MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 786         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 16 decembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

985. - Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonoma de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 

995. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea „Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 

996. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Şantierul Naval Mangalia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.

 

998. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 191/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

392. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificaţie pe teritoriul României

 

1.503/1.009. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 

2.011. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea formularului „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” prevăzut în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 şi art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2013, al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013

Nr. 985.

 

ANEXĂ

 

Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013


 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri rectificare BVC 2013

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

277.667,33

 

1

 

Venituri din exploatare:

2

259.755,55

 

1a)

 

vânzări imobile OUG 15/2013-OUG 101/2011

2 bis

42.085,60

 

2

 

Venituri financiare

3

17.911,78

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

349.625,87

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

333.867,87

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

148.258,95

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

13.701,29

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din cere:

9

69.287,06

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

52.706,34

 

 

 

C2

bonusuri

11

1.054,13

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

9,13

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0,00

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului ce mandat

14

359,99

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

15.157,47

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

102.619,74

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

15.758,83

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

13

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

-71.958,54

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

0,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT: din care:

21

0,00

 

1

 

Rezerve legala

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

0,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22 23. 24, 25 şi 26.

27

0,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integrei sau majoritar de stat, din care:

23

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, cupa caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CI ICLTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, d h care

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privirii prestări de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

34.904,29

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

1.000,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

22182,18

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

2.306,00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

2.301,00

 

3

 

cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

53.760,68

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

45

52.706,68

 

 

b)

bonusuri

47

1.054,34

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rc.46/Rd.44)/12*1000

48

1.908,82

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1.947,00

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

120.672,46

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. l/Rd. 44*ICP)

51

120.672,46

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd.1) x 1.000

53

1.259,15

 

10

 

Plăti restante, în preturi curente

54

 

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

84.990,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea „Complexul Energetic Hunedoara“ - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea „Complexul Energetic Hunedoara“ - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea „Complexul Energetic Hunedoara“ - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare al veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul delegat pentru energie,

Mihai Adrian Albulescu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013

Nr. 995.

 

ANEXĂ

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Societatea „Complexul Energetic Hunedoara“ - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013


 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2013 BVC rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

1.110.115

 

1

 

Venituri din exploatare

2

1.044.697

 

2

 

Venituri financiare

3

65.418

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

1.290.018

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din tare:

6

1.234.563

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

829.557

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte

8

14.505

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

254.377

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

163.610

 

 

 

C2

bonusuri

11

22.637

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

6.311

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

5.040

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

343

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

60.976

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

137.124

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

55.455

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

-179.903

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

 

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor,comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd 22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

228.766

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

228.766

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

6.829

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

4.037

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

186 247

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

163.610

 

 

b)

bonusuri

47

22 637

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

3377

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

3.845

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei,persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

259

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

51

 

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

1.162

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

202.246

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

148.650

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Şantierul Naval Mangalia“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Şantierul Naval Mangalia“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013

Nr. 996.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Societatea Comercială „Şantierul Naval Mangalia“ - S.A.

Sediul/Adresa: Intrarea Portului nr. 1, Mangalia

Cod unic de înregistrare: RO 14325290

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013


 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (2013)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

3.067

 

1

 

Venituri din exploatare

2

3.066

 

2

 

Venituri financiare

3

1

 

3

 

Venituri extraordinare

4

-

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

3.046

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

3.045

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

1.063

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

43

 

 

C.

cheltuieli cu personalul , din care:

9

1.017

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

581

 

 

 

C2

bonusuri

11

51

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

57

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

90

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

238

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

933

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

1

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

-

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

21

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

-

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

21

 

1

 

 

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

21

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor,comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

-

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

 

 

 

«)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

45

 

 

 

 

nr. salariaţi nucleu cf. OUG 95

43a

8

 

 

 

 

nr. salariaţi diferenţa

43b

37

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

45

 

 

 

 

nr. salariaţi nucleu cf. OUG 95

44a

8

 

 

 

 

nr. salariaţi diferenţa

44b

37

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

632

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

581

 

 

b)

tonusuri

47

51

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44b)/12*1000

48

1.309

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd.45/Rd.44b)/12*1000

49

1.423

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44b)

50

77

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

-

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

993

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

14.077

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

626

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 191/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 191/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 25 aprilie 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013

Nr. 998.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 11672708

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013


 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC rectificat an 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE [Rd.1 = Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

55.579

 

1

 

Venituri din exploatare

2

55.333

 

2

 

