MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 230/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 230         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 22 aprilie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

105. - Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile

 

400. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile

 

106. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici

 

401. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termica, precum şi/sau energie termica pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici

 

107. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului

 

402. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

28. - Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

 

175. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

176. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 

178. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

180. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniu! public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

39. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind constituirea, organizarea şi funcţionarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a Comitetului pentru coordonarea elaborării Strategiei naţionale de ordine publică 2014-2020

 

354/1.641. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii si al ministrului administraţiei si internelor nr. 697/112/2011

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47 din 11 mai 2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 25 mai 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 18 aprilie 2013.

Nr. 105.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 aprilie 2013.

Nr. 400.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60 din 17 octombrie 2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termica, precum şi/sau energie termica pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat. sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 22 octombrie 2012, cu următoarea modificare:

- La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va utiliza, pentru împrumutul prevăzut la art. 1, pentru fiecare operator economic, o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicate de Banca Naţională a României, la care se adaugă 4 (patru) puncte procentuale, împrumutul rambursându-se integral la termenul prevăzut la art. 1

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 18 aprilie 2013.

Nr. 106.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoatem din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 aprilie 2013.

Nr. 401.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39 din 4 iulie 2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 4 iulie 2012, cu următoarea modificare:

 

- La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) sunt date în administrarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare cu titlu gratuit.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 18 aprilie 2013.

Nr. 107.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 aprilie 2013.

Nr. 402.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

 

Luând în considerare faptul că zonele rurale şi zonele urbane din România prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere economic, social şi cultural, este necesară dezvoltarea durabilă a acestora.

Având în vedere că dezvoltarea durabilă a spaţiului rural şi urban este indispensabil legată de îmbunătăţirea condiţiilor existente şi a serviciilor de bază, prin dezvoltarea infrastructurii, precum şi faptul că actualul cadru legislativ nu asigură suficiente mijloace de intervenţie la nivelul autorităţilor centrale şi locale care să sprijine îmbunătăţirea infrastructurii, amânarea adoptării unor măsuri imediate ar avea consecinţe negative în sensul perpetuării lipsei de resurse la dispoziţia autorităţilor publice şi accentuării efectelor negative pe care criza internaţională actuală o are asupra domeniilor de activitate economică din România.

Ţinând seama de faptul că situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea luării unor măsuri urgente care să asigure un climat investiţional atractiv pentru localităţile României,

care să ducă la creşterea numărului de locuri de muncă, neadoptarea în regim de urgenţă a Programului naţional de dezvoltare locală conduce pe termen lung la neasigurarea standardelor de calitate a vieţii, necesare populaţiei, în domeniul serviciilor publice, cu atât mai mult cu cât România s-a angajat ca până în anul 2015 pentru sistemele de alimentare cu apă şi până în anul 2018 pentru sisteme de canalizare şi staţii de epurare să asigure localităţilor din România conformarea la legislaţia din domeniul mediului prin dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în caz contrar putând fi declanşată procedura de infringement.

În prezent, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi alte autorităţi publice centrale se derulează mai multe programe de investiţii în infrastructura locală cu caracteristici diferite privind eligibilitatea, finanţarea, decontarea şi monitorizarea acestora.

În cadrul acestor programe de investiţii sunt în diferite stadii de execuţie obiective pentru care nu s-au asigurat în anii anteriori sursele de finanţare pentru finalizarea acestora, fapt ce nu a contribuit”la dezvoltarea echilibrată a infrastructurii locale, împiedicând atingerea standardelor de calitate a vieţii pentru comunităţile locale.

De aceea, pentru revitalizarea comunelor şi a satelor componente ale municipiilor şi oraşelor, este esenţial să fie soluţionată problema dezvoltării infrastructurii locale.

Pentru o utilizare mai eficientă a fondurilor publice sunt necesare o coordonare şi o implementare unitară a dezvoltării infrastructurii locale, prin integrarea programelor actuale de dezvoltare a infrastructurii în mediul rural şi în cel urban.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul naţional de dezvoltare locală coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, denumit în continuare program.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) obiective de investiţii noi - obiectivele de investiţii pentru care nu au fost încheiate contracte/convenţii de finanţare, contracte de lucrări, precum şi obiectivele care nu au fost incluse în niciunul dintre programele de investiţii preluate în program;

b) obiective de investiţii în continuare - obiectivele de investiţii pentru care au fost alocate fonduri de la bugetul de stat şi/sau au fost încheiate contracte/convenţii de finanţare, contracte de lucrări, pentru investiţiile aflate în derulare în cadrul programelor de investiţii preluate în program.

