MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 536/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 536         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 26 august 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

529. - Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale a Roma n iei privind schimbări le climatice, 2013-2020

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

125. - Ordin al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul de Analiză a Tranzacţiilor Financiare şi a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului

 

Declaraţie de cooperare între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul de Analiza a Tranzacţiilor Financiare şi a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului

 

130. - Ordin al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

 

969. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Criteriilor şi metodologiei de echivalare a titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

 

973. - Ordin al ministrului sănătăţii privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor laborator, radiologie-imagistică medicală şi balneofizioterapie, organizat în perioada 8-22 octombrie 2013

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

62. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei

 

63. - Ordin pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2012 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

64. - Ordin privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2013-2014

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

832. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice, 2013-2020

 

Având în vedere prevederile art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 al Constituţiei României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Strategia naţională a României privind schimbările climatice, 2013-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Maria Grapini

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Gigei Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

p. Ministrul transporturilor, interimar,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 24 iulie 2013.

Nr. 529.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 bis, care se poale achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

 

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul de Analiză a Tranzacţiilor Financiare şi a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului

În temeiul:

- art. 26 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată;

- art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008. cu modificările ulterioare.

preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul de Analiză a Tranzacţiilor Financiare şi a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

Neculae Plăiaşu

 

Bucureşti, 13 august 2013.

Nr. 125.

 

DECLARAŢIE DE COOPERARE*)

între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul de Analiză a Tranzacţiilor Financiare şi a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului

 


*) Traducere.

 

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) şi Centrul de Analiză a Tranzacţiilor Financiare şi a Rapoartelor din Canada (FINTRAC), denumite în continuare autorităţi,

dorind, în spiritul cooperării şi interesului comun şi în conformitate cu cadrul legislativ naţional din ţările respective, să faciliteze schimbul de informaţii în sprijinul investigării sau urmăririi penale a spălării banilor sau a finanţării terorismului,

intenţionând să întărească schimbul de informaţii cât mai mult posibil,

au ajuns la următoarea înţelegere:

Obiectiv

1. Obiectivul acestei declaraţii de cooperare (DdC) este de a stabili un cadru în care autorităţile, în limitele stabilite de legislaţiile ţărilor respective, vor oferi reciproc informaţii asupra cărora există indicii temeinice de suspiciune care ar fi relevante pentru investigarea sau urmărirea penală a spălării banilor sau a finanţării terorismului.

Schimbul de informaţii

2. În limitele stabilite de legislaţia fiecărei ţări şi în conformitate cu propriile politici şi proceduri, fiecare autoritate va furniza, în mod spontan sau la cererea celeilalte autorităţi, orice informaţii disponibile care pot fi relevante pentru investigarea sau urmărirea penală a spălării banilor sau a finanţării terorismului. Autorităţile înţeleg că informaţiile oferite unei autorităţi pot fi folosite numai în scopul relevant pentru investigaţie sau pentru urmărirea penală a spălării banilor sau a finanţării terorismului.

Justificarea cererii

3. Autoritatea care solicită informaţii va oferi, pe cât posibil, o scurtă descriere a faptelor relevante care stau la baza cererii de informaţii.

Diseminarea informaţiilor

4 (a). Subiect al paragrafului 4(b), autoritatea care primeşte cererea nu va disemina (inclusiv în cadrul unei proceduri administrative, penale sau judiciare) informaţiile (cu excepţia cazului când este stabilit astfel în cererea de informaţii) fără acordul expres prealabil al autorităţii care a furnizat informaţiile.

4 (b). Daca o automate este subiectul unui proces sau al unor proceduri legale care ar necesita diseminarea informaţiilor pe care Ie-a primit de la cealaltă autoritate, autoritatea subiect al procesului sau procedurii va notifica imediat şi va solicita acordul expres al celeilalte autorităţi de a disemina informaţiile, iar în cazul în care acordul nu este transmis, vor fi depuse eforturi pentru a se asigura că informaţiile nu vor fi diseminate către nicio terţă parte sau că sunt instituite restricţii adecvate.

Folosirea şi diseminarea informaţiilor incluse în cerere

5(a) Autorităţile înţeleg că informaţiile conţinute în cerere vor fi folosite doar în scopuri relevante pentru investigarea sau urmărirea penală a infracţiunii de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.

5(b). Autoritatea solicitată nu poate, fără acordul expres al autorităţii care a transmis cererea, să disemineze informaţiile conţinute în cerere în alt scop decât acela de a obţine informaţii în vederea transmiterii răspunsului la cerere.

Notificarea

6. Dacă autoritatea solicitată decide să nu răspundă la o cerere, va notifica autoritatea solicitantă cu privire la decizia sa.

Procedurile de comunicare

7. Autorităţile vor stabili, de comun acord şi în conformitate cu legislaţia ţării respective, procedurile acceptabile de comunicare şi se vor consulta reciproc în scopul implementării acestei DdC.

Confidenţialitatea

8. Autorităţile înţeleg că:

(i) toate informaţiile schimbate între ele fac subiectul unui controlul strict şi al măsurilor de protecţie pentru a se asigura că informaţiile sunt folosite într-o manieră autorizată şi vor fi tratate în regim de confidenţialitate;

(ii) schimbul de informaţii va fi supus aceleiaşi protecţii a confidenţialităţii, aşa cum este prevăzut în legislaţia ţării autorităţii care primeşte cererea, pentru informaţii similare primite din surse naţionale. Cooperarea ulterioară

9. Autorităţile vor discuta şi alte modalităţi de cooperare între ele în scopul prevenirii, detectării şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Amendamente

10. Autorităţile pot modifica oricând această DdC, în scris, de comun acord şi în conformitate cu propriile proceduri interne.

Caracter neobligatoriu

11. Această DdC nu are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic la nivel intern sau al dreptului internaţional.

