MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 749/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 749         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 3 decembrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

122. - Lege pentru aprobarea Ordonanţat Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile internaţionale

 

926. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile internaţionale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

919. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea dezafectării/relocării a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

922. - Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 

923. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, „Medium Term Notes”

 

925. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

 

928. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 65.01 „Învăţământ”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având că obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi de Ordonanţă Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 

930. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.342. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea metodologiei de supraveghere a infecţiilor cu transmitere sexuală

 

1.445/1.293/2.269. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului delegat pentru buget, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei pentru completarea Procedurilor şi modalităţilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.081/M-1/690/480/2005

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile internaţionale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 14 august 2013 privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile internaţionale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.17 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 21 august 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2013

Nr. 322.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile internaţionale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile internaţionale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 926.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea dezafectării/relocării a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se face în vederea dezafectării/ relocării.

Art. 3. - După dezafectare, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2013

Nr. 919.

 

ANEXĂ

 

Situaţia bunurilor aflate în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

 

Nr. crt.

Nr. MF

Codul de clasificare MF

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoare de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

Tipul imobilului

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

152150

8.28.01

Clădire staţie meteo Sebeş

Construcţie din cărămidă, parter, Sc = 113,12 mp, Sd = 113,12 mp CF nr. 75657

Teren agricol

Ţara: România;

judeţul: Alba; municipiul Sebeş, cartier Glod

2005

140.321

Hotărârea Guvernului nr. 1.349/2005,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

În administrare

imobil

2

152151

8.28.13

Construcţie anexă staţie meteo

Construcţie parter cu destinaţia magazie

Teren agricol

Ţara: România;

judeţul: Alba; municipiul Sebeş, cartier Glod

2005

18.049

Hotărârea Guvernului nr. 1.349/2005,

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

În administrare

imobil

3

152152

8.28.01

Teren staţie meteo Sebeş

S = 9514 mp

Teren agricol

Ţara: România;

judeţul: Alba; municipiul Sebeş, cartier Glod

2005

182.658

Hotărârea Guvernului nr. 1.349/2005

În administrare

imobil

4

63334

8.28.01

Platformă staţie meteo Sebeş

 

Teren agricol

Ţara: România;

judeţul: Alba; municipiul Sebeş; str. Mihail Kogălniceanu nr. 61

1967

2.422

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

Hotărârea Guvernului nr. 739/2003,

Hotărârea Guvernului nr. 1.349/2005

În administrare

imobil

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POS DRU) şi Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) , denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunii decembrie a anului 2013, în vederea efectuării plăţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari şi pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plată aferente instrumentelor structurale, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 350.000,00 mii lei, în echivalent euro, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru programele operaţionale, care beneficiază de prevederile alin. (1) , sunt cei prevăzuţi în anexă.

(3) Sumele alocate autorităţilor de management din venituri din privatizare şi utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 21 martie 2014.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul integral în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare şi plată.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO“, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100EUR „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare“, deschis la Banca Naţională a României, administrat de Autoritatea de certificare şi plată.

(3) Autoritatea de certificare şi plată efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferate potrivit alin. (1) şi virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.01.03.00. „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de certificare şi plată.

(4) Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, integral sau în tranşe, în limita sumei rezultate în urma operaţiunii de schimb valutar prevăzute la alin. (3) , proporţional cu sumele prevăzute în anexă, pe baza solicitărilor de fonduri ale autorităţilor de management cuprinzând cereri de rambursare ale beneficiarilor autorizate la plată şi cereri de plată înregistrate la autorităţile de management.

(5) Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată potrivit alin. (4) , în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2013.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2) , până la data de 7 ianuarie 2014.

(7) Autorităţile de management notifică Autoritatea de certificare şi plată cu privire la cheltuirea integrală a sumelor transferate potrivit alin. (4) sau cu privire la restituirea sumelor neutilizate, prevăzute la alin. (6) , în termen de două zile lucrătoare de la efectuarea operaţiunii.

Art. 3. - (1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente programelor operaţionale. Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia transmiterii la Autoritatea de certificare şi plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii fondurilor, a declaraţiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi comunitar, a căror valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite. Autoritatea de certificare şi plată va asigura procesarea şi transmiterea declaraţiilor de cheltuieli către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestora de la autorităţile de management, în condiţiile în care nu este necesară întreruperea termenului de procesare ca urmare a identificării unor deficienţe.

(2) Reconstituirea sumelor transferate potrivit art. 2 alin. (4) se va efectua prin transferarea echivalentului în euro din contul denominat în euro „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare“, deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO“, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, până la incidenţa sumei în euro prevăzute la art. 2 alin. (2) , luând în considerare notificările autorităţilor de management prevăzute la art. 2 alin. (7) .

(3) Sumele necesare pentru finanţarea eventualelor diferenţe nefavorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, potrivit art. 2 alin. (6) , se asigură din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.

(4) Sumele reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, potrivit art. 2 alin. (6) , se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4. - Sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (6) şi art. 3 alin. (2) şi (3) până la concurenţa totală a sumei alocate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2 alin. (2) se înregistrează ca venituri din privatizare în valută şi se stinge obligaţia de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorilor principali de credite prevăzuţi în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 noiembrie .2013

Nr. 922.

 

ANEXĂ

 

Repartiţia sumelor alocate temporar, pentru luna decembrie a anului 2013, din venituri din privatizare, ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 

– mii lei -

Ordonator principal de credite - autoritate de management

Total necesar fonduri decembrie 2013 (FEN)

1

2

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice - POS DRU

250.000,00

Ministrul economiei - POS CCE

100.000,00

TOTAL:

350.000,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, „Medium Term Notes”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. . - Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, „Medium Term Notes”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 21 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă programul-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, «Medium Term Notes», în sumă maximă, în orice moment, de 15 miliarde euro sau echivalent în orice valută, denumit în continuare Program.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Caracteristicile fiecărei tranzacţii efectuate în cadrul Programului, în ceea ce priveşte intermediarii tranzacţiei, sumele, maturităţile, valutele, precum şi alte elemente, după caz, se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice sau al ministrului delegat pentru buget, conform legii.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 923.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 22 iunie 2005, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) În cazul proiectelor de acte normative cu caracter urgent, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi redus la 10 zile lucrătoare.

2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

(1) Punctele de vedere ale structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la proiectele de acte normative asupra cărora au fost consultate se motivează în concordanţă cu prevederile legale şi se transmit, prin grija preşedinţilor acestora, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, la autoritatea administraţiei publice centrale iniţiatoare a proiectului de act normativ, în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (1) , respectiv 7 zile lucrătoare, în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) .

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 925.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 65.01 „Învăţământ“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale pe anul 2013 cu suma de 5.208 mii lei, la capitolul 65.01 „Învăţământ“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale“.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 928.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

– La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Prezidenţiale:

a) se introduc două noi poziţii: „Complex Palat Cotroceni: teren şi amenajări la teren“ şi „Complex Palat Cotroceni: imobil - corpuri clădiri administrative şi anexe, împrejmuiri, instalaţii aferente construcţiilor, drumuri, alei, reţele, terase, gradene şi alte elemente de construcţii“ având datele de identificare, descrierea tehnică, vecinătăţile, adresa, valorile de inventar şi datele de carte funciară prevăzute în anexa nr. 1;

b) se modifică denumirea bunului imobil cu nr. M.F. 35891, din „Complexul Cotroceni - Bucureşti“ în „Complex Palat Cotroceni: imobil - corpuri clădiri muzeale“, precum şi datele de identificare, descrierea tehnică/artistică, adresa, valoarea de inventar şi datele de carte funciară, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 2;

c) se completează denumirile bunurilor mobile cu nr. M.F. 20907, 21137, 21175 şi se modifică datele de identificare, descrierea tehnică/artistică, adresa şi valorile de inventar pentru aceste bunuri, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 3;

d) se modifică denumirea bunului mobil cu nr. M.F. 21140, precum şi datele de identificare, descrierea tehnică/artistică, adresa şi valoarea de inventar ale acestuia, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa nr. 4;

e) se modifică datele de identificare, descrierea tehnică/artistică, adresa şi valorile de inventar ale bunurilor mobile cu nr. M.F. 21138, 21139, 21141, 21142, 21143, 21144, 21145, 21146, 21147, 21148, 21149, 21150, 21151, 21152, 21153, 21154, 21155, 21156, 21157, 21158, 21159, 21160, 21161, 21162, 21163, 21164, 21165, 21166, 21167, 21168, 21169, 21170, 21171, 21172, 21173, 21174, 21176, 21177, 21178, 21179, 21180, 21181, 21182, 21183, 21184, 21185, 21186, 21187, 21188, 21189, 21190, 21192, 21193, 21195, 21196, 21197, 21198, 21199, 21200, 21201, 21202, 21203, 21204, 21205, 21206, 21207, 21208, 21209, 21210, 21211, 99303, 99305, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. II. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 930.

