MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 218/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 218         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 17 aprilie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

18. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

19. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 17/2013 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Cornel iu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranţă naţională

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

10. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

DECRETE

 

381. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului General de Aviaţie din Ministerul Afacerilor Interne

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 84 din 28 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. 1 şi art. 591 alin. 1 din Codul penal

 

Decizia nr. 131 din 7 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

153. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 

157. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata necesare pentru relocarea utilităţilor situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă - Constanţa”

 

160. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Grup Exploatare şi întreţinere Palat C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

162. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Telecomunicaţii C.F.R.” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

493. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Regulamentului privind susţinerea examenului pentru obţinerea calităţii de arbitru atestat de Ministerul Sănătăţii în vederea înregistrării la Comisia de arbitraj înfiinţată pe lângă Casa Naţională de Asigurări de I Sănătate

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor ari. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. XVII „Componenţa Comisiei pentru afaceri europene”, domnul senator Vochiţoiu Haralambie - Grupul Parlamentar al Partidului Poporului - Dan Diaconescu - se include în componenţa comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 15 aprilie 2013.

Nr. 18.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 17/2013 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranţă naţională

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 78 coroborate cu cele ale art. 44, 46 şi ale art. 77 alin. (2)-(7) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctul 14 al anexei la Hotărârea Senatului nr. 17/2013 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 9 aprilie 2013, va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

„14.

Pataki Csaba

UDMR”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 15 aprilie 2013.

Nr. 19.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 40 alin. (4) şi al art. 42 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Popa Radu Mihai, aparţinând Grupului parlamentar al PP-DD, trece de la Comisia pentru sănătate şi familie la Comisia pentru industrii şt servicii, în calitate de membru;

- domnul deputat Popa Radu Mihai, aparţinând Grupului parlamentar al PP-DD, demisionează din calitatea de membru al Comisiei pentru afaceri europene;

- domnul deputat Buriacu Ştefan, aparţinând Grupului parlamentar a\ PP-DD, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru sănătate şi familie;

- domnul deputat Caloianu Mario-Ernest, aparţinând Grupului parlamentar al PP-DD, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru afaceri europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin, (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucureşti, 16 aprilie 2013.

Nr. 10.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului General de Aviaţie din Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare, având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului General de Aviaţie din Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 15 aprilie 2013.

Nr. 381.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 84

din 28 februarie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. 1 şi art. 591 alin. 1 din Codul penal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. 1 şi art. 591 alin. 1 din Codul penal, excepţie ridicată de Marius-Adrian Ignătescu în Dosarul nr. 9.886/193/2012 al Judecătoriei Botoşani şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.252D/2012.

La apelul nominal lipseşte autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând, în acest sens, jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin încheierea din 13 iulie 2012. pronunţată în Dosarul nr. 9.886/193/2012, Judecătoria Botoşani a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. 1 şi art. 591 alin. 1 din Codul penal.

Excepţia a fost ridicată de Marius-Adrian Ignătescu cu ocazia soluţionării unei cereri de liberare condiţionată formulate în temeiul art. 59 alin. 1 din Codul penal.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile art. 59 alin. 1 şi art. 591 alin. 1 din Codul penal încalcă egalitatea în drepturi, accesul liber la justiţie, dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare şi dreptul la ocrotirea sănătăţii, întrucât creează un regim al liberării condiţionate mai blând pentru persoanele care au săvârşit fapta din culpă faţă de cele care au comis fapta cu intenţie, fără a avea în vedere însă pericolul social al infracţiunii. Considera că nu se poate compara rezultatul faptei de ucidere din culpă cu cel al înşelăciunii.

Judecătoria Botoşani apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece dispoziţiile de lege criticate nu aduc nicio atingere prevederilor constituţionale invocate de autorul excepţiei. Face trimitere, în acest sens, la deciziile Curţii Constituţionale nr. 386/2005, nr. 187/2006, nr. 101/2008,nr. 454/2008, nr. 1.699/2009, nr. 1.299/2010 şi nr. 1.037/2011.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului precizează că îşi menţine punctul de vedere reţinut în deciziile Curţii Constituţionale nr. 187/2006, nr. 101/2008, nr. 1.699/2009 şi nr. 1.037/2011, în sensul că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate,

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legai sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 59 alin. 1 şi art. 591 alin. 1 din Codul penal, care au următorul cuprins:

