MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 541/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 541         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 27 august 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

22. - Decizie privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

639. - Hotărâre privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Compania Naţională Poşta Română - S.A.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

66. - Ordin pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale

 

REPUBLICĂRI

 

Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 784/2013

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

În temeiul art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este convocată în cea de-a două sesiune ordinară a anului 2013 în ziua de luni, 2 septembrie 2013, ora 14,00.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 27 august 2013.

Nr. 22.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Compania Naţională Poşta Română - S.A.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă alocarea sumei de 7.405 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Compania Naţională Poşta Română - SA, în baza planului de disponibilizare aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 21 august 2013.

Nr. 639.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE)nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă punctele relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - Criteriile care stau la baza stabilirii punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Corespondenţa punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale cu punctele fizice de intrare/ieşire în/din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale este prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş are obligaţia de a publica pe pagina sa de internet punctele relevante prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş va solicita Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei actualizarea conţinutului anexei nr. 1 în termen de maximum 15 de zile de la modificarea acesteia.

(2) în situaţia în care capacitatea unui nou punct de ieşire reprezintă mai mult de 2% din capacitatea totală de ieşire a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale. Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş va solicita Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei actualizarea conţinutului anexei nr. 1 în termen de maximum 5 de zile de la punerea în funcţiune a acestuia.

(3) Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş va solicita Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei actualizarea conţinutului anexelor în termen de maximum 15 de zile de la punerea în funcţiune a unui nou punct care conectează Sistemul naţional de transport al gazelor naturale cu alte sisteme de transport sau terminale GNL.

Art. 6. - Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - La data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2010 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 23 aprilie 2010.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Claudiu-Sorin Dumbrăveanu

 

Bucureşti, 22 august 2013.

Nr. 66.

 

ANEXA Nr. 1

 

PUNCTELE RELEVANTE

ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale

 

Nr. crt.

Cod punct relevant

Denumire punct relevant

1.

PM-PP001

Perimetre de producţie

2.

PM0028

URZICENI EXTRAS

3.

PM0039

BĂLĂCEANCA EXTRAS

4.

PM0040

BUTIMANU EXTRAS

5.

PM0106

ISACCEA IMPORT

6.

PM0113

MEDIEŞU AURIT IMPORT

7.

PM0225

SÂRMAŞ EXTRAS

8.

PM0250

MUREŞ P12 DEPO EXTRAS

9.

PM0266

CSANADPALOTA

10.

PM0275

STAŢIA CENTRALĂ GHERCEŞTI EXTRAS

11.

PM0278

ISACCEAI

12.

PM0279

ISACCEAII

13.

PM0280

ISACCEA III

14.

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

15.

SM-CF001

Clienţi finali racordaţi direct la SNT

16.

SM1064D0

URZI CE NI ÎNMAGAZINAT

17.

SM1065D0

BĂLĂCEAN CA ÎN MAG AZI NAT

18.

SM1066D0

BUTIMANU ÎNMAGAZINAT

19.

SM1067D0

MUREŞ HALA 1 (DEPO ÎNMAGAZINAT)

20.

SM1068D0

BOTORCA ÎNMAGAZINAT (CETATE)

21.

SM1070D0

SĂRMAŞ ÎNMAGAZINAT

22.

SM1142D0

STAŢIA CENTRALA GHERCEŞTI ÎNMAGAZINAT

23.

SM1278O0

NEGRU VODĂ I

24.

SM1279D0

NEGRU VODĂ II

25.

SM1280D0

NEGRU VODĂ III

 

ANEXA Nr. 2

 

CRITERII

care stau la baza stabilirii punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale

 

Nr. crt.

Tip punct de intrare/ieşire

Mod de publicare

Nr. puncte relevante

1.

Toate punctele de intrare şi ieşire dintr-o reţea de transport exploatată de un operator de transport (s-au inclus punctele de interconectare, punctele de import - inclusiv punctele de interconectare şi de import de pe cele 3 conducte de transport dedicate)

Nu se cumulează punctele comerciale

9 puncte relevante

2.

