MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 227/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 227         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 19 aprilie 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 85 din 28 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. II art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

30. - Ordonanţă de urgenţă pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean

 

172. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare în domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa a unor amenajări de irigaţii cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică

 

182. - Hotărâre privind alocarea temporară, pentru lunile aprilie şi mai ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 

183. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.306. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind abrogarea unor acte normative

 

2.139. - Ordin al ministrului culturii privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Nicolae Popescu”, din Calea Domnească nr. 317, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

 

2.140. - Ordin al ministrului culturii privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă”, din str. Olteni nr. 1 (Clucerul Udricani nr. 12), sectorul 3, Bucureşti

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

260. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale INTERNATIONAL LEASING INSTITUŢIE FINANCIARA NEBANCARĂ - S.A.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 85

din 28 februarie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. II art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

I o n Pred eseu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor „art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. II art. 16 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar”, excepţie ridicată direct de Avocatul Poporului. Excepţia face obiectul Dosarului nr. 1.295D/2012.

La apelul nominal se prezintă, pentru instituţia Avocatul Poporului, consilierul Ecaterina Mirea, cu împuternicire depusă la dosar.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepţiei, care, reiterând motivele de neconstituţionalitate invocate cu prilejul sesizării Curţii Constituţionale, solicită admiterea excepţiei de neconstitu­ţionalitate. În esenţă, susţine că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale în ceea ce priveşte amânarea intrării în vigoare a art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010, apreciind că prin aceasta se creează o discriminare în interiorul categoriei de persoane ce beneficiază de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001. Apreciază că prin prorogarea succesivă a datei de la care se acordă majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001, în privinţa persoanelor ieşite la pensie înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, dreptul acestor persoane la un cuantum majorat al pensiei devine unul teoretic şi iluzoriu.

De asemenea, arată că prin reglementarea de lege criticată se aduce atingere şi spiritului pentru care a fost edictată Legea nr. 263/2010, avându-se în vedere că la art. 2 lit. d) din acest act normativ se consacră principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul public de pensii, contribuabili şi beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale, concretizată prin Decizia nr. 820/2006 şi Decizia nr. 119/2012.

Totodată, arată că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice nu a mai fost prorogat termenul pentru intrarea în vigoare a art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Cu Adresa nr. 8.319 din 3 august 2012, Avocatul Poporului a sesizat direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a „prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. II art. 16 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar”.

Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată în temeiul art. 146 lit. d) din Constituţie”, al art. 13 lit. f) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului şi al art. 11 alin. (1) lit. A.d) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi a fost înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 5.308 din 6 august 2012.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Avocatul Poporului susţine că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale şi contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1), potrivit cărora „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”, în ceea ce priveşte amânarea aplicării art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010.

Autorul excepţiei arată că unul din drepturile prevăzute de Legea nr. 263/2010 priveşte majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001. Acest drept este recunoscut în mod egal, atât în favoarea persoanelor înscrise la pensie anterior intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, cât şi a celor înscrise la pensie în baza Legii nr. 263/2010. Cu toate acestea, prin reglementări legale succesive, respectiv prin art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 şi art. II art. 16 din Legea nr. 283/2011, persoanele vizate de textul art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010, adică cele înscrise la pensie înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, iu au, efectiv, beneficiul recunoaşterii dreptului la majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001, în vreme ce în cazul persoanelor înscrise la pensie după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010 nu operează amânarea aplicării prevederilor privind majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii deosebite de muncă, astfel încât aceştia din urmă beneficiază chiar de la data înscrierii la pensie la drepturi de pensie majorate. Aşadar, apreciază că prevederile de lege criticate instituie un tratament juridic diferit între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, o discriminare în interiorul categoriei de persoane ce beneficiază de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001.

