MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 538/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 538         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 26 august 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

735. - Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

616. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala MAMAIA - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

617. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala LITORAL - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.039. - Ordin al ministrului transporturilor, interimar, pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Anexa III revizuită la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC. 193(61) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 1 octombrie 2010

 

1.040. - Ordin al ministrului transporturilor, interimar, pentru publicarea acceptării amendamentelor fa Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.329(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2012

 

2.211. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe”, indicativ GP 123-2013

 

4.479. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în luna iunie 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

2.340. - Decizie privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

 

ACTE ALE CURŢII DE CONTURI

 

135. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 130/2010

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea unui membru al Guvernului

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea prim-ministrului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeşte în funcţia de membru al Guvernului doamna Ramona-Nicole Mănescu, ministru al transporturilor.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 26 august 2013.

Nr. 735.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială MAMAIA- S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială MAMAIA- S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială MAMAIA- S.A. Constanţa poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Manuel Marian Donescu,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Dumitru Dan Enache,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 august 2013.

Nr. 616.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Societatea Comercială MAMAIA- S.A.

Sediul/Adresa: Vila 26 Mamaia

Cod unic de înregistrare: R01890659

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (2013)

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd 4)

1

1318

 

1

 

Venituri din exploatare

2

1048

 

2

 

Venituri financiare

3

270

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.1B)

5

1318

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

1318

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

581

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

47

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

690

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

458

 

 

 

C2

bonusuri

11

 

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

82

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

150

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

0

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

 

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscala prevăzute delege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor do la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minim Im 50% vărsăm Irite la bugetul de stat sau local îh cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, În cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pa destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

364

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

364

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele arsului

43

19

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

19

 

3

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b), din care:

45

458

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

458

 

 

b)

bonusuri

47

 

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44V12*1000

48

2008,77

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2008,77

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

69368,76

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

69368,76

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

1000

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

 

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

400

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială LITORAL - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile ari. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială LITORAL - SA. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială LITORAL - S.A. Constanţa poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Manuel Marian Donescu,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Dumitru Dan Enache,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 august 2013.

Nr. 617.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Societatea Comercială LITORAL - S.A.

Staţiunea Mamaia, Vila 26, cam. 8, judeţul Constanţa

Cod unic de înregistrare: RO 1869339

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

342,80

 

1

 

Venituri din exploatare

2

282,80

 

2

 

Venituri financiare

3

60,00

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

319.00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

319,00

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

220.40

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

3,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

95,60

 

 

 

C1

cri. cu salariile

10

22.60

 

 

 

C2

bonusuri

11

0,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0.00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0,00

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

52.00

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

21,00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

0,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

0.00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

23.80

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

3,80

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

20,00

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

20,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

2,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

17,00

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

14,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

1,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

e)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

592,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

0.00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

592,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

2

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

2

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

22,60

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

22,60

 

 

b)

bonusuri

47

0,00

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

941,67

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

941,67

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

171,40

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu În preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

171,40

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizicei persoana)

52

0,00

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

930,57

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

0,00

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

0,00

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Anexa III revizuită la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.193(61) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 1 octombrie 2010

 

Având în vedere prevederile art. 16 pct. (2) lit. (f) (iii) şi ale art. 16 pct. (2) lit. (g) (ii) din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 referitor la aceasta, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, interimar, emite următorul ordin;

Art. 1. - Se publică amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Anexa III revizuită la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.193(61) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 1 octombrie 2010, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, interimar,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 august 2013.