 

ANEXA Nr. 1

 

INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

4283732

ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit

*

8.29.02

COMPLEX PALAT COTROCENI: teren şi amenajări la teren

Include: A. Teren intravilan Zona Cotroceni, în suprafaţă de 186.783 mp B. Amenajări la teren, compuse din albie pârâu artificial şi 2 lacuri artificiale, în suprafaţă de 2.576 mp

N: Şos. Cotroceni

V: Bd. Geniului

S-V: Şos. Panduri

S, S-E: Str. Ana Davila

E: Bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

938.277.814

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

CF nr. 58949

Încheiere nr. 440753/07.12.2010 la OCPI Bucureşti sector 5

Conversie în CF nr. 217584/07.05.2012

 

imobil

*

8.29.02

COMPLEX PALAT COTROCENI: imobil - corpuri clădiri administrative şi anexe, împrejmuiri, instalaţii aferente construcţiilor, drumuri, alei, reţele, terase, gradene şi alte elemente de construcţii

Construcţii cu subsol parţial, parter, P+1E, P+2E sau P+3E, cu structuri din beton armat monolit, structuri zidărie din BCA şi construcţii parţiale din lemn; Sc = 11.053 mp, Sd = 32.026 mp; Corpuri de clădiri C4, C5, C6, C7, C8, C9, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23 şi C24

 

Ţara: România;

judeţul: Municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

399.419.235

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

CF nr. 58949

Încheiere nr. 440753/07.12.2010 la OCPI Bucureşti sector 5

Conversie în CF nr. 217584/07.05.2012

 

imobil

 

TOTAL: 1.337.697.049 lei

 


* Repunere în inventarul domeniului public al statului, în forma divizată, actualizată conform înscrierii în Cartea funciară nr. 58949 din 7 decembrie 2010, transcrisă în Cartea funciară nr. 217584 din 7 mai 2012, a bunului imobil cu nr. M.F. 20349 „Complex Palat Cotroceni compus din: 5 corpuri de clădiri cu anexe şi terenul aferent în suprafaţă de 186.613,70 mp“, omis din anexa nr. 19 la

Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Se vor aloca numere de inventar M.F. noi pentru imobilele din anexa nr. 1.

 

ANEXA Nr. 2

 

INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

4283732

ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 prind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit

35891

8.24.01

COMPLEX PALAT COTROCENI: imobil - corpuri clădiri muzeale

Include: A. Monument de arhitectură, ansamblu şi sit istoric şi arheologic, muzeu de interes naţional. Construcţie cu subsol parţial, parter, P+1E, P+2E sau P+3E, datată 1679-1925 şi restaurată în 1986. Structura de rezistenţă din zidărie portantă şi cadre de beton armat, cu şarpantă din lemn. Corpuri de clădiri C1 (Sc = 674 mp, Sd = 2.781 mp) , C2 (Sc = 982 mp, Sd = 3.583 mp) , C3 (Sc = 925 mp, 2.775 mp) ; B. Clădire pavilion acces vizitatori muzeu, realizată în anul 1999, cu parter, cu structura din zidărie portantă din cărămidă cu sâmburi de beton şi învelitoare în terasă; Corp clădire C10 (Sc = Sd = 123 mp)

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

162.508.360

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/ 2001

În administrare

CF nr. 58949

Încheiere nr. 440753/ 07.12.2010 la OCPI Bucureşti sectorul 5

Conversie în CF nr. 217584/ 07.05.2012

 

imobil

 

TOTAL: 162.508.360 lei

 

ANEXA Nr. 3

 

INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

4283732

ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit

20907

8.30._

VAS DECORATIV

Sticla Montesy, colorată în masă, dispusă în straturi suprapuse, gravată cu acid. Vasul are talpa circulară, cupă semiovoidală adâncă, iar cromatica este sienna arsă, sienna naturală, brun închis şi brun deschis. Decorul este alcătuit din elemente vegetale (frunze de viţă-de-vie sălbatică) . Piesa este semnată pe peretele vasului „Montesy“, în relief. Dimensiuni: H = 23 cm, Dg = 19,5 cm, Db = 12 cm Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

800

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/ 2001

În administrare

 

mobil

21137

8.30._

SFEŞNIC CU 4 BRAŢE

Sfeşnic din bronz, cu patru braţe, cu cinci lumini, din care una centrală. Braţele, în formă de volute, sunt decorate cu motive vegetale. Ele se desprind dintr-un corp central sferic, din metal, acoperit cu o peliculă de culoare neagră, încadrat de decoraţiuni circulare din bronz. Piesa face corp comun cu un postament de formă pătrată cu lateralele traforate şi 4 picioruşe în colţuri. Dimensiuni: H = 90 cm; postament L = 24 cm; l = 24 cm. Stare de conservare: bună; 4 bucăţi. Unul dintre sfeşnice prezintă un defect de turnare la unul din braţe.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

3.200

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/ 2001

În administrare

 

mobil

21175

8.30._

SFEŞNIC CU 2 BRAŢE

Sfeşnic din argint cu două braţe (lumini) , cu braţul susţinător în formă de „S“, decorat cu motive florale (trandafiri) . Baza bombată este decorată cu 4 medalioane în formă de lacrimă, cu suprafaţa lisă. Suportul luminilor este de formă uşor octogonală şi este format dintr-o suprafaţă puţin adâncită din care se ridică un caliciu, care susţine suportul pentru lumânare. Suportul are forma cilindrică cu partea superioară evazată, dublată de un inel. Piesa este nemarcată. Dimensiuni: H = 19,5 cm; Lb = lb = 10,5 cm; G = 435 gr. Stare de conservare: bună. 2 bucăţi

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

1.200

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/ 2001

În administrare

 

mobil

 

TOTAL: 5.200 lei

 

ANEXA Nr. 4

 

INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

4283732

AMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit

21140

8.30._

GARNITURĂ SALON

Stil Ludovic al XV-lea, din lemn sculptat aurit, tapisată cu mătase aurie imprimată cu motive florale, compusă din: - canapea 3 locuri (1 buc.) : H = 113 cm, L = 172 cm, l = 70 cm; - fotolii (2 buc) : H = 106 cm, L = 67 cm, l = 65 cm; - scaune (2 buc.) : H = 100 cm, L = 53 cm, l = 51 cm; Canapeaua are spătarul dreptunghiular, colţurile rotunjite, laturile lungi cu contur în acoladă, rama mulurată şi un mic fronton (motiv scoică stilizată şi motive florale) . Montanţii patrulateri uşor arcuiţi, şederea trapezoidală susţinută de picioare uşor arcuite, terminate în partea inferioară în volute, acant şi buton scund. Fotoliile au spătar în formă de panou, cu rama cu un mic fronton în colţuri rotunjite, braţe drepte (cu cotiere) , pe suport în consolă mulurată. Şederea este amplă, cu rama profilată, mulurată, decorată prin reluarea elementelor din traversa spătarului. Picioarele sunt uşor arcuite în forma literei „S“ şi sunt decorate cu motive florale; fotoliile au suportul textil la cotiere şi şezutul deteriorat. Scaunele au spătar în formă de scut (ecuson) , cu rama profilată, cu mic fronton decorat cu scoică stilizată, ce se reia şi în rama şederii pe latura anterioară. Picioarele sunt uşor arcuite şi se termină în volute; unuia dintre scaune i s-a consolidat un picior. Stare de conservare: relativ bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

8.100

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

 

TOTAL: 8.100 lei

 

ANEXA Nr. 5

 

INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

4283732

ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21138

8.30._

GARNITURĂ HOL

Stil Ludovic al XVI-lea, din lemn sculptat, stucat, aurit, tapiţată cu mătase galbenă cu dungi albastru deschis, decor cu motive florale şi vegetale, formată din: - canapea 3 locuri (1 buc) : H = 103 cm, L = 136 cm, l = 68 cm; - fotolii cu braţe H = 95 cm, L = 59 cm, l = 54 cm (4 bucăţi) Canapeaua are spătarul de formă ovală, înscris în ramă din lemn sculptată, aurită; şederea este joasă, îngustă, cu patru laturi uşor curbate, iar picioarele sunt decorate în caneluri (forma piciorului fiind de trunchi de con răsturnat) . Cele 4 fotolii au spătarul de forma unui medalion circular înscris în rama ovală sculptată, aurită; şederea are patru laturi, uşor în semicerc, iar picioarele sunt decorate în caneluri; tapiseria fotoliilor este marcată cu bandă de culoare gri-deschis cu fir de aur. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

6.200

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21139

8.30._

FOTOLII STIL

Piesă de mobilier din lemn sculptat, stucat, aurit stil Ludovic al XVI-lea, tapisată cu mătase galbenă cu dungi bleu, galbene, gri-deschis. Spătarul prezintă un medalion circular înscris în ramă ovală, sculptată, aurită. Decorul este alcătuit din ghirlande florale şi vegetale (frunze de acantă) . Şederea este joasă, cu patru laturi uşor curbate. Picioarele au formă de colonete. H = 102 cm, L = 63 cm, l = 57 cm Stare de conservare: bună. 4 bucăţi.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

4.800

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

 

21141

8.30._

TABLOU

„Peisaj cu pomi şi case“ - Ştefan Popescu, ulei/pânză, dimensiuni 51 x 65 cm Compoziţia reprezintă în prim-plan pomi înfrunziţi, iar în fundal se văd case văruite în alb cu acoperişuri roşii, cer înalt cu nori albi. Cromatica: verde, brun, roşu, alb. Lucrarea este semnată stânga jos, cu negru: St. Popescu, nedatată. Stare de conservare: bună.

