MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 677/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 677         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 septembrie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

231. - Ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

3.404. - Ordin al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

1. - Regulament privind plata contribuţiilor şi cotizaţiilor de către instituţiile de credit, precum şi verificarea acestora de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile,

în temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului de interne nr. 334/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor*) se abrogă.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Contrasemneaza:

Ministrul delegat pentru administraţie

Radu Stroe

 

Bucureşti, 25 septembrie 2012.

Nr. 231.


*) Ordinul ministrului de interne nr. 334/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de ordine publică.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei si Internelor

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Conducătorilor unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumite în continuare unităţi, le revine obligaţia organizării inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu respectarea prevederilor Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 şi a prezentelor norme metodologice.

(2) Conducătorii unităţilor, conducătorii compartimentelor financiar-contabile şi logistice din unităţi au următoarele obligaţii:

a) să asigure folosirea bunurilor materiale în conformitate cu prevederile regulamentelor şi normativelor tehnice în vigoare;

b) să ia toate măsurile pentru organizarea raţională a circuitului bunurilor materiale, a transportului, depozitării, conservării şi manipulării, astfel încât să se prevină degradarea, distrugerea sau sustragerea acestora;

c) să dispună efectuarea întreţinerii, reviziilor şi reparaţiilor la bunurile materiale, potrivit normativelor tehnice în vigoare;

d) să urmărească ţinerea corectă a evidenţei tehnic-operative şi contabile cantitativ-valorice a bunurilor materiale;

e) să efectueze controale privind depozitarea, conservarea, întreţinerea, evidenţa şi folosirea raţională a bunurilor materiale.

(3) în înţelesul prezentelor norme metodologice, conducători ai compartimentelor logistice din unităţi sunt consideraţi inclusiv conducătorii compartimentelor de comunicaţii şi informatică.

Art. 2. - Inventarierea reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa tuturor elementelor patrimoniale, cantitativ-valoric sau numai valoric, după caz, la data la care aceasta se efectuează.

Art. 3. - Inventarierea are drept scop stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, precum şi a bunurilor materiale aparţinând altor unităţi, persoane juridice sau fizice şi care temporar se află în păstrarea unităţii în custodie, comodat, închiriate, pentru reparare şi prelucrare ori sub orice altă formă prevăzută de lege.

 

CAPITOLUL II

Organizarea inventarierii bunurilor materiale

 

Art. 4. - (1) Unităţile au obligaţia să efectueze inventarierea generală a patrimoniului la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării acestora, de regulă cu ocazia încheierii exerciţiului financiar, precum şi în cazul fuzionării sau încetării activităţii, potrivit legii.

(2) Inventarierea patrimoniului poate fi efectuată şi în următoarele situaţii:

a) cu prilejul reorganizării gestiunilor;

b) ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune care nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere;

c) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului sau a altor organe prevăzute de lege;

d) după incendii, inundaţii sau alte calamităţi naturale ori evenimente neprevăzute, în urma cărora s-au produs pagube, precum şi în caz de furturi, delapidări, degradări de bunuri;

e) ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;

f) cu ocazia reorganizării unităţilor în baza unor acte normative;

g) în alte cazuri prevăzute de lege.

(3) Inventarierile menţionate la alin. (2) lit. a), b) şi e)-f) se execută integral, iar cele de la alin. (2) lit. c) şi d) se execută integral sau parţial, după cum stabilesc organele care au dispus inventarierea.

(4) în anumite situaţii, altele decât cele prevăzute la alin. (1)-(3), bunurile materiale se verifică şi prin sondaj, procentul de verificare urmând a se stabili de conducătorul unităţii sau organul de control care a dispus efectuarea inventarierii.

Art. 5. - (1) Inventarierea anuală a elementelor patrimoniale face parte din ansamblul lucrărilor de încheiere a exerciţiului financiar şi se execută în perioada 1 octombrie-31 decembrie.

(2) în cazul în care în cursul anului s-a efectuat inventarierea tuturor elementelor patrimoniale dintr-o gestiune, operaţiunea de inventariere poate fi asimilată inventarierii anuale, cu aprobarea ordonatorului de credite, iar în registrul-inventar se înscrie valoarea stocurilor faptice inventariate şi înscrise în listele de inventariere, actualizată cu valoarea intrărilor şi ieşirilor de bunuri din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar.

(3) Termenele de efectuare a inventarierii patrimoniului în unităţi sunt prezentate în anexă.

(4) Perioadele efectuării lucrărilor de inventariere se stabilesc astfel încât să fie posibilă înregistrarea şi reflectarea rezultatelor inventarierii în situaţiile financiare anuale.

Art. 6. - (1) Pentru executarea acţiunii de inventariere, conducătorii unităţilor numesc comisii de inventariere la propunerea contabilului-şef/conducătorului compartimentului financiar-contabil şi a adjunctului conducătorului pentru logistică/similari prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate, în care se menţionează componenţa comisiei, numele preşedintelui fiecărei comisii, modul de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere utilizată, gestiunile supuse inventarierii, data de începere şi terminare a operaţiunii, precum şi dacă inventarierea este integrală sau parţială. De asemenea, în dispoziţie/ordin de zi pe unitate se menţionează obligativitatea instruirii comisiilor de inventariere cu privire la:

a) cunoaşterea actelor normative care reglementează inventarierea;

b) modul de lucru al comisiei de inventariere;

c) documentele care se întocmesc şi modul de valorificare a rezultatelor inventarierii.