Data intrării în vigoare

12. Această DdC va intra în vigoare la data ultimei semnături acordate de autorităţi.

Încetarea

13. Oricare dintre autorităţi poate dispune încetarea acestei DdC printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte autorităţi. Prevederile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite înainte de încetarea DdC vor rămâne în vigoare şi după încetarea sa.

Semnat în două exemplare, în limbile engleză şi franceză, fiecare cu valoare de original.

 

Pentru Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România,

la Bucureşti, România, în data de 28 iunie 2013

(semnătura)

Neculae Plăiaşu,

preşedinte

Pentru Centrul de Analiză a Tranzacţiilor Financiare şi a Rapoartelor din Canada,

la Sun City, Africa de Sud, în data de 3 iulie 2013

(semnătura)

Gerald Cossette,

director

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL OE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

 

În baza prevederilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare,

preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi ai preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 mai 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 1 alineatul (1), punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7. un analist financiar din cadrul Serviciului juridic - membru.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

Neculae Plălaşu

 

Bucureşti, 13 august 2013.

Nr. 130.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Criteriilor şi metodologiei de echivalare a titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. EN 7.965/2013 al Direcţiei generale resurse umane şi certificare din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii, aprobată prin Legea nr. 163/2013,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Criteriile şi metodologia de echivalare a titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite al Americii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală resurse umane şi certificare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 august 2013.

Nr. 969.

 

ANEXĂ

 

CRITERIILE ŞI METODOLOGIA

de echivalare a titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă si Statele Unite ale Americii

 

Art. 1. - În vederea accesului la activităţile profesionale de medic specialist şi exercitarea acestora pe teritoriul României, titlurile oficiale de calificare ca medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă sau Statele Unite ale Americii se echivalează cu Certificatul de medic specialist în cazul în care sunt întrunite cumulativ următoarele criterii:

a) titularul întruneşte una din cerinţele prevăzute la art. 370 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

b) titlul oficial de calificare de medic specialist atestă una din specialităţile medicale clinice sau paraclinice prevăzute de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală;

c) formarea de medic specialist pentru care se solicită echivalarea s-a efectuat în condiţii de studiu şi practică medicală care asigură titularului competenţa profesională similară cu cea dobândită în urma efectuării pregătirii prin rezidenţiat în specialitatea respectivă;

d) titlul oficial de calificare ca medic specialist este eliberat de autoritatea desemnată în temeiul actelor normative în vigoare în statul pe teritoriul căruia a avut loc formarea.

Art. 2. - (1) Echivalarea în scop profesional a titlurilor de medic specialist prevăzute la art. 1 se face de către Ministerul Sănătăţii, după avizarea de către Colegiul Medicilor din România.

(2) Procedura de echivalare constă în analiza formării în specialitate şi a competenţelor profesionale însuşite de titular în statul emitent comparativ cu cerinţele de formare şi a competenţelor profesionale prevăzute pentru specialitatea respectivă de normele în vigoare şi se efectuează în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării la Min sterul Sănătăţii a dosarului depus de titular. În cazuri temeinic justificate, termenul poate fi prelungit la maximum 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la Ministerul Sănătăţii a dosarului depus de titular.

(3) În vederea aplicării procedurii prevăzute la alin. (2) ministrul sănătăţii numeşte prin ordin o comisie de echivalare pentru fiecare din specialităţile clinice şi paraclinice prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală;

(4) Comisia de echivalare prevăzută la alin. (3) este formată din: preşedinte, 2 membri şi un secretar. Preşedintele şi un membru sunt desemnaţi la propunerea comisiei de specialitate corespondentă a Ministerului Sănătăţii, iar celălalt membru şi secretarul sunt desemnaţi la propunerea Colegiului Medicilor din România.

(5) Echivalarea se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se finalizează cu autorizarea titularului prin eliberarea certificatului de membru, de către Colegiul Medicilor din România, în exercitarea profesiei de medic pe teritoriul României cu titlul de medic specialist în specialitatea echivalată, cu respectarea normelor în vigoare.

Art. 3. - (1) în vederea echivalării titlurilor de medic specialist prevăzute la art. 1, titularii depun la Ministerul Sănătăţii următoarele documente:

a) cerere de echivalare care va cuprinde obligatoriu şi datele de contact (adresă, telefon, fax, adresă e-mail);

b) copia documentului de identitate (buletin/carte de identitate sau paşaport aflat în termen de valabilitate);

c) după caz, documente din care să rezulte cerinţele prevăzute la art. 370 lit. c)-f) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d) copia legalizată a documentelor care atestă calificarea de medic;

e) copia legalizată a titlului de medic specialist dobândit în unul din statele prevăzute la art. 1;

f) documente emise de autorităţile competente ale statului formator din care să rezulte durata specializării (ani, luni, ore de formare pe săptămână), curriculumul pregătirii efectuate şi competenţele atestate prin titlul respectiv de medic specialist;

g) documente privind experienţa profesională şi educaţia medicală continuă însuşite de solicitant, emise de autoritatea competentă a statului în care acesta a exercitat profesia;

h) certificat de sănătate fizică şi psihică din care să rezulte că acesta poate practica specialitatea dobândită;

i) dovada de onorabilitate şi moralitate profesională a posesorului, emisă de autoritatea competentă a statului în care acesta a exercitat profesia;

j) extrasul de cazier judiciar emis de statul prevăzut la lit. i).

(2) Documentele prevăzute la lit. e)-j) trebuie însoţite de traducerile legalizate în limba română, în forma întocmită în original autentificată la un notar public,

(3) Documentele prevăzute la lit. h)-j) au o valabilitate de 3 luni de la data emiterii. Acestea se depun în termen de valabilitate

Art. 4. - (1) Calificarea de medic se atestă prin;

a) diploma de medic eliberată în România;

b) diploma de medic eliberată de către unul din celelalte state membre ale Uniunii Europene - UE, de către unul din statele aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană. Documentul se depune în copie legalizată însoţită de traducerea legalizată în forma întocmită de notar;

c) atestatul de echivalare a studiilor universitare în medicină eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, ca urmare a echivalării tulurilor de medic obţinute într-un aii stat decât cele prevăzute la lit. a) şi b). Documentul se depune în copie legalizată.

