MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 539/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 539         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 26 august 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

640. - Hotărâre privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea GET - S.A. Brăila

 

641.- Hotărâre privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMON CT - SA. Oneşti

 

642. - Hotărâre privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMICA - S.A. Suceava

 

643. - Hotărâre privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea CET - S.A. Bacău

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.017. - Ordin al ministrului transporturilor, interimar, pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.217(63) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 2 martie 2012

 

1.018. - Ordin al ministrului transporturilor, interimar, pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.216(63) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 2 martie 2012

 

1.041. - Ordin al ministrului transporturilor, interimar, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Centrului de investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 

1.645. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru aprobarea Catalogului naţional al materialelor de bază şi a modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

9. - Hotărâre privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea CET - S.A. Brăila

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă alocarea sumei de 814 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea CET - S.A. Brăila, în baza planului de disponibilizare aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 21 august 2013.

Nr. 640.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMON CT - S.A. Oneşti

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă alocarea sumei de 216 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMON CT - SA Oneşti, în baza planului de disponibilizare aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 21 august 2013.

Nr. 641.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMICA - S.A. Suceava

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă alocarea sumei de 1.754 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMICA - S.A. Suceava, în baza planului de disponibilizare aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale si administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 21 august 2013.

Nr. 642.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea CET - S.A. Bacău

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă alocarea sumei de 264 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea CET - S.A. Bacău, în baza planului de disponibilizare aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 21 august 2013.

Nr. 643.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia W1EPC.217(63) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 2 martie 2012

 

Având în vedere prevederile ari. 16(2)(f)(iii) şi ale ari. 16(2)(g)(ii) din Convenţia inter naţională din i973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978, şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.217(63) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 2 martie 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, interimar,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 august 2013.

Nr. 1.017.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MEPC.217(63)

adoptată la 2 martie 2012

 

Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 197*8 referitor la aceasta (Aranjamente regionale pentru instalaţii portuare de primire în conformitate cu anexa VI la MARPOL şi Certificarea motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă în conformitate cu Codul tehnic NOx 2008)

 

Comitetul pentru protecţia mediului marin,

amintind articolul 38(a) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine,

luând notă de articolul 16 din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare Convenţia din 1973), de articolul VI al Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare Protocolul din 1978) şi de articolul 4 al Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (denumit în continuare Protocolul din 1997), care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1997 şi conferă organismului competent al Organizaţiei funcţia de examinare şi adoptare a amendamentelor la Convenţia din 1973, aşa cum a fost modificată prin protocoalele din 1978 şi 1997,

luând notă de faptul că prin Protocolul din 1997 a fost adăugată la Convenţia din 1973 anexa VI, intitulată „Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave” (denumită în continuare anexa VI),

luând notă în continuare de regula 13 din anexa VI la MARPOL care face obligatoriu Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOK) în conformitate cu această anexă,

luând notă de asemenea că atât anexa VI revizuită, adoptată prin Rezoluţia MEPC. 176(58), cât şi Codul tehnic NOX2008, adoptat prin Rezoluţia MEPC.177(58), au intrat în vigoare la 1 iulie 2010,

luând în considerare amendamentele propuse la anexa VI revizuită si la Codul tehnic NOK 2008,

1. adoptă, în conformitate cu articolul 16(2)(d) din Convenţia din 1973, amendamentele la anexa VI şi la Codul tehnic NOx 2008, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al Convenţiei din 1973, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 februarie 2013, în afara cazului în care înainte de această dată cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită părţile să noteze că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) al Convenţiei din 1973, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 august 2013, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul 16(2)(e) al Convenţiei din 1973, să transmită tuturor părţilor la Convenţia din 1973, aşa cum a fost modificată prin protocoalele din 1978 şi 1997, copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinut în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la Convenţia din 1973, aşa cum a fost modificată prin protocoalele din 1978 şi 1997, copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MEPC. 217(63)

 

Amendamente la anexa VI la MARPOL şi la Codul tehnic NOx 2008

Amendamente la anexa VI la MARPOL 1. Se adaugă un nou paragraf 1 bis la regula 17: 1 bis Micile state insulare în curs de dezvoltare pot îndeplini cerinţele din paragraful 1 ai prezentei reguli prin aranjamente regionale când, datorită circumstanţelor unice ale acelor state, astfel de aranjamente sunt singurele mijloace practice pentru îndeplinirea acestor cerinţe. Părţile care participă la un aranjament regional trebuie să elaboreze un Plan regional pentru instalaţii de primire, cu luarea în considerare a liniilor directoare elaborate de către Organizaţie.

