MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 183/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 183         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 2 aprilie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

59. - Lege privind aderarea României la Acordul parţial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluţia CM/Res (2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.10Î-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi)

 

Rezoluţia CM/Res(2010)53 de instituire a unui Acord parţial extins privind itinerarele culturale (adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi)

 

315. - Decret pentru promulgarea Legii privind aderarea României la Acordul parţial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluţia CM/Res(2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi)

 

66. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie

 

334. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie

 

68. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune

 

336. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune

 

73. - Lege privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice

 

341. - Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

19. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

410. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2013

 

411. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna aprilie 2013

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

111. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale TOPAZ BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Transilvania

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Elenă din România

 

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aderarea României la Acordul parţial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluţia CM/Res(2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lene.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă aderarea României la Acordul parţial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluţia CM/Res(2010)53* (adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi).

(2) Pentru coordonarea acţiunii instituţiilor implicate în implementarea acordului prevăzut la alin. (1) se desemnează ca autorităţi competente: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.

Art. 2. - (1) Contribuţia României !a bugetul destinat implementării acordului prevăzut la art. 1 este cea comunicată anual de Secretariatul General al Consiliului Europei, iar obligaţia plăţii acesteia decurge de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Echivalentul în lei al contribuţiei datorate de România se suportă de la bugetul de stat, în mod egal prin bugetele Ministerului Economiei şi Ministerului Culturii, care vor asigura plata contribuţiei, potrivit legii.

(3) Românca va avea un reprezentant în Consiliul de conducere al Acordului parţial extins, desemnat de către Ministerul Economiei şi de către Ministerul Culturii, prin ordin comun al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism şi al ministrului culturii, prin care se va stabili şi mandatul unic al acestuia.

Art. 3. - Cheltuielile de călătorie şi de şedere ale reprezentantului României la întrunirile Consiliului de conducere al Acordului parţial extins se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei sau prin cel al Ministerului Culturii, în funcţie de instituţia care desemnează reprezentantul.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 21 martie 2013.

Nr. 59.


*) Traducere.

 

CONSILIUL EUROPEI

COMITETUL DE MINIŞTRI

 

REZOLUŢIA CM/RES(2010)53

de instituire a unui Acord parţial extins privind itinerarele culturale (adoptată de Comitetul de Miniştri Ea data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi)

 

Reprezentanţii Austriei, Azerbaidjanului, Bulgariei, Ciprului, Franţei, Greciei, Italiei, Luxemburgului, Muntenegrului, Portugaliei, Federaţiei Ruse, Sloveniei şi Spaniei în Comitetul de Miniştri,

având în vedere succesul programului Itinerare Culturale al Consiliului Europei, în temeiul Rezoluţiei CM/RES(2007)12 a Comitetului de Miniştri privind itinerarele culturale ale Consiliului Europei, care a devenit un instrument esenţial de creştere a gradului de conştientizare cu privire la patrimoniul european comun ca temelie a cetăţeniei europene, ca mijloc de îmbunătăţire a calităţii vieţii şi ca sursă de dezvoltare socială, economică şi culturală;

subliniind importanţa itinerarelor culturale ca exemple concrete, prin intermediul traseelor transfrontaliere europene, de pluralism şi diversitate ale culturii europene bazate pe valori împărtăşite, şi ca modalitate de înţelegere şi dialog intercultural;

observând cu satisfacţie că un număr de 29 de itinerare culturale au primit certificarea ca Itinerar Cultural al Consiliului Europei şi că activităţile reţelelor care au fost abilitate să pună în aplicare aceste itinerare se dezvoltă constant, cuprinzând cea mai mare parte din Europa şi trecând dincolo de aceasta; observând că itinerarele culturale antrenează în fiecare an sute de evenimente culturale, schimburi şi călătorii educaţionale care implică sute de mii de persoane, sute de organizaţii şi comunităţi locale;

recunoscând faptul că itinerarele culturale existente, precum şi numeroasele itinerare aflate în curs de pregătire au nevoie de mai mult sprijin şi asistenţă profesională pentru a avea un răsunet şi un impact maxim;

subliniind contribuţia esenţială a Institutului European pentru Itinerare Culturale cu sediul la Luxemburg în ceea ce priveşte strângerea şi difuzarea informaţiilor şi gestionarea cererii crescute de asistenţă tehnică pentru stabilirea itinerarelor culturale şi mulţumind Guvernului din Luxemburg pentru sprijinul permanent şi generos acordat institutului timp de mai mulţi ani;

luând notă de intenţia declarată a Guvernului din Luxemburg de a continua să ofere, în cadrul unui nou acord bilateral cu Consiliul Europei, o contribuţie anuală voluntară care să acopere costurile operaţionale ale Institutului European pentru Itinerare Culturale şi care să-i permită acestuia îndeplinirea sarcinilor date de APE;

remarcând cu satisfacţie parteneriatul solid care a fost stabilit între Consiliul Europei şi Uniunea Europeană, în domeniul itinerarelor culturale şi al turismului cultural, şi susţinând consolidarea continuă a acestui parteneriat în viitor;