Avocatul Poporului arată că, prin efectul reglementării criticate, se ajunge în situaţia ca, prin prorogarea succesivă a datei de la care se acordă majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001, în privinţa persoanelor ieşite la pensie înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, dreptul acestor persoane la un cuantum majorat al pensiei devine unul teoretic şi iluzoriu, cu atât mai mult cu cât acestea au vârste mai mari decât cei care beneficiază de pensie, în baza Legii nr. 263/2010. În situaţia în care legiuitorul a înţeles să prevadă prin lege majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001, apreciază că de acest drept trebuie să beneficieze în condiţii identice toate persoanele în favoarea cărora a fost recunoscut.

În acest context, apreciază că criza economică existentă nu poate reprezenta un temei pentru adoptarea în mod discriminatoriu a unor reglementări privind măsuri financiare, precum este amânarea acordării majorării punctajului pentru perioadele realizate în condiţii deosebite de muncă, iar aceasta cu atât mai mult cu cât este vorba despre dreptul la pensie, care este consacrat la nivel constituţional.

Aşa fiind, Avocatul Poporului consideră că motivele mai sus invocate justifică declararea ca neconstituţionale a prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 si art. II art. 16 din Legea nr. 283/2011.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Astfel, arată că, „din modalitatea excesiv de generică în care a fost motivată critica prevederilor legale atacate, nu reiese existenţa pretinsei discriminări pe care autorul excepţiei o invocă, deoarece prin argumentele susţinute nu sunt evidenţiate elemente concrete care să stabilească o relaţie efectivă de contrarietate dintre conţinutul normativ al prevederilor legale criticate şi dispoziţiile art. 16 din Legea fundamentală, pe care acesta le consideră a fi încălcate.”

Totodată, Guvernul apreciază că prorogarea, până la data de 1 ianuarie 2013, a termenului prevăzut pentru intrarea în vigoare a prevederilor art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010, ce vizează persoanele înscrise la pensie anterior datei intrării în vigoare a actului normativ menţionat, nu poate fi considerată a încălca principiul egalităţii, consacrat de art. 16 din Constituţie, deoarece această măsură se justifică în mod obiectiv şi rezonabil prin existenţa dificultăţilor financiare ale statului.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând excepţia de neconstituţionalitate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992. reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat de Avocatul Poporului, îl constituie prevederile „art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. II art. 16 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar”.

Curtea constată că Legea nr. 283/2011 aprobă, cu modificări şi completări, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. Astfel, Legea nr. 283/2011, prin articolul său unic, pe de-o parte, modifică titlul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, titlu care va avea următorul cuprins: „Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare În domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar”, iar, pe de altă parte, introduce un nou articol, art. II, în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010.

Aşa fiind, Curtea constată că, de fapt, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, şi ale art. II art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, astfel cum a fost aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 283/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011.

Prevederile de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010: „Prevederile art. 102 alin. (2)-(6), precum şi cele ale art. 169 alin. (6) şi art. 170 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.”;

- Art. II art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010: „Termenul prevăzut la art. 193 alin. (2), referitor la prevederile art. 102 alin. (2)-(4), art. 169 alin. (6) şi art. 170, din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2013.

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că aceste texte de lege contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) potrivit cărora „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.”

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, potrivit art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, prevederile art. 102 alin. (2)-(6), art. 169 alin. (6) şi art. 170 din aceeaşi lege, care se referă la majorarea punctului de pensie, creşterea punctajelor anuale realizate în perioadele în care asiguraţii au desfăşurat munca în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă, respectiv aplicarea unui indice de corecţie la punctajul mediu anual calculat pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, intrau în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. Prin art. II art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, legiuitorul delegat prorogă acest termen până la data de 1 ianuarie 2013, măsură pe care Avocatul Poporului o consideră ca fiind neconstituţională, întrucât instituie o situaţie discriminatorie între persoane, cauzată de modificarea în timp a legilor.

Curtea observă că autorul excepţiei susţine că reglementarea criticată instituie, prin efectele sale, un tratament discriminator şi discreţionar, sub aspectul perioadelor realizate în condiţii deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001, în privinţa persoanelor pensionate anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, faţă de persoanele pensionate începând cu data intrării în vigoare a acestei legi, deşi ambele categorii de persoane au realizat perioade încadrate în condiţii deosebite de muncă.

