MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 549/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 549         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 29 august 2013

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

26. - Ordonanţă privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

 

82. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

358. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Pop Felicia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare

 

359. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion Trăistaru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare

 

360. - Decizie privind eliberarea domnului Marcel Bogdan Pandelică din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

361. - Decizie privind numirea domnului Mihai Ţurcanu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

362. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Cristina-Ecaterina Coruţ din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

363. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ladányi László-Zsolt din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 

364. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gabriel Florin Puşcău a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

365. - Decizie privind transferul în interesul serviciului al domnului Balaban Alexandru Gabriel din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Pod Huţani (Pod Huţani II; Pod Huţani I)

 

2.224. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

766. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale FER LEASING IFN - S.A.

 

Rectificări la:

- Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 512/2013

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1. - Prevederile prezentei ordonanţe se aplică operatorilor economici care sunt organizaţi şi funcţionează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a) regiilor autonome înfiinţate de stat, societăţilor/companiilor naţionale, precum şi societăţilor comerciale la care statul este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară, după caz;

b) regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi societăţilor comerciale la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, după caz;

c) societăţilor comerciale şi regiilor autonome la care persoanele juridice menţionate la lit. a) şi b) sau instituţiile publice centrale ori locale sunt acţionari unici sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, după caz.

Art. 2. - Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică:

a) instituţiilor de credit, instituţiilor financiare şi societăţilor definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia fondurilor de garantare şi contragarantare care îndeplinesc condiţiile de la art. 1;

b) societăţilor de asigurare reglementate de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare;

c) operatorilor economici care îndeplinesc condiţiile art. 1, dar prin legi speciale sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor legale privind fundamentarea şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli aplicabile operatorilor economici la care statul este acţionar unic, majoritar sau deţine o participaţie directori indirect majoritară;

d) unităţilor de cercetare-dezvoltare definite potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor care îndeplinesc condiţiile de ia art. 1.

Art. 3. - În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) cheltuieli de natură salariată - cheltuielile cu salariile şi bonusurile acordate salariaţilor în bani şi/sau în natură, în condiţiile legii;

b) cheltuieli cu salariile - salariile de bază, indemnizaţiile, sporurile, prime şi alte adaosuri şi bonificaţii, pentru a căror determinare se foloseşte ca element de calcul salariul de bază, sau alte modalităţi de determinare şi care se acordă conform contractului colectiv ori individual de muncă;

c) bonusuri - orice alte avantaje acordate salariaţilor, în scop personal, în bani şi/sau în natură, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv sau individual de muncă;

d) productivitatea muncii în unităţi valorice - raportul dintre valoarea veniturilor totale din exploatare şi numărul mediu de salariaţi;

e) productivitatea muncii în unităţi fizice - raportul dintre cantitatea de produse finite a cărei expresie valorică se regăseşte în veniturile de exploatare şi reprezintă mai mult de 50% din nivelul acestora şi numărul mediu de salariaţi;

f) câştigul mediu brut lunar pe salariat - raportul dintre cheltuielile de natură salarială şi numărul mediu de salariaţi/ numărul de luni aferente;

g) plăţi restante - sume datorate şi neachitate de operatorii economici care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative, de contract/factură sau în alte temeiuri.

Art. 4. - (1) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, iniţiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) şi b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi ulterior de către Ministerul Finanţelor Publice;

b) prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 fit. a) sau instituţiile publice centrale sunt acţionari unici ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară;

c) prin hotărâre a consiliului local, judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituţiile publice locale sunt acţionari unici ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară.

(2) Operatorii economici care prin legi speciale au reglementat un alt mod de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli nu aplică prevederile alin. (1).

Art. 5. - Formatul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli, anexele de fundamentare, precum şi modul de calcul al indicatorilor prevăzuţi în acestea se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. 6. - (1) Operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, cu excepţia societăţilor comerciale a căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată care vor prezenta bugetul de venituri şi cheltuieli în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat.