- Art. 59 alin. 1: „După ce a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani sau cel puţin trei pătrimi în cazul închisorii mal mari de 10 ani, condamnatul care este stăruitor în muncă, disciplinat fi dă dovezi temeinice de îndreptare, ţinându-se seama şi de antecedentele sale penale, poate fi liberat condiţionat înainte de executarea în întregime a pedepsei.”;

- Art. 591 alin. 1: „Cel condamnat pentru săvârşirea uneia sau mai multor infracţiuni din culpă poate fi liberat condiţionat înainte de executarea în întregime a pedepsei, după ce a executat cel puţin jumătate din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani sau cel puţin două treimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă îndeplineşte şi celelalte condiţii prevăzute în art. 59 alin. 1.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, ale art. 24 alin. (1) referitor la dreptul la apărare, ale art. 34 alin. (1) privind dreptul la ocrotirea sănătăţii, precum şi a prevederilor art. 6 referitor la dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 59 alin. 1 şi art. 591 alin. 1 din Codul penal au mai fost supuse controlului de constituţionalitate prin raportare la prevederile art. 16 din Constituţie, invocate şi în prezenta cauză, şi faţă de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 101 din 14 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 6 martie 2008, Curtea a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate, reţinând că dispoziţiile de lege criticate se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei juridice, fără diferenţieri pe considerente arbitrare, precum şi faptul că este atributul exclusiv al legiuitorului stabilirea condiţiilor în care poate fi acordată liberarea condiţionată, aceasta nefiind un drept al condamnaţilor, ci doar o vocaţie pe care o au aceştia, prin voinţa legiuitorului. Toţi condamnaţii care satisfac condiţiile impuse de lege, fie sub aspectul fracţiunilor de pedeapsă care trebuie executate, fie prin încadrarea în unul dintre cazurile speciale prevăzute de lege, se bucură de acelaşi tratament fără discriminări, O asemenea reglementare este în concordanţă cu principiul egalităţii, care, aşa cum a statuat Curtea Constituţională în mod constant în jurisprudenţa sa, nu înseamnă „eo ipso” aplicarea aceluiaşi regim juridic unor situaţii care, prin specificul lor, sunt diferite. Principiul egalităţii nu presupune uniformitate, aşa încât toate situaţiile să fie tratate în acelaşi fel, ci presupune ca la situaţii egale să corespundă un tratament egal, iar la situaţii diferite să existe un tratament diferit.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate pronunţată de Curte prin decizia mai sus menţionată, precum şi considerentele care au fundamentat-o îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Prevederile art. 21, art. 24 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Constituţie, precum şi prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu sunt aplicabile în cauza de faţă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. 1 şi art. 591 alin. 1 din Codul penal, excepţie ridicată de Marius-Adrian Ignătescu în Dosarul nr. 9.886/193/2012 al Judecătoriei Botoşani.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 28 februarie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 131

din 7 martie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Pred eseu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, excepţie ridicată de Vasile Moise în Dosarul nr. 6.971/180/2011 al Curţii de Apel Bacău - Secţia penală, cauze cu minori şi familie si care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.478D/2012.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a depus la dosar concluzii scrise.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 8 noiembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 6.971/180/2011, Curtea de Apel Bacău - Secţia penală, cauze cu minori şi familie a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, excepţie ridicată de Vasile Moise în dosarul de mai sus având ca obiect soluţionarea unui recurs în materie penală.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile legale menţionate sunt neconstituţionale, deoarece nu oferă inculpatului posibilitatea de a propune un specialist independent ca expert parte.

Curtea de Apel Bacău - Secţia penală, cauze minori şi familie opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 503/2002, publicată în Monitorul Oficia! al României, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, texte de lege care au următorul conţinut: „Constatarea tehnico-ştiinţifică efectuată clin dispoziţia scrisă a procurorului de specialiştii prevăzuţi la alin. (1) constituie mijloc de probă, în condiţiile legii.”

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 21 referitor !a Accesul liber la justiţie şi ale art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitor la Dreptul la un proces echitabil.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate au mai fost supuse controlului său din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 805 din 3 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 5 august 2008, Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 şi a statuat că specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au o înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală. Aceştia au calitatea de funcţionari publici, iar constatările tehnico-ştiinţifice efectuate din dispoziţia scrisă a procurorului constituie mijloc de probă.