Referitor la susţinerea autorului excepţiei potrivit căreia „prin prorogarea succesivă a datei de la care se acordă majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001, în privinţa persoanelor ieşite la pensie înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, dreptul acestor persoane la un cuantum majorat al pensiei devine unul teoretic şi iluzoriu”, prin Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2010, cu ocazia controlului a priori a Legii privind sistemul unitar de pensii publice, Curtea a constatat că acest act normativ nu contribuie la generarea unui climat de instabilitate legislativă, economică, politică ori socială, ci, din contră, ajută la crearea unui cadru legislativ mai coerent şi unitar.

Astfel, Curtea reţine că în cuprinsul art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 se menţionează faptul că prevederile art. 100 lit. a), referitoare la majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001 (data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, ce a fost ulterior abrogată prin Legea nr. 263/2010), se aplică şi persoanelor înscrise la pensie anterior intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010. Astfel, Curtea constată că intenţia legiuitorului a fost aceea de a acorda, din raţiuni sociale, beneficiul majorării punctajului de pensie pentru perioadele realizate în condiţii deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001, fără a se crea o diferenţiere în raport cu data ieşirii la pensie, care poate fi ulterioară sau anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010. Pentru a nu se ajunge [în aplicarea art. 100 lit. a)], la situaţii inechitabile în ceea ce priveşte persoanele pensionate anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, faţă de persoanele care se pensionează în baza acestui act normativ, legiuitorul a stabilit, chiar prin art. 169 alin. (6) din legea mai sus menţionată, al cărui termen de intrare în vigoare a fost prorogat pentru 1 ianuarie 2013, ca şi acestora să li se aplice majorarea punctajului pentru perioadele realizate după data de 1 aprilie 2001, în condiţii deosebite de muncă.

Faţă de critica referitoare la încălcarea principiului egalităţii în drepturi, cauzată de schimbarea succesivă a legii în materia asigurărilor sociale, prin Decizia nr. 820 din 9 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 18 ianuarie 2007, Curtea a statuat că situaţia diferită în care se află cetăţenii în funcţie de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o încălcare a dispoziţiilor constituţionale care consacră egalitatea în fata legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi discriminări, şi nici a celor care consacră dreptul la pensie.

Prin Decizia nr. 1.073 din 14 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 11 noiembrie 2008, Curtea a reţinut că, „potrivit prevederilor art. 47 alin, (2) din Constituţie, cetăţenii au dreptul la pensie şi la alte forme de asigurări sociale şi măsuri de protecţie socială, în condiţiile stabilite de lege”, însă „legiuitorul are libertatea să stabilească drepturile de asigurări sociale cuvenite, condiţiile şi criteriile de acordare a acestora, modul de calcul şi cuantumul valoric al lor, în raport cu posibilităţile create prin resursele financiare disponibile, şi să le modifice în concordanţă cu schimbările ce se produc în resursele economico-financiare.”

Totodată, prin Decizia nr. 1.541 din 25 noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 13 ianuarie 2011, Curtea a statuat că „principiul egalităţii se aplică în raport cu persoanele care au ieşit la pensie în baza anumitor prevederi legale şi nu în raport cu persoanele care au ieşit la pensie într-un cadru legislativ diferit. Şi, totuşi, legiuitorul, pentru a nu se ajunge la situaţii inechitabile, a stabilit ca şi acestora să li se aplice creşterile menţionate, ca măsură de justiţie socială distributivă. Însă, prin prisma principiului egalităţii, legiuitorul poate prevedea diferite momente de aplicare a măsurii pentru cele două categorii de persoane. Este vorba de o egalitate materială instituită, deci de o egalitate văzută prin prisma rezultatului la care se doreşte a se ajunge, iar legiuitorul este în drept să aprecieze momentul rezonabil al distribuirii părţilor de acordat.”

