MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 508/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 508         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 12 august 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

587. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

785. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea normelor-cadru tehnice şi financiare, precum şi a documentaţiei aferente prin care fondul mutual probează îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

 

1.242. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 

2.281/654/1.263. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei si al ministrului finanţelor publice nr. 916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie „Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

55. - Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 4472013 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 29, exclusiv demnitarul şi cabinetul acestuia.”

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al secretarului de stat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Secretarul de stat pentru culte,

Victor Opaschi,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 30 iulie 2013.

Nr. 587.

 

ANEXĂ*)

(Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 44/2013)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Secretariatului de Stat pentru Culte

 

Numărul maxim de posturi: 29, exclusiv demnitarul şi cabinetul acestuia

 

 

SECRETAR DE STAT

 

 

CABINET DEMNITAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA RELAŢII CULTE

 

SERVICIUL ECONOMIC, RESURSE UMANE ŞI ADMINISTRATIV


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea normelor-cadru tehnice şi financiare, precum şi a documentaţiei aferente prin care fondul mutual probează îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 96.997 din 8 august 2013 al Direcţiei generale industrie alimentară,

potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 570/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă normele-cadru tehnice şi financiare, precum şi documentaţia aferentă prin care fondul mutual probează îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 august 2013.

Nr. 785.

 

ANEXĂ

 

Normele-cadru tehnice şi financiare, precum şi documentaţia aferentă prin care fondul mutual probează îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

 

Art. 1. - (1) Pentru a fi acreditate, potrivit art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, fondurile mutuale dovedesc că au capacitate de expertiză tehnică. Asigurarea capacităţii de expertiză tehnică este responsabilitatea consiliului director ai fondului mutual.

(2) Pentru a fi acreditate, fondurile mutuale mai dovedesc că au capacitate de gestiune financiară care să cuprindă:

a) estimarea veniturilor şi cheltuielilor fondului mutual pe următorii 3 ani. Acest document trebuie să menţioneze:

(i) valorile corespunzătoare diferitelor tipuri preconizate de cotaţii şi de contribuţii, precum şi costurile administrative de constituire a fondului mutual şi cheltuielile de funcţionare;

(ii) categoriile de cheltuieli eligibile pentru sprijin financiar din fonduri publice, conform art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013, precum şi art. 2 şi 14 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 570/2013;

b) modul de gestionare contabilă şi structura conturilor fondului mutual, precizând cheltuielile şi resursele alocate pentru fiecare secţiune şi menţionând cheltuielile legate de fiecare cerere de ajutor ce va fi prezentată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) de fondul mutual;

c) în situaţia în care fondul mutual are şi plasamente, pentru alte sume decât cele destinate acordării de compensaţii financiare acordate conform art. 71 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, acestea vor fi notificate în vederea acreditării de către MADR în termen de 10 zile.

Art. 2. - (1) Dosarul de constituire a fondului mutual, pe lângă documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013, va trebui să includă şi următoarele documente:

a) o notă de prezentare generală a fondului mutual care descrie modul de organizare, regulile de funcţionare internă, prezentarea secţiunilor specializate (domeniile sectoriale de acţiune şi numărul de participanţi pentru fiecare dintre ele);

b) un calendar estimativ de constituire a secţiunilor specializate în conformitate cu art. 1 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boii ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 570/2013;

c) regulamentul intern al fondului mutual;

d) lista numelor şi a calităţii administratorilor care fac parte din consiliul director al fondului mutual;

e) numele directorului general al fondului mutual şi lista persoanelor abilitate să semneze acte în numele fondului mutual;

f) numele auditorului fondului mutual;

g) caietul sau caietele de sarcini tehnice care cuprind normele de natură să prevină apariţia bolilor animalelor sau a unor organisme dăunătoare plantelor în exploataţiile agricole;

h) dispoziţiile cu privire la consiliul director, componenţa acestuia, atribuţiile, regulile de întrunire si modul de desemnare a membrilor.

(2) Dosarul tehnic depus pentru acreditare va cuprinde:

a) prezentarea metodelor de evaluare a pierderilor economice stabilite de fondul mutual, în special expertizele ştiinţifice şi tehnice de care dispune pentru respectarea art. 12, 13, 17 şi 18 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de incident de mediu, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 570/2013;

b) conţinutul dosarelor de cerere de despăgubire pus la dispoziţia agricultorilor de către fondul mutual în caz de daune;

c) procedurile de verificare, aprobare şi plată a dosarelor de cerere de despăgubire;

d) modul de calculare a pierderilor economice eligibile pentru acordarea de despăgubiri şi a valorii corespunzătoare a despăgubirii;

e) nivelul minim al pierderilor economice generate de un eveniment sanitar, fitosanitar sau de mediu pe baza căruia fondul mutual poate stabili un program de despăgubire;

f) nivelul minim al pierderilor economice ale unui agricultor pe baza căruia fondul mutual îl poate despăgubi şi măsurile avute în vedere pentru evitarea supracompensării.