Toate punctele de ieşire conectate la un client final unic (s-au inclus punctele de ieşire conectate la clienţii finali racordaţi direct la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale)

Se cumulează toate punctele de ieşire conectate fa clienţii finali racordaţi direct la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale (245 puncte comerciale)

1 punct relevant

3.

Toate punctele care fac legătura între reţeaua unui operator de sistem de transport şi instalaţiile de depozitare (nu s-a inclus depozitul Cetatea de Baltă - ciclu de extracţie - deoarece gazele naturale din acest depozit sunt livrate în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale prin panourile PM0001 şi PM0076 împreună cu gazele naturale din producţia curentă a producătorului Romgaz)

Nu se cumulează punctele comerciale

13 puncte relevante

4.

Toate punctele de intrare racordate direct la o instalaţie de producţie a unui producător unic stabilit în UE (s-au inclus punctele de intrare din perimetrele de producţie)

Se cumulează toate punctele de intrare din perimetrele de producţie (134 puncte comerciale)

1 punct relevant

5.

Toate punctele care realizează racordul dintre un sistem de transport şi un sistem de distribuţie (nu au fost incluse punctele fizice din cadrul punctelor comerciale de tip inel-43 puncte de tip inel care conţin 116 puncte fizice de ieşire spre sisteme de distribuţie; s-au inclus cele 7 puncte de ieşire spre conductele din amonte operate de producătorul localizat cel mai aproape de Sistemul naţional de transport al gazelor naturale)

Se cumulează toate punctele de ieşire spre sistemele de distribuţie (804 puncte comerciale)

1 punct relevant

 

ANEXA Nr. 3

 

CORESPONDENŢA PUNCTELOR RELEVANTE

ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale cu punctele fizice de intrare/ieşire în/din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale

 

Cod punct relevant

Denumire punct relevant

Cod punct comercial

Denumire punct comercial

Cod punct fizic

Denumire punct fizic

Operator sistem

adiacent

Tip operator sistem adiacent

Încadrare puncte relevante conform criteriilor din anexa nr. 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0001

COLIBII

PM0001

COLIBI I

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0002

COLIBIII

PM0002

COLIBI II

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0004

FILITELNIC-COROI

PM0004

FILITELNIC-COROI

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0005

LASLÂU

PM0005

LASLÂU

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0006

REFULARE DANEŞ

PM0006

REFULARE DANEŞ

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0007

RETIŞ

PM0007

RETIŞ

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0009

BEIA

PM0009

BEIA

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0010

BUNEŞTI

PM0010

BUNEŞTI

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0011

BRĂTEŞTI

PM0011

BRĂTEŞTI

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0013

FINTA-GHEBOAIASU

PM0013

FINTA-GHEBOAIASU

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0014

VLĂDENI

PM0014

VLĂDENI

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0016

VALEA CĂLUGĂREASCĂ

PM0016

VALEA CĂLUGĂREASCA

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0017

SCĂIENI COMPRESOARE 54

PM0017

SCĂIENI COMPRESOARE 54

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0018

PERIŞ

PM0018

PERIŞ

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0021

GHERGHEASA (BOLDU)

PM0021

GHERGHEASA (BOLDU)

