MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 241/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 241         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 26 aprilie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

119. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

 

414. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

 

416. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Amendamentelor la Acordul de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări.

 

417. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

129. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

216/517. - Ordin al ministrului transporturilor şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2013 ale Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

 

520. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare si funcţionare a acesteia

 

1.758. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale SUCERT - RO - S.R.L. pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, precum şi privind modificarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 2.865/2011

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

53. - Hotărâre pentru aprobarea Normei „Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă si riscuri temporar nonpiaţă (NI- ASR-07-IV/0)”

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 143/2013;

 - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 712/2012

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40 din 20 aprilie 2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 4 mai 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI,

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 24 aprilie 2013.

Nr. 119.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 414.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Amendamentelor la Acordul de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 33 din 13 martie 2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supun spre ratificare Parlamentului Amendamentele la Acordul de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 416.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 46 din 3 aprilie 2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supun spre ratificare Parlamentului Protocolul dintre România şi Republica Austria şi Protocolul adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 417.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului, oraşelor si comunelor din judeţul Arad, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 şi nr. 690 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Arad” secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 6751 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 6752 şi 6753, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Şagu” se abrogă două poziţii, poziţiile nr. 21 şi 22.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 129.

 

ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Arad

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- mii lei -

Situaţia juridică actuală

6752

-

Teren

CF nr. 300146/ Comuna Şagu, nr. cad. 3621, suprafaţă 10.000 mp

2012

6,445

Domeniul public al judeţului Arad, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 98/15.05.2012

6753

-

Teren

CF nr. 302690/Comuna Şagu, nr. cad. 302690, suprafaţă 111.525 mp

2012

71,879

Domeniul public al judeţului Arad, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 98/15.05.2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 216 din 11 martie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 517 din 18 aprilie 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2013 ale Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea

îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia Internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă situaţia centralizată privind veniturile şi Cheltuielile din bazele de cost pe anul 2013, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate. prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului finanţelor publice,

(2) în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se va urmări încadrarea în cheltuielile totale, a căror structură este cea aprobată prin bazele de cost.

(3) în cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, regia poate efectua Cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 4. - În formularul bugetului de venituri şi cheltuieli specific Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.681/1.605/2012 pentru aprobarea modelului formularului bugetului de venituri şi cheltuieli specific Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”, precum şi al formularului „Situaţie centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 10 decembrie 2012, rândul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Productivitatea muncit exprimată în unităţi valorice sau în unităţi fizice”.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,Cristian Ghibu,secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10

Cod unic de înregistrare: R 1589932

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2013 Prevederi

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

776.220,01

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

740.720,01

 

 

a)

conform bazelor de cost R1794, din care:

3

713.816,28

 

 

 

a1

servicii navigaţie aeriană de rută

4

648.770,69

 

 

 

a2

servicii navigaţie aeriană de terminal

5

45.487,93

 

 

 

a3

din alte surse

6

1.300,00

 

 

 

a4

ajustări

7

18.257.66

 

 

b)

servicii navigaţie aeriană de terminal

8

18.530,73

 

 

c)

rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană

9

8.373,00

 

 

d)

producţia de imobilizări

10

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

11

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

12

35.500,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

13

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

14

 

 

 

c)

din dobânzi

15

10.000.00

 

 

d)

alte venituri financiare

16

25.500.00

 

3

 

Venituri extraordinare

17

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

18

754.597,08

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

19

728.847,08

 

 

a)

cheltuieli de personal, din care:

20

488859,40

 

 

 

a1

cheltuieli cu salariile

21

328.824,74

 

 

 

a2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale

22

113.592.49

 

 

 

a3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

23

44.126,17

 

 

 

 

a3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare

24

4.000,00

 

 

 

a4

cheltuieli pentru contracte de mandat

25

2.316,00

 

 

b)

alte cheltuieli de operare, din care:

26

165.321,68

 

 

 

b1

cheltuieli materiale

27

8.472,54

 

 

 

b2

cheltuieli cu energia şi apa

28

7.037.45

 

 

 

b3

cheltuieli privind mărfurile

29

 

 

 

 

M

cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

30

138.872,99

 

 

 

 

b4.1 EUROCONTROL

31

34.462,42

 

 

 

 

b4.2 AACR

32

14.507,40

 

 

 

b5

alte cheltuieli de exploatare, din care:

33

10.938,70

 

 

 

 

b5.1 chelt. de protocol

34

1.000,00

 

 

 

 

b5.2 chelt. de reclamă şi publicitate

35

100,00

 

 

 

 

b5.3 chelt. cu sponsorizarea

36

2.100,00

 

 

c)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

37

74.666,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

38

25.750,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

39

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

40

25.750,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

41

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

42

21.622,93

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

43

3.286,68

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

44

18.336,25

 

1

 

Rezerve legale

45

1.081,15

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

46

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

47

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

48

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

49

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la pct.1-5

50

17.255,10

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

51

1.725,51

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte ta bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

52

14.666,84

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1 -8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

53

862,75

VI.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

54

162.037,75

 

1

 

Surse proprii

55

162.037,75

 

2

 

Alocaţii de la buget

56

 

 

3

 

Credite bancare

57

 

 

 

a)

- interne

58

 

 

 

b)

- externe

59

 

 

4

 

Fonduri europene

60

 

 

5

 

Afte surse

61

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

62

162.037,75

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

63

162.037,75

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

64

 

 

 

a)

interne

65

 

 

 

b)

externe

66

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

67

1.943,90

 

1

 

Rezerva legale

68

1.081,15

 

2

 

Rezerve statutare

69

 

 

3

 

Alte rezerve

70

862,75

IX..

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

71

 

 

1

 

Venituri totale

72

776.220,01

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

73

754.597,08

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

74

1.546

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

75

1.522

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice (venituri totale/nr. mediu personal)

76

510,00

 

6

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

77

972,14

 

7

 

Plăţi restante

78

 

 

 

a)

preturi curente

79

 

 

 

b)

preţuri comparabile

80

 

 

8

 

Creanţe restante

81

 

 

 

a)

preţuri curente

82

28.000,00

 

 

b)

preţuri comparabile

83

28.000,00

 

ANEXA Nr. 2

 

Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

 

SITUAŢIE CENTRALIZATĂ

privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2013 Prevederi

0

1

2

3

4

I.

 

Venituri cuprinsa în bazele de cost, din care:

1

740.720,01

 

a)

conform bazelor de cost R1794, din care:

2

722.189,28

 

 

a1

servicii navigaţie aeriană de rută

3

657.143,69

 

 

a2

servicii navigaţie aeriană de terminal

4

45.487,93

 

 

a3

din arte surse

5

1.300,00

 

 

a4

ajustări

6

18.257,66

 

b)

servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi

7

18.530,73

II.

 

Cheltuieli cuprinse în bazele de cost, din care:

8

728.847,08

 

a)

conform bazelor de cost R1794, din care:

9

674,780,21

 

 

a1

servicii navigaţie aeriană de rută, din care:

10

625.390,34

 

 

 

a1.1 cheltuieli cu personal

11

413.346,88

 

 

 

a1.2 alte cheltuieli de operare, din care:

12

144.865,84

 

 

 

a1.2.1 ROMATSA

13

96.491,82

 

 

 

31.2.2EUROCONTROL

14

34.462,42

 

 

 

a1.2.3AACR

15

13.911,60

 

 

 

a1.3 amortizare

16

67.177,62

 

 

a2

servicii navigaţie aeriană de terminal, din care:

17

49.389,87

 

 

 

a2.1 cheltuieli cu personal

18

37.223,41

 

 

 

a2.2 alte cheltuieli de operare, din care:

19

8.418,07

 

 

 

a2.2.1 ROMATSA

20

7.822,27

 

 

 

a2.2.2 AACR

21

595,80

 

 

 

a2.3 amortizare

22

3.748,39

 

b)

servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi, din care:

23

54.066,87

 

 

b1

cheltuieli cu personal

24

38.289,11

 

 

b2

alte cheltuieli de operare

25

12.037,77

 

 

b3

amortizare

26

3.739,99

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

 

Având în vedere prevederile titlului VII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aferente titlului VII „Accize şi alte taxe speciale”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 3 martie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 19 aprilie 2013.

Nr. 520.

 

ANEXA

(Anexa nr. 1Ia Ordinul nr. 291/2010)

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

 

1. secretarul de stat din Ministerul Finanţelor Publice, coordonator al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru preşedinte;

2. directorul general al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru vicepreşedinte;

3. directorul general al Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru;

4. directorul general al Direcţiei generale de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru;

5. şeful de serviciu al Serviciului legislaţie accize, alcool etilic, băuturi alcoolice şi alte produse/Serviciului legislaţie accize produse energetice şi tutunuri prelucrate din cadrul Direcţiei generale de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru.

În cazuri justificate, preşedintele Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate este înlocuit de vicepreşedinte, care exercită atribuţiile preşedintelui, inclusiv dreptul de vot.

În cazuri justificate, membrii Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate pot desemna în scris un alt membru al Comisiei care să exercite drepturile derivate din calitatea de membru. După caz, aceştia pot stabili şi limite ale mandatului.

Un membru al Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate nu poate primi decât o singură împuternicire în baza căreia să reprezinte un alt membru al comisiei.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale SUCERT - RO - S.R.L. pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, precum şi privind modificarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.865/2011

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 117 din 13 martie 2013 al Comisiei de desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) şi art. 19 lit. f) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului delegat pentru administraţie nr. 909/117/2012,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale SUCERT- RO - S.R.L. pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii.

Art. 2. - Direcţia generală tehnică, standarde şi reglementări va opera ştergerea din banca de date NANDO gestionată de Comisia Europeană a organismului prevăzut la art. 1, pentru domeniul reglementat de Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcţii.

Art. 3. - Poziţia 16 din Lista organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.865/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 şi 894 bis din 16 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, şi anexa nr. 16 la această listă se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 aprilie 2013.

Nr. 1.758.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei „Asigurarea pe termen scurt, În numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI- ASR-07-IV/0)”

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale

Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK-SA, în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI- ASR-07-IV/0)u şi ţinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de aprobare nr. 1.281 din 4 aprilie 2013 şi Avizul de transmitere nr. 1.282 din 4 aprilie 2013 întocmite de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA;

- discuţiile şi propunerile formulate în şedinţa din data de 19 aprilie 2013 de către membrii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în plenul şedinţei din ziua de 19 aprilie 2013, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Norma „Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI- ASR-07-IV70)”, cu intrare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevăzută în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 164/2012 pentru aprobarea Normei privind asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă (NI- ASR-07-III/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 29 octombrie 2012.

 

p. Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Traian Sorin Halalai

 

Bucureşti, 19 aprilie 2013.

Nr. 53.

 

ANEXĂ

 

NORMA

„Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI- ASR-07-IV70)”

 

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată1, cu Comunicarea Comisiei Europene către statele membre privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt2, cu modificările şi completările ulterioare, cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA., în numele şi în contul statului3, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta norma stabileşte termenii şi condiţiile în baza cărora Banca de Export-Import a României EXIMBANK- S.A. (denumită în continuare EximBank) realizează, în numele şi în contul statului, operaţiuni de asigurare a creditelor la export pe termen scurt, prin preluarea riscurilor „nonpiaţă” şi a riscurilor temporar nonpiaţă.

(2) EximBank realizează aceste operaţiuni în limitele competenţelor ce i-au fost stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 2. - Pentru asigurarea creditelor la export pe termen scurt, EximBank poate încheia contracte, convenţii, acorduri de reasigurare/coasigurare. Acestea se încheie pe baza aprobării Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.

Art. 3. - (1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni este, potrivit art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EximBank - SA, republicată, „Fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export, a garanţiilor de export, a operaţiunilor de export în leasing şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale”, denumit în continuare Fondul.

(2) Fondul va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de către C.I.F.G.A.


1 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

2 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C392 din 19 decembrie 2012.

3 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 4. - În sensul prezentei norme, următorii termeni se definesc după cum urmează:

1. asigurat - exportatorul român care acordă creditul la export sau instituţia financiara care realizează finanţarea exportului;

2. contractele export - orice contract încheiat în orice formă, inclusiv comenzi ferme confirmate, obligatorii pentru debitor şi exportator din punct de vedere juridic, având ca obiect vânzarea de bunuri sau servicii în ţări cu riscuri nonpiaţă sau temporar nonpiaţă. Vânzările încheiate cu condiţia aprobării şi vânzările în consignaţie nu sunt considerate contracte de export;

3. credit la export - facilitate financiară care permite cumpărătorului extern să achiziţioneze bunuri/servicii de la exportatorul român şi să le achite la un anumit termen de la livrare (plata pe credit);

4. datoria - valoarea facturilor scadente, exigibile, nedisputate;

5. debitor - cumpărătorul extern (public sau privat) ori garantul acestuia, care are obligaţia de a plăti contravaloarea bunurilor/serviciilor exportate;

6. debitor public - orice entitate care reprezintă, sub orice formă, însăşi autoritatea publică şi care nu poate fi declarată insolvabilă din punct de vedere juridic sau administrativ: fie entităţi suverane care acţionează în numele şi cu garanţia statului (ministerul de finanţe, banca centrală, alte asemenea), entităţi publice subordonate (autorităţi regionale, locale sau parastatale), alte instituţii similare;

7. insolvenţa - insolvenţa va fi considerată a apărea în oricare dintre următoarele situaţii:

a) procedurile de insolvenţa au fost fie iniţiate de către instanţă, fie încetate de către aceasta din cauza lipsei de active;

b) planul de reorganizare a fost aprobat de către instanţă;

c) o înţelegere de plată a creanţelor a fost stabilită cu toţi creditorii în afara instanţei;

d) executarea sarcinii asupra proprietăţii debitorului instituite de către asigurat nu a avut ca rezultat stingerea completă a datoriei;

e) există anumite condiţii care, în alt sistem legislativ, produc efecte în mare măsură similare cu cele de mai sus;

8. limită de credit - suma maximă a facturilor neîncasate la un moment dat şi asigurate de EximBank pe un debitor;

9. neplata - neplata datoriei de către debitor la data scadenţei, în moneda şi locul specificat în contractul de export;

10. operator economic asociat - orice companie controlată de solicitant în mod direct/indirect sau care controlează solicitantul în mod direct/indirect sau care este direct/indirect controlată de aceeaşi companie care controlează solicitantul.

Situaţia de control poate apărea în următoarele cazuri: a) compania care controlează altă companie deţine în mod direct ori indirect majoritatea drepturilor de vot în cadrul acesteia (compania controlată), respectiv majoritatea indirectă a drepturilor de vot prin intermediul oricăror altor companii (controlate) sau ca urmare a acordurilor încheiate cu alţi acţionari; sau

b) în cazul în care compania (ce deţine controlul) are dreptul de a numi sau de a revoca membrii organelor de conducere, inclusiv administratorii companiei, directorii executivi şi alte persoane deţinând funcţii similare în cadrul unei companii (controlate); sau

c) mai mult de jumătate din membrii organelor de conducere ale companiei (controlate) fac parte din organele de conducere, incluzând administratorii, directorii executivi şi alte funcţii similare, ori din orice alte organe administrative sau persoane împuternicite ale companiei (ce deţine controlul) ori ale oricărei altei companii asociate acesteia; sau

d) compania (ce deţine controlul) poate avea o influenţă de control (decisivă) asupra conducerii altei companii;

11. perioada de aşteptare - perioada care corespunde duratei stabilite pentru ca riscul acoperit si se materializeze, după expirarea căreia asiguratul are dreptul să solicite despăgubirea;

12. poliţa de asigurare - contractul încheiat între EximBank şi asigurat, prin care EximBank se obligă să plătească asiguratului, în termenii şi condiţiile stabilite, o parte din pierderea înregistrată de acesta, ca urmare a producerii unui risc asigurat;

13. răspundere maximă - totalul despăgubirilor care ar putea fi plătite de către EximBank ca urmare a producerii riscurilor asigurate printr-o poliţă de asigurare;

14. riscuri nonpiaţă - riscuri aferente debitorilor publici şi privaţi stabiliţi în ţări din afara Uniunii Europene şi în anumite ţări membre OCDE, conform listei prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta normă. Lista se completează de drept cu ţările declarate de către Comisia Europeană definitiv sau temporar cu riscuri nonpiaţă;

15. riscuri temporar nonpiaţă - riscuri aferente debitorilor publici sau privaţi stabiliţi în ţările prevăzute în lista prevăzută în anexa nr. 1 pe care Comisia Europeană decide să le îndepărteze temporar din această listă, datorită incapacităţii asigurătorilor privaţi de credite la export de a le acoperi.