 

Tara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

9.500

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21142

8.30._

TABLOU

„La seceriş“ - Ştefan Popescu, ulei/pânză, dimensiuni 50 x 64 cm Lucrarea înfăţişează o scenă câmpenească, la seceriş. În prim-plan se vede un copac înfrunzit, iar lângă copac sunt trei femei care adună spice secerate. Femeile sunt îmbrăcate în bluze albe, fuste şi au batice pe cap (două cu batice albe, iar una cu batic negru) . În plan secund se observă un pâlc de copaci, precum şi mai multe şire de paie. La orizont, cerul este albastru-gri. Lucrarea este semnată stânga jos, cu brun: St. Popescu. Nedatată. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

9.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21143

8.30._

DULAP BIBLIOTECĂ

Piesă din lemn sculptat, bogat ornamentată cu deschideri bifore, late de o parte şi de alta a unei nişe deschise în arcada cu fundal de cupru, cu suprafaţa vibrată, stil neogotic francez. Pe acest fundal se află o sculptură în relief, reprezentând un personaj alegoric (Victorie înaripată) , drapată, trâmbiţând, în altorelief. Figura feminină este executată din aramă şi este încastrată pe panou. Sculptura este semnată în partea dreaptă jos: Ingalbert. În partea stângă jos este ştanţată şi poartă marca atelierului de turnare: THIEBAUT FREKES FONDEURS PARIS. Celelalte deschideri au capetele superioare în acolade şi colonete suple cu torsade şi caneluri. În registrul superior, un şir decorativ (flori de crin stilizate) . Pe uşile din registrul inferior regăsim patru capete în altorelief cu reprezentări de figuri princiare din diferite epoci. Dimensiuni: H = 324 cm, L = 397 cm, l = 64 cm. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

30.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21144

8.30._

DULAP BIBLIOTECĂ

Piesă din lemn sculptat bogat ornamentată cu deschideri trifore, în corp compact, stil neogotic francez. Cele trei deschideri au capetele superioare în acolade, colonete suple cu torsade şi caneluri. În registrul superior, un şir decorativ care continuă şi pe lambriuri: flori de crin stilizate alternate cu frunze de stejar stilizate. Pe uşile din registrul inferior regăsim trei capete în altorelief cu reprezentări de figuri princiare din diferite epoci. La uşile duble din registrul inferior se observă două bucăţele mici de lemn lipsă, din cantul uşii. Dimensiuni: H = 324 cm, L = 246 cm, l = 63 cm. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

15.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

 

21145

8.30._

STATUETĂ

Sculptură din alabastru „Bust de femeie“ Lucrarea reprezintă un personaj feminin antic, în semiprofil dreapta, cu părul strâns pe spate, cu diademă pe cap. Femeia este îmbrăcată în rochie fără mâneci. Postamentul este rotund, supraînălţat, din alabastru şi este aşezat pe un alt postament tot din alabastru de culoare alb-bej. Sculptura este spartă şi lipită neprofesional în zona gâtului şi a pieptului. Dimensiuni: H = 90 cm; L baza = 24 cm. Stare de conservare: mediocră. Necesită restaurare.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

2.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21146

8.30._

TABLOU

„Munţi stâncoşi şi mare“ (stânci la malul mării) - D.V. Ghika, ulei/pânză, dimensiuni 92x125 cm În stânga compoziţiei este redat un peisaj cu stânci la malul mării, în lumina apusului. În partea dreaptă este redată marea, având în centrul compoziţiei o stâncă brună şi o barcă de pescari. În largul mării se află patru bărci cu pânze albe. Se observă o redare stângace a aspectelor ce ţin de mişcarea apei. Cerul este albastru cu nori de culoare alb-gri. Lucrarea este o copie după Karl Böhme. Este semnată, datată, stânga jos, cu negru: D.V. Ghika, 1903. În partea superioară se observă intervenţii necorespunzătoare de restaurare. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

3.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21147

8.30._

TABLOU

„Peisaj - Car cu boi“ - A. Dumitriu, ulei/pânză, dimensiuni 67 x 130 cm În centrul tabloului este un car tras de doi boi, în care sunt patru personaje: doi bărbaţi şi două femei. În spatele lor, o căruţă şi un grup de ţărani în mişcare. În partea dreaptă a carului cu boi, alte personaje de la ţară, o vacă şi doi oameni - o femeie şi un bărbat. Lucrarea este semnată şi datată dreapta jos, cu roşu: A. Dumitriu (18)  95. Stare de conservare: bună. Pânza este deformată, iar rama torsionată.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

5.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21148

8.30._

VAS DECORATIV

Vas decorativ din onix de formă amforoidală, având gura larg decorată cu montura din bronz turnat, traforat, cizelat, aurit. Postamentul din bronz, având forma trilobată, se sprijină pe trei picioare şi continuă superior cu suportul din bronz al vasului, decorat cu trei capete de elefanţi în manieră indiană şi un brâu traforat. Onixul este de culoare bej cu nuanţe de maro. Buza vasului ciobită. H = 72 cm (inclusiv postament) , Dg = 30 cm. L baza = 28 cm. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

7.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21149

8.30._

STATUETĂ

Statuetă din antimoniu patinat „Tânără cu o ramură înflorită în mâini“ - Ch. Perron Lucrarea reprezintă o tânără în picioare, cu braţele ridicate, ţinând în arcadă o ramură înflorită. Tânăra este îmbrăcată sumar cu un veşmânt înfăşurat pe trup, într-o mişcare de falduri. În partea stânga jos, flori de trandafiri. Piciorul drept dezgolit. Lucrarea este semnată pe spate, pe plintă (lateral dreapta) , în adâncime: Ch. Perron. Pe soclu, pe plăcuţa metalică, inscripţia: REFRAIN DU PRINTEMPS.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

5.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

 

 

 

 

Ch. Perron (Medaille dOr au Salon) . Dimensiuni: H = 56 cm (cu soclu) ; D soclu = 19 cm, D plintă = 11 cm. Stare de conservare: bună.

 

 

 

 

 

 

 

 

21150

8.30._

VAS DECORATIV

Vas din porţelan japonez policrom cu dominantă de roşu, de formă bulbară, bază circulară, gura evazată cu buza ondulată (dantelată) . Decoraţia vasului este alcătuită din două medalioane cu două personaje orientale - bărbat şi femeie. Femeia ţine în mâini o casetă şi trece pe lângă un bărbat care stă în genunchi. Bărbatul ţine în mână un evantai. Pe un fond alb, cromatica este alcătuită din nuanţe de: roşu, oranj, verde-smarald, albastru-violet. Buza dantelată este pe alocuri ciobită. H = 60 cm, Dg = 25 cm, Db = 15 cm Stare de conservare: bună. Spart şi restaurat.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

3.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21151

8.30._

VAS DECORATIV

Vas din porţelan japonez cu decor policrom, de formă bulbară, cu bază circulară şi gura evazată cu marginile ondulate (dantelate) . Decoraţia vasului este alcătuită din două medalioane centrale mari cu scene de gen şi două medalioane mici pe gâtul subţiat. În medalioane sunt reprezentate personaje aşezate în peisaj, iar între medalioane decorul este alcătuit din păsări şi flori (crizanteme de diferite culori, flori de cireş) . Cromatica: alb, roz, bordo, brun, roşu. Vasul prezintă la gură o fisură. A fost spart şi restaurat. H = 106 cm; Dg = 38 cm; Db = 21 cm Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

5.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21152

8.30._

TABLOU

„Peisaj din Tirol“ - E. Brandt, ulei/pânză, dimensiuni: 56 x 67 cm Lucrarea redă un peisaj montan. Pe fundal, munţii sunt acoperiţi pe alocuri cu zăpadă. În prim-plan - un podeţ peste un râu, flancat de vegetaţie şi stânci. În capăt de perspectivă sunt doi călători. În partea stângă, în plan secund, un pâlc de brazi. Lucrarea este semnată dreapta jos, cu alb: E. Brandt, nedatată. Stare de conservare: foarte bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

16.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21153

8.30._

OGLINDĂ

Piesa are forma ovală, cu rama din lemn lată, bogat sculptată, stucată, aurită. Rama este decorată cu motive florale şi vegetale: frunze de viţă-de-vie, ciorchini de struguri, flori de dovleac, dispuse în ghirlandă amplă. H = 210 cm, l = 110 cm Rama lată aurită prezintă o mică distanţare în partea stângă, median. Stare de conservare: bună

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

4.500

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21154

8.30._

TABLOU

„Peisaj“ - Charlotte Gabrielle Besnard, ulei/pânză, dimensiuni: 65 x 94 cm Lucrarea reprezintă un peisaj cu apă (râu) , vegetaţie abundentă, cerul în amurg, cu nori. În prim-plan se profilează un grup de copaci înalţi, desfrunziţi, iar în partea

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

6.500

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

 

 

 

 

dreaptă cursul apei se prelungeşte dincolo de linia orizontului. Cromatica: verde, albastru, brun, violet, oranj. Lucrarea este semnată dreapta jos, cu negru (semnătură aplicată) : Ch. Besnard. Nedatată. Stare de conservare: bună.

