domnului Rujan Cristinel Ion, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

493. - Decizie privind transferul în interesul serviciului al domnului Bercean Pamfil din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Biroului relaţii internaţionale şi relaţii cu presa al Consiliului Judeţean Maramureş

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

13.126. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud

 

13.314. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Brăila

 

13.381. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă ia Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Covasna

 

13.414. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Ucrainenilor din România

 

13.427. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Prahova

 

13.485. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ecologist Român - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

13.486. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Olt

 

13.493. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Brăila

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, ale art. 8 lit. A, precum şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, pentru înaltul profesionalism dovedit în îndeplinirea cu succes a misiunilor de mare complexitate şi răspundere încredinţate,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României, în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios, în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 2*) ia prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit, în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă, în grad de Mare Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 4*) la prezentul decret.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă, în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 5*) la prezentul decret.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă, în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 6*) la prezentul decret.

Art. 7. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă, în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 7*) la prezentul decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin: (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 16 decembrie 2013.

Nr. 1.083.


*) Anexele nr. 1-7 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările si completările ulterioare.

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune si Societăţii Române de Televiziune

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune se asigură de un consiliu de administraţie, respectiv de un director general, numiţi în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu reglementează situaţia de excepţie în care, din diferite motive, plenul camerelor reunite ale Parlamentului nu se poate întruni în cvorumul prevăzut de lege pentru numirea conducerii Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, ceea ce poate avea ca efect blocarea numirii conducerii celor două instituţii, cu consecinţe deosebit de grave asupra funcţionării acestora.

În considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - După alineatul (7) al articolului 46 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii. Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:

(8) în situaţia în care plenul Camerelor reunite ale Parlamentului nu se întruneşte din lipsă de cvorum legal, birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor numesc un director general interimar al societăţii, pe o perioadă de 60 de zile.

(9) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 30 alin. (2), pe perioada interimatului, directorul general interimar îndeplineşte acte de administrare curentă a activităţii societăţii.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 110.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea nr. crt. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 843/2010 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 843/2010 privind stabilirea regimului juridic ai unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 25 august 2010, numărul curent 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea construcţiei, adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale construcţiei/imobilului

8.

JUDEŢUL GORJ

 

8.1.

Bloc de locuinţe, Aleea Plopilor, bl. 18A, municipiul Târgu Jiu

Aria desfăşurată construită = 1.854,00 mp

Total locuinţe: 25

Valoare de inventar: 1.057.439,91 lei

Bloc de locuinţe, Aleea Plopilor, bl. 20A, municipiul Târgu Jiu

Aria desfăşurată construită = 1.854,00 mp

Total locuinţe: 25

Valoare de inventar: 1.057,439,91 lei

Bloc de locuinţe, Aleea Plopilor, bl. 22A, municipiul Târgu Jiu

Aria desfăşurată construită = 1.854,00 mp

Total locuinţe: 25

Valoare de inventar: 1.057.439,91 lei

Bloc de locuinţe, Zona Lotrului, Str. Hidrocentralei, bl. 9A, municipiul Târgu Jiu

Aria desfăşurată construită = 1.806,00 mp

Total locuinţe: 25

Valoare de inventar: 1.235.716,04 lei

Bloc de locuinţe, Zona Lotrului, Str. Hidrocentralei, bl. 9B, municipiul Târgu Jiu

Aria desfăşurată construită = 1.806,00 mp

Total locuinţe: 25

Valoare de inventar: 1.235.716,04 lei

Bloc de locuinţe, Cartier 9 Mai, str. Săvineşti, bl. 1, municipiul Târgu Jiu

Aria desfăşurată construită = 1.866,00 mp

Total locuinţe: 25

Valoare de inventar: 1.415.405,57 lei

Bloc de locuinţe, Zona Dacia, bd. Ecaterina Teodoroiu, bl. 3A, municipiul Târgu Jiu

Aria desfăşurată construită = 1.806,00 mp

Total locuinţe: 25

Valoare de inventar: 1.988.209,19 lei

 

Total locuinţe judeţul Gorj:

175

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 1.054.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 cu suma de 3.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se majorează prevederile bugetare ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.02 „Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)”, alineatul 55.02.04 „Alte transferuri curente în străinătate pentru achitarea către Comisia Europeană a Notei de Debit nr. 3241312525”.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013.

Art. 4. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate prin prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.102.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Iaşi

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, a sumei de 8.000 mii lei, bugetului propriu al judeţului Iaşi, pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi - Extras din SF, în vederea executării parţiale a obiectivului Modernizare Modulul 1 - Etapa intermediară - Pistă 2.400 m”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.103.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 şi 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară ia dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, cu suma de 50.000 mii lei, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.02 „Transferuri de capital”, alineatul 51.02.38 „Programul naţional de dezvoltare locală”.

Art. 2. - Decontarea sumelor prevăzute la art. 1 se face pe baza documentelor justificative transmise de unităţile administrativ-teritoriale.