 

CAPITOLUL III

Descrierea asigurării

 

Art. 5. - EximBank asigură, în numele şi în contul statului, pe o perioadă de asumare a riscului mai mică de 2 ani (care include durata de fabricaţie şi durata de rambursare), creanţele rezultate din tranzacţiile de export bunuri şi servicii, împotriva riscurilor nonpiaţă şi temporar nonpiaţă.

Art. 6. - Valoarea exportului asigurat de EximBank nu poate depăşi 85% din valoarea contractului de export.

Art. 7. - (1) Asigurarea acoperă pierderile suportate de asigurat în perioada de prelivrare sau postlivrare, ca urmare a producerii următoarelor riscuri:

a) riscurilor comerciale:

(i) rezilierea arbitrară a unui contract de către un debitor privat, respectiv orice decizie arbitrară de a întrerupe sau de a suspenda contractul;

(ii) insolvenţa debitorului privat şi a garantului său;

(iii) neplata prelungită de către un debitor privat şi de către garantul său a unei datorii;

b) riscurilor politice:

(i) riscul ca un debitor public să nu plătească la timp;

(ii) riscul ca un debitor public sau o ţară să împiedice realizarea unei tranzacţii de export;

(iii) riscuri care excedează voinţa cumpărătorilor individuali sau care nu sunt în responsabilitatea cumpărătorilor individuali;

 (iv) riscul ca o ţară să nu transfere sau să nu permită transferul în ţara asiguratului a sumelor plătite de debitorii situaţi în acea ţară;

(v) riscul apariţiei unui caz de forţă majoră în afara ţării asiguratului care ar putea include evenimente de tipul războaielor, în măsura în care acestea nu sunt asigurate în alt mod.

(2) Asigurarea poate acoperi livrările realizate prin intermediari, în cazul în care documentele contractuale prevăd obligaţia intermediarului de a plăti exportatorului în funcţie de încasarea la extern. Plata se consideră efectuată de îndată ce si la nivelul la care suma respectivă a ajuns în posesia intermediarului.

(3) Pierderea asigurată în perioada prelivrare este reprezentată de costurile efective de producţie pentru îndeplinirea obligaţiilor la export ocazionate până în momentul producerii riscului, din care se scad toate veniturile încasate, inclusiv veniturile obţinute din revalorificarea bunurilor care nu au fost livrate şi vânzarea materiilor prime/materialelor aferente exportului, fără a depăşi valoarea exportului asigurat.

(4) Pierderea asigurată în perioada postlivrare este reprezentată de valoarea facturilor neîncasate, fără a depăşi limita de credit aprobată.

Art. 8. - (1) De regulă, EximBank asigură riscurile comerciale împreună cu riscurile politice.

(2) EximBank poate asigura numai riscuri politice în cazul în care plata este garantată prin alte modalităţi.

Art. 9. - Asigurarea nu acoperă:

a) exportul de mărfuri înscrise în Lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank4;

b) exporturi efectuate fără deţinerea licenţelor sau autorizaţiilor necesare;

c) contracte de export încheiate cu persoane fizice sau cu societăţi asociate;

d) livrările efectuate de către exportator pe riscul său;

e) pierderile:

(i) datorate unui litigiu între asigurat şi debitor motivat de neîndeplinirea de către asigurat a termenilor şi condiţiilor contractuale. În acest caz, asigurarea se suspendă până la soluţionarea litigiului în favoarea asiguratului;

(ii) care depăşesc limita de credit aprobată de EximBank;

(iii) înregistrate ulterior comunicării de către EximBank a retragerii limitei de credit;

(iv) reprezentând dobânzi pentru întârzierea plăţii, penalităţi sau daune-interese.

