MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 181/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 181         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 1 aprilie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

84/437/34. - Ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

17. - Ordin pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.6/2012

 

18. - Ordin privind aprobarea tarifului reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport şi de sistem pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre ţările perimetrice prin Sistemul electroenergetic naţional

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice si a campaniilor electorale - Uniunea Social Liberală

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012. conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Poporului - Dan Diaconescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 84 din 6 februarie 2013

MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Nr. 437 din 19 martie 2013

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Nr. 34 din 27 martie 2013

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 973 din 2013 al Direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi schimbărilor climatice şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l. nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică şi va avea următorul cuprins:

Prezentele norme metodologice transpun prevederile Directivei 2012/14/UE a Comisiei din 8 mai 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii metil-nonil-cetonei ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 123 din 9 mai 2012, ale Directivei 2012/15/UE a Comisiei din 8 mai 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii extractului de margosa ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 123 din 9 mai 2012, ale Directivei 2012/160JE a Comisiei din 10 mai 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii acidului clorhidric ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 124 din 11 mai 2012, ale Directivei 2012/40/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a anexei I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind comercializarea produselor biocide, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 327 din 27 noiembrie 2012, şi ale Directivei 2012/43/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a unor rubrici din anexa I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 327 din 27 noiembrie 2012.”

2. La anexa nr. I, titlurile coloanelor se modifică după cum urmează:

 

„Poziţia

Denumirea comuna

Denumirea IUPAC/Numere de identificare

Grad minim de puritate al substanţei active (*)

Data includerii

Termen-limita pentru punere în conformitate cu art. 16(3) din Directiva 98/8/CE, cu excepţia cazului în care se aplică una dintre excepţiile menţionate în nota de subsol la această rubrica (**)

Data la care expiră includerea

Tip de produs

Dispoziţii specifice(***)*

 

3. La anexa nr. I, coloana 3 de la poziţia 24 se modifică după cum urmează:.

„Tetraborat disodic Nr. CE: 215-540-4 Nr. CAS (anhidru): 1330-43-4 Nr. CAS (pentahidrat): 12179-04-3 Nr. CAS (decahidrat): 1303-96-4”

4. La anexa nr. I, după poziţia 53 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 54-56, al căror cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile poziţiilor 54, 55 şi 56 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, si ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. Î.321/2006/280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 mai 2014.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Marius Nica,

secretar general

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

ANEXĂ

 

Modificarea şi completarea Listei substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide

 

Poziţia

Denumirea comună

Denumirea IUPAC/Numere de identificare

Gradul minim de puritate al substanţe active (*)

Data includerii

Termen - imită pentru punere în conformitate cu art. 16 (3) din Directiva 98/8/CE, cu excepţia cazului în care se aplică una dintre excepţiile menţionate în nota de subsol a această rubrică (**)

Data la care expiră includerea

Tip de produs

Dispoziţii specifice (***)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

54.

Metil-nonil-cetonă

Undecan-2-one

Nr. CE: 203-937-5

Nr. CAS: 112-12-9

975 g/kg

01.05.2014

30.04.2016

30.04.2024

19

Evaluarea riscurilor la nivelul Uniunii Europene s-a bazat pe utilizarea în interior de către utilizatori neprofesionali.

În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de metil-nonil-cetonă. În confor­mitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şt completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru grupele de populaţie şi pentru compartimentele de mediu care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includerea în anexa I la Directiva 98/8/CE.

55.

Extract de margosa

 

 

Denumirea IUPAC: nu se aplică

Nr. CE: 283-644-7

Nr. CAS: 84696-25-3

Descriere: extract de margosa, extras cu apă din seminţele de Azadirachta indica şi procesat ulterior cu solvenţi organici

1000 g/kg

01.05.2014

30.04.2016

30.04.2024

18

Evaluarea riscului la nivelul Uniunii Europene nu a vizat toate utilizările potenţiale, dar a abordat, de exemplu, aplicarea numai de către profesionişti, excluzând contactul cu hrana pentru animale sau alimentele umane şi aplicarea directă pe sol.

În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de extract de margosa, în confor­mitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost  abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includere în anexa I a Directivei 98/8. Autoritatea competentă se asigură că autorizarea produselor este condiţionata de luarea unor măsuri adecvate de reducere a riscuri lor în vederea protejării apelor de suprafaţă, a sedimentelor şi a artropodelor nevizate.

56.

Acid clorhidric

Acid clorhidric

Nr. CAS: nu se aplică

Nr. CE: 231-595-7

999 g/kg 01.05.2014

30.04.2016

30.04.2024

30.04.2024

2

În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de acid clorhidric, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includere în anexa I a Directivei 98/8. Autoritatea competentă se asigură că autorizarea produselor pentru utilizare neprofesională este condiţionată de modul de proiectare a ambalajului, care trebuie să minimizeze expunerea utilizatorului, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru sănătatea umană pot fi reduse la niveluri acceptabile prin alte mijloace.


(*) Puritatea indicata în această coloană a fost gradul minim de puritate al substanţei active utilizate pentru evaluarea realizată în conformitate cu art. 11 din Directiva 98/8/CE. Substanţa activă din produsul introdus pe piaţa poate avea o puritate egală sau diferită daca s-a demonstrat, din punct de vedere tehnic, echivalenţa acesteia cu substanţa evaluată.

(**) Pentru produsele care conţin mai mult de o substanţă activă care intră sub incidenţa ari, 16 alin. (2). termenul-limită pentru punerea în conformitate cu art. 16 alin. (3) este cel al ultimei dintre substanţele lor active care urmează să fie inclusă în prezenta anexă. Pentru produsele pentru care prima autorizare a fost acordată cu mai puţin de 120 de zile înainte de termenul-limită pentru punerea în conformitate cu art. 16 alin. (3) şi a fost depusă o cerere completă de recunoaştere reciprocă în conformitate cu art. 4 alin. (1) în termen de 60 de zile de la acordarea primei autorizări, termenul-limită pentru punerea în conformitate cu art. 16 alin. (3) în legătură cu cererea respectivă se prelungeşte la 120 de zile de la data primirii cererii complete de recunoaştere reciprocă. Pentru produsele pentru care un stat membru a propus să se acorde o derogare de la recunoaşterea reciprocă în conformitate cu art. 4 alin. (4) din Directiva 98/8/CE, termenul-limită pentru punerea în conformitate cu art. 16 alin, (3) se prelungeşte la 30 de zile de la data adoptării deciziei Comisiei, adoptată în conformitate cu art. 4 alin. (4) al doilea paragraf din Directiva 98/8/CE.

