MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 804         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 19 decembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.012. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.497/2008 privind aprobarea Planului naţional de implementare a prevederilor Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai2001, aferent perioadei 2008-2029

 

1.021. - Hotărâre privind aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2013. 5 septembrie 2013 şi 23 septembrie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordai de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 

1.024. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului”

 

1.035. - Hotărâre privind aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul asistenţei şi protecţiei consulare, semnat la Chişinău la 13 septembrie 2012

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.497/2008 privind aprobarea Planului naţional de implementare a prevederilor Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008-2029

 

Având în vedere prevederile art. 7 din Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, ratificată prin Legea nr. 261/2004,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2010 pentru ratificarea amendamentelor la anexele A, B şi C la Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 şi SC-4/18 cu ocazia celei dea patra reuniuni a Conferinţei părţilor, care a avut loc la Geneva, 4-8 mai 2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -  Hotărârea Guvernului nr. 1.497/2008 privind aprobarea Planului naţional de implementare a prevederilor Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008-2029, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă Planul naţional de implementare a prevederilor Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, denumit în continuare Plan naţional de implementare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

2. La articolul 2, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins: Articolul 2

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, autoritatea publică centrală pentru economie, autoritatea publică centrală pentru finanţe, autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală, autoritatea publică centrală pentru transporturi, autoritatea publică centrală pentru sănătate, autoritatea publică centrală pentru muncă, familie , protecţie socială şi persoane vârstnice şi autorităţile administraţiei publice locale iau măsurile necesare pentru realizarea acţiunilor prevăzute în Planul naţional de implementare.

................................................................................................................

(3) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului centralizează informaţiile referitoare la stadiul realizării acţiunilor prevăzute în Planul naţional de implementare şi transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, până la data de 1 august 2014 şi apoi la fiecare 4 ani, un raport conform formatului impus de către Conferinţa părţilor.

3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

p. Ministrul delegat pentru energie,

Mihai Adrian Albulescu,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013

Nr. 1.012.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.497/2008)

 

PLANUL NAŢIONAL DE IMPLEMENTARE

a prevederilor Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

 

România a ratificat Convenţia adoptată la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi prin Legea nr. 261/2004 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 15 iulie 2004), denumită în continuare Convenţia de la Stockholm, fapt ce dovedeşte angajarea Guvernului României în alinierea la măsurile promovate la nivel internaţional în domeniul poluanţilor organici persistenţi.

Poluanţii organici persistenţi, denumiţi în continuare POP, au proprietăţi toxice, rezistă la degradare, se bioacumulează şi sunt transportaţi pe calea aerului, apei şi prin intermediul speciilor migratoare dincolo de graniţele naţionale, depozitându-se departe de locul lor de emisie şi acumulându-se în ecosisteme terestre şi acvatice. Emisiile acestor poluanţi pot produce efecte dăunătoare asupra sănătăţii umane şi mediului.

 

Capitolul II

Planul naţional de implementare

 

1. Cadrul general

Obiectivul general al Planului naţional de implementare este stabilirea unui set de acţiuni care trebuie întreprinse în vederea atingerii obiectivelor-cheie pentru implementarea prevederilor Convenţiei de la Stockholm. În conformitate cu obligaţiile prevăzute în Convenţie s-au identificat patru tipuri de obiective specifice:

a) stoparea producerii şi utilizării substanţelor POP (anexa A la Convenţia de la Stockholm);

b) restricţionarea utilizării substanţelor POP (anexa B la Convenţia de la Stockholm);

c) reducerea emisiilor neintenţionate de substanţe POP incluse în anexa C la Convenţie;

d) reducerea sau eliminarea deşeurilor şi stocurilor de deşeuri care conţin substanţe POP.

Luând în considerare obiectivele specifice sus-menţionate, precum şi considerând noile substanţe POP listate în Convenţie, s-au definit 8 obiective-cheie, şi anume:

a) eliminarea bromodifenil eterilor (PBDE) din fluxurile de deşeuri;

b) reducerea riscului privind acidul sulfonic perfluorooctanic (PFOS), sărurile acestuia şi fluorura de sulfonil perfluorooctanică (PFOSF);

c) eliminarea echipamentelor cu conţinut de bifenili policloruraţi (PCBs);

d) reducerea emisiilor neintenţionate de POP;

e) îmbunătăţirea performanţelor privind protecţia mediului în sectorul agricol;

f) remedierea solurilor contaminate cu POP (inclusiv solurile cu poluare istorică);

g) informarea şi conştientizarea publicului;

h) cercetare şi dezvoltare.