Venituri financiare

3

246

 

3

 

Venituri extraordinara

4

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 = Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

54.360

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

54.060

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

13.424

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

2.933

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

34.715

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

24.537

 

 

 

C2

bonusuri

11

3.229

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

126

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

6.823

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

2.988

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

300

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

1.219

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

195

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUIPE PROFIT, din care:

21

1.024

 

1

 

Rezerve legale

22

51

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute da lege

23

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0

 

6

 

Praf tul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

973

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

0

 

8

 

Minim im 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

827

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Ka.22 - Wd.2y se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie da finanţare

31

146

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

2.524

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

2.524

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

314

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

1.534

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

97

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

9

 

 

e)

alte cheltuieli

38

570

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

4.396

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

450

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

40bis

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

4.396

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

1.265

 

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

1.265

 

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

 

 

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

24.537

 

 

 

b)

bonusuri

47

3.229

 

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

1.616

 

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1.829

 

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

43.936

 

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

43.936

 

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

0

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

978

 

 

10

 

Plăţi restante, în preturi curente

54

0

 

 

11

 

Creanţe restante, în preturi curente

55

129

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificaţie pe teritoriul României

 

Având în vedere prevederile art. 8, 18 şi ale art. 20 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificaţie pe teritoriul României.

Art. 2. -  În sensul prezentului ordin următorii termeni se definesc astfel:

– produs de panificaţie - produsul - pâine, cornuri, chifle, batoane, minibaghete, franzeluţe, împletituri etc. - obţinut prin frământarea, fermentarea şi coacerea în condiţii adecvate a diferitelor sortimente de făină, utilizate singure ori în amestec, cu ap ă potabilă, drojdie şi/sau culturi acidolactice, cu ori fără sare iodată, cu sau fără enzime, aditivi alimentari, auxiliari tehnologici, cu sau fără alte adaosuri. Se exceptează de la această definiţie produsele de panificaţie cu umpluturi;

– aditivi alimentari, auxiliari tehnologici - conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari;

– enzimă alimentară - astfel cum este definită în art. 3 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.332/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare şi de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 258/97.

Art. 3. - Nu se admite prezenţa în compoziţia produselor de panificaţie a coloranţilor, cu excepţia E 150 a-d - zaharuri şi melase caramelizate - la pâinea din malţ.

Art. 4. - La comercializarea produselor de panificaţie neambalate pe teritoriul României, operatorii economici sunt obligaţi să afişeze în structurile de vânzare următoarele elemente pentru asigurarea informării corecte, complete şi precise a consumatorilor:

– denumirea produselor;

– denumirea furnizorului;

– cantitatea netă/bucată;

– preţul de vânzare cu amănuntul, exprimat în lei/bucată;

– preţul pe unitatea de măsură, exprimat în lei/kg;

– ingredientele cu efecte alergene cuprinse în anexa nr. 1f) la Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. Informarea se poate face prin înscrierea pe produs, pe un afiş, anunţ sau în orice altă formă - comunicare verbală -, fără risc de confuzie.

Art. 5. - Produsele de panificaţie neambalate sunt scutite de indicarea datei durabilităţii minimale, având în vedere că, prin natura lor, sunt comercializate în 24 de ore de la fabricaţie.

Art. 6. - (1) Produsele de panificaţie ambalate trebuie să prezinte prin etichetare următoarele elemente pentru asigurarea informării corecte, complete şi precise a consumatorilor:

– denumirea sub care se vinde produsul;

– lista cuprinzând ingredientele;

– cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente;

– cantitatea netă;

– data durabilităţii minimale;

– condiţiile de depozitare sau folosire atunci când acestea necesită indicaţii speciale;

– denumirea sau denumirea comercială şi sediul producătorului ori ale ambalatorului sau ale distribuitorului înregistrat în Uniunea Europeană;

– locul de origine sau de provenienţă dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze confuzii în gândirea consumatorilor cu privire la originea sau provenienţa reală a produsului;

– instrucţiuni de utilizare, atunci când lipsa acestora poate determina o utilizare necorespunzătoare;

– o menţiune care să permită indicarea lotului;

– ingredientele cu efecte alergene cuprinse în anexa nr. 1f) la Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2002, cu modificările şi completările ulterioare; – preţul de vânzare cu amănuntul, exprimat în lei/bucată;

– preţul pe unitatea de măsură, exprimat în lei/kg.