(***) În vederea aplicării principiilor comune din anexa VI, conţinutul şi concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/enviranment/bioGides/index. ritm

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2012

 

Având în vedere dispoziţiile art. 72 alin. (1) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, în temeiul art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 6 martie 2012, se modifică după cum urmează:

- La articolul 10, litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) nivelul mediu al indicelui specific al costurilor fixe pe categorii de tehnologii de producere a E-SRE, care se determină astfel: se raportează valoarea costurilor fixe realizate în ultimele două semestre anterioare celui în care se efectuează analiza de către fiecare producător din respectiva categorie care a avut capacităţi în funcţiune în acea perioadă, la puterea instalată medie pe perioada respectivă a capacităţilor de producere a E-SRE ale acelui producător şi se face media aritmetică a acestor valori unitare pentru toţi producătorii din respectiva categorie; ulterior, se determină media aritmetică dintre acest indice şi cel aferent ultimilor 3 ani calendaristici, calculat pentru costurile fixe totale anuale; în cazul tehnologiilor noi, pentru care nu sunt disponibile date pentru toţi cei 3 ani anteriori, media pe numărul de ani pentru care există date disponibile se completează, pentru anii care lipsesc, cu media rezultată din studiile de fezabilitate transmise la AN RE în vederea obţinerii autorizaţiei de înfiinţare pentru noi capacităţi, nepuse în funcţiune până la finalizarea semestrului anterior realizării analizei.

 

Formula

 

în care:

cfian = nivelul mediu al indicelui specific al costurilor fixe pentru categoria de tehnologie i, pentru ultimele două semestre anterioare anului în care se efectuează analiza;

cfiani = nivelul mediu al indicelui specific al costurilor fixe pentru categoria de tehnologie i, pentru un an calendaristic anterior anului analizat;

cfi,calc = nivelul mediu al indicelui specific al costurilor fixe pentru categoria de tehnologie i;

Cfj,an = costurile fixe realizate în ultimele două semestre anterioare anului în care se efectuează analiza de fiecare producător j din categoria de tehnologie i;

Cfm,SF = costurile fixe prevăzute în studiul de fezabilitate de fiecare producător m din categoria de tehnologie i;

Cfj,Y-t = costurile fixe realizate în anul Y-t de fiecare producător j din categoria de tehnologie i;

 = puterea medie instalată a capacităţii de producere a E-SRE a producătorului j din categoria de tehnologie i în ultimele două semestre anterioare anului în care se efectuează analiza;

= puterea medie instalată a capacităţii de producere a E-SRE a producătorului j din categoria de tehnologie i în anul Y-t;

PSFm,E-SRE = puterea capacităţii de producere a E-SRE a producătorului m din categoria de tehnologie i prevăzută în studiul de fezabilitate;

Y = anul pentru care se efectuează analiza;

D = numărul de ani pentru care sunt disponibile date, D < 4;

ns = numărul total de producători din categoria de tehnologie i care au avut capacităţi în funcţiune în semestrul anterior celui în care se realizează analiza;

nY-t = numărul total de producători din categoria de tehnologie i care au avut capacităţi în funcţiune în anul Y-t;

q = numărul total de producători din categoria de tehnologie i care au solicitat emiterea autorizaţiei de înfiinţare pentru capacităţi de producere a E-SRE şi care nu au fost puse în funcţiune până la sfârşitul semestrului anterior celui în care se realizează analiza;

t = contor de an;"

 

Art. II. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Claudiu-Sorin Dumbrăveanu

 

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 17.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifului reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport şi de sistem pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre ţările peri metrice prin Sistemul electroenergetic naţional

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi ale art. 76 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, ale Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.228/2003, ale Regulamentului (UE) nr. 838/2010 al Comisiei din 23 septembrie 2010 privind stabilirea orientărilor referitoare la mecanismul compensărilor între operatorii de sisteme de transport şi abordarea comună de reglementare în domeniul stabilirii taxelor de transport, precum şi ale Procedurii operaţionale „Mecanismul de compensare a efectelor utilizării reţelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport şi de sistem”, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2010, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. t. - Se aprobă aplicarea de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. a tarifului reglementat de tranzit de 0,7 euro/MWh, exclusiv TVA, pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre ţările perimetrice prin Sistemul electroenergetic naţional,

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2012 privind tariful reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport şi de sistem de la operatorii economici care încheie contracte pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre ţările perimetrice prin Sistemul electroenergetic naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 7 mai 2012.

Art. 3. - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Claudiu-Sorin Dumbrăveanu

 

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 18.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Social Liberală

 

Cod: FAV 1

 

1. Situaţia anuală privind alte surse de venituri anul 2012

 

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică

proprii

Organizarea de întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială

Acţiunile culturale, sportive şi distractive

Serviciile interne

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea

birourilor parlamentare

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puţin 10 ani de a înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor politice aflate în curs de dizolvare

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu numai dacă nu reprezintă acte de comerţ

Venituri realizate din dobânzi cf.

art. 12 alin. (2) din Legea nr. 334/2006

TOTAL

0

0

0

1.010,53

0

0

0

0

1.010,53

 

2. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 349.800 lei

3. Suma totală a donaţiilor confidenţiale: 105.403,99 lei

4. Lista donatorilor persoane juridice care au făcut în anul fiscal 2012 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară

 

Nr. crt.

Denumirea societăţii

Sediul social

Naţiona­litatea

CUI

Reprezentantul legal

Felul donaţiei

Valoarea

Data donaţiei

1

S.C. Terapeutica - S.R.L

Chişineu-Criş

Română

15523024

Preotescu George

bani

10.000,00

18.05; 05.06/2012

2

S.C. Angels Events

Sântana

Română

17373330

Raut Adela

 

12.500.00

22, 23, 24.05/2012

3

Fundaţia Profesor Doctor Ossian

Arad

Română

29033782

Balanescu Râul

 

10.000,00

14, 15.11/2012

4

S.C. Devon Classic Design - S.R.L.

Bucureşti, Str. Polonă 25 S1

Română

RO26657293

Lucian Azoitei

bani

22.500,00

03.12.2012

5

S.C. Popasul Trebes -Srl

Satul Mărgineni, cafea Moineşti nr. 31, Bacău

Română

RO970849

Guzu Eusebiu

bani

10.000,00

21.11.2012

6

S.C. Plastor-S.A.

Municipiul Oradea, Calea Clujului nr. 175, judeţul Bihor

Română

54744

Seres Ioan

bani - virament

20.000

29.05, 22.11/2012

7

S.C. Hiperion - Sa

Localitatea Stei, Str. 13 Septembrie nr. 24, judeţul Bihor

Română

95990

Gorgan Dumitru

bani - virament

19.000

06.06.2012

8

S.C.Agroind Cauaceu - S.A.