(2) în cazul în care titlul de medic este obţinut în alt stat membru UE, în unul din statele aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, titularul va depune certificatul eliberat de autoritatea competentă a statului emitent prin care se atestă că acesta este prevăzut pentru acel stat de către Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu amendamentele ulterioare.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun însoţite de traducerile legalizate în limba română, în forma întocmită de către un notar public.

Art. 5. - (1) Procedura de echivalare decurge de la data înregistrării dosarului la Ministerul Sănătăţii.

(2) în termen de 15 zile de la data prevăzută la alin. (1), Ministerul Sănătăţii înaintează o copie a dosarului atât preşedintelui Comisiei de echivalare desemnate pentru specialitatea respectivă, cât şi Colegiului Medicilor din România.

(3) Comisia de echivalare analizează pregătirea în specialitate efectuată, precum şi alte documente atestând formarea specializată, ca şi experienţa profesională a titularului şi stabileşte dacă formarea de specialist a solicitantului întruneşte cumulativ următoarele cerinţe:

a) s-a efectuat „în una din specialităţile medicale prevăzute de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală;

b) condiţiile de desfăşurare a formării în specialitate însuşite de titular sunt echivalente condiţiilor de formare prevăzute de normele în vigoare pentru specialitatea în cauză, respectiv, modalitatea de organizare, desfăşurare şi supraveghere a formării, durata şi curriculum de pregătire teoretică şi practică;

c) competenţele profesionale de medic specialist conferite sunt similare celor atestate prin certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii în specialitatea respectivă;

d) formarea este atestată prin titlu de calificare de medic specialist eliberat de autoritatea competentă desemnată în temeiul actelor normative în vigoare în statul formator.

(4) în vederea echivalării, durata de formare în specialitatea analizată se calculează în ore de pregătire/săptămână, în luni sau ani de specializare, după caz.

(5) în situaţiile în care durata de pregătire a titularului exprimată în ani este mai mică decât cea prevăzută de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală pentru specialitatea respectivă, se ia în considerare numărul total de ore de pregătire/săptămână efectuate de titular în comparaţie cu cele prevăzute de curriculumul de pregătire al specialităţii în România. În aceste cazuri, întrunirea numărului total de ore de pregătire prevăzut de curriculumul de pregătire în specialitate în România constituie criteriu de durată în vederea echivalării.

(6) în cadrul procedurii prevăzute la alin. (3) Comisia de echivalare poate solicita titularului documente suplimentare privind abilităţile însuşite, formări complementare, cursuri, formare specializată, experienţă profesională însuşită, criterii suplimentare de autorizare în profesie în statul în care acesta a exercitat profesia. Solicitarea se face în termen de maximum 15 zile de la primirea dosarului cu precizarea datei-limită de prezentare a documentelor suplimentare cerute, calculată cu respectarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2).

(7) în cazul întârzierii depunerii documentelor suplimentare solicitate cu mai mult de 10 zile de la data limită stabilită la alin. (6), Comisia de echivalare poate suspenda procedura până la data primirii documentelor solicitate. În aceste situaţii termenul prevăzut la art. 2. alin. (2) se prelungeşte corespunzător numărului de zile de suspendare.

(8) La finalul analizei, Comisia de echivalare întocmeşte un proces-verbal detaliat cu privire la cele constatate, precizând, după caz, perioadele de suspendare a procedurii şi modul de soluţionare a cererii de echivalare.

Art. 6. - (1) în cazul în care formarea de specialist analizată întruneşte toate cerinţele prevăzute la art. 1 lit. a) şi art. 5 alin. (3), Comisia de echivalare înaintează Ministerului Sănătăţii şi preşedintelui Colegiului Medicilor din România avizul favorabil de echivalare, însoţit de o copie a procesului-verbal întocmit în acest sens şi, după caz, de o copie a documentelor solicitate suplimentar de aceasta.

(2) Echivalarea se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii întocmit în baza avizului favorabil al Comisiei de echivalare, se comunică titularului, Colegiului Medicilor din România, precum şi, după caz, direcţiei de sănătate publică din raza de domiciliu a potentului.

(3) Exercitarea activităţilor de medic specialist se face pe baza titlului oficial de calificare de medic specialist echivalat, a adresei de înştiinţare a titularului şi cu îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei de medic.

Art. 7. - (1) în cazul în care nu sunt întrunite în totalitate criteriile de echivalare, Comisia de echivalare supune titularul la un interviu cu privire la formarea profesională însuşită. Interviul are ca scop evaluarea parcursului profesional, teoretic şi practic al solicitantului.

(2) Neîndeplinirea cumulativă a criteriilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi art. 5 alin (3), constatată de Comisia de echivalare în urma interviului susţinut de titular, constituie motiv justificat de respingere a cererii de echivalare.

(3) Respingerea cererii de echivalare se aprobă de către ministrul sănătăţii pe baza avizului negativ temeinic justificat înaintat de Comisia de echivalare şi a procesului-verbal detaliat întocmit în acest sens de aceasta şi se aduce la cunoştinţa petentului şi a Colegiului Medicilor din România, împreună cu motivele care stau la baza acesteia.

(4) Decizia de respingere poate fi contestată la Ministerul Sănătăţii în termen de 10 zile de la primirea acesteia de către titular.