(2) Operatorii economici cu statut de filiale prezintă organelor administraţiei publice centrale sau locale, după caz, bugetul de venituri şi cheltuieli în termen 10 zile de la intrarea în vigoare a hotărârilor de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a).

(3) Organele administraţiei publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu operatori economici, au obligaţia ca, în termen de maximum 15 zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli, să elaboreze şi să transmită în vederea avizării documentaţia necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.

Art. 7. - (1) Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politică salarială pe baza cărora operatorii economici fundamentează indicatorii din bugetele de venituri şi cheltuieli.

(2) Reprezentanţii statului, respectiv ai unităţilor administrativ-teritoriale, din cadrul organelor de administrare şi de conducere ale operatorilor economici au obligaţia să pună în aplicare obiectivele politicilor prevăzute la alin. (1).

Art. 8. - (1) Până la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile aprobate prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile propuse în proiectul de buget aprobat de Adunarea generală a acţionarilor, respectiv Consiliul de administraţie al operatorului economic, după caz, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), operatorii economici, care datorită specificităţii activităţii desfăşurate concentrează realizarea acesteia într-o anumită perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al anului precedent, cu aprobarea ordonatorului principal de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul căruia se află.

(3) Limita de cheltuieli prevăzută la alin. (1) şi (2) se calculează ţinând cont de numărul de luni pentru care a fost aprobat ultimul buget de venituri şi cheltuieli.

Art. 9. - (1) La fundamentarea bugetelor de venituri şi cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

a) respectarea politicii Guvernului şi respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale privind îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare ale operatorilor economici;

b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;

c) criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, precum şi creşterea productivităţii muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelaţie cu strategia de administrare a Consiliului de administraţie/Consiliului de supraveghere şi a

planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

d) programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora;

e) programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a acestora;

f) programele de reducere a plăţilor/creanţelor restante.

(2) În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.

(3) Creşterea câştigului mediu brut lunar pe salariat nu poate depăşi 60% din indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz.

(4) Pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. c) care au statut de filiale şi a căror activitate depinde de contractele încheiate cu societatea-mamă în proporţie mai mare de 60%, creşterea cheltuielilor de natură salarială nu poate fi mai mare decât creşterea acordată de societatea-mamă.

Art. 10. - (1) Execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli se face cu respectarea următoarele reguli:

a) cheltuielile de natură salarială, numărul de personal la finele anului, aprobate prin bugetele de venituri şi cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite;

b) în cazul în care se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi;

c) în cazul în care se înregistrează nerealizări ale surselor de finanţare a investiţiilor aprobate se procedează la reconsiderarea angajamentelor aferente şi la efectuarea tuturor demersurilor legale pentru ca recepţia de servicii, lucrări şi bunuri să fie efectuată la nivelul surselor de finanţare recalculate;

d) nivelul plăţilor restante aprobat nu poate fi majorat ca urmare a nerealizării veniturilor totale aprobate;

e) angajarea de cheltuieli din credite bugetare aprobate se va face la nivelul celor repartizate de ordonatorul principal de credite potrivit art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobaţi, astfel:

a) depăşirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuţi la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat şi a prevederilor art. 9 alin. (3);

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii şi/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situaţia în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);

c) reducerea productivităţii muncii;

d) creşterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

e) depăşirea nivelului plăţilor restante;

f)în alte situaţii impuse de prevederile legale.

(3) Operatorii economici aflaţi sub incidenţa prevederilor art. 9 alin. (2) pot majora veniturile totale prin rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, în semestrul 2 al anului curent, cu condiţia ca în semestrul 1 al anului curent gradul de realizare a veniturilor totale a fost depăşit şi indicatorii de eficienţă realizaţi să fi fost cel puţin la nivelul aprobat.

Art. 11. - Operatorii economici aflaţi în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţilor publice centrale au obligaţia de a prezenta până la termenul legal de depunere a situaţiilor financiare anuale, la Ministerul Finanţelor Publice, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit pe baza indicatorilor economico-financiari realizaţi şi anexele de fundamentare corespunzătoare, în vederea analizei acestora din punctul de vedere al încadrării, în nivelul anual aprobat.