Totodată, Curtea a mai punctat că o componentă a garanţiilor unui proces echitabil, în sensul art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, este principiul egalităţii armelor, ce semnifică tratarea egală a părţilor pe toată durata desfăşurării procedurii în faţa unei instanţe de judecată, fără ca una să fie dezavantajată în raport cu cealaltă. Din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (Hotărârea din 18 martie 1997 pronunţată în Cauza Mantovanelli împotriva Franţei, paragraful 36) reiese că se încalcă principiul egalităţii armelor atunci când procedura contestată, în ansamblul ei, nu a respectat prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenţie. Totodată, principiul contradictorialităţii, o altă componentă a dreptului la un proces echitabil, presupune, în esenţă, posibilitatea pentru părţile unui proces de a lua la cunoştinţă de toate probele şi observaţiile prezentate judecătorului, de natură să îi influenţeze decizia şi de a le discuta (Hotărârea din 27 martie 1998 pronunţată în Cauza J.J. Împotriva Olandei, paragraful 43, şi Hotărârea din 2 iunie 2005 pronunţată în Cauza Cottin împotriva Belgiei, paragraful 33).

În aceste condiţii Curtea a reţinut că, în ipoteza textului legal criticat, partea putea să ia cunoştinţă de existenţa constatării tehnico-ştiinţifice - mijloc de probă efectuat de specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - odată cu prezentarea materialului de urmărire penală, în condiţiile art. 250-254 din Codul de procedură penală. Aşadar, partea poate formula obiecţiuni la raportul de constatare sau poate contesta în faţa instanţei de judecată, în condiţii de contradictorialitate, mijlocul de probă respectiv.

De asemenea, Curtea a constatat că o reglementare similară cu cea criticată este cuprinsă în art. 112 din Codul de procedură penală, potrivit căruia, în anumite cazuri, organul de urmărire penală poate folosi cunoştinţele unui specialist sau tehnician, dispunând, din oficiu sau la cerere, efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice, care se efectuează, de regulă, de către specialişti sau tehnicieni care funcţionează în cadrul ori pe lângă instituţia de care aparţine organul de urmărire penală, dar care poate fi efectuată şi de către specialişti sau tehnicieni care funcţionează în cadrul altor organe.

Pe de altă parte, în procesul deliberării, judecătorul verifică şi evaluează materialul probator şi îşi fundamentează soluţia pe întregul probatoriu administrat în cauză, prin coroborarea şi aprecierea probelor, iar nu prin raportarea exclusivă la constatările tehnico-ştiinţifice întocmite de specialiştii prevăzuţi de textele de lege criticate. Aşadar, judecata se desfăşoară de către o instanţă independentă şi imparţială, în condiţii de publicitate, oralitate şi contradictorialitate, iar judecătorul îşi fundamentează soluţia pe întregul probatoriu administrat, verificând, evaluând şi coroborând probele, astfel că informaţiile conţinute în constatările tehnico-ştiinţifice nu pot crea în mod concret riscul unui abuz de procedură.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele şi soluţia deciziei mai sus menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d)şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. fi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, excepţie ridicată de Vasile Moise în Dosarul nr. 6.971/180/2011 al Curţii de Apel Bacău - Secţia penala, cauze cu minori şi familie.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 martie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Cugir” la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 şi 701 bis din 25 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) Poziţiile nr. 186, 190, 191, 192r 193, 194, 195, 197, 198, 215 şi 314 se abrogă.

b) Se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 25, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungimea străzii L = 630 m, lăţimea medie a amprizei im = 11,2 m, lăţimea carosabilului I = 6 m; Trotuar 2 x 1,2 m; Sistem rutier covor asfaltic, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. 21 Decembrie 1989 şi str. I. Creangă; Suprafaţa 7,056 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „326948”;

- la poziţia nr. 28, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungimea străzii L = 81 m, lăţimea medie a amprizei Im = 6,2 m, lăţimea carosabilului I = 3.5 m; Trotuar 1 x 1 m; Sistem rutier covor asfaltic, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. 21 Decembrie 1989 şi Str. Griviţei; Suprafaţa 502 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „11718”;