Localitatea Cauaceu, şoseaua Oradea-Marghita, km 16, judeţul Bihor

Română

113301

Corbut Dan

bani - virament

10.000

17.05.2012

9

S.C. Rcs & Rds S.A.

Municipiul Bucureşti, str. Dr. Staicovici nr. 75

Română

5888716

Bendei Ioan

bani - virament

84.000

25.05, 21.11/2012

10

S.C. Romexa - S.A.

Municipiul Oradea, Str. Nufărului nr. 30, judeţul Bihor

Română

6507062

David Mihaela

bani - virament

89.000

16.05, 14.11/2012

11

S.C. Technova Invest-S.R.L.

Municipiul Oradea, Str. Săvineştilor nr. 3, sc. D, ap. 34, judeţul Bihor

Română

8080331

Purde Mihai

bani - virament

7.000

09.11,23.11/ 2012

12

S.C. Sapient - S.R.L.

Municipiul Oradea, Calea Clujului nr. 144-148, judeţul Bihor

Română

10806283

Pop Alexandru

bani – virament

22.000

23.05.2012

13

S.C. Biostandard 2007 - S.R.L.

Municipiul Oradea, str. Ap. Apostol Andrei nr.46, bl. P17, ap. 24, judeţul Bihor

Română

22355713

Iovan Ciprian

bani - virament

13.500

21.05.2012

14

S.C. Demix Const -S.R.L.

Localitatea Dobreşti, Str. Principală, bl. D, ap. 1, judeţul Bihor

Română

24893735

Gavruta Sorina

bani - virament

25.000

24.05, 28.11/2012

15

Ii Lung Mariana

Localitatea Luncasprie, Str. Principală nr. 33, judeţul Bihor

Română

28104125

Lung Mariana

bani - virament

10.000

28.11.2012

16

S.C. Victor Construct - S.R.L

Botoşani

Română

RO4013062

Mihalachi Victor

bani

170.000.00

28.11, 04.12/2012

17

S.C. Electra Total Consulting - S.A.

Bucureşti, str. Stelea Spătaru nr. 10

Română

R014810287

Dârzan Constantin

bani

9.000

04.12.2012

18

S.C. Stilinvest Compan2 - S.R.L.

Braşov, Str. 11 Iunie 1848 nr. 12, camera 3

Română

RO13339875

Darie Valeriu

donaţie bunuri

9.393

14.11.2012

19

S.C. Gtmtrading - S.R.L

Braşov, str. Nicopole nr. 67

Română

R013849521

Mănoiu Gheorghe

donaţie bunuri

10.354

14.11.2012

20

S.C Tce 3 Brazi

Brăila

Română

6571316

 

 

20.000,00

23.11.2012

21

S.C. Alymar Com - S.R.L.

Comuna Independenţa, Călăraşi

Română

16694723

Anghel Aurelia Alina

bani

10.000,00

23.05.2012

22

S.C. Neptun Invest Development - S.R.L.

Bucureşti, str. Vasile Stroescu 5

Română

22108535

Stasinopoulous Ioam

bani

9.800,00

31.05.2012

23

S.C. P Daniel Florea Si Asociaţii Sca

Bd. Octavian Goga 4 Bucureşti

Română

3032662

Florea Daniel

bani

30.000,00

09.11.2012

24

S.C Yal Concept -Srl

Constanţa, judeţul Constanţa

Română

17915563

Radu George Lucian

numerar

22.000,00

23.05.2012

25

S.C. Yal Concept -Srl

Constanţa, judeţul Constanţa

Română

17915563

Radu George Lucian

numerar

25.300,00

31.05.2012

26

S.C. Arca Green Energy -Srl.

Bucureşti, Str. Occidentului nr. 33

Română

21718934

Mavrodineanu Mircea Victor

bunuri

10.781,18

31.05.2012

27

S.C. Yal Concept - Srl

Constanţa, judeţul Constanţa

Română

17915563

Radu George Lucian

numerar

20.000,00

01.06.2012

28

S.C. Lifestyle Livingimob - S.R.L.

Constanţa, str. Miron Costin nr.18

Română

28011972

Popa Nicoleta

numerar

10.000,00

15.11.2012

29

S.C. Rig Service S.A.

Constanţa, str. Marc Aureliu 1518

Română

14320668

Costacea Florin

numerar

25.200,00

15.11.2012

30

S.C. Proagroservice- S.R.L.

Ovidiu, judeţul Constanţa

Română

17536233

Zaman Mihai

numerar

35.000,00

15.11.2012

31

S.C. Dobroport - S.A.

Cernavodă, judeţul Constanţa

Română

2421715

Sisu Sergiu

bani

30.000,00

16.11.2012

32

S.C. Sol Maritime Services - S.R.L.

Constanţa, str. Suceava nr. 1

Română

15551385

Fania Ştefan Florenţa

bunuri

8.799,98

18.11.2012

33

S.C. Cupa International - S.R.L.

Piaţa Agroalimentară, Tomis III, Constanţa

Română

5130907

Pândele Daniel

bani

27.000,00

23.11.2012

34

S.C.Socep -S.A.

Constanţa, Incinta Port, Dana 34

Română

1870767

Lintes Daniel

bani

20.000,00

26.11.2012

35

S.C. Socep - S.A.

Constanţa, Incinta Port, Dana 34

Română

1870767

Lintes Daniel

bani

20.000.00

26.11.2012

36

S.C. Socum Trans -S.R.L.

Constanţa, Str. Justiţiei nr. 1A

Română

7891513

Badiu Mihail Adrian

bani

10.000,00

27 11,2012

37

S.C. Argos - S.A.

Cernavoda, judeţul Constanţa

Română

2421812

Lazia Lucian

bani

30.000,00

27.11.2012

38

S.C. Socum Trans -S.R.L.

Constanţa. Str. Justiţiei nr. 1A

Română

7891513

Badiu Mihail Adrian

bani

10.000,00

29.11.2012

39

S.C. Momar Enterprise - S.R.L

Constanta, str. Spiru Haret nr. 2A

Română

19793470

Latea Minai Octavian

bani

11.274,00

29.11,2012

40

S.C. Momar Enterprise - S.R.L

Constanta, str, Spiru Haret nr. 2A

Română

19793470

Latea Mihai Octavian

bani

10.020,00

29.11.2012

41

S.C. Momar Enterprise - Srl

Constanţa, str. Spiru Haret nr. 2A

Română

19793470

Latea Mihai Octavian

bani

82.406,00

04.12.2012

42

S.C. Radiance Energy -S.R.L.