Art. 3. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, cu suma de 34.000 mii lei, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, alineatul 51.01.57 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece” şi cu suma de 6.000 mii lei pentru alineatul 51.01.58 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru plata arieratelor.”

Art. 4. - (1) Repartizarea sumelor prevăzute la art. 3, pe unităţi administrativ-teritoriale, se face prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pe baza solicitărilor fundamentate ale unităţilor administrativ-teritoriale.

(2) Decontarea sumelor prevăzute la alin. (1) se face pe baza documentelor justificative transmise de unităţile administrativ-teritoriale.

Art. 5. - Ordonatorii principali de credite ai bugetului local răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor repartizate potrivit art. 4.

Art. 6. - Ministerul” Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.104.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, cu suma de 802 mii lei la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, din care suma de 775 mii lei la titlul 20 „Bunuri si servicii” si suma de 27 mii lei la titlul 59 „Alte cheltuieli”.

Art. 2. - Ministerul Economiei răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul si structura bugetului Ministerului Economiei pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Bogdan Cristian Nica

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.105.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă în valoare totală de 236.000 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2013, pentru sprijinirea familiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţie de necesitate cauzată de explozia produsă în luna octombrie 2013 într-un bloc de locuinţe din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.106.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Adresa

Judeţul

Suma (lei)

1

Galcan Bogdan

Municipiul Reşiţa, Al, Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 1

Caraş-Severin

10.000

2

Iovu Mariana

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 2

Caraş-Severin

10.000

3

Salariu Constantin

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 3

Caraş-Severin

10.000

4

Drăgan Gabriel-Petru

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 4

Caraş-Severin

10.000

5

Micu Păscuta Georgeta

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 5

Caraş-Severin

10.000

6

Riza Alecsandru

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 6

Caraş-Severin

10.000

7

Radu Ilie

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 7

Caraş-Severin

10.000

8

Bugi Valeriu

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 8

Caraş-Severin

10.000

9

Preda Nicolae

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 9

Caraş-Severin

10.000

10

Dinculescu Mirela Felicia

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 10

Caraş-Severin

10.000

11

Gheorghe Zaharie

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 11

Caraş-Severin

10.000

12

Ogăşan Cristian Conrat

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 12

Caraş-Severin

6.000

13

Icleanu Nicuşor

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 13

Caraş-Severin

6.000

14

Roşeţi Gheorghe

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 14

Caraş-Severin

6.000

15

Vasiliu Viorel

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 15

Caraş-Severin

6.000

16

Goian Sorin

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 16

Caraş-Severin

6.000

17

Fenici Titu

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 17

Caraş-Severin

6.000

18

Spiridon Severin

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 18

Caraş-Severin

6.000

19

Gîrbovan Viorel

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 19

Caraş-Severin

6.000

20

Bucioc Grigore

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap.20

Caraş-Severin

6.000

21

Boureanu Elena

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 21

Caraş-Severin

6.000

22

Muntean Cornelia

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 22

Caraş-Severin

6.000

23

Meteleaucă Silviu-Dorian

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 23

Caraş-Severin

6.000

24

Burneci Gheorghe

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 24

Caraş-Severin

6.000

25

Strec Cristian

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, se, 1, ap. 25

Caraş-Severin

6.000

26

Barbu Mioara

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 26

Caraş-Severin

6.000

27

Gomboş Gheorghe

Municipiul Reşiţa, Al, Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 27

Caraş-Severin

6.000

28

Cantea Dorin

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 28

Caraş-Severin

6.000

29

Van Angela

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, se, 1, ap. 29

Caraş-Severin

6.000

30

Daniliuc Silvia

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 30

Caraş-Severin

6.000

31

Cocârlă Dumitru

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 31

Caraş-Severin

6.000

32

Igna Tudoriţa

Municipiul Reşiţa, Al. Vlădeasa

bl. 1, sc. 1, ap. 32

Caraş-Severin

6.000

TOTAL

236.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Spaţii de educaţie şi cercetare - Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7, sectorul 1, Bucureşti”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al aii. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale pe anul 2013 cu suma de 10.000 mii lei, la capitolul 65.01 „învăţământ”, la titlul 71 „Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 „Construcţii”, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Spaţii de educaţie şi cercetare - Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7, sectorul 1, Bucureşti”.

Art. 2. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Academia de Studii Economice din Bucureşti răspund de modul de utilizare a sumei alocate prin prezenta hotărâre, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul si structura bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Gigei Paraschiv,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministru! delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.107.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională, la titlul „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională pe anul 2013 cu suma de 36 mii lei, la capitolul 85.01 „Comunicaţii”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională, la solicitarea ordonatorului principal de credite.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 decembrie 2013.