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0022

ROŞIORU

PM0022

ROŞIORU

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0023

FLORICA

PM0023

FLORICA

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0024

JUGUREANU -PADINA

PM0024

JUGUREANU - PADINA

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0026

URZICENI NORD

PM0026

URZICENI NORD

PROMGZ

PROD

4

PM0028

URZICENI EXTRAS

PM0028

URZICENI EXTRAS

PM0028

URZICENI EXTRAS

DEPRGZ

osî

3

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0029

GÂRBOVI

PM0029

GÂRBOVI

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0030

FIERBINŢI

PM0030

FIERBINŢI

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0032

BĂRBUNCEŞTI

PM0032

BĂRBUNCEŞTI

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0033

BENTU

PM0033

BENTU

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0034

POPEŞTI LÂPUŞATA

PM0034

POPEŞTI LĂPUŞATA

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0036

GÂRBOVI PETROM

PM0036

GÂRBOVI PETROM

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0038

JUGUREANU

PM0038

JUGUREANU

PPETRM

PROD

4


PM0039

BĂLĂCEANCA EXTRAS

PM0039

BĂLĂCEANCA EXTRAS

PM0039

BĂLĂCEANCA EXTRAS

DEPRGZ

OSÎ

3

PM0040

BUTIMANU EXTRAS

PM0040

BUTIMANU EXTRAS

PM0040

BUTIMANU EXTRAS

DEPRGZ

OSÎ

3

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0041

DEPĂRATI HÂRLEŞTI

PM0041

DEPĂRAŢI HÂRLEŞTI

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0042

TITU AVICOLA

PM0042

TITU AVICOLA

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0043

GLAVACIOC

PM0043

GLAVACIOC

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0045

CARTOJANI

PM0045

CARTOJANI

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0048

GRĂDINARI

PM0048

GRĂDINARI

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0053

GRĂDIŞTEA

PM0053

GRĂDIŞTEA

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0054

ZÂTRENI

PM0054

ZÂTRENI

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0057

SLATINA (DOBAGR.23)

PM0057

SLATINA (DOBAGR.23)

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0058

SĂPUNARI

PM0058

SĂPUNARI

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0060

FĂUREŞTI - SUD

PM0060

FĂUREŞTI - SUD

PTORED

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0061

RĂDĂUŢI

PM0061

RĂDĂUŢI

PAUREL

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0062

HUREZANI BULBUCENI

PM0062

HUREZANI BULBUCENI

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0063

PISCU STEJARI BULBUCENI

PM0063

PISCU STEJARI BULBUCENI

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0064

HĂLĂNGEŞTI

PM0064

HĂLĂNGEŞTI

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0065

socu

PM0065

SOCU

PAMROM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0066

IANCU JIANU OVESELU

PM0066

IANCU JIANU OVESELU

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0068

TÂTĂRANI

PM0068

TÂTĂRANI

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0069

CORBU

PM0069

CORBU

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0070

PITEŞTI C2

PM0070

PITEŞTI C2

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0071

PISCU STEJARI PARC

PM0071

PISCU STEJARI PARC

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0076

BOTORCA REFULARE (CETATE)

PM0076

BOTORCA REFULARE (CETATE)

