MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 176/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 176         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 1 aprilie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

67. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice

 

335. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice

 

332. - Decret privind conferirea „Crucii Comemorative a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945”

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 41 din 5 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

Decizia nr. 65 din 21 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

17. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

 

18. - Ordonanţă de urgenţă pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

428. - Ordin al ministrului sănătăţii privind abrogarea pct. 5 şi 10 ale art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

10. - Ordin pentru modificarea anexei nr. 6 la Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Conservator

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din Judeţul Bihor-Oradea

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa”

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Generaţie - Creştin Democrat

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Macedonenilor din România

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa Socialista

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19 din 23 februarie 2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 28 februarie 2011, cu următoarele modificări şi completări:

1. Articolul I se abrogă.

2. Articolul II va avea următorul cuprins:

„Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, literele a), d), e) şi g) vor avea următorul cuprins:

«a) de punere în aplicare a politicii şi strategiei sectoriale elaborate de Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI) în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale;

d) de elaborare de norme secundare specifice domeniului comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;

e) de reprezentare în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale şi de administrare a resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice;

g) de organ de decizie, în condiţiile legii, în soluţionarea de litigii între furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor pe pieţele acestor servicii;».

2. La articolul 10 alineatul (1), punctele 2, 4, 6, 7, 9, 11 şi 12 vor avea următorul cuprins:

«2. asigură, în calitate de autoritate de reglementare, reprezentarea în instituţii şi în organizaţii internaţionale din domeniul reglementării comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, susţinând, în cadrul acestora, politica şi strategia naţională în domeniu, şi poate primi mandat pentru a încheia acorduri internaţionale cu caracter tehnic;

4. pune în aplicare, în condiţiile legii, acorduri internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale;

6. elaborează propuneri de acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice, precum şi în domeniul serviciilor poştale, pe care le înaintează Ministerului pentru Societatea Informaţională, precum şi propuneri de acte normative în domeniul alocării şi atribuirii frecvenţelor radio, pe care le înaintează Secretariatului General al Guvernului;

7. avizează proiectele de acte normative prin care se emit reglementări cu privire la administrarea şi gestionarea frecvenţelor radio, proiectele de acte normative prin care se reglementează organizarea şi funcţionarea ANCOM, precum şi alte proiecte de acte normative, la solicitarea Ministerului pentru Societatea Informaţională;

9. implementează programe de asistenţă financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, care vizează capacitatea instituţională a ANCOM;

11. urmăreşte şi controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare sau în acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenţelor stabilite prin acestea;

12. soluţionează litigii, în condiţiile legii, între furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor finali.»

3. La articolul 10 alineatul (2), punctele 4, 11,12,14 şi 201 vor avea următorul cuprins:

«4. adoptă PNN şi orice modificări ale acestuia, sub rezerva restricţiilor impuse din motive de securitate naţională; înainte de adoptarea PNN, ANCOM are obligaţia de a informa Ministerul pentru Societatea Informaţională în legătură cu modificările aduse;

11. propune Guvernului spre adoptare TNABF, după obţinerea avizului conform al Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicaţii pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvenţe radio cu utilizare guvernamentală sau a acelor aflate în partaj guvernamental/neguvernamental;

12. acordă licenţele de utilizare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice care utilizează spectrul radio, precum şi licenţele de emisie şi stabileşte şi încasează tariful de utilizare a spectrului;

14. acordă autorizaţiile de asigurare a frecvenţelor radio şi autorizaţiile tehnice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

201. elaborează norme tehnice, inclusiv privind exercitarea controlului respectării unor obligaţii în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice.»„

3. La articolul III, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Articolul 19 se abrogă.”

4. La articolul III, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. La articolul 52, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

«(51) Termenul de valabilitate a licenţei de emisie acordate pentru difuzarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune în sistem analogic în condiţiile alin. (5) va fi reînnoit, temporar, până la data stabilită pentru încetarea emisiilor în sistem analogic determinată prin Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional.»„

5. La articolul III punctul 2, alineatul (6) al articolului 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Modul de desfăşurare a procedurilor prevăzute la alin. (4), condiţiile de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, precum şi cuantumul taxei de licenţă prevăzute la alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de către Secretariatul General al Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.”