În ceea ce priveşte principiul fundamental al egalităţii, Curtea apreciază ca fiind relevantă şi Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 18 februarie 2000, prin care sa statuat că „respectarea egalităţii în drepturi, precum şi a obligaţiei de nediscriminare, stabilite prin prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie, presupune luarea în considerare a tratamentului pe care legea îl prevede faţă de cei cărora li se aplică în decursul perioadei în care reglementările sale sunt în vigoare, iar nu în raport cu efectele produse prin reglementările legale anterioare. Reglementările juridice succesive pot prezenta în mod firesc diferenţe determinate de condiţiile obiective în care ele au fost adoptate.”

De altfel, cu prilejul examinării unei critici similare, prin Decizia nr. 1.278 din 12 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2010, Curtea a stabilit că prevederile legale criticate cu acel prilej nu sunt „discriminatorii, în sensul că perpetuează existenţa unei stări de inegalitate, legiuitorul fiind suveran să decidă momentul intrării în vigoare a unei măsuri reparatorii, Desigur, prorogarea repetată a intrării în vigoare [.,.] nu este de dorit întrucât ar putea înfrânge, în final, chiar esenţa dreptului la pensie, ceea ce este inadmisibil.” Prin aceeaşi decizie, Curtea a constatat că această posibilitate acordată legiuitorului de a proroga intrarea în vigoare a unei reglementări legale se justifică datorită dificultăţilor financiare ale statului, situaţie care nu permite acordarea rapidă şi de îndată a drepturilor de pensie pentru toate persoanele îndreptăţite, motiv pentru care legiuitorul delegat a ales soluţia amânării termenului de la care se acordă drepturile de pensie cuvenite.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. II art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, excepţie ridicată direct de Avocatul Poporului.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 28 februarie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean

 

Situaţia extraordinară şi urgenţa reglementării prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, sunt determinate de necesitatea asigurării continuităţii serviciului de transport public judeţean de persoane şi a serviciului regulat de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, cu termen de valabilitate până la data de 30 aprilie 2013, a evitării unor practici ilicite în activităţile de transport public de persoane, a evitării unor practici care au consecinţe negative asupra siguranţei şi calităţii vieţii populaţiei, calităţii serviciilor oferite de operatorii şi transportatorii rutieri, de necesitatea protejării mediului concurenţial, precum şi a evitării impactului negativ asupra bugetului de stat, prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplăţii taxelor şi impozitelor aferente activităţilor de transport de persoane, ce sunt desfăşurate în lipsa unui cadru legal în vigoare.

Având în vedere că prin Legea nr. 163/2011 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 au fost reglementate în mod expres Programul de transport public de persoane prin curse regulate între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi termenul de valabilitate a acestuia, s-a adoptat procedura de reglementare prin ordonanţă de urgenţă, deoarece parcurgerea etapelor de adoptare a unui proiect de lege necesită o perioadă mai îndelungată de timp, care ar conduce la întârzieri în adoptarea măsurilor şi la agravarea situaţiei actuale

Ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - (1) Pentru asigurarea continuităţii serviciilor de transport, actualele programe de transport public judeţean prin servicii regulate, cu termen de valabilitate până la data de 30 aprilie 2013, îşi menţin valabilitatea până la data de 31 decembrie 2013.

(2) Actualul program de transport, în baza căruia se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, îşi menţine valabilitatea până la data de 31 decembrie 2013.

(3) La solicitarea operatorilor de transport care efectuează transport public de persoane în baza programelor de transport public prevăzute la alin. (1) şi (2), licenţele de traseu eliberate potrivit legii, ale căror titulari sunt aceşti operatori la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi prelungite de emitent corespunzător perioadei de valabilitate a programelor de transport, cu plata tarifului aferent, potrivit legii.

(4) Procedura şi modalitatea de prelungire a valabilităţii licenţelor de traseu se stabilesc de către emitent, respectiv Autoritatea Rutieră Română, potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 aprilie 2013.