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0078

LUNCA- REFULARE VEST

PM0078

LUNCA- REFULARE VEST

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0079

CARANI

PM0079

CARANI

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0080

FOENI

PM0080

FOENI

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0082

DUMBRĂVIŢA

PM0082

DUMBRĂVIŢA

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0083

ABRĂMUŢ

PM0083

ABRĂMUŢ

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0084

S0C0DOR

PM0084

SOCODOR

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0085

BORDOŞIU

PM0085

BORDOŞIU

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0089

CRISTUR REFULARE

PM0089

CRISTUR REFULARE

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0094

MARPOD

PM0094

MARPOD

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0096

TAZLĂU

PM0096

TAZLĂU

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0097

SECUIENI

PM0097

SECUIENI

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0100

VALEA SEACĂ

PM0100

VALEA SEACĂ

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0101

FRASIN

PM0101

FRASIN

PROMGZ

PROD

4


PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0102

HOMOCEA

PM0102

HOMOCEA

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0103

MUNTENI

PM0103

MUNTENI

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0104

TECUCI TORCEŞTI

PM0104

TECUCI TORCEŞTI

PPETRM

PROD

4

PM0106

ISACCEA IMPORT

PM0106

ISACCEA IMPORT

PM0106

ISACCEA IMPORT

UKRTGS

OST

1

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0107

MIDIA PETROMAR

PM0107

MIDIA PETROMAR

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0108

ŢAGA SU

PM0108

ŢAGA SU

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0110

FÂNTÂNELE SU

PM0110

FÂNTÂNELE SU

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0111

ENCIU

PM0111

ENCIU

PROMGZ

PROD

4

PM0113

MEDIEŞUAURIT IMPORT

PM0113

MEDIEŞUAURIT IMPORT

PM0113

MEDIEŞUAURIT IMPORT

UKRTGS

OST

1

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0114

BAZNANV

PM0114

BAZNA NV

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0115

BOTORCA VEST I

PM0115

BOTORCA VESTI

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0116

BALDASU

PM0116

BALDA SU

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0122

LUDUŞ

PM0122

LUDUŞ

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0123

CUCERDEA

PM0123

CUCERDEA

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0125

ERNEI - GOLIRE SU

PM0125

ERNEI -GOLIRE SU

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0126

CORUNCAP10

PM0-I26

CORUNCAP10

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0131

IERNUT I

PM0131

IERNUT I

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0133

BOGATA II

PM0133

BOGATA II

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0134

DELENI-CUCI

PM0134

DELENI-CUCI

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0136

VAIDEIU SU

PM0136

VAIDEIU SU

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0137

LUNCA-SIBIU

PMD137

LUNCA-SIBIU

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0139

RUŞI

PM0139

RUŞI

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0140

ALÂMOR

PM0140

ALÂMOR

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0141

ŞOALA

PM0141

ŞOALA

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0145

BÂRGHIŞ

PM0145

BÂRGHIŞ

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0146

AGNITA

PM0146

AGNITA

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0147

NOCRICH

PM0147

NOCRICH

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0149

BRĂTEI - REFULARE

PM0149

BRĂTEI-REFULARE

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0153

SÂNGEORGIU - SOVATA

PM0153

SÂNGEORGIU-SOVATA

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0155

NADEŞ- SIGHIŞOARA

PM0155

NADEŞ-SIGHIŞOARA

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0156

ŢELINE

PM0156

ŢELINE

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0157

SIGHIŞOARA SONDA III

PM0157

SIGHIŞOARA SONDA III

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0159

DELENI - TÂRNĂVENI

PM0159

DELENI - TÂRNÂVENI

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0161

CETATE DE BALTĂ - BLAJ

PM0161

CETATE DE BALTĂ - BLAJ

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0162

SANCEL-BLAJ

PM0162

SANCEL-BLAJ

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0163

BAZNA- MEDIAŞ

PM0163

BAZNA- MEDIAŞ

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0164

COPŞA- MEDIAŞ

PM0164

COPŞA- MEDIAŞ

PROMGZ

PROD

4


PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0165

COPŞA-COMBINAT

PM0165

COPŞA-COMBINAT

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0175

TODIREŞTI

PM0175

TODIREŞTI

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0177

MUREŞ SUP9

PM0177

MUREŞ SU P9

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0178

MUREŞ CUCI P12

PM0178

MUREŞ CUCI P12

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0185

NOU SĂSESC

PM0185

NOU SĂSESC

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0190

SLATINA (DOBA-GR26)

PM0190

SLATINA (DOBA-GR.26)

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0191

 

 

MADULARI

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0196

BIBESTI

PM0196

BIBEŞTI

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0197

 

 

STRÂMBA

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0198

TICLENLTÂRGUJIU

PM0198

ŢICLENITÂRGUJIU

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

 

 

