MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 527/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 527         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 22 august 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.445. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind desemnarea Societăţii Comerciale „Societatea de Certificare ICECQN CERT” – S.R.L în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

23. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint, a unei monede din tombac cuprat şi a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat), dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea Măriei Tănase

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind desemnarea Societăţii Comerciale „Societatea de Certificare ICECON CERT” - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 3 din 25 iulie 2013 al Comisiei de desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii şi a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea Societăţii Comerciale „Societatea de Certificare ICECON CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală tehnică, standarde şi reglementări va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, utilizările preconizate, sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţiile organismului, precum şi specificaţiile tehnice aferente, pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 august 2013.

Nr. 2.445.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului: Societatea Comercială „Societatea de Certificare SCECON CERT” - S.R.L.

Adresa: sos. Pantelimon nr. 266. sectorul 2, Bucureşti

Telefon:+40(21) 202.55.01

Fax:+40(21) 255.31.49

Email: genica.antohe@icecon.ro

Website: www.iceeoncert.ro

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR EN 45011:2001.

Valabilitatea notificării:nelimitat

 

Domenii de competenţă:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

95/467/CE

Coşuri, canale de fum şi produse specifice (1/1):

Coşuri (module de înălţimea unui etaj), căptuşeli pentru coşuri (din module sau compacte), coşuri cu pereţi multipli (din module sau compacte), coşuri cu perete simplu compacte, echipamente pentru coşuri neataşate si ataşate prefabricate, terminale de coşuri (coşuri)

Sistem 2+

EN 416-1:2009

EN 621:2009

EN 777-1:2009

EN 771-2:2009

EN 771-3:2009

EN 771-4:2009

EN 778:2009

EN 1020:2009

EN 1319:2009

EN 1457-1:2012

EN 1457-2:2012

EN 1806:2006

EN 1856-1:2009

EN 1856-2:2009

EN 1857:2010

EN1858:2008+A1:2011

EN 12446:2011

EN 13063-1:2005+A1:2007

EN 13063-2:2005+A1:2007

EN 13063-3:2007

EN 13069:2005

EN 13084-5:2005

EN 13084-5:2005/AC:2006

EN 13084-7:2005

EN 13084-7:2005fAC;2009

EN 14471:2005

EN 14989-1:2007

EN 14989-2:2007

CPF

95/467/CE

Structuri-suport (1/1):

Structuri-suport (la clădiri şi lucrări de construcţii civile la care condiţiile de suport individual sunt critice)

Sistem 1

EN 1337-3:2005

EN 1337-4:2004

EN 1337-4:2004/AC: 2007

EN 1337-5:2005

EN 1337-6:2004

EN 1337-7:2004

EN 1337-8:2007

EN 15129:2009

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2):

Stâlpi de iluminare a drumurilor (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

EN 40-4:2005

EN 40-4:2005/AC:2006

EN 40-5:2002

EN 40-6:2002

EN 40-7:2002

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2):

Produse pentru marcarea drumurilor - Materiale granulate (perle de sticlă, agregate antiderapante şi combinaţii ale celor două (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

EN 1423:2012

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2):

Produse pentru marcarea drumurilor - Benzi de marcaj permanente şi marcaje preformate (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

EN 1463-1:2009

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2):

Produse pentru marcarea drumurilor - Vopsele pentru trafic, materiale termoplastice aplicate la cald, materiale plastice aplicate la rece (cu sau fără agregate antiderapante) care includ perle de sticlă preamestecate (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

EN 1463-1:2009

CP

96/579/CE

 

 

Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2):

Produse pentru marcarea drumurilor - Vopsele pentru trafic, materiale termoplastice aplicate la cald, materiale plastice aplicate la rece (destinate pentru marcarea drumurilor), introduse pe piaţă cu indicaţii privind tipurile/ proporţiile perlelor de sticlă şi/sau agregate antiderapante) (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

 

 

EN 1463-1:2009

 

 

CP

 

 


96/579/CE

Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2):