- la poziţia nr. 69, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungimea străzii L = 4.795 m, lăţimea medie a amprizei Im = 9,2 m, lăţimea carosabilului I = 7 m; Trotuar 2x1,1 m; Sistem rutier covor asfaltic, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. 21 Decembrie 1989 şi DJ 705 F; Suprafaţa = 44.114 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1836366”;

- la poziţia nr. 71, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungimea străzii L = 2.600 m, lăţimea medie a amprizei Im = 15,5 m, lăţimea carosabilului I = 7 m; Trotuar 2 x 1,8 m; Sistem rutier covor asfaltic, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de Str. Stadionului şi str. Râul Mic; Suprafaţa -40.300 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „205716”;

- la poziţia nr. 80, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungimea străzii L = 1.220 m, lăţimea medie a amprizei Im = 9,7 m, lăţimea carosabilului I = 6 m; Trotuar 2 x 1,2 m; Sistem rutier pavaj cu bolovani de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. Drăgana şi limita intravilan la celălalt capăt; Suprafaţa = 11.834 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „103417”;

- la poziţia nr. 81, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungimea străzii L = 171 m, lăţimea medie a amprizei Im = 7 m, lăţimea carosabilului I = 4 m; Trotuar 2 x 1 m; Sistem rutier pavaj cu piatră de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. 1 Mai şi str. Râul Mic; Suprafaţa = 1.197 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „20691”;

- la poziţia nr. 84, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungimea străzii L = 260 m, lăţimea medie a amprizei Im = 7 m, lăţimea carosabilului I = 4 m; Trotuar 1 x 1 m; Sistem rutier pavaj din piatră de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. I. B. Deleanu şi str. Şurianu; Suprafaţa = 1.820 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „44567”;

- la poziţia nr. 95, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungimea străzii L = 1.475 m, lăţimea medie a amprizei Im . 9,5 m, lăţimea carosabilului I = 5 m; Trotuar 2 x 1 m; Sistem rutier pavaj cu piatră cubică pe lungimea de 665 m şi pavaj din bolovani de râu până la capăt, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. Râul Mare şi str. Drăgana; Suprafaţa = 14.012 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „257012”;

- la poziţia nr. 96, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungimea străzii L = 80 m, lăţimea medie a amprizei Im = 5,5 m, lăţimea carosabilului I = 4 m; Trotuar 1 x 1 m; Sistem rutier pavaj cu piatră de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. M. Viteazu şi înfundată la celălalt capăt; Suprafaţa = 440 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5975”;

- la poziţia nr. 102, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungimea străzii L = 800 m, lăţimea carosabilului I = 5 m; Sistem rutier pământ, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. 1 Mai şi limita intravilanului la celălalt capăt; Suprafaţa = 4.000 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „14227”;

- la poziţia nr. 108, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungimea străzii L = 273 m, lăţimea medie a amprizei Im = 7,5 m, lăţimea carosabilului l = 5m; Sistem rutier pământ, cu sistam de colectare ape pluviale; Delimitată de Str. Dorului şi de str. A. Iancu; Suprafaţa = 2.047 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4995”;

- la poziţia nr. 109, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungimea străzii L = 318 m, lăţimea medie a amprizei Im = 7,5 m, lăţimea carosabilului I = 3,5 m; Trotuar 2 x 1,2 m; Sistem rutier pământ şi pavaj din piatră de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. I. B. Deleanu şi limita intravilanului;

Suprafaţa = 2.385 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „37457”;

- la poziţia nr. 117, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungimea străzii L= 815 m, lăţimea medie a amprizei Im = 7,3 m, lăţimea carosabilului I = 4 m; Trotuar 2 x 1,2 m; Sistem rutier pământ şi pavaj din piatră de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de str. N. Copernic şi str. S. Bămuţiu; Suprafaţa = 5.950 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „77687”;

- la poziţia nr. 138, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungimea străzii L=200 m, lăţimea medie a amprizei Im = 12,2 m, lăţimea carosabilului I = 4 m; Trotuar 1 x 1,1 m; Sistem rutier pământ, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de Str. Principală şi Str. Merilor; Suprafaţa = 2.440 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4357”;

- la poziţia nr. 146, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungimea străzii L = 160 m, lăţimea medie a amprizei Im = 7,8 m, lăţimea carosabilului I = 4 m; Trotuar 1 x 1,1 m; Sistem rutier pământ şi pavaj piatră de râu, cu sistem de colectare ape pluviale; Delimitată de Str. Principală şi Str. Eroilor: Suprafaţa - 1.248 mp”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „15961”;