Guvernul fiecărei părţi care participă la aranjament trebuie să se consulte cu Organizaţia, pentru ca aceasta să difuzeze părţilor la prezenta convenţie:

.1 modul în care Planul regional pentru instalaţii de primire ia în considerare liniile directoare;

,2 detalii ale centrelor identificate regionale de primire a deşeurilor de la nave, fi

.3 detalii ale acelor porturi care au numai instalaţii limitate.

Amendamente la Codul tehnic NOx 2008

2 Paragraful 2.2.4 existent se înlocuieşte cu următorul:

„2.2.4 Motoare care nu sunt precertificate pe un stand de încercare

.1 Există motoare care, datorită mărimii lor, construcţiei şi planificării livrării, nu pot fi precertificate pe un stand de încercare. În astfel de cazuri, producătorul de motoare, proprietarul navei sau constructorul navei trebuie să solicite Administraţiei efectuarea încercării la bordul navei (vezi 2.1.2.2).

Solicitantul trebuie să demonstreze Administraţiei că încercarea efectuată la bordul navei respectă în întregime toate cerinţele unei proceduri de încercare pe stand, aşa cum se specifică în capitolul 5 al prezentului cod. În niciun caz nu se permite acceptarea de posibile abateri înregistrate la măsurători, dacă o inspecţie iniţială se efectuează la bordul unei nave, fără vreo încercare de precertificare valabilă. În cazul motoarelor ce fac obiectul unei încercări de certificare la bord, în scopul emiterii unui certificat EIAPP, se aplică aceleaşi proceduri ca şi cum motorul ar fi fost precertificat pe standul de încercare, sub rezerva restricţiilor prevăzute în paragraful 2.2.4.2.

.2 Această procedură de inspecţie pentru precertificare poate li acceptată pentru un motor individual sau pentru un grup de motoare, reprezentat numai de motorul reprezentativ, darea nu trebuie să fie acceptată pentru certificarea unei familii de motoare.”

3 Paragraful 2,2.5.1 se înlocuieşte cu următorul: „1 Dacă un dispozitiv de reducere a emisiilor de NOx este inclus în procedura de certificare EIAPP, acesta trebuie să fie recunoscut ca fiind o componentă a motorului şi prezenţa sa trebuie să fie consemnată în Dosarul tehnic al motorului. Motorul trebuie să fie încercat cu dispozitivul de reducere a emisiilor de NOx montat, în afară de cazul când, datorită motivelor tehnice şi practice, încercarea combinată nu este adecvată şi procedurile specificate în paragraful 2.2.4.1 nu pot fi aplicate sub rezerva aprobării de către Administraţie. În acest caz, procedura de încercare aplicabilă trebuie să fie executată şi sistemul combinat motor/dispozitiv de reducere a emisiilor de NOx trebuie să fie aprobat şi precertificat de către Administraţie ţinând cont de liniile directoare elaborate de către Organizaţie*. Oricum, această precertificare este supusă restricţiilor prevăzute în paragraful 2.2.4.2.”


* Se face referire la Liniile directoare din 2011 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NOx 2008 privind cerinţele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă, adoptate prin Rezoluţia MEPC.198(62).

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.216(63) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 2 martie 2012

 

Având în vedere prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Aranjamente regionale pentru instalaţii portuare de primire în conformitate cu anexele I, II, IV şi V la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.216(63) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 2 martie 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, interimar,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 august 2013.

