MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 498/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 498         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 7 august 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

559. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

 

565. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

 

566. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice şi a Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice

 

567. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura

 

568. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.383. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale si al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Numărul maxim de posturi aprobat este de 105.”

2. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încetarea raporturilor de muncă determinate de reducerea numărului de posturi din structura organizatorică a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Inspector de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,

Marian Răducanu

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh. Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 30 iulie 2013.

Nr. 559.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

 

Număr maxim de posturi: 105.

 

 

 

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

COMPARTIMENT COMUNICARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTOR DE STAT ŞEF

 

 

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂTII

COMPARTIMENT STRUCTURA DE SECURITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTOR DE STAT ŞEF ADJUNCT

 

 

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

compartiment ssm, psi, situaţii de urgenţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC

DIRRCŢIA INSPECŢIE, SUPRAVEGHERE A PIEŢEI ŞI REGLEMENTARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECŢII TERITORIALE

 

 

SERVICIUL ECONOMIC. ADMINISTRATIV

 

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIE]

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (5) se Introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

,(51) Finanţatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului conform art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului «Prima casă», aprobată prin Legea nr. 171/2011, au obligaţia de a consuma plafonul reutilizat până la data de 31 decembrie 2013. Diferenţa rămasă neutilizată la data de 31 decembrie 2013 va fi realocată potrivit prevederilor art. VII alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 119/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului «Prima casă».”

2. În anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16), cu următorul cuprins:

„(16) Pentru anul 2013 se alocă un plafon suplimentar al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 1 miliard lei, din care 300 milioane lei sunt destinate pentru achiziţia locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL).”

3. În anexa nr. 1, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Garanţia se acordă în monedă naţională şi se plăteşte în monedă naţională.”

4. În anexa nr. 1, la articolul 105, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Finanţatorul şi statul, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, emit acordul pentru efectuarea plăţii despăgubirilor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează în limita de până la 50% din valoarea creditului iniţial, prevăzută de art. 1 alin. (78) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, către proprietarul locuinţei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

5. În anexa nr. 1, după articolul 106 se introduce un nou articol, articolul 1CP, cu următorul cuprins:

„Art. 107. - (1) Finanţatorul şi statul, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, îşi exprimă acordul pentru novarea obiectului garanţiei instituite în cadrul programului dacă locuinţa achiziţionată iniţial este sau, după caz, a devenit improprie cerinţelor de locuit ale unei persoane sau familii datorită:

a) constatării viciilor ascunse; sau

b) provocării unei daune asupra locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natură a o face improprie utilizării potrivit destinaţiei.

(2) în vederea exprimării acordului prevăzut la alin. (1) finanţatorul verifică existenţa documentelor justificative privind viciile ascunse sau a documentelor din care rezulta că valoarea daunelor constatate şi evaluate este de cel puţin 50% din valoarea creditului acordat iniţial, după caz, precum şi îndeplinirea condiţiei privind valoarea noii locuinţe aduse în garanţie, care trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea creditului contractat, la care se adaugă valoarea avansului.

(3) în situaţiile prevăzute la alin. (1), Finanţatorul şi statul, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, îşi exprimă acordul pentru ridicarea interdicţiei de înstrăinare şi/sau pentru cesionarea sumelor provenite din plata drepturilor de despăgubire de către asigurător în vederea achiziţionării unei noi locuinţe în cadrul Programului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Finanţatorii efectuează, în condiţiile legii, demersurile necesare pentru radierea ipotecii în favoarea statului şi a finanţatorului, a privilegiului finanţatorului, precum şi a interdicţiilor de înstrăinare şi grevare cu sarcini instituite asupra locuinţei achiziţionate iniţial în cadrul Programului, concomitent cu înscrierea în cartea funciară a dreptului de ipotecă legală asupra locuinţei dobândite ulterior, ipotecă ce este constituită în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, precum şi a interdicţiilor prevăzute de lege.

(5) în condiţiile art. 1 alin. (76) şi (77) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, după aprobarea de către structurile sale competente a modificării contractului de credit, finanţatorul transmite FNGCIMM solicitarea de novare a obiectului garanţiei,

însoţită de dovada aprobării sale, precum şi documentele privind novarea efectuată.”

6. În anexa nr. 1, la articolul 11 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) valoarea maximă a garanţiei acordate în monedă naţională;”.

7. În anexa nr. 1, articolul 19 se abrogă.

8. În anexa nr. 2, la articolul 2, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:

- rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz;

- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază semestrial între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice;

c) finanţatorii au obligaţia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni şi separat a costurilor cu comisioanele.”