(5) în cazul în care se modifică condiţiile care au constituit motivele respingerii solicitării iniţiale de echivalare, titularul are dreptul să depună o nouă cerere de echivalare.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor laborator, radiologie imagistica medicală şi balneofizioterapie, organizat în perioada 8-22 octombrie 2013

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane şi certificare nr. E.N. 7.98072013,

în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (4) din Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Cuantumul taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor laborator, radiologie-imagistică medicală şi balneofizioterapie, organizat în perioada 8-22 octombrie 2013, se stabileşte la valoarea de 200 lei/participant.

(2) Candidaţii depun suma prevăzută la alin. (1) în contul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, CIF 26328134, cont IBAN; RO57TREZ7025025XXX011206, deschis la Trezoreria Sector 2, cod cont 5025, Str. Vaselor nr. 31, sector 2, Bucureşti, cod poştal 021253.

Art. 2. - (1) Sumele încasate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea specializărilor laborator, radiologie-imagistică medicală şi balneofizioterapie, în condiţiile legii.

(2) Persoanele care participă la organizarea şi desfăşurarea examenului încheie cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti contracte civile potrivit legii.

Art. 3. - Direcţia generală resurse umane şi certificare şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 august 2013.

Nr. 973.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei

În temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. m) şi art. 10 alin. (1) lit. t) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3 - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 56/2007 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 28 decembrie 2007.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 2 august 2013.

Nr. 62.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul procedural pentru desfăşurarea acţiunilor de control efectuate de către reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, respectiv stabilirea regimului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de natură contravenţională de la actele normative emise în domeniul energiei, pentru aplicarea în mod unitar a dispoziţiilor legale privind regimul contravenţiilor.

(2) Nu fac obiectul prezentului regulament abaterile de la reglementările emise în domeniul energiei care, potrivit legislaţiei în materie, constituie infracţiuni şi nici constatările încălcărilor de lege care fac obiectul procedurilor de investigaţii prevăzute în Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012.

Art. 2. - Prevederile prezentului regulament se aplică:

a) persoanelor fizice/persoanelor fizice autorizate/ persoanelor juridice, titulare de licenţe, autorizaţii, atestate etc, acordate de către ANRE;

b) clienţilor finali din domeniul energiei;

c) producătorilor, reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, importatorilor de aparate în cazul în care producătorii acestora nu au sediul în România, distribuitorilor şi vânzătorilor de utilaje şi echipamente pentru care au fost elaborate reglementări privind eficienţa energetică;

d) autorităţilor administraţiei publice din localităţi cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori;

e) administratorilor clădirilor aflate în proprietate publică;

f) societăţilor comerciale şi administraţiilor publice care deţin sau utilizează mai mult de 25 de autovehicule;

g) persoanelor fizice/persoanelor fizice autorizate/ persoanelor juridice neautorizate, care desfăşoară activităţi în domeniul energiei.

Art. 3. - Aplicarea prevederilor prezentului regulament este asigurată de către personalul ANRE, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - (1) Termenii şi noţiunile utilizate sunt definite în anexa nr. 1.

(2) Definiţiile din anexa nr. 1 se completează cu definiţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Aplicarea prevederilor prezentului regulament se face în concordanţă cu dispoziţiile următoarelor acte normative:

a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012;

b) Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012;

d) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

e) Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008, privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările ulterioare;

f) alte acte normative în vigoare în domeniul energiei.

 

CAPITOLUL II

Activitatea de control

 

Art. 6. - Activitatea de control are ca obiectiv prevenirea şi limitarea abaterilor de la legislaţia specifică domeniului energiei, precum şi protejarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice/juridice participante la activităţile din domeniul energiei.

Art. 7. - Activitatea de control a ANRE în domeniul energiei se desfăşoară prin acţiuni de control, care pot fi, după caz, de tip:

a) inspecţie;

b) verificare;

c) supraveghere.

Art. 8. - (1) Acţiunea de control de tip inspecţie are drept scop verificarea modului în care persoanele prevăzute la art. 2 respectă prevederile legislaţiei în vigoare incidente domeniului energiei.

(2) Acţiunea de control de tip inspecţie acoperă, în totalitate sau în mare parte, prin tematica sa, atribuţiile şi responsabilităţile esenţiale conferite prin actele normative în vigoare persoanelor prevăzute la art. 2.

Art. 9. - (1) Acţiunea de control de tip verificare are drept scop cercetarea/analiza desfăşurată în urma unor sesizări primite de la terţi sau a unor sesizări din oficiu, precum şi a unor solicitări/sesizări primite din partea oricărui compartiment din cadrul ANRE.

(2) Acţiunea de control de tip verificare acoperă un număr limitat din atribuţiile şi responsabilităţile persoanei supuse controlului, fiind concludentă asupra aspectelor care constituie obiectul celor sesizate/solicitate.

Art. 10. - (1) Acţiunea de control de tip supraveghere are drept scop constatarea modului în care persoanele fizice/juridice prevăzute la art. 2 îşi îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile conferite prin actele normative în vigoare, pe bază de documente, date, informaţii etc, instrumentate în mod continuu de către compartimentele din cadrul ANRE, în îndeplinirea atribuţiilor specifice acestora.

(2) în cadrul acţiunilor de control de tip supraveghere pot fi identificate încălcări ale legislaţiei specifice domeniului energiei de către persoanele prevăzute la art. 2.

Art. 11. - Acţiunea de control de tip inspecţie şi de tip verificare se efectuează în baza unui mandat de control, emis de către preşedintele ANRE sau de către o persoană împuternicită.

Art. 12. - (1) Anterior demarării acţiunilor de control de tip inspecţie sau de tip verificare, persoanele prevăzute la art. 2 ce urmează a fi controlate vor fi înştiinţate în scris, aducându-li-se la cunoştinţă: tematica sau obiectul controlului, data/perioada desfăşurării şi alte elemente în funcţie de cerinţele specifice fiecărei acţiuni de control.

(2) Acţiunea de control de tip inspecţie sau de tip verificare poate fi efectuată şi în mod inopinat.