6. La articolul III, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 591, cu următorul cuprins:

«Art. 591. - În perioada de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aşa cum este definită de Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, frecvenţele radio pot fi utilizate în sistem digital terestru şi în baza unui acord eliberat de ANCOM.»„

7. La articolul III, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

„31. La articolul 65, literele c) şi f) vor avea următorul cuprins:

«c) pentru încălcarea gravă sau repetată a obligaţiilor prevăzute în licenţa de emisie:

f) neplata, de către titular, în termen de 45 de zile de la scadenţă, a tarifului de utilizare a spectrului.»„

8. La articolul III, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:

„41. La articolul 651, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:

«a) pentru încălcarea gravă sau repetată a obligaţiilor prevăzute în licenţă;

b) neplata, de către titular, în termen de 45 de zile de la scadenţă, a tarifului de utilizare a spectrului;».”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-STEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 28 martie 2013.

Nr. 67.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 335.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea „Crucii Comemorative a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945”

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 2 din Legea nr. 68/1994 privind înfiinţarea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. C pct. III şi ale art. 11 pct. V.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

pentru servicii militare aduse României în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă „Crucea Comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945” unor veterani de război, care au participat la campaniile Armatei Române ori au executat un serviciu efectiv şi permanent pe lângă aceasta, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 26 martie 2013.

Nr. 332.

 

ANEXA

 

Veteranii de război ai Armatei Române cărora li se conferă „Crucea Comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945”

 

Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război Judeţul Botoşani:

1. Olariu Gh. Dumitru Judeţul Galaţi:

2. Babotă T. Costică Judeţul Mureş:

3. Griga P. Victor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 41

din 5 februarie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată, din oficiu, de Tribunalul laşi - Secţia I civilă în Dosarul nr. 5.198/99/2011 şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1548D/2012.

La apelul nominal se prezintă partea Mihai Asaftei, constatându-se lipsa celorlalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul părţii prezente, care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, menţionând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie. Totodată, arată că, dacă o acţiune pendinte se suspendă, creditorii au posibilitatea ca, înscriind creanţele pe care le au în tabelul creanţelor împotriva debitorului, să participe la procedura insolvenţei pentru acoperirea creanţelor.

În cazul salariaţilor, drepturile acestora sunt înregistrate direct în tabelul de creanţe, fără cerere de admitere a creanţelor, de către administratorul judiciar/lichidator, conform evidenţelor contabile.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea nr. 635 Ds din 21 noiembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 5.198/99/2011, Tribunalul Iaşi - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată din oficiu de instanţă într-o cauză întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prevederile art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sunt neconstituţionale în măsura în care textul impune suspendarea de drept, automată şi nedistinctivă, a tuturor acţiunilor, inclusiv a celor care au ca obiect chiar stabilirea existenţei şi întinderii creanţei împotriva debitorului.

Totodată, arată că asupra prevederilor criticate Curtea s-a mai pronunţat, raţiunile reţinute de instanţa de contencios constituţional în jurisprudenţa sa sunt pe deplin aplicabile în cazul creditorilor ce deţin o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, însă aceleaşi raţiuni nu pot fi aplicate prin analogie în cazul creditorilor ale căror creanţe nu sunt nici certe şi nici lichide. În aceste condiţii, în cazul unei creanţe care nu a fost determinată şi nici determinabilă şi în lipsa unui titlu jurisdicţional definitiv, înscrierea la masa credală în tabloul definitiv de creanţe a acestuia rămâne o chestiune pur teoretică, creanţa nefiind nici cert şi nici lichidă.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, susţinerile părţii prezente, notele scrise depuse, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins: „De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justiţie şi art. 41 alin. (1) referitor la neîngrădirea dreptului la muncă şi la alegerea liberă a profesiei, a meseriei a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele:

1. Asupra dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 Curtea s-a mai pronunţat prin numeroase decizii, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 1.011 din 27 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2013, Decizia nr. 842 din 11 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 11 decembrie 2012, Decizia nr. 300 din 27 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 31 mai 2012, sau Decizia nr. 1.075 din 20 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 7 ianuarie 2008.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele de principiu cuprinse în aceste decizii îşi păstrează valabilitatea.

2. Distinct de cele statuate în jurisprudenţa sa constantă, Curtea observă că autoarea prezentei excepţii de neconstituţionalitate ridică o problemă de drept care nu a mai fost analizată de Curte, şi anume suspendarea acţiunii prin care se solicită stabilirea existenţei şi întinderii unui drept de creanţă ce nu este circumscris unui titlu existent.

Este fără îndoială că procedura insolvenţei având un caracter colectiv, unitar şi concursual, toţi creditorii care deţin creanţe împotriva debitorului trebuie să-şi înscrie aceste creanţe la masa credală.

De aceea, legiuitorul, prin textul de lege criticat, a dispus ca toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale să se suspende, altfel nemaiputându-se respecta caracterul unitar, colectiv şi concursual al procedurii.

Însă, la masa credală pot fi înscrise creanţele care respectă condiţiile legale, respectiv să fie certe, lichide şi exigibile, şi care sunt exprimate într-un înscris recunoscut de lege ca având caracter executoriu, nu şi simplele cereri ale creditorilor.

Textul de lege criticat se referă la acţiuni judiciare, extrajudiciare sau de executare silită, pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale; or este evident că numai acele acţiuni care tind la realizarea creanţelor, adică la îndestularea creditorilor sunt susceptibile de a fi suspendate, nu şi acţiunile care tind la recunoaşterea sau constatarea unui drept de creanţă al reclamantului asupra debitorului.

În lipsa unei recunoaşteri a creanţei sale, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, reclamantul, participant la procedura insolvenţei, nu ar putea veni la masa credală şi nu ar beneficia de întreaga procedură.

Prin urmare, revine instanţei de judecată, învestită cu judecarea unei astfel de cereri, competenţa şi, în acelaşi timp, obligaţia de a analiza în ce măsură acţiunea reclamantului tinde la realizarea creanţei sale sau doar la constatarea sub aspectul existenţei şi întinderii acesteia.

Curtea reţine că, din această perspectivă, excepţia de neconstituţionalitate apare ca fiind inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată, din oficiu, de Tribunalul laşi - Secţia I civilă în Dosarul nr. 5.198/99/2011.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 5 februarie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 65

din 21 februarie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, excepţie ridicată de Dumitru Constantin şi Chiriac Ene în Dosarul nr. 1.218/282/2012 al Judecătoriei Pogoanele şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.385D/2012 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, apreciind că nu se impune reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale. Menţionează, exemplificativ, Decizia nr. 283 din 27 martie 2012.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 3 octombrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 1.218/282/2012, Judecătoria Pogoanele a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, excepţie ridicată de Dumitru Constantin şi Chiriac Ene într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei acţiuni în anularea hotărârii Partidului Poporului - Dan Diaconescu de excludere a acestora din rândul partidului menţionat.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că textul de lege criticat este neconstituţional, întrucât exceptează de la controlul instanţelor judecătoreşti o hotărâre de excludere din partid pronunţată cu nerespectarea prevederilor art. 10 lit. g) şi art. 15 alin. (3) din Statutul Partidului Poporului - Dan Diaconescu, referitoare la sancţiunile disciplinare şi procedurile prin care acestea pot fi aplicate membrilor, respectiv la comisia de arbitraj, care este organizată şi funcţionează conform unui regulament aprobat de organul statutar şi care trebuie să asigure părţilor dreptul la opinie şi dreptul de a se apăra, precum şi proceduri echitabile. Autorii excepţiei arată, de asemenea, că textul de lege criticat este neconstituţional în măsura în care sancţiunile disciplinare şi procedura lor de aplicare sunt folosite ca mijloace de limitare a libertăţii de exprimare a opiniilor şi îngrădesc exprimarea voinţei politice a cetăţenilor.

Judecătoria Pogoanele consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că este firesc ca răspunderea disciplinară a membrilor de partid să fie stabilită de către organisme interne, observând că reclamanţii au precizat în cerere faptul că statutul partidului reglementează măsurile disciplinare ce pot fi luate împotriva membrilor săi, precum şi căile de atac împotriva unor astfel de măsuri.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, întrucât motivarea neconstituţionalităţii textului de lege ce formează obiectul acesteia a fost făcută prin raportare la prevederile statutului partidului politic, iar nu prin justificarea încălcării unui text constituţional. Or, controlul de constituţionalitate presupune verificarea conformităţii unui act normativ cu Constituţia, ceea ce nu este cazul în speţă. De fapt, apare încă un motiv de inadmisibilitate, fiind supus controlului un act ce nu poate fi verificat de Curtea Constituţională, şi anume statutul unui partid politic.

Avocatul Poporului precizează că îşi menţine punctul de vedere reţinut în deciziile Curţii Constituţionale nr. 399 din 13 aprilie 2010, nr. 283 din 27 martie 2012, nr. 649 din 19 iunie 2012 şi altele, în sensul că textul de lege criticat este constituţional, întrucât răspunderea juridică în materie nu se reglementează prin norme de drept comun, ci prin norme proprii statutului partidului, astfel încât instanţele de judecată nu sunt competente să exercite funcţia de înfăptuire a justiţiei pentru acte de încălcare a disciplinei interne.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 6 august 2012, care au următorul cuprins: „(3) Dobândirea sau pierderea calităţii de membru al unui partid politic este supusă numai jurisdicţiei interne a partidului respectiv, potrivit statutului partidului.

În opinia autorilor excepţiei sunt nesocotite următoarele dispoziţii din Legea fundamentală: art. 8 alin. (2) teza a două potrivit cărora partidele politice contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, respectând suveranitatea naţională, integritatea teritorială, ordinea de drept şi principiile democraţiei, art. 16 alin. (2) care statuează că nimeni nu este mai presus de lege şi art. 30 alin. (1) care proclamă inviolabilitatea libertăţii de exprimare.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că s-a mai pronunţat, prin prisma unor critici asemănătoare, asupra constituţionalităţii textului de lege ce formează obiectul acesteia. În acest sens pot fi amintite Decizia nr. 197 din 4 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 2 aprilie 2010, Decizia nr. 1.461 din 8 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2012, sau Decizia nr. 283 din 27 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 30 mai 2012. Cu acele prilejuri, Curtea a statuat că instanţele judecătoreşti nu sunt legitimate să exercite funcţia de înfăptuire a justiţiei în ceea ce priveşte actele de încălcare a disciplinei interne din cadrul partidelor politice, deoarece răspunderea în materie nu este reglementată prin norme juridice de drept comun, ci prin norme de etică şi deontologie proprii, pe care membrii acestora s-au angajat să le respecte încă din momentul în care, în mod liber consimţit, au aderat la acest tip de asociaţii cu caracter politic. Curtea a constatat că este firesc ca răspunderea disciplinară a membrilor partidului să fie stabilită de către organisme interne, acestea fiind singurele care pot aprecia, în funcţie de ideologia care direcţionează acţiunile partidului, în ce măsură comportamentul membrilor acestuia este compatibil cu normele statutare care conturează rolul concret pe care acesta şi-a propus să îl aibă în viaţa politică şi socială a ţării şi dacă acest comportament este conform cu modalităţile specifice de acţiune agreate de fiecare partid şi, implicit, de fiecare dintre membrii acestuia.

De asemenea, Curtea a reţinut că normele cuprinse în statutele partidelor politice nu au natură juridică, ci reprezintă reguli de conduită internă a căror respectare este necesară pentru buna funcţionare a partidului ca structură asociativă. Acesta este motivul pentru care instanţele judecătoreşti nu au competenţa de a cenzura hotărârile organelor de aşa-numită „jurisdicţie internă” a partidelor, hotărâri care au caracter de acte politice, emise în baza unor norme proprii statutelor acestora.

În cauza de faţă nu au fost aduse elemente de noutate care să justifice reconsiderarea celor statuate prin deciziile mai sus menţionate, astfel că atât considerentele, cât şi soluţia pronunţate cu acele prilejuri îşi menţin valabilitatea şi în ce priveşte prezenta excepţie de neconstituţionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, excepţie ridicată de Dumitru Constantin şi Chiriac Ene în Dosarul nr. 1.218/282/2012 al Judecătoriei Pogoanele.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 21 februarie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii

Europene

 

Având în vedere necesitatea utilizării urgente şi eficiente a fondurilor provenite din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, astfel încât şi această sursă de finanţare să contribuie la creşterea economică şi la menţinerea locurilor de muncă,

ţinând cont de faptul că este necesară instituirea unui mecanism flexibil de finanţare a proiectelor din domeniile stabilite conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare,

în vederea evitării imobilizării sumelor obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,

având în vedere necesitatea continuării lucrărilor la obiectivul de investiţii „Magistrala V Metrou Etapa I Drumul Taberei-Universitate” în vederea reducerii traficului rutier, fapt ce duce la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„Art. 121. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12, în anul 2013, din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 104.000 mii lei Ministerului Transporturilor pentru finanţarea în anul 2013 a proiectului de investiţii «Magistrala V Metrou Etapa I Drumul Taberei-Universitate».

(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5).

(3) Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1).”

2. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b)se alocă anual sume pentru finanţarea proiectelor potrivit art. 12.

(2) După aprobarea sumelor anuale alocate acestora potrivit art. 12, ministerele beneficiare vor solicita Ministerului Finanţelor Publice virarea, la o poziţie distinctă de venituri ale bugetului de stat, a sumelor aprobate.

(3) După virarea sumelor prevăzute la alin. (2) în contul de venituri ale bugetului de stat se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ministerelor beneficiare, să majoreze, la o poziţie distinctă, atât veniturile, cât şi cheltuielile bugetului de stat, precum şi bugetele ordonatorilor principali de credite beneficiari cu suma alocată finanţării proiectelor.

(4) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar, determinate ca diferenţă dintre veniturile încasate potrivit alin. (2) şi plăţile efectuate, se virează de către ministerele beneficiare din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului.

(5) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (4) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ministerele beneficiare în contul de venituri ale bugetului de stat urmând procedura de la alin. (3) şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voi nea

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 17.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice”Transelectrica” - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş

 

Având în vedere necesitatea respectării principiilor separării calităţii de acţionar la operatorii economici care desfăşoară activitatea de producere şi furnizare a electricităţii şi gazelor naturale, pe de o parte, de calitatea de acţionar la operatorii economici de transport al electricităţii şi gazelor naturale, pe de altă parte, statuate la nivelul legislaţiei obligatorii a Uniunii Europene prin Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE, iar la nivelul legislaţiei naţionale prin prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

ţinând cont de atributul suveran al Guvernului României de a administra proprietatea privată a statului,

întrucât este prioritară evitarea demarării de către Comisia Europeană a unei eventuale proceduri de infringement împotriva României pentru nerespectarea acestor principii,

deoarece competenţele şi atribuţiile în domeniul implementării managementului privat la companiile naţionale, care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt stabilite prin acte normative de nivelul legii, iar Ministerul Economiei exercită, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, conform legislaţiei în vigoare, atribuţiile de autoritate publică tutelară pentru acestea,

ţinând cont că, în baza actelor normative sus-amintite, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a derulat, în numele Ministerului Economiei, în domeniul respectiv, o serie de proceduri şi etape al căror termen de finalizare constituie angajamente convenite de Guvernul României în cadrul acordurilor de finanţare încheiate cu Fondul Monetar Internaţional şi cu Uniunea Europeană,

luând în considerare faptul că nerespectarea acestor termene ar atrage încălcarea angajamentelor asumate în cadrul acordurilor cu instituţiile financiare internaţionale, dată fiind importanţa atât pe plan extern, cât şi intern a onorării acestor acorduri, criteriu de care depinde încheierea pe viitor a unor alte înţelegeri similare,

în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă pentru asigurarea respectării principiilor europene şi a angajamentelor asumate prin acorduri internaţionale,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, acţiunile deţinute de stat la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. trec din administrarea Ministerului Economiei în administrarea Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 2. - La data de 1 mai 2013, acţiunile deţinute de stat la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş trec din administrarea Ministerului Economiei în administrarea Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 3. - (1) De la data realizării transferului dreptului de administrare în condiţiile art. 1 şi 2, Ministerul Finanţelor Publice exercită toate drepturile şi îşi asumă toate obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului la societăţile prevăzute la art. 1 şi 2.

(2) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(3) Participarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (2) în şedinţele adunării generale a acţionarilor se face pe baza şi în limitele mandatului primit prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(4) în exercitarea atribuţiilor decurgând din calitatea de acţionar la societăţile comerciale nominalizate la art. 1 şi 2, Ministerul Finanţelor Publice va acţiona în concordantă cu politicile şi strategia în domeniul energiei şi gazelor naturale elaborată de ministerul de resort în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

Art. 4. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să mandateze reprezentanţii săi în adunările generale ale acţionarilor companiilor naţionale prevăzute la art. 1 şi 2, să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actelor constitutive ale acestora în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi să aprobe efectuarea formalităţilor de publicitate prevăzute de lege.

(2) începând cu data transferului dreptului de administrare a acţiunilor în condiţiile art. 1 şi 2, procedurile privind selecţia administratorilor pentru companiile naţionale prevăzute la art. 1 şi 2, aflate în derulare, se preiau şi se duc la îndeplinire de către Ministerul Finanţelor Publice, care se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie în numele Ministerului Economiei.

(3) în litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale în care statul este chemat în judecată în calitate de acţionar la companiile naţionale prevăzute la art. 1 şi 2, interesele statului vor fi reprezentate de Ministerul Finanţelor Publice, începând cu data transferului dreptului de administrare a acţiunilor în condiţiile art. 1 si 2.

Art. 5. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Economiei să iniţieze şi să aprobe, după caz, toate operaţiunile şi demersurile necesare pentru trecerea acţiunilor deţinute de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. la Societatea Comercială „Operatorul Pieţei de Energie Electrică” - S.A. - OPCOM şi la Societatea Comercială FORMENERG - S.A. În proprietatea statului şi administrarea Ministerului Economiei, cu respectarea prevederilor legale incidente.

(2) Dispecerul Energetic Naţional şi Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale rămân în coordonarea metodologică şi funcţională a ministrului delegat pentru energie.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

 

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 18.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind abrogarea pct. 5 şi 10 ale art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic

 

Văzând Referatul de aprobare întocmit de Direcţia de asistenţă medicală şi politici publice nr. E.N. 3.124 din 2013 şi adresele Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.063 din 11 decembrie 2012, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 64.824 din 11 decembrie 2012, şi nr. 329 din 6 martie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 15.564 din 6 martie 2013,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă pct. 5 şi 10 ale art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Art. II. - Informaţiile prevăzute la art. 160 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute la art. 11 alin. (2) din Cerinţele tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea şi trasabilitatea ţesuturilor şi celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum şi notificarea incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.763/2007, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi păstrate, în condiţiile legii, cel puţin 30 de ani pe suport hârtie şi/sau pe suport electronic.

Art. III. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de sănătate publică a municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Transplant, Societatea Comercială „GenerisMed” - S.R.L. Bucureşti şi Societatea Comercială „Dacia International Medical Center” - S.R.L. Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 29 martie 2013.

Nr. 428.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 6 la Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 26 februarie 2013, prin care s-a adoptat modificarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27), art. 8 alin. (1) şi ale art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Articol unic. - Anexa nr. 6 la Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 6 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 2.2 va avea următorul cuprins:

„2.2. Prin contractul de răspundere civilă profesională sunt acoperite cererile de despăgubire introduse pentru prima dată în scris de către persoana prejudiciată, în perioada de valabilitate a contractului, cererea de despăgubire fiind urmare a unor erori profesionale săvârşite inclusiv în perioada retroactivă stabilită în contractul de asigurare.”

2. Punctul 3.5 se abrogă.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

 

Bucureşti, 25 martie 2013.

Nr. 10.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Conservator

 

I. Cuantumul total al cotizaţiilor încasate în anul 2012 este de 1.142.076,24 lei.

II. Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2012 cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Cetăţenia

CNP

Valoarea

Data

1.

Avram Constantin

română

15406100400384

1.150,00

08.02.2012

 

 

 

 

2.000,00

15.02.2012

 

 

 

 

2.000,00

13.03.2012

 

 

 

 

2.000,00

04.05.2012

 

 

 

 

850,00

10.05.2012

2.

Pascu Corneliu

română

1410228400081

2.000,00

08.02.2012

 

 

 

 

2.000,00

10.02.2012

 

 

 

 

2.000,00

14.02.2012

 

 

 

 

2.000,00

15.02.2012

 

 

 

 

2.000,00

16.02.2012

 

 

 

 

2.000,00

17.02.2012

 

 

 

 

2.000,00

20.02.2012

 

 

 

 

2.000,00

23.02.2012

 

 

 

 

2.000,00

24.02.2012

 

 

 

 

2.000,00

27.02.2012

3.

Drăcea Ciulei Virgil Cristin

română

1681024293113

7.000,00

06.06.2012

 

 

 

 

6.000,00

12.09.2012

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

41.000,00

 

 

III. Lista donatorilor persoane fizice a căror valoare cumulată a donaţiilor depăşeşte în anul fiscal 2012 10 salarii minime brute pe ţară

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Suma

Felul donaţiei

Data

1.

Poenaru Jănică

1521210-40-0581

română

196.416,96

bani

09.05.2012

2.

Rădulescu Elena Daniela

2720322-09-0059

română

500,00

bani

12.04.2012

 

 

 

 

2.000,00

bani

12.05.2012

 

 

 

 

2.100,00

bani

05.06.2012

 

 

 

 

2.100,00

bani

06.06.2012

 

 

 

 

2.100,00

bani

07.06.2012

 

 

 

 

1.220,00

bani

08.06.2012

3.

Pop Ilie

1680203-08-3400

română

19.030,00

bani

06.06.2012

 

 

 

 

150,00

bani

07.06.2012

4.

Ciocan Simona Irina

2781025-37-4095

română

5.000,00

bani

18.05.2012

 

 

 

 

3.000,00

bani

22.05.2012

5.

Georgescu Octavian

1540125-09-0043

română

2.000,00

bani

12.05.2012

 

 

 

 

2.000,00

bani

17.05.2012

 

 

 

 

2.000,00

bani

06.06.2012

 

 

 

 

1.000,00

bani

07.06.2012

6.

Marin Iulian Florin

1880206-34-0435

română

2.000,00

bani

04.06.2012

 

 

 

 

2.000,00

bani

05.06.2013

 

 

 

 

2.000,00

bani

06.06.2012

 

 

 

 

1.480,00

bani

07.06.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

248.096,96

 

 

 

IV. Lista donatorilor persoane juridice a căror valoare cumulată a donaţiilor depăşeşte în anul fiscal 2012 10 salarii minime brute pe ţară

 

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

Sediul

Naţionalitatea

CUI

Valoarea

Felul donaţiei

Data efectuării donaţiei

1.

S.C. Grivco - S.A.

Bucureşti

română

1569870

22.000,00

bani

03.02.2012

2.

S.C. Grivco - S.A.

Bucureşti

română

1569870

22.000,00

bani

06.03.2012

3.

S.C. Grivco - S.A.

Bucureşti

română

1569870

22.000,00

bani

04.04.2012

4.

S.C. Grivco - S.A.

Bucureşti

română

1569870

22.000,00

bani

08.05.2012

5.

Consizo Serv - S.R.L.

Bacău

română

9229556

40.000,00

bani

21.05.2012

6.

S.C. Grivco Agro -S.R.L.

Bucureşti

română

23800894

5.000,00

bani

31.01.2012

7.

S.C. Grivco Agro -S.R.L.

Bucureşti

română

23800894

20.000,00

bani

11.05.2012

8.

S.C. Obiobra Cons - S.R.L.

Brăila

română

25715329

3.000,00

bani

03.01.2012

 

 

 

 

 

3.000,00

bani

19.01.2012

 

 

 

 

 

1.000,00

bani

02.05.2012

 

 

 

 

 

1.500,00

bani

07.05.2012

 

 

 

 

 

2.100,00

bani

05.06.2012

 

 

 

 

 

2.100,00

bani

06.06.2012

 

 

 

 

 

2.100,00

bani

07.06.2012

 

 

 

 

 

2.100,00

bani

08.06.2012

 

 

 

 

 

2.000,00

bani

13.06.2012

 

 

 

 

 

2.500,00

bani

05.10.2012

 

 

 

 

 

2.500,00

bani

11.10.2012

 

 

 

 

 

2.000,00

bani

22.10.2012

 

 

 

 

 

1.000,00

bani

02.11.2012

 

 

 

 

 

2.000,00

bani

10.12.2012

 

Total:

 

 

 

181.900,00

 

 

 

V. Cuantumul total al dobânzilor: 33,88

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din Judeţul Bihor – Oradea

 

1. Donaţii:

 

Nr. crt.

Denumirea societăţii

Sediul

Naţionalitatea

CUI

Felul donaţiei

Suma donaţiilor (lei)

1.

Asociaţia Caritas Catolica

Oradea

română

4755428

bunuri

10.145,00

2.

Asociaţia Malteser Hilfsdien

Germania

germană

 

bunuri

40.000,00

3.

Asociaţia de prietenie Villingen

Germania

germană

 

bunuri

13.820,69

Total:

63.965,69

 

Alte venituri:

2. Donaţii a căror valoare cumulată nu depăşeşte 10 salarii de bază: 2.996,00 lei

3. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 8.621,00 lei

4. Nu s-au înregistrat în anul 2012 situaţii în care persoane fizice să fi făcut donaţii a căror valoare însumată să depăşească 10 salarii minime brute pe ţară.

5. Cuantumul veniturilor provenite din alte surse: 73.589,84 lei, din care:

a) dobânzi bancare: 10.048,36 lei;

b) venituri din diferenţe de curs valutar: 0 lei;

c) cotă-parte amortizări înregistrată la venituri: 0 lei;

d) nu am realizat venituri din activităţi economice;

e) venituri din cedări de active: 339,50 lei;

f) contribuţii curs limba germană: 24.770,00 lei;

g) venituri din sponsorizări 2% din impozit pe venit persoane fizice: 2.386,98 lei; h) venituri din alte sponsorizări: 4.490 lei;

i) sume primite de la bugetul de stat pentru acoperire cheltuieli administrative: 16.000,00 lei; j) sume primite de la bugetul de stat pentru acoperire cheltuieli acţiuni culturale: 13.287,00 lei; k) venituri din subvenţii şomaj: 2.268,00 lei.

Total venituri: (1 + 2+3 + 4 + 5) 149.172,53 lei

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa”

 

1. Cuantumul total al veniturilor din dobânzi bancare - 3.852,40

2. Lista donatorilor persoane fizice care au făcut în anul fiscal 2012 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul donaţiei

Valoarea

Data donaţiei

1

Pepenel Valentin

1740805-51-1671

română

bani

8.000,00

2012

2

Rotariu Florentina

2640422-40-0274

română

bani

13.200,00

2012

Total:

 

 

 

21.200,00

 

 

3. Centralizator donaţii anul 2012 Date despre donaţii

 

Tipul donaţiei

Nr. donatorilor

Valoarea donaţiei

Donaţii persoane fizice

62

115.788,16

Donaţii persoane juridice

1

1.400,00

Donaţii confidenţiale

-

-

Total:

63

117.188,16

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Generaţie - Creştin Democrat

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: nu este cazul.

2. Cuantumul total al veniturilor din donaţii:

- lista persoanelor fizice care au făcut în anul fiscal 2012 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul donaţiei

Valoarea

Data donaţiei

1.

Geambazi Domnica

2550415400383

română

lei

95.034,00

18.05.2012

2.

Geambazi Vasile

1810319420031

română

lei

62.000,00

18.05.2012

3.

Zisu Dumitru Alexandru

1840619420043

română

lei

62.000,00

18.05.2012

Total:

 

 

 

219.034,00

 

 

- lista persoanelor juridice care au făcut în anul fiscal 2012 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară: nu este cazul.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Macedonenilor din România

 

1. Cuantumul total al veniturilor provenite din cotizaţii ale membrilor este de 510,00 lei.

2. Cuantumul total al veniturilor provenite din dobânzi bancare este de 43,16 lei.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa Socialistă

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 34.236 lei

2. Cuantumul total al veniturilor din donaţii: 1.600 lei