Nr. 1.018.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MEPC.216(63)

adoptată la 2 martie 2012

 

Amendamente la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Aranjamente regionale pentru instalaţii portuare de primire în conformitate cu anexele I, II, IV şi V la Marpol)

Comitetul pentru protecţia mediului marin,

amintind articolul 38(a) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine,

luând notă de articolul 16 din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare Convenţia din 1973) şi de articolul VI al Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare Protocolul din 1978), care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1978 şi conferă organismului competent al Organizaţiei funcţia de examinare şi adoptare a amendamentelor la Convenţia din 1973, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL 73/78),

luând în considerare amendamentele propuse la anexele I, II, IV şi V la MARPOL 73/78,

1. adoptă, în conformitate cu articolul 16 (2) (d) din Convenţia din 1973, amendamentele la anexele I, II, IV şi V la MARPOL 73/78, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) din Convenţia din 1973, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 februarie 2013, în afara cazului în care înainte de această dată cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită părţile să noteze că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii)din Convenţia din 1973, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la1 august 2013, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul 16(2)(e) din Convenţia din 1973, să transmită tuturor părţilor la MARPOL 73/78 copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL 73/78 copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MEPC.216(63)

 

Amendamente la anexele I, II, IV si V la MARPOL

1 Se adaugă noile paragrafe 3 bis şi 4 bis la regula 38 din anexa I:

3 bis Micile state insulare în curs de dezvoltare pot îndeplini cerinţele din paragrafele 1 până la 3 ale prezentei reguli prin aranjamente regionale când, datorită circumstanţelor unice ale acelor state, astfel de aranjamente sunt singurele mijloace practice pentru îndeplinirea acestor cerinţe. Părţile care participă la un aranjament regional trebuie să elaboreze un Plan regional pentru instalaţii de primire, cu luarea în considerare a liniilor directoare elaborate de către Organizaţie.

Guvernul fiecărei părţi care participă la aranjament trebuie să se consulte cu Organizaţia, pentru ca aceasta să difuzeze părţilor la prezenta convenţie:

.1 modul în care Planul regional pentru instalaţii de primire ia în considerare liniile directoare;

.2 detalii ale centrelor regionale identificate de primire a deşeurilor de la nave; şi

.3 detalii ale acelor porturi care au numai instalaţii limitate.

4 bis Micile state insulare în curs de dezvoltare pot îndeplini cerinţele din paragraful 4 al prezentei reguli prin aranjamente regionale când, datorită circumstanţelor unice ale acelor state, astfel de aranjamente sunt singurele mijloace practice pentru îndeplinirea acestor cerinţe. Părţile care participă la un aranjament regional trebuie să elaboreze un Plan regional pentru instalaţii de primire, cu luarea în considerare a liniilor directoare elaborate de către Organizaţie.

Guvernul fiecărei părţi care participă la aranjament trebuie să se consulte cu Organizaţia, pentru ca aceasta să difuzeze părţilor la prezenta convenţie:

.1 modul în care Planul regional pentru instalaţii de primire ia în considerare liniile directoare;

.2 detalii ale centrelor regionale identificate de primire a deşeurilor de la nave; şi

.3 detalii ale acelor porturi care au numai instalaţii limitate.

2 Se adaugă noile paragrafe 2 bis şi 2 terţ la regula 18 din anexa li: 2 bis Micile state insulare în curs de dezvoltare pot îndeplini

cerinţele din paragrafele 1, 2 şi 4 ale prezentei reguli prin aranjamente regionale când, datorită circumstanţelor unice ale acelor state, astfel de aranjamente sunt singurele mijloace practice pentru îndeplinirea acestor cerinţe. Părţile care participă la un aranjament regional trebuie sa elaboreze un Plan regional pentru instalaţii de primire, cu luarea în considerare a liniilor directoare elaborate de către Organizaţie.

Guvernul fiecărei părţi care participă la aranjament trebuie să se consulte cu Organizaţia, pentru ca aceasta să difuzeze părţilor la prezenta convenţie:

.1 modul în care Planul regional pentru instalaţii de primire ia în considerare liniile directoare;

.2 detalii ale centrelor regionale identificate de primire a deşeurilor de la nave; şi

.3 detalii ale acelor porturi care au numai instalaţii limitate.

2 terţ Dacă regula 13 din prezenta anexă prevede o prespălare şi Pianul regional pentru instalaţii de primire se aplică portului de descărcare, prespălarea şi descărcarea consecutivă într-o instalaţie de primire trebuie să fie efectuate în maniera descrisă în regula 13 din prezenta anexă sau într-un centru regional de primire a deşeurilor de la nave indicat în Planul regional pentru instalaţii de primire care este aplicabil.