Constanţa, Aleea Panselei nr. 6A

Română

26056412

Balascan Dumitru Florin

bani

36000,00

05.12.2012

43

S.C. Argos Industrial - S.R.L

Cernavodă, judeţul Constanţa

Română

13934929

Girieanu Octavian

bani

30.000,00

06.12.2012

44

S.C. Muntenia Management

Bucureşti

Română

9813570

Petrescu Ioana

 

20000,00

29.112012

45

S.C. Manro - S.R.L

Câmpina, Prahova

Română

12280079

Gherman Mihai

bani

7.500,00

08.05.2012

46

S.C. Proexrom - S.R.L.

laşi

Română

13301633

Botu Nicolae

lei

45.700,00

12.11.2012

47

S.C. Itrom Solar Energy -S.R.L.

Botoşani

Română

30751913

Zaghi Alessandro

lei

45.200,00

14.11.2012

48

S.C. Rodimpex - S.R.L.

laşi

Română

3915423

Sava Dorel

bunuri

20.832,00

04.12.2012

49

The Telecomunications

Calea Griviţei nr. 206, S1, Bucureşti

Română

21831266

Giannarakis Panagions

bani

8.000,00

05.12.2012


50

Pancho Im Porex -S.R.L.

Intrarea Abatorului, Glina, judeţul Ilfov

Română

7975606

Gutu Ioan Ştefan

bani

30.000,00

21.11.2012

 

51

Covi Construct 200 - S.R.L.

Bd. Voluntari nr. 93, Voluntari, judeţul Ilfov

Română

11812933

Patrascu Mihail Daniel

bani

9.000,00

26.11.2012

 

52

Chrysalis Corporation - S.R.L.

Calea Victoriei, nr. 63-81, S1, Bucureşti

Română

20986327

Marrasheu Dar

bani

13.600,00

21.11.2012

 

53

Aramisinvest - S.R.L.

Maramureş, Baia Mare, Str. Speranţei nr. 3-5

Română

6793010

Iacob Vladimir Mihai

 

30.000,00

24.11.2012

 

54

Tudor - S.R.L.

Maramureş, Baia Mare, bd. Bucureşti nr. 2

Română

2195545

Matei Krista Carmen

 

8.200.00

06.12.2012

 

55

Kirspat - S.R.L.

Maramureş, Baia Mare, str. Matei Basarab nr. 8

Română

29739584

Pop Mirela Ramona

 

20.000,00

06.12.2012

 

56

Biroul Executorilor Judecătoreşti Beja Gont Dorina, Gont Lucian

Bucureşti

Română

23715217

 

 

10.000,00

05.12.2012

 

57

S.C. Oltinaimpex Prod Com - S.R.L.

Urlaţi, Str. Socului nr. 20A, Prahova

Română

6824222

 

bani

10.000,00

23.11.2012

 

58

Unio -Sa

Baia Mare, str. Aleea Expoziţiei nr. 1, judeţul Maramureş

Română

RO 645899

Bob Danila

bani

25,000,00

 

 

59

S.C. Unicarm

Vetiş, Satu Mare

Română

RO 6531770

Lucut Vasile

bani

30.000,00

 

 

60

S.C. Criseni - Srl

Satu Mare, localitatea Vama, Str. Victoriei nr. 114

Română

RO 669251

Crisan Mihai

bani

50.000,00

 

 

61

S.C. Phoenix - Srl

Satu Mare, str. Petofi Sandor nr. 4/A

Română

RO 643251

Crisan Mihai

bani

20.000,00

 

 

62

S.C. Metalpet - Sa

Satu Mare, Str. Energiei nr. 2

Română

RO 10564368

Petric Octavian

bani

23.500,00

 

 

63

S.C. Samlef - Sa

Satu Mare, bd. Cloşca nr. 92A

Română

RO 641226

Cuc Traian

bani

10.000,00

 

 

64

S.C Trans Bitum - S.R.L.

Localitatea Ip, nr. 265, judeţul Sălaj

Română

12144298

Halmajan Pavel

bani

20.000,00

05.06.2012

 

65

Transagape

Sibiu. str. H. Coandă nr. 65

Română

6269971

Presecan Vasile

bani

10.000,00

16.05.2012

 

66

Med Im Pactsa

Mediaş, str. I.C. Brătianu

Română

804471

Mendea Fanel

bani

30.000,00

16.05; 29.11/2012

 

67

Sinecon

Sibiu, Str. Morilor nr. 51

Română

4656238

Sitar Marius

bani

15.000,00

30.05.2012

68

Rochester - S.R.L.

Sibiu, str. Ciprian Porumbescu nr. 26

Română

18295877

Fartat Alexandru

materiale

7.386,00

04.06.2012

69

 Max Media

Sibiu, Str. Lungă nr. 18

Română

13700219

Marcu Ioan

servicii

13.585,32

23.11.2012

70

Bautechnology Miva

Mediaş, Str. Gării nr. 10

Română

30547825

Virca N. Alin

bani

10.000,00

27.11.2012

71

Bledimnger PENCILS

Sibiu, Str. Ştrandului nr. 17

Română

30421893

Mocanu Nicolae

materiale

10.896,00

05.12.2012

72

S.C. Novafil - S.A.

Gura Humorului, Bd. Bucovinei 89A

Română

736407

Ion Antohi

bani

45.000,00

28.11.2012

73

S.C. Stantobanat Inox -S.R.L.

Splaiul Peneş Curcanul nr. 3-5, Timişoara

Română

8425619

Vesa Sorin

bani

50.000,00

12.11; 04.12/2012

74

S.C. Genisoft Group - S.R.L

Str. Acad. Al. Borza nr.4, Timişoara

Română

11086660

Jichici Ciprian

bani

30.000,00

28.05.2012

75

S.C. Tristar Service -Srl

Str. Eugeniu de Savoya nr. 7, Timişoara

Română

12354109

Prisecaru Mariana

bani

25.000,00

14.11.2012

76

S.C. Metaltim - S.A.

Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 68, Timişoara

Română

1802770

Juma ri ca Darius

bani

19.480,00

1805; 07.12/2012

77

S.C. Agrigros - S.R.L

Str. Vadul Călugâreni nr. 2, Timişoara

Română

14613889

Vâtcă Alina

bani

20.000,00

12.11.2012

78

S.C. One&One - S.R.L.

Str. Demetriade nr. 1-3, Timişoara

Română

24807777

Matei Amalia Nicoleta

bani

20.000,00

13.11.2012

79

S.C. Air Cargo Logistic-S.R.L.

Remetea Mare, Timişoara

Română

28391359

Dica Nelu

bani

10.000,00

07.11.2012

80

Scm Neuromed - S.R.L

Str. 16 Decembrie 1989 nr. 43, Timişoara

Română

11573410

Pleş Horia

bani

10.000,00

06.12.2012

81

S.C. VIMAX Lmpex- S.R.L.