TURBUREA C2

PM0201

TURBUREA C2

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0205

HUREZANI SU

PM0205

HUREZANI SU

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0206

PISCU STEJARI SU

PM0206

PISCU STEJARI SU

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0216

COŢOFĂNEŞTI

PM0216

COTOFANEŞTI

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0223

PETREŞTI BĂRBĂTEŞTI

PM0223

PETREŞTI BĂRBĂTEŞTI

PPETRM

PROD

4

PM0225

SARMAS EXTRAS

PM0225

SARMAS EXTRAS

PM0225

SARMAS EXTRAS

DEPRGZ

osî

3

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0237

IERNUTIII

PM0237

IERNUT III

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0238

POCOLENI

PM0238

POCOLENI

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0240

ŢIGMANDRU - FIR II BUCUREŞTI

PM0240

ŢIGMANDRU - FIR II BUCUREŞTI

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0245

TURDAŞ

PM0245

TURDAŞ

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0248

BALTA ALBĂ

PM0248

BALTAALBA

PAMROM

PROD

4

PM0250

MUREŞ P12 DEPO EXTRAS

PM0250

MUREŞ P12 DEPO EXTRAS

PM0250

MUREŞ P12 DEPO EXTRAS

DEPOMS

OSÎ

3

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0251

IŞALNITACET

PM0251

IŞALNITACET

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0252

SIMNIC CET

PM0252

SIMNIC CET

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0253

HUREZANI BUSTUCHINI

PM0253

HUREZANI BUSTUCHINI

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0254

ASPIRAŢIE DANES LI

PM0254

ASPIRAŢIE DANEŞ L I

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0256

SC BÂND NORD

PM0256

SC BÂND NORD

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0257

SC BÂND VEST

PM0257

SC BÂND VEST

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0258

AFUMAŢI S-DA 175 PASĂREA

PM0258

AFUMAŢI S-DA 175 PASĂREA

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0259

PARAIENII DE JOS

PM0259

PÂRÂIENII DE JOS

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0261

GHERGHEASA

PM0261

GHERGHEASA

PAMROM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0262

SCĂIENI COMPRESOARE 54 GDF

PM0262

SCĂIENI COMPRESOARE 54 GDF

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0264

GALBENU

PM0264

GALBENU

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM026S

BALTAALBA GR 22

PM0265

BALTAALBA GR 22

PAMROM

PROD

4

PM026B

CSANADPALOTA

PM0266

CSANADPALOTA

PM0266

CSANADPALOTA

IFGSZH

OST

1


PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0267

FRASIN- BRAZI

PM0267

FRASIN -BRAZI

PAMROM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0268

TĂMĂŞEŞTI

PM0268

TĂMĂŞEŞTI

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0270

SU ZĂTRENI

PM0270

SU ZATRENI

PROMGZ

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0271

GURA ŞUŢII

PM0271

GURA ŞUŢII

PAMROM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0272

DEZBENZINAREŢICLENI

PM0272

DEZBENZINAREŢICLENI

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0273

POSTÂRNACU

PM0273

POSTÂRNACU

PROMGZ

PROD

4

PM0275

STAŢIA CENTRALA GHERCEŞTI EXTRAS

PM0275

STAŢIA CENTRALA GHERCEŞTI EXTRAS

PM0275

STAŢIA CENTRALĂ GHERCEŞTI EXTRAS

DEPRGZ

OST

3

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0276

NĂDLACSONDA3

PM0276

NĂDLACSONDA3

PAMROM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0277

BRADEŞTI

PM0277

BRADEŞTI

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0281

MICEŞTI

PM0281

MICEŞTI

PPETRM

PROD

4

PM-PP001

Perimetre de producţie

PM0282

HEREPEA

PM0282

HEREPEA

PROMGZ

PROD

4

PM0278

ISACCEA I

PM0278

ISACCEA I

PM0278

ISACCEA I

UKRTGS

OST

1

PM0279

ISACCEA I

PM0279

ISACCEA II

PM0279

ISACCEA II

UKRTGS

OST

1

PM0280

ISACCEA II

PM0280

ISACCEA III

PM0280

ISACCEA III

UKRTGS

OST

1

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM001

Urziceni

SM0171D1

URZICENI l

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM001

Urziceni

SM0171D2

URZICENI II

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM002

Păuleşti

SM0110D0

PĂULEŞTI

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM002

Păuleşti

SM0130D2

PLOIEŞTI NORD COLONIE

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM003

Braşov

SM0O45D0

BRAŞOV III

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM003

Braşov

SM0047D0

BRAŞOV I

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM003

Braşov

SM0866D0

BRAŞOV II

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM004

Bucureşti

SM0143D0

BUCIUMENIIF

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM004