Art. 3. - Programul prevăzut la art. 1 este compus din următoarele subprograme:

a) Subprogramul „Modernizarea satului românesc”;

b) Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”;

c) Subprogramul „Infrastructură la nivel judeţean”.

Art. 4. - Iniţierea şi implementarea subprogramelor prevăzute la art. 3 vor fi detaliate în normele metodologice de aplicare a programului.

Art. 5. - Beneficiarii programului sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, după cum urmează:

a) comunele;

b) municipiile şi oraşele, inclusiv pentru satele componente ale acestora;

c) judeţele.

Art. 6. - Obiectivele de investiţii din cadrul programului se realizează pe terenuri şi/sau construcţii, după caz, aflate în proprietate publica sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale. cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. -(1) Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate În cadrul programului trebuie să vizeze unul dintre următoarele domenii specifice:

a) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;

b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;

c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor sanitare din mediul rural;

e) reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;

f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe sau punţi pietonale;

g} realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre;

h) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;

i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pieţelor publice, comerciale, târguri, oboare, după caz;

j) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive.

(2) Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează în cadrul fiecărui domeniu specific prevăzut la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare ale programului.

Art. 8. - Finanţarea programului se asigură din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pe subprogramele prevăzute la art. 3, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite,

Art. 9. - (1) în limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice întocmeşte şi aproba prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice repartizarea sumelor pentru program, pe judeţe, pe fiecare subprogram şi pe domenii specifice.

(2) Repartizarea sumelor se face pe baza criteriilor de alocare aprobate prin normele metodologice de aplicare a programului, care vor avea în vedere cel puţin următoarele: ponderea obiectivelor de investiţii aflate în derulare pe fiecare judeţ, date demografice şi administrativ-teritoriale, capacitatea financiară a beneficiarilor.

(3) Repartizarea sumelor aprobate conform prevederilor alin. (1), precum şi lista obiectivelor de investiţii care sunt cuprinse în program se comunică consiliilor judeţene.

(4) în termen de 30 de zile de la comunicarea sumelor aprobate şi a listei obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (3), consiliile judeţene fac propuneri pentru obiective de investiţii în continuare şi obiective de investiţii noi, pe baza criteriilor de prioritizare. Propunerile pentru obiective de investiţii noi pot cuprinde şi alte obiective de investiţii decât cele incluse în lista prevăzută la alin. (3).

(5) Criteriile de prioritizare sunt aprobate prin normele metodologice de aplicare a programului pentru obiective de investiţii în continuare şi obiective de investiţii noi şi vor avea în vedere cel puţin următoarele: data semnării contractului, stadiul fizic, populaţia deservită, procentul de cofinanţare de la bugetul local, după caz.

(6) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice analizează propunerile transmise de către consiliile judeţene potrivit alin. (4) şi întocmeşte lista finală a obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora în anul în curs, listă care se aprobă prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

(7) în cazul nerespectării termenului şi/sau a criteriilor prevăzute la alin. (4) şi (5), după verificarea repartizării sumelor pe obiective, lista obiectivelor de investiţii din judeţul respectiv finanţate în cadrul programului pentru anul în curs se întocmeşte de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(8) Pentru obiectivele de investiţii noi, beneficiarii sunt obligaţi să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice documentaţiile tehnico-economice, întocmite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, şi cu respectarea standardelor de cost în vigoare, documentaţii care sunt finanţate şi aprobate de beneficiari.

(9) Obiectivele de investiţii noi se avizează în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(10) Pentru propunerile de obiective de investiţii în continuare, beneficiarii sunt obligaţi să transmită documente care să prezinte stadiul fizic realizat, valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii şi contractele de achiziţii publice care au fost încheiate, inclusiv actele adiţionale încheiate, după caz.

(11) Actualizarea restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii se face în condiţiile legii, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri.

Art. 10. - În termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului prevăzut la art. 9 alin. (6) se încheie contracte anuale de finanţare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi beneficiari, cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - Beneficiarii răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale şi cu obligaţiile din contractele prevăzute la art. 10.