recunoscând importanţa itinerarelor culturale în ceea ce priveşte cooperarea culturală transfrontalieră şi dezvoltarea turismului cultural durabil care se sprijină pe cunoştinţele şi competenţele locale şi pe bunurile de patrimoniu local, precum şi în ceea ce priveşte promovarea Europei - inclusiv a regiunilor mai puţin cunoscute - ca destinaţie care oferă o experienţă culturală unică;

conştienţi de necesitatea de a asigura un instrument operaţional cu o capacitate suficientă pentru susţinerea dezvoltării şi promovării itinerarelor culturale noi şi a celor existente;

având în vedere Decizia din 8decembrie 2010 [CM/Del/Dec(2010)1101/7.2ab] prin care Comitetul de Miniştri a autorizat statele membre care doresc să contribuie la realizarea acestui obiectiv în cadrul Consiliului Europei, prin intermediul Acordului parţial extins;

având în vedere Rezoluţia CM/RES(2010)52 a Comitetului de Miniştri privind regulile de acordare a certificării ca „Itinerar Cultural al Consiliului Europei”;

luând în considerare Rezoluţia statutară (93) 28 privind acordurile parţiale şi extinse, adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 14 mai 1993, la cea de-a 92-a sesiune a sa;

având în vedere Rezoluţia Res(96)36 de stabilire a criteriilor privind Acordurile parţiale şi extinse ale Consiliului Europei, adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 17 octombrie 1996, la cea de-a 575-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi, astfel cum a fost modificată prin Rezoluţia CM/Res(2010)2, adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 5 mai 2010, la cea de-a 1.064-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi,

hotărăsc după cum urmează:

1. Prin prezenta se instituie un Acord parţial extins (APE) privind itinerarele culturale, care va fi gestionat în conformitate cu prevederile din statutul ataşat la prezenta rezoluţie.

2. Personalul APE va face parte din Secretariatul Consiliului Europei.

3. Institutul European pentru Itinerare Culturale va funcţiona cu sprijinul financiar al Guvernului din Luxemburg sub auspiciile APE şi va ajuta la realizarea programului său de activităţi pe baza unui acord între Secretarul general al Consiliului Europei şi autorităţile din Luxemburg, precum şi a unui acord operaţional între preşedintele Institutului European pentru Itinerare Culturale şi Secretarul executiv al APE.

4. APE este instituit ca proiect-pilot pentru o perioadă iniţială de 3 ani, la sfârşitul căreia Comitetul de Miniştri va primi un raport privind realizările şi contribuţia sa specifică. Pe baza acestui raport, Comitetul de Miniştri va examina mandatul APE şi va decide asupra viitorului său.

 

ANEXA

la Rezoluţia CM/RES(2010)53

 

STATUTUL

Acordului parţial extins privind itinerarele culturale

 

ARTICOLUL 1

Obiective şi sarcini

 

1.1. Obiective

Acordul parţial extins (APE) contribuie la promovarea identităţii şi a cetăţeniei europene prin cunoaşterea şi conştientizarea patrimoniului comun al Europei şi la dezvoltarea dialogului şi a legăturilor culturale în cadrul Europei, precum şi CU alte ţări şi regiuni. Acordul încearcă să contureze un spaţiu cultural comun prin dezvoltarea itinerarelor culturale, cu intenţia de a stimula creşterea gradului de conştientizarea cu privire la patrimoniu, educaţie, reţele de socializare, turism transfrontalier durabil şi de calitate şi alte activităţi aferente.

APE contribuie la consolidarea potenţialului itinerarelor culturale în ceea ce priveşte cooperarea culturală, dezvoltarea teritorială durabilă şi coeziunea socială, axându-se în special pe teme de importanţă simbolică pentru unitatea, istoria, cultura şi valorile europene şi pe descoperirea destinaţiilor mai puţin cunoscute. Acordul consolidează dimensiunea democratică a schimburilor şi a turismului cultural prin implicarea unor reţele şi asociaţii la nivel local, a autorităţilor locale şi regionale, a universităţilor şi organizaţiilor profesionale. Acesta contribuie la conservarea unui patrimoniu divers prin itinerare turistice tematice şi alternative şi proiecte culturale.

APE contribuie la dezvoltarea şi promovarea conceptului de „itinerare culturale” în toate aspectele acestuia, pentru a creşte gradul de conştientizare la nivel global cu privire la Europa ca destinaţie turistică de o valoare şi calitate unice.

Definiţii:

itinerar cultural - un proiect de cooperare în domeniul turismului şi al patrimoniului cultural şi educaţional, care

urmăreşte dezvoltarea şi promovarea unui itinerar sau a unei serii de itinerare pe baza unui traseu istoric, a unui concept, a unei figuri ori a unui fenomen cultural care are o importanţă şi O semnificaţie transnaţională, în vederea înţelegerii şi respectării valorilor europene comune;

operator de itinerar cultural - o organizaţie sau grup de organizaţii înregistrate în mod legal în unul sau mai multe dintre statele membre ale Consiliului Europei ori o instituţie publică care poartă responsabilitatea legală, financiară şi morală pentru gestionarea şi funcţionarea unui itinerar cultural şi reprezintă acest itinerar în faţa Consiliului Europei;

certificarea „itinerar Cultural al Consiliului Europei” - certificare acordată itinerarelor culturale care îndeplinesc criteriile menţionate în Rezoluţia Comitetului de Miniştri privind regulile de atribuire a acreditării „Itinerar Cultural al Consiliului Europei”.