Bucureşti

SM0144D0

BUCUREŞT116 FEBRUARIE

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM004

Bucureşti

SM0149D0

CHIAJNA

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM004

Bucureşti

SM0151D0

BUCUREŞTI CET VEST

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM004

Bucureşti

SM0157D0

BUCUREŞTI TITAN

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM004

Bucureşti

SM0158D0

BUCUREŞTI ZONA ICME

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM004

Bucureşti

SM0168D0

BUCUREŞTI TUNARI

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM004

Bucureşti

SM0252D0

MĂGURELE BUCUREŞTI

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM005

Ploieşti

SM0109D0

PLOIEŞTI KM 65

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM005

Ploieşti

SM0125D0

PLOIEŞTI VEST

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM005

Ploieşti

SM0131D1

TELEAJEN MATIZOL ŞI UZTEL

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM005

Ploieşti

SWI0131D2

TELEAJEN INDUSTRIE

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM005

Ploieşti

SM0131D3

PLOIEŞTI TELEAJEN

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM0G5

Târgovişte

SM0077D3

FIENI - ZONA PUCIOASA

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM006

Târgovişte

SM0105D0

RAZVAD

DISTSR

OSD

5


SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM007

Piteşti

SM0194D0

PAPUCEŞTI - LÂUNELE

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM007

Piteşti

SM0221D0

PITEŞTI SUD

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM007

Piteşti

SM0417D0

BASCOV

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM008

Craiova

SM0133D0

BORDEI

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM008

Craiova

SM0207D5

CRAIOVIŢA NOUA

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM008

Craiova

SM0208D0

CRAIOVA SUD

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM008

Craiova

SM0209D2

FORD CRAIOVA CASNICI

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM009

Târgu Jiu

SM 0083D0

SC AVICOLA TÂRGU JIU

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM009

Târgu Jiu

SM0191D3

SC EUROTECROM BÂRSEŞTI

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM009

Târgu Jiu

SM0196D0

TÂRGU JIU DRÂGOIENI

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM009

Târgu Jiu

SM0197D0

VÂDENI

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM009

Târgu Jiu

SM0201D0

UNIREA

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM010

Alba Iulia

SM0278D0

ALBA IULIA I - PORŢELANUL

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM010

Alba Iulia

SM0279D0

ALBA IULIA II - BĂRÂBANŢ

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM010

Alba Iulia

SM0299D0

ALBA IULIA III -MICEŞTI

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM011

Bacău

SM0443D0

BACĂU I

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM011

Bacău

SM0507D2

BACÂU II

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM012

Baia Mare

SM0214D0

BAIA MARE III

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM012

Baia Mare

SM0566D1

BAIA MARE 1

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM012

Baia Mare

SM0566D2

BAIA MARE 11

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM013

Boian

SM0626D0

BOIAN

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM013

Boian

SM0627D0

HODAI BOIAN

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM014

Cărei

SM0588D1

CĂREI III

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM014

Cărei

SM0589D0

CĂREI 1

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM014

Cărei

SM1271D0

CĂREI V

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM015

Ceanu Mare

SM0630D0

CEANU MARE

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM015

Ceanu Mare

SM0631D0

CEANU MARE - CĂTUN

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM016

Cerghizel

SM0706D0

CERGHIZEL IGRUI

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM016

Cerghizel

SM0707D0

CERGHIZEL II TĂU

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM017

Chişineu-Criş

SM0312D0

ALCOA CHIŞINEU-CRIŞ II

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM017

Chişineu-Criş

SM0356D0

SC MARICOM CHIŞINEU-CRIŞ III

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM017

Chişineu-Criş

SM0357D0

CHIŞINEU-CRIŞ 1

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM018

Cisnădie

SM0726D0

CISNĂDIE

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM018

Cisnădie

SM0727D0

CISNĂDIE li (SEVIS)