Art. 12. - Operatorii economici au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice, în formatul solicitat, fundamentări, analize, situaţii, raportări referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri şi cheltuieli, precum şi orice alte date şi informaţi, astfel:

a) lunar, trimestrial şi anual, operatorii economici reclasificaţi în sectorul administraţiei publice, conform listei publicate de Institutul Naţional de Statistică;

b) trimestrial şi anual, ceilalţi operatori economici.

Art. 13. - (1) Constituie contravenţie următoarele fapte:

a) nerespectarea termenelor prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2);

b) depăşirea limitelor prevăzute la art. 8;

c) depăşirea nivelului plăţilor restante aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli;

d) nerespectarea în execuţie a corelaţiei prevăzute la art. 9 alin. (3);

e) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1);

f) nerespectarea termenului prevăzut la art. 11;

g) nerespectarea prevederilor art. 12.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c)-e) şi g) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(3) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei.

(4) Contravenţia prevăzută la alin. (1) !lt. f) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

(5) Organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice, prin aparatul propriu şi/sau al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, sunt abilitate să constate contravenţiile de la alin. (1) şi să aplice sancţiunile prevăzute la alin. (2)-(4) operatorilor economici prevăzuţi la art. 1, după caz, urmând ca aceştia să recupereze atât contravaloarea amenzii, cât şi eventualele prejudicii, în condiţiile legii.

(6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunii potrivit alin. (2)-(4 ) se prescrie în termen de 24 de luni de la data săvârşirii faptei.

(7) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14. - (1) Operatorii economici nu pot acorda membrilor adunărilor generale ale acţionarilor remuneraţii mai mari de 25% din indemnizaţia fixă lunară a directorilor generali/directorilor, pe şedinţă şi pentru mai mult de o şedinţă într-o lună, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

(2) Nivelul remuneraţiilor membrilor consiliilor de administraţie, consiliilor de supraveghere şi directorilor care nu au fost numiţi în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte prin asimilare cu cele prevăzute de aceasta, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă:

a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) art. 27-29 şi 31 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;

c) art. 15 alin. (1), (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 21 august 2013.

Nr. 26.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢA DE URGENŢĂ

pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are ca scop asigurarea unui serviciu public stabil şi profesionist, în interesul cetăţenilor şi al instituţiilor public» din administraţia publică centrală şi locală, context în care actul normativ reglementează un sistem de recrutare şi evoluţie în carieră a funcţionarilor publici bazat pe competenţă, corectitudine şi iniţiativă din partea celor care doresc să urmeze o carieră în acest domeniu.

În mod corelativ, actul normativ stabileşte şi îndatoririle funcţionarilor publici, care au obligaţia să acţioneze cu profesionalism şi imparţialitate, în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum si a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.

În acest context, legiuitorul a înţeles să reglementeze instituţia redistribuirii funcţionarilor publici cărora le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor, în special în situaţia în care autoritatea sau instituţia publică îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării instituţiilor, prin reducerea posturilor ocupate de funcţionarii publici.

Deşi a fost creată ca o instituţie menită să asigure stabilitatea în funcţia publică, redistribuirea funcţionarilor publici realizată fără o minimă consultare a instituţiilor şi a autorităţilor publice unde se stabileşte noul loc de muncă al funcţionarilor publici a generat o încărcare inutilă, nejustificată, a structurilor de personal ale acestor instituţii, fără nicio legătură cu nevoile reale de personal ale acestora.

Cu alte cuvinte, interesul individual al funcţionarului public a primat în faţa interesului general, ceea ce, în final, a provocat consecinţe negative generale la nivelul întregii societăţi.

În egală măsură, procesul de restructurare şi eficientizare a administraţiei publice centrale şi locale din ultimii ani a inclus componenta restrângerilor de personal care a răspuns atât nevoilor reale ale statului, cât şi posibilităţilor concrete ale acestuia de a plăti salariile funcţionarilor publici.