1.2, Sarcini

Elaborarea de politici si standarde

APE, bazându-se în special pe expertiza Institutului European pentru Itinerare Culturale, va oferi consultanţă şi asistenţă pentru dezvoltarea, punerea în aplicare, evaluarea şi promovarea itinerarelor culturale. Acest lucru implică expertiza în ceea ce priveşte:

§ înfiinţarea şi funcţionarea unor reţele şi organizaţii pe proiecte şi elaborarea unor acorduri de cooperare;

§ cercetarea privind contextul istoric al itinerarelor şi elaborarea conţinutului cultural şi educaţional, precum şi a activităţilor itinerarelor culturale;

§ elaborarea unei oferte turistice durabile pe baza itinerarelor culturale, contribuind astfel la bunăstarea economică a regiunilor;

§ pregătirea şi punerea în aplicare a strategiilor de finanţare şi promovare;

§ formarea şi consolidarea capacităţii operatorilor de itinerare culturale, în special în ceea ce priveşte standardele Consiliului Europei şi alte standarde internaţionale în domeniul patrimoniului cultural, precum şi standardele de practică profesională în domeniul turismului;

§ promovarea, vizibilitatea şi toate celelalte aspecte legate de respectarea standardelor Consiliului Europei.

APE susţine legăturile şi schimburile dintre operatorii de itinerare culturale şi alţi parteneri în domeniul turismului cultural, în special pentru:

§ elaborarea unei viziuni şi a unei strategii comune pentru itinerarele culturale ca produse turistice;

§ crearea de parteneriate în vederea creşterii resurselor disponibile pentru turismul cultural în Europa;

§ identificarea şi diseminarea bunelor practici.

APE contribuie la elaborarea de noi orientări şi standarde în materie de itinerare culturale şi turism pentru a răspunde provocărilor şi preocupărilor societăţilor modeme.

APE elaborează metodologii noi pentru promovarea turismului cultural transfrontalier.

APE acordă certificarea ca „Itinerar Cultural al Consiliului Europei” în conformitate cu Rezoluţia CM/Res(2010)52 a Comitetului de Miniştri privind regulile de atribuire a certificării „Itinerar Cultural al Consiliului Europei”.

1.3. Program de activităţi

APE pune în aplicare un program de activităţi decis de Consiliul de conducere.

 

ARTICOLUL 2

Aderare şi calitatea de membru

 

2.1. Orice stat membru al Consiliului Europei sau parte contractantă la Convenţia culturală europeană poate să adere la APE printr-o notificare adresată Secretarului general al Consiliului Europei.

2.2. Comitetul de Miniştri, în structura sa limitată la reprezentanţii statelor membre APE, poate să invite orice stat nemembru al Consiliului Europei să adere la APE, cu majoritatea stipulată la articolul 20.d din Statutul Consiliului Europei şi după consultarea membrilor APE care nu sunt membri al Consiliului Europei. Un stat nemembru care primeşte o astfel de invitaţie va notifica Secretarul general cu privire la intenţia sa de a deveni membru APE.

2.3. Uniunea Europeană este invitată să adere la APE.

2.4. Statele membre ale Consiliului Europei şi alte părţi contractante la Convenţia culturală europeană care nu sunt membre APE pot solicita statutul de observator APE pentru o perioadă de maximum 2 ani. Consiliul de conducere al APE va lua deciziile în această privinţă, inclusiv în ceea ce priveşte eventualele contribuţii financiare ale observatorilor.

2.5. Adunarea parlamentară, Congresul autorităţilor locale şi regionale al Consiliului Europei şi Conferinţa ONGI-urilor pot participa la lucrările APE în conformitate cu articolul 3.4 de mai jos.

 

ARTICOLUL 3

Consiliul de conducere

 

3.1. Consiliul de conducere al APE este alcătuit dintr-un reprezentant desemnat de fiecare membru APE, precum şi din 2 reprezentanţi ai Uniunii Europene - unul care reprezintă Comisia Europeană şi unul care reprezintă Parlamentul European.

3.2. Consiliul de conducere va alege din rândul membrilor săi un birou alcătuit dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi alţi 3 membri, pentru un mandat de 2 ani, reînnoibil o singură dată.

3.3. Consiliul de conducere

§ este responsabil de punerea generală în aplicare a sarcinilor atribuite către APE;

§ acordă certificarea „Itinerar Cultural al Consiliului Europei” în conformitate cu Rezoluţia CM/Res(2010)52 a Comitetului de Miniştri privind regulile de atribuire a certificării „Itinerar Cultural al Consiliului Europei”;

§ adoptă proiectul de program anual de activităţi ale APE şi îl prezintă Secretarului general al Consiliului Europei, în conformitate cu Regulamentul financiar al Consiliului Europei, în vederea elaborării proiectului de buget anual, înainte de transmiterea sa către organul stabilit în conformitate cu articolul 5.2 de mai jos;

§ decide cu privire la proiectele conforme cu priorităţile politice ale Consiliului Europei;

§ supervizează relaţiile cu Institutul European pentru Itinerare Culturale pentru a asigura coerenţa dintre acţiunile sale şi programul de activităţi al APE;

§ monitorizează punerea în aplicare a programului de activităţi;

§ adoptă şi transmite Comitetului de Miniştri un raport anual de activitate.

