MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 213/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 213         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 15 aprilie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

91. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” – S.A.

 

365. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A.

 

92. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012

 

366. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012

 

95. - Lege pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

 

369. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

 

96. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

370. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

97. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime

 

371. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime

 

98. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 

372. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 

99. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri în domeniul evaluării bunurilor

 

373. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

154. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 

156. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

190. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Robert Marius Cazanciuc a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

41. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 82/2013

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72 din 27 noiembrie 2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A., publicată în Monitorul  Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 28 noiembrie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 91.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A.

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. {1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A. şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucureşti, 11 aprilie 2013.

Nr. 365.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65 din 6 noiembrie 2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 8 noiembrie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 92.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 aprilie 2013.

Nr. 366.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Cooperativele agricole de gradul 1 sunt asociaţii de persoane fizice şi persoane fizice autorizate definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din persoane fizice, persoane fizice autorizate definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoane juridice, după caz, în scopul integrării pe orizontală şi pe verticală a activităţii economice desfăşurate de acestea şi autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi.”

2. La articolul 11 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) lista cu numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul, codul numeric personal, cetăţenia persoanelor fizice, membrii fondatori, denumirea, numărul din registrul comerţului şi sediul persoanelor fizice autorizate, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor juridice membri cooperatori.”

3. La articolul 16, partea introductivă a alineatului (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Poate fi membru cooperator al unei cooperative agricole orice persoană fizică, persoană fizică autorizată, definită potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau persoană juridică care:”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 95.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 aprilie 2013.

Nr. 369.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70 din 20 noiembrie 2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 23 noiembrie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 96.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor si a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei

publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicata,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 6772004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 aprilie 2013.

Nr. 370.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9 din 3 aprilie 2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 2, alineatul (1) şi partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică navelor maritime cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 300.

…………………………………………………………………………………

(3) Aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă nu poate aduce atingere regimurilor juridice instituite prin următoarele instrumente:”.

2. La articolul 3, literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) proprietarul navei - proprietarul înregistrat al unei nave maritime sau orice altă persoană, cum ar fi navlositorul navei nude, care răspunde de operarea navei;

b) asigurarea - asigurarea cu sau fără franşiză care cuprinde o asigurare de despăgubire sau altă formă efectivă de asigurare, o asigurare individuală ori o garanţie financiară care oferă condiţii similare de acoperire;

c) Convenţia din 1996 - textul consolidat al Convenţiei privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime, adoptată în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale la Londra la 19 noiembrie 1976, astfel cum a fost amendată prin Protocolul din 1996, la care România a aderat prin Legea nr. 284/2006.”

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. – Proprietarii navelor maritime care arborează pavilionul român sunt obligaţi să deţină o asigurare care să acopere răspunderea navelor respective.”

4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Proprietarii navelor maritime care arborează pavilionul unui alt stat sunt obligaţi să deţină o asigurare care să acopere răspunderea navelor respective, în momentul în care acestea intră într-un port românesc.

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se aplică, în conformitate cu normele dreptului internaţional, şi proprietarilor navelor maritime care operează în marea teritorială a României, fără a intra în vreun port românesc.”

5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Asigurarea prevăzută la art. 4 sau 5, după caz, acoperă creanţele maritime care fac obiectul limitării prevăzute în Convenţia din 1996. Suma asigurată pentru fiecare navă pentru fiecare incident este egală cu valoarea maximă relevantă aplicabilă pentru limitarea răspunderii, astfel cum prevede Convenţia din 1996.”

6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Existenţa asigurării prevăzute la art. 4 sau 5 se dovedeşte prin unul sau mai multe certificate eliberate de furnizorul acesteia, ale căror originale se păstrează la bordul navei maritime respective.”

7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Orice inspecţie a unei nave maritime, care face escală într-un port românesc sau care operează în marea teritorială a României fără a intra în vreun port românesc, efectuată în conformitate cu dispoziţiile Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului, cuprinde si verificarea existenţei la bordul navei maritime a certificatelor prevăzute la art. 7, precum şi a valabilităţii acestora.”

8. La articolul 10, alineatul (2), litera b) a alineatului (4) şi alineatul (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) înainte de a proceda la expulzarea navei maritime pentru motivele prevăzute la alin. (1), Autoritatea Navală Română acordă proprietarului navei respective un termen de 72 de ore lucrătoare pentru remedierea situaţiei, începând din momentul primirii de către comandantul navei a raportului de inspecţie. În cazul în care, în momentul expirării acestui termen sau la plecarea navei maritime, dacă aceasta are loc înainte de expirarea termenului, proprietarul navei nu prezintă certificatele de asigurare cerute, în original, Autoritatea Navală Română ia decizia de expulzare a navei.

…………………………………………………………………………………

b) Ministerului Transporturilor, pentru notificarea Comisiei Europene;

…………………………………………………………………………………

 (5) Decizia de expulzare a navei maritime este aplicabilă din momentul emiterii ei şi se execută, de regulă, imediat după luarea la cunoştinţă de către comandantul navei respective. În cazul în care deficienţele constatate la navă în timpul controlului acesteia de către statul portului - în cadrul inspecţiei PSC - prezintă un pericol clar pentru siguranţa navigaţiei, sănătate sau mediu, Autoritatea Navală Română poate amâna executarea deciziei de expulzare până când stabileşte că nava poate naviga fără riscuri majore pentru siguranţa şi sănătatea pasagerilor şi a echipajului, pentru siguranţa altor nave şi pentru mediul marin.”

9. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Navelor maritime, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, pentru care Autoritatea Navală Română a emis decizii de expulzare sau pentru care a primit notificări din partea autorităţilor competente ale altor state membre ale Spaţiului Economic European privind emiterea unor decizii de expulzare li se refuză accesul în orice port şi operarea în orice ioc din marea teritorială a României.”

10. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Sancţiunea contravenţională se aplică comandantului navei maritime, care este reprezentantul legal al proprietarului navei.”

11. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Cuantumul amenzilor contravenţionale, prevăzute la alin. (1), poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului.”

12. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Autoritatea Navală Română ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate navelor maritime care arborează pavilionul român, precum şi a deciziilor de expulzare a navelor maritime emise sau despre care a fost notificată de autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene.”

13. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Ministerul Transporturilor va comunica Comisiei Europene textul prezentei ordonanţe de urgenţă.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 97.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 aprilie 2013.

Nr. 371.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47 din 1 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 6 septembrie 2012, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. După articolul 4 se introduc două noi articole, articolele 41 şi 42, cu următorul cuprins:

 

«Măsuri pentru eliminare a arieratelor

Art. 41. - (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), precum şi de la aprobarea rectificărilor bugetare, ordonatorii de credite au obligaţia de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor cu care au încheiate contracte valoarea maximă în limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii şi livra bunuri, valoare calculată ca diferenţă dintre creditele bugetare şi sumele aferente plăţilor restante.

(2) Ordonatorii de credite au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii, executanţii şi furnizorii, graficele de execuţie/livrare atât fizice, cât şi valorice, anexe la contracte, aferente anului bugetar, în funcţie de valoarea maximă calculată conform alin. (1).

(3) Se interzice ordonatorilor de credite recepţionarea de servicii, lucrări şi produse peste valoarea maximă calculată şi notificată conform alin. (1).

Verificarea încadrării angajamentelor în bugetele aprobate

Art. 42. - Proiectele angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice, iniţiate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de sistemul de finanţare, se transmit unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului în vederea avizării din punctul de vedere al încadrării sumelor în creditele de angajament şi bugetare rămase disponibile. Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot încheia angajamente legale noi numai pentru proiectele avizate de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.»„

 

2. La articolul I, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„11. La articolul 63, alineatul (43) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(43) În cazul împrumuturilor pentru refinanţarea datoriei publice locale, totalul datoriilor anuale, reprezentând rate scadente de capital, dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor refinanţare, nu se ia în considerare la determinarea încadrării în limita prevăzută la alin. (4). Totalul datoriilor anuale, reprezentând rate scadente de capital, dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor contractate şi/sau garantate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană, nu se ia în considerare la determinarea încadrării în limita prevăzută la alin. (4).»„

Art. II. - În aplicarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, Ministerul Finanţelor Publice emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 98.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 aprilie 2013.

Nr. 372.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 24 din 30 august 2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. 1.12 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 2 septembrie 2011, cu următoarele modificări:

1. La articolul 20 alineatul (2), litera b) se abrogă.

2. La articolul 20 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) cel puţin un membru al consiliului de administraţie sau administratorul unic al societăţii reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să deţină calitatea de evaluator autorizat;”.

Art. II. - (1) Denumirea „Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România”, respectiv „Uniunea” din cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor se înlocuieşte cu denumirea „Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România”, respectiv „Asociaţia”.

(2) în cuprinsul celorlalte acte normative în vigoare, denumirea „Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România” se înlocuieşte cu denumirea „Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti,12 aprilie 2013.

Nr. 99.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 aprilie 2013.

Nr. 373.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Craiova” la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 7.000 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 7.001, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 10 aprilie 2013.

Nr. 154.

 

ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţa

Valoarea de Inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

7001

-

Teren

Suprafaţa = 49,38 ha

Tarlaua 53

Parcela 575

Nr. cadastral 13025

Carte funciară nr. 211127

Nr. CF vechi: nr. 22562 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 22562)

2009

19.844.290

Domeniul public al municipiului Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 524/2009, modificată prin Hotărârea nr. 44/2010

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru modificarea unor acte normative

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne are structura organizatorică stabilită potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1. În cadrul fiecăreia dintre structurile prevăzute în organigramă, prin ordin al ministrului, se pot înfiinţa, desfiinţa şi reorganiza birouri, servicii şi direcţii, după caz, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) în activitatea de conducere şi reprezentare, ministrul este ajutat de 4 secretari de stat, 4 subsecretari de stat şi secretarul general.

(3) Secretarul general este ajutat de 3 secretari generali adjuncţi. Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie în condiţiile legii.

(4) Coordonarea de către ministru, secretarii de stat şi secretarul general a structurilor din aparatul central şi a instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/în coordonarea/în cadrul ministerului se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(5) în baza şi în executarea ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministru, secretarii de stat şi secretarul general emit dispoziţii în domeniul de competenţă, obligatorii pentru toate instituţiile şi structurile ministerului, indiferent de subordonarea acestora, cu respectarea prevederilor legale şi cu avizul secretarului de stat/secretarului general care coordonează structurile vizate.”

2. Articolul 11 se abrogă.

3. Articolul 2 se abrogă.

4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) în subordinea, în coordonarea sau, după caz, în cadrul ministerului funcţionează unităţi, instituţii şi structuri, prevăzute în anexa nr. 2

(2) Ministrul stabileşte structura organizatorică a unităţilor, instituţiilor şi structurilor din subordinea/din cadrul ministerului şi aparatului centra!, precum şi a organelor şi unităţilor centrale de specialitate, unităţilor teritoriale şi altor componente constituite în condiţiile legii ca instituţii civile ori militare, cu excepţia situaţiei când aceasta este prevăzută în acte normative de nivel superior. În cadrul acestor structuri organizatorice, prin ordin al ministrului, se pot înfiinţa, desfiinţa, reorganiza, disloca şi redisloca structuri, unităţi, institute, ateliere de reparaţii sau de producţie similare, până la nivel de birou, serviciu, sector, direcţie, direcţie operativă, direcţie generală, batalion inclusiv, în limita posturilor şi a fondului de salarii, aprobate.”

5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Numărul posturilor, pe timp de pace şi mobilizare, este cel prevăzut în anexele nr. 3 şi 4*).”

6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

7. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

8. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Alineatul (3) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Administraţia Naţională face parte din structurile aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.”

Art. III. - Alineatul (1) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.110/2010 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Secretariatul tehnic permanent al grupului de lucru se asigură de Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice.”

Art. IV. - Articolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 39/2007 privind funcţionarea Ansamblului artistic „Ciocârlia” al Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ansamblului se asigură din venituri proprii şi sume acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Veniturile proprii prevăzute la alin. (1) provin din desfăşurarea de spectacole şi concerte folclorice, precum şi din participarea ansamblului la organizarea de festivaluri artistice ori acţiuni de protocol.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului Ministerului Afacerilor Interne pentru această activitate, finanţată în condiţiile alin. (1), se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul de stat, în limita sumelor primite de la acesta.”

Art. V. - Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 10 aprilie 2013.

Nr. 156.


*) Anexele nr. 3 şi 4 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii, şi se comunica instituţiilor interesate.

 

ANEXA Nr. 11)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)

 

Structura organizatorică

a Ministerului Afacerilor Interne

 


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)

 

Unităţi, Instituţii şi structuri aflate în subordinea/în coordonarea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

A. Unităţi, instituţii şi structuri aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

1. Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă

2. Direcţia audit public intern - structuri teritoriale

3. Direcţia Generală Anticorupţie

4. Agenţia Naţională Antidrog - la nivel de direcţie

5. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane - la nivel de direcţie

6. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

7. Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale

8. Instituţia Prefectului - 42

9. Direcţia Generală de Paşapoarte

10. Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor

11. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

12. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

13. Inspectoratul General pentru Imigrări

14. Arhivele Naţionale

15. Academia de Poliţie .Alexandru Ioan Cuza”

16. Institutul de Studii pentru Ordine Publică

17. Poliţia Română

18. Jandarmeria Română

19. Politia de Frontieră Română

20. Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne

21. Centrul Naţional SIS - la nivel de direcţie

22. Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne - la nivel de direcţie

23. Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne

24. Clubul Sportiv „Dinamo” Bucureşti

25. Structuri subordonate unor unităţi centrale

B. Unităţi, instituţii şi structuri aflate în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne

- Societatea Comercială COMICEX - S.A.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Robert Marius Cazanciuc a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1)lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Robert Marius Cazanciuc.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 aprilie 2013.

Nr. 190.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 82/2013

În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 2. - Se aprobă Lista perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 82/2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1} Ofertele redactate în limba română vor fi depuse, în original şi în copie, potrivit legii, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale din municipiul Bucureşti, str. I.D. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 35-a zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente şi informaţii;

I. Plic exterior

A. În cazul persoanelor juridice române:

a) declaraţie de participare, semnată şi ştampilată de ofertant, fără ştersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a menţine valabilitatea ofertei, menţionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziţia din anexă potrivit art. 2 şi coordonatele topogeodezice, aşa cum au fost publicate, precum şi asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor şi declaraţiilor din ofertă.