2. Obiectivele şi acţiunile Planului naţional de implementare

 

Obiectiv-cheie

Grupe de acţiuni

Autoritatea responsabilă

Termen de realizare

Obiectiv-cheie 1: Eliminarea bromodifenil eterilor din fluxurile de deşeuri

1.1. Înregistrarea, după caz, pentru excepţiile specifice prevăzute în Convenţia de la Stockholm, aferente bromodifenil eterilor, conform procedurii stabilite de către Conferinţa părţilor

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

2015

1.2. Stabilirea şi implementarea măsurilor pentru identificarea tehnicilor de separare pentru materialele care conţin bromodifenil eteri

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Operatori economici

2015

1.3. Stabilirea şi implementarea măsurilor pentru stoparea reciclării articolelor care conţin bromodifenil eteri după implementarea tehnicilor de identificare şi separare a deşeurilor

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului Operatori economici

2015

1.4. Stabilirea şi implementarea măsurilor pentru gestionarea într-un mod ecologic raţional a materialelor care conţin bromodifenil eteri atunci când tehnicile de identificare şi separare a deşeurilor nu sunt disponibile

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului Operatori economici

2015

1.5. Stabilirea şi implementarea de măsuri pentru gestionarea deşeurilor care conţin bromodifenili eteri, inclusiv a produselor şi articolelor după ce devin deşeuri, în conformitate cu art. 6 paragraful 1 lit. d) din Convenţia de la Stockholm

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului

2015

1.6. Echiparea şi instruirea autorităţilor competente implicate (de exemplu, autorităţile vamale) pentru a le permite controlul şi, după caz, interceptarea transferurilor de deşeuri care conţin bromodifenili

eteri

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale de inspecţie şi

control în domeniul protecţiei mediului

2015

1.7. Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă în care există instalaţii unde articolele şi deşeurile potenţial contaminate cu bromodifenil eteri sunt tratate, reciclate, recuperate sau eliminate

Operatori economici

Permanent

1.8. Implementarea măsurilor pentru controlul modului de asigurare a securităţii şi de protecţie a sănătăţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă în care sunt prezente instalaţii unde articolele şi deşeurile potenţial contaminate cu bromodifenil eteri sunt tratate, reciclate, recuperate sau eliminate

Autoritatea publică centrală pentru muncă, familie, protecţie socială şi persoane vârstnice şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa Autoritatea publică centrală pentru sănătate şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa

Permanent

1.9. Implementarea ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile specifice bromodifenil eterilor, elaborate de către grupurile de experţi ai Convenţiei de la Stockholm

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului Operatori economici

Permanent până în 2020

1.10. Evaluarea şi stabilirea oricăror măsuri de amenajare şi punere în siguranţă a depozitelor de materiale care conţin bromodifenili eteri sau, după caz, de remediere a amplasamentelor unde au fost depozitate materiale care conţin bromodifenili eteri

Autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului Operatori economici

Permanent până în 2020

Obiectiv-cheie 2: Reducerea riscului privind PFOS-ul, sărurile acestuia şi PFOSF

2.1. Înregistrarea, după caz, pentru scopurile acceptabile şi pentru excepţiile specifice prevăzute în Convenţie, aferente PFOS-ului, sărurilor acestuia şi PFOSF, conform procedurii stabilite de către Conferinţa părţilor

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

2015

2.2. Implementarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de mediu pentru deşeurile care conţin PFOS, rezultate din producţia şi utilizările industriale pentru care există excepţii specifice sau scopuri acceptabile

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului Autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului Operatori economici

2015

2.3. Implementarea de măsuri pentru depozitarea în siguranţă a deşeurilor care conţin PFOS în cazul în care tehnologiile de distrugere nu sunt disponibile

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului Autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului Operatori economici

2015

2.4. Realizarea unui inventar privind existenţa depozitelor de deşeuri rezultate din producţia şi utilizările industriale ale PFOS

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului

2015

2.5. Investigarea depozitelor unde deşeurile provenite de la producătorii şi utilizatorii industriali de PFOS (hârtie, covoare, textile, placarea cu crom şi alte industrii care utilizează PFOS) au fost stocate, precum şi a rezervoarelor de apă potabilă aflate în vecinătatea acestor depozite

Autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului Autorităţile administraţiei publice locale

2015

2.6. Monitorizarea resursei de apă de suprafaţă din aval de depozitele de deşeuri rezultate din producţia şi utilizările industriale ale PFOS, în vederea identificării eventualei prezenţe a PFOS în resursa de apă de suprafaţă

Administraţia Naţională „Apele Române“

2015, după finalizarea acţiunii de la pct. 2.4

2.7. Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă unde există instalaţii care produc sau utilizează PFOS

Operatori economici

Permanent

2.8. Implementarea măsurilor pentru controlul modului de asigurare a securităţii şi de protecţie a sănătăţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă unde sunt prezente instalaţii care produc sau utilizează PFOS

Autoritatea publică centrală pentru muncă, familie, protecţie socială şi persoane vârstnice şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa

Autoritatea publică centrală pentru sănătate şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa

Permanent

2.9. Stabilirea şi implementarea de măsuri pentru stoparea utilizării nămolurilor contaminate cu PFOS ca biosolid pe suprafeţele agricole sau alte soluri

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului Autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului Operatori economici

2015

2.10. Stabilirea şi implementarea de măsuri pentru sistarea utilizării PFOS în aplicaţii deschise (de exemplu, hârtie impregnată/suprafaţă modificată, insecticide, covoare, textile, piele, mobilă, detergenţi)

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Operatori economici

2015

2.11. Promovarea utilizării de substanţe alternative pentru PFOS în aplicaţiile deschise

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului Operatori economici

2015

2.12. Implementarea măsurilor de utilizare a sistemelor în circuit închis atunci când PFOS este utilizat în aplicaţiile industriale

Autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului Operatori economici

2015

2.13. Implementarea măsurilor pentru identificarea şi eliminarea stocurilor care conţin PFOS (de exemplu, spume pentru stingerea incendiului, covoare etc.)

Operatori economici Autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului

2015

2.14. Implementarea măsurilor de sistare a reciclării covoarelor care conţin PFOS

Autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului Operatori economici

2015

2.15. Stabilirea şi implementarea de măsuri pentru sistarea depozitării materialelor identificate ca având în compoziţie PFOS (de exemplu, în special covoare, mobilă şi textile) în depozite de deşeuri şi pentru stocarea acestora doar în scopul eliminării corespunzătoare

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului Operatori economici

2015

3.1. Actualizarea periodică a inventarelor de echipamente cu conţinut de PCBs aflate în funcţiune/scoase din uz

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului Operatori economici

Permanent până în 2029

 

Obiectiv-cheie 3: Eliminarea echipamentelor cu conţinut de PCBs

 

 

3.2. Înlocuirea treptată a echipamentelor cu conţinut de PCBs aflate în exploatare

Operatori economici Autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului

Permanent până în 2025

3.3. Continuarea acţiunii de eliminare a echipamentelor cu conţinut de PCBs scoase din uz

Operatori economici Autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului

2015

3.4. Identificarea utilizării PCBs în aplicaţii deschise (construcţii, etanşări şi pardoseli) şi sistarea utilizării

Autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului Operatori economici

Permanent până în 2029

3.5. Stimularea operatorilor economici în vederea eliminării echipamentelor electrice cu PCBs

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului

Permanent până în 2029

Obiectiv-cheie 4: Reducerea

Emisiilor neintenţionate de POP

4.1. Promovarea utilizării unor combustibili industriali şi casnici alternativi, precum şi a unor carburanţi „mai curaţi“

Autoritatea publică centrală pentru economie şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului

Permanent până în 2029

4.2. Stabilirea şi implementarea de măsuri în vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice şi încurajarea producerii oricărui tip de energie regenerabilă

Autoritatea publică centrală pentru economie şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Autorităţile administraţiei publice locale

Permanent până în 2029

4.3. Promovarea utilizării unor vehicule care să corespundă normelor tehnice ale UE

Autoritatea publică centrală pentru transporturi şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa

Permanent până în 2029

4.4. Promovarea utilizării unor vehicule „curate“

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului

Permanent până în 2029

4.5. Elaborarea de strategii şi reglementări specifice de dezvoltare şi armonizare a activităţilor de transport

Autoritatea publică centrală pentru transporturi şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa

Permanent până în 2029

4.6. Promovarea tehnologiilor BAT/BEP specifice tuturor categoriilor de surse de POP pentru reducerea poluării atmosferice