 

 

 

 

 

 

 

 

21155

8.30._

TABLOU

„Natură statică cu flori“ - Anonim, ulei/pânză, dimensiuni: 37,5 x 47 cm Într-un vas bulbar negru, nuanţat cu gri, este aşezat un buchet cu flori multicolore (tufănele) . De jur-împrejurul vasului sunt împrăştiate câteva flori. Gama cromatică: roz, galben, roşu, alb. Pictura este nesemnată, nedatată. Lucrarea a fost restaurată (în partea dreaptă, centru, lucrarea a suferit o intervenţie) . Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

2.500

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21156

8.30._

CEAS PENDULĂ DE ŞEMINEU

Ceas pendulă stil Napoleon III, cu elemente baroce, din bronz turnat, aurit. Cadranul este circular, din email alb, cu cifre romane de culoare neagră. Ceasul este susţinut pe patru picioare cu volute, în partea superioară decorul este alcătuit din două capete de vulturi. În partea laterală şi în centru sunt busturi feminine. H = 89 cm, baza = 54 cm, grosime = 13 cm Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

7.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21157

8.30._

TABLOU

Nicolae Grigorescu, ulei/pânză, dimensiuni: 56 x 74 cm Lucrarea este o copie după Jean-Baptiste Corot. În prim-plan sunt redaţi copaci cu coroanele bogate. În vegetaţia abundentă, într-un luminiş, se disting două personaje feminine, una în picioare, cealaltă aşezată; în plan secund se observă un luciu de apă. Cerul este de culoare verde-albastru. Cromatica este închisă, predomină nuanţe de brun, verde-închis, albastru. În zona semnăturii, vernis-ul a fost înlăturat şi se observă urme de intervenţii şi repictări. Lucrarea este semnată, localizată şi datată dreapta jos, cu roşu: După Corot, Grigorescu, Paris/1863. Stare de conservare: bună, pânză dublată, suprafaţa acoperită cu cracluri.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

30.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21158

8.30._

TABLOU

„Natură statică cu flori“ - Adam Bălţatu, ulei/carton, dimensiuni: 44 x 49 cm Pictura redă un vas din ceramică, în care este aşezat un buchet de flori (garoafe) multicolore: roz, roşu, alb, grena. Vasul este de culoare ocru-galben, fondul este vibrat în gama de ocruri. Lucrarea este semnată dreapta jos, cu roşu: Bălţatu. Nedatată. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

4.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21159

8.30._

TABLOU

„Natură statică“ - Valentin Höflich, ulei/pânză, dimensiuni: 63 x 69 cm Pe o masă acoperită cu un material de culoare alb-gri sunt aşezate mai multe obiecte. În prim-plan o strachină cu fructe (două lămâi, o pară verde şi struguri) , alături, în partea dreaptă, un trandafir şi un ceainic, în stânga, o vază

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

1.500

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

 

 

 

 

cu flori, în planul următor o vază cu picior în care este o floare, iar în spatele acesteia o lucrare de pictură. Fundalul este pictat cu roşu permanent, vibrat. Lucrarea este semnată stânga sus, cu negru: Höflich. V., nedatată. Stare de conservare: bună.

 

 

 

 

 

 

 

 

21160

8.30._

TABLOU

„Peisaj. La Sinaia“ - Neidentificat ulei/pânză lipită pe carton, dimensiuni: 46 x 55 cm Compoziţia redă, de o parte şi de alta a unui drum, copaci înfrunziţi, iar în centru - capăt de perspectivă a drumului - o casă cu acoperişul orange, cu pereţii văruiţi în alb. Cerul este senin. Lucrarea este semnată dreapta jos, sub stratul de culoare cu verde, indescifrabil. Nedatată. Stare de conservare: bună (eboşa) .

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

300

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21161

8.30._

TABLOU

„Peisaj. Ciobănaşul“ - Neidentificat, ulei/pânză lipită pe carton, dimensiuni: 46 x 61 cm Lucrarea reprezintă o scenă pastorală. Pe fondul unui peisaj, pe un tăpşan, sunt reprezentate două personaje: un băiat (ciobănaş) întins pe iarbă, cu pălărie neagră pe cap, iar lângă el o ţărăncuţă şezând, ce poartă o basma albă pe cap. Ambele personaje poartă costume populare. În plan secund, pe pajişte, câteva animale: oi, iar în partea dreaptă a tabloului, o vacă. În plan secund se văd munţii împăduriţi, iar la orizont cerul este senin - albastru. Nesemnată, nedatată. Lucrarea prezintă cracluri, zgârieturi, mici lipsuri în stratul pictural. Rama prezintă lacune. Stare de conservare: mediocră.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

2.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21162

8.30._

TABLOU

„Peisaj. Bucureştiul vechi“ - Mircea Dumitrescu ulei/carton, dimensiuni: 48 x 58,5 cm Lucrarea reprezintă un colţ de mahala cu case dărăpănate, pe diferite înălţimi, dispuse pe latura stângă a unei străzi desfundate. Gama cromatică de brunuri sumbre prezintă şi varietăţi de verde. Nu este vernisată. Semnată stânga jos, cu gri: M. Dumitrescu şi nedatată. Datorita pensulaţiei, pe lucrare s-a aşezat un strat de murdărie aderentă. Stratul de bronz de pe ramă este ros. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

1.800

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21163

8.30._

TABLOU

„Casa cu trandafiri“ - Gheorghe Vlăsceanu, ulei/carton, dimensiuni: 30 x 35 cm În centrul compoziţiei, într-o curte, este redată o boltă (pergolă) cu trandafiri agăţători, pe sub care trece drumul către o casă. În partea dreaptă a picturii se află o casă cu marchiză. Pictura este încadrată într-un passepartout de culoare roz-deschis. Lucrarea este semnată stânga jos cu negru: G. Vlăsceanu. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

1.500

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21164

8.30._

TABLOU

„Târg la Sighişoara“ - Gheorghe Saru ulei/carton, dimensiuni: 19 x 28 cm În centrul compoziţiei se află un grup numeros de personaje feminine şi masculine care vând şi cumpără. În plan secund se remarcă un grup compact de case cu

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

500

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

 

 

 

 

numeroase ferestre, de diferite dimensiuni. În centru se vede o scară ce separă grupul de clădiri. Gama cromatică este în tonuri de pământ. Lucrarea este semnată şi datată dreapta sus, cu brun: SARU (19) 53. Stare de conservare: foarte bună.

 

 

 

 

 

 

 

 

21165

8.30._

FARFURIOARĂ DESERT

Piesă de formă circulară din argint aurit, de mici dimensiuni, cu margini festonate, decorată cu motive florale şi vegetale. Centrul are suprafaţa lisă, nedecorată. Piesa este nemarcată. Dimensiuni: D = 13,6 cm, G = 140,7 g Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

750

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21166

8.30._

VAS DECORATIV

Vas din alamă argintată (cupă cu picior) , iar în interior vas din sticlă. Vas decorativ în formă de cupă, cu baza circulară. Cupa este alcătuită din zece medalioane în formă de petale, decorate cu motive vegetale şi florale. Buza este ondulată, iar baza este decorată cu friză cu motive vegetale stilizate. În interiorul vasului se găseşte un bol de sticlă transparentă de culoare fumurie. Vasul din sticlă prezintă mici ciobituri. Piesa este nemarcată. Dimensiuni: H = 30 cm; Dg = 32 cm; Db = 25 cm; G = 1.705 g (fără vasul din sticlă) . Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

800

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21167

8.30._

TAVĂ

Alamă cu decor în ocniţe Dg = 48 cm; Db = 30 cm; G = 1.615 g Piesă de formă circulară cu marginea lată, cu decoraţia în arcade deschise (ocniţe) . Marginea este bogat decorată cu şaisprezece arcade, având în interior motive florale (trandafiri) şi vegetale. Centrul piesei are suprafaţa lisă, nedecorată. Piesa este nemarcată. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

600

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21168

8.30._

PLATOU

Piesă din alamă argintată cizelată, de formă circulară, cu marginea în acoladă, decorată cu motive florale şi vegetale: ciorchini, trandafiri, frunze, fructe de măceş. Centrul are suprafaţa lisă, nedecorată. Este semnată pe margine, cu majuscule: EMIL MIRCIOIU. D = 38 cm; Db = 21 cm; G = 1.025/960 g (2 bucăţi) Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

1.100

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21169

8.30._

PLATOU

Piesă din alamă argintată, de formă circulară cu buza ondulată. Marginea este lată şi este decorată în patru secţiuni cu capete de cerbi, păsări, fazani, fântâni arteziene şi motive vegetale. Centrul este adâncit, cu suprafaţa lisă, nedecorată. Piesa este nemarcată. Dimensiuni: H = 5 cm; Dg = 41,5 cm, Db = 22 cm; G = 975 g Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