- la poziţia nr. 213, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Situată pe: str. G. Coşbuc - ţeava din oţel cu diametrul de 1-3 ţoii pe lungimea de 40 m, pe str. G. Coşbuc - ţeava din oţel cu diametrul de 125 mm pe lungimea de 120 m şi diametrul de 100 mm pe lungimea de 330 m, pe str. G. Coşbuc - ţeava cu diametrul de 2 ţoii pe lungimea de 246 m şi diametrul de 250 mm pe lungimea de 224 m, str. Cloşca - ţeava din oţel cu diametrul de 119 mm pe lungimea de 2.000 m. Str. Griviţei - ţeava din oţel cu diametrul de 100 mm pe lungimea de 100 m, situată în cartierul Micro 7, ansamblu de 740 apartamente - ţeava din oţel cu diametrul de 2-3 ţoii pe lungimea de 540 m, situată pe str. I. Creangă - ţeava din oţel cu diametrul de 3 ţoii pe lungimea de 750 m, pe str. Al. Sabia nr. 18 - ţeava din oţel cu diametrul de 3 ţoii pe lungimea de 100 m, pe Str. Serelor - ţeava din oţel cu diametrul de 2,5 ţoii pe lungimea de 120 m şi ţeava din oţel cu diametrul de 150 mm pe lungimea de 260 m, pe Str. Salcâmului - Piaţa 1 Mai - ţeava din oţel cu diametrul de 80 mm pe lungimea de 177m + 2 vane, pe Str. Rozelor - ţeava din oţel cu diametrul de 125 mm pe lungimea de 150 m, pe str. G. Coşbuc, situată pe str. 21 Decembrie 1989 - ţeava din oţel cu diametrul de 150 mm pe lungimea de 2.500 m (150 branşamente) şi cu diametrul de 300 mm pe lungimea de 1.250 m, situată pe str. 1 Mai - ţeava din oţel cu diametru de 150 mm pe lungimea de 680 m (70 branşamente), situată pe str. M. Viteazu - ţeava din oţel cu diametru de 150 mm pe lungimea de 815 m (120 branşamente), situată pe str. A. Iancu - ţeava din oţel cu diametru de 150 mm pe lungimea de 1.220 m (80 branşamente)”, coloana nr. 4, în dreptul ultimelor patru alineate de la coloana nr. 3 corespunzător străzii, va avea următorul cuprins: „1945, 1956,1956, 1956”, iar coloana nr. 5, în dreptul ultimelor patru alineate de la coloana nr. 3 corespunzător străzii, va avea următorul cuprins: „21235, 35089,49216, 53912”;

- la poziţia nr. 471, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „str. 21 Decembrie 1989 nr. 1B - în suprafaţă de 11 mp, str. 21 Decembrie 1989 nr. 1E - în suprafaţă de 50 mp, str. 21 Decembrie 1989 nr. 1H - în suprafaţă de 754 mp, str. 21 Decembrie 1989 nr. 58 - în suprafaţă de 900 mp, Str. Înfrăţirii nr. 10- În suprafaţă de 50 mp, Str. Serelor nr. 1 - În suprafaţă de 1.725 mp, str. Drăgana nr. 2A - în suprafaţă de 1.570 mp, Str. Rozelor nr. 1A - în suprafaţă de 1.750 mp, Str. Rozelor nr. 1A - în suprafaţă de 500 mp, str. Bălcescu nr. 12 A - în suprafaţă de 18 mp, str. Bălcescu nr. 12B - în suprafaţă de 18 mp, str. Bălcescu nr. 12C - în suprafaţă de 18 mp, str. Bălcescu nr. 12D - În suprafaţă de 18 mp, str. Bălcescu nr. 12E- în suprafaţă de 18 mp, str. Bălcescu, nr. 12F - în suprafaţă de 18 mp, str. Bălcescu, nr. 12G - în suprafaţă de 18 mp, str. Al. Sahia nr. 34 - în suprafaţă de 16 mp, Str. Rozelor, nr.2A- în suprafaţă de 68 mp, str. Al. Sahia nr. 12 - în suprafaţă de 36 mp, str. Grigore Ureche nr. 1 - în suprafaţă de 20 mp, Str. Plevnei nr. 11 - În suprafaţă de 100 mp, str. I. B. Deleanu nr. 1A- în suprafaţă de 444 mp, str. Grigore Ureche nr. 1B - în suprafaţă de 70 mp, Str. Înfrăţirii nr. 8 - în suprafaţă de 61 mp, Str. Ştrandului nr. 4 - în suprafaţă de 326 mp, Str. Narciselor nr. 1A- în suprafaţă de 300 mp, str. Râul Mic nr. 138 - în suprafaţă de 700 mp, Str. Griviţei nr. 1A- în suprafaţă de 169 mp, Str. Griviţei nr. 1B - în suprafaţă de 1.928 mp, Str. Griviţei nr. 1C - în suprafaţă de 131 mp, Str. Griviţei nr. 1D - în suprafaţă de 78 mp, str. Al. Sahia nr. 15 - în suprafaţă de