Art. 13. - (1) Acţiunea de control cu caracter inopinat constă în verificarea unei stări, situaţii sau consecinţe, determinate de încălcarea directă de către persoanele prevăzute la art. 2 a unei reglementări care lezează un interes legitim, public sau privat.

(2) Acţiunea de control cu caracter inopinat este determinată de o reclamaţie, plângere ori sesizare, provenită de la un terţ sau ca urmare a unei autosesizări a ANRE.

Art. 14. - (1) Acţiunea de control de tip inspecţie se efectuează de către o echipă de control formată din cel puţin 2 reprezentanţi ai ANRE.

(2) Acţiunea de control de tip verificare se efectuează de către unul sau mai mulţi reprezentanţi ai ANRE.

(3) Acţiunea de control de tip supraveghere se efectuează de către persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentelor de specialitate din cadrul ANRE.

Art. 15. - (1) Echipa de control este formată, de regulă, din persoane care îşi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului cu atribuţii de control din ANRE. În funcţie de tematica controlului, în componenţa echipei de control pot fi desemnate persoane din cadrul oricărui compartiment de specialitate al ANRE.

(2) Echipa de control este condusă de către un şef de echipă nominalizat în mandatul de control, care răspunde de modul de desfăşurare a acţiunii de control.

(3) Cel puţin unul din membrii echipei de control trebuie să aibă calitatea de agent constatator.

Art. 16. - (1) Pe timpul desfăşurării acţiunii de control, membrii echipei de control au, în principal, următoarele drepturi în raport cu persoanele prevăzute la art. 2:

a) să exercite controlul cu privire la respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare cu aplicabilitate directă, emisă în domeniul energiei, şi să aplice sancţiuni eficace, proporţionale şi cu efect de descurajare în cazul nerespectării acesteia;

b) să solicite/să analizeze şi să preia în copie documente sau înregistrări relevante care au legătură cu obiectul acţiunii de control;

c) să aibă acces, în condiţiile legii, în incintele clădirilor (sediile principale şi/sau secundare), la instalaţii, precum şi în orice alt loc în perimetrul căruia sunt situate instalaţii/echipamente/aparate aferente activităţilor specifice din domeniul energiei, precum şi la instalaţiile de utilizare ale clienţilor în prezenţa unui reprezentant al persoanei supuse acţiunii de control.

(2) Pe timpul desfăşurării acţiunii de control, membrii echipei de control au, în principal, următoarele obligaţii în raport cu persoanele prevăzute la art. 2:

a) să îşi decline calitatea, prezentând legitimaţia de serviciu şi mandatul de control;

b) să solicite registrul unic de control şi să înscrie în acesta, înaintea începerii acţiunii de control, datele referitoare la aceasta; în situaţia neprezentării registrului unic de control, acţiunea de control se efectuează, iar cauzele neprezentării vor fi consemnate în raportul de control.

Art. 17. - (1) Pe timpul desfăşurării acţiunii de control, persoanele prevăzute la art. 2 au în principal următoarele drepturi:

a) de a fi înştiinţate despre acţiunea de control;

b) de a fi verificate numai în legătură cu tematica de control prezentată;

c) de a solicita legitimarea membrilor echipei de control;

d) de a primi o dovadă scrisă, în cazul preluării unor documente de către membrii echipei de control.

(2) Pe timpul desfăşurării acţiunii de control, persoanele prevăzute la art. 2 au, în principal, următoarele obligaţii:

a) să permită accesul membrilor echipei de control, în condiţiile legii, în incintele clădirilor sau în orice alt loc în perimetrul căruia sunt amplasate instalaţii/echipamente/aparate aferente activităţilor specifice din domeniul energiei, precum şi la instalaţiile de utilizare ale clienţilor în prezenţa unui reprezentant al persoanei supuse acţiunii de control;

b) să pună la dispoziţia membrilor echipei de control, la sediul/locui în care se desfăşoară controlul, toate documentele, evidenţele şi actele specifice solicitate, în original sau în copie, şi să permită preluarea acestora în copie. La solicitarea echipei de control, acestea vor fi certificate cu menţiunea „conform cu originalul”, semnate şi ştampilate;

c) să se prezinte la locul şi în termenele stabilite, la convocările echipei de control;

d) să pună la dispoziţia echipei de control un spaţiu adecvat în vederea bunei desfăşurări a activităţii de control;

e) să coopereze cu echipa de control pentru clarificarea oricărui aspect legat de obiectivele controlului;

f) să se prezinte la sediile ANRE, atunci când sunt convocate şi notificate în acest sens;

g) să ducă la îndeplinire măsurile de conformare dispuse în urma controlului la termenele indicate de ANRE şi să transmită la ANRE documentele care atestă aceasta.

Art. 18. - (1) în urma oricărei acţiuni de control de tip inspecţie sau de tip verificare, echipa de control întocmeşte un raport de control, care se transmite în copie persoanelor prevăzute la art. 2.

(2) înregistrarea raportului de control la registratura persoanelor prevăzute la art. 2 echivalează cu transmiterea acestuia.

(3) în cazul persoanelor fizice şi persoanelor fizice autorizate, obligaţia transmiterii raportului de control se consideră îndeplinită dacă acestea au confirmat prin semnătură primirea unui exemplar sau, dacă a fost transmis prin poştă, cu confirmare de primire.

Art. 19. - (1) Atunci când, în cadrul unui control de tip supraveghere, au fost identificate fapte care întrunesc elementele constitutive ale uneia sau mai multor contravenţii prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul energiei, compartimentul de specialitate care a identificat contravenţia întocmeşte o notă de sesizare în care se vor prezenta în detaliu faptele constatate şi la care se vor anexa toate datele, informaţiile şi înregistrările din perioada de supraveghere. Nota de sesizare însuşită de compartimentul de specialitate va fi transmisa compartimentului cu atribuţii de control. În vederea constatării faptei şi aplicării sancţiunii contravenţionale.