600

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21170

8.30._

PLATOU

Piesă din alamă argintată, de formă circulară, cu buza ondulată, marginea lată, bogat ornamentată cu motive vegetale şi florale în relief. Centrul piesei are suprafaţa lisă, nedecorată. Piesa este patinată şi nemarcată. Dimensiuni: Dg = 43 cm; Db = 26 cm; G = 1.245/1.240 g (2 bucăţi) Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

1.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

 

21171

8.30._

PLATOU

Piesa din alamă argintată, de formă ovală, puţin adânc, având marginea bogat decorată cu motive florale şi vegetale. Buza este ondulată, nedecorată, iar centrul piesei are suprafaţa lisă, nedecorată. Piesa nu este marcată. Dimensiuni: Dlung = 45 cm; Dlat = 35 cm; G = 815 g Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

500

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21172

8.30._

FRUCTIERĂ

Piesa din alamă ambutisată, ciocănită, cizelată, de formă circulară de mari dimensiuni, cu marginea lată, decorată cu motive florale şi vegetale: viţa-de-vie şi ciorchini, fructe de pădure. Buza este ondulată, iar centrul fructierei nu este decorat, având suprafaţa lisă. Piesa este nemarcată. Dimensiuni: H = 4 cm, Dg = 45 cm, Db = 20,5 cm, G = 1.340 g Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

800

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21173

8.30._

VAZĂ

Vază din metal alb, cizelată, argintată 800‰, de formă tronconică, cu partea inferioară bulbară, buză evazată, ondulată, cu două anse. Partea tronconică este decorată auster cu caneluri. Partea bulbară este ornamentată cu opt medalioane alungite la capete cu motive florale (trandafiri) . Piesa este nemarcată. Dimensiuni: H = 20 cm; Dg = 7,5 cm; Db = 6,5 cm; G = 395 g Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

700

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21174

8.30._

SFEŞNIC CU DOUĂ BRAŢE

Sfeşnic din argint cu două braţe (lumini) , cu braţul susţinător în formă de „S“, decorat cu motive florale (trandafiri) . Baza bombată este decorată cu patru medalioane în formă de lacrimă, cu suprafaţa lisă. Suportul luminilor este de forma uşor octogonală şi este format dintr-o suprafaţă puţin adâncită din care se ridică un caliciu adâncit, care susţine suportul pentru lumânare. Caliciul şi suportul pentru lumini sunt decorate cu frunze de stejar. Piesa este nemarcată. Argint Dimensiuni: H = 19,5 cm; Lb = lb = 11 cm; G = 405 g Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

500

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21176

8.30._

SFEŞNIC CU DOUĂ BRAŢE

Sfeşnic din argint cu două braţe (lumini) , cu braţul susţinător în formă de „S“, decorat cu motive florale (trandafiri) . Baza bombată este decorată cu patru medalioane în formă de lacrimă, cu suprafaţa lisă. Suportul luminilor este de formă uşor octogonală şi este format dintr-o suprafaţă puţin adâncită, din care se ridică un caliciu, care susţine suportul pentru lumânare. Suportul are forma cilindrică, cu partea superioară evazată, dublată de un inel. Unul dintre suporturile luminii este dezlipit de pe braţul susţinător în trei bucăţi. Piesa este nemarcată. Dimensiuni: H = 19,5 cm; Lb = lb = 10,5 cm; G = 440 g Stare de conservare: deteriorată (necesită restaurare) .

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

500

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21177

8.30._

FRUCTIERĂ

Vas decorativ din argint 800‰, de formă circulară, cu picior, cu partea superioară mai largă decât baza. Baza este decorată cu o friză cu motive florale (trandafiri) , care se reia la interior mărită. Centrul este decorat cu mici arcade în relief, nedecorate, nervurile sunt vizibile şi pe

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

500

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

 

 

 

 

exterior. Centrul vasului, pe interior, este marcat cu o rozetă, cu margini dantelate, ciocănită în puncte. În jurul piciorului, decoraţia este alcătuită din motive vegetale. Piesa este nemarcată. Dimensiuni: H = 13 cm, Dg = 21 cm, Db = 13 cm, G = 655 g Stare de conservare: bună.

 

 

 

 

 

 

 

 

21178

8.30._

TAVĂ

Rotundă, margine ondulată, decor cu motive vegetale şi florale. Piesă de formă circulara cu buza ondulată, marginea bogat decorată cu motive vegetale şi florale (trandafiri de diferite dimensiuni) . Centrul are suprafaţa lisă, cu şase acolade deschise. Marginea este patinată. Piesa este nemarcată. Dg = 25 cm, Db = 12,5 cm, G = 378 g Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

300

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21179

8.30._

PLATOU

Piesă din alamă argintată de formă circulară, întinsă, cu marginea vălurită. Decoraţia este alcătuită din două figuri de personaje nude (îngeraşi) , 4 dragoni, din motive vegetale şi florale în vrej. Partea centrală este adâncită şi nedecorată. Piesa este nemarcată. Dimensiuni: D = 24,5 cm; G = 360 g Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

400

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21180

8.30._

VAS DECORATIV

Piesă din faianţă Extremul Orient, montată în bronz aurit, de culoare predominant verde-smarald, formă ovoidală. Coroana din bronz aurit din partea de sus a vasului este decorată cu motive vegetale şi florale. Montura (baza) din bronz aurit se sprijină pe 4 picioruşe având aspectul unor labe de leu, legate printr-o friză şi continuă în partea superioară în spic. Decoraţia vasului de faianţă este în stil oriental, pe un fond alb se remarcă motive vegetale şi florale (trandafiri) . Cromatica: verde-smarald, roşu, cărămiziu, albastru, bej, galben. Dimensiuni: H = 28 cm; Dg = 12 cm; Db = 13 cm Stare de conservare: foarte bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

1.800

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21181

8.30._

STATUETĂ

Statuetă din bronz „Tânăr cu lance“. Dimensiuni 40 x 69 cm Compoziţia din bronz este dezvoltată pe orizontală şi reprezintă un tânăr ghemuit, ţinând în mâna dreaptă o lance, sprijinindu-se cu genunchiul stâng pe sol. Sculptura stă pe un postament dreptunghiular din bronz, făcând corp comun cu acesta. Postamentul din bronz este aşezat pe un alt postament dreptunghiular din marmură, de culoare bej, cu nuanţe de maro, ocru şi verde. Nesemnată. Stare de conservare: foarte bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

4.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21182

8.30._

STATUETĂ

Statuetă din marmură albă „Bust de copil“ - Constantin Baraschi, dimensiuni 51 x 36 cm, gr. = 22 cm Piesa reprezintă un copil - bust - văzut din faţă, cu obraji bucălaţi şi păr cârlionţat. Braţele şi pieptul gol sunt nefinalizate, fiind înglobate în blocul de marmură. Semnat pe soclu în spate (în marmură) Baraschi. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

8.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

 

21183

8.30._

SCULPTURĂ

„Călăreţ şi zimbru“ - A. Hofman Sculptură din bronz turnat, patinat Dimensiuni: H = 65 cm; L = 88 cm; l = 20 cm Compoziţie dinamică desfăşurată pe orizontală, reprezentând un călăreţ aproape nud, cu coif pe cap, ţinând în mână o lance (lancea lipsă) , cu intenţia de a lovi zimbrul. Zimbrul este reprezentat în poziţie de atac, având capul sub calul ridicat pe picioarele din spate. Calul, cu picioarele din faţă, se sprijină pe capul zimbrului. Lucrarea este desfăşurată pe un postament care face corp comun cu sculptura. Este semnată pe postament, lângă piciorul calului, în spate, semnătura săpată în bronz: A. Hofmann. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

7.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21184

8.30._

OU GRESIE

Compoziţie „Început de drum“ (Ou gresie) - Mihai Tomseneanu H = 90 cm, Db = 21,5 cm Obiect decorativ confecţionat din gresie albă glazurată, de formă ovoidală, bulbară, cu suprafaţa poroasă. Se termină în partea superioară cu două aplicaţii în formă de „U“. Gol la interior, iar la exterior suprafaţa este glazurată cu nuanţe de gri-deschis spre alb. Nesemnată. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

400

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21185

8.30._

TABLOU

„Peisaj. Biserica din com. Scorniceşti“ - Iliescu Gheorghe acuarelă/hârtie, dimensiuni: 30 x 20 cm În prim-plan este pictată o biserică cu vedere dinspre pridvor (frontală) . Biserica este decorată cu pictură exterioară şi are trei arcade. Gama cromatică dominantă a bisericii este roşul, iar fondul este albastru, vibrat. Lucrarea este semnată şi datată în partea dreapta jos, cu roşu: Iliescu Gh. (1) 967, iar în stânga jos este scris titlul lucrării, tot cu roşu: Biserica din com. Scorniceşti. Rama uşor scorojită. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

400

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21186

8.30._

TABLOU

„Peisaj. Biserica din com. Scorniceşti“ - Iliescu Gheorghe acuarelă/hârtie, dimensiuni: 41 x 29 cm În centrul lucrării este reprezentat un monument cu soclu, cu trepte şi cu o figură de bărbat în picioare, în poziţie semiprofil. În plan secund se află o biserică cu pictură murală exterioară, flancată de copaci şi înconjurată de crucile din cimitir, cerul alb cu nori. Cromatica: verde, ocru, albastru, alb. Lucrarea este semnată, datată dreapta jos, cu roşu: Iliescu Gh. (1) 967; localizată în partea stânga jos, cu roşu: Biserica din com. Scorniceşti. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

450

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21187

8.30._

TABLOU

„Peisaj. Biserica din com. Scorniceşti“ - Iliescu Gheorghe acuarelă/hârtie, dimensiuni: 41 x 28 cm Pe un fundal cu nori se distinge o biserică văzută din lateral, având pictură exterioară cu nişe şi ocniţe. Biserica este flancată de crucile din cimitir, iar pe fundal (în stânga

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

450

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

 

 

 

 

şi în dreapta) se află siluetele unor copaci. Cromatica este dominată de culori de pământ - verde-pastel. Lucrarea este semnată şi datată în partea dreapta jos, cu roşu: Iliescu Gh. (1) 967, iar în partea stânga jos este scris titlul compoziţiei, cu roşu: Biserica din com. Scorniceşti. Stare de conservare: foarte bună.