19 mp, Str. Victoriei nr. 19 - în suprafaţă de 18 mp, str. 1 Decembrie 1918 - în suprafaţă de 126 mp, str. Al. Sahia nr. 17 - în suprafaţă de 40 mp, Vinerea, Str. Mesteacănului - în suprafaţă de 520 mp, Barajul Canciu - în suprafaţă de 2.165 mp, str. 21 Decembrie 1989 nr. 58 - în suprafaţă de 700 mp, str. Al. Sahia nr. 3 - în suprafaţă de 250 mp, str. Al. Sahia nr. 11 - în suprafaţă de 38 mp, Str. Plevnei FN - în suprafaţă de 250 mp”, iar coloana nr. 5, în ordinea alineatelor corespunzătoare fiecărei străzi, va avea următorul cuprins: „1265, 5750, 6710, 103500, 8200, 96600. 87920, 287000, 82000, 2952, 2952, 2952, 2952, 2952, 2952, 2952, 2624, 11152, 5904, 3280, 5600, 24864, 11480, 10004, 18256, 49200, 39200, 9464,107968, 7336,4368, 3116, 2952, 20664, 6560, 29120, 444, 80500, 41000, 6232, 14000”.

 

PRIM-MIMSTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 10 aprilie 2013.

Nr. 153.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 124/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavoda-Constanţa”, potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa”, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Peştera, judeţul Constanţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, necesare pentru relocarea utilităţilor, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 1, situate pe raza localităţii Peştera, judeţul Constanţa, sunt în cuantum total de 756 lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita cheltuielilor bugetare aprobate Secretariatului Generala! Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, la capitolul 84.01. „Transporturi”, titlul „Alte transferuri”, alineatul „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat.

Art. 4. - Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrări, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 6. - Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 10 aprilie 2013.

Nr. 157.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa”, pe raza localităţii Peştera, din Judeţul Constanţa, a proprietarilor sau deţinătorilor acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ - teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului terenului

Tarlaua/ parcela

Categoria de folosinţă

Numărul cadastral

(număr topo)

Numărul de carte funciara

Suprafaţa totală

- mp -

Suprafaţa de expropriat

- mp -

Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 256/2010

- lei -

1

Constanţa

Peştera

ROSCA D. ION

216/1684/2/13

arabil

-

-

25.300

808

377,51

2

Constanta

Peştera

COSTEA GHEORGHECOSTEA NICOLAE COSTEA ION MITREAI. CAMELUTA GRIGORE I. MARIUS COSTEA ANDREI

216/1684/2/18

arabil

-

-

100,300

808

377,51

TOTAL:

1.616

755,02

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Grup Exploatare şi întreţinere Palat C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2038, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Grup Exploatare şi întreţinere Palat C.F.R.” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Li viu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 10 aprilie 2013.

Nr. 160.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Comercială „Grup Exploatare şi întreţinere Palat C.F.R.” - S.A.

Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

RO 14893410

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

15.400,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

15.110,00

 

2

 

Venituri financiare

3

280.00

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

12.771,51

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

12.771,51

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

8.801.11

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

1.076,16

 

 

C

cheltuieli cu personalul, din care:

9

2.458.24

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

1.444,37;

 

 

 

C2

bonusuri

11

230,94

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care;

12

24,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

272,50

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

486,43

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

2.334,OL

 

2

 

Cheltuieli financiare

1T

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

2.628,49

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

493,72

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS OUPA DEDUCEREA MPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

2.134,77

 

1

 

Rezerve legate

22

131,42

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute în lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesar» rambursării ratelor de capital, plaţi dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23 24. 25 şi 26.