Produse pentru marcarea drumurilor - Stâlpi rutieri retroreflectorizanţi (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

EN 1463-1:2009

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2):

Indicatoare de trafic rutier şi dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor şi al pietonilor: indicatoare de trafic permanente (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

EN 12899-1:2007

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2):

Indicatoare de trafic rutier şi dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor şi al pietonilor: borne de trafic (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

EN 12899-2:2007

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2):

Indicatoare de trafic rutier şi dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor şi al pietonilor: semafoare şi lămpi avertizoare (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

EN 12368:2006

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2):

Indicatoare de trafic rutier şi dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor şi al pietonilor: dispozitive de avertizare permanente şi delimitatoare (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

SR EN 12352:2006

SR EN 12899-3:2007

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2):

Indicatoare de trafic rutier şi dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor şi al pietonilor: indicatoare de trafic cu semnalizare variabilă (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

SR EN 12966-1 +A1:2010

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2):

Sisteme de restricţionare pentru vehicule - parapete (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

EN 1317-5:2007+A2:2012

EN 1317-5+A2:2012/AC:2012

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2):

Sisteme de restricţionare pentru vehicule - cabluri (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

EN 1317-5:2007+A2:2012

EN 1317-5+A2:2012/AC:2012

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2):

Sisteme de restricţionare pentru vehicule - atenuatoare de impact (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

EN 1317-5:2007+A2:2012

EN 1317-5+A2:2012/AC:2012

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2):

Sisteme de restricţionare pentru vehicule - bariere de trecere (pentru suprafeţele de circulaţie)

Sistem 1

EN 1317-5:2007+A2:2012

EN 1317-5+A2:2012/AC:2012

CP

96/580/CE

Pereţi-cortină(1/1):

Ansambluri de pereţi cortină (ca pereţi exteriori care constituie obiectul dispoziţiilor referitoare la comportarea la foc)

Sistem 1

EN 13830:2003

CP

96/581/CE

Geosintetice

(membrane şi textile), geocompozite, georeţele, geomembrane şi geoplase folosite pentru armare (la drumuri, căi ferate, fundaţii şi pereţi, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare şi baraje, canale, tuneluri şi structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deşeurilor lichide, pentru depozitarea deşeurilor solide sau evacuarea deşeurilor)

Sistem 2+

EN 13249:2000

EN 13249:2000/A1:2005

EN 13257:2000

EN13257:2000/A1:2005

EN 13257:2000/AC:2003

EN 13265:2000

EN 13265:2000/A1:2005

EN 13265:2000/AC:2003

EN 13361:2004

EN 13361:2004/A1:2006

EN 13362:2005

EN 13491:2004

EN 13491:2004/A1:2006

EN 13492:2004

EN13492:2004/A1:2006

EN 13493:2005

EN 15381:2008

CPF

96/581/CE

Geotextile (1/2):

Geosintetice (membrane şi textile), geocompozite, georeţele, geomembrane şi geoplase folosite pentru drenaj şi/sau filtrare (la drumuri, căi ferate, fundaţii şi pereţi, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare şi baraje, canale, tuneluri şi structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deşeurilor lichide, pentru depozitarea deşeurilor solide sau evacuarea deşeurilor)

Sistem 2+

EN 13249:2000

EN 13249:2000/A1:2005

EN 13250:2000

EN 13250:2000/A1:2005

EN 13251:2000

EN 13251:2000/A1:2005

EN 13252:2000

EN 13252:2000/A1:2005

EN 13253:2000

EN 13253:2000/A1:2005

EN 13257:2000

EN 13257:2000/A 1:2005

EN 13257:2000/AC:2003

EN 13265:2000

EN 13265:2000/A1:2005

EN 13265:2000/AC:2003

EN 13361:2004

EN 13361:2004/A1:2006

EN 13362:2005

EN 13491:2004

EN 13491:2004/A1:2006

EN 13492:2004

EN 13492:2004/A1:2006

EN 13493:2005

CPF


96/581 /CE

Geotextile (1/2):