3 Se adaugă un nou paragraf 1 bis ta regula 12 din anexa IV:

1 bis Micile state insulare în curs de dezvoltare pot îndeplini cerinţele din paragraful 1 al prezentei reguli prin aranjamente regionale când, datorită circumstanţelor unice ale acelor state, astfel de aranjamente sunt singurele mijloace practice pentru îndeplinirea acestor cerinţe. Părţile care participă la un aranjament regional trebuie să elaboreze un Plan regional pentru instalaţii de primire, cu luarea în considerare a liniilor directoare elaborate de către Organizaţie.

Guvernul fiecărei părţi care participă la aranjament trebuie să se consulte cu Organizaţia, pentru ca aceasta să difuzeze părţilor la prezenta convenţie:

. 1 modul în care Planul regional pentru instalaţii de primire ia în considerare liniile directoare;

.2 detalii ale centrelor regionale identificate de primire a deşeurilor de la nave; şi

.3 detalii ale acelor porturi care au numai instalaţii limitate.

4 Se adaugă un nou paragraf 2 bis la regula 8 din anexa V*:

2 bis Micile state insulare în curs de dezvoltare pot îndeplini cerinţele din paragrafele 1 şi 2.1 ale prezentei reguli prin aranjamente regionale când, datorită circumstanţelor unice ale acelor state, astfel de aranjamente sunt singurele mijloace practice pentru îndeplinirea acestor cerinţe. Părţile care participă la un aranjament regional trebuie să elaboreze un Plan regional pentru instalaţii de primire, cu luarea în considerare a liniilor directoare elaborate de către Organizaţie.

Guvernul fiecărei părţi care participă la aranjament trebuie să se consulte cu Organizaţia, pentru ca aceasta să difuzeze părţilor la prezenta convenţie:

.1 modul în care Planul regional pentru instalaţii de primire ia în considerare liniile directoare;

.2 detalii ale centrelor regionale identificate de primire a deşeurilor de la nave; şi

.3 detalii ale acelor porturi care au numai instalaţii limitate.


* Textul anexei V revizuite, adoptat prin Rezoluţia MEPC.201 (62).

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 949/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 19 iulie 2013, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

p. Ministrul transporturilor, interimar,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 august 2013.

Nr. 1.041.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf / Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2013

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

6.100,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

6.100,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

6.100,00

36.10

 

 

DIVERSE VENITURI

6.100,00

 

50

 

Arte venituri

6.100,00

84.10

 

 

CHELTUIELI TOTAL

12.630.00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

6.442,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

3.308,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

2.545,00

 

 

01

Salarii de bază

2.425,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

03

Indemnizaţie de conducere

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

-

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanţă

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

70,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

50,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

-

 

10 02

 

Cheltuieli salariale în natură

68,00

 

 

01

Tichete de masă

68,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în natura

-

 

10.03

 

Contribuţii

695,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

525,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

15,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

125,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

10.00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

20.00

 

 

07

Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salariale

.

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

2.854.00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

1,035.00

 

 

01

Furnituri de birou

81.00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

18.00

 

 

03

încălzii, iluminat şi forţă motrică

40.00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

11.00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

100,00

 

 

06

Piese de schimb

 

 

 

07

Transport

50.00

 

 

08

Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet

80,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

350,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

305,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

70,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

2,00

 

 

01

Medicamente

2.00

 

20 05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80.00

 

 

01

Uniforme şi echipament

60.00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

20.00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

420,00

 

 

01

Deplasări interna

30.00

 

 

02

Deplasări în străinătate

mo. no

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiala documentare

10,00

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

67,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

150,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

40,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

980,00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

20,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţa

50,00

 

 

04

Chirii

760,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

150,00

56

 

 

Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

280,00

 

56.01

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

280,00

 

 

01

Finanţare naţională

280,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.188,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

6.188,00

 

71.01

 

Active fixe

6.188,00

 

 

01

Construcţii

5.900,00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

218,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

-

 

 

30

Alte active fixe

70.00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

-

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

6.100.00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

12.630,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

6.530,00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

6.530,00

 

Pate de fundamentară a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013:

1) Număr mediu de personal: 31 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 6.514 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 80 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 70 mii lei);

5) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile de delegare (suma de 50 mii lei).

