MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 495/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 495         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 6 august 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 313 din 18 iunie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Legii nr. 109/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

531. - Hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 

533. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 

536. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea U.M. 0586 Miercurea-Ciuc din Ministerul Afacerilor Interne, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

557. - Hotărâre privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării

 

558. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

123. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului

 

970/648. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului fondurilor europene privind completarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007

 

1.081. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru abrogarea unor ordine privind modelul şi conţinutul unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

22. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 313

din 18 iunie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Legii nr. 109/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Legii nr. 109/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie ridicată de Maria Ricinschi în Dosarul nr. 3.921/103/2011 al Curţii de Apel Bacău - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 113D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invoca deciziile Curţii Constituţionale nr. 1.264/2011. nr. 214/2012 şi nr. 1.010/2012.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 21 ianuarie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 3.921/103/2011, Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Legii nr. 109/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor. prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de intimata reclamantă Maria Ricinschi într-o cauză având ca obiect soluţionarea contestaţiei împotriva deciziei de revizuire a pensiei.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (3)-(5), art. 124 alin. (3), art. 126 alin. (1) şi art. 115 alin. (6).

În acest sens, susţine, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, fiind contrare principiului independenţei judecătorilor, în componenta sa instituţională, care vizează întregul sistem judiciar din care face parte şi personalul auxiliar. Deşi grefierii şi personalul auxiliar au statutul lor, care nu este prevăzut în Constituţie, şi deşi nu există pentru aceştia o prevedere constituţională similară celei vizând independenţa judecătorilor, este evident că activitatea personalului auxiliar susţine înfăptuirea justiţiei de către judecători şi că activitatea grefierilor este indispensabilă realizării justiţiei.

Potrivit autorului excepţiei de neconstituţionalitate, eliminarea pensiei de serviciu a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea încalcă:

- prevederile art. 1 alin. (3) din Constituţie, deoarece neasigurarea condiţiilor necesare pentru garantarea independenţei justiţiei prin măsuri pozitive adoptate de către celelalte două puteri ale statului înseamnă nesocotirea principiului statului de drept, de către aceste două puteri;

- prevederile art. 1 alin. (4) din Constituţie, deoarece puterea judecătorească nu îşi mai poate asigura mijloacele pentru a beneficia de garanţia independenţei;

- prevederile art. 1 alin. (5) din Constituţie, deoarece legiuitorul a încălcat obligaţia de a respecta Constituţia, supremaţia sa şi a legilor;

Totodată, arată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 afectează regimul instituţiilor fundamentale ale statului, şi anume instanţele judecătoreşti, iar Legea nr. 109/2012 de aprobare a acesteia este lovită de aceleaşi vicii de neconstituţionalitate.

În sensul celor mai sus arătate, invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, iar, pentru raţiuni similare celor constatate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 297/2012 referitoare la consilierii Curţii de Conturi, ar trebui admisă şi prezenta excepţie de neconstituţionalitate referitoare la personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti.

Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă opinează în sensul că prevederile de lege criticate nu încalcă dispoziţiile constituţionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 30 iunie 2011, şi ale Legii nr. 109/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 9 iulie 2012.

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (3)-(5) privind statul de drept, art. 124 alin. (3) privind independenţa judecătorilor, art. 126 alin. (1) privind realizarea justiţiei şi art. 115 alin. (6) privind condiţiile de adoptare a ordonanţelor de urgenţă.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:

I. Cu privire la critica de neconstituţionalitate extrinsecă, potrivit căreia Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 încalcă prevederile constituţionale ale art. 115 alin. (6), deoarece afectează regimul instituţiilor fundamentale ale statului, şi anume instanţele judecătoreşti, iar Legea nr. 109/2012 de aprobare a acesteia este lovită de aceleaşi vicii de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Astfel, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 a instituit o nouă procedură administrativă de calcul al pensiei ce a urmărit stabilirea cât mai echitabilă si justă a pensiilor persoanelor menţionate în dispoziţiile art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010, printre care şi personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea.

Referitor la sensul dispoziţiilor art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală, Curtea Constituţională a statuat prin Decizia nr. 1.189 din 6 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 25 noiembrie 2008, că ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate dacă «afectează», dacă au consecinţe negative, dar, în schimb, pot fi adoptate dacă, prin reglementările pe care le conţin, au consecinţe pozitive în domeniile în care intervin.

Prin urmare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 nu afectează regimul instanţelor judecătoreşti, ci, aşa cum a statuat Curtea Constituţională prin Decizia nr. 486 din 10 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2012, acest act normativ cuprinde dispoziţii de natură procedurală prin care se reglementează procedura recalculării pensiilor şi modul de calcul al drepturilor de pensie, ţinând cont de specificul situaţiilor categoriilor socioprofesionale.

II. Cu privire la criticile de neconstituţionalitate intrinsecă referitoare la încălcarea unor principii şi drepturi fundamentale prin eliminarea pensiilor de serviciu, Curtea reţine că s-a pronunţat prin Decizia nr. 1.481 din 8 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 17 ianuarie 2012, prin Decizia nr. 1.423 din 20 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 14 decembrie 2011, Decizia nr. 1.359 din 13 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 16 decembrie 2011, şi Decizia nr. 1.285 din 29 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 23 noiembrie 2011.

Prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 433 din 28 iunie 201D, s-a constatat, în esenţă, c㠄pensiile de serviciu sunt compuse din două elemente, indiferent de modul de calcul specific stabilit de prevederile legilor speciale, şi anume: pensia contributivă şi un supliment din partea statului care, prin adunarea cu pensia contributivă, să reflecte cuantumul pensiei de serviciu stabilit în legea specială”. Acordarea acestui supliment, neavând ca temei contribuţia la sistemul de asigurări sociale, „ţine de politica statului în domeniul asigurărilor sociale şi nu se subsumează dreptului constituţional la pensie, ca element constitutiv al acestuia”. Prin urmare, dobândirea dreptului la pensie special㠄nu poate fi considerată ca instituind o obligaţie ad aeternum a statului de a acorda acest drept, singurul drept câştigat reprezentând doar prestaţiile deja realizate până la intrarea în vigoare a noii reglementări şi asupra cărora legiuitorul nu ar putea interveni decât prin încălcarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie [...].. Conformându-se dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, textele de lege criticate afectează pensiile speciale doar pe viitor şi numai în ceea ce priveşte cuantumul acestora. Celelalte condiţii privind acordarea acestora, respectiv stagiul efectiv de activitate în acea profesie şi vârsta eligibilă, nu sunt afectate de noile reglementări. De asemenea, Legea privind instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor iu se răsfrânge asupra prestaţiilor deja obţinute anterior intrării sale în vigoare, care constituie facta praeterita”.

Totodată, Curtea a statuat c㠄partea necontributivă a pensiei de serviciu, chiar dacă poate fi încadrată, potrivit interpretării pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat-o art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în noţiunea de «bun», ea reprezintă totuşi, din această perspectivă, un drept câştigat numai cu privire la prestaţiile de asigurări sociale realizate până la data intrării în vigoarea noii legi, iar suprimarea acestora pentru viitor nu are semnificaţia exproprierii”.

Curtea Constituţională a constatat c㠄eliminarea pensiilor de serviciu reglementată de Legea nr. 119/2010 nu a reprezentat o sarcină individuală excesivă, această sarcină fiind suportată de cvasi majoritatea personalului angajat în domeniul public care beneficia de astfel de pensii în egală măsură (spre deosebire de cele reţinute de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Kjartan Asmundsson împotriva Islandei, 2005, precitată). Ajustarea dictată de principiul contributivităţii nu numai că elimină un beneficiu suplimentar acordat unor angajaţi ai statului, dar îi integrează pe cvasimajoritatea acestora într-un sistem unic de pensii publice. Totodată, conform jurisprudenţei Curţii, dreptul la pensie nu este afectat decât atunci când este redusă pensia contributivă [...]; or, în cauza de faţă, nu se pune o atare problemă, pensia contributivă nefiind în niciun fel afectată sau restrânsă”.

Totodată, prin Decizia nr. 977 din 12 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 10 octombrie 2011, Curtea a statuat: „cuantumurile viitoare ale pensiilor aflate în plată nu pot fi subsumate unui drept de proprietate pe care beneficiarul unei pensii l-ar avea. Cuantumul pensiei reprezintă un bun numai în măsura în care acesta a devenit exigibil”.

De asemenea, aşa cum a constatat Curtea prin Decizia nr. 214 din 13 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 31 mai 2012, „un argument suplimentar în sensul convenţionalităţii măsurii de diminuare a pensiilor de serviciu îl constituie şi Decizia Curţii Europene a Drepturilor Omului din 7 februarie 2012, pronunţată în cauzele conexate nr. 45.312/11, nr. 45.581/11, nr. 45.583/11, 45.587/11 şi nr. 45.588/11 - Ana Maria Frimu, Judita Vilma Timar, Edita Tanko, Márta Molnár şi Lucia Gheţu împotriva României, prin care s-a constatat că măsura de transformare a pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti în pensii contributive, în temeiul Legii nr. 119/2010, este conformă prevederilor art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, coroborat cu art. 14 din aceeaşi convenţie, chiar dacă acest lucru a însemnat o scădere cu 70% a cuantumului pensiilor. Prin decizia menţionată, Curtea de la Strasbourg a preluat, astfel, raţionamentul Curţii Constituţionale, statuând că măsura de reducere a pensiilor de serviciu este prevăzută de lege (paragrafele 18 şi 42) şi constituie o modalitate de a echilibra bugetul şi de a corecta diferenţele existente între sistemele de pensie, iar aceste motive nu pot fi considerate drept nerezonabile sau disproporţionate (paragraful 44).”

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât considerentele, cât şi soluţiile deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

În ceea ce priveşte criticile referitoare la încălcarea art. 124 alin. (3) privind independenţa judecătorilor şi art. 126 alin. (1) privind realizarea justiţiei prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti, Curtea constată că şi acestea sunt neîntemeiate, deoarece eliminarea pensiei de serviciu a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea nu încalcă principiul independenţei judecătorilor, în componenta sa instituţională, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea neavând un statut constituţional similar magistraţilor.

Având în vedere toate acestea, Curtea constată că nu poate reţine nici pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie, privind statul de drept şi, respectiv, obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor. Aşa cum a reţinut şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin Decizia din 7 februarie 2012, sus-menţionată, statele părţi la Convenţie se bucură de o marjă de apreciere destul de mare atunci când este vorba de reglementarea politicii lor sociale (paragraful 41) şi că reforma sistemului de pensii a avut la bază raţiuni obiective prezentate la adoptarea Legii nr. 119/2010, şi anume contextul social actual şi corectarea inegalităţilor existente între diferitele sisteme de pensii (paragraful 42).

În final, Curtea constată că dispoziţiile art. 1 alin. (4) din Constituţie referitoare la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat nu au legătură cu reglementarea criticată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992.

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Maria Ricinschi în Dosarul nr. 3.921/103/2011 al Curţii de Apel Bacău - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Legii nr. 109/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bacău - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

Pronunţată în şedinţa din data de 18 iunie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII

CONSTITUŢIONALE AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 şi al art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă închirierea de către Ministerul Justiţiei a unor spaţii aflate în administrarea acestei instituţii, având datele de identificare menţionate la pct. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul prestării de servicii de alimentaţie publică şi/sau servicii de preparare şi servire a mesei pentru salariaţi.