Geosintetice (membrane şi textile), geocompozite, georeţele, geomembrane şi geoplase folosite ca strat de protecţie (la drumuri, căi ferate, fundaţii şi pereţi, sisteme de drenaj, controlul  eroziunii, rezervoare şi baraje, canale, tuneluri şi structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deşeurilor lichide, pentru depozitarea deşeurilor solide sau evacuarea deşeurilor)

Sistem 2+

EN 13249:2000

EN 13249:2000/A1:2005

EN 13250:2000

EN 13250:2000/A1:2005

EN 13251:2000

EN 13251:2000/A1:2005

EN 13252:2000

EN 13252:2000/A1:2005

EN 13253:2000

EN 13253:2000/A1:2005

EN 13254:2000

EN 13254:2000/A1:2005

EN 13254:2000/AC:2003

EN 13255:2000

EN13255:2000/A1:2005

EN 13255:20007AC:2003

EN 13256:2000

EN 13256:2000/A1:2005

EN 13256:2000/AC:2003

EN 13257:2000

EN 13257:2000/A1:2005

EN 13257:2000/AC:2003

EN 13265:2000

EN 13265:2000/A1:2005

EN 13265:2000/AC:2003

EN 13361:2004

EN 13361:2004/A1:2006

EN 13362:2005

EN 13491:2004

EN 13491:2004/A1:2006

EN 13492:2004

EN 13492:2004/A1:2006

EN 13493:2005

CPF

96/581/CE

Geotextile(1/2):

Geosintetice (membrane şi textile), geocompozite, georeţele, geomembrane şi geoplase folosite ca bariere pentru fluide sau gaze (la drumuri, căi ferate, fundaţii şi pereţi, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare şi baraje, canale, tuneluri şi structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deşeurilor lichide, pentru depozitarea deşeurilor solide sau evacuarea deşeurilor)

Sistem 2+

EN 13249:2000

EN 13249:2000/A1:2005

EN 13257:2000

EN 13257:2000/A1:2005

EN 13257:2000/AC:2003

EN 13265:2000

EN 13265:2000/A1:2005

EN 13265:2000/AC:2003

EN 13361:2004

EN 13361:2004/A1:2006

EN 13362:2005

EN 13491:2004

EN 13491:2004/A1:2006

EN 13492:2004

EN 13492:2004/A1:2006

EN 13493:2005

EN 15382:2009

CPF

97/176/CE

Produse din lemn pentru construcţii (1/3):

Produse din lemn masiv pentru structuri:

- Ansambluri

- Ferme pentru acoperişuri, podele, pereţi, acoperişuri, cadre (poduri, căi ferate şi clădiri)

Sistem 1

EN 14250:2010

 

97/176/CE

Produse din lemn pentru construcţii (1/3):

Produse din lemn masiv pentru structuri:

Elemente. Elemente pentru poduri, elemente pentru ferme de acoperişuri, tălpi de grinzi, elemente pentru podele, elemente pentru pereţi, elemente pentru acoperişuri, ca: grinzi, boite, grinzi transversale, căpriori, coloane, stâlpi, piloţi (poduri, căi ferate şi clădiri)

Sistem 2+

EN14081-1:2005+A1:2011

EN 14229:2010

 

97/176/CE

Produse din lemn pentru construcţii (1/3):

Produse din lemn masiv pentru structuri:

Ansambluri. Ferme pentru acoperişuri, podele, pereţi, acoperişuri, cadre (poduri, căi ferate şi clădiri)

Sistem 2+

EN 14250:2010

 

97/176/CE

Produse din lemn pentru construcţii (2/3):

Produse laminate încleiate şi alte produse încleiate din lemn pentru construcţii:

Ansambluri. Ferme pentru acoperişuri, podele, pereţi, acoperişuri, cadre (poduri şi clădiri)

Sistem 1

EN 14080:2005

CP

97/176/CE

Produse din lemn pentru construcţii (2/3):

Produse laminate încleiate şi alte produse încleiate din lemn pentru construcţii:

Elemente

Elemente pentru poduri, elemente pentru ferme de acoperişuri, elemente pentru podele, elemente pentru pereţi, elemente pentru acoperişuri, ca: grinzi, boite, grinzi transversale, căpriori, coloane, stâlpi, piloţi (poduri şi clădiri)

Sistem 1

EN 14080:2005

EN 14374:2004

CP

97/462/CE

Panouri din lemn (1/2):

- Panouri din lemn nefăţuite, vopsite şi furniruite sau căptuşite (pentru elemente structurale pentru utilizare interioară sau exterioară)

Sistem 1

EN 13986:2004

CP

97/462/CE

Panouri din lemn (1/2):

Panouri din lemn nefăţuite, vopsite şi furniruite sau căptuşite (pentru elemente structurale pentru utilizare interioară sau exterioară)

Sistem 2+

EN 13986:2004

CPF

97/462/CE

Panouri din lemn (2/2):

- Panouri din lemn nefăţuite, vopsite şi furniruite sau căptuşite (pentru elemente nestructurale pentru utilizare interioară sau

exterioară)

Sistem 1

EN 13986:2004

CP


97/555/CE

Tipuri de ciment. var de construcţii şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

Var pentru construcţii care include: var nestins, var dolomitic, var hidraulic (pentru prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 2+

EN 459-1:2010

CPF

97/555/CE

Tipuri de ciment, var de construcţii şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

Lianţi hidraulici pentru drumuri (prepararea betonului, mortarului,

pastei de ciment şi altor amestecuri pentru stabilizarea platformei

drumurilor)

Sistem 2+

EN 15368:2008+A1:2010

CPF

97/740/CE

Produse de bază si auxiliare pentru zidărie (1/3):

Mortare industriale de zidărie, cu performanţe indicate (ziduri, coloane şi pereţi interiori)

Sistem 2+

EN 998-2:2010

CPF

97/740/CE

Produse de bază si auxiliare pentru zidărie (1/3):

Elemente de zidărie categoria 1 (ziduri, coloane şi pereţi interiori)

Sistem 2+

EN 771-1:2011

EN 771-2:2011

EN 771-3:2011

EN 771-4:2011

EN 771-5:2011

EN 771-6:2011

CPF

97/740/CE

Produse de bază si auxiliare pentru zidărie (3/3):

Elemente de zidărie încorporând izolanţi termici plasaţi pe o suprafaţă susceptibilă de a fi expusă la foc (ziduri şi pereţi interiori supuşi cerinţelor privind comportarea la foc)

Sistem 1

EN 15824:2009

CP

97/808/CE

Pardoseli (2/2):

Pardoseli rezistente şi materiale textile, îmbrăcăminţi de pardoseală rezistente omogene şi eterogene furnizate sub formă de dale, folii sau în suluri (îmbrăcăminţi de pardoseală textile, mai ales dale; folii de plastic şi de cauciuc (îmbrăcăminţi de pardoseală din termorigide aminoplaste); linoleum şi plută; folii antistatice, dale pozate liber pe pardoseală; laminate elastice i de pardoseală) (pentru utilizări la interior)

Sistem 1

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

EN 14904:2006

CP

97/808/CE

Pardoseli (2/2):

Produse pentru şapă (pentru utilizări la interior)

Sistem 1

EN 13454-1:2004

EN 13813:2002

EN 14016-1:2004

CP

97/808/CE

Pardoseli (2/2):

Produse pentru pardoseli rigide: (A) Sub formă de componente - unităţi de pavaj, dale, mozaicuri, parchet, tabliere din plasă sau foi, grătare de pardoseală, laminate rigide de pardoseală, produse pe bază de lemn (pentru utilizare internă, în special în localuri afectate serviciilor de transport public)

Sistem 1

EN 14342+A1:2008

CP

98/214/CE

Produse pentru construcţii metalice si produse conexe (1/4):