Nr. 30.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare în domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa a unor amenajări de irigaţii cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 39 alin. (1) teza finală din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare în domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa a unor amenajări de irigaţii cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 10 aprilie 2013.

Nr. 172.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale amenajărilor de irigaţii care trec din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare în domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

 

 

Nr. crt.

Denumirea amenajării

Codul de clasificare

Identificare nr. MFP

Descrierea tehnica pe scurt

Valoarea de Inventar

- lei -

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

C.U.I.

Persoana juridică la care se transmite imobilul

C.I.F.

1

TERASA TOPALU

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

13277

3 staţii de pompare, 11 pompe de diferite tipuri (24 NDS, MV, Şiret, Cerna)

70.437

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CU.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739

2

SINOE

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12418

5 staţii de pompare, 35 de pompe de diferite tipuri (24 NDS, Şiret)

572.744

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CUJ. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739

3

RASOVA-VEDEROASA

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12450

14 staţii de pompare, 77 de pompe de diferite tipuri (12 NDS, 2-RDN 250, MA2001x45)

6.707.878

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739

4

CARASU- NICOLAE BĂLCESCU

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12443

6 staţii de pompare, 24 de pompe de diferite tipuri (14 NDS, BRATES, Şiret), baraj Stăvilar km 4+337

1.724.036

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanta C.I.F. 2981739

5

TERASA SEIMENI

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12463

5 staţii de pompare, 33 de pompe de diferite tipuri (Şiret, 24 NDS, MV)

825.517

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CU.1.29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanta C.I.F. 2981739

6

OLTINAVEST

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12582

două staţii de pompare, 7 pompe de diferite tipuri (BR500, MV1403x2)

137.239

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanta C.I.F. 2981739

7

CARASU- MIHAIL KOGĂLNICEANU

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12448

3 staţii de pompare, 12 pompe de diferite tipuri (12-18 NDS)

371.915 r2013

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739

8

CARASU-GALESU

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12946

Bazin de stocare a apelor uzate

36.056

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739

9

CARASU-BĂRÂGANU

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12513

6 staţii de pompare, 19 pompe de diferite tipuri (Şiret 900, 3x 18NDS, 3XMA200x3, BRATES 350, 2xVDF200)

296.982

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

C.I.F. 2981739

10

TERASA HÂRSOVA

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12419

4 staţii de pompare, 11 pompe de diferite tipuri (24 NDS, MV)

2.264.422

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CUI. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739

11

CARASU-CDMN/ PAMN NORD

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12664

Staţie de pompare

492.892

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanta C.I.F. 2981739

12

CARASU-TOPRAISAR

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12431

două staţii de pompare

182.956

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanta C.I.F. 2981739

13

CARASU- AMZACEA

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12476

două staţii de pompare, 7 pompe de diferite tipuri (BRATES400, 2xBRATES350)

37.695

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanta C.I.F. 2981739

14

CARASU-MOVILITA

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12428

o staţie de pompare

162.029

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale -

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanta CI.F. 2981739

15

CARASU-LANURILE

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12457

3 staţii de pompare, 5 pompe de diferite tipuri (BRATES350, 3xSiret900MA 200x6)

241.316

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanta C.I.F. 2981739

16

CARASU-CIOCÂRLIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12838

o staţie de pompare, 4 pompe de diferite tipuri (12 NDS)

5.557

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739

17

CARASU- MANGALIA NORD

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12429

o staţie de pompare, 7 RDN200x150x250, 2NDS250

217.653

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739

18

CARASU- MANGALIA SUD

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12454

două staţii de pompare, 10 pompe de diferite tipuri (8 NDS, Şiret 900)

194.453

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I-29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanta C.I.F. 2981739

19

CARASU-TĂTARU

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12415

6 staţii de pompare, 22 de pompe de diferite tipuri (Rv120 170c, BRATES400, Şiret 900)