9. În anexa nr. 2, la articolul 21, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:

- rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării terenului, locuinţei, devizelor estimative şi situaţiilor de lucrări, precum şi costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, după caz;

- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază semestrial între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice;

c) finanţatorii au obligaţia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni şi, separat, a costurilor cu comisioanele;”.

Art. II. - Norme tranzitorii

Solicitările de finanţare şi de garantare depuse anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri se soluţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii acestora.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 iulie 2013.

Nr. 565.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice şi a Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind

organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 20 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice este de 571, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.”

2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului „nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 24 iulie 2013, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru departament este de 136, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.”

2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 3 şi 4 la prezenta hotărâre.

Art. III. - (1) încadrarea personalului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi a personalului Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, în numărul maxim de posturi aprobat şi noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia 1n vigoare pentru fiecare categorie de personal.

(2) Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188M999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. IV. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. V. - Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 20 februarie 2013, CU modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 24 iulie 2013, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

 

Bucureşti, 30 iulie 2013.

Nr. 566.

 

ANEXA Nr. 11)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 46/2013)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

A MINISTERULUI MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

Numărul maxim de posturi: 571 (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului, precum si posturile aferente Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura)


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

  

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 48/2013)

 

1. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

I. Instituţii publice cu personalitate juridică finanţate integral din bugetul de stat

1.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

2.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

3.

Garda Naţională de Mediu

4.

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

5.

Comisariate de regim silvic şi cinegetic

II. Unităţi cu finanţare externă şi de la bugetul de stat

1.

Unităţi de management al proiectului (UMP)

2.

Unităţi de implementare a proiectului (UIP)

 

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 3.409, din care:

- Garda Naţională de Mediu - 823 de posturi;

- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi instituţiile din subordine - 1.936 de posturi;

- Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” - 133 de posturi;

- Comisariate de regim silvic şi cinegetic - 423 de posturi;

- Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura - 94 de posturi.

 

2. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

1.

Administraţia Naţională de Meteorologie

2.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

 

3. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

 

I. Unităţi finanţate din venituri proprii

 

1.

Administraţia Fondului pentru Mediu

 

2.

Administraţia Naţională „Apele Române”

 

 

ANEXA Nr. 3*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 428/2013)

 

ORGANIGRAMA

Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura

 

Număr maxim de posturi: 136, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura


*) Se organizează la nivel de compartiment.

1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 428/2013)

 

Unităţi aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin care îşi îndeplineşte atribuţiile ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura

 

I. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin care îşi îndeplineşte atribuţiile ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura

 

1.

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

2.

Comisariatele de regim silvic şi cinegetic

 

II. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin care îşi îndeplineşte atribuţiile ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura

 

1.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

 

III. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin care îşi îndeplineşte atribuţiile ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura

 

1.

Administraţia Naţională „Apele Române”

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura

 

În temeiul ari 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 1 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Numărul maxim de posturi al Agenţiei, inclusiv posturile din structurile regionale, este de 94.”

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) încadrarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura în numărul maxim de posturi aprobat şi noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

(2) Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

 

Bucureşti, 30 iulie 2013.

Nr. 567.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 545/2010)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura

 

Numărul maxim de posturi: 94*)

Funcţii publice: 91

Funcţii contractuale: 3

Din cară, funcţii de conducere: 11

 

 

PREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia politici, de pescuit privatizare, concesionare

 

Direcţia politici şi inspecţii maritime

 

Direcţia inspecţie ape interioare

 


*) Inclusiv posturile din structurile regionale.

1) Anexa este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77^2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din data de 29 octombrie 2012, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi instituţiile din subordine este de 1.936.”

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

(2) Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale si administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

 

Bucureşti, 30 iulie 2013.

Nr. 568.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2012

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 

TOTAL POSTURI DIN CADRULAGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI INSTITUŢIILOR DIN SUBORDINE = 1.936 (INCLUSIV DEMNITARII)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 7 septembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- În „Componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare”, la punctul 27 „Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor”, poziţia 2 se abrogă.

Art. II. - Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale va duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

 

Bucureşti, 1 august 2013.

Nr. 4.383.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 279/2005*)

privind ucenicia la locul de muncă

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie.

(2) Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă constituie parte integrantă a contractului de ucenicie.

Art. 2. - Obiectivele formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă sunt:

a) să ofere persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obţine o calificare în sistemul de formare profesională a adulţilor, care să permită ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării;

Art. 3. - Ucenicia la locul de muncă se adresează:

a) persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă;

b) angajatorilor care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante.