(2) La comercializarea produselor de panificaţie ambalate, operatorii economici sunt obligaţi să afişeze în structurile de vânzare următoarele elemente:

– denumirea sub care se vinde produsul;

– denumirea furnizorului;

– cantitatea netă/bucată;

– preţul de vânzare cu amănuntul, exprimat în lei/bucată;

– preţul pe unitatea de măsură, exprimat în lei/kg.

Art. 7. - (1) Pentru produsele de panificaţie neambalate sunt acceptate scăderi ale cantităţii nete datorate pierderii de umiditate, pe durata de valabilitate, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Pentru produsele de panificaţie provenite din aluaturi precoapte, congelate sau semicongelate, precum şi pentru produsele provenite din ţări membre ale UE sunt acceptate scăderi ale cantităţii nete datorate pierderii de umiditate stabilite de producători sau valabile legal în acele ţări, sarcina probei revenind operatorilor economici care comercializează produsele.

Art. 8. - (1) Produsele de panificaţie se comercializează în unităţi autorizate, cu respectarea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de legislaţia în vigoare. În cazul magazinelor generale, produsele de panificaţie se comercializează în zone de expunere individualizate.

(2) În cazul constatării nerespectării condiţiilor igienico-sanitare la transport, manipulare, depozitare, comercializare, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor informează instituţiile responsabile cu atribuţii în domeniu.

Art. 9. - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor efectuează, lunar şi/sau ori de câte ori se impune, controale pe piaţă.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin,

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 165/2011 pentru stabilirea condiţiilor privind cantitatea netă pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care produc sau comercializează pâine pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 1 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Bogdan Cristian Nica

 

Bucureşti, 12 decembrie 2013

Nr. 392.

 

ANEXĂ

 

SCĂDERI

ale cantităţii nete pentru produsele de panificaţie datorate pierderii de umiditate pe durata de valabilitate

 

Nr. crt.

Cantitatea netă a pâinii (g)

Scădere a cantităţii pentru 24 de ore

Maximum (%)

1.

până în 300 inclusiv

8

2.

301-500

6

3.

501-1.000 inclusiv

4

4.

> 1.000

< 4

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 12.630 din 11 decembrie 2013 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.192 din 10 decembrie 2013 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 117/2013

pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Codificarea medicală a bolilor în spitalele din România se face conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1.

(2) Codificarea procedurilor medicale în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România se face conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011.”

2. La articolul 3, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic sau de recuperare în următoarele secţii din nomenclatorul de secţii spitaliceşti în vigoare: Boli profesionale (1041); Cronici (1061); Îngrijiri paliative (1061_PAL); Geriatrie şi gerontologie (1121); Medicina muncii (1181); Neonatalogie (prematuri) (1222); Neonatalogie (prematuri) aferentă unei maternităţi de gradul III (1222.2); Neonatalogie (prematuri) aferentă unei maternităţi de gradul II (1222.1); Pediatrie (recuperare pediatrică) (1272); Distrofici pediatrie (recuperare pediatrică) (1272.2); Pediatrie (recuperare pediatrică) (1272.1); Pediatrie cronici (1282); Pneumoftiziologie (1301); Pneumoftiziologie pediatrică (1302); Psihiatrie cronici (1333); Psihiatrie cronici (1333.2); Psihiatrie cronici (lungă durată) (1333.1); Recuperare, medicină fizică şi balneologie (1371); Recuperare, medicină fizică şi balneologie copii (1372); Recuperare medicală - cardiovasculară (1383); Recuperare medicală neurologie (1393); Recuperare medicală (1393_REC); Recuperare medicală - ortopedie şi traumatologie (1403); Recuperare medicală - respiratorie (1413); Recuperare neuropsihomotorie (1423); Secţii sanatoriale (1473).”

3. La articolul 9, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Datele necodificate, cu caracter confidenţial, specifice pacientului (numele şi prenumele), nu vor fi transmise.

Datele codificate, cu caracter confidenţial, specifice pacientului (codul numeric personal), vor fi transmise în formă criptată, utilizându-se mecanismul de criptare folosit în sistemul informatic unic integrat (SIUI) pentru generarea CID-lui (Cod de identificare al pacientului).

Datele codificate, cu caracter confidenţial, specifice personalului medical (codul de parafă al medicului curant, codul de parafă al medicului operator), vor fi transmise în formă criptată, utilizându-se mecanismul de criptare furnizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.”

4 . Anexele nr. 2 , 3 , 4, 5 , 6 şi 7 la ordin se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Cristian-Silviu Buşoi

 

Bucureşti, 11 decembrie 2013

Nr. 1.503.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)

 

 

Nota 1

privind situaţiile speciale

 

 

Situaţii speciale

Cod

Suspiciune de accident de muncă

 

1

Suspiciune de boală profesională

 

2

Accident rutier

 

3

Vătămare corporală

 

4

 

Nota 2

privind criteriile de internare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările ulterioare

 

Criterii de internare

Cod

Naştere

1

Urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă

2

Boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare

3

Tratamentul bolnavilor psihic prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital

4

Diagnosticul şi tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu

5

 

Nota 3

privind structura prin care se realizează internarea pacientului

 

Internat prin

Cod

Biroul de internări

1

Camera de gardă

2

Unitate de primire urgenţe

3

Centru de primire urgenţe

4

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr 3 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)

 

INSTRUCŢIUNI

privind completarea formularului Foaie de observaţie clinică generală (FOCG)

 

1. Completarea următoarelor rubrici se face cu litere majuscule: judeţul, localitatea, spitalul, secţia, numele, prenumele şi toate diagnosticele de pe prima pagină.

2. Completarea FOCG se face pe baza următoarelor acte oficiale:

a) buletin de identitate;

b) talon de pensie;

c) certificat de naştere pentru copiii sub 15 ani (care nu au încă buletin de identitate); d)paşaport;

e) permis de conducere.

3. Rubricile se completează şi se codifică astfel:

3.1. Judeţul şi localitatea se referă la spital; completarea codului judeţului se va face alfabetic pe judeţele ţării, codificându-se, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni, cu 01 (judeţul Alba) şi în continuare până la 42 (municipiul Bucureşti).

3.2. Spitalul şi secţia se trec şi se codifică conform nomenclatorului unităţilor sanitare publicat pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii: www.ms.ro, respectiv Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România, cu completările ulterioare. Următoarele structuri se codifică astfel:

 

Nr. crt.

Secţie

Cod

1.

Recuperare medicală

1393_REC

2.

Psihiatrie cronici

1333.2

3.

psihiatrie cronici (lungă durată)

1333.1

4.

Distrofici pediatrie (recuperare pediatrică)

1272.2

5.

Pediatrie (recuperare pediatrică)

1272.1

6.

Neonatologie (prematuri) aferentă unei maternităţi de gradul III

1222.2

7.

Neonatologie (prematuri) aferentă unei maternităţi de gradul 11

1222.1

8.

îngrijiri paliative

1061_PAL

 

3.3. Numărul de înregistrare al FOCG se face după codul unic al spitalului din Registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizarea continuă; numerotarea începe cu 00001 la data de 1 ianuarie a fiecărui an.

3.4. CNP pacient - se completează pe baza unui act oficial menţionat la pct. 2, după cum urmează:

a) pentru cetăţenii români;

b) pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au atribuit de către Ministerul Administraţiei şi Internelor cod numeric personal;

c) pentru cetăţenii statelor membre ale UE/SEE/Elveţia, beneficiari ai formularelor europene, care au atribuit de către Ministerul Administraţiei şi Internelor cod numeric personal.

3.5. Situaţii speciale - se codifică atunci când situaţia o impune conform notei 1 a formularului FOCG.

3.6. Întocmit de - se trece numele medicului care a întocmit FOCG şi se aplică parafa acestuia.

3.7. Internat prin: se codifică conform notei 3 a formularului FOCG.

3.8. Sexul - se completează în căsuţa alăturată litera M (masculin) sau F (feminin).

3.9. Data naşterii - se codifică în căsuţele respective cu 01-31 (zi), 01-12 (lună), 2013 şi în continuare pentru anul calendaristic respectiv.

3.10. Domiciliul legal - judeţul, localitatea, sectorul - pentru municipiul Bucureşti, urban/rural, strada şi numărul etc. se completează pe baza actelor oficiale prevăzute la pct. 2.

3.11. Reşedinţa corespunde cu judeţul, localitatea, sectorul etc. unde locuieşte în prezent persoana spitalizată şi se completează, de asemenea, pe baza actelor oficiale prevăzute la pct. 2.

3.12. Cetăţenia - se bifează în căsuţa corespunzătoare pe baza documentelor de identitate şi se înscrie pentru cetăţenii străini cetăţenia.