1.033.714

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanta C.I.F. 2981739

20

OREZĂRIE HÂRSOVA

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12793

3 staţii de pompare plutitoare

366.057

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanta C.I.F. 2981739

21

CARASU-POARTA ALBĂ

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12438

3 staţii de pompare, 4 pompe de diferite tipuri (18 NDS)

137.845

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa C.I.F. 2981739

22

CARASU- VALEA SEACĂ

JUDEŢUL CONSTANŢA

8.16.09

12859

o staţie de pompare

8.198

Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

În domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanta C.I.F. 2981739

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea temporară, pentru lunile aprilie şi mai ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - Programul operaţional sectorial „Mediu” (POS M), Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (POS DRU). Programul operaţional regional (POR), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunilor aprilie şi mai ale anului 2013, în vederea efectuării plăţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 425.120,00 mii lei, în echivalent euro, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaţionale, care beneficiază de prevederile alin. (1 )” sunt cei prevăzuţi în anexă.

(3) Sumele alocate autorităţilor de management din venituri din privatizare şi utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până cel târziu la data de 20 septembrie 2013.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul integral în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) în maximum 3 zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare şi plată.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000 EUR „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100 EUR „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României administrat de Autoritatea de certificare şi plată.

(3) Autoritatea de certificare şi plată efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferată potrivit alin. (1) şi virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.01.03.00. „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală si gestionat de Autoritatea de certificare si plată.

(4) Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, integral sau în tranşe, în limita sumei rezultate în urma operaţiunii de schimb valutar prevăzute la alin. (3), proporţional cu sumele prevăzute în anexă, pe baza solicitărilor de fonduri transmise potrivit acordurilor privind managementul financiar şi controlul la nivelul programelor operaţionale încheiate de Autoritatea de certificare şi plată cu fiecare Autoritate de management.

(5) Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată potrivit alin. (4), până la data de 15 mai 2013.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până cel târziu la data de 31 mai 2013.

(7) Autorităţile de management notifică Autorităţii de certificare şi plată restituirea sumelor neutilizate, prevăzute la alin. (6), în termen de două zile lucrătoare de la efectuarea operaţiunii.

Art. 3. - (1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente programelor operaţionale. În acest sens, autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia transmiterii la Autoritatea de certificare şi plată, până la data de 10 iunie 2013, a declaraţiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi comunitar, a căror valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite.

(2) Reconstituirea sumelor transferate potrivit art. 2 alin. (4) se va efectua prin transferarea echivalentului în euro din contul denominat în euro „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice până la incidenţa sumei în euro prevăzută la art. 2 alin. (2), luând în considerare sumele restituite potrivit prevederilor art. 2 alin. (6).

(3) Sumele necesare pentru finanţarea eventualelor diferenţe nefavorabile de curs valutar aferente operaţiuni lor financiare de reconstituire a veniturilor din privatizare se asigură din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.

(4) Sumele reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar aferente operaţiunilor financiare de reconstituire a veniturilor din privatizare se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4. - Sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (6) şi art. 3 alin. (2) şi (3) până la concurenţa totală a sumei alocate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2 alin. (2) se înregistrează ca venituri din privatizare în valută şi se stinge obligaţia de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorilor principali de credite prevăzuţi în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 16 aprilie 2013.

Nr. 182.

 

ANEXĂ

 

Repartiţia sumelor alocate temporar, pentru lunile aprilie şi mai ale anului 2013, din venituri din privatizare, ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 

 

- mii lei -

Ordonator principal de credite - AM

Total necesar fonduri aprilie-mai 2013

(FEN)

1

2

Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice - POS Mediu

103.539,10

Ministrul Economiei - POS CCE

76.695,63

Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - POS DRU

115.464,88

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - POR

129.420,39

TOTAL

425.120,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (31)-(34), cu următorul cuprins:

„(31) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 66 din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/ terţului susţinătorului o declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în prevederile art. 691 din ordonanţa de urgenţă.