Profile metalice structurale. Profile de diferite forme (T, L, H, U, Z, I, profile cu şanţ, corniere, profile scobite, tubulare), produse plate (tole, foi, benzi), bare, piese turnate, piese forjate din diferite materiale metalice, laminate la cald, modelate la rece sau produse în alt mod, protejate ori nu împotriva coroziunii printr-o îmbrăcăminte de protecţie (pentru utilizare în structurile metalice sau structurile mixte metal-beton)

Sistem 2+

EN 10025-1:2004

EN 10210-1:2006

EN 10219-1:2006

EN 10088-4:2009

EN 10088-5:2009

EN 10340:2007

EN 10340:2007/AC:2008

EN 10343:2009

EN 15048-1:2007

EN 15088:2005

CPF

98/214/CE

Produse pentru construcţii metalice si produse conexe (3/4):

Materiale de sudură (pentru utilizare în lucrările cu structură metalică)

Sistem 2+

EN 13479:2004

CPF

98/214/CE

Produse pentru construcţii metalice si produse conexe (4/4):

Elemente de asamblare în construcţii: nituri metalice, buloane (piuliţe şi şaibe) şi butoane de mare rezistenţă (pentru strângere prin fricţiune), dibluri, şuruburi, elemente de asamblare pentru căile ferate (pentru utilizare în lucrările cu structură metalică)

Sistem 2+

EN 14399-1:2005

CPF

98/436/CE

Învelitori de acoperiş, plafoniere lucarne si produse auxiliare (2/6):

Foi de tablă plane şi profilate (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN534+A1:2010

CP

98/436/CE

Învelitori de acoperiş, plafoniere lucarne si produse auxiliare (2/6):

Panouri compozite asamblate în fabrică sau sandwich. (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 14509:2006

EN 14509:2006/AC:2008

CP

98/436/CE

Învelitori de acoperiş, plafoniere lucarne si produse auxiliare (2/6):

Plafoniere (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 14351-1+A1:2010

CP

98/436/CE

Învelitori de acoperiş, plafoniere lucarne si produse auxiliare (2/6):

Lucarne (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 1873:2005

EN 14963:2006

CP

98/437/CE

Finisaje de pereţi interiori şi exteriori si de plafoane (3/5):

Învelitori rolă. Căptuşeli de plafoane (ca finisaje interioare ale pereţilor sau ale plafoanelor care sunt supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 14716:2004

CP


98/437/CE

Finisaje de pereţi interiori si exteriori şi de plafoane (3/5):

Plăci de protecţie (ca finisaje exterioare ale pereţilor sau ale plafoanelor care sunt supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 13245-2:2009

EN 13245-2:2009/AC:2010

EN 14915:2007

EN 14915:2007/AC:2007

CP

96/598/CE

Agregate pentru utilizări ce necesită un grad înalt de securitate (2/2):

Blocuri de piatră pentru protecţie (pentru structuri hidraulice şi alte lucrări de construcţii civile)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări ce necesită un grad înalt de securitate (2/2):

Balast feroviar (pentru lucrări feroviare)

Sistem 2+

EN12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

 

98/598/CE

Agregate pentru utilizări ce necesită un grad înalt de securitate (2/2):

Filer pentru: beton, mortar şi mortar subţire (pentru drumuri şi alte lucrări de construcţii civile)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

 

98/598/CE

Agregate pentru utilizări ce necesită un grad înalt de securitate (2/2):

Agregate pentru mixturi inerte sau cu liant hidraulic (pentru drumuri şi alte lucrări de construcţii civile)

Sistem 2+

EN12620:2002+A1.-20Q6

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

 

98/598/CE

Agregate pentru utilizări ce necesită un grad înalt de securitate (2/2):

Agregate pentru mixturi de bitum şi tratamente de suprafaţă (pentru drumuri şi alte lucrări de construcţii civile)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

 

98/598/CE

Agregate pentru utilizări ce necesită un grad înalt de securitate (2/2):

Filer pentru: mixturi de bitum şi tratamente de suprafaţă (pentru drumuri şi alte lucrări de construcţii civile)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043;2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

 

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

Amestecuri bituminoase (utilizate la construcţia şi tratarea la suprafaţă a drumurilor)