Mai mult decât atât, studiile efectuate atât la nivel naţional, cât şi la nivelul organismelor internaţionale financiare au evidenţiat necesitatea continuării acestui proces şi a asigurării unei distribuţii a funcţionarilor publici mai ales spre domeniile deficitare, cu diminuarea corespunzătoare a surplusului de personal din anumite domenii.

Acest complex de factori care conturează o problemă majoră pentru România vine în contradicţie flagrantă cu reglementări care fac practic imposibilă flexibilizarea pieţei muncii, generând menţinerea unui număr excedentar de personal în unele instituţii din sectorul bugetar şi un nivel redus al salarizării.

Având în vedere faptul că aspectele menţionate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare pe calea ordonanţei de urgenţă nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 22 alineatul (1), litera k) va avea următorul cuprins:

,,k) realizează redistribuirea funcţionarilor publici cărora le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor, pe baza acordului conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice;”.

2. La articolul 56, litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) redistribuire, în condiţiile prevăzute de prezenta lege;”.

3. La articolul 58, alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:

(5) în termen de 10 zile, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici verifică în baza de date privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici dacă există funcţionari publici care îndeplinesc condiţiile pentru a fi redistribuiţi, pe baza acordului conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice.

(6) în condiţiile în care nu există funcţionari publici care să poată fi redistribuiţi sau conducătorii autorităţilor ori instituţiilor publice nu sunt de acord cu redistribuirea propusă, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici comunică autorităţilor şi instituţiilor publice desemnarea unui responsabil de procedură, funcţionar public, reprezentant al acesteia în comisia de concurs. Responsabilul de procedură verifică îndeplinirea condiţiilor legale de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi îndeplineşte şi celelalte activităţi corespunzătoare calităţii de membru în comisia de concurs.”

4. La articolul 99, alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:

(5) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi e), în perioada de preaviz, dacă în cadrul autorităţii sau instituţiei publice există funcţii publice vacante corespunzătoare, aceasta poate să le pună la dispoziţia funcţionarilor publici.

(6) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e), dacă nu există funcţii publice vacante corespunzătoare în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, autoritatea ori instituţia publică poate solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista funcţiilor publice vacante. În cazul în care există o funcţie publică vacantă corespunzătoare, funcţionarul public poate fi transferat în interesul serviciului sau la cerere, pe baza acordului conducătorului autorităţii sau instituţiei publice unde se realizează transferul.”

5. La articolul 104 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:

„Art. 104. - (1) Redistribuirea funcţionarilor publici se face de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pe baza acordului conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice, astfel:”.

6. La articolul 104, alineatele (2) şi (6)-(8) vor avea următorul cuprins:

„(2) Redistribuirea funcţionarilor publici se face, în condiţiile alin. (1), într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi acelaşi grad profesional cu funcţia publică deţinută de funcţionarul public.

(6) Redistribuirea funcţionarilor publici din corpul de rezervă se dispune prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pe baza acordului conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice.

(7) înalţii funcţionari publici cărora le-au încetat raporturile de serviciu prin eliberare din funcţia publică, ca urmare a reducerii postului ocupat, pot fi redistribuiţi pe o funcţie vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. b), d) şi f), prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice, respectiv, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. a), prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Secretariatul General al Guvernului.

(8) Pentru funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. c) şi e), redistribuirea se face prin aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

7. La articolul 105 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) în cazul în care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îl redistribuie, pe baza acordului conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice, într-o funcţie publică vacantă corespunzătoare studiilor absolvite şi pregătirii profesionale, iar funcţionarul public o refuză;”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Mircea Jorj

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 27 august 2013.

Nr. 82.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM – MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Pop Felicia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare

 

Având în vedere cererea doamnei Pop Felicia, înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/5.064 din 13 august 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare de către doamna Pop Felicia.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 august 2013.