(32) Prin datele de identificare ale persoanelor ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, care se regăsesc în declaraţia prevăzută la art. 331 alin, (4) din ordonanţa de urgenţă, se înţelege:

a) numele şi prenumele;

b) data şi locul naşterii;

c) domiciliul actual;

d) codul numeric personal;

e) funcţia pe care o deţine în cadrul autorităţii contractante prin raportare la implicarea în procesul de achiziţie publică.

(33) Organismele cu competenţe în verificarea apariţiei conflictului de interese au acces la declaraţia prevăzută la art. 331 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, în condiţiile legii.

(34) În îndeplinirea funcţiei de verificare, Ministerul Finanţelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice/Compartimentele pentru verificarea achiziţiilor publice, are acces la declaraţia prevăzută la art. 331 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, în vederea prevenirii apariţiei situaţiei prevăzute la art. 691 din ordonanţa de urgenţă.”

2. La articolul 36 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g) cu următorul cuprins:

,,g) oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 691 din ordonanţa de urgenţă, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.”

3. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) După expirarea datei-limită de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare poate stabili candidaţii selectaţi aplicând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare.

(2) Prevederile art. 36 se aplică în mod corespunzător, raportat la candidatură.”

4. La articolul 48, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Prevederile art. 36 se aplică în mod corespunzător, raportat la candidatură.”

5. La articolul 532, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prevederile art. 36 se aplică în mod corespunzător, raportat la candidatură.”

6. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 75. - (1) Comisia de evaluare şi experţii cooptaţi semnează o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate pe propria răspundere prin care se angajează să respecte prevederile art. 74 şi prin care confirmă că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de interese.

(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de preluarea atribuţiilor specifice, în cadrul procesului de evaluare, şi conţine datele de identificare prevăzute la art. 2 alin. (32).

(3) Declaraţia prevăzută la alin. (1) este pusă Sa dispoziţia organismelor cu competenţe în verificarea apariţiei conflictului de interese.

(4) În îndeplinirea funcţiei de verificare, Ministerul Finanţelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice/Compartimentele pentru verificarea achiziţiilor publice, are acces la declaraţia prevăzută la alin. (1), în vederea prevenirii apariţiei situaţiei prevăzute la art. 69 din ordonanţa de urgenţă.

(5) în cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare sau unul dintre experţii cooptaţi constată, oricând pe parcursul exercitării atribuţiilor, că se află într-o situaţie de incompatibilitate/conflict de interese, atunci acesta solicită de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altă persoană. Situaţiile de incompatibilitate/conflict de interese pot fi sesizate autorităţii contractante şi de către terţi.

(6) în cazul situaţiilor prevăzute la alin. (5), autoritatea contractantă verifică informaţiile semnalate şi, dacă acestea se confirmă, dispune înlocuirea membrului comisiei de evaluare/expertului cooptat.

(7) Autoritatea contractantă dispune de îndată înlocuirea membrului comisiei de evaluare/expertului cooptat, dacă situaţiile prevăzute la alin. (5) sunt sesizate ca urmare a observaţiilor formulate de observatorii Ministerului Finanţelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice/Compartimentele pentru verificarea achiziţiilor publice.”

7. La articolul 76, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) în situaţia în care autoritatea contractantă aprobă raportul procedurii de atribuire fără a ţine cont de observaţiile formulate de observatorii Ministerului Finanţelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice/Compartimentele pentru verificarea achiziţiilor publice, cu privire la situaţiile prevăzute de art. 69 şi 691 din ordonanţa de urgenţă, Agenţia Naţională de integritate este sesizată pentru identificarea încălcării regimului juridic al conflictelor de interese prin raportare la dispoziţiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, în termen de 5 zile de la semnarea raportului procedurii de atribuire. Odată cu sesizarea, Agenţiei Naţională de Integritate îi este transmisă şi documentaţia completă privind atribuirea contractului.

8. Articolul 78 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 78. - (1) Comisia de evaluare stabileşte care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor. Comunicarea transmisă în acest sens către ofertant trebuie să fie clară, precisă si să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare.