Sistem 2+

EN 13108-1:2006

EN 13108-1:2006/AC:2008

EN 13108-2:2006

EN 13108-2:2006/AC:2008

EN 13108-3:2006

EN 13108-3:2006/AC:2008

EN 13108-4:2006

EN 13108-4:2006/AC:2008

EN 13108-5:2006

EN 13108-5:2006/AC:2008

EN 13108-6:2006

EN 13108-6:2006/AC:2008

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

Tratamente de suprafaţă (utilizate la tratamentul de suprafaţă al drumurilor)

Sistem 2+

EN 12271:2006

EN 12273:2008

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

Bitumuri (utilizate la construcţia şi tratarea la suprafaţă a drumurilor)

Sistem 2+

EN 12591:2009

EN 13808:2005

EN 13924:2006

EN 13924:2006/AC:2006

EN 14023:2010

EN 15322:2009

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

Produse şi ansambluri pentru şapele de etanşare ale tablierelor de poduri (utilizate pentru tabliere de poduri)

Sistem 2+

EN 14695:2010

CPF

99/90/CE

Membrane (1/3):

Membrane de etanşare a acoperişurilor (în clădiri)

Sistem 2+

EN 13707+A2:2009

EN 13956:2005

EN 13956:2005/AC:2006

CPF

99/90/CE

Membrane (1/3):

Membrane de etanşare (în clădiri)

Sistem 2+

EN 13967:2012

EN 13969:2004

EN 13969:2004/A1:2006

CPF


99/91/CE

Produse termoizolante (2/2):

Produse termoizolante - produse realizate în fabrică şi produse care urmează să fie preparate la faţa locului) (pentru utilizări supuse reglementărilor în materie de reacţie la foc)

Sistem 1

EN 13162:2008

EN 13162:2012

EN 13163:2008

EN 13163:2012

EN 13164:2008

EN 13164:2012

EN 13165:2008

EN 13165:2012

EN 13166:2008

EN 13166:2012

EN 13167:2008

EN 13167:2012

EN 13168:2008

EN 13168:2012

EN 13169:2008

EN 13169:2012

EN 13170:2008

EN 13170:2012

EN 13171:2008

EN 13171:2012

EN 14063-1:2004

EN 14063-1:2004/AC:2006

EN 14316-1:2004

EN 14317-1:2004

EN 14303:2009

EN 14304:2009

EN 14305:2009

EN 14306:2009

EN 14307:2009

EN 14308:2009

EN 14309:2009

EN 14313:2009

EN 14314:2009

EN 14933:2007

EN 14934:2007

CP

99/93/CE

Uşi. ferestre, obloane, storuri, portaluri si feroneria aferentă (1/1):

Feronerie pentru uşi şi portaluri (pentru aplicaţii de izolare antifoc sau antifum şi pe traseele de evacuare)

 

Sistem 1

EN 1125:2008

EN 1154:1996

EN 1154:1996/A1:2002

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

EN 1155:1997

EN 1165:1997/A1:2002

EN 1155:1996/A1:2002/AC:2006

EN 1158:1997

EN 1158:1997/A1:2002

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

EN 12209:2003

EN 12209:2003/AC:2005

EN 179:2008

EN 1935:2002

EN 1935:2002/AC:2003

CP

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, storuri, portaluri si feroneria aferentă (1/1):

Uşi şi portaluri (cu sau fără feroneria aferentă) (pentru aplicaţii de izolare antifoc sau antifum şi pe traseele de evacuare)

Sistem 1

EN 14351-1+A1:2010

CP

99/94/CE

Produse prefabricate din beton normal, din beton uşor sau din beton celular autoclavizat (1/1):

Produse prefabricate din beton normal, din beton uşor sau din beton celular autoclavizat (cu rol structural)