3.13. Greutatea la naştere se completează pentru nou-născuţi.

3.14. Greutatea la internare se completează pentru copiii sub un an (0-1 an).

3.15. CNP-ul mamei se completează numai în FOCG a nou-născutului şi a copiilor cu vârsta mai mică de 1 an.

3.16. Număr FOCG al mamei se completează numai în FOCG a nou-născutului şi a copiilor cu vârsta mai mică de 1 an, când mama este internată în acelaşi spital.

3.17. Ocupaţia - se trece în căsuţa alăturată codului ocupaţiei (de la 1 la 8).

3.18. Locul de muncă se completează pe baza dovezii eliberate de unitatea unde este-angajată persoana respectivă.

3.19. Nivelul de instruire - se trece în căsuţa alăturată codul pentru nivelul de instruire (de la 1 la 9),

3.20. Statut asigurat - se completează pe baza documentelor care atestă calitatea de asigurat, după cum urmează:

a) asigurat CNAS - pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie, facultativă, acord internaţional, cârd european, formulare europene;

b) asigurare voluntară - pentru cei care au o asigurare privată;

c) neasigurat - pentru pacienţii care nu au nici asigurare CNAS, nici asigurare voluntară.

3.21. Tip asigurare - se completează numai pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare CNAS, astfel:

a) se bifează „Obligatorie" pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare;

b) se bifează „Asigurare facultativă" pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare;

c) se bifează „Acord internaţional" pentru persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaţionale în domeniul sănătăţii. în absenţa codului numeric personal al pacientului se completează numărul paşaportului;

d) se bifează „Cârd european" pentru cetăţenii străini care prezintă un cârd european de asigurări sociale de sănătate emis de un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European/Elveţia. în baza acestui cârd, persoana respectivă beneficiază de acele servicii medicale care devin necesare în perioada şederii sale în România; în această situaţie se completează şi numărul cârdului în secţiunea Nr. cârd european;

e) se completează „Formulare europene" (E106, E109, E112, E120, E121, Sxxx) pentru cetăţenii străini, pe baza formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. în absenţa codului numeric personal al pacientului se completează numărul paşaportului;

f) Nr. card naţional - se completează pentru cetăţenii români pe baza cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate.

3.22. CAS - se completează pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie şi asigurare facultativă.

3.23. Criteriul de internare - se completează numeric în ordinea prevăzută în Hotărârea Guvernului de aprobare a contractului-cadru conform notei 2 privind criteriile de internare a formularului FOCG.


4. Grupul sangvin, Rh şi alergic la - se completează fie pe baza actelor medicale ale pacientului, fie pe baza investigaţiilor ce se efectuează la internarea în spital.

5. Tipul internării.— se trece In căsuţa alăturată codul tipului de trimitere (de la 1 la 5, respectiv 9), după cum urmează:

1 - fără bilet de internare;

2 - bilet de internare de la medicul de familie (Bl MF);

3 - bilet de internare de la medicul specialist (Bl MS);

4 - transfer interspitalicesc;

5 - internare la cerere;

9 - alte - bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii.

Pentru tipul internării Bl MF (2), Bl MS (3) şi alte (9) se completează seria BI cu seria biletului de internare şi nr. BI cu numărul biletului de internare.

6. Data internării şi externării, ora internării şi externării, numărul zilelor de spitalizare şi numărul de zile de concediu medical acordate la externare se completează în căsuţele corespunzătoare.

7. Diagnosticul de trimitere se completează de medicul de gardă pe baza biletului de trimitere (internare) numai pentru pacienţii care se prezintă la spital cu bilet de trimitere (internare); se notează diagnosticul precizat de medicul care a trimis pacientul pentru a fi spitalizat; diagnosticul de trimitere nu se codifică.

8. Diagnosticul de internare este cel al medicului de gardă al spitalului şi este semnat şi parafat; el se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1.

9. Diagnosticul la 72 de ore este cel al medicului curant, nu se codifică.

10. Diagnosticul la externare se completează şi se codifică de către medicul curant conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011. In caz de transfer intraspitalicesc, comisia de specialitate/consiliul medical din spital va stabili pentru o FOCG un singur diagnostic principal al episodului respectiv de îngrijiri, iar celelalte diagnostice vor fi trecute, dacă este cazul, la diagnostice secundare şi complicaţii.

10.1. Diagnosticul principal are două rânduri, al doilea pentru situaţiile de codificare duală:

10.1.1. În caz de traumatisme şi otrăviri:

a) în primul rând se trece natura acestora (capitolele S, T din clasificarea RO DRG v.1);

b) în al doilea rând se trece cauza externă (capitolele V, W, X, Y din clasificarea RO DRG v.1);

10.1.2. În cazul afecţiunilor notate cu dagger (+) şi asterisc (*}:

a) în primul rând se trece diagnosticul cu (+);

b) în al doilea rând se trece cel cu (*).