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului Operatori economici

Permanent

4.7. Inventarierea şi monitorizarea periodică a emisiilor neintenţionate de POP

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Operatori economici

Permanent până în 2029

Obiectiv-cheie 5: Îmbunătăţirea performanţelor privind protecţia mediului în sectorul agricol

5.1. Promovarea utilizării durabile a produselor pentru protecţia plantelor care prezintă risc scăzut pentru sănătate şi mediu

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Autoritatea publică centrală pentru sănătate şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Permanent până în 2029

5.2. Implementarea de măsuri pentru gestionarea şi utilizarea durabilă a produselor pentru protecţia plantelor existente pe piaţă în prezent pe solurile agricole

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia Naţională Fitosanitară

Permanent până în 2029

Obiectiv-cheie 6: Remedierea solurilor contaminate cu POP (inclusiv solurile cu poluare istorică)

6.1. Inventarierea permanentă a solurilor contaminate/potenţial contaminate cu POP, inclusiv a solurilor cu poluare istorică

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului Operatori economici

Permanent până în 2029

6.2. Prioritizarea remedierii solurilor contaminate cu POP inventariate, pe baza evaluării riscului asupra sănătăţii umane şi mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului Operatori economici

Permanent până în 2029

6.3. Derularea de activităţi de remediere în cazul solurilor contaminate cu POP, în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte“, în vederea reducerii riscului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului Operatori economici

Permanent până în 2029

6.4. Monitorizarea permanentă a solurilor contaminate cu POP şi a solurilor remediate

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului Operatori economici

Permanent până în 2029

Obiectiv-cheie 7: Informarea şi conştientizarea publicului

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Informarea şi conştientizarea permanentă a autorităţilor, operatorilor economici şi a publicului asupra efectelor nocive ale POP asupra mediului şi sănătăţii umane

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Autoritatea publică centrală pentru sănătate şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Autorităţile publice teritoriale pentru

protecţia mediului ONG-uri

Permanent până în 2029

7.2. Încurajarea/Stimularea operatorilor economici pentru utilizarea substanţelor alternative pentru POP

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa

Permanent până în 2029

7.3. Promovarea şi facilitarea creşterii conştientizării privind posibilul efect asupra sănătăţii umane şi a mediului al materialelor care conţin bromodifenil eteri aflate în uz (de exemplu, mobilă, covoare sau saltele cu suprafaţă din material reciclabil care conţine bromodifenil eteri)

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Autoritatea publică centrală pentru sănătate şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa ONG-uri

Permanent până în 2029

7.4. Schimbul de informaţie şi experienţă cu privire la gestionarea într-un mod ecologic raţional şi eliminarea articolelor şi deşeurilor care conţin bromodifenil eteri

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Autoritatea publică centrală pentru sănătate şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa Operatori economici

Permanent până în 2029

7.5. Promovarea şi implementarea tehnicilor analitice şi a tehnologiilor specifice pentru identificarea şi eliminarea bromodifenil eterilor

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Operatori economici

Permanent până în 2029

7.6. Creşterea conştientizării publicului cu privire la efectele asupra sănătăţii umane şi a mediului ale PFOS, oferirea de instruiri profesioniştilor cu privire la colectarea, stocarea şi eliminarea deşeurilor care conţin PFOS

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Autoritatea publică centrală pentru sănătate şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Operatori economici

Permanent până în 2029

7.7. Creşterea conştientizării fermierilor cu privire la managementul durabil şi utilizarea produselor pentru protecţia plantelor permise pe piaţă

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Permanent până în 2029

7.8. Facilitarea unui schimb de informaţii privind gestionarea şi remedierea solurilor contaminate cu POP

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului Operatori economici ONG-uri

Permanent până în 2029

Obiectiv-cheie 8: Cercetare şi dezvoltare

8.1. Studiu privind evaluarea la nivel naţional a efectelor POP asupra sănătăţii umane şi mediului

Prestatorul contractat de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului

Periodic până în 2029

8.2. Studiu privind evaluarea nivelului de POP în produse, articole şi deşeuri (în special P-BDE şi PFOS), respectiv evaluarea contaminării materialelor incluse în fluxul de reciclare de către materialele care

Prestatorul contractat de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului

2015

8.3. Studiu privind evaluarea pe termen lung a comportării bromodifenil eterilor în depozitele de deşeuri, soarta şi riscul pentru mediu a emisiilor de bromodifenil eteri din depozitele de deşeuri

Prestatorul contractat de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului

2020

8.4. Studiu privind evaluarea practicilor industriale curente şi istorice de gestionare a nămolului cu potenţial conţinut de POP

Prestatorul contractat de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului

2020

8.5. Studiu privind evaluarea costurilor gestionării şi remedierii solurilor contaminate cu POP

Prestatorul contractat de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului

2020

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2013, 5 septembrie 2013 şi 23 septembrie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -  Se aprobă Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 27 august 2013, 5 septembrie 2013 şi 23 septembrie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin

Legea nr. 170/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013

Nr. 1.021.


*) Traducere.

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Asociaţia Internaţională de Dezvoltare

 

Clădirea UTI, etaj

 Str. Vasile Lascăr nr. 31

Sectorul 2, 020492

Bucureşti, România

Tel: (+4)021-201-0311

Fax: (+4)021-201-0338

 

5 septembrie 2013

 

Excelenţei Sale,

Daniel Chiţoiu

viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

Bucureşti, România

 

Stimate Domnule Ministru,

 

Ref: Proiectul pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură

(MAKIS) (Împrumutul RO 4758) P086949

Graficul de rambursare revizuit

 

Ne referim la Acordul de împrumut pentru proiectul menţionat mai sus dintre România (Împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), datat 28 ianuarie 2005, după cum a fost amendat.

După cum cunoaşteţi, proiectul la care se face referire mai sus pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură (MAKIS) s-a închis la 25 martie 2013 şi cu referire la corespondenţa noastră anterioară, datată 27 august 2013, cu privire la închiderea contului împrumutului, ataşăm prezentei graficul de amortizare revizuit.

Ataşăm prezentei un grafic revizuit al datelor şi sumelor care urmează a fi plătite în cadrul Acordului de împrumut pentru Împrumutul nr. 4.758-RO. Acest grafic prevalează asupra sumelor conţinute în anexa 3 la Acordul de împrumut menţionat şi reflectă anularea a 6.7 milioane euro din împrumut cu începere din 6 iulie 2012, fapt confirmat către dumneavoastră prin scrisoarea noastră datată 25 septembrie 2012.

În conformitate cu prevederile aplicabile ale secţiunii 6.01 din Condiţiile generale, suma anulat ă a fost aplicată pro rata la câteva tranşe ale principalului aceluiaşi împrumut, care au scadenţa după data anulării.

Vom fi recunoscători dacă ne veţi confirma primirea graficului revizuit ataşat.

 

Cu stimă,

Elisabetta Capannelli,

director de ţară

 

Biroul Băncii Mondiale, România

 

Cc: E.S. Daniel Constantin, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale

 

Bucureşti, România

Doamnei Boni Florinela Cucu,

director general, Ministerul Finanţelor Publice

 

Bucureşti, România

Doamnei Simona Steriu,

director UMP

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Bucureşti, România

 

Domnului Frank Heemskerk,

director executiv

Banca Mondială

 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Grafic de amortizare

Data/ora: 05/09/2013

Pagini: 1

Sume în EUR

 

Ţara                  RO-România

Împrumutat      8000008817 - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

Împrumut Nr.: BIRD-47580

Tranşe agregate: Nu

Subîmprumut Nr.: 47580-001

CoC: EUR

Data EOP: 05/09/2013

Prima dată de scadenţă: 15/04/2010

Ultima dată de scadenţă: 15/10/2021

 

 