Sistem 2+

EN1168:2005-t- A3:2011

EN 1520:2011

EN 12737:2004+A1:2007

EN 12794:2005+A1:2007

EN 12794:2005+A12007/AC:2008

EN 12843:2004

EN 13224:2011

EN 13225:2004

EN 13225:2004/AC:2006

EN 13693:2004+A1:2009

EN 13747:2005+A2:2010

EN 13978-1:2005

EN 14843:2007

EN 14844:2006+A2:2<m

EN 14991:2007

EN14992:2007+A1:2012

EN 15050:2007+A1:2012

EN 15258:2009

EN 15037-1:2008

EN15037-2+A1:2011

EN 15037-3+A1:2011

EN 15037-4:2010

CPF

99/469/CE

Produse pentru beton, mortar si pastă de ciment (1/2):

Fibre (pentru utilizări structurale în beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 1

EN 14889-1:2006

EN 14889-2:2006

CP

99/469/CE

Produse pentru beton, mortar si pastă de ciment (1/2):

Adaosuri de tip II (pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 1

EN 450-1+A1:2008

EN 13263-1 +A1:2009

EN 15167-1:2007

 

99/469/CE

Produse pentru beton, mortar si pastă de ciment (1/2):

Adaosuri de tip I (pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 2+

EN 12878:2005

EN 12878:2005/AC:2006

CPF

99/469/CE

Produse centru beton, mortar si pastă de ciment (1/2):

Aditivi (pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 2+

EN934-2:2009+A1:2012

EN934-3:2009+A1:2012

EN 934-4:2009

EN 934-5:2007

CPF

99/469/CE

Produse pentru beton, mortar si pastă de ciment (1/2):

Produse de protecţie şi de reparare a betonului (pentru alte utilizări în clădiri şi lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 1504-2:2004

EN 1504-3:2005

EN 1504-4:2004

EN 1504-5:2004

EN 1504-6:2006

EN 1504-72006

CPF

99/469/CE

Produse pentru beton, mortar si pastă de ciment (2/2):

Produse de protecţie şi de reparare a betonului (pentru utilizări care se supun unei reglementări în materie de reacţie la foc)

Sistem 1

EN 1504-2:2004

EN 1504-3:2005

EN 1504-4:2004

EN 1504-6:2006

CP

99/470/CE

Adezivi utilizaţi în construcţii (1/2):

Adezivi structurali (pentru utilizare structurală în clădiri şi lucrări de artă)

Sistem 2+

EN 15274:2008

EN 15275:2008

EN 15275:2008/AC:2011

CPF


99/472/CE

Ţevi. rezervoare şi accesorii de instalaţii care nu intră în contact cu apa destinată consumului uman (4/5):

Ţevi

În zonele supuse reglementărilor în materie de rezistenţă la foc, în instalaţiile de transport/distribuţie/ depozitare de gaz/combustibil lichid destinat alimentării sistemelor de încălzire/răcire a clădirilor, între rezervorul de depozitare exterior sau ultimul limitator de presiune din reţea şi intrarea sistemului de încălzire/ răcire a clădirii)

Sistem 1

EN 14800:2007

CP

2000/245/CE

Sticlă plată, sticlă profilată si produse din sticlă modelată (1/6):

Elemente de sticlă izolatoare (pentru utilizare într-un ansamblu de sticlă special destinat să confere rezistenţă la foc)

Sistem 1

EN 1279-5+A2:2010

CP

2000/245/CE

Sticlă plată, sticlă profilată şi produse din sticlă modelată (1/6):

Sticlă profilată în U (pentru utilizare într-un ansamblu de sticlă special destinat să confere rezistenţă la foc)

Sistem 1

EN 572-9:2004

CP

2000/245/CE

Sticlă plată, sticlă profilată si produse din sticlă modelată (1/6):

Panouri de sticlă plată şi bombată (pentru utilizare într-un ansamblu de sticlă special destinat să confere rezistenţă la foc)

Sistem 1

EN 1036-2:2008

EN 1096-4:2004

EN 12150-2:2004

EN 12337-2:2004

EN 1279-5+A2:2010

EN 13024-2:2004

EN 14178-2:2004

EN 14179-2:2005

EN 14321-2:2005

EN 14449:2005

EN 14449:2005/AC:2005

EN 1748-1-2:2004

EN 1748-2-2:2004

EN 1863-2:2004

EN 572-9:2004

CP

2000/245/CE

Sticlă plată, sticlă profilată si produse din sticlă modelată (4/6):