Nr. 1.039.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MEPC.193(61)

Adoptată la 1 octombrie 2010

 

Amendamente la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Anexa III revizuită la MARPOL)

Comitetul pentru protecţia mediului marin,

amintind articolul 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin (Comitetul) conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine,

luând notă de articolul 16 al Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (de aici înainte denumită Convenţia din 1973) şi de articolul VI al Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (de aici înainte denumit Protocolul din 1978) care împreună specifică procedura de amendare a Protocolului din 1978 şi conferă organului competent al Organizaţiei funcţia de a examina şi de a adopta amendamente la Convenţia din 1973, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL 73/78),

luând în considerare proiectul de amendamente la Anexa III la MARPOL 73/78,

1. adoptă, în conformitate cu articolul 16(2)(d) al Convenţiei din 1973, amendamentele la Anexa III la MARPOL 73/78, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al Convenţiei din 1973, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2013, în afara cazului în care, înainte de această dată, cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită părţile să noteze că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) al Convenţiei din 1973, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2014, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul 16(2)(e) al Convenţiei din 1973, să transmită tuturor părţilor la MARPOL 73/78 copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;

5. solicită, în plus, secretarului general să transmită membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL 73/78 copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MEPG.193(61)

 

AMENDAMENTE LA ANEXA III LA MARPOL

 

Textul existent al Anexei III la MARPOL, aşa cum a fost

adoptat prin Rezoluţia MEPC.156(55), este înlocuit de către următorul:

Reguli pentru prevenirea poluării cu substanţe dăunătoare transportate pe mare sub formă ambalată

Regula 1

Aplicare

1 Dacă nu se prevede în mod expres altfel, regulile prezentei anexe se aplică tuturor navelor care transportă substanţe dăunătoare sub formă ambalată.

.1 în sensul prezentei anexe, substanţe dăunătoare sunt acele substanţe care sunt identificate ca poluanţi marini în Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG) sau care respectă criteriile prevăzute în apendicele la prezenta anexă.

.2 În sensul prezentei anexe, expresia sub formă ambalată este definită ca fiind formele de ambalaj pentru substanţele dăunătoare prevăzute în Codul IMDG.

2 Transportul substanţelor dăunătoare este interzis, cu excepţia cazului când acesta se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei anexe.

3 Pentru a completa prevederile prezentei anexe, Guvernul fiecărei părţi la Convenţie trebuie să emită sau să dispună să fie emise cerinţe detaliate privind ambalarea, marcarea, etichetarea, documentele, arimarea, limitările cantitative şi excepţiile pentru prevenirea sau reducerea la minimum a poluării mediului marin cu substanţe dăunătoare1.

4 În sensul prezentei anexe, ambalajele goale care au fost utilizate anterior la transportul substanţelor dăunătoare trebuie să fie tratate şi acestea ca substanţe dăunătoare, dacă nu s-au luat măsuri de prevedere adecvate pentru a se asigura că nu conţin reziduuri care sunt dăunătoare pentru mediul marin.

5 Cerinţele prezentei anexe nu se aplică proviziilor navei şi echipamentului de la bordul navei.

Regula 2

Ambalare

Ambalajele trebuie să fie adecvate pentru a reduce la minimum riscurile pentru mediul marin, ţinându-se seama de conţinutul lor specific,

Regula 3

Marcare şi etichetare

1 Ambalajele care conţin o substanţă dăunătoare trebuie să fie marcate sau etichetate durabil, indicând că substanţa este o substanţă dăunătoare în concordanţă cu prevederile aplicabile ale Codului IMDG.

2 Procedeul utilizat pentru aplicarea marcajelor sau etichetelor pe ambalajele care conţin o substanţă dăunătoare trebuie să fie în concordanţă cu prevederile aplicabile ale Codului IMDG.

Regula 42

Documente

1 Informaţiile referitoare la transportul substanţelor dăunătoare trebuie să fie în concordanţă cu prevederile aplicabile ale Codului IMDG şi trebuie să fie comunicate persoanei sau organizaţiei desemnate de către autoritatea statului portului.

2 Fiecare navă care transportă substanţe dăunătoare trebuie să aibă o listă specială, un manifest sau un plan de arimare în care se indică, în concordanţă cu prevederile aplicabile ale Codului IMDG, substanţele dăunătoare aflate la bord şi amplasarea acestora. O copie a unuia dintre aceste documente trebuie să fie predată, înainte de plecarea navei, persoanei sau organizaţiei desemnate de către autoritatea statului portului.