(2) O copie a notei de sesizare se înmânează persoanelor prevăzute la art. 2, odată cu procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

 

CAPITOLUL III

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor

 

Art. 20. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează prin proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, încheiat de o persoană împuternicită în acest sens de către preşedintele ANRE, denumită generic agent constatator.

(2) Calitatea de agent constatator este atestată prin legitimaţie, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2

Art. 21. - (1) Odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale, agentul constatator dispune măsuri şi termene de conformare pentru restabilirea legalităţii şi/sau aplicarea corectă a reglementărilor sau în vederea remedierii unei situaţii existente neconforme.

(2) în cadrul termenelor stabilite prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, contravenientul are obligaţia să remedieze neconformităţile constatate.

Art. 22. - (1) Atunci când sancţiunea aplicată contravenientului este avertismentul verbal, agentul constatator va menţiona despre aceasta în raportul de control.

(2) Atunci când sancţiunea aplicată este amenda contravenţională, odată cu procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, agentul constatator întocmeşte şi o înştiinţare de piaţă.

Art. 23. - (1) în funcţie de gravitatea sau natura abaterii constatate, compartimentul cu atribuţii de control poate înainta preşedintelui ANRE un referat de sancţionare prin care va propune suspendarea/retragerea legitimaţiei, autorizaţiei, atestatului şi/sau licenţei emise contravenientului.

(2) Măsura suspendării sau retragerii se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE.

Art. 24. - (1) Constatarea contravenţiei identificate în urma unei acţiuni de control de tip supraveghere şi sancţionarea acesteia se efectuează de către un agent constatator din cadrul compartimentului cu atribuţii de control al ANRE.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se efectuează în urma analizării notei de sesizare, pe baza datelor, informaţiilor/înregistrărilor şi a documentelor anexate acesteia.

(3) Desemnarea agentului constatator pentru constatarea şi aplicarea sancţiunii se efectuează de către conducerea compartimentului cu atribuţii de control din cadrul ANRE, în acest sens fiind întocmit un mandat de sancţionare.

Art. 25. - (1) Agenţii constatatori au, în principal, următoarele competenţe:

a) să constate şi să sancţioneze abaterile de la reglementările emise în domeniul energiei;

b) să solicite informaţii şi documente în vederea constatării contravenţiilor;

c) să solicite contravenientului actul de identitate ori, în cazul persoanelor juridice, datele de identificare;

d) să dispună măsuri pentru prevenirea, stoparea şi/sau remedierea efectelor produse de încălcarea prevederilor legale, în vederea restabilirii legalităţii şi/sau aplicării corecte a reglementărilor sau în vederea remedierii unei situaţii existente neconforme;

e) să propună şi să aplice sancţiuni complementare, în funcţie de natura şi de gravitatea faptei săvârşite de către contravenient.

(2) Agenţii constatatori au, în principal, următoarele obligaţii:

a) să îşi decline calitatea şi să se legitimeze în faţa persoanelor prevăzute la art. 2, înainte de efectuarea constatărilor şi aplicarea sancţiunilor;

b) să constate abaterile de la legislaţia în vigoare şi să aplice/să dispună sancţiuni/măsuri, atunci când se constată săvârşirea unor fapte care, potrivit legii, constituie contravenţie;

c) să aducă la cunoştinţa contravenientului, în momentul încheierii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 26. - Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 27. - Răspunderea agenţilor constatatori şi/sau a membrilor echipei de control pentru constatările efectuate şi documentele întocmite este individuală.

Art. 28. - (1) Persoanele juridice/fizice titularele a unor licenţe/autorizaţii/atestate emise de către ANRE, care, în exercitarea atribuţiilor specifice, constată săvârşirea unor fapte ce ar putea constitui contravenţii în domeniul energiei, au obligaţia să notifice de îndată ANRE despre acestea.

(2) Notificarea poate fi efectuată şi de orice altă persoană fizică sau juridică.

Art. 29. - Activităţile şi acţiunile de control demarate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament se efectuează în continuare cu respectarea regulamentului în vigoare la data emiterii mandatului de control, dacă acesta nu contravine prevederilor prezentului regulament.

Art. 30. - Persoanele juridice sunt pasibile de răspunderea contravenţională pentru contravenţiile săvârşite în numele acestora de către reprezentanţii acestora, dacă acestea din urmă sunt vinovate de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a dispoziţiilor actelor normative ce stabilesc îndatoriri sau interdicţii pentru desfăşurarea unor anumite activităţi în domeniul energiei.

Art. 31. - Sancţiunea contravenţională nu absolvă contravenientul de îndeplinirea obligaţiei pentru care a fost sancţionat.

Art. 32. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

DEFINIŢII

 

a) acţiune de control - ansamblul de activităţi desfăşurate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în vederea verificării modului în care sunt respectate reglementările din domeniul energiei de către persoanele nominalizate la art. 2 din regulament;

b) agent constatator - persoana împuternicită de către preşedintele ANRE să constate şi să sancţioneze abaterile de la reglementările emise în domeniul energiei, să dispună măsuri pentru prevenirea, stoparea şi/sau remedierea efectelor produse de încălcarea prevederilor legale;

c) compartiment de specialitate - structură din cadrul ANRE, în ale cărei atribuţii se află obiectul dedus acţiunii de control;

d) domeniul energiei - piaţa şi sectorul energiei electrice, piaţa şi sectorul gazelor naturale, precum şi eficienţa energetică;

e) echipă de control - echipă formată din două sau mai multe persoane angajate în cadrul ANRE, din care cel puţin una are calitatea de agent constatator;

f) mandat de control - document prin care se autorizează membrii unei echipe de control să efectueze o acţiune de control;

g) măsură de conformare - măsură corectivă, obligatorie, dispusă în urma unei acţiuni de control, pentru restabilirea legalităţii şi/sau aplicarea corectă a reglementărilor sau în vederea remedierii unei situaţii existente neconforme;

h) raport de control - document unilateral, care se întocmeşte de către echipa de control, în care sunt consemnate datele, verificările şi concluziile acţiunii de control;

i) proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor - document care se întocmeşte de către un agent constatator în vederea aplicării sancţiunii contravenţionale unei persoane fizice sau juridice, atunci când, în urma unui control, se constată că aceasta a săvârşit una sau mai multe fapte care, potrivit legii, constituie contravenţii;

j) contravenţie - încălcare a dispoziţiilor unei legi, ale unui regulament etc, care se sancţionează cu un avertisment, amendă sau sancţiune administrativă complementară.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Legitimaţie de serviciu

Împuternicire agent constatator

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

- model si conţinut-cadru –

Faţă

 

SIGLĂ

 

 

FOTO

 

 

 

 

 

 

 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

 

Numele

…………………………..