Art. 3. - (1) La întocmirea dosarului tehnic se va avea în vedere că în scopul aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 prefectul fiecărui judeţ va constitui, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin, comisia judeţeană pentru constatarea evenimentelor care conduc la înregistrarea de pierderi cauzate de boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu, din care vor face parte reprezentanţi ai direcţiei agricole judeţene, agenţiei de mediu, autorităţii fitosanitare, direcţiei sanitar-veterinare, autorităţii teritoriale pentru calitatea seminţelor, oficiului pentru studii pedologice pentru agricultură şi ai inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, desemnaţi de conducerea acestor instituţii.

(2) Fondul mutual solicită prefectului, la sesizarea membrilor, convocarea de urgenţă a comisiei constituită potrivit alin. (1), care, împreună cu reprezentantul fondului, va întocmi procesul-verbal de constatare a evenimentului sesizat, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme-cadru, în 3 exemplare, unul pentru membrul fondului care a făcut sesizare, unul pentru fondul mutual şi unul pentru prefectură.

(3) Fondul mutual, pe baza cererii de despăgubire transmise de către membrii în cauză, a procesului-verbal de constatare, întocmit potrivit prevederilor alin. (2), şi a procedurilor tehnice de evaluare a pierderilor economice care fac parte din dosarul tehnic depus la acreditare, va stabili valoarea pierderilor economice rezultate în urma evenimentului produs şi valoarea despăgubirii. Ulterior, fondul, în funcţie de valoarea pierderilor economice rezultate şi de sumele disponibile în cont pentru acoperirea acestor pierderi, va întocmi solicitarea aprobării plăţilor şi alocarea sumelor necesare pentru despăgubirea fermierilor.

Art. 4. - (1) Pentru fiecare tip de producţie agricolă şi eveniment de mediu Fondul mutual va prezenta instrucţiuni tehnice pentru determinarea pierderilor economice constatate conform art. 5 alin. (2), în cadrul documentaţiei de acreditare. Instrucţiunile tehnice pot fi modificate şi completate numai cu aprobarea MADR.

(2) Fiecare membru al fondului va fi notificat cu privire la calculul pierderilor, suma aferentă despăgubirilor pentru fiecare capitol al pierderilor economice cauzate de boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau de un incident de mediu în termen de 15 zile de la aprobarea sumelor aferente despăgubirilor solicitate.

Art. 5. - (1) Fondul mutual întocmeşte situaţia centralizatoare a sumelor pentru despăgubirea pierderilor economice, conform modelului prezentat la acreditare, pe care o supune aprobării consiliului director.

(2) Consiliul director al fondului mutual va transmite spre aprobare solicitarea plăţilor şi alocarea sumelor necesare pentru despăgubirea fermierilor, potrivit art. 3 alin. (3).

Art. 6. - MADR va elabora în termen de 60 de zile de la acreditarea fondurilor mutuale proceduri de lucru privind aprobarea şi derularea plăţilor către acestea.

 

ANEXĂ

la normele-cadru

 

PREFECTURA JUDEŢULUI .................................

 

PROCES-VERBAL Nr. ..............

de constatare a evenimentului.......................

care determină pierderi economice din categoria celor reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

 

Azi, data de...............Comisia constituită prin Ordinul prefectului nr. ... din......întrunită potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 785/2013 pentru aprobarea normelor-cadru tehnice şi financiare, precum şi a documentaţiei aferente prin care fondul mutual probează îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, a constatat următoarele:

 

Numele şi prenumele membrului/membrilor care a/au făcut sesizarea

Localizarea evenimentului analizat

Descrierea evenimentului

(amploare, intensitate, impact, suprafaţă, capete)

Categoriile de pierderi pe care le provoacă evenimentul produs

(producţie fizică, efective etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Drept care a fost întocmit prezentul proces-verbal în 3 exemplare, spre a fi transmis conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 785/2013,

 

Preşedinte,

...................................................

 

Membrii comisiei:

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 

În baza prevederilor art. 53 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, îh temeiul prevederilor art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările ai completările ulterioare, după poziţia 54 „Ministerul Afacerilor Europene” se introduce o nouă poziţie cu următorul cuprins:

 

Cod în profil departamental

Denumirea ordonatorului principal de credite

Data plăţii salariilor

„55

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor

10”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 2 august 2013.

Nr. 1.242.