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM018

Cisnădie

SM1220D0

CISNĂDIE III

EGDTGM

OSD

5


SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM019

Cluj

SM0629D0

CLUJ II

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM019

Cluj

SM0637D0

CLUJI

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM020

Comăţel

SM0247D0

CORNĂŢEL MOARĂ

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM020

Comăţel

SM0795D0

CORNÂŢEL

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM021

Dej

SM0545D0

DEJI

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM021

Dej

SM0546D1

DEJ II ORAŞ

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM021

Dej

SM0546D2

DEJ II INDUSTRIE

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM022

Căneşti

SM0662D0

GÂNEŞTI

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM022

Găneşti

SM0664D0

GĂNEŞTI - SEUCA

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM023

Gura Humorului

SM0486D0

GURA HUMORULUI

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM023

Gura Humorului

SM0487D0

GURA HUMORULUI IZVORU

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM024

Iacobeni

SM0633D0

IACOBENI MOARĂ

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM024

Iacobeni

SM0634D0

IACOBENI

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM025

Iaşi

SM0482D0

IAŞII

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM025

Iaşi

SM0483D1

IAŞI II FORTUS

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM026

Mediaş

SM0857D0

MEDIAŞ 1

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM026

Mediaş

SM0858D0

MEDIAŞ II

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM027

Miercurea Sibiului

SM0132D0

MIERCUREA SIBIULUI I

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM027

Miercurea Sibiului

SM0369D0

MIERCUREA SIBIULUI II

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM028

Moineşti

SM0437D0

MOINEŞTI II VĂSĂIEŞTI

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM028

Moineşti

SM0440D0

MOINEŞTI I DEALU MARE

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM029

Orăştie

SM0295D0

ORĂŞTIE I CHIMICA

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM029

Orăştie

SM0296D0

ORĂŞTIE II

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM030

Paşcani

SM0473D0

PAŞCANI l SODOMEMI

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM030

Paşcani

SM0474D0

PAŞCANI II

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM031

Piatra-Neamţ

SM0453D0

PIATRA-NEAMŢ I

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM031

Piatra-Neamţ

SM0454D0

PIATRA-NEAMŢ II

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM031

Piatra-Neamţ

SM1137D0

PIATRA-NEAMŢ III

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM032

Pişcolt

SM0594D0

PIŞCOLT

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM032

Pişcolt

SM1085D0

PIŞCOLT II

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM033

Sâsar

SM057SD0

SÂSAR II (RECEA)

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM033

Sâsar

SM0582D0

SÂSAR1

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM034

Satu Mare

SM0585D1

SATU MARE I

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM034

Satu Mare

SM0585D2

SATU MARE II

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM034

Satu Mare

SM0898D0

SATU MARE III

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

5M- AM035

Săvineşti

SM0448D4

SĂVINEŞTI DIVERŞI

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM035

Săvineşti

SM0448D5

SĂVINEŞTI

EGDTGM

OSD

5


SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM036

Sibiu

SM0720D0

SIBIU I

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM036

Sibiu

SM0721D0

SIBIU II

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM036

Sibiu

SM0722D0

SIBIU IAS DEALUL OCNEI

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM036

Sibiu

SM0921D0

SIBIU III

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM037

Sighişoara

SM0835D0

SIGHIŞOARA I

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM037

Sighişoara

SM0836D0

SIGHIŞOARA II

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM038

Slănic-Moldova

SM0424D0

SLÂNIC-MOLDOVA-SAT

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM038

Slănic-Moldova

SM0425D0

SLĂNIC-MOLDOVA

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM039

Târgu Mureş

SM0676D3

TÂRGU MUREŞ IAZOMUREŞ

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM039

Târgu Mureş

SM0679D0

TÂRGU MUREŞ II CORUNCA

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM039

Târgu Mureş

SM0680D0

TÂRGU MUREŞ III SÂNGEORGIU DE MUREŞ

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM039

Târgu Mureş

SM0684D0

TÂRGU MUREŞ IV FOTO

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM040

Târnava

SM0859D0

TÂRNAVA

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM040

Târnava

SM0865D0

TÂRNAVA SOMARD

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM041

Timişoara

SM0334D0

TIMIŞOARA I

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM041

Timişoara

SM0338D0

TIMIŞOARA III

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM041

Timişoara

SM0339D0

TIMIŞOARA IV AEROPORTUL MILITAR + DIVERŞI

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM041

Timişoara

SM0341D0

TIMIŞOARA VI

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM042

Turda

SM0615D0

TURDA

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM042

T

 