Art. 4. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) angajator - persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă;

b) ucenic - persoana cu vârsta de peste 16 ani care, din voinţă proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obţinerii unei calificări;

c) furnizori de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, denumiţi în continuare furnizori - unităţi şi instituţii de învăţământ, angajatori, alţi formatori, autorizaţi/acreditaţi pentru calificarea respectivă;

d) coordonatorul de ucenicie - salariatul angajatorului sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică organizator al uceniciei la locul de muncă şi care are obligaţia de a colabora cu furnizorul de formare profesională autorizat pentru organizarea, desfăşurarea şi evaluarea continuă a formării profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupaţional corespunzător ocupaţiei în care se califică ucenicul;

e) contract de prestări de servicii de formare profesională - contractul încheiat între angajator şi furnizorul de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, dacă este altă persoană juridică, în temeiul căruia se asigură formarea profesională a ucenicului şi susţinerea examenelor de absolvire, la finalizarea contractului de ucenicie,

Art. 5. - Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie care îndrumă ucenicul în vederea dobândirii competenţelor profesionale necesare calificării pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.

 

CAPITOLUL II

Contractul de ucenicie

 

Art. 6. - (1) Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată. În temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.

(2) încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie se fac în condiţiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la ucenicie şi la contractul individual de muncă.

(3) Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, şi se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. Obligaţia de încheiere a contractului de ucenicie, în formă scrisă, revine angajatorului.

(4) Anterior începerii activităţii, contractul de ucenicie se înregistrează şi în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.

(5) Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie cuprinde şi următoarele clauze referitoare la:

a) denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul;

b) denumirea furnizorului de formare care desfăşoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;

c) numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia;

d) locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională;

e) durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă;

f) obligaţiile suplimentare ale angajatorului;

g) obligaţiile ucenicului;

h) alte clauze, potrivit legii.

(6) Obligaţiile suplimentare ale angajatorului sunt:

a) să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durată determinată proporţional cu timpul lucrat;

b) să asigure ucenicului pregătirea practică necesară calificării în care ucenicul se formează profesional;

c) să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului deformare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) să asigure finanţarea programului de formare profesională a ucenicului, dacă acest program nu este finanţat din alte surse.

(7) Obligaţiile ucenicului sunt:

a) să desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie;

b) să participe la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) să susţină şi să promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică, pentru obţinerea certificatului de calificare profesională.

(8) Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie, completat cu prevederile din contractul colectiv de muncă aplicabil şi ale regulamentelor interne, după caz.

(9) Modelul-cadru al contractului de ucenicie se aprobă prin hotărâre a Guvernului*).

Art. 7. - (1) Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;

b) a împlinit vârsta de 16 ani;

c) nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă;

d) îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Se pot încadra în muncă în calitate de ucenici şi următoarele categorii:

a) cetăţenii străini, precum şi apatrizii care au obţinut permis de muncă în România, conform reglementărilor legale în vigoare;

b) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi membrii de familie ai acestora.

(3) Maternitatea nu constituie motiv de discriminare în executarea uceniciei la locul de muncă.

(4) Ucenicii până la vârsta de 26 de ani au dreptul la întreţinere, acestora aplicându-li-se prevederile Codului civil, perioada de ucenicie fiind asimilată cu cea de continuare a studiilor.

Art. 8. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, poate încheia contracte de ucenicie la locul de muncă şi:

a) persoana fizică autorizată, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care a fost autorizată;

b) întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială.

(2) Persoana fizică autorizată sau, după caz, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale pregăteşte ucenici având în acelaşi timp şi calitatea de coordonator de ucenicie.

(3) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la încheierea contractului de ucenicie sunt aplicabile şi în cazul raporturilor de muncă ale ucenicilor încadraţi de asociaţiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale.

Art. 9. - (1) Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:

a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1;

b)24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;

c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3.

(2) Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăşi 30 de zile lucrătoare.

(3) Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi, după caz, cu legile speciale care reglementează acea ocupaţie.

(4)Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă.

(5) Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână.

(6) Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână.


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul da muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 2 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Statutul ucenicului

 

Art. 10. - (1) Persoana încadrată în muncă în baza contractului de ucenicie are statut de ucenic.