Regula 5

Arimare

Substanţele dăunătoare trebuie să fie arimate convenabil şi asigurate astfel încât să se reducă la minimum riscurile faţă de mediul marin fără să aducă atingere siguranţei navei şi persoanelor aflate la bord.

Regula 6

Limitări cantitative

Poate fi necesar, pentru motive ştiinţifice şi tehnice solide, să se interzică transportul anumitor substanţe dăunătoare sau să se limiteze cantitatea acestor^ substanţe care poate fi transportată la bordul unei nave. În limitarea acestei cantităţi, trebuie să se ţină cont în mod corespunzător de dimensiunile, construcţia şi echipamentele navei, ca şt de ambalarea şi de proprietăţile intrinseci ale substanţei.

Regula 7

Excepţii

1 Aruncarea în mare a substanţelor dăunătoare transportate în formă ambalată trebuie să fie interzisă, cu excepţia cazului când aceasta este necesară în scopul asigurării siguranţei navei sau salvării vieţii omeneşti pe mare.

2 Sub rezerva prevederilor prezentei convenţii, trebuie luate măsuri corespunzătoare bazate pe proprietăţile fizice, chimice şi biologice ale substanţelor dăunătoare pentru a reglementa aruncarea în mare a apei de spălare a scurgerilor, cu condiţia ca aplicarea unor astfel de măsuri să nu compromită siguranţa navei şi a persoanelor aflate la bord.

Regula 8

Controlul Statului portului cu privire la respectarea cerinţelor de exploatare3

1 O navă care se află într-un port sau într-un terminal din larg al unei alte părţi este supusă unei inspecţii efectuate de către funcţionari autorizaţi corespunzător de acea parte, în scopul verificării respectării cerinţelor de exploatare prevăzute în prezenta anexă.

2 Dacă sunt motive evidente pentru a considera că comandantul sau echipajul nu este familiarizat cu procedurile esenţiale care se aplică la bord referitoare la prevenirea poluării cu substanţe dăunătoare, partea trebuie să ia măsurile care se impun, inclusiv efectuarea unei inspecţii detaliate şi, dacă este necesar, se va asigura că nava nu va naviga până când situaţia nu va fi fost remediată în concordanţă cu cerinţele prezentei anexe.

3 Procedurile referitoare la controlul Statului portului, prevăzute în articolul 5 al prezentei Convenţii, se aplică în cazul acestei reguli.

4 Nicio prevedere a prezentei reguli nu trebuie să fie interpretată ca limitând drepturile şi obligaţiile unei părţi care efectuează controlul asupra cerinţelor de exploatare prevăzute în mod special în prezenta Convenţie.


1 Se face referire la Codul IMDG adoptat de Organizaţie prin Rezoluţia MSC. 122(75), aşa cum a fost amendat de Comitetul de siguranţă maritimă.

2 Referirea la „documente” în prezenta regulă nu înlătură procesarea electronică a datelor (EDP) şi nici tehnicile de transmitere electronică a datelor (EDI) în sprijinul documentelor pe hârtie.

3 Se face referi re la Procedurile de control al navelor de către statul portul ui, adoptate de Organizaţie prin Rezoluţia A.787(19) şi amendate prin Rezoluţia A. 882(21).

 

APENDICE LA ANEXA III

Criterii pentru identificarea substanţelor dăunătoare sub formă ambalată

 

În sensul prezentei anexe sunt considerate substanţe dăunătoare substanţele care corespund unuia dintre următoarele criterii4:

(a) Risc de toxicitate acută (pe termen scurt) pentru mediul acvatic

 

Categoria: Toxicitate acută 1

 

LC50 96 ore (pentru peşte)

≤ 1 mg/l şi/sau

EC50 48 ore (pentru crustacee)

≤ 1 mg/l şi/sau

ErC50 72 sau 96 ore (pentru alge sau alte plante acvatice)

≤1 mg/l

 

(b) Risc de toxicitate pe termen lung pentru mediul acvatic

(i) Substanţe care nu sunt degradabile rapid pentru care există date suficiente referitoare la toxicitatea cronică

 

Categoria: Toxicitate cronică 1

 

NOEC sau ECX cronic (pentru peşte)

≤ 0,1 mg/l şi/sau

NOEC sau ECX cronic (pentru crustacee)

< 0,1 mg/l şi/sau

NOEC sau ECX cronic (pentru alge sau alte plante acvatice)

≤ 0,1 mg/l

Categoria: Toxicitate cronică 2

 

NOEC sau ECX cronic (pentru peşte)

≤ 1 mg/l şi/sau

NOEC sau ECX cronic (pentru crustacee)

≤ 1 mg/l şi/sau

NOEC sau ECX cronic (pentru alge sau alte plante acvatice)

≤ 1 mg/l

 

(ii) Substanţe degradabile rapid pentru care există date suficiente referitoare la toxicitatea cronică

 

Categoria: Toxicitate cronică 1

 

NOEC sau ECX cronic (pentru peşte)

≤ 0,01 mg/l şi/sau

NOEC sau ECX cronic (pentru crustacee)

≤ 0,01 mg/l şi/sau

NOEC sau ECX cronic (pentru alge sau alte plante acvatice)

< 0,01 mg/l

Categoria: Toxicitate cronică 2

 

NOEC sau ECX cronic (pentru peşte)

≤ 0,1 mg/l şi/sau

NOEC sau ECX cronic (pentru crustacee)

≤ 0,1 mg/l şi/sau

NOEC sau ECX cronic (pentru alge sau alte plante acvatice)

≤ 0,1 mg/l

 

(iii) Substanţe pentru care nu există date suficiente referitoare la toxicitatea cronică

 

Categoria: Toxicitate cronică 1

 

LC50 96 ore (pentru peşte)

≤ 1 mg/l şi/sau

EC50 48 ore (pentru crustacee)

≤ 1 mg/l şi/sau

ErC50 72 sau 96 ore (pentru alge sau alte plante acvatic3)

≤ 1 mg/l

şi substanţa nu este degradabilă rapid si/sau factorul de bioconcentrare determinat experimental BCF este ≥ 500 (sau, în absenţa acestui factor, log KOW ≥ 4).

 

Categoria: Toxicitate cronică 2

 

LC50 96 ore (pentru peşte)

>1 mg/l, dar ≤ 10 mg/l şi/sau

EC50 48 ore (pentru crustacee)

> 1 mg/l, dar ≤ 10 mg/l şi/sau

ErC50 72 sau 96 ore (pentru alge sau alte plante acvatice)

> 1 mg/l, dar ≤ 10 mg/l

şi substanţa nu este degradabilă rapid şi/sau factorul de bioconcentrare determinat experimental BCF este ≥ 500 (sau, în absenţa acestui factor, log KOW ≥ 4).

 

 

Indicaţii suplimentare asupra procesului de clasificare a substanţelor şi a amestecurilor sunt incluse în Codul IMDG.

 

4 Aceste criterii se bazează pe criteriile care au fost elaborate în cadrul Sistemului global armonizat al Naţiunilor Unite (GHS) pentru clasificarea şi etichetarea produselor chimice, aşa cum au fost amendate.

Pentru definiţiile acronimelor sau termenilor utilizaţi în prezentul apendice, a se vedea paragrafele corespunzătoare din Codul IMDG.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.329(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2012

 

Având în vedere prevederile art. VI (1) din Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1999 privind aderarea la unele protocoale şi acceptarea unor amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, şi la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978, şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.329(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, interimar,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 august 2013.

Nr. 1.040.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MSC.329(90)

(adoptată la 24 mai 2012)

Adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale, referitor la funcţiile Comitatului,

amintind în plus articolul VI din Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare (denumit în continuare Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare) referitor la procedurile de amendare,

luând în considerare, la cea de-a nouăzecea sesiune a sa, amendamentele la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, propuse şi difuzate în conformitate cu paragraful 2(a) al articolului VI din acesta,

1. adoptă, în conformitate cu paragraful 2(d) al articolului VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, amendamentele la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţia;

2. stabileşte, în conformitate cu paragraful 2(f)(ii)(bb) al articolului VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, că amendamentele menţionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2013, cu excepţia cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din părţile la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total cal puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită părţile interesate să ia notă de faptul că, în conformitate cu paragraful 2(g)(ii) al articolului VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2014 după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu paragraful 2(e) al articolului VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă tuturor părţilor la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare.

 

ANEXA

la rezoluţia MSC.329(90)

 

AMENDAMENTE

la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat

 

ANEXA B

 

Anexele Convenţiei, aşa cum au fost modificate de Protocolul din 1988 referitor la aceasta

ANEXA II

Zone, regiuni şi perioade sezoniere

 

Regula 47-Zona periodică de iarnă în emisfera sudică

Textul existent al Regulii 47 se înlocuieşte cu următorul:

„Limita de nord a Zonei periodice de iarnă din emisfera sudică este astfel definită:

 

loxodroma de la capul Tres Puntas de pe coasta de est a continentului american până la punctul de latitudine 34° S şi longitudine 50° V; în continuare paralela 34° S până la meridianul 16° E; în continuare loxodroma până la punctul de latitudine 36° S şi longitudine 20° E; în continuare loxodroma până la punctul de latitudine 34° S şi longitudine 30° E; în continuare de-a lungul loxodromei până la punctul de latitudine 35° 30 S şi longitudine 118° E; şi în continuare loxodroma până la capul Grim de pe coasta de nord-vest a Tasmaniei; în continuare de-a lungul coastelor de nord şi est ale Tasmaniei până la extremitatea sud a insulei Bruny; în continuare loxodroma până la Black Rock Point în insula Stewart; în continuare loxodroma până la punctul de latitudine 47° S şi longitudine 170° E; în continuare de-a lungul loxodromei până la punctul de latitudine 33° S şi longitudine 170° V; şi în continuare paralela 33° S până la punctul de latitudine 33° S şi longitudine 79° V; în continuare loxodroma până la punctul de latitudine 41° S şi longitudine 75° V; în continuare loxodroma până la farul de la Punta Corona din insula Chiloe, la punctul de latitudine 41° 47 S şi longitudine 73° 53V; în continuare de-a lungul coastelor de nord, est şi sud ale insulei Chiloe până la punctul de latitudine 43° 20 S şi longitudine 74° 20 V; şi în continuare meridianul 74° 20 V până la paralela 45° 45 S, cuprinzând zona de coasta a canalelor Chiloe de la meridianul 74° 20 V spre est.

Perioade sezoniere:

lama: 16 aprilie-15 octombrie

Vara: 16 octombrie-15 aprilie”.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe”, indicativ GP 123-2013

 

Având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 3/2013 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 13 „Performanţa energetică a clădirilor şi Procesul-verbal de avizare nr. 1/2013 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 pct. II lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Ghid privind proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe”, indicativ GP 123-2013, elaborată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 iunie 2013.

Nr. 2.211.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în luna iunie 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 2272007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 12 iulie 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 3-21 iunie 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în luna iunie 2013, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 august 2013.

Nr. 4.479.

 

ANEXĂ

 

Nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în luna iunie 2013, acreditate începând cu anul şcolar 2013-2014

 

Judeţul Argeş

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în  învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, lei./ fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic Câmpulung

16/17.06.2013

-

Oraşul Câmpulung. Calea Braşovului nr.1, tel.; 0248/532705

Liceal/ Nivel 3

 

Comerţ

Tehnician în activităţi de comerţ

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Municipiul Bucureşti

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în  învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, lei./ fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Şcoala Superioară Comercială„Nicolae Kretzulescu”

16/17.06.2013

 

tel.: 021/3139082, fax; 021/3173251, nkretzulescu@gmail.com

Postliceal/ Nivel 3 avansat

Servicii

-

Tehnician în comerţ internaţional

Română

Cu frecventă (zi)

Liceal/Nivel 3

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în turism

Română

Cu frecvenţă (zi)

Tehnician în administraţie

Română

Cu frecvenţă (zi)

Tehnician în achiziţii şi contractări

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

Judeţul Călăraşi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în  învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, lei./ fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu”