3.4. Consiliul de conducere se întruneşte o dată pe an. Consiliul poate invita la Întâlnirile sale reprezentanţi ai organismelor relevante ale Consiliului Europei, fără drepturi de vot, conform punctelor de pe ordinea de zi.

3.5. Consiliul de conducere poate atribui sarcini operaţionale Biroului său. Preşedintele Consiliului de conducere convoacă Biroul cel puţin o dată pe an.

3.6. Consiliul de conducere adoptă deciziile cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate, fiecare membru dispunând de un vot. Chestiunile procedurale se soluţionează cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru toate celelalte chestiuni, Consiliul de conducere adoptă propriile sale reguli de procedură şi orice alte înţelegeri în vederea punerii în aplicare a activităţilor sale.

3.7. În vederea descărcării Secretarului general de responsabilitatea gestionării APE pentru exerciţiul financiar respectiv, Consiliul de conducere va transmite Comitetului de Miniştri bilanţul anual împreună cu aprobarea sau cu eventuale comentarii, precum şi raportul întocmit de Auditorul extern, astfel cum este prevăzut în Regulamentul financiar.

 

ARTICOLUL 4

Forum consultativ privind itinerarele culturale

 

4.1. Anual va avea loc o întâlnire a reprezentanţilor operatorilor de itinerare culturale, ai reţelelor, ai organizaţiilor şi platformelor internaţionale pentru patrimoniu şi de turism, ai autorităţilor locale şi regionale, ai organizaţiilor societăţii civile, ai Camerelor de Comerţ, ai fundaţiilor şi ai altor organizaţii donatoare, ai organizaţiilor profesionale din domeniul turismului, patrimoniului şi culturii sau ai altor organisme relevante, sub forma unui forum consultativ privind itinerarele culturale.

4.2. Participarea la forum se face pe bază de invitaţie sau de înregistrare acceptată de Secretariatul APE.

4.3. Forumul va dezbate tendinţele şi provocările în materie de itinerare culturale şi va asigura o platformă pentru schimbul de experienţă şi analizarea progreselor în ceea ce priveşte punerea în aplicare a itinerarelor culturale, pentru dezbateri privind noile practici profesionale, pentru lansarea unor iniţiative noi şi crearea de parteneriate.

 

ARTICOLUL 5

Buget

 

5.1. Resursele APE cuprind:

§ contribuţii anuale de la fiecare membru care aderă la APE şi, dacă este posibil, contribuţii de la observatori conform articolului 2.4;

§ orice altă plată, donaţie sau moştenire, sub rezerva prevederilor alineatului 5.4 de mai jos.

APE poate primi contribuţii de la Uniunea Europeană.

5.2. Bugetul APE şi baremul specific pentru contribuţii se adoptă anual de către un organism alcătuit din reprezentanţii în Comitetul de Miniştri ai statelor membre participante la APE şi reprezentanţi ai altor membri, care vor avea astfel drept de vot.

5.3. Cheltuielile privind punerea în aplicare a programului de activităţi şi cheltuielile comune ale secretariatului vor fi acoperite de un buget de acord parţial finanţat de membri APE şi, dacă este posibil, de observatori. Cheltuielile aferente sediului APE, precum şi cheltuielile de personal şi operaţionale ale Institutului European pentru Itinerare Culturale se regăsesc în conturile APE cu titlu informativ.

5.4. De asemenea, APE poate primi contribuţii voluntare şi de alt tip legate de activităţile din cadrul acordului, sub rezerva autorizării de către Consiliul de conducere înainte de acceptarea lor. Aceste contribuţii se plătesc într-un cont special, deschis în temeiul articolului 4.2 din Regulamentul financiar al Consiliului Europei, monitorizat de Consiliul de conducere, şi sunt destinate obiectivelor şi sarcinilor specificate, cu condiţia ca acestea să fie conforme cu obiectivele statutului.

5.5. Bunurile APE se obţin şi sunt deţinute în numele Consiliului Europei şi astfel beneficiază de privilegiile şi imunităţile aplicabile bunurilor Consiliului conform acordurilor existente.

5.6. Cheltuielile de călătorie şi de şedere ale persoanelor care participă la întâlnirile Consiliului de conducere se suportă de statul sau de organizaţia respectiv/respectivă.

5.7. Cheltuielile de călătorie şi de şedere ale persoanelor care participă la Forumul consultativ privind itinerarele culturale se plătesc de către participanţi, în cazul în care Consiliul de conducere nu decide altfel, în funcţie de alocaţiile speciale prevăzute în bugetul operaţional al APE.

5.8. Regulamentul financiar a! Consiliului Europei se aplică, mutatis mutandis, adoptării şi gestionării bugetului APE.

 

ARTICOLUL 6

Secretariat

 

6.1. Secretariatul APE, condus de un secretar executiv, este asigurat de Secretarul genera! al Consiliului Europei.

6.2. Secretarul executiv poate face apel la instituţii şi experţi independenţi în domeniile vizate de program.

6.3. Sediul APE se află la Luxemburg, în locaţia Institutului European pentru Itinerare Culturale, prin amabilitatea Guvernului din Luxemburg.

 

ARTICOLUL 7

Amendamente

 

Comitetul de Miniştri, în structura sa limitată la reprezentanţii statelor membre APE şi după consultarea membrilor APE care nu sunt membri ai Consiliului Europei, poate să adopte amendamente la prezentul statut cu majoritatea prevăzută la articolul 20.d din Statutul Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 8

Retragere

 

8.1. Orice membru se poate retrage din APE printr-o declaraţie transmisă Secretarului general al Consiliului Europei.

8.2. Secretarul general confirmă primirea declaraţiei şi informează membrii APE.

8.3. Prin analogie cu articolul 7 din Statutul Consiliului Europei, retragerea intră în vigoare:

§ la sfârşitul exerciţiului financiar în care este notificată, dacă această notificare este transmisă în primele 9 luni din exerciţiul financiar respectiv;

§ la sfârşitul exerciţiului financiar următor, dacă notificarea de retragere este transmisă în ultimele 3 luni din exerciţiul financiar.

8.4. În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar al Consiliului Europei, Consiliul de conducere va analiza consecinţele financiare ale retragerii unui membru şi va întreprinde demersurile corespunzătoare.

8.5. Secretarul general va informa imediat membrul respectiv privind consecinţele retragerii sale.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii privind aderarea României la Acordul parţial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluţia CM/Res(2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi)

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aderarea României la Acordul parţial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluţia CM/Res(2010)53 (adoptata de Comitetul de Miniştri fa data de 8 decembrie 2G1Q (a cea de-a 1.101-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi), şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 20 martie 2013.

Nr. 315.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală – INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69 din 20 noiembrie 2012 privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 28 martie 2013.

Nr. 66.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2012 privind) asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 334.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33 din 27 iunie 2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 30 iunie 2012, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul unic, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Programul de redresare economică va cuprinde măsuri privind structura organizatorică a societăţii, precum şi restructurările economice şi de personal necesare pentru funcţionarea eficientă a acesteia, în vederea plăţii, prin eşalonare, aprobată în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare, a obligaţiilor fiscale, respectiv privind reeşalonarea, prin negociere, a celorlalte datorii.

(3) La expirarea perioadei de eşalonare, Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune va prezenta comisiilor permanente de cultură, respectiv de buget-finanţe ale Senatului şi Camerei Deputaţilor un raport cu privire la rezultatele programului de redresare economică.”

2. La articolul unic, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (31)-(34), cu următorul cuprins:

„(31) Raportul prevăzut la alin. (3) este depus în termenul stabilit de comisii, care nu poate fi mai mare de 10 zile de la data expirării perioadei de eşalonare.

(32) Raportul privind rezultatele programului de redresare economică este dezbătut în plenul reunit al celor două Camere.

(33) în cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (31), comisiile reunite pot propune plenului celor două Camere ale Parlamentului demiterea preşedintelui Consiliului de administraţie, dacă se face răspunzător de întârziere.

(34) Respingerea de către Parlament a raportului privind rezultatele programului de redresare economică atrage demiterea, de drept, a Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 28 martie 2013.

Nr. 68.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 336.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - În scopul desfăşurării în bune condiţii a activităţilor care privesc asigurarea securităţii naţionale individuale şi colective se instituie măsuri speciale în zonele cu regim de protecţie specială a obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) obiectiv militar care face parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice, denumit în continuare obiectiv special - obiectiv militar în care sunt amplasaţi interceptări nonnucleari, precum şi componente necesare pentru operarea acestor interceptori, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, sisteme de lansare, comandă, radar şi de comunicaţii, infrastructura de utilităţi, securitate, depozitare şi distribuire a combustibilului, precum şi echipamente şi infrastructura aferente misiunii şi sprijinirii misiunii de apărare împotriva unui atac cu rachete balistice. Localizarea geografică a acestor obiective speciale este prevăzută în tratatele internaţionale în domeniul apărării antirachetă la care România este parte;

b) punct de referinţă - un punct situat în interiorul obiectivului special, a cărui poziţie este marcată la teren şi este determinată prin metode topografice, de la care se calculează parametrii corespunzători aplicării măsurilor speciale prevăzute de prezenta lege. Coordonatele poziţiei punctului de referinţă sunt determinate în conformitate cu obligaţiile asumate de România prin tratate internaţionale în domeniul apărării antirachetă şi sunt stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) zonă cu regim de protecţie specială - zona instituită în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin tratate internaţionale în care desfăşurarea anumitor activităţi este interzisă sau limitată, reprezentată de un cerc cu o rază de 35.000 metri de la punctul de referinţă;

d) emiţător radio - echipament sau parte componentă relevantă a acestuia, capabil să comunice prin intermediul emisiei undelor radio, care utilizează spectrul alocat radiocomunicaţiilor terestre/spaţiale şi pentru operarea căruia este necesară obţinerea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio.

Art. 3. - Pe durata existenţei obiectivelor speciale, în zonele cu regim de protecţie specială se interzice:

a) amplasarea de turbine eoliene pe o rază de până la 4.000 metri de la punctul de referinţă;

b) amplasarea, pe o rază de până la 35.000 metri de la punctul de referinţă, de construcţii care depăşesc regimul de înălţime definit de punctele situate pe generatoarea unui con cu vârful în jos, vârful fiind situat la o înălţime de 15,24 m deasupra punctului de referinţă, prelungită în sus cu o înclinaţie de un grad faţă de orizontala locului, în conformitate cu ilustrarea grafică prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege; unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se aplică aceste restricţii, precum şi parametrii exacţi ai regimului maxim de înălţime permis pentru construcţii în fiecare unitate administrativ-teritorială sunt stabilite prin ordin comun al ministrului apărării naţionale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) utilizarea dispozitivelor acţionate electric destinate iniţierii materialelor explozive pe o rază de până la 1.200 metri de la punctul de referinţă;

d) instalarea emiţătoarelor radio, pe o rază de până la 1.200 metri de la punctul de referinţă;

e) operarea emiţătoarelor radio care produc un câmp radioelectric cu o intensitate mai mare de 3 V/m în punctul de referinţă;

f) incendierea miriştilor şi a vegetaţiei uscate, pe o rază de până la 4.000 metri de la punctul de referinţă;

g) activităţile de vânătoare, pe o rază de până la 4.000 metri de la punctul de referinţă.

Art. 4. - (1) în zonele cu regim de protecţie specială este obligatorie obţinerea avizului conform al Ministerului Apărării Naţionale, prin Statul Major General, anterior oricăror altor avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, în vederea:

a) aprobării, modificării sau actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru terenurile situate până la 35.000 metri de la punctul de referinţă;

b) autorizării executării lucrărilor de construcţii pe amplasamente situate până la 4.000 metri de la punctul de referinţă;

c) autorizării executării lucrărilor de construcţii pentru montarea turbinelor eoliene pe amplasamente situate la distanţe până la 35.000 metri de la punctul de referinţă;

d) autorizării instalării de emiţătoare radio până la o distanţă de 35.000 metri de la punctul de referinţă.

(2) Avizul conform prevăzut la alin. (1) se emite în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii şi a documentaţiei aferente la Statul Major General. În situaţia în care sunt necesare activităţi de analiză sau evaluare cu grad ridicat de complexitate, termenul de emitere a avizului se poate prelungi cu 15 zile.

Art. 5. - (1) Consiliile judeţene ale căror teritorii administrative intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi au obligaţia:

a) de a prelua, în documentaţiile de amenajare a teritoriului judeţean, interdicţiile şi limitările necesare protecţiei obiectivelor speciale;

b) de a asigura preluarea, în planurile urbanistice generale şi în regulamentele aferente ale unităţilor administrativ-teritoriale ale căror teritorii se află în zona cu regim de protecţie specială, a interdicţiilor şi limitărilor necesare protecţiei obiectivelor speciale.

(2) în scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) consiliul judeţean solicită, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, unităţilor administrativ-teritoriale ale căror teritorii se află în zona cu regim de protecţie specială transmiterea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor de urbanism aferente acestora, avizate şi aprobate potrivit legii, precum şi a tuturor informaţiilor pe care le consideră necesare. Unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a răspunde acestei solicitări în termen de cel mult 15 zile.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor ale căror teritorii administrative se află în zona cu regim de protecţie specială au obligaţia preluării, în planurile urbanistice generale şi în regulamentele aferente acestora, a interdicţiilor şi limitărilor necesare protecţiei obiectivelor speciale.

Art. 6. - în vederea avizării instalării de noi emiţătoare radio, pentru asigurarea respectării obligaţiilor asumate de România prin tratatele internaţionale, structurile de administrare şi cele de gestionare a spectrului radio pun la dispoziţia Statului Major General, în termen de 15 zile de la data solicitării, informaţii privind emiţătoarele radio instalate în zona cu regim de protecţie specială.

Art. 7. - (1) Certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire şi documentaţiile tehnice ale obiectivelor de investiţii aferente obiectivelor speciale nu se supun procedurii de informare şi consultare publică prevăzute de lege şi nu au caracter public.

(2) Pentru obiectivele de investiţii aferente obiectivelor speciale, autoritatea publică centrală pentru apărare naţională, împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, stabileşte, printr-o analiză de la caz la caz, situaţiile în care sunt necesare evaluarea impactului asupra mediului, evaluarea adecvată şi informaţiile care pot fi puse la dispoziţia publicului.

(3) Pentru realizarea obiectivelor de investiţii aferente obiectivelor speciale nu este necesară obţinerea acordului vecinilor, cu condiţia ca documentaţia tehnică pentru autorizare să conţină, în mod obligatoriu, toate măsurile de punere în siguranţă a construcţiilor învecinate existente, stabilite în baza unui raport de expertiză tehnică întocmit în condiţiile legii, prin grija investitorului/beneficiarului obiectivului de investiţii supus autorizării, după caz.

Art. 8. - Pentru punerea în aplicare a obligaţiilor asumate de România prin tratate internaţionale în domeniul apărării antirachetă, Ministerul Apărării Naţionale este abilitat să încheie înţelegeri tehnice cu partenerii străini, cu respectarea limitelor prevăzute de prevederile prezentei legi.

Art. 9. - (1) Proprietarii imobilelor şi titularii activităţilor afectaţi de instituirea zonei cu regim de protecţie specială prevăzute la art. 1, precum şi cei care au obţinut autorizaţie de construire sau funcţionare înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi despăgubiţi în mod just şi prealabil pentru prejudiciile cauzate.

(2) Cuantumul despăgubirii se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu se înţeleg, prin hotărâre judecătorească.

(3) Cererile adresate autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi acţiunile în justiţie având ca obiect obţinerea de despăgubiri în temeiul prezentei legi, cu excepţia litigiilor dintre moştenitori sau dintre proprietar, moştenitori şi o Iertă persoană, sunt scutite de taxe de orice fel.

(4) Plata despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor publice implicate, sau de la bugetul local al unităţilor administrativ-teritoriale aflate în zonele cu regim de protecţie specială, după caz.

(5) Normele metodologice privind despăgubirile prevăzute de prezentul articol se elaborează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 28 martie 2013.

Nr. 73.

 

ANEXĂ*)

 

ILUSTRARE GRAFICĂ

a restricţiilor de înălţime ale construcţiilor

 


*) Anexa este reprodusă în facsmil.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 341.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 

Având în vedere:

- depăşirea datei-limită pentru transpunerea corectă şi completă în legislaţia naţională din România a Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, şi a Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă;

- scrisoarea Comisiei Europene de punere în întârziere a autorităţilor române [nr. C (2012) 3996 final], emisă la 22 iunie 2012 în Cauza 2012/2099, pentru neîndeplinirea obligaţiei de stat membru al Uniunii Europene de transpunere corectă şi completă a Directivei 2000/43/CE;

- scrisoarea de răspuns nr. 3.092/LO din 22.08.2012, prin care România s-a angajat să soluţioneze aspectele sesizate de Comisia Europeană „până la jumătatea anului 2013”;

- faptul că prin promulgarea la data de 21 martie 2013 a Legii nr. 61/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, proces legislativ iniţiat în anul 2010, a fost asigurată transpunerea corectă a Directivei 2000/43/CE doar în ceea ce priveşte sarcina probei;

- faptul că parcurgerea unui proces legislativ pentru transpunerea corectă a celorlalte aspecte semnalate de către Comisia Europeană ar însemna o perioadă mare de timp, ceea ce ar duce la depăşirea termenului asumat de către autorităţile române în faţa Comisiei Europene;

- faptul că orice întârziere a autorităţilor române în transpunerea Directivei 2000/43/CE poate conduce la posibilitatea elaborării din partea Comisiei Europene a avizului motivat ce poate declanşa faza contencioasă prin sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru;

riscul angajării răspunderii României pentru încălcarea obligaţiilor de a transpune Directiva 2000/43/CE şi Directiva 2000/78/CE, ce poate avea ca rezultate plata unei sume forfetare, precum şi a unor penalităţi cu titlu cominatoriu;

- diferenţa de tratament sancţionator existentă între diferitele criterii protejate de legislaţia antidiscriminare, determinată de modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

întrucât toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - Diferenţa de tratament bazată pe o caracteristică legată de criteriile prevăzute la art. 2 alin. (1) nu constituie discriminare atunci când, în temeiul naturii activităţilor ocupaţionale sau al contextului în care acestea se desfăşoară, o asemenea caracteristică reprezintă o cerinţă profesională reală şi determinantă, cu condiţia ca obiectivul să fie legitim şi cerinţa proporţională”.

2. Articolul 9 se abrogă.

3. La articolul 10, literele c)-g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destinaţie de locuinţă;

d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip de contract;

e) refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioteci, muzee şi expoziţii;

f) refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alţi prestatori de servicii, indiferent dacă sunt în proprietate privată ori publică;

g) refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de companiile de transport în comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace;”.

4. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.

5. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 2 alin. (2), (4), (5) şi (7), art. 5-8, art. 10, art. 11 alin. (1), (3) şi (6), art. 12,13, 14 şi 15 se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 30.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate.”

6. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 6 luni de la data sesizării Consiliului.”

Art. II. - Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

*

Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 180 din 19 iulie 2000, şi ale Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament, în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 303 din 2 decembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează;

Preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării,

Csaba Ferenc Asztalos

Ministrul justiţiei,

Mona-Maria Pivniceru

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 19.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2013

În temeiul:

- ari. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna aprilie 2013 se aprobă prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 2.500 mii. lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 martie 2013.

Nr. 410.

 

ANEXĂ

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna aprilie 2013

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna aprilie 2013, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 2, 4, 7 şi 10 ani, precum şi lansarea unei noi emisiuni cu scadenţa la 5 ani şi redeschiderea acesteia în cursul lunii, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate Nr. de ani

Rata cuponului

%

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominala totală

- lei -

RO1318DBN034

4.04.2013

8.04.2013

28.11.2018

5

5,60

200,99

400.000.300

RO1214DBN027

8.04.2013

1004.2013

2304.2014

2

5,95

573,81

600.000.300

RO1320DBN022

15.04.2013

17.04.2013

29.04.2020

7

5,75

556,10

300.000.D00

RO1318DBN034

18.04.2013

22.04.2013

28.11.2018

5

5,60

222,47

500.000.000

RO1216DBN030

22.04.2013

24.04.2013

27.01.2016

4

5,75

137,05

300.000.000

RO1323DBN018

25.04.2013

29.04.2013

26.04.2023

10

5,85

4,81

400.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate ş pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - SA, aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială .Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3.-Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat cu scadenţă la 2 ani dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 270/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2012, pentru obligaţiunile de stat cu scadenţă la 4 ani dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 415/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2012, pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark cu scadenţă la 7 ani, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 287/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2013, iar pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark cu scadenţă la 10 ani, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.750/2012 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2013. Pentru obligaţiunile de stat cu scadenţa la 5 ani dobânda (cuponul) se plăteşte anual, începând cu data de 28 noiembrie 2013 şi terminând cu 28 noiembrie 2018 inclusiv.

(2) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care:

D = Dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimata sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

(3) Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă de Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se transmit Băncii Naţionale a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna aprilie 2013

În temeiul:

art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor

de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice se aprobă prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro, în valoare nominală totală de 200.000.000 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 martie 2013.

Nr. 411.

 

ANEXĂ

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna aprilie 2013

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunii de obligaţiuni de stat cu cupon denominate în euro, cu următoarele caracteristici:

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitatea iniţială Nr. ani

Rata cuponului %

Dobânda acumulată - euro/titlu -

Valoarea nominală totală

- euro -

RO1316DBE011

11.04.2013

15.04.2013

26.02.2016

3

3,25

42,74

200.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionale ş pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A., această serie se poate tranzacţiona simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - SA

 

Art. 2. - Valoarea nominală totală a emisiunii de obligaţiuni de stat cu cupon denominate în euro poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat cu cupon denominate în euro este de 10.000 euro.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 26/2013 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna ianuarie 2013, fiind determinată conform formulei:

D = VNT r/frecvenţa anuală a cuponului,

în care:

D = Dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligaţiunile de stat cu cupon denominate în euro pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

(3) Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunii anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 euro.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se transmit Băncii Naţionale a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 10. - Plata obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro se va efectua la data emisiunii, până cel târziu la ora 15,00 - ora României, prin transferarea de către dealerul primar şi/sau de către instituţiile de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari, deţinători înregistraţi, în contul în euro al Băncii Naţionale a României din sistemul TARGET2 (participant BIC: NBORROBUXXX), a sumei reprezentând costul obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro aferent tranşelor adjudecate.

Art. 11. - Răscumpărarea obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro se va efectua la data scadenţei, prin creditarea conturilor corespondente în euro ale dealerilor primari şi/sau ale instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari, deţinători înregistraţi, comunicate oficial Băncii Naţionale a României cu cel puţin două zile lucrătoare anterior datei scadenţei, cu suma reprezentând valoarea nominală a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro, inclusiv cuponul aferent acestora.

Art. 12. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 13. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionale.

Art. 14. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale TOPAZ BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 5 martie 2013 prin care s-a aprobat cererea Societăţii Comerciale TOPAZ BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială TOPAZ BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - SRL cu sediul social în municipiul Reşiţa, str. Petru Maior nr. 2, et. 2, bl. 800, sc. 1, ap. 219, judeţul Caraş-Severin, număr de ordine în registrul comerţului J11/502/01.10.2012, cod unic de înregistrare 30728759/01.10.2012, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate, activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizări şi avizări pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro, copia scanată a contractului de asigurare/a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională şi a condiţiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data Intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum şi - trimestrial - copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicarea Normelor privind Registrul intermediari lor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

 

Bucureşti, 15 martie 2013.

Nr. 111.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Transilvania

 

1. Lista persoanelor fizice/juridice care au făcut în anul 2012 donaţii: 1.695,00 lei

2. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii obţinute în anul 2012: 4.088,00 lei

3. Cuantumul total al veniturilor din dobânzi bancare obţinute în anul 2012: 2.445,00 lei

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Elenă din România

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 29.223 lei.

2. În anul 2012 nu au fost încasate cotizaţii de la membrii noştri, a căror valoare însumată să depăşească baremul de 10 salarii minime brute pe ţară.

3. Nu am avut persoane fizice şi juridice care au făcut donaţii în anul 2012 a căror valoare cumulată să depăşească 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

4. Nu am avut donaţii confidenţiale primite de la persoane fizice şi juridice.

5. Nu am avut donaţii constând în bunuri materiale necesare activităţii politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică.

6. Date despre venituri

 

Venituri realizate conform ari 12 din Legea nr. 334/2006

Suma

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii

1.007

Organizarea de întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială

20.830

Acţiuni culturale, sportive şi distractive

112.826

Serviciile interne

25.206

închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare

0

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puţin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor politice aflate în curs de dizolvare

0

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerţ

23.249

TOTAL:

183.118