(2) La încheierea contractului de ucenicie, părţile pot conveni ca, la încetarea acestuia:

a) activitatea ucenicului, după obţinerea calificării, să continue cel puţin o perioadă egală cu durata contractului de ucenicie, prin încheierea unui contract individual de muncă, în condiţiile legii, pentru exercitarea ocupaţiei în care ucenicul a fost calificat, dacă angajatorul a finanţat programul de ucenicie;

b) ucenicul să suporte cheltuielile ocazionate de formarea profesională finanţată de angajator în condiţiile în care nu respectă termenii contractuali prevăzuţi la lit. a).

Art. 11. - (1) Statutul de ucenic îi conferă acestuia toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, de prezenta lege şi, după caz, de legile speciale care reglementează acea ocupaţie.

(2) Ucenicul beneficiază de dispoziţiile legale aplicabile celorlalţi salariaţi, în măsura în care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului.

Art. 12. - În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligaţia să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică, precum şi toate condiţiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesională autorizat şi coordonatorul să îşi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea uceniciei la locul de muncă

 

Art. 13. - (1) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile 1,2 şi 3 de calificare, stabilite prin legislaţia în vigoare.

(2) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru calificările stabilite prin legislaţia în vigoare şi pentru ocupaţiile cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România, pentru care există standarde de pregătire profesională, respectiv standarde ocupaţionale.

Art. 14. - (1) Pregătirea ucenicului se desfăşoară în locuri de muncă care să permită dobândirea tuturor competenţelor prevăzute de standardul ocupaţional, respectiv de standardul de pregătire profesională.

(2) Este interzisă utilizarea ucenicilor la prestarea altor activităţi şi/sau exercitarea altor atribuţii în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică şi practică conform contractului de ucenicie.

Art. 15. - Evaluarea şi certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.

 

CAPITOLUL V

Susţinerea financiară a uceniciei la locul de muncă

 

Art. 16. - (1) Finanţarea formării profesionale prin ucenicie la locui de muncă se poate realiza din:

a) resurse proprii ale angajatorilor;

b) sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice;

c) fonduri structurale europene;

d) bugetul asigurărilor de şomaj;

e) alte surse legale constituite: donaţii, taxe etc.

(2) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita şi beneficiază, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică:

a) pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie;

b) pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate.

(4) Suma lunară prevăzută la alin. (2) se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.

(5) Modalitatea concretă de realizare a finanţării se detaliază prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 17. - Nu beneficiază de prevederile art. 16 angajatorii care, anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeaşi calificare.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 18. - (1) Angajatorii care beneficiază de prevederile art. 16 alin. (1) lit. c) şi d) sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale ucenicilor pe toată perioada contractului de ucenicie încheiat în condiţiile prezentei legi.

(2) în situaţia în care contractul de ucenicie încetează anterior datei prevăzute în contract, angajatorul este obligat să restituie agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, dacă încetarea acestuia a avut loc din motivele prevăzute la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) şi art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19. - Controlul respectării obligaţiilor privind menţinerea raporturilor de muncă încheiate între ucenici şi angajatorii care beneficiază de sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în temeiul art. 16, se efectuează de organele de control din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 20. - Inspectorii de muncă au competenţa de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare a contractului de ucenicie în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 21. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, exercită controlul activităţii furnizorilor de formare autorizaţi ce desfăşoară programe de formare pentru ucenicie la locul de muncă.

Art. 22. - Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie se soluţionează conform prevederilor legale privind conflictele de muncă.

Art. 23. - Constituie contravenţie şi se sancţionează de către persoanele cu atribuţii de control conform art. 20, cu amendă de 10.000 lei, încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 5, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1) si (3), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), (2), (4)-(6), art. 11, 12, art. Î4 alin. (2) si art. 15.

Art. 24. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice elaborează şi supune spre aprobare Guvernului normele metodologice*) pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 25. - Măsurile de natura ajutorului de stat sunt notificate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, potrivit legislaţiei în vigoare, şi se vor acorda numai după autorizare, în condiţiile legii.

Art. 26. - Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I**).

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II-V din Legea nr. 179/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 279/2005 şi care se aplică în continuare ca dispoziţii proprii ale actului modificator:

„Art. II. - Prevederile art. I intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Contractele de ucenicie încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi produc efectele până la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate potrivit legislaţiei în vigoare la data încheierii lor.

Art. IV. - În termen de 30 de zile de ta data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va elabora şi va supune spre aprobare modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. V. - În tot cuprinsul Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, sintagma «Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale» se înlocuieşte cu sintagma «Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice», iar sintagma «contract de ucenicie la locul de muncă» se înlocuieşte cu sintagma «contract de ucenicie».”


*) A se vedea nota de subsol de la art. 6 alin. (9).

**) Legea nr. 279/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 11 octombrie 2005.