 

 

 

 

Prenumele

 

LEGITIMAŢIE

 

 

…………………………..

 

 

 

 

Funcţia

 

Nr. …………….

 

 

…………………………..

 

 

 

 

                      

 

Emisă la data …………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte

…………………………..

 

 

 

 

Verso

 

Dl/Dna.............................................................este împuternicit/ă să desfăşoare acţiuni de control, să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute de legislaţia emisă în domeniul energiei.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2012 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2012 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2012, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. Tarifele percepute pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013

 

Nr. crt.

Activitatea/Obiectul solicitării

Criteriul de fundamentare

U.M.

Tariful

(% din valoarea obiectivului)

Tariful

(lei/U.M)

1.

Acordare/Modificare autorizaţii de înfiinţare

Valoarea actualizată a obiectivului conform anexei nr. 3 la regulament

lei

0,32

-

2.

Furnizare gaze naturale/biogaz/ biometan/GNL/ GN CV/GPL

Cantitatea gaze naturale/biogaz/ biometan/GNL/GNCV/ GPL estimată a fi furnizată în anul în care se solicită acordarea licenţei

mii mc

-

0,45

3.

Operare a sistemelor de transport al gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale estimată a se transporta în anul în care se solicită acordarea licenţei

mii mc

-

0,25

4.

Operare a sistemului de distribuţie, a sistemului de distribuţie închis sau a magistralei directe de gaze naturale

Cantitatea de gaze naturale estimată a se distribui în anul în care se solicită acordarea licenţei

mii mc

-

0,35

5.

Operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale

Valoarea actualizată a obiectivului conform anexei nr. 7 la regulament

lei

0,32

-

6.

Operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale

Valoarea actualizată a obiectivului conform anexei nr. 7 la regulament

lei

0,32

-

7.

Operare a terminalelor GNL

Valoarea actualizată a obiectivului conform anexei nr. 7 la regulament

lei

0,32

-”

 

2. Punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Tarifele percepute pentru analiza solicitărilor de acordare/modificare/ prelungire a autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor în sectorul gazelor naturale;

 

Nr. crt.

Tipul documentaţiei

Tariful

(tei)

1.

Autorizaţii de înfiinţare/modificare autorizaţii

2.200

2.

Licenţe - toate tipurile/modificare licenţe

2.200

3.

Prelungire a valabilităţii autorizaţiei de înfiinţare/licenţei

2.200

 

NOTĂ:

Suma achitată conform prevederilor de la punctul 2 nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii de autorizare/licenţiere, în cazul clasării documentaţiei, precum şi în cazul neacordării autorizaţiei. Tariful perceput pentru analiza documentaţiilor privind acordarea/modificarea/prelungirea autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor/prelungire se facturează solicitanţilor la depunerea documentaţiilor. Tariful perceput pentru analiza documentaţiilor se deduce din tariful de acordare/modificare a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei.”

 

Art. II. - Operatorii economici care se află în competenţa de reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 august 2013.

Nr. 63.

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2013-2014

 

Având în vedere prevederile art. 8 din Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru operatorul Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2013,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pentru ciclul de înmagazinare 2013-2014, la nivelul de 24.248.110,943 MWh, defalcat după cum urmează:

a) stoc aferent segmentului reglementat al pieţei de gaze naturale - 16.191.011,470 MWh;

b) stoc aferent segmentului concurenţial al pieţei de gaze naturale - 8.057.099,473 MWh.

Art. 2. - Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a clienţilor finali au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârşitul ciclului de injecţie din anul 2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Se aprobă stocul de gaze naturale pe care Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „ Transgaz - S.A. are obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârşitul ciclului de injecţie din anul 2013, la un nivel de 212.000 MWh.

(2) în situaţia utilizării stocului de gaze naturale prevăzut la alin. (1), Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. are obligaţia să îl reconstituie până la sfârşitul fiecărei luni calendaristice, în intervalul octombrie 2013 - martie 2014, pe bază de contracte de achiziţie a gazelor naturale înmagazinate de un titular al licenţei de furnizare.

(3) Până la data de 15 a fiecărei luni calendaristice, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. va transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei documentele justificative privind achiziţia de gaze naturale, în cazul reconstituirii stocului de gaze naturale, în conformitate cu prevederile alin. (2).

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2013 pentru aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2013-2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 13 aprilie 2013.

Art. 5. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 14 august 2013.

Nr. 64.

 

ANEXA

 

NIVELUL RECALCULAT

al stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a clienţilor finali au obligaţia să îi deţină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârşitul ciclului de injecţie din anul 2013

 

Nr. crt.

Furnizori

Stoc minim - MWh

 

 

Piaţă reglementată

Piaţă concurenţială

Total furnizor

1

2

3

4

5

1

S.C. Alpha Metal S.A.

0,000

38.533,086

35.533,086

2

S.C. Amarad Distribuţie S.R.L.

11.065,075

0,000

11.065,075

3

S.C. Apopi & Blumen S.R.L.