16/17.06.2013

-

Localitatea Dragalina, Str. Liceului nr. 6, tel. 0374/912560

Liceal/ Nivel 3

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă (zi si seral)

 

Judeţul Prahova

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în  învăţământul Preuniversitar de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, lei./ fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”

14/03.06.2013

-

Municipiul Ploieşti, Str. Rudului nr. 24, tel.: 0244/542341

Liceal/Nivel 3

Teoretic/ Real

-

Matematică-Informatică

Română

Cu frecvenţă (zi si seral)

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, coroborate cu dispoziţiile art. 9 din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezenta decizie:

Art. 1. - Se numeşte Comisia de examinare pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale având componenţa nominală prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Comisia îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei.

Art. 3. - Direcţia generală de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi membrii comisiei de examinare prevăzute la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 13 august 2013.

Nr. 2.340.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA

Comisiei de examinare pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

Instituţia

Calitatea

1.

Sorin Bulagea

Director general

 

Preşedinte

2.

Minai Râmniceanu

Director

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Vicepreşedinte

3.

Ecaterina Hoffmann

Director

 

Membru

4.

Andrei Legendi

Expert

 

Membru

5.

Comeliu Condrea

Director

Ministerul Economiei

Membru

6.

Omer Adnan

Director

Inspectoratul de Stat în Construcţii

Membru

7.

Ştefan Vintilă

Profesor universitar doctor inginer

Universitatea Tehnică de Construcţii

Membru

8.

Sorin Neacşu

Conferenţiar universitar doctor inginer

Universitatea de Petrol şi Gaze

Membru

9.

Aurelia Simion Ciolan

Director

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Membru

10

Alexandru Pop*

Referent de specialitate

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Secretar


* Asigură secretariatul comisiei fără a avea drept de vot.

 

ACTE ALE CURŢII DE CONTURI

 

CURTEA DE CONTURI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 130/2010

 

Având în vedere Nota nr. 45.064 din 13 mai 2013 privind propunerea de modificare şi completare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 130/2010,

în baza dispoziţiilor art. 11 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 pct. 5.11 lit. d) din Regulamentul propriu al Plenului Curţii de Conturi, aprobat prin Hotărârea nr. 153 din 15 decembrie 2010,

în temeiul prevederilor art. 59 din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările ulterioare,

plenul Curţii de Conturi, întrunit în şedinţa din data de 16 mai 2013, adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 130/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 13 decembrie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 223, litera e) va avea următorul cuprins: ,

e) instanţa competentă - în cazul încheierilor pronunţate, ca urmare a soluţionării contestaţiilor formulate împotriva deciziilor emise la nivelul camerelor de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti, conducătorul entităţii verificate se poate adresa secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în raza căruia se află sediul entităţii verificate; în cazul încheierilor pronunţate, ca urmare a soluţionării contestaţiilor formulate împotriva deciziilor emise de structurile centrale ale Curţii de Conturi, competenţa revine secţiei de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel în raza căreia se află sediul entităţii verificate.”

2. Punctul 228 va avea următorul cuprins:

„228. Competenţa de soluţionare a sesizării formulate de conducătorul entităţii verificate împotriva încheierii pronunţate de comisiile de soluţionare a contestaţiilor aparţine instanţelor de contencios administrativ, aşa cum acestea au fost indicate la pct. 223 lit. e), în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. În anexa nr. 15 la regulament, alineatul ultim va avea următorul cuprins:

„Împotriva hotărârii formulate prin prezenta încheiere de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, conducătorul entităţii verificate poate sesiza secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului/curţii de apel în a cărei rază teritorială se află sediul entităţii verificate, potrivit prevederilor pct. 223 lit. e) din regulament, în termen de 15 zile calendaristice de la data confirmării de primire a încheierii transmise prin poştă.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prevederile prezentei hotărâri sunt duse la îndeplinire de către toate structurile de control/audit ale Curţii de Conturi şi de Secretariatul general.

 

Preşedintele Curţii de Conturi,

Nicolae Văcăroiu

 

Bucureşti, 16 mai 2013.

Nr. 135.