 

 

 

 

 

 

 

 

21188

8.30._

TABLOU

„Peisaj. Podul Băneasa“ - Maria Chelsoi, acuarelă/hârtie, dimensiuni: 48 x 34 cm Lucrarea reprezintă podul Băneasa. În prim-plan, o apă traversată de un pod pe care trece o locomotivă fumegând, iar în stânga un stâlp de telegraf; în plan secund, dincolo de pod, se observă câţiva copaci având coroane verzi şi arămii. Cromatica: maron, brun, violet, verde, negru şi albastru. Lucrarea este semnată stânga jos, cu negru, datată, localizată: M. Chelsoi, Băneasa, (1) 963. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

1.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21189

8.30._

TABLOU

„Natură statică“ - Gheorghe Ionescu Sin, ulei/carton, dimensiuni: 65 x 50 cm Lucrarea reprezintă un vas din ceramică cu toartă, de formă bulbară, în care este aşezat un buchet cu flori multicolore: mov, roşu, roz, galben, orange. Alături de vas se află un postament de culoare orange, vibrat, cu câteva flori presărate. Fundalul este vibrat, cu nuanţe de: verde, roz, roşu. Semnată dreapta sus cu negru: Ionescu Sin şi nedatată. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

1.200

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21190

8.30._

PLATOU

Platou decorativ din aramă ciocănită gravată, parţial cositorită central, de mari dimensiuni, cu bordură lată, decor vegetal oriental. În centru este reprezentat un personaj feminin care dansează, flancat de alte 3 personaje (muzicanţi) . În decor alternează zonele de metal roşu (aramă) cu cele de metal alb. Dimensiuni: Dg = 82 cm; Db = 60 cm Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

1.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21192

8.30._

SCULPTURĂ

„Bust de tânără“ - Anonim, dimensiuni: H = 58 cm; L = 18 cm; l = 15 cm Sculptură din marmura albă, ce redă un bust de tânără cu fruntea liberă şi cu părul strâns în coc la spate, din coadă împletită şi rotită. Piedestalul din marmură albă, profilat, face corp comun cu sculptura. Lucrarea este nesemnată, nedatată. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

4.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21193

8.30._

VAS DECORATIV

Piesă din gresie germană glazurată, formată din postament şi vas, bogat decorată cu basoreliefuri, figuri umane, animale, brâuri. Ceramica este glazurată cu albastru-cobalt, pe fond gri-deschis. Postamentul este decorat cu frunze şi vrejuri de căpşune, capete de lei şi steme de cetăţi (principate) , cu două personaje masculine de o parte şi de alta a fiecărei steme. H1 = 77 cm; Dg1 = 29,5 cm; Db1= 35,5 cm

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

8.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

 

 

 

 

H2= 75 cm; Dg2 = 29,5 cm; Db2= 35,5 cm Vasul adânc, cu două anse ceramice, este de formă bulbară, decorat din loc în loc cu personaje de epocă, în relief. Unul dintre vase a fost restaurat parţial, restaurarea nefiind finalizată. H1 = 34 cm; Dg1 = 39,5 cm; Db1 = 24,5 cm H2 = 34 cm; Dg2 = 28,5 cm; Db2 = 25,5 cm Stare de conservare: bună Nesemnat şi nedatat. Două bucăţi.

 

 

 

 

 

 

 

 

21195

8.30._

TABLOU

„Ţesătoare la război“ - Samuel Mützner, acuarelă/carton, dimensiuni: 49 x 39 cm Lucrarea redă o tânără aşezată în faţa unui război de ţesut. Tânăra este îmbrăcată în costum popular, având bluza albă brodată şi părul strâns într-o coadă. În partea dreaptă a războiului se vad câteva sculuri de lână. Gama cromatică: maron, brun, roşu, negru. Lucrarea este semnată, datată stânga jos, cu brun: S. Mützner, 1931. Cartonul este uşor deformat. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

5.500

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21196

8.30._

TABLOU

„Peisaj marin“ - Neidentificat, ulei/lemn, dimensiuni: 79 x 26 cm Lucrarea redă o mare învolburată (talazuri) , înspumată. În largul mării o corabie cu pânze, iar lângă ţărm o barcă şi două personaje masculine. În dreapta, uscatul, iar la orizont, cerul cu nori cenuşii ocupă jumătate din tablou. Cromatica: tonuri de gri-alb, culori de pământ. Lucrarea este semnată, datată, localizată dreapta jos, cu negru: La Roché. Paris 1886. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

20.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21197

8.30._

TABLOU

„Natură statică cu flori“ - Octav Băncilă, ulei/carton, dimensiuni: 24 x 24 cm Lucrarea reprezintă un buchet de flori galbene pe un fond de culoare închisă, aşezate într-o ulcică de pământ cu toartă, de culoare maron. În centrul compoziţiei, centrul de interes este un accent alb. Lucrarea are un grad ridicat de împăstare. Este semnată stânga jos cu galben: Octav Băncilă. Nedatată. Rama prezintă lipsuri ale stratului de preparaţie. Stare de conservare: foarte bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

6.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21198

8.30._

TABLOU

„Peisaj rural“ - Grigore Manea, ulei/carton, dimensiuni: 35 x 50 cm Lucrarea redă o casă ţărănească cu cerdac, pe balustrada căreia sunt aşezate ghivece cu flori. Acoperişul casei are culoarea brună, iar pereţii casei sunt văruiţi în alb. În faţa casei se află un gard crem cu o portiţă. În faţa portiţei este un personaj masculin văzut din spate, îmbrăcat în pantaloni de culoare închisă, cămaşă bej, cu şapcă albă pe cap. În partea stângă, vegetaţia este formată din copaci cu coroane înfrunzite de culoare verde intens. Lucrarea este semnată stânga jos, cu negru: Gr. Manea, nedatată. Rama are mici lacune. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

2.500

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

 

21199

8.30._

TABLOU

„Peisaj marin. La Balcic“ - Alexandru Moscu, ulei/carton, dimensiuni: 50 x 63 cm. În prim-plan, în jumătatea de jos, sunt prezente case şi clădiri în culori deschise: bej, crem, orange, cu acoperişuri roşii, ocruri, gama de griuri. În plan secund este pictat un intrând de mare cu nuanţe de albastru-verzui. Printre case se văd coroanele înfrunzite ale copacilor, în capăt de perspectivă peisaj colinar cu vegetaţie săracă, iar la orizont cerul senin. Lucrarea este semnată dreapta jos, cu negru, datată, apoi intervenit cu roşu peste prima semnătură, în majuscule: MOSCU (19) 41. Cartonul este deformat. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

1.200

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21200

8.30._

TABLOU

„Natură statică cu fructe“ - Elena Müller Stăncescu ulei/carton, dimensiuni: 22 x 32 cm Pe o masă acoperită cu o ţesătură albă se află un vas de sticlă cu toarte, transparent, puţin înclinat, în care sunt aşezate cinci piersici, iar în faţa vasului, pe masă, încă patru piersici. Cromatica: roşu, orange, nuanţe de gri, albastru. Lucrarea este semnată dreapta jos, cu negru: E. Müller Stăncescu. Nedatată. Rama este uşor deteriorată. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

1.800

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21201

8.30._

TABLOU

„Natură statică cu flori“ - neidentificat, ulei/carton, dimensiuni: 48 x 34 cm Pe un fond de culoare maro-închis, într-o vază de culoare albastră, nuanţată cu orange, cu gâtul subţire, sunt aşezate patru crizanteme de culoare albă. Lucrarea este semnată dreapta jos, cu negru, indescifrabil. Nedatată. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

1.500

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21202

8.30._

TABLOU

„Natură statică cu flori“ - neidentificat, ulei/carton, dimensiuni: 44 x 50,5 cm. Într-un ulcior de ceramică cu toartă este aşezat un buchet de flori multicolore: albe, galbene, bleu, roşii, roz. Fondul tabloului este de culoare albastru-închis. Semnat şi datat dreapta jos indescifrabil, cu roşu. Stare de conservare: relativ bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