Art. 12. - (1) în vederea decontării fondurilor alocate de la bugetul de stat, unităţile administrativ-teritoriale transmit solicitările de fonduri la consiliile judeţene, care, după verificarea documentaţiilor specifice, le avizează şi le transmit în mod centralizat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pe domenii specifice din cadrul fiecărui subprogram.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice virează beneficiarilor, prin ordin de plată, sumele necesare pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivelor de investiţii pe domenii specifice din cadrul fiecărui subprogram, în limita contractelor anuale de finanţare prevăzute la art. 10.

Art. 13. - (1) Programarea, coordonarea şi monitorizarea utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat în implementarea proiectelor de investiţii din program se fac de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(2) Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, împreună cu reprezentanţi cu atribuţii de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., pot efectua verificări prin sondaj pentru lucrările realizate la obiectivele de investiţii derulate prin program.

(3) Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pot participa în comisiile de recepţie, în calitate de invitaţi.

Art. 14. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se preiau în cadrul programului toate obiectivele de investiţii în continuare, aflate în execuţie, care au fost finanţate de la bugetul de stat în baza prevederilor:

a) Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare;

c) Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare pentru programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c).

(2) Obiectivele de investiţii noi, definite conform art. 2 lit. a) şi cuprinse în programele prevăzute la alin. (1), se pot finanţa cu respectarea prevederilor programului.

Art. 15. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările bugetare în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Art. 16. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se aprobă normele metodologice de aplicare a programului, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 17. - La data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a programului, se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 24 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 27 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007,

c)Art. 2 alin. (1) lit. c)din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 17 august 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr. 530/2010 pentru aprobarea Programului „Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local”, implementat de 2010-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în perioada nr. 397 din 15 iunie 2010.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 10 aprilie 2013.

Nr. 28.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şt completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 16 aprilie 2013.

Nr. 175.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” – SA

Sediul/Adresa: localitatea Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 4, judeţul Constanţa

Cod unic de înregistrare: RO 11212645

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (2013)

0

 

2

 

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

19.967,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

19.842,38

 

2

 

Venituri financiare

3

124,62

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0,00

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

19.967,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

19.877,00

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

4.495,68

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

232,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

11.730,62

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

7731.71

 

 

 

C2

bonusuri

11

747,10

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

261,80

 

 

 

 

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0,00

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

572.00

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legate

15

2.426.01

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

3.410.70

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

90.00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

195,24

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

 

 

1

 

Rezerve legate

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor ţi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd, 22, 23, 24, 21şi 26

27

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat fa nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stai sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Ftd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

55.390,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

55.390,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

35

52.256,87

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

213,50

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

2.710,27

 

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

37

54,51

 

 

e)

alte cheltuieli

38

154,75

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

58.860,00

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

40

2 000,00

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

40 bis

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

58.860,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognoza! la finele anului

43

290

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

277

 

3

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b), din care:

45

8.478,81

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

7.731,71

 

 

b)

bonusuri

47

747,10

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2.326,03

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura {Rd.45/Rd.44)/12*1000

48

2.550,79

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

60

72.083,03

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lai/persoana) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

72.083,03

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)

52

353.79

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

1.000,00

 

10

 

Plaţi restante, în preţuri curente

54

175.00

 

11

 

Creanţe restante, în preturi curente ir fizic - nr. pasageri

55

1.000.00

 

GUVERNUL ROMANI El

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013, nr. 5/2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pe anul 2013, cu suma de 1.226 mii lei, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Muncii. Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul delegat pentru dialog social,

Adriana Doina Pană

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 aprilie 2013.

Nr. 176.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul aii. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Poziţia nr. 10 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„10.

BUZĂU

- Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, Buzău 4 corpuri: A, B, C şi D

- Corpul A: subsol, parter şi 7 etaje

 

 

 

 

- Corpul B: subsol, parter şi 3 etaje

 

 

 

 

- Corpul C: subsol, parter şi două etaje

 

 

 

 

- Corpul D: subsol, parter şi două etaje

 

 

 

 

- garaje auto, spaţii întreţinere, spălătorie auto, cabină poartă

 

 

 

 

- suprafaţa construită: 4612 mp

 

 

 

 

- terenul aferent: 8191 mp”

 

 

Art. II. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. III. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 aprilie 2013.