Nr. 1.109.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Gabriel Leahu în funcţia publică de secretar general al Ministerului Educaţiei Naţionale

 

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 181/2013, prin care se propune numirea în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici a candidatului admis în urma concursului susţinut în data de 9 decembrie 2013,

în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 12 lit. b), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gabriel Leahu se numeşte în funcţia publică de secretar general al Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art. 2. - La data prevăzută ia art. 1 încetează aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 36/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Educaţiei Naţionale de către domnul Gabriel Leahu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 decembrie 2013.

Nr. 490.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Pelmuş Pandelea în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe

 

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 179 din 9 decembrie 2013, prin care se propune numirea în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici a candidatului admis în urma concursului susţinut în data de 4 decembrie 2013,

în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 lit. d), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Pelmuş Pandelea se numeşte în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 207/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar genera! adjunct al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Pelmuş Pandelea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea !, nr. 256 din 8 mai 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 decembrie 2013.

Nr. 491.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 464/2013 privind stabilirea atribuţiilor domnului Rujan Cristinel Ion, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere propunerea ministrului educaţiei naţionale,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Decizia prim-ministrului nr. 464/2013 privind stabilirea atribuţiilor domnului Rujan Cristinel Ion, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 19 noiembrie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Rujan Cristinel Ion, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, atribuţii ce intră în sfera de competenţă a Ministerului Educaţiei Naţionale. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau reprezentantul Ministerului Educaţiei Naţionale la nivelul judeţului unde îşi desfăşoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 decembrie 2013.

Nr. 492.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind transferul în interesul serviciului al domnului Bercean Pamfil din funcţia publică de inspector guvernamental - în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Biroului relaţii internaţionale şi relaţii cu presa al Consiliului Judeţean Maramureş

 

Având în vedere solicitarea Consiliului Judeţean Maramureş, formulată prin Adresa înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/20.320/I.M. din 13 decembrie 2013, precum şi acordul scris al domnului Bercean Pamfil,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 90 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data de 30 decembrie 2013, domnul Bercean Pamfil, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă în interesul serviciului în funcţia de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Biroului relaţii internaţionale şi relaţii cu presa al Consiliului Judeţean Maramureş.

Art. 2. - Numirea domnului Bercean Pamfil în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Biroului relaţii internaţionale şi relaţii cu presa al Consiliului Judeţean Maramureş se face prin ordin al preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 decembrie 2013.

Nr. 493.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud

 

- extras –

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-8 noiembrie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud pentru anul 2012.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud au totalizat 93.789,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 36.189,00 lei şi din donaţii în sumă de 57.600,00 lei.

II. Recomandări:

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2013.

Nr. 13.126.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Brăila

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 6-15 noiembrie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Brăila pentru anul 2012.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Brăila au totalizat 120.206,50 lei şi au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid.

II. Recomandări:

- respectarea permanentă a prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1,969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 21 noiembrie 2013.

Nr. 13.314.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Covasna

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 11-20 noiembrie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Covasna pentru anul 2012.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Covasna au totalizat 82.016,75 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 67.981,00 lei, din donaţii în sumă de 12.000,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 2.035,75 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2013.

Nr. 13.381.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Ucrainenilor din România

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 14-25 octombrie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Ucrainenilor din România pentru anul 2012.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Ucrainenilor din România au totalizat 6.539.885,15 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 1.563,00 lei, din donaţii în sumă de 13.455,60 lei, din subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 6.461.000,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 63.866,55 lei.

De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 4 alin. (4), ale art. 7 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Uniunea Ucrainenilor din România a fost sancţionată conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2013.

Nr. 13.414.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Prahova

 

- extras –

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 11-22 noiembrie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Prahova pentru anul 2012.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Prahova au totalizat 591.198,41 iei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 481.246,00 lei, din donaţii în sumă de 102.750,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 7.202,41 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorate.

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2013.

Nr. 13.427.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ecologist Român - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

- extras –

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 7-16 octombrie 2013 s-ă efectuat controlul finanţării Partidului Ecologist Român - Organizaţia Judeţeană Galaţi pentru anul 2012.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Ecologist Român - Organizaţia Judeţeană Galaţi au totalizat 6.300,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 460,00 lei, din donaţii în sumă de 5.000,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 840,00 lei.

De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare. Pentru acest fapt, Partidul Ecologist Român - Organizaţia Judeţeană Galaţi a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.

II. Recomandări:

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 13.485.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Olt

 

- extras –

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din. Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 13-22 noiembrie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Olt pentru anul 2012.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Olt au totalizat 82.196,01 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 53.543,01 lei, din donaţii în sumă de 24.950,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 3.703,00 lei.

II. Recomandări:

- refacerea în formă autentică a documentelor care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului în care partidul îşi are sediul, precum şi a contractului de subînchiriere a spaţiului pentru unul dintre birourile parlamentare.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 13.486.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Brăila

 

- extras –

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 18-22 noiembrie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Brăila pentru anul 2012.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Brăila au totalizat 50.130,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 3.410,00 lei şi din donaţii în sumă de 46.720,00 lei.

II. Recomandări:

- respectarea permanentă a prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 13.493.