Data scadenţei

Iniţială

Ajustare totală

Scadenţa revizuită

15/04/2010

1.725.000,00

-33.333,33

1.691.666,67

15/10/2010

1.725.000,00

-33.333,33

1.691.666,67

15/04/2011

1.725.000,00

-33.333,33

1.691.666,67

15/10/2011

1.725.000,00

-33.333,33

1.691.666,67

15/04/2012

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

15/10/2012

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

15/04/2013

1.725.000,00

-580.555,55

1.144.444,45

15/10/2013

1.725.000,00

-580.555,55

1.144.444,45

15/04/2014

1.725.000,00

-784.166,97

940.833,03

15/10/2014

1.725.000,00

-784.166,97

940.833,03

15/04/2015

1.725.000,00

-784.166,97

940.833,03

15/10/2015

1.725.000,00

-784.166,97

940.833,03

15/04/2016

1.725.000,00

-784.166,97

940.833,03

15/10/2016

1.725.000,00

-784.166,97

940.833,03

15/04/2017

1.725.000,00

-784.166,97

940.833,03

15/10/2017

1.725.000,00

-784.166,97

940.833,03

15/04/2018

1.725.000,00

-784.166,97

940.833,03

15/10/2018

1.725.000,00

-784.166,97

940.833,03

15/04/2019

1.725.000,00

-784.166,97

940.833,03

15/10/2019

1.725.000,00

-784.166,97

940.833,03

15/04/2020

1.725.000,00

-784.166,97

940.833,03

15/10/2020

1.725.000,00

-784.166,97

940.833,03

15/04/2021

1.725.000,00

-784.166,97

940.833,03

15/10/2021

1.725.000,00

-784.167,19

940.833,03

Total:

41.400.000,00

-14.257.782,82

27.142.217,18

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

CABINET MINISTRU

 

23 septembrie 2013

 

Biroul Băncii Mondiale în România

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

Doamna Elisabetta Capannelli, director de ţară

 

Ref: Proiectul pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură (MAKIS)

(Împrumutul RO 4758)

 

Dragă Doamnă Capannelli,

Dorim să confirmăm primirea scrisorilor BIRD datate (i) 27 august 2013 privind închiderea contului împrumutului pentru Proiectul rubricat şi anularea sumei netrase de 3.257.782,82 euro cu data de 19 august 2013; şi (ii) 5 septembrie 2013 cu privire la graficul de amortizare revizuit în urma anulării menţionate mai sus.

 

Al dumneavoastră sincer,

Daniel Chiţoiu

viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Asociaţia Internaţională de Dezvoltare

Clădirea UTI, etaj 6

Str. Vasile Lascăr nr. 31

Sectorul 2, 020492

Bucureşti, România

Tel: (+4)021-201-0311

Fax: (+4)021-201-0338

 

27 august 2013

 

Excelenţei Sale,

Daniel Chiţoiu

viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

Bucureşti, România

 

Stimate Domnule Ministru,

 

Ref: Proiectul pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură (MAKIS) (Împrumutul RO 4758) P086949

Anulare şi închiderea contului

 

Ne referim la Acordul de împrumut pentru proiectul menţionat mai sus dintre România (Împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), datat 28 ianuarie 2005, după cum a fost amendat.

După cum cunoaşteţi, proiectul la care se face referire mai sus, pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură (MAKIS), s-a închis la 25 mart ie 2013 şi data-limită de transmitere a aplicaţiilor a fost 25 iulie 2013. Ultima tranzacţie a fost înregistrată în data de 19 august 2013, astfel încât, în conformitate cu secţiunea 7.03 din Condiţiile generale, Banca anulează cu data de 19 august 2013 suma netrasă din împrumut de trei milioane două sute cincizeci şi şapte de mii şapte sute optzeci şi doi euro şi 82 eurocenţi (3.257.782,82 euro).

Cu această anulare, împrumutul a fost închis.

 

Cu stimă,

Elisabetta Capannelli,

director de ţară

 

Biroul Băncii Mondiale, România

 

Cc: E.S. Daniel Constantin, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale

 

Bucureşti, România

Doamnei Boni Florinela Cucu,

director general, Ministerul Finanţelor Publice

 

Bucureşti, România

Doamnei Simona Steriu,

director UMP

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Bucureşti, România

Domnului Frank Heemskerk,

director executiv,

Banca Mondială

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului“

 

În temeiul art. . 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. . a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 11 lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului“, judeţul Bihor, prevăzuţi în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii menţionat la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională -FEDR“, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii public e aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013

Nr. 1.024.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului“

 

Titular: Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Proiecte de Infrastructurǎ şi Investiţii Străine

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj

Amplasament: judeţul Bihor

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

 

30.064*

mii lei

(1 euro = 4,4143 lei/1 aprilie 2013),

 

 

 

din care C+M:

 

25.951

mii lei

 

 

 

 

Durata de realizare a investiţiei

luni

24

 

Eşalonarea investiţiei

INV

 

 

 

C+M

 

 

- Anul I

mii lei

10.000

 

 

 

8.000

 

- Anul II

mii lei

20.064

 

 

 

17.951

 

Capacităţi:

 

UM

 

- Lungime totală pasaj cu rampe

 

m

630,98

- lăţime totală pasaj

 

m

15,73

din care: - lăţime parte carosabilă

 

m

2 x 3,90

- lăţime totală rampe

 

m

16,78

din care: - lăţime parte carosabilă

 

m

2 x 3,50

- bretele de acces şi benzi de accelerare-decelerare

 

m

1.625,65

- zid de sprijin tip „L“

 

m

120,50

- intersecţii

 

buc.