10.2. Diagnosticele secundare (complicaţii/comorbidităţi) se înregistrează pentru celelalte afecţiuni, concomitente cu diagnosticul principal, trecându-se exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a fost investigat şi tratat în timpul episodului respectiv de boală; se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011.

 

NOTĂ:

La codificare se va ţine seama de standardele şi reglementările de clasificare şi codificare în vigoare, trecându-se exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a necesitat îngrijiri suplimentare şi/sau monitorizare, a fost investigat şi/sau tratat în timpul episodului respectiv d^e boală.

11. Număr de ore de ventilaţie mecanică - se completează cu numărul de ore de ventilaţie mecanică continuă, cuprins între data, ziua, ora intubării şi data, ziua, ora detubării, calculat astfel:

a) dacă pacientul nu necesită asistarea respiraţiei, numărul de ore de ventilaţie mecanică nu se completează;

b) dacă pacientul necesită asistarea respiraţiei într-un singur episod de ventilaţie mecanică pe durata spitalizării, numărul de ore de ventilaţie mecanică este egal cu durata acestui episod;

c) dacă pacientul necesită asistarea respiraţiei în episoade de ventilaţie mecanică fragmentate pe durata spitalizării, numărul de ore de ventilaţie mecanică este egal cu durata celui mai lung episod.

12. Intervenţia chirurgicală principală, cele concomitente, alte intervenţii chirurgicale: se completează pe baza Registrului protocol operator, trecându-se echipa operatorie, codurile respective, conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011, data şi ora de început şi de sfârşit a acestora.

a) Data şi ora de început se referă la momentul în care pacientul este poziţionat în vederea efectuării procedurii chirurgicale.

b) Data şi ora de sfârşit se referă la momentul în care pacientul părăseşte sala de operaţie/cabinetul de examinare.

'13. Examen citologic, extemporaneu, histopatologic - se trec elementele mai importante ale examenelor respective efectuate în spital.

14. Transfer între secţiile spitalului - se completează de fiecare secţie în care a fost internat şi transferat pacientul.

15. Starea la externare, tipul externării şi decesul intraoperator şi postoperator se completează şi se codifică de medicul curant în căsuţele respective.


16. Diagnosticul în caz de deces se completează şi se codifică tot de medicul curant, concomitent cu certificatul constatator de deces, în conformitate cu regulile de codificare cuprinse în Reglementările CIM-10OMS,

17. Diagnosticul anatomopatologic se completează pe baza buletinului de examinări histopatologice ale anatomopatologului care, în caz de tumori maligne, trece şi codul morfologic după regulile de codificare cuprinse în broşura de clasificaţie a tumorilor.

18. Explorări funcţionale şi investigaţii radiologice - se completează de medicul curant pe baza buletinelor respective ale compartimentelor de explorări funcţionale şi radiologie, preluând codurile puse de aceste compartimente şi separat numărul de explorări şi investigaţii. Codificarea se face conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011.

19. Motivele internării - se trec semnele şi simptomele care au motivat spitalizarea pacientului.

20. Anamneză şi istoricul bolii va cuprinde pe subcapitole [a), b), c), d), e)] tot ce cunoaşte pacientul despre antecedentele familiale, personale şi boala care a necesitat spitalizarea.

21. Examenul clinic general, examenul oncologic, alte examene speciale, cele radiologice, anatomopatologice, ecografice etc. Examenul clinic general este cel al medicului curant, iar celelalte sunt ale altor secţii sau laboratoare şi sunt trecute în buletinele de investigaţii, din care medicul curant va trece în FOCG ceea ce este mai important pentru cazul tratat, anexând şi buletinele.

22. Susţinerea diagnosticului şi tratamentului, epicriza şi recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de medicul curant* şi de revăzut de şeful secţiei respective. Cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării şi ale tratamentului acordat pe parcurs, recomandările date celui externat, medicamentele prescrise, comportamentul indicat acestuia în perioada următoare externării.