(2) Comisia de evaluare, înainte de a lua o decizie de respingere a candidaturii/ofertei în baza art. 36 alin. (1) lit. g), solicită clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate iniţial de candidat/ofertant/subcontractant/terţ susţinător cu privire la neîncadrarea în prevederile art. 691 din ordonanţa de urgenţă.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,

Lucian Dan Vlădescu

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 16 aprilie 2013.

Nr. 183.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

privind abrogarea unor acte normative

 

Având în vedere prevederile ari 65 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. I. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele acte normative:

a) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 218/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind reîncadrarea funcţionarilor publici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 4 iunie 2003;

b) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.520/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.205 din 16 decembrie 2004;

c) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 206/2005 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a posturilor şi a Criteriilor de evaluare a posturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 22 aprilie 2005;

d) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.012/2005 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvesc o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea, publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 396 din 11 mai 2005;

e) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.094/2005 privind aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005;

f) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 968/2006 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 16 februarie 2006;

g) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7.100/2006 privind unele măsuri necesare organizării şi desfăşurării concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 30 august 2006;

h) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7.101/2006 privind delegarea competenţei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 30 august 2006;

i) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 9.055/2006 pentru stabilirea modalităţii de acordarea calificativelor şi aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 17 octombrie 20D6;

j) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 500/2007 privind delegarea competenţei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 31 ianuarie 2007;

k) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 8.000/2007 pentru prelungirea termenului de aplicare a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 500/2007 privind delegarea competenţei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 2 august 2007;

l) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 13.012/2007 privind stabilirea modalităţii de acordare a calificativelor şi aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 22 noiembrie 20D7;

m) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 114/2008 privind delegarea competenţei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 16 ianuarie 2008;

n) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 8.720/2008 privind delegarea competenţei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 28 august 2008.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Eugen Coifan

 

Bucureşti, 11 aprilie 2013.

Nr. 1.306.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Nicolae Popescu”, din Calea Domnească nr. 317, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

 

Având în vedere Referatul nr. 506/CM din 6 februarie 2013 de aprobare a proiectului ordinului privind declasarea,

în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) şi alin (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1)lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - Imobilul „Casa Nicolae Popescu”, din Calea Domnească nr. 317, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, având regimul juridic de monument istoric, grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice DB-II-m-B-17260, se declasează.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii comunică prezentul ordin Direcţiei Judeţene pentru Cultură Dâmboviţa pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Dâmboviţa va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data primirii prezentului ordin de la Ministerul Culturii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 12 martie 2013.

Nr. 2.139.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă”, din str. Olteni nr. 1 (Clucerul Udricani nr. 12), sectorul 3, Bucureşti

 

Având în vedere Referatul nr. 502/CM din 6 februarie 2013 de aprobare a proiectului ordinului de declasare parţială,

în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Imobilul „Casă”, din str. Olteni nr. 1 (Clucerul Udricani nr. 12), sectorul 3, Bucureşti, având regimul juridic de monument istoric, grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-19307, se declasează parţial.

(2) Se menţine regimul de monument istoric pentru faţadele de nord, vest şi sud.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data primirii prezentului ordin de la Ministerul Culturii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 12 martie 2013.

Nr. 2.140.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale INTERNATIONAL LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A.

 

Având în vedere solicitarea Societăţii Comerciale INTERNATIONAL LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A. de radiere din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare, comunicată prin Scrisoarea nr. 98 din 8 februarie 2013, înregistrată la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere sub nr. 2.351 din 12 februarie 2013, în baza prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale INTERNATIONAL LEASING INSTITUŢIE  FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A., cu sediul în municipiul Iaşi, Calea Chişinăului nr. 45, birou 1, judeţul Iaşi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi sub nr. J22/3104/2007, având codul unic de înregistrare 8018909, înscrisă în Registrul general sub nr. RG-PJR-41-080148/27.12.2007, la secţiunea h) „Leasing financiar”.

 

p. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Bogdan Olteanu

 

Bucureşti, 20 martie 2013.

Nr. 260.