800

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21203

8.30._

TABLOU

„Peisaj marin“ - Sergiu Singer, acuarelă/carton, dimensiuni: 29 x 43 cm Lucrarea reprezintă un peisaj marin cu cinci ambarcaţiuni în partea dreaptă, executate în peniţă, pe un fond albastru- deschis. La orizont, cerul în amurg. Este semnată şi datată stânga jos, cu brun: Sergiu Singer (19) 58. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

950

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21204

8.30._

TABLOU

„Natură statică cu flori de câmp“ - M. Sidlecki, ulei/carton, dimensiuni: 70 x 51 cm Lucrarea redă un buchet de maci roşii aşezaţi într-un vas de ceramică de formă bulbară, de culoare gri-bej. În partea dreaptă a vasului sunt aşezaţi câţiva maci, trei spice de grâu şi albăstrele. Cromatica: roşu, galben, albastru, verde, negru. Lucrarea este semnată stânga jos, cu negru, sub ramă: M. Sidlecki şi nedatată. Cartonul este uşor deformat. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

1.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

 

21205

8.30._

TABLOU

„Natură statică“ - Marius Bunescu, ulei/carton, dimensiuni: 79 x 65 cm Lucrarea redă un ghiveci cu flori roşii (trandafiri) , care ocupă aproape întreaga suprafaţă a picturii. Ghiveciul are culoare brun-închis, ca şi suprafaţa pe care este aşezat, iar fundalul este vibrat, de culoare gri-bleu. Lucrarea este semnată dreapta jos, cu negru: Bunescu. Nedatată. Cartonul este deformat, rama cu lacune şi rosături. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

6.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21206

8.30._

TABLOU

„Peisaj. Toamna cu copaci şi dealuri“ - Eremia Profeta, ulei/pânză, dimensiuni: 51 x 60 cm Peisaj de deal în amurg, cu copaci desfrunziţi, doar schiţaţi (toamnă târzie) . La orizont, cerul luminos. Cromatica: gama de griuri în josul compoziţiei, accente de verde. Lucrarea este semnată şi datată dreapta sus cu albastru: Eremia Profeta 1955 Rama este uşor deteriorată, stratul de bronz este ros şi prezintă urme de mucegai. Stare de conservare: foarte bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

700

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21207

8.30._

TABLOU

„Bătrână cosând“ - neidentificat, ulei/carton, dimensiuni: 29 x 23 cm Pictura reprezintă o femeie bătrână, cu ochelari, cosând. Personajul este aşezat într-un fotoliu, lângă casă, ţinând în mâini un material de culoare roşie. Bătrâna este îmbrăcată într-o rochie neagră cu guler alb şi un şorţ alb. În partea stângă se vede o ramură de copac cu frunze de culoare verde-smarald. Pictura este semnată stânga jos, cu brun, indescifrabil. Nedatat. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

500

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21208

8.30._

TABLOU

„Peisaj cu pădure“ - Ion Panteli-Stanciu, ulei/carton, dimensiuni: 64 x 49 cm Compoziţia este dominată de trei copaci seculari, de o parte şi de alta a unui pârâu. Într-un luminiş se observă în prim-plan câteva elemente de vegetaţie. În plan secund, pe marginea pârâului, într-o poieniţă se află două personaje feminine, unul şezând şi unul în picioare, lângă o mică turmă de oi. Gama cromatică în tonuri calde alternate cu tonurile reci de griuri ale copacilor. Lucrarea este semnată şi datată dreapta jos cu roşu: I. Panteli-Stanciu 1946. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

1.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21209

8.30._

TABLOU

„Vas pe mare - Furtună“ - neidentificat, ulei/pânză, dimensiuni: 46 x 57 cm Peisaj marin, redând o furtună pe mare, cu talazuri mari înspumate de culoare verde-albastru. În plan secund, un vas uşor înclinat, prins în mijlocul furtunii. În partea stângă se vede un mal stâncos, cerul este cenuşiu cu nuanţe de gri-închis. Lucrarea este semnată stânga jos, cu negru: indescifrabil; datată 1918. Rama prezintă lacune. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

2.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21210

8.30._

TABLOU

„Peisaj - La Veneţia“ - Institutul Poligrafic din Roma reproducere tipografică/carton, dimensiuni: 59 x 94 cm Lucrarea redă o vedere din Veneţia. În prim-plan se conturează canalul pe care plutesc gondole, bărci, iar de o parte şi de alta a acestuia se remarcă diverse clădiri arhitectonice. În prim-plan pe partea dreaptă, o stradă de-a lungul canalului, pe care se găsesc multe personaje în costume de epocă, aflate în mişcare; în dreapta străzii, se remarcă o clădire în stil arhitectonic gotic, având cromatica alb-gri şi brun. În plan îndepărtat, pe partea stângă a canalului se află alte clădiri veneţiene, din care se observă în fundal două turle ale unei bazilici. Cromatica: nuanţe de gri, albastru, brun, verde. Pe verso: ştampila Institutului Poligrafic de Stat din Roma. Inscripţie: INSTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO ROMA. RIPRODUZIONE DI OPERE DARTE Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

100

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

21211

8.30._

TABLOU

„Ţăran cu coasa“ - Jean Neylies, ulei/pânză, dimensiuni: 40 x 23 cm În centrul compoziţiei este redat un ţăran cu mustaţă albă, care poartă o unealtă pe umărul stâng. Ţăranul este îmbrăcat în costum popular de culoare albă, încins la brâu cu un chimir pe care ţine mâna dreaptă. Pe cap are o căciulă de culoare închisă. Pictura este vibrată, peisaj de pădure, vara, în culori vii de galben, roşu, verde. Lucrarea este semnată dreapta jos, cu roşu: J. Neylies, nedatată. Stratul de pictură este deteriorat în zona capului ţăranului. Stare de conservare: bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

800

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

99303

8.30._

CASETĂ CU CAPAC

Casetă cu capac detaşabil, corpul cilindric scurt, uşor strâns spre buză, cu talpă circulară, iar capacul urmând conturul buzei, uşor bombat. Sticla „Montesy“ este colorată în masă cu o gamă caldă de roşu englez mat, gravată cu acid. Decorul este alcătuit din motive vegetale şi florale (frunze şi flori de ciclame) . Piesa este semnată pe corp şi pe capac „Montesy“, în relief. Dimensiuni: H = 7 cm, Dg = 13,5 cm-15 cm, Db = 14,7 cm. Stare de conservare: bună (are mici ciobituri la buză) .

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

300

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

99305

8.30._

VAS DECORATIV

Sticlă Montesy, colorată în masă, dispusă în straturi suprapuse, gravată cu acid. Vasul are baza ovală, corpul ovoidal, uşor aplatizat lateral, gura circulară mică. Sticla este colorată în masă verde-oliv, matisată. Decorul este alcătuit din elemente vegetale şi florale. Piesa este semnată „Montesy“, în relief. La semnătură, ultima literă (y) este în relief, dar nu este colorată. Dimensiuni: H = 13 cm, Dg = 4 cm, Db = 10,5 cm Stare de conservare: foarte bună.

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

600

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare

 

mobil

 

TOTAL: 282.600 lei

 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea metodologiei de supraveghere a infecţiilor cu transmitere sexuală

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică cu nr. EN 11.216 din 6 noiembrie 2013,

având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Depistarea cazurilor de infecţii cu transmitere sexuală (ITS) face parte integrantă din activitatea medicală curentă a medicilor, indiferent de specialitatea pe care o au.

Art. 2. - Raportarea infecţiilor cu transmitere sexuală este obligatorie pentru toate unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii, din reţeaua ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, unităţilor al căror management a fost transferat autorităţilor publice locale, precum şi unităţilor sanitare private.

Art. 3. - Infecţiile cu transmitere sexuală cu raportare obligatorie sunt sifilisul, infecţia genitală cu Chlamydia trachomatis şi gonoreea.

Art. 4. - Pentru pacienţii cu adresabilitate scăzută la serviciile de sănătate domiciliaţi în zone rurale cu accesabilitate redusă la medicul dermatovenerolog şi laboratoare de analize medicale, declararea se face de către medicul dermatovenerolog în urma informării acestuia de către medicul de familie care depistează cazul, suspicionează diagnosticul, instituie tratamentul şi urmăreşte clinic pacientul.

Art. 5. - Se aprobă „Ghidul de diagnostic şi tratament al infecţiilor cu transmitere sexuală“, prevăzut în anexa 1.

Art. 6. - Se aprobă „Atribuţiile şi sarcinile specifice unităţilor sanitare şi personalului sanitar în prevenirea şi controlul infecţiilor transmisibile sexual“, prevăzute în anexa 2.

Art. 7. - Se aprobă „Circuitul informaţional în infecţiile cu transmitere sexuală“, prevăzut în anexa 3.

Art. 8. - Se aprobă „Măsurile de supraveghere epidemiologică prin examene medicale clinice şi de laborator pentru populaţia generală şi grupurile populaţionale la risc crescut de contractare a infecţiilor cu transmitere sexuală“, prevăzute în anexa 4.

Art. 9. - Se aprobă „Fişa de investigaţie epidemiologică şi declarare a cazului nou de ITS“ (pentru sifilis, gonoree, infecţie cu Chlamydia) , prevăzută în anexa 5.