23. Semnătura şi parafa medicului - se completează de către medicul curant.

 


* Se consideră medic curant numai medicii care lucrează în secţiile cu paturi, astfel:

a) în secţiile medicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare;

b) în secţiile chirurgicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicale; sau medicul operator principal („mâna întâi") la intervenţia chirurgicală principală;

c) la secţiile de obstetrică-ginecologie:

- dacă nu există o naştere, se consideră medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicale; sau medicul operator principal („mâna întâi") la intervenţia chirurgicala principală;

- dacă are loc o naştere, se consideră medic curant medicul care a asistat naşterea sau medicul operator principal în cazul naşterii prin operaţie cezariană.

 

ANEXĂ

la instrucţiuni

 

LISTA

codurilor judeţelor

 

Judeţul

Cod judeţ

Judeţul

Cod judeţ

Alba

1

Hunedoara

22

Arad

2

Ialomiţa

23

Argeş

3

Iaşi

24

Bacău

4

Ilfov

25

Bihor

5

Maramureş

26

Bistriţa-Năsăud

6

Mehedinţi

27

Botoşani

7

Mureş

28

Braşov

8

Neamţ

29

Brăila

9

Olt

30

Buzău

10

Prahova

31

Caraş-Severin

11

Satu Mare

32

Călăraşi

12

Sălaj

33

Cluj

13

Sibiu

34

Constanţa

14

Suceava

35

Covasna

15

Teleorman

36

Dâmboviţa

16

Timiş

37

Dolj

17

Tulcea

38

Galaţi

18

Vaslui

39

Giurgiu

19

Vâlcea

40

Gorj

20

Vrancea

41

Harghita

21

Municipiul Bucureşti

42

 

ANEXA Nr. 3*)

Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 12.630 din 11 decembrie 2013 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.192 din 10 decembrie 2013 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 117/2013

pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Codificarea medicală a bolilor în spitalele din România se face conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1.

(2) Codificarea procedurilor medicale în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România se face conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011.”

2. La articolul 3, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic sau de recuperare în următoarele secţii din nomenclatorul de secţii spitaliceşti în vigoare: Boli profesionale (1041); Cronici (1061); Îngrijiri paliative (1061_PAL); Geriatrie şi gerontologie (1121); Medicina muncii (1181); Neonatalogie (prematuri) (1222); Neonatalogie (prematuri) aferentă unei maternităţi de gradul III (1222.2); Neonatalogie (prematuri) aferentă unei maternităţi de gradul II (1222.1); Pediatrie (recuperare pediatrică) (1272); Distrofici pediatrie (recuperare pediatrică) (1272.2); Pediatrie (recuperare pediatrică) (1272.1); Pediatrie cronici (1282); Pneumoftiziologie (1301); Pneumoftiziologie pediatrică (1302); Psihiatrie cronici (1333); Psihiatrie cronici (1333.2); Psihiatrie cronici (lungă durată) (1333.1); Recuperare, medicină fizică şi balneologie (1371); Recuperare, medicină fizică şi balneologie copii (1372); Recuperare medicală - cardiovasculară (1383); Recuperare medicală neurologie (1393); Recuperare medicală (1393_REC); Recuperare medicală - ortopedie şi traumatologie (1403); Recuperare medicală - respiratorie (1413); Recuperare neuropsihomotorie (1423); Secţii sanatoriale (1473).”

3. La articolul 9, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Datele necodificate, cu caracter confidenţial, specifice pacientului (numele şi prenumele), nu vor fi transmise.

Datele codificate, cu caracter confidenţial, specifice pacientului (codul numeric personal), vor fi transmise în formă criptată, utilizându-se mecanismul de criptare folosit în sistemul informatic unic integrat (SIUI) pentru generarea CID-lui (Cod de identificare al pacientului).

Datele codificate, cu caracter confidenţial, specifice personalului medical (codul de parafă al medicului curant, codul de parafă al medicului operator), vor fi transmise în formă criptată, utilizându-se mecanismul de criptare furnizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.”

4 . Anexele nr. 2 , 3 , 4, 5 , 6 şi 7 la ordin se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Cristian-Silviu Buşoi

 

Bucureşti, 10 decembrie 2013

Nr. 1.009.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)

 


 

ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)

 

 

ANEXA Nr. 3*)

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)

 

 

ANEXA Nr. 4*)

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)

 

 

ANEXA Nr. 5*)

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea formularului „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare“ prevăzut în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

 

În aplicarea prevederilor art. 49 alin. (1) şi (11) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 51 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. I. - Formularul „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare“ prevăzut în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 şi 268 bis din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare:

a) la data de 1 ianuarie 2014, pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, pentru instituţiile publice finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, precum şi pentru instituţiile publice finanţate din bugetul Fondului pentru mediu şi bugetul Trezoreriei Statului: pentru creditele bugetare deschise din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetul Trezoreriei Statului;

b) la data de 1 februarie 2014, pentru instituţiile publice prevăzute la lit. a): pentru creditele bugetare care se deschid din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetele aferente activităţii de privatizare, precum şi pentru instituţiile publice autonome, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice: pentru creditele bugetare care se deschid din bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, inclusiv din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 decembrie 2013.