Tulcea

Română

14273825

Valciu Viorel

materiale

211.210,32

07.06.2012

82

S.C. Convex - Sa.

Bucureşti

Română

1909360

Panait Viorel

bani

22.680,00

26.11.2012

83

Ali Crist Impex

Bucureşti, sectorul 6

Română

460190

Văduva Georgicâ

bani

13.526,70

08 noiembrie 2012

84

Tms România

Găneasa, Ilfov

Română

13331332

Dobriţoiu Viorica

bani

56.000,00

08 noiembrie 2012

 

 

 

 

 

 

TOTAL

2.193.124,50

 

 

5. Lista donatorilor persoane fizice care au făcut în anul fiscal 2012 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară

 

Nr. crt.

 Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenie

Felul donaţie

Valoarea

Data donaţiei

1

Sandu Ioan

 1601007020048

Română

bani

124.063,00

18, 25, 28, 29.05; 08.06/2012

2

Galiş Florin

1701026020018

Română

bani

23.098,00

31.05; 01, 06, 07.06; 08, 09, 19.11; 04.12/2012

3

 Parpala Caius Mihai

 1581109020097

Română

bani

8.038,00

01.06;23.05/2012

4

Petrisor Ioana Elena

 2850716057661

Română

bani

7.800,00

07.06; 18.07/2012

5

Panzariu Horatiu

1640104090088

Română

bani

11.000,00

08.06; 06.12/2012

6

Cristina Ioan

1750909022804

Română

bani

14.500,00

23.05:08,22.11/2012

7

Ardelean Lia

2590120020017

Română

bani

32.060,00

24.07; 09.08; 02.10; 08, 09,15, 19.11:04,06.12/2012

8

Căprar Dorel Gheorghe

1740806020018

Română

bani

10.000,00

08.11.2012

9

Ionescu Arthur Constantin

1770828020035

Română

bani

10.000,00

09.11.2012

10

Cailmente Adrian

15603005131238

Română

bani

20.000,00

15.11.2012

11

Stoenescu Anca

2790707020074

Română

bani

20.000,00

22.11.2012

12

Parv Minai

1850119020118

Română

bani

10.000,00

27.11.2012

13

Barar Adriana

2841207020085

Română

bani

10.000,00

29.11.2012

14

Calimente Radu Mihai

1790409020039

Română

bani

8.000,00

29.11.2012

15

Calimente Mihaiţă

1520922020012

Română

bani

14.500,00

08.11; 07.12/2012

16

Andrei Marius Sorinel

1650117034965

Română

bani

40.000,00

03.12.2012

17

Bucura Ion

1560730030023

Română

bani

18.633.00

10.12.2012

18

Dogarii Dragoş Cornel

1670911035034

Română

bani

12.000,00

27.11.2012

19

Nicolescu Theodor

1750203035012

Română

bani

40.002,40

26.11.2012

20

Niculescu Duvăz Bogdan

1481214400145

Română

bani

33.000,00

12.11.2012

21

Pătru-Untaru Nicolae

1770816034995

Română

bani

8000,00

04.12.2012

22

Petre Mihai

1800520035302

Română

bani

10.000,00

21.11.2012

23

Popa Ion

1670904034991

Română

bani

17.000,00

21.11.2012

24

Pope seu Teodora

2860219520017

Română

bani

30.000,00

04.12.2012

25

Pope seu Teodora

2860219520017

Română

bani

15.800,00

06.12.2012

26

Rădulescu Cătălin

1620802035010

Română

bani

10.500,00

05.12.2012

27

Rădulescu Corneliu

1640226034998

Română

bani

40.000,00

03.12.2012

28

Rădulescu Corneliu

1640226034998

Română

bani

72.800,00

04.12.2012

29

Tămagă Constantin

1481121034983

Română

bani

26.000.00

12.11.2012

30

Turcu Marin

1681210034981

Română

bani

10.000,00

21.11.2012

31

Ţâroiu Ioan Liviu

1530221030028

Română

bani

10.000,00

22.05.2012

32

Zisu Ionuţ Elie

1640720400294

Română

bani

60.000.00

21.11.2012

33

Zisu Ionuţ Elie

1640720400294

Română

bani

50.000.00

04.12.2012

34

Ioniţă Gabriel

1780928040066

Română

bani

12.800.00

06.12.2012

35

Doros Liviu Constantin

1700307040014

Română

bani

19.600,00

19.11/04.12/2012

36

Luchian Dragos

1680306040109

Română

bani

98.190.00

26.11/06.07.12/2012

37

Nistor Vasile

1560908040041

Română

bani

50.000,00

12.11.2012

38

Marcu Nicu

1681121162145

Română

bani

12.400,00

27.11.2012

39

Ioniţă Gabriel

1780298040066

Română

bani

12.800.00

05.12.2012

40

Ciubotaru Lucian Manuel

1690617040114

Română

bani

20.000,00

13.11,07.12/2012

41

Marcu Viorica

2550820043538

Română

bani

31.310,00

26.11/03,04,06.12/2012

42

Stroea Vasile

1630911040048

Română

bani

15.000,00

06.12.2012

43

Corocea Ciprian Cezar

1641019040054

Română

bani

20.000,00

06.12.2012

44

Avram Augustln

1500815054655

Româna

bani

8.000,00

23.11.2012

45

Andrica Liviu

1560903054657

Română

bani

15.000,00

16.05,06.06,21.11/2012

46

Bezi Ovidiu

1680510125121

Română

bani

19.000,00

22.05, 23.05, 28.05, 29.05/2012