Nr. 178.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Instituţia Prefectului Judeţului Buzău pentru care se actualizează valorile de inventar, ca urmare a reevaluării, precum şi datele de identificare

 

Nr. de inventar M.F.P. şi codul de clasificare

 

 

Denumirea şi adresa

 

 

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

 

 

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

 

 

Situaţia juridica

Tipul

bunului

 

 

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

111440

8.29.13

Palat administrativ

Judeţ: Buzău; MRJ Buzău;

bd. Nicolae Bălcescu nr. 48

Corp A: S+P+7 etaje, sc = 368 mp, sd = 3166 mp;

Corp B: S+P+3 etaje, sc = 386 mp, sd = 1881 mp;

Corp C: S+P+2 etaje, sc = 2555 mp, sd = 4983 mp;

Corp D: S+P+2 etaje, sc = 546 mp, sd = 1393 mp;

CF: 57941

13.306.727,86

Proces-verbal nr. 17472/23.12.2010 privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea Ministerului Afacerilor Interne

CUI: 4267095 - Instituţia Prefectului Judeţului Buzău

CUI: 4299437

Imobil

111444

8.29.13

Garaje auto

Judeţ: Buzău; MRJ Buzău;

bd. Nicolae Bălcescu nr.48

Cod construcţie C7, sc = sd = 369 mp

CF: 57941

21.876,66

Proces-verbal nr. 17472/23.12.2010 privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea Ministerului Afacerilor Interne

CUI: 4267095 - Instituţia Prefectului Judeţului Buzău

CUI: 4299437

Imobil

111445

8.29.13

Garaje auto

Judeţ: Buzău; MRJ Buzău;

bd. Nicolae Bălcescu nr.48

Cod construcţie C8, sc = sd = 235 mp

CF: 57941

59.768,61

Proces-verbal nr. 17472/23.12.2010 privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea Ministerului Afacerilor Interne

CUI: 4267095 -  Instituţia Prefectului Judeţului Buzău

CUI: 4299437

Imobil

111446

8.29.13

Anexe

Judeţ: Buzău; MRJ Buzău;

bd. Nicolae Bălcescu nr. 48

Cod construcţie C5 (cabină poartă), sc = sd = 36 mp;

Cod construcţie C6 (spaţiu întreţinere şi spălătorie auto). sc = sd = 117 mp;

CF: 57941

177.527,59

Proces-verbal nr. 17472/23.12.2010 privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea Ministerului Afacerilor Interne

CUI: 4267095 - Instituţia Prefectului Judeţului Buzău

CUI: 4299437

Imobil

111447

8.29.13

Teren

Judeţ: Buzău; MRJ Buzău;

bd. Nicolae Bălcescu nr. 48

Suprafaţă: 8191 mp

CF: 57941

1.077.033,74

Proces-verbal nr. 17472/23.12.2010 privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea Ministerului Afacerilor Interne

CUI: 4267095 - Instituţia Prefectului Judeţului Buzău

CUI: 4299437

Imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 1 noiembrie 2012, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2.

Art. II. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

(2) Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

Art. III. - (1) În termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul Judeţean Dâmboviţa va asigura şi va amenaja în incinta imobilului transmis potrivit art. II alin. (1) sediul Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa.

(2) Pentru imobilul prevăzut la art. II alin. (1), Consiliul Judeţean Dâmboviţa va transmite în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, 5 locuinţe de serviciu situate în municipiul Târgovişte.

(3) Pentru imobilele prevăzute la art. II alin. (2), Consiliul Judeţean Dâmboviţa va transmite în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, 5 locuinţe de serviciu situate în municipiul Târgovişte.

Art. IV. - La finalizarea lucrărilor de amenajare a Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa, clădirea şi terenul pe care aceasta este amplasată vor intra de drept în domeniul public al statului, potrivit pct. 1.29 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Basarab I Dâmboviţa.

Art. V. - Imobilele transmise potrivit art. II vor fi utilizate de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi instituţiile publice din subordinea acestuia pentru realizarea unor obiective de interes local şi judeţean.

Art. VI. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. II se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. VII. - În cazul în care nu se respectă destinaţia prevăzută la art. V, precum şi obligaţiile Consiliului Judeţean Dâmboviţa prevăzute la art. III, imobilele transmise potrivit art. II revin de drept în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. VIII. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial a! României, Partea l, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la imobilele prevăzute la art. II.

Art. IX. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 aprilie 2013.

Nr. 180.