Art. 10. - (1) Procentul asigurat este maximum 85%.

(2) Limita de credit pe un debitor este maximum 85% din valoarea exportului asigurat.

Art. 11. - Asigurarea intră în vigoare la data semnării poliţei de asigurare, dar nu înainte de plata primei de asigurare.

Art. 12. - (1) Data producerii riscului este:

a) data la care exportatorul a primit notificarea debitorului privind rezilierea unilaterală a contractului de export sau decizia arbitrară a debitorului de a întrerupe ori de a suspenda contractul;

b) data scadenţei creditului la export;

c) data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitorului.

(2) Termenul de transmitere a notificării privind producerea riscului este de 30 de zile de la data producerii riscului.

(3) Perioada de aşteptare este de 90 de zile de la data notificării producerii riscului de către asigurat.

(4) Nu se aplică nicio perioadă de aşteptare în cazul insolvenţei debitorului.

Art. 13. - (1) Dacă solicitantul/asiguratul are interese în firma debitoare, asigurarea poate fi refuzată sau procentul poate fi diminuat proporţional cu partea independentă, dar nu sub 50%.

(2) Dacă se asigură numai riscul politic, prevederile alin. (1) nu se aplică.

Art. 14. - (1) Poliţa de asigurare este formată din Condiţiile generale de asigurare şi Lista condiţiilor specifice. Orice acte adiţionale încheiate ulterior fac parte integrantă din poliţa de asigurare.

(2) Poliţa de asigurare se încheie în lei sau valută liber convertibilă.

 

CAPITOLUL IV

Criterii de eligibilitate

 

Art. 15. - Pentru acordarea asigurării este necesar a fi îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate la data înregistrării cererii de asigurare însoţite de documentaţia completă:

a) exportatorul este persoană juridică română legal constituită;

b) împotriva exportatorului nu a fost instituită procedura judiciară a insolvenţei, conform legislaţiei în vigoare;

c) exportatorul nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi cu EximBank;

d) în cazul în care exportatorul are deja o relaţie de afaceri cu debitorul, aceasta este pozitivă din punctul de vedere al comportamentului în plăţi al debitorului;

e) rapoartele de informaţii comerciale despre debitor nu evidenţiază incidente privind plăţile;

f) debitorul extern are un rating acceptabil5.

 

CAPITOLUL V

Documentaţia, analiza şi aprobarea solicitării de asigurare

 

Art. 16. - Solicitantul depune la EximBank cererea de asigurare completată, însoţită de documentele necesare analizei solicitării.

Art. 17. - (1) EximBank analizează solicitarea de asigurare, potrivit reglementărilor proprii, pe următoarele coordonate:

a) riscul de neplată din partea debitorului extern;

b) riscurile asociate tranzacţiei de export;

c) riscurile asociate ţării de destinaţie a exportului;

d) alte elemente relevante pentru acordarea asigurării.

(2) EximBank are dreptul să solicite informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în cererea de asigurare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea termenilor şi condiţiilor specifice ale operaţiunii de asigurare.

Art. 18. - (1) în funcţie de riscurile asociate tranzacţiei, EximBank stabileşte termenii şi condiţiile specifice de asigurare referitoare la riscurile acoperite, limita de credit, perioada maximă de credit, procent asigurat, alte condiţii specifice de asigurare.

(2) Limita de credit solicitată poate fi acceptată în totalitate, acceptată parţial sau refuzată, în funcţie de informaţiile deţinute la momentul analizei (inclusiv cele transmise de către reasigurator, dacă este cazul) şi de rezultatul acesteia. Decizia privind refuzarea limitei de credit aparţine C.I.F.G.A. Refuzul şi motivele acestuia vor fi comunicate, în scris, solicitantului de către EximBank.

Art. 19. - (1) în situaţia în care tranzacţia de export pentru care se solicita asigurare este în stadiu incipient, EximBank poate emite o promisiune de asigurare, valabilă 6 luni de la data emiterii.

(2) Contractele de export introduse de către asigurat, ulterior încheierii poliţei de asigurare, pot îi asigurate în cadrul aceleiaşi poliţe, pe baza cererii transmise de către asigurat la EximBank.