Panouri de sticlă plată fi bombată (pentru utilizare ca geamuri antiglonţ sau antiexplozie)

Sistem 1

EN 1051-2:2007

CP

 

 

NOTĂ:

CP = funcţia de certificare produs

CPF = funcţia de certificare control producţie în fabrică

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint, a unei monede din tom bac cuprat şi a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat), dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea Măriei Tănase

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic, începând cu data de 14 august 2013, o monedă din argint, o monedă din tombac cuprat şi un set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat), dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea Măriei Tănase.

Art. 2. - Caracteristicile tehnice ale monedelor sunt următoarele:

Moneda din argint

Valoare nominală 10 lei

Metal argint

Titlu 999%o

Forma rotundă

Diametru 37 mm

Greutate 31,103 g

Calitate proof

Cant zimţat

Aversul monedei din argint redă imaginea unui gramofon, simbol al primelor înregistrări discografice ale Măriei Tănase, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA, valoarea nominala „10 LEI”, stema României şi anul de emisiune „2013”, amplasat de o parte şi de alta a stemei.

Moneda din tombac cuprat

Valoare nominală 1 leu

Metal tombac cuprat

Titlu

Forma rotundă

Diametru 37 mm

Greutate 23,5 g

Calitate proof

Cant zimţat

Aversul monedei din tombac cuprat redă imaginea unui gramofon, simbol al primelor înregistrări discografice ale Măriei Tănase, inscripţia în arc de cerc „ROMÂNIA”, valoarea nominală „1 LEU”, stema României şi anul de emisiune „2013”, amplasat de o parte şi de alta a stemei.

 

Setul de monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat)

 

Valoare nominală

100 lei

10 lei

1 leu

Metal

aur

argint

tombac cuprat

Titlu

900‰

900‰

-

Formă

rotundă

rotundă

rotundă

Diametru

21 mm

37 mm

37 mm

Greutate

6,452 g

31,103 g

23,5 g

Calitate

proof

proof

Proof

Cant

zimţat

zimţat

zimţat

 

Aversul monedei din aur redă imaginea unui gramofon, simbol al primelor înregistrări discografice ale Măriei Tănase, inscripţia în arc de cerc „ROMÂNIA”, valoarea nominală „100 LEI”, stema României şi anul de emisiune „2013”, amplasat de o parte şi de alta a stemei.

Aversul monedei din argint redă imaginea unui gramofon, simbol al primelor înregistrări discografice ale Măriei Tănase, inscripţia în arc de cerc „ROMÂNIA”, valoarea nominală „10 LEI”, stema României şi anul de emisiune „2013”, amplasat de o parte şi de alta a stemei.

Aversul monedei din tombac cuprat redă imaginea unui gramofon, simbol al primelor înregistrări discografice ale Măriei Tănase, inscripţia în arc de cerc „ROMÂNIA”, valoarea nominală „1 LEU”, stema României şi anul de emisiune „2013”, amplasat de o parte şi de alta a stemei.

Reversul, comun tuturor monedelor (din aur, din argint si din tombac cuprat). prezintă portretul Măriei Tănase şi, în arc de cerc, inscripţia „MĂRIATĂNASE” si anii între care a trăit „1913- 1963”.

Art. 3. - Monedele vor fi ambalate separat, în capsule de metacrilat transparent. Monedele din argint, din tombac cuprat şi seturile de monede vor fi însoţite de broşuri de prezentare a acestei emisiuni numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din aur, din argint şi din tombac cuprat dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea Măriei Tănase au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Lansarea în circuitul numismatic a monedelor din argint, din tombac cuprat şi a seturilor de monede din emisiunea dedicată aniversării a 100 de ani de la naşterea Măriei Tănase se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 7 august 2013.

Nr. 23.