 

ANEXA Nr.1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui imobil care revine de drept din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa

 

Denumirea şi locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare la Ministerul Finanţelor Publice şi codul de clasificare

Imobil 15-119

Bd. Regele Carol 1 nr. 49,

Municipiul Târgovişte,

judeţul Dâmboviţa

Judeţul Dâmboviţa, din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa CUI 4280205

Statul român, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4267095 - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa CUI 4279790

Suprafaţa construită - 8.503 mp

Suprafaţa desfăşurată - 9.927 mp

Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile-43.194 mp

CF – 71861

Valoarea de inventar - 4.367.876,86 lei

Cod de clasificare - 8.19.01

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor imobile care revin de drept din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa

 

Denumirea şi locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare la Ministerul Finanţelor Publice si codul da clasificare

Imobil 1

Bd. Regele Carol 1 nr. 49,

municipiul Târgovişte,

judeţul Dâmboviţa

Judeţul Dâmboviţa, din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa CUI 4280205

Statul român, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4267095 - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa CUI 4280000

Suprafaţa construită - 685 mp

Suprafaţa desfăşurată - 685 mp

Suprafaţa totală a terenului -11.783 mp

CF -71862

Valoarea de inventar - 584.394,27 lei

Cod de clasificare - 8.19.01

Imobil II

Bd. Regele Carol 1 nr. 49,

municipiul Târgovişte,

judeţul Dâmboviţa

Judeţul Dâmboviţa, din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa CUI 4280205

Statul român, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4267095 - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa CUI 4280000

Suprafaţa totală a terenului -210.090 mp

CF -71865

Valoarea de inventar - 13.523.516,28 lei

Cod de clasificare - 8.19.01

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

 

Denumirea şi locul unde este situat imobilul

Persoana juridica de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare la Ministerul Finanţelor Publice şi codul de clasificare

Imobil 15-119

Bd. Carol I nr. 49,

municipiul Târgovişte,

judeţul Dâmboviţa

Statul român, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4267095 - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa CUI 4279790

Judeţul Dâmboviţa, în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa CUI 4280205

Suprafaţa construită - 8.503 mp

Suprafaţa desfăşurată - 9.927 mp

Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile - 43.194 mp CF -71861

Valoarea de inventar - 4 367.876,86 lei

Cod de clasificare - 8.1901

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor imobile care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

 

Denumirea şi tocul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare la Ministerul Finanţelor Publice şi codul de clasificare

Imobil I

Bd. Carol I nr. 49,

municipiul Târgovişte,

judeţul Dâmboviţa

Statul român, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4267095 - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa CUI 4280000

Judeţul Dâmboviţa, în

administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa CUI 4280205

Suprafaţa construită - 685 mp

Suprafaţa desfăşurată - 685 mp

Suprafaţa totală a terenului -11.783 mp

CF -71862

Valoarea de inventar - 584.394,27 lei

Cod de clasificare - 8.19.01

Imobil II

bd. Carol 1 nr. 49,

municipiul Târgovişte,

judeţul Dâmboviţa

Statul român, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4267095 - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa CUI 4280000

Judeţul Dâmboviţa, în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa CUI 4280205

Suprafaţa totală a terenului -210.090 mp

CF -71865

Valoarea de inventar - 13.523.516,28 lei

Cod de clasificare - 8.19.01

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind constituirea, organizarea şi funcţionarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a Comitetului pentru coordonarea elaborării Strategiei naţionale de ordine publică 2014-2020

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) şi ari. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 pct. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2008 privind organizarea, funcţionarea şi compunerea Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă constituirea, organizarea şi funcţionarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., a Comitetului pentru coordonarea elaborării Strategiei naţionale de ordine publică 2014-2020, denumit în continuare Comitet.

Art. 2. - (1) Comitetul are în compunere secretarii de stat din M.A.I. - În calitate de coordonatori şi şefii direcţiilor generale/direcţiilor din aparatul central al MAI., respectiv şefii structurilor/unităţilor din subordinea/coordonarea M.A.I. - În calitate de membri.

(2) Conducerea şedinţelor Comitetului este asigurată de către secretarul de_ stat ce coordonează activitatea structurilor de ordine publică. În lipsa acestuia, şedinţele sunt conduse de secretarul general.