Art. 20. - Încheierea poliţelor de asigurare si a promisiunilor de asigurare se realizează pe baza aprobării C”.I.F.G.A.

Art. 21. - (1) EximBank monitorizează poliţele de asigurare emise prin acţiuni şi operaţiuni specifice, pe întreaga perioadă de valabilitate”a acestora.

(2) Pe parcursul etapei de monitorizare a poliţelor de asigurare se pot diminua sau retrage limita/limitele de credit aferentă/aferente unui/unor debitori. În acest caz, EximBank poate propune reducerea ori retragerea unei/unor limite de credit, pe baza informaţiilor despre debitor sau despre ţara acestuia.

(3) C.I.F.G.A. aprobă reducerea, retragerea sau suspendarea unei limite de credit, indiferent de valoarea acesteia, pentru limitarea cât mai grabnică a riscului asigurat. EximBank va aduce la cunoştinţa asiguratului decizia C.I.F.G.A.


4 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente acestora, precum şi a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

5 În cazul în care debitorul nu are un rating atribuit de o agenţie internaţională de rating sau de o bancă din ţara sa, EximBank poate atribui un rating în baza informaţiilor existente în registrele publice din ţara debitorului.

 

CAPITOLUL VI

Despăgubiri/Recuperări

 

Art. 22. - (1) în termen de maximum 30 de zile de la expirarea perioadei de aşteptare, asiguratul este îndreptăţit să solicite EximBank acordarea despăgubirii.

(2) Despăgubirea se calculează prin aplicarea procentului asigurat la pierderea asigurată.

(3) Plata despăgubirii se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A., în maximum 90 de zile de la solicitare.

Art. 23. - Odată cu plata despăgubirii, EximBank se subrogă, proporţional cu despăgubirea plătită, în drepturile, acţiunile şi garanţiile asiguratului faţă de debitorul extern. EximBank va întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea, de la debitorul extern, a sumelor plătite din fondurile statului.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 24. - În scopul aplicării prezentei norme, EximBank elaborează proceduri care se supun aprobării C.I.F.G.A.

 

ANFXA

la normă

 

LISTA

ţărilor cu riscuri nonpiaţă

 

Ţările cu riscuri nonpiaţă sunt toate ţările care nu sunt înscrise în tabelul următor:

 

Uniunea Europeană

State membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

Austria

Australia

Belgia

Canada

Bulgaria

Islanda

Cehia

Japonia

Cipru

Noua Zeelandă

Danemarca

Norvegia

Estonia

Elveţia

Finlanda

Statele Unite ale Americii

Franţa

 

Germania

 

Grecia

 

Irlanda

 

Italia

 

Letonia

 

Lituania

 

Luxemburg

 

Malta

 

Olanda

 

Polonia

 

Portugalia

 

Slovacia

 

Slovenia

 

Spania

 

Suedia

 

Ungaria

 

Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord

 

 

Prezenta listă se revizuieşte ca urmare a deciziilor Comisiei Europene ce sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

RECTIFICĂRI

 

La anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 143/2013 privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 16 aprilie 2013, se fac următoarele rectificări:

- la nr. crt. 8, Domeniul de studii de licenţă „Muzică”, coloanele 4-8, în loc de:

 

„Pedagogie muzicală

Pedagogie muzicală

Licenţiat în muzică

180

3 ani”

 

se va citi:

 

„Pedagogie muzicală

Pedagogie muzicală

Licenţiat în muzică

180

3 ani”

Muzică religioasă

Muzică religioasă

Licenţiat în muzică

 

 

 

- la nr. crt. 12, Domeniul de studii de licenţă „Inginerie chimică”, coloanele 4 şi 5, în loc de: „Controlul şi securitatea alimentelor” se va citi: „Controlul şi securitatea produselor alimentare”.

 

La Ordinul ministrului sănătăţii nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, se face următoarea rectificare:

- la art. 2 pct. 6, în loc de: „Societatea Comercială «Stern Life Bank» - S.A. Bucureşti” se va citi: „Societatea Comercială «Stern Life» - S.A. Bucureşti”.