(2) Se aprobă închirierea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a unor spaţii aflate în administrarea acestei instituţii, având datele de identificare menţionate la pct. 2 din anexă, în scopul desfăşurării unor activităţi sau ai prestării unor servicii necesare personalului instanţelor şi justiţiabililor.

Art. 2. - (1) închirierea spaţiilor prevăzute la art. 1 se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.

(2) Ministerul Justiţiei şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în calitate de administratori ai acestor spaţii, vor organiza procedura de licitaţie publică pentru închirierea suprafeţelor aflate în administrarea lor, în scopul prestării serviciilor prevăzute la art. 1.

(3) Contractul de închiriere se încheie de către Ministerul Justiţiei, în calitate de titular al dreptului de administrare al spaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), respectiv de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în calitate de titular al dreptului de administrare al spaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2).

Art. 3. - (1) Chiria stabilită ca urmare a desfăşurării procedurii de licitaţie publică se plăteşte de câştigătorul licitaţiei.

(2) O cotă-parte de 20% din chiria încasată potrivit contractului prevăzut la art. 2 alin. (3) teza I rămâne la dispoziţia Ministerului Justiţiei, pentru cheltuielile de întreţinere şi funcţionare a spaţiilor date în chirie, iar restul de 80% se virează la bugetul de stat.

(3) O cotă-parte de 20% din chiria încasată potrivit contractului prevăzut la art. 2 alin. (3) teza a două rămâne la dispoziţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru cheltuielile de întreţinere şi funcţionare a spaţiilor date în chirie, iar restul de 80% se virează la bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 30 iulie 2013.

Nr. 531.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a spaţiilor aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care vor fi închiriate

 

Nr. crt.

Denumirea imobilului

Adresa imobilului în incinta căruia de află spaţiile care vor fi închiriate

Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul

Numărul M.F.P. de identificare a imobilului

Caracteristicile spaţiului

Suprafaţa/ Denumirea

Destinaţia

1.

Ministerul Justiţiei – sediu administrativ

România, municipiul Bucureşti,

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

Ministerul Justiţiei

35251

16,20 mp/Bucătărie

Prestări servicii de alimentaţie publică şi /sau preparare şi servire a mesei pentru salariaţi

38,15 mp/Sală de mese

21,15 mp/Sală de mese

2.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

România, Bucureşti,

Str. Batistei nr. 25, sectorul 2

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

37261

10 mp

Punct de prezentare/vânzare carte juridică

6 mp

Punct amplasare băuturi calde/reci/ sandwich-uri

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cernat” la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 şi 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 31, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Biblioteca comunală Cernat cu teren aferent şi anexă”, coloana 4 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Comuna Cernat 459, Supr. constr.: 245 mp, Anexe: 189 mp, Teren: 8 487 mp, Vecinătăţi: N - Deak Jozsef, V - DC4, S - Parohia Reformată, E - Teren arabil”, coloana 5 „Anul dobândirii” va avea următorul cuprins: „1861”, coloana 6 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „Valoarea iniţială: 100.000, Valoarea reabilitării: 891.858, Total valoare de inventar: 991858”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2013”;

b) la poziţia nr. 61, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „DC-4”, coloana 4 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Comuna Cernat L: 7.290 m, Lungimea drum reabilitat: km 9+000 - 12+790 DN-11-Kesz Jeno”, coloana 5 „Anul dobândirii” va avea următorul cuprins: „1888”, coloana 6 „Valoarea de inventar* va avea următorul cuprins: „Valoarea iniţială: 850.000, Valoarea reabilitării: 6.041.105, Total valoare de inventar: 6.891.105”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2013”;

c) după poziţia nr. 102 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 103-106, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaidch. Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 iulie 2013.

Nr. 533.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI LA INVENTARUL

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cernat

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau,după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situata juridica actuală.

Denumire aci proprietate sau alte acte doveditoare

103

1.8.7

Sistem de canalizare

Comuna Cernat Reţea de colectare: 14.329 m Staţie de epurare: o bucată Staţie de pompare: 8 bucăţi

2013

5.188.368

Domeniul public al comunei Cernat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2013

104

1.8.3

Staţie de captare apă potabil㠄Csihanyos”

Comuna Cernat

2012

261.060

Domeniul public al comunei Cernat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2013

105

1.8.11

Rezervor apă din tablă inox cu capacitate de înmagazinare de 300 mc „Csihanyos”

Comuna Cernat

2012

792.656

Domeniul public al comunei Cernat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2013

106

1.8.6

Conductă de aducţiune şi distribuire a apei potabile comuna Cernat „Csihanyos”

Comuna Cernat

2012

2.668.783

Domeniul public al comunei Cernat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2013

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea U.M. 0586 Miercurea-Ciuc din Ministerul Afacerilor Interne, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2), art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea U.M. 0586 Miercurea-Ciuc din Ministerul Afacerilor Interne, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.

Art. 3. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 30 iulie 2013.

Nr. 536.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor aflate în administrarea U.M. 0586 Miercurea-Ciuc din Ministerul Afacerilor Interne, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Codul de clasificare

Numărul de înregistrare atribuit de M.F.P.

Topliţa, Str. Târgului nr. 3, judeţul Harghita

 

 

U.M. 0586 Miercurea-Ciuc din Ministerul Afacerilor Interne

Codul unic de identificare (CUI) 4367825

 

 

Pavilion 45-135-02 „depozit”, Suprafaţă construită = 55 mp, Suprafaţă desfăşurată = 55 mp

C.F. nr. 52246

Valoare contabilă = 317.447,23 lei

8.19.01

 

 

101.216

(parţial)

 

 

Pavilion 45-135-03 „copertin㔠Suprafaţă construită = 77 mp, Suprafaţă desfăşurată = 77 mp

C.F. nr. 52246

Valoare contabilă = 1.505,35 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 30 aprilie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educaţiei Naţionale este de 548, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor ministrului şi ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.”

2. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Cluburile sportive studenţeşti cu personalitate juridică, înfiinţate, potrivit legii, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa nr. 5, pot funcţiona în subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat prevăzute în anexa nr. 3. Subvenţiile se acordă prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.”

3. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21). cu următorul cuprins:

„(21) Repartizarea cluburilor sportive studenţeşti în subordinea instituţiilor de învăţământ superior se face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.”

4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

5. Titlul anexei nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Cluburi sportive studenţeşti”.

6. La anexa nr. 5, nota din subsol se modifică şi va avea următorul cuprins: „NOTĂ:

a) Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile de învăţământ şi cercetare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 7.262.

b) Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 4.478.”

Art. II. - Alineatul (3) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 22 iunie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3)A.N.C. funcţionează cu un număr de 56 de posturi, care se încadrează în numărul total de posturi aprobate pentru unităţile de învăţământ şi cercetare care funcţionează în subordinea şi coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.”

Art. III. - (1) încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

(2) Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 30 iulie 2013.

Nr. 557.

 

ANEXA*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/2013)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Educaţiei Naţionale

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

În temeiul ari 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2013, cu completările ulterioare, la punctul II, subpunctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „3. Institutul European din România (56 de posturi).”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VJOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 30 iulie 2013.

Nr. 558.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului

În temeiul art. 24 alin. (53) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte condiţiile privind eliberarea:

a) permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, înainte sau după data expirării acestuia;

b) duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative.

Art. 2. - (1) Cererea privind eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se depune personal de către titular la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, denumit în continuare serviciu public comunitar.

(2) în cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate, cererea prevăzuta la alin. (1) poate fi depusă prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Procura poate fi autentificată şi de autorităţile străine, caz în care trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 (Convenţia de la Haga), la care România a aderai prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare.