4

din care: - tip giraţie

 

buc.

3

- tip „T“

 

buc.

1


* Nu necesită achiziţie de terenuri.

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic, conform Normativului P 100-1/2006.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, capitolul 84.01 „Transporturi“, titlu 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR“, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul asistenţei şi protecţiei consulare, semnat la Chişinău la 13 septembrie 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul asistenţei şi protecţiei consulare, semnat la Chişinău la 13 septembrie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013

Nr. 1.035.

 

ACORD

dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul asistenţei şi protecţiei consulare

 

Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova (numite în continuare părţi),

în dorinţa de a promova în continuare relaţiile de cooperare dintre cele două state, în concordanţă cu principiile de drept european şi internaţional,

împărtăşind voinţa comună de a identifica şi sprijini noi forme de cooperare, în vederea intensificării relaţiilor de cooperare în toate domeniile,

având în vedere prevederile articolului 46 al Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice şi ale articolului 8 al Convenţiei de la Viena privind relaţiile consulare, la care atât România, cât şi Republica Moldova sunt părţi,

au convenit după cum urmează:

Art. 1. - Ministerul Afacerilor Externe al României, prin intermediul misiunii diplomatice din Republica Araba Siriană, va acorda, în baza principiului reprezentării, cetăţenilor Republicii Moldova, aflaţi pe teritoriul Republicii Arabe Siriene şi care nu beneficiază de o altă formă de reprezentare, asistenţă şi protecţie consulară.

De prevederile prezentului acord vor beneficia şi membrii de familie ai cetăţenilor Republicii Moldova, respectiv soţul sau soţia şi descendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenie, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se află în întreţinerea cetăţeanului Republicii Moldova, precum şi cei ai soţului/soţiei.

Art. 2. - Reprezentarea presupune acordarea de asistenţă şi protecţie consulară cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi pe teritoriul Republicii Arabe Siriene, în regiuni afectate de situaţii de criză.

Prin „criză“ se înţelege orice incident major de natură a avea repercusiuni imediate şi inevitabile asupra vieţii şi integrităţii fizice a unui număr semnificativ de cetăţeni aflaţi pe teritoriul unui alt stat (cum ar fi: calamităţi, dezastre naturale, război civil, atentate teroriste, alte situaţii de urgenţă sau alt e evenimente similare).

Art. 3. - Solicitarea de acordare, în baza principiului reprezentării, a asistenţei şi protecţiei consulare este transmisă de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene din Republica Moldova, pe canale diplomatice, specificându-se domeniile concrete în care reprezentarea este necesară, precum şi modalităţile şi limitele acestei reprezentări.

Ministerul Afacerilor Externe din România va proceda la o evaluare, de la caz la caz, a capacităţii financiare, administrative şi logistice în vederea acordării asistenţei şi protecţiei consulare solicitate.

După primirea consimţământului Ministerului Afacerilor Externe din România în ceea ce priveşte acordarea asistenţei şi protecţiei consulare solicitate, oricare dintre cele două părţi va întreprinde demersurile necesare pentru obţinerea consimţământului prealabil al autorităţilor Republicii Arabe Siriene în concordanţă cu prevederile articolului 46 al Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice şi ale articolului 8 al Convenţiei de la Viena privind relaţiile consulare.

Art. 4. - Prezentul acord poate fi modificat prin acordul scris al părţilor. Modificările vor intra în vigoare la data semnării sau, după caz, la data efectuării schimbului de note verbale.

Art. 5. - Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor prevăzute de legislaţiile lor naţionale pentru intrarea în vigoare a prezentului acord şi se va aplica provizoriu de la data semnării. Prezentul acord rămâne în vigoare pe durata menţinerii situaţiei de criză din Siria, părţile urmând să constate, pe cale diplomatică, încetarea valabilităţii acordului.

 

Semnat la Chişinău la 13 septembrie 2012.

 

Pentru Ministerul Afacerilor Externe al României,

Titus Corlăţean

Pentru Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova,

Iurie Leancă