Nr. 2.011.

 

ANEXĂ

 

 


CERERE PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE

Suma (lei)

M.F.P. Direcţia

.................................................................................

Avizam deschiderea creditelor bugetare

 

în sumă de.............................................lei

DIRECTOR

Data..................................

 

Nr. I....................................I

Data I....................................I

 

Cu drept de utilizare din

I....................................I

Solicităm deschiderea creditelor bugetare în sumă de:

Ordonator de credite principal/secundar/terţiar*****) I....................................................I

 

Cod de identificare fiscală I..........................................I

 

 

M.F.P. Direcţia

.................................................................................

Aprobam deschiderea creditelor bugetare

în sumă de............................... lei

 

DIRECTOR

 

L.S.

 

Data..................................

Cod credite bugetare deschise tir, I........I Sursa I........I

deschis 1a Trezoreria I....................................I

Secţiunea I....................I *)

 

Capitol

 

 

Subcapitol **)

 

 

Paragraf **)

 

 

Titlul

 

 

Articol **)

 

 

Alineat **)

 

 

Subcapitol **)

 

 

Denumire instituţie publică ierarhic superioară ***)

.................................................................................

 

Avizăm deschiderea creditelor bugetare în sumă de.............................................lei

Ordonator de credite

 

L.S.

Data..................................

Paragraf **)

 

 

Titlul

 

 

Articol **)

 

 

Alineat **)

 

 

Subcapitol **)

 

 

Paragraf **)

 

 

Titlul

 

 

Articol ***)

 

 

Alineat**)

 

 

Subcapitol **)

 

 

Trezoreria..............................**** )

Avizăm deschiderea creditelor bugetare în sumă de.............................................lei

Conducător unitate a trezoreriei statului

 

L.S.

Data..................................

Paragraf **)

 

 

Titlul

 

 

Articol **)

 

 

Alineat **)

 

 

 

 

ORDONATOR DE CREDITE PRINCIPAL/ SECUNDAR/ TERŢIAR

 

L.S.

 

Vizat pt. CFPP / Vizat pt. CFPD

 

 

Cod de bare

 

 

COD 14.20.07/T.S


*) Se completează „SF” sau „SD” pentru instituţiile publice sile administraţiei publice locale.

**) Se completează pentru MFP - Acţiuni generale.

***) Se completează de ordonatorul de credite ierarhic superior al instituţiilor publice care an obligaţia deschiderii de credite din bugetele proprii.

***) Se completează de unităţile teritoriale ;de Trezoreriei Statului pentru cererile pentru descinderea de credite bugetare prezentate acestora.

****) Se completează cu denumirea instituţiei publice al cărei conducător arc calitatea de ordinator de credite principal, secundar sau terţiar, după caz.


1) Formularul din anexă este reprodus în facsimil.

 

Caracteristicile, modul de utilizare şi de păstrare a formularului „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare“

 

1. Denumire: „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare“

2. Cod: 14.20.07/TS

3. Format: A4

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţia instituţiilor publice de Ministerul Finanţelor Publice sau al aplicaţiilor informatice ale instituţiilor publice, cu condiţia respectării elementelor din modelul de formular aprobat.

5. Se utilizează: pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul

Trezoreriei Statului, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetele aferente activităţii de privatizare, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice.

6. Se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la instituţia publică, iar un exemplar se prezintă la:

a) Ministerul Finanţelor Publice, de către ordonatorii principali de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul de stat, precum şi de către ordonatorii principali de credite finanţaţi integral din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi bugetul Trezoreriei Statului pentru creditele bugetare care se deschid din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi bugetul Trezoreriei Statului;

b) unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, de către ordonatorii de credite finanţaţi din bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetele instituţiilor publice autonome, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice, inclusiv de către ordonatorii de credite principali, secundari sau terţiari pentru creditele bugetare ce se deschid de aceştia din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile sau bugetele aferente activităţii de privatizare;

7. Se arhivează: un exemplar la Ministerul Finanţelor Publice sau unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, şi un exemplar la instituţia publică.