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Catalogului naţional al materialelor de bază şi a modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 197.666 din 14 mai 2013 al Direcţiei de management şi control al resurselor forestiere şi cinegetice,

în conformitate cu Avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din Ministerul Mediului si Pădurilor nr. 862 din 1 noiembrie 2012,

în temeiul prevederilor art. 18 şi ari 65 lit. a) din Legea nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere, precum şi ale art. 13 alin, (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice,

ministrul mediului si schimbărilor climatice emite următorul ordin;

Art. 1. - Se aprobă modelul filei Catalogului naţional al materialelor de bază, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Catalogul naţional al materialelor de bază, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Deţinătorii cu orice titlu de fond forestier sunt obligaţi sa folosească în lucrările de împădurire numai material forestier provenit din sursele precizate în Catalogul naţional al materialelor de baza, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei si pădurilor nr. 269/2001 pentru aprobarea Catalogului naţional al surselor pentru materiale forestiere de reproducere din România -2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 6 august 2001, cu modificările ulterioare, precum şi art. 1 alin. (1) şi anexa nr. 1 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 768/2004 pentru aprobarea modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază şi, respectiv, a modelului filei de registru al producătorului/furnizorului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 6 din 4 ianuarie 2005, se abrogă.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Lucia Ana Varga,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura

 

Bucureşti, 2 iulie 2013.

Nr. 1.645.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 bis. care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”. Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2013

 

În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007, cu completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 lit. a1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 9 august 2013, hotărăşte:

Art. 1. - (1) Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal va avea loc în municipiul Bucureşti la data de 5 octombrie 2013.

(2) Locul de desfăşurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 30 septembrie 2013.

Art. 2 - Examenul prevăzut la art. 1 va fi susţinut din tematica şi bibliografia pentru examen, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

Art. 3. - (1) înscrierile la examenul prevăzut la art. 1 se fac în perioada 2 septembrie 2013-23 septembrie 2013 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro şi dosarele se transmit, în aceeaşi perioadă, prin servicii poştale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, municipiul Bucureşti.

(2) Dosarul de înscriere va conţine cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007, cu completările ulterioare.

Art. 4. - Direcţia de învăţământ şi Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion-Toni Teau

 

Bucureşti, 14 august 2013.

Nr. 9.

 

ANFXANr.1

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2013

 

1. Noţiuni de drept comercial şi drept civil:

- constituirea si funcţionarea societăţilor;

- reorganizări, fuziuni, divizări şi lichidări;

- profesionişti;

- exploatarea întreprinderii.

2. Noţiuni generale privind finanţele publice şi principiile generale ale fiscalităţii:

- cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar;

- principiile generale ale fiscalităţii.

3. Impozitul pe profit:

- contribuabili şi sfera de cuprindere;

- contribuabili scutiţi de la plata impozitului pe profit;

- determinarea profitului impozabil pentru organizaţiile nonprofit;

- determinarea bazei de calcul al impozitului (venituri supuse impozitării, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);

- rezerve şi provizioane fiscale;

- regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile;

- amortizarea fiscală;

- termene de plată şi de declarare a impozitului;

- pierderi fiscale;

- facilităţi fiscale;

- reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni, divizări, divizări parţiale, schimburi de titluri de participare), în context transfrontalier;

- reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societăţi-mamă, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale Uniunii Europene (societăţi-mamă);

- aspecte fiscale internaţionale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice străine care realizează venituri din sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România ori din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);

- reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară.

4. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:

- definiţia microîntreprinderii;

- opţiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderii;

- baza impozabilă;

- plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale.

5. Impozitul pe venit:

- contribuabili şi sfera de cuprindere;

- categorii de venituri impozabile;

- venituri neimpozabile;

- cote de impozit;

- determinarea bazei de calcul al impozitului pe categorii de venit;

- plăţi anticipate în contul impozitului pe venit;

- obligaţiile plătitorilor de venituri şi ale contribuabililor;

- venitul net anual impozabil;

- venituri supuse impozitului final cu reţinere la sursă;

- termene de plată;

- aspecte fiscale internaţionale;

- reguli privind asociaţiile fără personalitate juridică.