27

2.003,35

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizai la nivelul operatorului economic m exerciţiul financiar de referinţă

28

100,16

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stai sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

1.702,84

 

 

a)

- dividente cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

1.702,84

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare

31

200,35

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alta cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

2422,35

 

1

 

Alocaţii de la buget din care:

40

 

 

 

 

Alocaţii bugetare aferente plat angajamentelor din anii anteriori

40 bis

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

2.280,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

60

 

2

 

Nr. mediu da salariaţi total

44

49

 

3

 

Cheltuieli de natura salariate (a+b), din care:

45

1.675,31

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

48

1.444,37

 

 

b)

bonusuri

47

230,84

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajai pe baza de contract Individual de munca (Rd.4e/Rd.44)/12*1000

48

2.466,41

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

48

2.849,17

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

314,285,71

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

314,285,71

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venitul totale (Rd.5/Rd. 1)x1000)

63

829,32

 

10

 

Plaţi restante, în preturi curente

54

 

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

9.929.26

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Telecomunicaţii C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2038, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Telecomunicaţii C.F.R.” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Li viu Voinea

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 10 aprilie 2013.

Nr. 162.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Comercială „Telecomunicaţii C.F.R.” - S.A.

Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38

Cod unic de înregistrare 15034095

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

2

5

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

62.586.38

 

1

 

Venituri din exploatare

2

62.563,93

 

2

 

Venituri financiar»

3

22.45

 

3

 

Venituri extraordinara

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

62U54.6S

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

62U3S.32

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri al servicii

7

7.748.56

 

 

B.

cheltuirii cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

G50.CC

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

8

43.088,45

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

32.699.00

 

 

 

C2

tonusuri

11

350.00

 

 

 

C3

alt» cheltuieli cu personalul, din care;

12

850,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

88.34

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

9.101,11

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

10,951,31

 

2

 

Cheltuieli financiare

1T

16.37

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

16

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

131.69

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

21.07

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

110,62

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute delege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

110,62

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd, 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

28

 

 

8

 

Minimum 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor, campaniilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd. 22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

36

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din tara:

39

2.010,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor În inii anteriori

40b

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

1.837,70

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozei la finala anului

43

1.005

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

1.003

 

3

 

Cheltuieli do natura salariata (a+b), din care:

45

33.049.00

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

32.689,00

 

 

b)

bonusuri

47

350.00

 

4

 

Câştigul mediu lunar pa salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1.000

48

2.716,77

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat da bonificaţiile şi bonusurile în lei si/sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.745,85

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

62.399,18

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

62.398,1 B

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pa total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

997,90

 

10

 

Plaţi restanta, în preturi curente

54

89.628.28

 

11

 

Creanţe restanta, în preţuri curente

55

34.000,88

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind susţinerea examenului pentru obţinerea calităţii de arbitru atestat de Ministerul Sănătăţii în vederea înregistrării la Comisia de arbitraj înfiinţată pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

 

Văzând Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. EN 3693 din 9 aprilie 2013,

având în vedere dispoziţiile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 299 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind susţinerea examenului pentru obţinerea calităţii de arbitru atestat de Ministerul Sănătăţii în vederea înregistrării la Comisia de arbitraj înfiinţată pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile şi direcţiile generale din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 9 aprilie 2013.

Nr. 493.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

privind susţinerea examenului pentru obţinerea calităţii de arbitru atestat de Ministerul Sănătăţii în vederea înregistrării la Comisia de arbitraj înfiinţată pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

 

Art. 1. - (1) Arbitrul atestat de Ministerul Sănătăţii pentru înregistrarea la Comisia de arbitraj înfiinţată pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este o persoană fizică calificată profesional, care este învestită cu calitatea oficială de a arbitra litigiile dintre furnizorii de servicii medicale sau farmaceutice şi casele de asigurări de sănătate în condiţiile şi procedurile dreptului comun.

(2) Pot fi arbitri persoanele care au studii medicale, economice ori studii juridice, îndeplinesc şi celelalte condiţii legale privind dobândirea calităţii de arbitru şi nu sunt angajaţi ai niciuneia dintre părţile aflate în litigiu ori ai instituţiilor care au desemnat reprezentanţi în Consiliul de conducere al Comisiei de arbitraj.