47

Birta Florin-Alin

1830625055069

Română

bani

20.000,00

21.11,06.06, 11.05/2012

48

Bodog Florian

1710906054710

Română

bani

35.000,00

23.11,28.11/2012

49

Boeriu Valeriu-Victor

1540528057058

Română

bani

32.100,00

15.11,27.11,29.11,01.11, 06.11/2012

50

Bogdan Gheorghe-Dănuţ

1680721051097

Română

bani

27.800,00

20.11,01.11,06.11,1 0.12/2012


51

Bolojan Mie Gavril

1690317050014

Română

bani

10.000,00

06.06.2012

52

CadarAnca

2840319057649

Română

bani

7.000,00

07.12, 10.12/2012

53

Câmpan Ioan

1500301054669

Română

bani

10.000,00

21.05,06.06/2012

54

Cherecheş Florica

2600131054682

Română

bani

10.000,00

11.05, 17.05/2012

55

Costin Gheorghe

1540808051091

Română

bani

13.500,00

14.11,03.12/2012

56

Cupşa Ioan

1650925126199

Română

bani

12.500,00

11.05,05.12/2012

57

Drăghici Sonia

2560725054674

Română

bani

110.000,00

27.11,29.11,05.12,07.12, 10.12/2012

58

Faur Nicoleta-Anica

2681201051090

Română

bani

8.000,00

17.05.2012

59

Manea Mihai

1510125054661

Română

bani

11.000,00

21.05,06.06,07.06/2012

60

Mălan Mircea

1720126054681

Română

bani

12.500,00

11.05,05.12/2012

61

Pop Viorel-Mircea

1580527054669

Română

bani

21.500,00

16.05, 22.05, 28.05, 29.05/2012

62

Popa Cornel

1510131054711

Română

bani

15.600,00

30.05,05.06/2012

63

Roatiş Gheorghe

1610103054696

Română

bani

10.000,00

19.11.2012

64

Roman Ioan Sorin

1700703057069

Română

bani

23.000,00

12.11,01.11/2012

65

Sala Ioan

1550618057062

Română

bani

9000,00

11.05.0611/2012

66

Scridon Cosmin Emanuel

1810325303921

Română

bani

10.000,00

13.11.2012

67

Ţipţer Zeno Dănuţ

1550203050015

Română

bani

8.300.00

28.05.2012

68

Varga Ana Lucia

2670203054666

Română

bani

18.000,00

08.11,06.12/2012

69

Varga Nicolae Alexandru

1680511201003

Română

bani

10.000,00

22.11.2012

70

Vulcu Daniel Sorin

1570613054756

Română

bani

10.000,00

06.06, 11.05/2012

71

Anusca Roxana Florentina

2760414070042

Română

bani

61.700,00

29.05,15.11, 20.11, 06.12/2012

72

Balta Mihai

1481004070014

Română

bani

30.000.00

09.11. 13.11,16.11/2012

73

Gireada Dumitru V.

1681003070057

Română

bani

16.950,00

09.11.21.05/2012

74

Dolineaschi Andrei

1750621073536

Română

bani

13.500,00

10.11.2911/2012

75

Grigoras Viorel

1581005070021

Română

bani

46.000,00

12.11.22.05/2012

76

Ciofu Tamara Dorina

2571230070017

Română

bani

41.000,00

13,11, 17.11,21.11/2012

77

Munteanu Cristina

2680412070081

Română

bani

10.000,00

41,226.00

78

Federovici Doina Elena

2740530077309

Română

bani

23.300,00

13.11, 14.11, 26.11/2012

79

Mihailescu Petru Serban

1440308400175

Română

bani

81.200,00

15.11,20.11,06.12/2012

80

Soptica Costel

1670218073527

Română

bani

54.800,00

15.11,20.11,06.12/2012

81

Olaru Viorel

1510106070021

Română

bani

12.000.00

26.11.28,11/2012

82

Bălan Dumitru

1581026070017

Română

bani

20.000.00

30.11,04.12,06.12/2012

83

Hapau Bogdan

1771018070062

Română

bani

11.300,00

04.12,2012

84

David Claudia

2760621080071

Română

bani

15.000,00

21.05,22.11/2012

85

Duţu Tudor Alexandru

1811013080081

Română

bani

14.131.60

22.05, 16.11/2012

86

Ghirdă Mihai Ioan

1680503081985

Română

bani

9.100,00

22.05,09.11/2012

87

Leonte Cătălin

1720412080041

Română

bani

9.500,00

05.06,22.11/2012

88

Lupu Liviu

1640413080034

Română

bani

15.000,00

05.06,05.11, 09.11/2012

89

Ochi Ion

1640302080067

Română

bani

31.200,00

Oa.11,09.11/2012

90

Adam Ioan

1521201080034

Română

bani

31.000,00

05.11,09.11/2012

91

Niţă Constantin

1551127080067

Română

bani

10.000,00

05.11.2012

92

Chiriac Viorel

1621009080035

Română

bani

10.000,00

08.11,09.11/2012

93

Niţă Emil

1560115080081

Română

bani

10.000,00

08,09.11.2012

94

Zamfir Daniel Cătălin

1670310433034

Română

bani

40.000,00

12.11.2012

95

Matei Gavril

1761119084452

Română

bani

30.000,00

15.11.2012

96

Enache Paul

1510901080073

Română

bani

15.000,00

21.11.2012

97

Roman Petre

1460722400218

Română

bani

22.500,00

21,23.11.2012

98

Neculoiu Marius

1650921085048

Română

bani

30.000,00

21.11.2012

99

Varga Sorin Coloman

1570617080129

Română

bani

10.200,00

22.11.2012

 

100

Mînzatu Paul George

1791021080070

Română

bani

10.000,00

22.11.2012

101

Căncescu Aristotel Adrian

1520117080023

Română

bani

20.000,00

03.12.2012

102

Zahariea Petru Adrian

1790126080018

Română

bani

14.000,00

04.12.2012

103

Şmicăl Alexandra Maria

2861001082560

Română

bani

20.000,00

05,06.12.2012

104

Secelean Isabela Elena

2730314085024

Română

bani

10.000,00

06.12.2012

105

Diniţă Ion

1620316080016

Română

bani

30.000,00

09.11,06.12/2012

106

Tudoran Marcel

1670715170382

Română

bani

12.500,00

29.11,04.12/2012

107

Sîrbu Marta

2691011084465

Română

bani

15.000,00

28.11.2012

108

Varga Vasile

1550101090088

Română

bani

64.000,00

29.10,09, 12.11/2012

109

Petrea Dorin Silviu

1780202090051

Română

bani

40.000,00

29.10.2012

110

Boboc Cătălin

1760518090031

Română

bani

24.000,00

29.10,09.11/2012

111

Tudose Minai

1670306090127

Română

bani

14.000,00

22.10,27.11, 03.12/2012

112

Rotaru Ion

1530517090066

Română

bani

12.160,00

22.10, 13.11, 20.11/2012

113

Anton Tudorel

1621010090092

Română

bani

12.000,00

09.11.2012

114

Calu Petrica

1641124090048

Română

bani

12.000,00

10.11,2012

115

Ruse Mihai

1520914090080

Română

bani

12.000,00

12.11.2012

116

Baluta Neculai

1570529090051

Română

bani

11.000,00

12.11.2012

117

Dragomir Viorel Marian

1750616090023

Română

bani

10.000,00

22.10.2012

118

Panturu Dumitru

1650724093958

Română

bani

10.000,00

11.11.2012

119

Mucea Zinel

1840204091271

Română

bani

10.000.00

11.11.2012

120

Epureanu Ionel

1720818092260

Română

bani

8.000,00

09.11.2012

121

Balta Eugeniu

1450929093948

Română

bani

8.000,00

09.11.2012

122

Badara Vasile

1480908400452

Română

bani

8.000,00

11.11.2012

123

Tanase Lucian Alin

1710415104975

Română

bani

72.500,00

04.05,01.11/2012

124

Colgiu Florin Madalin

1780928100029

Română

bani

25.000,00

04.05.2012

125

Dragoi Emilian

1550318100024

Română

bani

25.000,00

05.05.2012

126

Mărăcine Nicolae

1591015100088

Română

bani

25000,00

05.05.2012

127

Ene Dumitru

1560116100021

Română

bani

25.000,00

06.05.2012

128

Olariu Vasile

1561205100018

Română

bani

25.000,00

06.05.2012

129

Romanescu Cristian

1590407100049

Română

bani

10.000,00

06.05.2012

130

Holban Titi

1641110104961

Română

bani

37.500,00

26.10,07.11, 03.12/2012

131

Cocei Erland

1700313131210

Română

bani

61.000,00

26.10,29.10,29.11/2012

132

Tudor Doina Anca

2600315400221

Română

bani

51.500,00

26.10,29.11/2012

133

Nicolicea Eugen

1560606250533

Română

bani

33.100,00

29.10,21.11, 27.11/2012

134

Ciolacu Marcel

1450725100038

Română

bani

20.000,00

31.10.2012

135

Ghiveciu Marian

1690415100029

Română

bani

47.500,00

05.11,07.11,29.11/2012

136

Munteanu lulia

2811026100016

Română

bani

18.000,00

20.11.2012

137

Dobrica Cătălin

1701129103760

Română

bani

20.000,00

17.11.2012

138

Apostu Doina Monica

2760120100023

Română

bani

15.900,00

21.11,27.11/2012

139

Ciolacu Mihai

1880219420017

Română

bani

10.000,00

23.11.2012

140

Veghes Adrian

1621129100028

Română

bani

10.000,00

28.11.2012

141

Mânaila Petrescu

1500430100042

Română

bani

29.350,00

27.11,06.12/2012

142

Suru Ioan

1561208250535

Română

bani

15.300,00

03.12,04.12,06.12/2012

143

Sakal Mireia

2730401100080

Română

bani

9.200,00

07.12.2012

144

Tabugan Ion

1600401112513

Română

bani

10.150,00

12.11,03.12/2012

145

Coroi Ana Maria

2860211420053

Română

bani

22.400,00

14.11.2012

146

Cristodor Dan Eugen

1740826510022

Română

bani

10.000,00

21.05, 13.11/2012

147

Dinulescu Marian

1560815510028

Română

bani

20.000,00

16.05.2012

148

Drăgan Florin

1820412226771

Română

bani

17.000,00

17, 18.05/2012

149

Drăgan Marian

1530322510014

Română

bani

10.000,00

05.12.2012

 

150

Dunăreanu Daniel

1840328513371

Română

bani

30.000,00

06.12.2012

151

Enciu Niculae

1530111511661

Română

bani

25.000,00

21.05,07.06/2012

152

Filipescu Răducu - George

1560313510024

Română

bani

30.000,00

17.05.2012

153

Florea Daniel

1720919510030

Română

bani

55.460,00

12, 14,28.11,05,06.12/2012

154

Frumuzache Veronica

2850319410061

Română

bani

33.500,00

16,22,23,27,29.11,04.12/2012

155

Niculae Alexandru

1750112424539

Română

bani

8.200,00

05.122012

156

Niculae Valentin

1770706434556

Română

bani

21.000,00

20.11.2012

157

Panainte Elena Georgiana

2791212160018

Română

bani

12.800,00

06.12,2012

158

Prică Ruxandra Alina

2790615100016

Română

bani

25.000,00

05.06, 07 06/2012

159

Rogoz Nicolae

1570907510G54

Română

bani

10.300,00

21.05,05.12/2012

160

Steriu Valeriu Andrei

1650924400127

Română

bani

12.120,00

09.11.2012

161

Tomoiagă Ştefan Liviu

1660407241636

Română

bani

45.600,00

06.06,19, 22.11, 04, 06.12/2012

162

Matei Cristian

1580225126204

Română

bani

15.000,00

28052012

163

Cojan Robert

1770929201001

Română

bani

5,000,00

28.05.2012

164

Molnar Emil

1480710120695

Română

bani

7.000,00

28.05.2012

165

Lapusan Remus

1710218120650

Română

bani

10.000,00

30.05.2012

166

Matei Cristian

1580225126204

Română

bani

3.000,00

05.06.2012

167

Cojan Robert

1770924201001

Română

bani

2.000,00

05.06.2012

168

Bogdan Emil-Mircea-Vasile

1460807120645

Română

bani

7.000,00

05.06.2012

169

Ivan Ilarie

1520919120686

Română

bani

5.000,00

12.11.2012

170

Ivan Ilarie

1520919120686

Română

bani

2.000,00

13.11.2012

171

Ivan Ilarie

1520919120686

Română

bani

5.000,00

06.12.2012

172

Petrut Ioan

1541012123150

Română

bani

9.500,00

07.06.2012

173

Vuscan Ioan Gheorghe

1541227120671

Română

bani

13.000,00

17.05.2012

174

Vuscan Ioan Gheorghe

1541227120671

Română

bani

2.480,00

28.05.2012

175

Ciubotaru Gheorghe

1560421070029

Română

bani

15.000,00

28.05.2012

176

Cuibus Valentin Claudiu

1560604120646

Română

bani

3.835,00

28.11.2012

177

Cuibus Valentin Claudiu

1560604120646

Română

bani

3.835,00

28.11.2012

178

Cuibus Valentin Claudiu

1560604120646

Română

bani

10.000,00

07.06.2012

179

Cânta DanuE Dorel

1570826120656

Română

bani

3.835,00

28.11.2012

180

Cânta Danut Dorel

1570826120656

Română

bani

5.000,00

15.05.2012

181

Nicoara Marius-Petre

1581119120687

Română

bani

14.000,00

13.11.2012

182

Nicoara Marius-Petre

1581119120687

Română

bani

40.000,00

05.06.2012

183

Nicoara Marius-Petre

1581119120687

Română

bani

10.000,00

06.06.2012

185

Giacomo Dreani

1590115123152

Română

bani

9.600,00

22.11.2012

186

Giacomo Dreoni

1590115123152

Română

bani

15.000,00

15.05.2012

187

Uioreanu Horea-Dorin

1600523120711

Română

bani

10.000,00

20.11.2012

188

Uioreanu Horea-Dorin

1600523120711

Română

bani

4.200,00

07.06.2012

189

Balaj Marius

1610312132531

Română

bani

10.000,00

21.05.2012

190

Cecan Eugen

1620825120640

Română

bani

7.250,00

28.11.2012

191

Cecan Eugen

1620825120640

Română

bani

7.500,00

05.06.2012

192

Secara Dorel Viorel

1620913050018

Română

bani

10.000,00

05.06.2012

193

Grumaz Vasile Tudor

1630221240020

Română

bani

13.500,00

13.11.2012

194

Grumaz Vasile

1630221240020

Română

bani

13.500,00

19.11.2012

195

Grumaz Vasile

1630221240020

Română

bani

16.000,00

26.11.2012

196

Grumaz Vasile

1630221240020

Română

bani

150,00

06.12.2012

197

Itu Adrian

1630816123131

Română

bani

10.000,00

26.11.2012

198

Itu Adrian

1630816123131

Română

bani

1.000,00

05.12.2012

199

Itu Adrian

1630816123131

Română

bani

250,00

06.12.2012

 

200

Salatioan Vasile

1640923123130

Română

bani

5 000 00

26.11.2012

201

Salatioan Vasile

1640923123130

Română

bani

10.000,00

23.11,2012

202

Salatioan Vasile

1640923123130

Română

bani

9.000,00

16.05,2012

203

Salatioan Vasile

1640923123130

Română

bani

2.000,00

07.06.2012

204

Oros Nechita Adrian

1650709123137

Română

bani

10.000,00

13.11,2012

205

Oprea Laurentiu

1650714124050

Română

bani

15.000,00

15.05.2012

206

Florian Ovidiu

1460807120645

Română

bani

10.000,00

11,05.2012

207

Florian Ovidiu

1520919120686

Română

bani

5.000,00

15.05.2012

208

Petran Ioan

1520919120686

Română

bani

10.000,00

21.05.2012

209

Popa Emil Irimie

1520919120686

Română

bani

15.000,00

17.05.2012

210

Popa Irimie Emil

1541012123150

Română

bani

2.000,00

13.11.2012

211

Popa Irimie Emil

1541227120671

Română

bani

5.000,00

05.12.2012

212

Oleleu Ioan

1541227120671

Română

bani

7.800,00

15.05.2012

213

Lapusan Remus Gabriel

1560421070029

Română

bani

4.000,00

16.05.2012

214

Lapusan Remus Gabriel

1560604120646

Română

bani

2.300,00

20.11,2012

215

Lapusan Remus Gabriel

1560604120646

Română

bani

5.000,00

28.11.2012

216

Popovici Alin Alexandru

1560604120646

Română

bani

2.000,00

12.11.2012

217

Popovici Alin Alexandru

1570826120656

Română

bani

40.000,00

15.05.2012

218

Jorj Mircea

1570826120656

Română

bani

15000,00

17.05.2012

219

Tarcea Dan

1581119120687

Română

bani

15 000,00

16.05.2012

220

Stoica Doru

1581119120687

Română

bani

15.000,00

16.05.2012

221

Teaha Minai

1581119120687

Română

bani

20.000,00

03.12.2012

222

Pop Rareş Vasile

1581119120687

Română

bani

20.000,00

03.12,2012

223

Pop Rareş Vasile

1590115123152

Română

bani

4.000,00

05.06.2012

224

Horvath Leonard

1590115123152

Română

bani

1.100,00

13.11.2012

225

Horvath Leonard

1600523120711

Română

bani

820,00

23.11.2012

226

Horvath Leonard

1600523120711

Română

bani

900,00

28.11.2012

227

Horvath Leonard

1610312132531

Română

bani

300,00

03.12.2012

228

Horvath Leonard

1620825120640

Română

bani

7.150,00

06.12.2012

229

Szeplekan Mihai

1620825120640

Română

bani

10.000,00

21.05.2012

230

Abrudean Mircea

1620913050018

Română

bani

10.000,00

22.11.2012

231

Abrudean Mircea

1630221240020

Română

bani

15.000,00

30.05.2012

232

Abrudean Mircea

1630221240020

Română

bani

10.000,00

07.06.2012

233

Nasra Gabriel Horia

1630221240020

Română

bani

3.300,00

19.11.2012

234

Nasra Gabriel Horia

1630221240020

Română

bani

4.000,00

19.11.2012

235

Nasra Gabriel Horia

1630816123131

Română

bani

1.100,00

28.11.2012

236

Nasra Gabriel Horia

1630816123131

Română

bani

1.400,00

04.12.2012

237

Nasra Gabriel Horia

1630816123131

Română

bani

5.000,00

05.12.2012

238

Balla Ferencz

1640923123130

Română

bani

6.500,00

03.12.2012

239

Balla Ferencz

1640923123130

Română

bani

10.000,00

05.12.2012

240

Turcu Doina-Maria

1640923123130

Română

bani

10.000,00

07.06.2012

241

Cataniciu Steluţa

1640923123130

Română

bani

6.500,00

28.11.2012

242

Cataniciu Steluţa

1650709123137

Română

bani

2.000,00

03.12.2012

243

Cataniciu Steluţa

1650714124050

Română

bani

10.000,00

11.05.2012

244

Cataniciu Steluţa

1460807120645

Română

bani

5.000,00

15.05.2012

245

Pojar Adina Gabriela

1520919120686

Română

bani

7.500,00

03.12.2012

246

Muresan Livia

1520919120686

Română

bani

8.475,28

29.05,2012

247

Cristea Aurelia

1520919120686

Română

bani

2.000,00

12.11.2012

248

Cristea Aurelia

1541012123150

Română

bani

10.000,00

24.05.2012

249

Anastase Claudia

1541227120671

Română

bani

15.000,00

17.05.2012

 

250

Uioreanu Elena-Ramona

1541227120671

Română

bani

20.000,00

19.11.2012

251

Pantea Camelia

1560421070029

Română

bani

12.000,00

07.06.2012

252

Muresan Anca

1560604120646

Română

bani

10.000,00

15.05.2012

253

Borza Ioana

15606Q4120646

Română

bani

7.000,00

11.05.2012

254

Borza Ioana

1560604120646

Română

bani

6.000,00

15.05.2012

255

Mitrana Mugur Viorel

1691023132831

Română

bani

10.000,00

19.05.2012

256

Constantinescu Nicusor-Daniel

1661029293129

Română

bani

100.000,00

21.05.2012

257

Lascu Stere

1590919131236

Română

bani

10.000,00

23.05.2012

258

Radu George Lucian

1740216131242

Română

bani

13.440.00

23.05 2012

259

Brailoiu Ovidiu

1680219132804

Română

bani

20.000.00

29.05.2012

260

Darie Cristian

1560504131289

Română

bani

16.000.00

30.05.2012