6. Contribuţii sociale:

- persoane asigurate;

- categorii de contribuabili;

- baza de calcul al contribuţiei individuale şi al celei datorate de angajator;

- termene de plată a contribuţiilor;

- modalităţi şi termene de declarare a contribuţiilor.

7. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România:

- contribuabili;

- sfera de cuprindere a impozitului;

- venituri impozabile obţinute din România;

- scutiri;

- coroborarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri;

- certificatele de atestare a rezidenţei fiscale şi certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi în România;

- impozitul pe reprezentanţe (cuantum, termen de plată şi depunerea declaraţiei fiscale);

- impunerea veniturilor din dobânzi şi redevenţe plătite între societăţi asociate din state membre diferite: sfera de aplicare, definiţia dobânzilor şi redevenţelor, definiţia întreprinderilor asociate;

- chestionare pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la sosirea în România sau la plecarea din România.

8. Impozite şi taxe locale:

- baza de impozitare;

- contribuabili;

- modul de calcul;

- termene de plată;

- reduceri şi scutiri;

- modul de declarare a proprietăţilor.

9. Taxa pe valoarea adăugată:

- sfera de aplicare;

- persoane impozabile;

- operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată;

- locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată;

- faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată;

- baza de impozitare;

- cote de taxă pe valoarea adăugată;

- operaţiuni scutite;

- regimul deducerilor;

- persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adăugată;

- obligaţii;

- regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agenţii de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi; aurul de investiţii; persoanele impozabile nestabilite în Comunitatea Europeană, care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile;

- ajustarea taxei deductibile;

- măsuri de simplificare;

- răspunderea pentru plata taxei pe valoarea adăugată;

- dispoziţii tranzitorii.

10. Accize:

a) regimul accizelor armonizate:

- sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor, termenul de plată, plătitori de accize;

- regimul de antrepozitare fiscală:

- reguli generale;

- autorizarea antrepozitelor fiscale;

- condiţii de autorizare;

- obligaţiile antrepozitarilor autorizaţi;

- anularea, revocarea, suspendarea autorizaţiei;

- destinatar înregistrat, expeditor înregistrat;

- deplasarea şi primirea produselor acciza bile, în regim suspensiv de accize;

- deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite;

- vânzarea la distanţă a produselor cu accize plătite;

- scutiri şi exceptări de la plata accizelor;

- restituiri de accize;

- sistemul de marcare;

b) alte produse accizabile:

- sfera de aplicare;

- caicului accizelor;

- plătitori;

- exigibilitatea;

- termenul de plată;

- scutiri de la plata accizelor.

11. Taxele vamale:

- tariful vamal şi clasificarea tarifară a mărfurilor;

- originea mărfurilor (originea nepreferenţială şi originea preferenţială);

- regimuri suspensive şi regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamală, perfecţionare activă, transformare sub control vamal, admitere temporară, perfecţionare pasivă);

- datoria vamală (garantarea cuantumului datoriei vamale, naşterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea şi remiterea drepturilor);

- categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.

12. Contabilitate:

- obligaţiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizării şi conducerii contabilităţii;

- contabilitatea activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii;

- contabilitatea veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului exerciţiului financiar;

- forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale.

13. Sancţiuni şi căi de contestare:

- sancţionarea contravenţiilor la legislaţia fiscală;

- contestarea sancţiunilor aplicate de organul fiscal, precum şi a deciziilor de impunere.

14. Aspecte privind procedura fiscală:

- principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat;

- creditori fiscali, debitori, plătitori ai obligaţiilor fiscala;

- domiciliul fiscal;

- competenţa organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea şi aprecierea probelor;

- înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe şi contribuţii;

- obligaţia de a depune declaraţii fiscale, conţinutul declaraţiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaraţiilor fiscale şi sancţiuni pentru nedepunerea acestora;

- procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor;

- procedura de colectare a creanţelor fiscale;

- soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;

- inspecţia fiscală;

- stabilirea preţului de piaţă al tranzacţiilor între persoane afiliate;

- acordul de preţ în avans şi soluţia fiscală individuală anticipată;

- procedura de începere, derulare şi finalizare a inspecţiei fiscale;

- stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi;

- termene de prescripţie;

- stingerea creanţelor fiscale prin executare silită şi prin alte modalităţi;

- recuperarea în România a unor creanţe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene;

- contravenţii şi sancţiuni prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

6. Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

10. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

12. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

15. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

16. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

17. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

18. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

19. Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare;

20. Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare;

21. Convenţie privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate 90/436/CEE;

22. Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 176/1 din 28 iulie 2006;

23. Liniile directoare privind preţurile de transfer emise de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;

24. Convenţia-model - emisă de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;

25. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

26. Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

27. Hotărârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans;

28. Hotărârea Guvernului nr. 296/2010 pentru modificarea pct. 701 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004;

29. Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013;

30. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;

31. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, cu modificările şi completările ulterioare;

32. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi a modelului unor formulare;

33. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum şi pentru aprobarea formularului „Decizie de înregistrare a sediului social şi a domiciliului fiscal, cu completările ulterioare;

34. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de natură contabilă şi fiscală referitoare la

practicienii în insolvenţă, persoane fizice sau juridice, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă;

35. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, cu modificările şi completările ulterioare;

36. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;

37. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completările ulterioare;

38. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice, cu modificările ulterioare;

39. Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil;

40. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 222/2008 privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer;

41. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare;

42. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare;

43. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitata de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene;

44. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene;

45. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugata formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii;

46. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

47. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările ulterioare;

48. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.10Î/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare;

49. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.436/2012 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare;

50. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 224/2013 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual;

51. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 814/2013 pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010;

52. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, cu modificările ulterioare;

53. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, cu completările ulterioare;

54. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 22/28/2012 privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic situate în locuinţa proprietate personală;

55. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 247/2012 privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

56. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice;

57. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară;

58. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise (a tranzacţionare pe o piaţa reglementata, cu modificările şi completările ulterioare;

59. Standarde internaţionale de raportare financiară:

- IAS 8 „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori”

- IAS 11 „Contracte de construcţie”

- IAS 16 .Imobilizări corporale”

- IAS 18 „Venituri”

- IAS 20 „Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală”

- IAS 36 „Deprecierea activelor”

- IAS 38 „Imobilizări necorporale”

- IAS 40 „Investiţii imobiliare”

60. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 144/2012 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabili a unei declaraţii rectificative;

61. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 467/2013 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale;

62. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 339/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare;

63. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. de înregistrare/...............

Loc foto

 

CERERE

de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2013

 

Subsemnatul(a) ......................................................, născut(ă) la data de ......................... în localitatea .............................. judeţul .......................................... legitimat(ă) cu B.L/CI./paşaport seria ....... nr. ................. eliberat(ă) de ................................ la data de ................., CNP.........................., cetăţenia .................... domiciliat(â) în ................................., str. ................................... nr. ...... bl. ...... sc. ...... et. ...... ap. ....., judeţul/sectorul ......................., telefon fix .............................. telefon mobil ...............................

solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali, sesiunea octombrie 2013.

Anexez la prezenta cerere curriculum vitae însoţit de următoarele documente, conform art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007, cu completările ulterioare:

- B.I./C.I./paşaport, în copie;

- diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea........seria...... nr. .........emisă de............. la data de................

În copie legalizată;

- carnetul de muncă, seria.......nr. .........emis de.............la data de................în copie certificată de angajator sau în copie legalizată;

- certificatul de naştere, seria.......nr. .........emis de.............la data de................în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

- certificatul de căsătorie, seria.......nr. ........, emis de.............la data de..............., în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

- certificatul de cazier judiciar, seria.......nr. .........emis de.............la data de................în perioada de valabilitate;

- certificatul de cazier fiscal, seria.......nr. .........emis de.............Sa data de................în perioada de valabilitate;

- adeverinţa medicală, seria.......nr. .........emisă de.............la data de...............;

- trei fotografii de 2/3 cm.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfăşurat activităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007, cu completările ulterioare, astfel:

 

Unitatea

Activitatea desfăşurata

Perioada - de la.....până la.....-

Nr. de luni

Funcţia

Observaţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total perioada

 

 

 

 

Data.....................

Semnătura.........................