TURDA-COPÂCENI

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM043

Arad

SM0349D0

ARADI

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM043

Arad

SM1268D0

ARAD IV (CARTIER GRĂDIŞTE)

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM044

ZALĂU

SM0555D0

ZALÂUI

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM- AM044

ZALĂU

SM1270D0

ZALĂU II

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0001D0

ROMANEŞTI

SM0001D0

ROMÂNEŞTI

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0002D0

PÂUCEA

SM0OO2D0

PÂUCEA

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0003D0

BIERTAN

SM0003D0

BIERTAN

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0004D0

RORA

SM0004D0

RORA

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0006D0

ZAGAR

SM0006D0

ZAGAR

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0007D0

SENEREUŞ

SM0007D0

SENEREUŞ

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0OO8D0

VENCHI

SM0008D0

VENCHI

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0009D0

COMIŞANI

SM0009D0

COMIŞANI

PTRMDG

OSD

5

SM-CF001

Clienţi final racordaţi direct la SNT

SM0011D1

SC POMICOLAŞAEŞ

SM0011D1

SC POMICOLA ŞAEŞ

POMICS

CD

2

SM-CF001

Clienţi final racordaţi direct la SNT

SM0011D2

SC PAGER SIGHIŞOARA

SM0011D2

SC PAGER SIGHIŞOARA

PAGERS

CD

2

SM-CF001

Clienţi finali racordaţi direct la SNT

SM0011D3

SC DINEXIM ŞAEŞ

SM0011D3

SC DINEXIM ŞAEŞ

DINEXM

CD

2


SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0013D0

ORLEŞTI

SM0013D0

ORLEŞTI

GDRBUC

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0014D0

RETIŞ

SM0014D0

RETIŞ

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0015D0

RUJA

SM0015D0

RUJA

EGDTGM

OSD

5

SM-CF001

Clienţi final racordaţi direct la SNT

SM0016D0

SC BÂI ROTBAV

SM0016D0

SC BĂI ROTBAV

BAIROT

CD

2

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0017D0

ŞONABV

SM0017D0

ŞONABV

DISTSR

OSD

5

SM-CF001

Clienţi final racordaţi direct la SNT

SM0018D0

SC EUROP5G ŞERCAIA

SM0018D0

SC EUROPIG ŞERCAIA

EUROPG

CD

2

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0019D0

ŞERCAIA

SM0019D0

ŞERCAIA

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0020D0

MANDRA BV

SM0020D0

MÂNDRA BV

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0021D0

VAD

SM0021D0

VAD

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0022D0

PERSANI

SM0022D0

PERSANI

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0023D0

GRID

SM0023D0

GRID

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0024D0

VENEŢIA

SM0024D0

VENEŢIA

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0025D0

 

SM0025D0

COMANA

DISTSR

OSD

5

SM-CF001

Clienţi final racordaţi direct la SNT

SM0026D1

SC ROMCIM HOGHIZ

SM0026D1

SC ROMCIM HOGHIZ

LAFARH

CD

2

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0026D2

HOGHIZ

SM0026D2

HOGHIZ

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0027D0

COCIU

SM0027D0

COCIU

EGDTGM

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0028D0

RUPEA

SM0028D0

RUPEA

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0029D0

HOMOROD

SM0029D0

HOMOROD

DISTSR

OSD

5

SM-SD001

Sisteme de distribuţie

SM0030D0

BUNEŞTI

SM0030D0

BUNEŞTI

DISTSR

OSD

5

SM-SD001