Art. 3. - Principalele sarcini ale Comitetului sunt:

a) asigurarea viziunii Strategiei naţionale de ordine publică 2014-2020, denumită în continuare Strategie;

b) coordonarea întregului proces de elaborare a Strategiei; C) constituirea Grupului de lucru pentru dezvoltarea Strategiei, denumit în continuare Grup, şi numirea persoanelor care coordonează activitatea acestuia - prin dispoziţie a secretarului de stat ce coordonează activitatea structurilor de ordine publică;

d) stabilirea obiectivelor generale ale Strategiei şi a direcţiilor de acţiune pentru realizarea acestora;

e) adoptarea variantei finale, care urmează a fi prezentată spre analiză şi avizare Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică.

Art. 4. - (1) în prima şedinţă de lucru Comitetul aprobă Calendarul privind elaborarea Strategiei, denumit în continuare Calendar.

(2) Structurile din cadrul MAI. răspund pentru realizarea activităţilor/măsurilor din aria de competenţă.

Art. 5. - (1) Şedinţele Comitetului se desfăşoară conform datelor stabilite în Calendar sau ori de câte ori situaţia o impune, la solicitarea secretarului de stat ce coordonează activitatea structurilor de ordine publică/secretarului general.

(2) Prezenţa membrilor la şedinţele Comitetului se asigură în funcţie de problematica aflată pe ordinea de zi.

(3) La şedinţele Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi cu funcţii de conducere din instituţiile ce fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, respectiv din alte instituţii, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor patronale, sindicale reprezentative la nivelul MAI. şi neguvernamentale, al căror obiect de activitate este incident domeniului ordinii publice.

Art. 6. - (1) Grupul se constituie din persoane cu funcţie de conducere si specialişti din structurile M.A.I, prevăzute la art. 2 alin. (1).

(2) Activitatea Grupului vizează elaborarea proiectului Strategiei, consultarea intra- şi interinstituţională şi prezentarea acestuia spre însuşire Comitetului.

(3) Coordonarea Grupului se asigură de adjunctul secretarului de stat ce coordonează activitatea structurilor de ordine publică şi de directorul general al Direcţiei generale management operaţional.

(4) Componenţa nominală a Grupului se stabileşte de către şefii structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1).

(5) în funcţie de domeniile gestionate, şedinţele Grupului se pot organiza pe subgrupuri de specialitate, ale căror analize şi concluzii se prezintă în şedinţele Grupului.

Art. 7. - Secretariatul tehnic al Comitetului, respectiv al Grupului se asigură prin Direcţia generală management operaţional şi are următoarele atribuţii:

a) tehnoredactează proiectul Calendarului, potrivit propunerilor formulate de către Grup;

b) asigură elaborarea proiectului ordinii de zi a şedinţelor Comitetului/Grupului, propune data, ora şi locul de întrunire a acestora, pe care le supune aprobării coordonatorilor Comitetului/Grupului;

c) asigură convocarea şi buna desfăşurare a şedinţelor Comitetului/Grupului;

d) elaborează, din dispoziţia coordonatorilor Comitetului/ Grupului, proiectele informărilor privind stadiul îndeplinirii etapelor cuprinse în Calendar;

e) asigură schimbul de date şi informaţii în cadrul procesului de consultare a proiectului Strategiei;

f) răspunde de păstrarea documentelor create până la momentul predării la arhivă.

Art. 8. - Convocările Comitetului/Grupului, ordinea de zi şi materialele de studiu se transmit tuturor membrilor acestora, în vederea formulării de propuneri în cadrul întâlnirilor de lucru.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării.

Art. 10. - Prezentul ordin se aplică până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea Strategiei.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 17 aprilie 2013.

Nr. 39.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 354 din 11 martie 2013

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 1.641 din 9 aprilie 2013

 

ORDIN

privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011

 

Văzând Referatul de aprobare nr. EN. 2.198 din 7 martie 2013 ai Ministerului Sănătăţii, întocmit de Direcţia de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale titlului III din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008. cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobată prin Legea nr. 197/2008,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

ministrul sănătăţii şi ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 2 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) se utilizează pentru plata medicilor de familie şi asistenţilor medicali care participă la constituirea echipelor de garda pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice, precum şi pentru costurile aferente medicamentelor şi materialelor sanitare necesare pentru trusele de urgenţă ale centrelor de permanenţă care funcţionează în spaţii puse la dispoziţie de consiliile locale.”

2. Articolul 25 se abrogă.

3. La articolul 30, litera d) se abrogă.

4. La articolul 40 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) verificarea stocurilor de medicamente şi a solicitărilor de înlocuire pe baza fişelor de consum.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea