MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 192         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 5 aprilie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

348. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 127 din 7 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (13) şi alin. (14) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.118. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică A, a imobilului din str. J.L. Calderon nr. 48, sectorul 2, Bucureşti

 

2.119. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică A, a imobilului din str. J.L. Calderon nr. 50, sectorul 2, Bucureşti

 

2.120. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului din str. Popa Rusu nr. 24, sectorul 2, Bucureşti

 

2.121. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a imobilului Conacul Ion C. Păunescu din str. Sf. Ilie nr. 40, oraşul Turceni, judeţul Gorj

 

3.371. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, cu ocazia încheierii misiunii diplomatice în România, în semn de apreciere deosebită pentru activitatea desfăşurată pe perioada mandatului, pentru aportul substanţial la iniţierea şi realizarea cu succes a unor acţiuni politice şi economice, precum şi a unor proiecte culturale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelenţei Sale domnului Muhammad El-Dib, ambasador al Republicii Libaneze în România.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 3 aprilie 2013.

Nr. 348.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 127

din 7 martie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (13) şi alin. (14) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (13) şi alin. (1^) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, excepţie ridicată din oficiu de către instanţa de judecată în Dosarul nr. 1.964/275/2008 al Tribunalului Vrancea - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.460D/2012.

La apelul nominal răspunde partea Sergiu Iosipescu, personal, lipsind celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Partea prezentă solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că textul de lege criticat încalcă dreptul de proprietate al fostului proprietar asupra terenului preluat de stat, de pe care investiţiile au fost vândute cu respectarea legii. În acest sens, se susţine că, în temeiul textului de lege criticat, singura posibilitate pe care acesta o are este de a obţine doar despăgubiri pentru acest teren, fie de la stat, fie de la concesionar, fără a putea dispune de dreptul său de proprietate asupra terenului, prin negociere cu proprietarul investiţiei, ceea ce echivalează cu imposibilitatea fostului proprietar de a obţine o veritabilă reconstituire a dreptului său de proprietate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat prevede în mod expres că, în cazul opţiunii pentru despăgubiri plătite de investitori, preţul terenului nu poate fi mai mic decât valoarea sa de piaţă, iar aceste prevederi legale se aplică fără discriminări tuturor persoanelor aflate în ipoteza reglementării. Pe de altă parte, arată că instanţa de judecată tinde să solicite Curţii Constituţionale completarea prevederii legale criticate, aspect ce excedează competenţei instanţei de contencios constituţional.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 770 din 18 septembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 1.964/275/2008, Tribunalul Vrancea - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (13) şi alin. (14) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, excepţie ridicată de instanţa de judecată din oficiu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de evacuare dintr-un spaţiu cu destinaţia de locuinţă.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate instanţa de judecată susţine că fostul proprietar căruia i s-a recunoscut dreptul de proprietate asupra vechiului amplasament al terenului cu investiţii vândute de către stat obţine doar despăgubiri pentru acest teren, fără a avea posibilitatea de a negocia cu proprietarul investiţiei, ceea ce semnifică imposibilitatea ajungerii la un acord cu acesta din urmă şi a obţinerii unei veritabile reconstituiri a dreptului de proprietate. Astfel, se susţine ca proprietarul investiţiei nu va fi interesat să plătească fostului proprietar al terenului preţul cerut de acesta din urmă, terenul având o valoare mult superioară atât investiţiei realizate, (respectiv plantaţia de vie cu caracter vremelnic), cât şi redevenţei anuale pe care o datorează statului în temeiul dreptului de concesiune asupra aceluiaşi teren.

Mai mult, în opinia instanţei de judecată, rezultă, din modalitatea în care este reglementat acest acord, că, în cazul excepţional în care proprietarul investiţiei s-ar arăta de acord să cumpere terenul de la fostul proprietar căruia i s-a reconstituit dreptul de proprietate, preţul oferit ar fi mult inferior valorii reale a acestuia, ceea ce echivalează cu un tratament juridic inegal al celor doi proprietari, respectiv proprietarul vechiului amplasament al terenului şi cumpărătorul investiţiei de la stat. Se arată că această inegalitate decurge din faptul că actuala reglementare nu dă şi fostului proprietar dreptul de a negocia pentru a cumpăra investiţia, care de cele mai multe ori are o valoare net inferioară terenului.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că prevederile legale criticate dau expresie dispoziţiilor art. 44 alin. (1) teza a două din Constituţie, potrivit cărora conţinutul şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege, legiuitorul având competenţa exclusivă de a reglementa modalităţile şi condiţiile de realizare a măsurilor reparatorii, dar şi eventualele limite ale acestora, fără ca prin aceasta să se aducă atingere principiului constituţional al ocrotirii în mod egal a proprietăţii private, indiferent de titular. Se mai arată că subiectele de drept vizate prin ipoteza prevederilor legale criticate nu sunt lipsite de posibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate, iar dreptul de proprietate asupra terenului poate fi reconstituit pe un alt amplasament, sau înlocuit cu o despăgubire egală cu valoarea de piaţă a acestuia. Invocă cele statuate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 226 din 4 martie 2008.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constituţionale. În acest sens, arată că acestea nu contravin dispoziţiilor constituţionale referitoare la egalitatea în faţa legii sau la dreptul de proprietate privată. Astfel, se arată că cei doi proprietari, respectiv fostul proprietar al terenului, pe de o parte, şi proprietarul investiţiei, pe de altă parte, nu se găsesc în situaţii egale, întrucât prin adoptarea Legii nr. 1/2000 s-a urmărit ocrotirea acelor persoane care au intrat sub incidenţa prevederilor Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora fie nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul, fie atribuirea Ie-a fost anulată.

Se mai arată că Legea nr. 1/2000 este, în esenţă, o lege pentru punerea în aplicare efectivă a dispoziţiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, fiind aplicabilă exclusiv doar în cazurile de reconstituire a dreptului de proprietate, astfel încât, cu toate că fostul proprietar al terenului, pe de o parte, şi proprietarul investiţiei, pe de altă parte, nu se găsesc în situaţii egale, din economia dispoziţiilor Legii nr. 1/2000 rezultă că este asigurată exercitarea oricărui drept prevăzut de lege, fără nicio discriminare. De asemenea, scopul Legii nr. 1/2000 fiind acela de a reconstitui dreptul de proprietate privată asupra terenurilor în favoarea foştilor proprietari, legiuitorul Ie-a dat acestora posibilitatea de a opta fie pentru un alt amplasament, fie pentru despăgubiri plătite de investitor sau de către stat, iar faptul că nu a reglementat expressis verbis şi posibilitatea de a negocia cu proprietarul investiţiei nu reprezintă o problemă de neconstituţionalitate a prevederilor legale criticate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă prevederile art. 4 alin. (13) şi alin. (14) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, modificată şi completată prin art.! pct. 5 cuprins în titlul VI - Modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.

Textele de lege criticate au următorul cuprins: „(13) Pentru terenurile preluate de stat de pe care investiţiile au fost vândute cu respectarea legii, foştii proprietari pot opta pentru alt amplasament acceptat de aceştia, sau pentru despăgubiri plătite fie de către investitor, fie de către stat.

(1*) în cazul opţiunii pentru despăgubiri plătite de investitori, foştii proprietari vor conveni cu investitorii, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a acestei legi sau de la data validării cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, preţul terenului, care nu poate fi mai mic decât valoarea sa de piaţă, şi termenul de plată, care nu poate fi mai mare de 3 ani.

În opinia instanţei de judecată care a invocat din oficiu excepţia de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi şi art. 44 alin. (2) privind garantarea şi ocrotirea proprietăţii private.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:

Tribunalul Vrancea - Secţia I civilă arată, în esenţă, că textele de lege criticate instituie un tratament juridic discriminatoriu între fostul proprietar al terenului căruia i s-a reconstituit dreptul de proprietate, pe de o parte, şi cumpărătorul investiţiei realizate de stat pe acest teren, pe de altă parte, tratament juridic inegal ce rezultă din lipsa de reglementare a posibilităţii proprietarului terenului de a cumpăra investiţia, în speţă plantaţia de vie, realizată pe terenul asupra căruia i s-a reconstituit dreptul de proprietate.

Astfel, în ceea ce priveşte motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea constată că instanţa de judecată deduce neconstituţionalitatea prevederilor art. 4 alin. (13) şi alin. (14) din Legea nr. 1/2000 exclusiv din lipsa de reglementare a posibilităţii fostului proprietar al terenului de a cumpăra investiţia realizată de stat.

Or, analiza unor atari critici de neconstituţionalitate nu întră în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea „se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată” şi, prin urmare, nu are competenţa de a cenzura o eventuală omisiune legislativă. În acest sens, Curtea Constituţională a statuat în mod constant în jurisprudenţa sa (spre exemplu, Decizia nr. 159 din 10 noiembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 4 februarie 1999) că nu îşi poate asuma rolul de a crea, de a abroga sau de a modifica o normă juridică spre a îndeplini rolul de legislator pozitiv şi nici nu se poate substitui legiuitorului pentru adăugarea unor noi prevederi celor instituite.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (13) şi alin. (14) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, excepţie ridicată din oficiu de Tribunalul Vrancea - Secţia I civilă în Dosarul nr. 1.964/275/2008.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 martie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică A, a imobilului din str. J. L. Calderon nr. 48, sectorul 2, Bucureşti

 

Având în vedere Referatul nr. 507/CM din 6 februarie 2013 de aprobare a proiectului ordinului privind clasarea, în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) şi (3) din Norme metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d), alin. (3) şi (4), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Imobilul din str. J. L. Calderon nr. 48, sectorul 2, Bucureşti, se clasează ca monument istoric, grupa valorică A, cod în Lista monumentelor istorice B-II-m- A-21059.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii prezentului ordin de la Ministerul Culturii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 28 februarie 2013.

Nr. 2.118.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a imobilului monument istoric din str. J.L. Calderon nr. 48, sectorul 2, Bucureşti

Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

-

X

Y

1.

588148,431

327378,410

2.

588124,402

327379,955

3.

588129,796

327412,220

4.

588125,060

327412,779

5.

588115,352

327413,823

6.

588115,352

327413,002

7.

588099,794

327414,468

8.

588096,506

327412,353

9.

588090,904

327412.000

10.

588090,904

327412,597

11.

588079,090

327412,043

12.

588005,830

327411,259

13.

588002,284

327402,379

14.

587997,807

327380,343

15,

587997,280

327370,394

16.

587997,668

327365,290

17.

587980,391

327362,169

18.

587986,432

327336,360

19.

587998,314

327283,605

20.

588023,728

327290,414

21.

588024,634

327290,931

22.

588028,341

327270,693

23.

588044,178

327264,787

24.

588048,104

327253,916

25.

588055,942

327256,836

26.

588056,863

327254,540

27.

588061,135

327256,915

28.

588067,948

327259,333

29.

588081,241

327257,225

30.

588108,999

327266,091

31.

588110,-788

327256,803

32.

588115,646

327257,560

33.

588115,217

327287,117

34.

588144,839

327286,886

35.

588158,647

327300,969

36.

588155,817

327218,467

37.

588174,138

327330,329

38.

588180,439

327332,963

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică A, a imobilului din str. J.L. Calderon nr. 50, sectorul 2, Bucureşti

 

Având în vedere Referatul nr. 508/CM din 6 februarie 2013 de aprobare a proiectului ordinului privind clasarea, în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d), alin. (3) şi (4), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Imobilul din str. J.L. Calderon nr. 50, sector 2, Bucureşti, se clasează ca monument istoric, grupa valorică A, cod în Lista monumentelor istorice B-II-m- A-21060,

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii prezentului ordin de la Ministerul Culturii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 28 februarie 2013.

Nr. 2.119.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a imobilului monument istoric din str. J.L. Calderon nr. 50, sectorul 2, Bucureşti

Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

-

X

Y

1.

588148,431

327378,410

2.

588124,402

327379,955

3

588129,796

327412.220

4

588125,060

327412,779

5.

588115,352

327413,823

6

588115,352

327413.002

7.

588099,794

327414,468

8.

588096,506

327412,353

9.

588090,904

327412,000

10.

588090,904

327412,597

11.

588079,090

327412,043

12.

588005,830

327411,259

13.

588002,284

327402,379

14.

587997,807

327380,343

15.

587997,280

327370,394

16.

587997,668

327365,290

17.

587980,391

327362,169

18.

587986,432

327336,360

19.

587998,314

327283,605

20.

588023,728

327290.414

21.

588024,634

327290,931

22.

588028,341

327270,693

23.

588044,178

327264,787

24.

588048,104

327253,916

25.

588055,942

327256,836

26.

588056.863

327254,540

27.

588061,135

327256,915

28.

588067,948

327259,333

29.

588081,241

327257,225

30.

588108,999

327266,091

31.

588110,188

327256,303

32.

588115,646

327257,560

33.

588115,217

327287,117

34.

588144,839

327286,886

35.

588158,647

327300,969

36.

588155,817

327218,467

37.

588174,138

327330,329

38.

588180,439

327332,963

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului din str. Popa Rusu nr. 24, sectorul 2, Bucureşti

 

Având în vedere Referatul nr. 505/CM din 6 februarie 2013 de aprobare a proiectului ordinului privind clasarea, în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d), alin. (3) şi (4), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Imobilul din str. Popa Rusu nr. 24, sectorul 2, Bucureşti, se clasează ca monument istoric, grupa valorică B, cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-21061.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii prezentului ordin de la Ministerul Culturii.

Art. 4, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 28 februarie 2013.

Nr. 2.120.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a imobilului monument istoric din str. Popa Rusu nr. 24, sectorul 2, Bucureşti

Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

-

X

Y

1.

588677,658

327314,040

2.

588666,734

327326.319

3.

588657,906

327349,237

4

588657,906

327360,277

5.

588668,371

327363,178

6.

588666,625

327366,980

7.

588651,090

327362,366

8

588649,309

327370,396

9

588607,500

327395,628

10.

588555,808

327391,210

11.

588546,943

327380,918

12.

588545,591

327369,481

13.

588522,639

327345,453

14.

588515,313

327339,583

15.

588514,305

327339,075

16.

588517,225

327336,281

17.

588513,643

327332,488

18.

588515,412

327330,474

19.

588512,813

327320,371

20.

588514,481

327320,097

21.

588514,181

327316,381

22.

588506,273

327303,991

23.

588511,440

327280,609

24.

588519,017

327271,403

25.

588519,017

327253,902

26.

588549,765

327256,999

27.

588566,219

327238,441

28.

588582,235

327242,922

29.

588584,926

327243,576

30.

588590,269

327243,857

31.

588593,829

327251 871

32.

588594,706

327253,819

33.

588599,676

327253,088

35.

588602,940

327251,433

36.

588602,940

327250,606

37.

588612,694

327248,062

38.

588624119

327247,585

39.

588624,119

327248,122

40.

588632,164

327247,722

41

588656,934

327252,664

42.

588659,724

327267,356

43.

588669,285

327272,761

44.

588689,313

327288,583

45.

588685,574

327293,507

46

588684,350

327298,591

47.

588676,663

327313,305

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a imobilului Conacul Ion C. Păunescu din str. Sf. Mie nr. 40, oraşul Turceni, judeţul Gorj

 

Având în vedere Referatul nr. 504/CM din 6 februarie 2013 de aprobare a proiectului ordinului privind clasarea, în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a)r alin. (3) şi (4), ale art. 33 alin. (1) Iii d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Imobilul Conacul Ion C. Păunescu din str. Sf. Ilie nr. 40, oraşul Turceni, judeţul Gorj, se clasează ca monument istoric, categoria ansamblu, grupa valorică B, cod în Lista monumentelor istorice GJ-II-a-B-21062, cu următoarele componente:

- casa, cod GJ-II-m-B-21062.01;

- anexa (pivniţă şi garaj), cod GJ-II-m-B-21062.02.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii comunică prezentul ordin Direcţiei Judeţene pentru Cultură Gorj pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii prezentului ordin de la Ministerul Culturii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 28 februarie 2013.

Nr. 2.121.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a imobilului monument istoric Conacul Ion C. Păunescu din str. Sf. Ilie nr. 40, oraşul Turceni, judeţul Gorj

Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

-

E

N

1.

371555,228

354265,439

2.

371431,441

354449,292

3.

371380,824

354412,924

4.

371376,282

354417,012

5.

371256,133

354319,815

6.

371367,762

354187,518

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea planuri lor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar

 

În conformitate cu prevederile art. 64-68 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul

administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei,

Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar în limbile minorităţilor naţionale, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Elevii aparţinând minorităţilor naţionale care învaţă în unităţi de învăţământ cu predare în limba română au dreptul să studieze în învăţământul primar limba maternă. Numărul de ore alocate este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar cu program integrat şi suplimentar de artă - muzică, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar cu program integrat si suplimentar de artă - coregrafie, prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 6. - Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar cu program integrat sportiv, prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 7. - Planurile-cadru de învăţământ aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul şcolar 2013-2014 la clasa pregătitoare şi la clasa I, începând cu anul şcolar 2014- 2015 la clasa a II-a, iar din anul 2015-2016 la clasele a III-a şi a IV-a.

Art. 8. - (1) în anul şcolar 2013-2014, la clasa a II-a se aplică Planul-cadru de învăţământ aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.686/2003*), iar la clasele a III-a şi a IV-a se aplică Planul-cadru de învăţământ aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.198/2004*).

(2) în anul şcolar 2014-2015, la clasele a III-a şi a IV-a se aplică Planul-cadru de învăţământ aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.198/2004.

Art. 9. - Se aprobă Metodologia privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, prevăzută în anexa nr. 7.

Art. 10. - În conformitate cu art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. Elevilor aparţinând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituţional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii. La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără disciplina religie. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.

Art. 11. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 12. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 12 martie 2013.

Nr. 3.371.


*) Ordinele ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.666/2003 şi nr. 5.198/2004 nu au fost publicate îh Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

 

PLANUL-CADRU

de învăţământ pentru învăţământul primar

 

Arii

Discipline

Clasa

P

I

II

III

IV

Limbă şi comunicare

Limba şi literatura română1

5

7

6

5

5

Limbă modernă

1

1

1

2

2

Matematică şi ştiinţe ale naturii

Matematică2

3

3

4

4

4

Ştiinţe ale naturii

1

1

1

1

1

Om şi societate

Istorie

-

-

-

-

1

Geografie

-

-

-

-

1

Educaţie civică

-

-

-

1

1

Religie

1

1

1

1

1

Educaţie fizica, sport şi sănătate

Educaţie fizică

2

2

2

2

2

Joc şi mişcare

-

-

-

1

1

Muzică si mişcare

2

2

2

1

1

Arte

Arte vizuale şi abilităţi practice

2

2

2

2

1

Tehnologii

Consiliere şi orientare

Dezvoltare personală

2

1

1

-

-

Număr total de ore trunchi comun

19

20

20

20

21

Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale)

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Număr minim de ore pe săptămână

19

20

20

20

21

Număr maxim de ore pe săptămână

20

21

21

21

22


1 La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română.

2 La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică şi explorarea mediului.

 

ANEXA Nr. 2

 

PLANUL-CADRU

de învăţământ pentru învăţământul primar în limbile minorităţilor naţionale

 

Arii

Discipline

Clasa

P

I

II

III

IV

Limbă şi comunicare

Limba şi literatura română1

3

4

4

4

4

Limba şi literatura maternă1

5

7

6

5

5

Limbă modernă

1

1

1

2

2

Matematică şi ştiinţe ale naturii

Matematică2

Ştiinţe ale naturii

3

1

3

1

4

4

4

1

1

1

Om şi societate

Istorie

-

-

-

-

1

Geografie

-

-

-

-

1

Educaţie civică

-

-

-

1

1

Religie

1

1

1

1

1

 

1 La casa pregătitoare, casa I şi clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română, respectiv Comunicare în limba maternă.

2 La casa pregătitoare, casa I şi clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică şi explorarea mediului.

 

Arii

Discipline

Clasa

P

I

II

III

IV

Educaţie fizică, sport şi sănătate

Educaţie fizică

2

2

2

2

2

Joc şi mişcare

-

-

-

1

1

Muzică şi mişcare

2

2

2

1

1

Arte

Arte vizuale şi abilităţi practice

2

2

2

2

1

Tehnologii

Consiliere şi orientare

Dezvoltare personală

2

1

1

-

-

Număr total de ore trunchi comun

22

24

24

24

25

Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale)

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Număr minim de ore pe săptămână

22

24

24

24

25

Număr maxim de ore pe săptămână

23

25

25

25

26

 

ANEXA Nr. 3

 

PLANUL-CADRU

de învăţământ pentru învăţământul primar pentru şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţilor naţionala care studiază în limba română

 

Arii

Discipline

 

 

Clasa

 

 

 

 

P

I

II

III

IV

 

Limba şi literatura română1

5

7

6

5

5

Limbă şi comunicare

Limba şi literatura maternă1

3

4

4

4

4

 

Limbă modernă

1

1

1

2

2

Matematică şi ştiinţe ale naturii

Matematică2

3

1

3

1

4

4

4

Ştiinţe ale naturii

1

1

1

Om şi societate

Istorie

-

-

-

-

1

Geografie

-

-

-

-

1

Educaţie civică

-

-

-

1

1

Religie

1

1

1

1

1

Educaţie fizică, sport şi sănătate

Educaţie fizică

2

2

2

2

2

Joc şi mişcare

-

-

-

1

1

Muzică şi mişcare

2

2

2

1

1

Arte

Arte vizuale şi abilităţi practice

2

2

2

2

1

Tehnologii

Consiliere şi orientare

Dezvoltare personală

2

1

1

-

-

Număr total de ore trunchi comun

22

24

24

24

25

Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale)

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Număr minim de ore pe săptămână

22

24

24

24

25

Număr maxim de ore pe săptămână

23

25

25

25

26


1 La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română, respectiv Comunicare în limba maternă.

2 La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică şi explorarea mediului.

 

ANEXA Nr. 4

 

PLANUL-CADRU

de învăţământ pentru învăţământul primar cu program integrat şi suplimentar de artă – muzică

 

Arii

Discipline

Clasa

P

I

II

III

IV

Limbă şi comunicare

 

Limba şi literatura română1

5

7

6

5

5

Limbă modernă

1

1

1

2

2

Matematică şi ştiinţe ale naturii

 

Matematică2

3

1

3

1

4

4

4

Ştiinţe ale naturii

1

1

1

Om şi societate

Istorie

-

-

-

-

1

Geografie

-

-

-

 

1

Educaţie civică

-

-

-

1

1

Religie

1

1

1

1

1

Educaţie fizică, sport şi sănătate

Educaţie fizică

2

2

2

2

2

Joc şi mişcare

-

-

-

1

1

Muzică şi mişcare

2

2

2

1

1

Arte

Educaţie muzicală specializată*

-

4

4

4

4

Arte vizuale şi abilităţi practice

2

2

2

2

1

Tehnologii

Consiliere şi orientare

Dezvoltare personală

2

1

1

-

-

Număr total de ore trunchi comun

19

24

24

24

25

Curriculum la decizia şcolii/CDS (discipline opţionale)3

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Număr minim de ore pe săptămână

19

24

24

24

25

Număr maxim de ore pe săptămână

20

25

25

25

26

 


1 La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română.

2 La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică şi explorarea mediului.

3 Alocările orare pentru CDS vor fi utilizate în alte arii curriculare decât cea care vizează specializarea.

* Alocări orare în aria curriculară Arte, pentru învăţământul primar cu program integrat/suplimentar de artă-muzică.

 

Obiectul de studiu

I

II

III

IV

Instrument

2

2

2

2

Teorie - solfegiu - dicteu

2

2

2

2

Total ore:

4

4

4

4

 

Precizări privind aplicarea planului-cadru de învăţământ în şcolile cu program integrat şi suplimentar de artă – muzică

 

1. Începând cu cel de-al doilea an de studiu al instrumentului, toţi elevii înscrişi în şcolile şi liceele de muzică se vor pregăti pentru examene, verificări, audiţii şi concursuri şi cu profesorul corepetitor-acompaniator. Excepţie de la această prevedere fac elevii care studiază ca instrument principal pianul.

2. Profesorul corepetitor-acompaniator este normat cu 1/3 ore/săptămână pentru fiecare elev.

3. Precizările privind aplicarea Planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar cu program integrat şi suplimentar de artă - muzică sunt valabile şi în şcolile în care predarea se face în limbile minorităţilor naţionale.

4. Alte precizări referitoare la organizarea, admiterea şi pregătirea de specialitate sunt prevăzute în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.569/2011.

 

ANEXA Nr. 5

 

PLANUL-CADRU

de învăţământ pentru învăţământul primar cu program Integrat şi suplimentar de artă – coregrafie

 

Arii

Discipline

Clasa

P

I

II

III

IV

Limbă şi comunicare

 

Limba şi literatura română1

5

7

6

5

5

Limbă modernă

1

1

1

2

2

Matematică şi ştiinţe ale naturii

 

Matematică2

3

1

3

1

4

4

4

Ştiinţe ale naturii

1

1

1

Om şi societate

Istorie

-

-

-

-

1

Geografie

-

-

-

 

1

Educaţie civică

-

-

-

1

1

Religie

1

1

1

1

1

Educaţie fizică, sport şi sănătate

Educaţie fizică

2

2

2

2

2

Joc şi mişcare

-

-

-

1

1

Muzică şi mişcare

2

2

2

1

1

Arte

Educaţie artistică specializată*

-

-

-

-

8

Arte vizuale şi abilităţi practice

2

2

2

2

1

Tehnologii

Consiliere şi orientare

Dezvoltare personală

2

1

1

-

-

Număr total de ore trunchi comun

19

20

20

20

29

Curriculum la decizia şcolii/CDS (discipline opţionale)3

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Număr minim de ore pe săptămână

19

20

20

20

29

Număr maxim de ore pe săptămână

20

21

21

21

30

 


1 La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română.

2 La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică şi explorarea mediului.

3 Alocările orare pentru CDS vor fi utilizate în alte arii curriculare decât cea care vizează specializarea, „Alocări orare în aria curriculară Arte, pentru învăţământul primar cu program integrat şi suplimentar de coregrafie.

 

Obiectul de studiu

Clasa a IV-a

Dans clasic

7

Ritmică

1

Total ore:

8

 

Precizări privind aplicarea planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar cu program Integrat şi suplimentar de coregrafie

 

1. Disciplina Dans clasic se desfăşoară pe grupe, cu acompaniament de pian asigurat de profesorul acompaniator-corepetitor. Normarea profesorului acompaniator-corepetitor se realizează pentru grupe de 7-12 elevi/oră.

2. Alte precizări referitoare la organizarea, admiterea şi pregătirea de specialitate sunt prevăzute în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.569/2011.

 

ANEXA Nr. 6

 

PLANUL-CADRU

de învăţământ pentru învăţământul primar cu program sportiv integrat”

 

Arii

Discipline

Clasa

P

I

II

III

IV

Limbă şi comunicare

 

Limba şi literatura română1

5

7

6

5

5

Limbă modernă

1

1

1

2

2

Matematică şi ştiinţe ale naturii

 

Matematică2

3

1

3

1

4

4

4

Ştiinţe ale naturii

1

1

1

Om şi societate

Istorie

-

-

-

-

1

Geografie

-

-

-

 

1

Educaţie civică

-

-

-

1

1

Religie

1

1

1

1

1

Educaţie fizică, sport şi sănătate

Educaţie fizică

2

2

2

2

2

Joc şi mişcare

-

-

-

1

1

Pregătire sportivă practică

-

4

4

4

4

Muzică şi mişcare

2

2

2

1

1

Arte

Arte vizuale şi abilităţi practice

2

2

2

2

1

Tehnologii

Consiliere şi orientare

Dezvoltare personală

2

1

1

-

-

Număr total de ore trunchi comun

19

24

24

24

25

Curriculum la decizia şcolii/CDS (discipline opţionale)3

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Număr minim de ore pe săptămână

19

24

24

24

25

Număr maxim de ore pe săptămână

20

25

25

25

26

 


* Înscrierea elevilor în clasa pregătitoare se realizează în baza unei selecţii, urmând ca pregătirea sportivă practică să înceapă în clasa I.

1 La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română.

2 La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a se studiază integrat disciplina Matematică şi explorarea mediului.

3 Alocările orare pentru CDS vor fi utilizate în alte arii curriculare decât cea care vizează specializarea.

 

Precizări privind aplicarea planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar cu program sportiv integrat

 

1. În învăţământul primar, pregătirea sportivă a elevilor se poate organiza, în funcţie de specificul disciplinelor sportive, în următoarele variante şi combinaţii:

a) clasa întreagă: o singură disciplină sportivă, fete şi/sau băieţi, nivel de pregătire omogen.

b) două sau mai multe grupe la aceeaşi clasă, fete şi/sau băieţi.

c) grupe valorice, fete şi/sau băieţi: la aceeaşi disciplină sportivă, grupele/grupele valorice pot fi constituite din elevi care aparţin claselor I şi/sau claselor a II-a, în variante şi combinaţii care se pretează disciplinelor sportive, nivelului de pregătire, categoriilor de vârstă şi sex, resurselor materiale, specialiştilor, exigenţelor de încadrare etc.

2. În situaţia organizării pregătirii sportive pe grupe, se normează câte un cadru didactic de specialitate la fiecare grupă. În acest caz, numărul de ore prevăzut în Planul-cadru de învăţământ la aria curriculară Educaţie fizică, sport şi sănătate, cu excepţia celor efectuate de învăţător, se acordă pentru fiecare grupă.

3. Lecţia de antrenament sportiv pentru învăţământul primar are o durată cuprinsă între 70 şi 90 de minute.

4. În învăţământul primar, pregătirea teoretică sportivă se efectuează simultan cu pregătirea sportivă practică.

5. Aceste reglementări se aplică şi la învăţământul primar cu program integrat sportiv din unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale.

 

ANEXA Nr. 7

 

METODOLOGIE

privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar

 

I. Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar.

Art. 2. - În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni:

a) plan-cadru de învăţământ - document de politică educaţională care reflectă parcursul de învăţare pe care şcoala 1 oferă copiilor pe durata unui nivel de învăţământ, precizând disciplinele obligatorii (trunchiul comun) studiate de elevi pe parcursul fiecărui an şcolar şi numărul de ore alocat acestora pe săptămână, precum şi numărul de ore care pot fi alocate disciplinelor opţionale (curriculum la decizia şcolii/CDS);

b) arie curriculară - grupaj de discipline şcolare care transpun didactic domenii înrudite din cunoaşterea umană. La nivelul proiectării programelor şcolare, gruparea pe arii curriculare favorizează coerenţa orizontală între discipline şi economia de timp şcolar prin transferurile conceptuale şi metodologice care se realizează între discipline înrudite;

c) trunchi comun - ofertă educaţională de parcurs în mod obligatoriu de către toţi elevii care urmează acelaşi tip de program de formare;

d) CDS (curriculum la decizia şcolii) - ofertă educaţională propusă de şcoală, adecvată pe cât posibil specificului local, intereselor şi nevoilor elevilor;

e) plajă orară - număr variabil de ore pe săptămână alocat unei/unor discipline opţionale din planul-cadru de învăţământ, şcoala fiind cea care îl decide;

f) schemă orară - modalitate concretă prin care clasele şi şcolile îşi alcătuiesc programul, incluzând orele cuprinse în trunchiul comun şi orele stabilite pentru CDS; schemele orare ale claselor formează împreună schema orară a şcolii.

II. Elaborarea pianului-cadru de învăţământ pentru ciclul primar

Art. 3. - Construcţia planului-cadru de învăţământ are în vedere realizarea dezideratelor profilului de formare al copilului care finalizează ciclul primar, profil determinat de domeniile de competenţe-cheie specificate în art. 68 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În mod concret, până la finalul clasei a IV-a, se urmăreşte atingerea unui nivel de performanţă elementar în formarea următoarelor competenţe:

1. Utilizarea modalităţilor de comunicare, în limba română, în limba maternă şi în cel puţin o limbă străină, într-o varietate de situaţii:

1.1. Utilizarea corectă a limbii române şi a limbajului însuşit la disciplinele studiate.

1.2. Operarea cu mesaje verbale şi nonverbale, accesibile vârstei, pentru a elabora şi transmite mesaje care exprimă idei, experienţe, sentimente.

1.3. Adaptarea propriei comunicări la contexte de viaţă din mediul cunoscut.

2. Utilizarea conceptelor, a metodelor specifice diferitelor domenii ale cunoaşterii şi a Instrumentelor tehnologice, în vederea rezolvării de probleme în contexte şcolare, extraşcolare şi profesionale:

2.1. Utilizarea capacităţilor formate în scopul rezolvării de probleme simple, în contexte date.

2.2. Folosirea unor raţionamente simple în vederea luării de decizii în contexte familiare.

2.3. Folosirea metodelor de investigare însuşite, pentru explorarea unor procese naturale şi sociale simple.

3. Integrarea, participarea activă şi responsabilă la viaţa socială:

3.1. Cunoaşterea drepturilor şi responsabilităţilor copilului.

3.2. Relaţionarea corectă cu persoanele cu care intră în contact şi asumarea unor roluri în contexte familiare.

3.3. Cooperarea în grupurile de apartenenţă şi acceptarea competiţiei.

3.4. Respectarea diversităţii întâlnite în contexte familiare; identificarea unor elemente relevante pentru identitatea proprie.

3.5. Prevenirea conflictelor prin manifestarea unui comportament bazat pe respect, toleranţă, grijă faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

3.6. Folosirea noilor tehnologii de informare şi comunicare în contexte şcolare şi extraşcolare adaptate vârstei.

4. Utilizarea eficace a instrumentelor necesare educaţiei pe tot parcursul vieţii:

4.1. Identificarea unor obiective de învăţare corespunzătoare atât propriilor interese şi aptitudini, cât şi influenţelor educative exercitate de şcoală şi familie.

4.2. Folosirea unor tehnici de muncă intelectuală care valorizează autonomia, disciplina şi perseverenţa, în scopul rezolvării de probleme în contexte familiare.

4.3. Exersarea responsabilităţii pentru propria învăţare.

4.4. Folosirea, la nivelul vârstei, a unor tehnici noi de informare şi comunicare.

4.5. Exersarea procedeelor şi a instrumentelor de creare a conţinutului informaţional în spaţiile virtuale, prin activităţi de învăţare specifice vârstei şi dezvoltării personale (de exemplu, constituirea portofoliilor de învăţare, portofolii artistice, elaborarea unor pagini personale sau de grup, wiki, bloguri etc.).

5. Interiorizarea unui sistem de valori care să orienteze atitudinile şi comportamentele:

5.1. Cunoaşterea unor valori referitoare la şcoală, familie şi mediul în care se dezvoltă şi exprimarea unor opinii asupra acestora.

5.2. Exersarea unor comportamente moral-civice în contexte de viaţă din mediul cunoscut.

5.3. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de alţii; stimă de sine, respect, încredere în forţele proprii, responsabilitate.

5.4. Recunoaşterea unui mediu potrivit pentru învăţare şi pentru viaţă.

5.5. Manifestarea opţiunii pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată pentru propria dezvoltare.

5.6. Manifestarea unor iniţiative pozitive în activităţile şcolare şi extraşcolare.

6 Manifestarea creativităţii şi a spiritului inovator:

6.1. Participarea la proiecte în contexte de viaţă din mediul cunoscut.

6.2. Realizarea unor produse folosind tehnici de lucru noi.

6.3. Folosirea cunoştinţelor obţinute pe mai multe căi pentru rezolvarea unor sarcini de lucru.

7. Managementul vieţii personale şi al evoluţiei în carieră:

7.1. Utilizarea capacităţilor formate pentru rezolvarea unor situaţii-problemă din mediul cunoscut.

7.2. Analiza propriilor resurse pentru stabilirea traseului de dezvoltare personală.

7.3. Manifestarea disponibilităţii pentru noi eforturi fizice şi intelectuale.

7.4. Manifestarea disponibilităţii pentru valorificarea ofertelor de continuare a studiilor.

Art. 4. - Planul-cadru de învăţământ stabileşte disciplinele studiate de elevi în ciclul primar, numărul de ore pe săptămână alocat fiecărei discipline studiate în trunchiul comun, numărul total de ore pe săptămână în trunchiul comun, numărul de ore pe săptămână alocat CDS, precum şi numărul minim/maxim de ore pe săptămână.

Art. 5. - Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar operează cu următoarele arii curriculare: Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe ale naturii, Om şi societate, Arte, Tehnologii, Educaţie fizică, sport şi sănătate, Consiliere şi orientare.

Art. 6. - (1) Planul-cadru cuprinde o zonă comună pentru toţi elevii - trunchiul comun. În orele de trunchi comun se va parcurge programa şcolară. Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precizează la art. 66 alin. (3) modul în care pot fi folosite orele alocate disciplinelor şcolare: „programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială, pentru consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale de învăţare elaborate pentru fiecare elev.”

(2) în oferta şcolii poate fi inclusă o oră reprezentând Curriculum la decizia şcolii, distribuită unei discipline opţionale.

(3) Disciplina opţională va fi stabilită în urma procesului de consultare a elevilor şi a părinţilor.

Art. 7. - La fiecare disciplină prevăzută în planul-cadru, activităţile de predare-învăţare-evaluare acoperă, la clasa pregătitoare şi clasa I, 30-35 minute din ora de curs, restul de timp fiind destinat unor activităţi liber-alese, recreative. La clasele a II-a, a III-a şi a IV-a, activităţile de predare-învăţare-evaluare acoperă 45 de minute.

III. Procedura de aplicare a planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar

Art. 8. - Aplicarea planului-cadru de învăţământ în unităţile de învăţământ se realizează prin intermediul schemelor orare.

Art. 9. - Realizarea schemei orare porneşte de la tabelul care explicitează trunchiul comun. La acesta se adaugă, în funcţie de opţiuni, ora de CDS.

Art. 10. - (1) Pentru anul şcolar 2013-2014, schemele orare pentru clasa pregătitoare sunt definitivate de consiliul de administraţie al şcolii, la începutul lunii septembrie 2013, pe baza evaluării resurselor umane şi materiale proprii şi a consultării cadrelor didactice şi a părinţilor elevilor.

(2) începând cu anul şcolar 2014-2015, schemele orare ale claselor din învăţământul primar vor fi realizate până la sfârşitul anului şcolar în curs şi se vor face actualizări, dacă este cazul, în primele 5 zile ale lunii septembrie din noul an şcolar.

(3) Consiliile profesorale pot face propuneri de scheme orare consiliului de administraţie, pe baza evaluării condiţiilor locale, a potenţialului şi intereselor elevilor.

(4) Consultarea părinţilor poate fi făcută prin mai multe căi: completarea de către părinţi a unor chestionare, votul exprimat de părinţi în adunarea clasei sau a şcolii, învestirea de către părinţi a reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie cu puterea de a decide în numele lor etc. Fiecare consiliu de administraţie îşi va alege propria cale de consultare a părinţilor elevilor.