(3) Pentru permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi transmisă şi prin corespondenţa, pe adresa serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior.

Art. 3. - (1) Cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului, prevăzută în anexă, se depune împreună cu următoarele documente:

a) actul de identitate al titularului din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România, în original şi copie, sau, în cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3), numai în copie;

b) procura specială şi actul de identitate al mandatarului, în original şi copie, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (2);

c) dovada plăţii taxelor şi tarifelor aferente eliberării permisului de conducere;

d) documentul emis de o unitate medicală autorizată, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere, numai în cazul prevăzut la art. 1 lit. a);

e) permisul de conducere, atunci când acesta se află în posesia titularului;

f) două fotografii ale titularului, color, în format 35 x 38,5 mm, de dată recentă, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (2) şi în cazul cererilor depuse la alt serviciu public comunitar decât cel de la domiciliul solicitantului.

(2) Originalul actului de identitate se restituie pe loc titularului, după confruntarea copiei cu acesta.

(3) Fotografiile titularului se confirmă de către lucrătorul serviciului public comunitar care primeşte cererea şi trebuie să respecte următoarele cerinţe:

a) reprezintă fizionomia actuală a titularului;

b) sunt realizate din faţă, pe un fond clar, de culoare albă, astfel încât să permită identificarea conturului capului;

c) titularul fotografiei nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte c stare comună; sau

d) dacă titularul are capul acoperit, pentru motive religioase, faţa acestuia, de la baza bărbiei şi până la frunte, trebuie să fie vizibilă în mod dar şi fără umbre de lumină;

e) titularul poate purta ochelari ale căror lentile nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre şi nu au porţiuni care să ascundă ochii, iar rama ochelarilor nu acoperă nicio porţiune a ochilor.

(4) în cazul prevăzut la art. 2 alin. (2):

a) cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului se semnează de titular în faţa funcţionarului consular, care confirmă acest lucru prin semnătură şi ştampilă;

b) documentul prevăzut la alin. (1) lit. d), care trebuie să îndeplinească, după caz, condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine; documentul se prezintă la serviciul public comunitar în original, însoţit de traducerea legalizată de către funcţionarul consular;

c) fotografiile se aplică pe cerere, în spaţiul anume destinat, respectiv pe procura specială, în colţul din dreapta sus, şi se certifică prin aplicarea timbrului sec al misiunii diplomatice/oficiului consular.

(5) în cazul prevăzut la art. 2 alin. (3), cererea poate fi transmisă prin poşta electronică, situaţie în care documentele prevăzute la alin. (1) se transmit odată cu cererea, scanate, în format electronic.

(6) în cazul pierderii sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 4. - (1) Documentele care însoţesc cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului se arhivează la serviciul public comunitar care soluţionează cererea.

(2) După implementarea cererii în Sistemul informatic naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi vehiculelor înmatriculate, permisului de conducere anterior îi încetează valabilitatea. Până la eliberarea noului permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului, titularului i se eliberează un document cu valabilitatea de 15 zile, care atestă depunerea actelor, cu excepţia situaţiei în care documentele au fost transmise în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (3).

Art. 5. - În permisul de conducere se menţionează categoriile de vehicule pe care titularul este apt din punct de vedere medical să le conducă, precum şi perioada de valabilitate administrativă a permisului de conducere pentru fiecare categorie de vehicule. După caz, în permisul de conducere se înscriu şi codurile armonizate ale Uniunii Europene,

Art. 6. - (1) Permisul de conducere se livrează la adresa din România indicată de titular sau se ridică de către acesta de la serviciul public comunitar indicat în cerere. În cazul în care titularul nu poate fi identificat la adresa indicată în cerere, permisul de conducere se va ridica de la serviciul public comunitar în a cărui competenţă teritorială se află această adresă.