Nr. 358.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion Trăistaru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare

 

Având în vedere Avizul favorabil nr. 32.605/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion Trăistaru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Trăistaru exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 august 2013.

Nr. 359.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Marcel Bogdan Pandelică din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

În temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marcel Bogdan Pandelică se eliberează din funcţia de vicepreşedinte ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 august 2013.

Nr. 360.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Mihai Ţurcanu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia

Consumatorilor

În temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Ţurcanu se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 august 2013.

Nr. 361.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Cristina-Ecaterina Coruţ din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. c) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamnei Cristina-Ecaterina Coruţ i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 august 2013.

Nr. 362.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ladányi László-Zsolt din funcţia publică de inspector guvernamental

în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale

pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 27 alin. (1) lit. b) şi art. 31 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Ladányi László-Zsolt i se aplică mobilitatea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 august 2013.

Nr. 363.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gabriel Florin Puşcău a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului si Sportului

 

Având în vedere propunerea Ministerului Tineretului şi Sportului formulată prin Adresa nr. 154 din 19 august 2013, precum şi Avizul favorabil nr. 32.606/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gabriel Florin Puşcău a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului,

în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Românişi şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gabriel Florin Puşcău exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 august 2013.

Nr. 364.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind transferul în interesul serviciului al domnului Balaban Alexandru Gabriel din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

 

Având în vedere solicitarea Consiliului Judeţean Buzău privind transferul în interesul serviciului al domnului Balaban Alexandru Gabriel din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/13.953/1.M. din 26 august 2013, precum şi acordul scris al domnului Balaban Alexandru Gabriel cu privire la acest transfer,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 90 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Balaban Alexandru Gabriel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă în interesul serviciului în funcţia publică de execuţie vacanta de consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău sa face prin dispoziţie a preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general a! Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 august 2013.

Nr. 365.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Pod Huţani (Pod Huţani II; Pod Huţani I)

 

Având în vedere:

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere nr. 400.131 din 6 august 2013,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a nisipului si pietrişului din perimetrul Pod Huţani (Pod Huţani II; Pod Huţani I), judeţul Suceava, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 2.583/2001 încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială „Condacia” - SA, cu sediul în municipiul Botoşani, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 22 august 2013.

Nr. 2.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 11 alin. (11) şi (13), al art. 1563 alin. (10) şi (101) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al pct. 801 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, cod 14.13.01.02/c.a., prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul menţionat la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului menţionat fa art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 418/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 27 martie 2012.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 22 august 2013.

Nr. 2.224.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată,

datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) llt. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către

persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform

art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

 

„Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, denumită în continuare declaraţie, se depune după cum urmează:

- potrivit art. 1563 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, şi care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligaţia plăţii taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal;

- potrivit art. 1563 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 801 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice, de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, în situaţia în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;

- potrivit art. 1563 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

- potrivit art. 1563 alin. (101) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

Se declară:

- taxa colectată de către persoanele a căror înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulată, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal pentru livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau pentru achiziţii de bunuri şi/sau servicii pentru care aceste persoane sunt obligate la plata TVA, efectuate în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

- taxa colectată de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;

- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA;

- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, la cerere, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA.

Declaraţia se depune:

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri/prestările de servicii şi/sau pentru achiziţiile de bunuri şi/sau de servicii pentru care persoanele impozabile sunt obligate la plata TVA, efectuate de persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, în situaţia în care exigibilitatea taxei pentru aceste operaţiuni intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA;

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri efectuate prin organele de executare silită de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (11) si (13) din Codul fiscal, livrări efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal;

- până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii, efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal, în situaţia în care exigibilitatea taxei pentru aceste operaţiuni intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA.

Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, astfel:

- direct sau prin împuternicit, la registratură; sau

- la poştă, prin scrisoare recomandată.

Declaraţia se completează de către contribuabil sau de către împuternicit înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular.

Perioada de raportare - se completează anul şi luna în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii şi/sau achiziţiile de bunuri şi/sau servicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei.