Art. 10. - Se aprobă „Fişa de declarare a cazului de sifilis congenital al nou-născutului“, prevăzută în anexa 6.

Art. 11. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în domeniu, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Centrul Dermatovenerologic din Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş“, Clinica Dermatologie 2 şi Laboratorul de cercetare Dermatologie - Spitalul Clinic Colentina Bucureşti, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino“, Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională, centrele judeţene de transfuzie sanguină, structurile medicale din cadrul ministerelor cu reţea sanitară proprie, toţi medicii şi unităţile sanitare din sistemul public sau privat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 12. - Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin se abrogă.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 14. - Anexele 1-6*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2013.

Nr.1.342.


*) Anexele 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr.1.445 din 29 august 2013

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. 1.293 din 13 septembrie 2013

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 2.269 din 25 noiembrie 2013

 

ORDIN

pentru completarea Procedurilor şi modalităţilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.081/M-1/690/480/2005

 

Având în vedere prevederile:

– Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, republicată;

– Hotărârii Guvernului nr. 202/1995 privind administrarea acordurilor comerciale şi de plăţi, precum şi organizarea şi funcţionarea comisiei interdepartamentale instituite prin Ordonanţa Guvernului nr. 59/1994, cu modificările ulterioare;

– Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 447/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 şi art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul delegat pentru buget, ministrul afacerilor externe şi ministrul economiei emit următorul ordin:

Art. I. - După punctul 17 de la capitolul III „Administrarea operaţiunilor financiare decurgând din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale cu decontare în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională“ din Procedurile şi modalităţile de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.081/M-1/690/480/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 30 august 2005, se introduc două noi puncte, punctele 18 şi 19 , cu următorul cuprins:

„18. Creanţele fiscale evidenţiate în conturile bilanţiere ale contabilităţii publice, rezultate din operaţiuni comerciale cu decontare în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din registrul comerţului, pentru care nu există nici succesori de drept ai acestora care să preia drepturile şi obligaţiile, se scad din evidenţele contabile ale Ministerului Finanţelor Publice în baza unei note aprobate de către ministrul finanţelor publice.

Nota se întocmeşte de către Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică numai după scăderea creanţelor fiscale din evidenţa analitică pe plătitori de către organele fiscale competente şi după primirea documentelor care atestă această operaţiune şi se avizează de către Direcţia generală juridică din Ministerul Finanţelor Publice.

19. Creanţele fiscale evidenţiate în conturile bilanţiere ale contabilităţii publice, rezultate din operaţiuni comerciale cu decontare în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, datorate de debitori, persoane juridice şi care au fost anulate în instanţă, prin hotărâri definitive şi irevocabile, se scad din evidenţele contabile ale Ministerului Finanţelor Publice, în baza unei note aprobate de către ministrul finanţelor publice.

Nota se întocmeşte de către Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică pe baza documentelor puse la dispoziţie de către Direcţia generală juridică şi se avizează de către această direcţie.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.081/M-1/690/480/2005 privind aprobarea Procedurilor şi modalităţilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 30 august 2005, cu completările aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

 

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

 

 

REPUBLICĂRI

 

LEGE Nr. 52/2003*)

privind transparenţa decizională în administraţia publică

 


*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 281/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 5 noiembrie 2013, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003, iar ulterior a fost completată prin Legea nr. 242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 10 decembrie 2010.

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.

(2) Legea are drept scop:

a) să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative;

b) să implice participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;

c) să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.

Art. 2. - Principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele:

a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;

b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;

c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli:

1. şedinţele şi dezbaterile autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;

2. dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;

3. minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii.

Art. 3. - În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:

a) act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală;

b) luarea deciziei - procesul deliberativ desfăşurat de autorităţile publice;

c) elaborarea de acte normative - procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior supunerii spre adoptare;

d) recomandare - orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative;

e) obligaţia de transparenţă - obligaţia autorităţilor administraţiei publice de a informa şi de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative şi la minutele şedinţelor publice;

f) asociaţie legal constituită - orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică;

g) minută - documentul scris în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică sau la o dezbatere publică;

h) ordine de precădere - ordinea care determină prioritatea participării la şedinţele publice, în raport cu interesul manifestat faţă de subiectul şedinţei;

i) şedinţă publică - şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoană interesată;

j) documente de politici publice - instrumentele de decizie prin intermediul cărora sunt identificate posibilele soluţii pentru rezolvarea problemelor de politici publice, astfel cum acestea sunt definite şi structurate în

Hotărârea Guvernului nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale şi în Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările ulterioare;

k) dezbatere publică - întâlnirea publică, organizată conform art. 7.

Art. 4. - Autorităţile administraţiei publice obligate să respecte dispoziţiile prezentei legi sunt:

a) autorităţile administraţiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale administraţiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora, precum şi autorităţile administrative autonome;

b) autorităţile administraţiei publice locale: consiliile judeţene, consiliile locale, primarii, instituţiile şi serviciile publice de interes local sau judeţean.

Art. 5. - Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi documentelor de politici publice elaborate de autorităţile administraţiei publice centrale, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 4 lit. a) .

Art. 6. - Prevederile prezentei legi nu se aplică procesului de elaborare a actelor normative şi şedinţelor în care sunt prezentate informaţii privind:

a) apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică, interesele strategice economice şi politice ale ţării, precum şi deliberările autorităţilor, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităţilor comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

c) datele personale, potrivit legii.

 

Capitolul II

Proceduri privind participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor

 

Secţiunea 1

Dispoziţii privind participarea la procesul de elaborare a actelor normative

 

Art. 7. - (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1) , cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2) .

(4) La publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2) , pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

(5) Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se vor consemna într-un registru, menţionându-se data primirii, persoana şi datele de contact de la care s-a primit propunerea, opinia sau recomandarea.

(6) Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

(7) Conducătorul autorităţii publice va desemna o persoană din cadrul instituţiei, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.

(8) Proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare autorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. (4) .

(9) Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

(10) Dezbaterile publice se vor desfăşura după următoarele reguli:

a) autoritatea publică responsabilă, prin persoana desemnată conform alin. (7) , va organiza întâlnirea, va publica pe site-ul propriu şi va afişa la sediul propriu, alături de documentele menţionate la alin. (2) , şi modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului şi orice alte detalii de desfăşurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetăţean interesat;

b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;

c) la dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniţiatorul şi/sau iniţiatorii proiectului de act normativ din cadrul instituţiei sau autorităţii publice locale, experţii şi/sau specialiştii care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, şi a proiectului de act normativ;

d) în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul autorităţii publice responsabile, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actului normativ.

(11) Toate documentele prevăzute la alin. (2) şi alin. (10) lit. a) şi d) vor fi păstrate pe site-ul autorităţii publice responsabile într-o secţiune dedicată transparenţei decizionale. Toate actualizările în site vor menţiona obligatoriu data afişării.

(12) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuţie.

(13) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.

 

Secţiunea a 2-a

Dispoziţii privind participarea la procesul de luare a deciziilor

 

Art. 8. - (1) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarele condiţii:

a) anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare;

b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţă publică;

c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.

(2) Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relaţia cu societatea civilă.

(3) Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precădere dată de interesul asociaţiilor legal constituite în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilită de persoana care prezidează şedinţa publică.

(4) Ordinea de precădere nu poate limita accesul mass-mediei la şedinţele publice.

Art. 9. - Persoana care prezidează şedinţa publică oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

Art. 10. - (1) Adoptarea deciziilor administrative ţine de competenţa exclusivă a autorităţilor publice.

(2) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele menţionate la art. 9 au valoare de recomandare.

Art. 11. - Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afişată la sediul autorităţii publice în cauză şi publicată în site-ul propriu.

Art. 12. - (1) Autorităţile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să elaboreze şi să arhiveze minutele şedinţelor publice. Atunci când se consideră necesar, şedinţele publice pot fi înregistrate.

(2) Înregistrările şedinţelor publice, cu excepţia celor prevăzute la art. 7, vor fi făcute publice, la cerere, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Autorităţile administraţiei publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să justifice în scris nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris de cetăţeni şi asociaţiile legal constituite ale acestora.

Art. 13. - (1) Autorităţile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenţa decizională, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) numărul total al recomandărilor primite;

b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate;

c) numărul participanţilor la şedinţele publice;

d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;

e) situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;

f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora;

g) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.

(2) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică.

 

Capitolul III

Sancţiuni

 

Art. 14. - (1) Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de prezenta lege, poate face plângere potrivit dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea şi recursul se judecă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.

Art. 15. - Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii, fapta funcţionarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la şedinţele publice sau împiedică implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative de interes public, în condiţiile prezentei legi.

Art. 16. - Persoanele care asistă la şedinţele publice, invitate sau din proprie iniţiativă, trebuie să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii publice. În cazul în care preşedintele de şedinţă constată că o persoană a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea acesteia.

 

Capitolul IV

Dispoziţii finale

 

Art. 17. - (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 18. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autorităţile publice şi celelalte persoane juridice prevăzute la art. 4 sunt obligate să îşi modifice regulamentul de organizare şi funcţionare în conformitate cu prevederile prezentei legi.