Art. 2. - Pentru obţinerea calităţii de arbitru, aceştia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie cetăţeni români;

b) să fie apţi din punct de vedere medical;

c) să îndeplinească condiţiile de studii, respectiv studii superioare de lungă durată medicale, economice sau juridice;

d) să aibă o vechime în specialitate de minimum 3 ani;

e) să nu aibă antecedente penale.

Art. 3. - Examenele sunt organizate de către Ministerul Sănătăţii ori de câte ori este nevoie şi sunt făcute publice prin postarea anunţului şi a bibliografiei cu cel puţin 15 zile înainte la sediul şi pe site-ul instituţiei.

Art. 4. - (1) în vederea participării la examen, în termen de 10 zile de la data afişării anunţului de examen la sediul şi pe site-ul Ministerului Sănătăţii, candidaţii pot depune dosare de examen care trebuie să conţină în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa care face parte integrante din prezentul regulament;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii;

d) dovada vechimii în specialitate;

e) adeverinţa medicală, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării examenului;

f) cazierul judiciar.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copie legalizată sau însoţite de originale pentru conformarea cu originalul de către secretarul comisiei de examen.

Art. 5. - Componenţa Comisiei de examen este următoarea:

- preşedinte - reprezentant al structurii de specialitate căreia îi revin atribuţii în domeniul asistenţei medicale;

- membru - reprezentant al structurii de specialitate căreia îi revin atribuţii în domeniul juridic;

- membru - reprezentant al structurii de specialitate căreia îi revin atribuţii în domeniul financiar-contabilitate;

- membru - reprezentant al structurii de specialitate căreia îi revin atribuţii în domeniul resurse umane;

- membru - reprezentant al structurii de specialitate căreia îi revin atribuţii în domeniul farmaceutic.

Art. 6. - (1) Proba scrisă a examenului constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unor teste-grilă.

(2) Subiectele se stabilesc pe baza bibliografiei de către comisia de examen.

(3) Membrii comisiei de examen răspund pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor şi pentru stabilirea seturilor cu subiecte.

(4) Punctajul maxim este de 100 puncte, iar cel minim de promovare a probei este de 50 de puncte.

Art. 7. - (1) Rezultatul probei scrise se afişează la sediul Ministerului Sănătăţii.

(2) în termen de o zi lucrătoare de la afişare se pot depune contestaţii. Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de două zile lucrătoare de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, constituită în aceeaşi componenţă ca şi comisia de examen.

Art. 8. - Interviul se susţine de candidaţii care au promovat proba scrisă în termen de două zile lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor.

Art. 9. - (1) Rezultatul interviului se afişează la sediul Ministerului Sănătăţii.

(2) în termen de o zi lucrătoare de la afişare se pot depune contestaţii. Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de două zile lucrătoare de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, constituită în aceeaşi componenţă ca şi comisia de examen.

Art. 10. - Rezultatele finale se afişează la sediul Ministerului Sănătăţii.

Art. 11. - (1) Se vor considera promovaţi candidaţii care la ambele probele au obţinut cel puţin 50 de puncte.

(2) Candidaţii declaraţi la examen admişi dobândesc calitatea de arbitru în cadrul Comisiei de arbitraj înfiinţate pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Art. 12. - (1) Lista candidaţilor admişi este comunicată de preşedintele comisiei de examen Consiliului de conducere al Comisiei de arbitraj.

(2) Evidenţa arbitrilor se ţine de către Consiliul de conducere al Comisiei de arbitraj.

 

ANEXA

la regulament

 

CERERE

în atenţia Comisiei de examen pentru atestarea arbitrilor

 

Subsemnatul/Subsemnata, .......................................................................... domiciliat(ă) în judeţul .................................  localitatea ..........................................., str. .................................... nr. ............., bl..........., sc. ............., et. ............., ap............, născut(ă) la data de ...................... în localitatea  ......................... judeţul .............................. posesor/posesoare al/a BI/CI seria .......... numărul .......................... CNP ........................................ solicit înscrierea mea la sesiunea de examen din data de ....................... pentru .........................................

Anexez alăturat documentele următoare:

- copie de pe actul de identitate valabil;

- diploma de studii;

- dovada vechimii în profesie de minimum 3 ani;

- adeverinţa medicală;

- cazierul judiciar.

 

Semnătura

Data