 

 


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 2.281 din 5 iulie 2013

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 654 din 22 iulie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.263 din 6 august 2013

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie „Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 126 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, prevederile art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007- 2013, modificată prin Decizia Comisiei Europene nr. 760/2013,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ale art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul fondurilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie „Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 23 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) să fie angajată de către beneficiar sau de partenerii lui în perioada de implementare a proiectului şi să fie efectiv plătită până cel târziu la două luni de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului;”.

2. La articolul 2, alineatul (6) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 1 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

„l) dovada ca terenurile pe care sunt situate centralele electrice fotovoltaice nu se află în circuitul agricol la 31 decembrie 2013.”

2. La articolul 10, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) în cazul centralelor electrice care utilizează ca SRE energia solară, terenurile pe care sunt situate centralele electrice fotovoltaice să nu fie în circuitul agricol la 31 decembrie 2013.”

3. Titlul secţiunii a 8-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 8-a

Reducerea numărului de CV în cazul centralelor/grupurilor electrice care beneficiază suplimentar de ajutoare de stat investiţie na le şi în cazul centralelor/grupurilor electrice aferente tehnologiilor supracompensate

4. La articolul 18, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) În vederea acreditării preliminare, solicitantul depune la AN RE documentaţia prevăzuta la art. 6, precum şi următoarele documente:

a) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru centralele/grupurile electrice pentru care se solicită acreditarea, semnat inclusiv de operatorul de reţea la care sunt racordate centralele/grupurile electrice;

b) programul de probe convenit cu OR la care se racordează centralele/grupurile electrice şi cu OTS, dacă solicită acreditarea pentru centrale/grupuri electrice dispecerizabile.”

5. Articolul 201 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 201. - (1) Reducerea numărului de CV pentru centralele/grupurile electrice aferente tehnologiilor supracompensate se face conform măsurilor de reducere adoptate prin hotărâre a Guvernului, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în cazul în care centralele/grupurile electrice aferente tehnologiilor supracompensate beneficiază suplimentar de ajutoare de stat investiţionale, numărul redus de CV asigură menţinerea aceloraşi valori ale ratei interne de rentabilitate ca şi în cazul în care operatorul economic nu ar fi beneficiat de un alt ajutor de stat investiţional, în ipoteza în care ceilalţi indicatori specifici se situează la nivelul valorilor precizate în raportul de monitorizare.”

6. Articolul 202 se abrogă.

7. Anexa nr. 12 se abrogă.

Art. II. - (1) Operatorii economici acreditaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei până la 31 decembrie 2013 au obligaţia de a transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, până la data de 15 ianuarie 2014, documentul justificativ care atestă că terenurile pe care sunt situate centralele electrice fotovoltaice nu se află în circuitul agricol la 31 decembrie 2013.

(2) în cazul în care obligaţia prevăzută la alin. (1) nu este dusă la îndeplinire de operatorii economici acreditaţi, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei dispune încetarea aplicabilităţii deciziilor privind aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi ale acestora începând cu 1 ianuarie 2014.

Art. III. - (1) Acreditarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a grupurilor/centralelor electrice care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi se realizează până la nivelul valorilor anuale totale ale capacităţilor instalate în centrale electrice de producere a energiei din surse regenerabile, stabilite pentru fiecare an calendaristic prin hotărâre a Guvernului pe baza datelor reactualizate din Planul naţional de acţiune în domeniul energiei regenerabile (PNAER).

(2) Lista operatorilor economici acreditaţi şi a capacităţilor electrice instalate aferente, cu indicarea valorii totale a acestor capacităţi, precum şi a diferenţei de capacitate electrică disponibilă pentru acreditare până la atingerea nivelului anual total stabilit conform alin. (1) se actualizează şi se publică pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(3) în cazul în care se constată atingerea nivelului valorilor prevăzute la alin. (1), Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sistează acreditarea grupurilor/centralelor electrice până la apariţia posibilităţii de încadrare în nivelul valorilor anuale totale ale capacităţilor instalate care sunt prevăzute şi aprobate prin hotărârea Guvernului adoptată conform alin. (1).

(4) Operatorii economici care nu au fost acreditaţi ca urmare a sistării procesului de acreditare în condiţiile alin. (3) sunt înscrişi pe o listă de aşteptare, în ordinea înregistrării documentaţiei complete de acreditare la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care se publică pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi se comunică operatorilor.

(5) Reluarea procesului de acreditare ca urmare a încetării cauzelor care au condus la sistarea acestuia se face în ordinea prevăzută la alin. (4), cu respectarea condiţiilor de acreditare prevăzute de Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011, cu modificările şi completările ulterioare, până la atingerea noilor valori anuale adoptate prin hotărâre a Guvernului conform alin. (1).

Art. IV. - Operatorii economici, inclusiv persoanele fizice, care deţin grupuri/centrale de producere a E-SRE eligibile pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 19 iulie 2013.

Nr. 55.