8.773,498

14,864

8.788,362

4

S.C. Arelco Power S.R.L.

0,000

34.763,757

34.763,757

5

S.C. Armax Gaz S.A.

0,000

30.079,424

30.079,424

6

S.C. AXPO Energy România S.A.

0,000

37.842,365

37.842,365

7

S.C. B.E.R.G. Sistem Gaz S.A.

20.259,695

0,000

20.259,695

8

S.C. CEZ Vânzare S.A.

0,000

4.710,964

4.710,964

9

S.C. Cis Gaz S.A.

0,000

7.401,283

7.401,283

10

SC. Compa S.A.

0,000

5.760,695

5.760,695

11

S.C. Conef Gaz S.R.L

0,000

268.991,740

268.991,740

12

S.C. Congaz S.A.

297.274,918

24.277,667

321.552,585

13

S.C. Cordun Gaz S.A.

6.406,261

0,000

6.406,261

14

S.C. Covi Construct 2000 S.R.L.

51.064,429

0,000

51.064,429

15

S.C. CPL Concordia Filiala Cluj România S.R.L.

57.108,892

355,811

57.464,704

16

S.C. Design Proiect S.R.L.

1.188,961

18,944

1.207,906

17

S.C. Distrigaz Vest S.A.

46.702,497

503,567

47.206,065

18

S.C. E.On Energie România S.A.

6.677.050,392

734.173,538

7.411.223,931

19

S.C. Energy Gas Pravider S.R.L.

0,000

271,560

271,560

20

S.C. Euro Seven Industry S.R.L.

13.998,587

0,000

13.998,587

21

S.C. Fidelis Energy S.R.L.

0,000

310,926

310,926

22

S.C. Gaz Est S.A.

119.851,485

1.328,875

121.180,360

23

S.C. Gaz Nord Est S.A.

10.807,855

0,000

10.807,855

24

S.C. Gaz Sud S.A.

74.923,457

4.240,940

79.164,397

25

S.C. C-Gaz & Energy Distribuţie S.R.L. (fost Gaz Sud Furnizare S.R.L.)

0,000

244.281,525

244.281,525

26

S.C. Gaz Vest S.A.

73.935,770

0,000

73.935,770

27

S.C. GDF Suez Energy România S.A.

7.966.831,378

685.702,982

8.652.534,360

28

S.C. Grup Dezvoltare Reţele S.A.

47.791,505

0,000

47.791,505

29

S.C. Hargaz Harghita Gaz S.A.

26.138,609

12.702,742

38.841,351

30

S.C. Instant Construct Company S.A.

2.575,897

0,000

2.575,897

31

S.C. Interagro S.A. Bucureşti

0,000

1.844.350,196

1.844.350,196

32

S.C. Intergaz Est S.R.L.

171.778,139

259.150,841

430.928,980

33

S.C. Macin Gaz S.R.L.

4.871,142

0,000

4.871,142

34

S.C. Megaconstruct S.A.

35.343,478

3.109,429

38.452,907

35

S.C. Mehedinţi Gaz S.A.

3.755,877

0,000

3.755,877

36

S.C. Mihoc Oil S.R.L.

2.791,354

0,000

2.791,354

37

S.C. MM Data S.R.L

4.299,564

0,000

4.299,564

38

S.C. MOL Energy Trade România S.R.L.

0,000

8.939,763

8.939,763

39

S.C. Next Energy Distribution S.R.L.

0,000

3.475,507

3.475,507

40

S.C. Nord Gaz S.R.L.

59.667,636

0,000

59.667,636

41

OET - Obedineni Energiini Targovt si OOD Bulgaria - Sucursala Bucureşti

0,000

13.416,314

13.416,314

42

S.C. Oligopol S.R.L.

1.575,309

921,861

2.497,170

43

S.C. OMV Petrom Gas S.R.L.

0,000

2.036.261,381

2.036.261,381

44

S.C. Otto Gaz SRL.

45.988,279

0,000

45.988,279

45

S.C. Pado Group Infrastructures S.R.L.

0,000

6.654,839

6.654,839

46

S.C. Petrom Distribuţie Gaze S.R.L.

140.228,820

45,777

140.274,597

47

S.C. Prisma Serv Company S.R.L.

5,083,909

14,513

5.098,422

48

S.C. Progaz P&D S.A.

12.800,251

0,000

12.800,251

49

S.N.G.N. Romgaz S.A.

525,217

1.704.878,544

1.705.403,761

50

S.C. Safi - Star S.R.L.

0,000

2.410,327

2.410,327

51

S.C. Salgaz S.A.

17.405.446

161,074

17.566,520

52

S.C. Tehnologica Radion S.R.L.

3.106,156

0,000

3.106,156

53

S.C. Ten Gaz S.R.L.

5.656,851

16.176,438

21.833,289

54

S.C. Timgaz S.A.

10.220,164

0,000

10.220,164

55

S.C. Tinmar - Ind S.A.

0,000

2.470,994

2.470,994

56

S.C. Tulcea Gaz S.A.

34.425,806

0,000

34.425,806

57

S.C. Vega 93 S.R.L.

4.664,482

0,000

4.664,482

58

S.C. Wiee România S.R.L.

0,000

18.198,444

18.198,444

59

S.C. Wirom Gas S.A.

113.074,422

195,977

113.270,399

 

Total

16.191.011,470

8.057.099,473

24.248.110,943

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 106 lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 6 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în cazul promovării pe loc, opţiunea candidatului se poate face numai pentru obţinerea gradului corespunzător instanţei ierarhic superioare, respectiv parchetului ierarhic superior.”

2. La articolul 28, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) În cazul promovării pe loc, ocuparea posturilor se realizează în ordinea mediilor obţinute, în funcţie de clasamentul la nivel naţional pentru obţinerea aceluiaşi grad.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

procuror Oana Andrea Schmidt Hăineală

 

Bucureşti, 20 august 2013.

Nr. 832.