(2) în cazul în care cererea a fost transmisă prin corespondentă, permisul de conducere se ridică de la serviciul public comunitar menţionat de solicitant în cerere. În cazul în care cererea a fost transmisă prin poşta electronică, pentru ridicarea permisului de conducere titularul depune la serviciul public comunitar, în original, documentele ale căror copii au fost transmise în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (5).

Art. 7. - (1) Eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a unui duplicat poate fi efectuată şi în cazul reţinerii permisului de conducere anterior pe teritoriul altui stat, dacă nu s-a dispus suspendarea ori anularea dreptului de a conduce în condiţiile art. 115 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în situaţia în care permisul de conducere a fost reţinut în condiţiile prevăzute la art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se pot depune cereri pentru eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă ori a unui duplicat, în condiţiile prezentului ordin, cu excepţia cazurilor în care permisul de conducere a fost reţinut ca urmare a deteriorării ori expirării perioadei de valabilitate.

Art. 8. - (1) în cazul deţinerii unui permis de conducere emis de un alt stat decât cele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 16 august 2011, care a înlocuit un permis de conducere obţinut în România, se poate solicita eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a unui duplicat, în condiţiile prezentului ordin, numai pentru categoriile obţinute prin examen în România, dacă dreptul de a conduce nu a fost anulat ori exercitarea acestuia nu este suspendată sau grevată de alte restricţii.

(2) în situaţia menţionată la alin, (1), solicitantul depune, pe lângă documentele prevăzute la art. 3 alin. (1), declaraţia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. f) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011.

(3) Permisul de conducere străin se remite autorităţii emitente.

Art. 9. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 8 august2013.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul afacerilor interne,

Florea Oprea

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 august 2013.

Nr. 123.

 

ANEXĂ

 

CERERE

 

Subsemnatul/Subsemnata ................................................. cu domiciliul în judeţul (sectorul) ................................. localitatea .........................................., str. ...................................... nr. ........ bl. ........ sc. ....... ap. ........ şi reşedinţa în judeţul (sectorul) ..............................., localitatea ........................................str. .................................... nr. ....... bl. ......, sc. ......, ap. ......, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ...... nr. ................, eliberat de .........................., la data de |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| anul luna ziua, valabil până la data de |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| anul luna ziua, CNP|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, telefon .............................

solicit:

 eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă

 eliberarea duplicatului permisului de conducere

Solicit expedierea documentului:

 la adresa de domiciliu;

 judeţul (sectorul) .................. localitatea ........................ str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. .....ap. .....;

 serviciul public comunitar din judeţul ...............................

Anexez: chitanţa nr. ..................... din data ......./....../............ şi documentul care atestă faptul că sunt apt medical, eliberat de ................................, cu nr. ........................din data....../....../.............

Declar pe propria răspundere că permisul de conducere emis de autoritatea competentă din (judeţul/municipiul Bucureşti) ............................... a fost:

 

 pierdut

LOC PENTRU

FOTOGRAFIE

 

(mărimea 35 x 38,5 mm, color)

 furat

 reţinut pe teritoriul statului ....

Declar că nu mi-a fost comunicată de către autorităţile române suspendarea/anularea dreptului de a conduce.

 

COMPLETAREA PREZENTEI CERERI CU DATE CARE NU CORESPUND REALITĂŢII CONSTITUIE INFRACŢIUNE DE FALS ÎN DECLARAŢII, PREVĂZUTĂ ŞI PEDEPSITĂ DE ART 292 DIN CODUL PENAL

 

Data: |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|

anul luna ziua

Semnătura

 

 

 

 

NOTĂ DE INFORMARE

 

S.p.c.r.p.c.i.v. din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului.........................înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu nr. ...................., prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul eliberării permisului de conducere.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi de lege, cum sunt organele de poliţie, parchetele, instanţele, şi pot fi transmise inclusiv în străinătate organelor judiciare sau în vederea preschimbării permisului de conducere cu un document similar din acea ţară, în condiţiile legii.

 

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de aceea, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Instituţia Prefectului Judeţului..........................De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

Data.................

Semnătura...................

 

 

 


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 970 din 12 iulie 2013

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 648 din 22 iulie 2013

 

ORDIN

privind completarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007

 

În conformitate cu:

- prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000;

- prevederile memorandumurilor de finanţare ISPA dintre Guvernul României şi Comisia Europeană;

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea masurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul delegat pentru buget şi ministrul fondurilor europene emit următorul ordin:

Art. I. - Instrucţiunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La punctul 4, după paragraful 4.8 se introduc şase noi subparagrafe, subparagrafele 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4, 4.8.5 şi 4.8.6, cu următorul cuprins:

„(4-8.1. La finalizarea proiectelor ex-ISPA, după primirea de la Comisia Europeană a corespondenţei privind închiderea fiecărei măsuri, Autoritatea de certificare şi plată va analiza situaţia financiară a măsurii în scopul efectuării reglajelor financiare pentru reîntregirea cheltuielilor eligibile efectuate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, din bugetul de stat şi pentru reîntregirea fondului de indisponibilităţi temporare, conform paragrafului 4.8.

4.8.2. La efectuarea reglajelor financiare menţionate la subparagraful 4.8.1, sumele reprezentând debite aferente fondurilor ex-ISPA recuperate după aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană, aprobată prin Legea nr. 367/2007, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi utilizate pentru reîntregirea bugetului de stat din care au fost efectuate cheltuielile eligibile în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru reîntregirea fondului de indisponibilităţi temporare.

4.8.3. Sumele finale rambursate de către Comisia Europeană vor fi utilizate cu prioritate pentru reîntregirea cheltuielilor eligibile efectuate din bugetul de stat, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007, aprobată prin Legea nr. 1Q7J2QQ8, cu modificările şi completările ulterioare, până la concurenţa debitelor aferente fondurilor ex-ISPA a căror finanţare a fost asigurată conform prevederilor actului normativ menţionat la acest subparagraf. Sumele finale rambursate de către Comisia Europeană rămase disponibile vor fi utilizate pentru reîntregirea fondului de indisponibilităţi temporare.

4.8.4. Sumele finale rambursate de către Comisia Europeană aferente cheltuielilor eligibile efectuate în baza prevederilor actului normativ menţionat la subparagraful 4.8.3, rămase disponibile după efectuarea operaţiunilor prevăzute la subparagraful 4.8.3, sunt transferate în contul nr. 20.36.01.50 «Alte venituri».

4.8.5. Sumele aferente fondului de indisponibilităţi temporare rămase nereîntregite ca urmare a imposibilităţii recuperării acestora conform cadrului legal în vigoare, precum şi ca urmare a situaţiilor în care sunt pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care sunt admise total sau parţial pretenţiile beneficiarilor/contractorilor sunt considerate cheltuieli definitive pentru bugetul de stat.

4.8.6. Sumele rămase disponibile la închiderea proiectelor ISPA în contul 50.29 (FIT) se realocă prefinanţării/continuării finanţării proiectelor în cadrul programelor operaţionale, în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumentele structurale conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru abrogarea unor ordine privind modelul si conţinutul unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

 

Având în vedere dispoziţiile art. 86 alin. (1 )f ale art. 109 alin. (3) şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 5 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 972/2006 privind aprobarea formularului „Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 19 iunie 2006, cu modificările ulterioare

(2) Se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 149/2007 privind modelul şi conţinutul unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare.

(3) Se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.267/2006 pentru aprobarea formularului „Decizie privind nemodificarea bazei de impunere11, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 29 august 2006, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Ghiţoiu

 

Bucureşti, 1 august 2013.

Nr. 1.081.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 5 august 2013,

Banca Naţională a României hotărăşte:

începând cu data de 6 august 2013, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 4,50% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 5 august 2013.

Nr. 22.