I. FELUL DECLARAŢIEI

Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular

ATENŢIE! Rectificarea nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecţiei fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspecţie fiscală.

II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

1. Denumire/Nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea persoanei juridice, asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori numele şi prenumele persoanei fizice, după caz, obligată la plata taxei conform ari 1563 alin. (10) sau alin. (101) din Codul fiscal.

2. Cod de identificare fiscală - se completează astfel:

- contribuabilii persoane juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia comercianţilor, înscriu codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

- comercianţii, persoane fizice şi juridice, precum şi alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, înscriu codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

- contribuabilii persoane fizice, care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia comercianţilor, înscriu codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

- persoanele fizice, altele decât cele de mai sus, înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

- persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal înscriu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

3. Domiciliul fiscal - se completează datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile obligate la plata taxei conform art. 1563 alin. (10) sau (101) din Codul fiscal.

III. DATE PRIVIND ANULAREA ÎNREGISTRĂRII ÎN SCOPURI DE TVA

1. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA - se înscrie data de la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA.

2. Se bifează căsuţa corespunzătoare situaţiei în care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, din oficiu, de organul fiscal, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, sau la cererea contribuabilului, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, după caz.

IV. DATE PRIVIND OBLIGAŢIA DE PLATĂ

A. Operaţiuni efectuate după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal - se completează de către persoanele impozabile care au bifat căsuţa corespunzătoare anulării înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, respectiv secţiunea III pct. 2.1.

1. Livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii Coloana „Baza impozabilă” - se completează baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal.

Coloana „TVA de plată” - se completează suma totală a taxei colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 153 a in. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal.

2. Achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condiţiile legii

Coloana „Baza impozabilă” - se completează baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condiţiile legii, efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, şi a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA.

Coloana „TVA de plată” - se completează suma totală a taxei colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal, pentru achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condiţiile legii, efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 153 a in. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, şi a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA.

B. Livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA - se completează de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal, după caz, pentru livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.

Coloana „Baza impozabilă” - se completează baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii efectuate înaintea anularii înregistrării în scopuri de TVA, a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.

Coloana „TVA de plată” - se completează suma totală a taxei colectate care trebuie plătită pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICILE

de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea

adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea

adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

 

1. Denumirea formularului: „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

2. Cod: 14.13.01.02/c.a.

3. Format: A4/t1

4. Caracteristicile de tipărire: - pe o singură faţă;

                                                 - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se utilizează la declararea sumei reprezentând:

- taxa colectată de către persoanele a căror înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulată, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate şi/sau pentru achiziţii de bunuri şi/sau servicii pentru care aceste persoane sunt obligate la plata TVA, efectuate în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

- taxa colectată de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;

- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA;

- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, la cerere, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA.

6. Se întocmeşte în două exemplare,

7. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale FER LEASING IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general a Societăţii Comerciale FER LEASING IFN - S.A., precum şi faptul că instituţia financiară nebancară nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de reglementările aplicabile instituţiilor financiare nebancare referitoare la denumire şi obiect de activitate,

în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale FER LEASING IFN - S.A., cu sediul social în municipiul Constanţa, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 3, bl. F17, sc. A, et. 1, ap. 5, judeţul Constanţa, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J13/2971/2008, cod unic de înregistrare 24350941, înscrisă în Registrul general la secţiunea h) „Leasing financiar” cu nr. RG-PJR-14-080257.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 13 august 2013.

Nr. 766.

 

RECTIFICĂRI

 

În Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 512/2013 privind stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 19 august 2013, se face următoarea rectificare:

- la art. 1 lit. a), în loc de: „a) măsurilor tehnice şi organizatorice care trebuie luate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice destinate publicului în vederea asigurării unui nivel adecvat al securităţii şi integrităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;” se va citi: „a) măsurilor tehnice şi organizatorice care trebuie luate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului în vederea asigurării unui nivel adecvat al securităţii şi integrităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;”.