Menţionarea în cuprinsul declaraţiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;

b) declaraţie cuprinzând date şi informaţii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociaţii/acţionarii, precum şi numele, funcţia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată;

e) liste cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date şi informaţii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind deţinerea legală a datelor şi informaţiilor incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei,

respectiv factura emisă de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi ordinul de plată sau chitanţa corespunzătoare, precum şi acordul de confidenţialitate pentru utilizarea datelor şi informaţiilor geologice încheiat între ofertant şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;

g) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici exprimaţi în procente: lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut şi rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui altui indicator în afara celor menţionaţi nu se ia în considerare;

h) certificate constatatoare/adeverinţe, în original sau copie legalizată, emise de autorităţile/instituţiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi bugetele locale;

i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică şi memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor specializaţi şi atestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; ori

- documentaţie privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel puţin informaţii privind instalaţiile şi utilajele specifice activităţilor miniere de cercetare geologică, deţinute de ofertant, şi titlul deţinerii acestora, precum şi personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activităţilor miniere, şi un memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor cu dotare tehnică proprie, neatestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activităţile miniere, semnată şi ştampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum şi actul juridic prin care s-a convenit obligaţia fermă de executare a activităţilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanţilor fără capacitate tehnică proprie.

Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul dintre cele 3 cazuri prezentate anterior.

În situaţia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele documentelor prevăzute la lit. d), g) şi h) vor fi prezentate în oferta aflată pe poziţia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.

Documentele prevăzute la lit. d), g) şi h) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei.

B. În cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele şi informaţiile prevăzute la pct. A. lit. a), b), e), f) şi i), precum şi următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuţi la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;

b) raportul anual auditat.

Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate şi filă finală.

II. Plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât şi al persoanelor juridice străine, conţine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul tehnic de refacere a mediului.

Programul de explorare propus şi proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, şi valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 5. - (1) în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - (1) în vederea formulării ofertelor, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pune la dispoziţia persoanelor juridice interesate date şi informaţii geologice existente în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale.

(2) Accesul la datele şi informaţiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier.

Art. 7. - Ofertele vor fi deschise la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.

Art. 8. - {1) Organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi de explorare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.

(2) Modalitatea de evaluare a capacităţii financiare, a capacităţii tehnice, a programului de explorare şi a proiectului tehnic de refacere a mediului, precum şi datele-limită ale evaluării ofertelor şi cea a declarării câştigătorului pot fi obţinute gratuit de participanţii la concursul public de ofertă de la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

(3) Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 021 317.00.96, 021 317.00.18, 021 317.00.94 sau 021 317.00.95.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 4 aprilie 2013.

Nr. 41.

 

ANEXA

 

LISTA

perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 82/2013

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Coordonate

Suprafaţa kmp

Judeţul

Substanţa

X

Y

1.

Cheile Bicazului

590742

562295

3,370

Neamţ

apă minerală naturală

 

 

591270

561953

 

 

 

 

 

593360

564858

 

 

 

 

 

592322

565555

 

 

 

 

 

592150

565211

 

 

 

 

 

592190

565142

 

 

 

 

 

592092

565089

 

 

 

2.

Păltiniş Sud

628500

533000

7,163

Suceava

apă minerală naturală

 

 

628300

534500

 

Harghita

 

 

 

626250

534500

 

 

 

 

 

625500

533000

 

 

 

 

 

625500

532000

 

 

 

 

 

627000

531250

 

 

 

3.

Zăganu

442668

570230

5,196

Prahova

apă minerală

 

 

443409

570005

 

 

 

 

 

443500

571000

 

 

 

 

 

442700

571960

 

 

 

 

 

444300

572450

 

 

 

 

 

444700

572820

 

 

 

 

 

445250

572250

 

 

 

 

 

445791

573113

 

 

 

 

 

445143

574051

 

 

 

 

 

442539

573225

 

 

 

4.

Cornetu

314750

576400

1,364

Giurgiu

nisip şi pietriş

 

 

314750

577250

 

 

 

 

 

314300

577200

 

 

 

 

 

314000

577350

 

 

 

 

 

313650

577250

 

 

 

 

 

313450

576950

 

 

 

 

 

313450

576500

 

 

 

 

 

313500

576100

 

 

 

 

 

313650

575912

 

 

 

 

 

314084

576215

 

 

 

 

 

314250

576250

 

 

 

5.

Rontau sud-est

615683

271845

0,050

Bihor

ape geotermale

 

 

615458

272040

 

 

 

 

 

615345

271910

 

 

 

 

 

615398

271757