(2) Instructajul comisiilor de inventariere se efectuează de către contabilul-şef/conducătorul compartimentului financiar-contabil împreună cu adjunctul conducătorului pentru logistică/similari şi se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiilor, contabilul-şef/conducătorul compartimentului financiar-contabil şi adjunctul conducătorului pentru logistică/similari. Instructajul conţine în mod obligatoriu precizări referitoare la modul de evaluare a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

(3) Pentru inventarierea patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, comisia centrală de inventariere se numeşte prin dispoziţie a secretarului general al ministerului, la propunerea directorilor generali ai Direcţiei generale financiare şi Direcţiei generale logistică, iar subcomisiile de inventariere se numesc prin dispoziţii ale conducătorilor direcţiilor centrale de resortul cărora sunt elementele patrimoniale supuse inventarierii.

(4) Instructajul subcomisiilor de inventariere prevăzute la alin. (3) se efectuează de către comisia centrală de inventariere.

(5) în cazul unităţilor care nu dispun de structuri logistice, comisia şi, după caz, subcomisiile de inventariere se numesc prin ordin/dispoziţie zilnică al/a conducătorilor acestora. Subcomisiile de inventariere se compun din personal al unităţii şi persoane desemnate de unitatea care asigură suportul logistic. Instructajul comisiilor/subcomisiilor de inventariere se efectuează de către contabilul-şef/conducătorul compartimentului financiar-contabil al unităţii, împreună cu adjunctul conducătorului pentru logistică/similar din cadrul unităţii care asigură suportul logistic.

(6) în cazul schimbării unui membru al unei comisii de inventariere din motive bine justificate, acesta se înlocuieşte cu altă persoană având aceeaşi specialitate sau similară, prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate. Comisiile de inventariere se constituie pe compartimente/profiluri de activitate sau pe unitate când gestiunile mai multor compartimente sunt ţinute de o singură persoană ori volumul materialelor ce fac obiectul inventarierii este redus.

(7) în cazul în care volumul materialelor din unitate sau dintr-un compartiment este mare, se pot constitui comisii de inventariere pe gestiuni.

(8) în cazul gestiunilor dispersate teritorial, unde, din cauza numărului insuficient de persoane care îşi desfăşoară activitatea, nu se pot numi comisii de inventariere din rândul personalului propriu, din comisiile de inventariere pot face parte şi persoane din cadrul altor structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, numite prin dispoziţie a conducătorilor acestor structuri, la solicitarea conducătorului structurii din al cărei patrimoniu fac parte gestiunile în cauză.

Art. 7. - (1) Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde ordonatorul de credite hotărăşte că este cazul, de către o comisie centrală numită prin aceeaşi/acelaşi dispoziţie/ordin de zi pe unitate, formată din contabilul-şef/conducătorul compartimentului financiar-contabil, adjunctul conducătorului pentru logistică/similari şi alţi şefi de compartimente din unitate. Comisia centrală de inventariere are ca sarcină să organizeze, să îndrume, să supravegheze, să controleze modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere şi să centralizeze rezultatele inventarierii într-un proces-verbal care să asigure, alături de listele de inventariere, consemnarea rezultatelor inventarierii în registrul-inventar.

(2) Constituirea comisiei centrale de inventariere este obligatorie în cazul în care există gestiuni dispersate teritorial.

(3) Instructajul comisiilor de inventariere se asigură de comisia centrală de inventariere, pe bază de proces-verbal, semnat atât de membrii comisiei centrale, cât şi de toţi membrii comisiilor de inventariere.

Art. 8. - (1) Comisiile de inventariere se compun din cel puţin două persoane, din care una îndeplineşte funcţia de preşedinte al comisiei. De regulă, în comisii se numesc persoane cu pregătire de specialitate tehnică şi economică, în funcţie de specificul bunurilor materiale supuse inventarierii.

(2) Gestionarii sau înlocuitorii lor legali nu pot fi numiţi în comisiile de inventariere. Ei sunt obligaţi să participe la efectuarea operaţiunilor de inventariere, pentru a prezenta bunurile materiale şi a da explicaţiile necesare. Contabilul care ţine evidenţa gestiunii nu poate face parte din comisia de inventariere a gestiunii respective, dar poate participa la efectuarea operaţiunilor de inventariere.

(3) Pentru inventarierea lucrărilor de investiţii neterminate, în componenţa comisiei este numit în mod obligatoriu şi dirigintele de şantier.

Art. 9. - În cazul când gestionarul lipseşte, comisia de inventariere sigilează încăperea/încăperile în care se păstrează bunurile materiale şi informează conducătorul unităţii, care are obligaţia să informeze de îndată, în scris, pe gestionar despre inventarierea ce trebuie să se efectueze, indicând locul, ziua şi ora fixată pentru începerea operaţiunii de inventariere. Dacă gestionarul sau reprezentantul său legal nu se pot prezenta la locul, data şi ora fixată, comisia execută inventarierea în prezenţa unei persoane numite prin dispoziţia zilnică/ordinul conducătorului unităţii, care să îl reprezinte pe gestionar ori să preia gestiunea acestuia.

Art. 10. - Membrii comisiilor de inventariere au următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentelor norme metodologice, dispoziţiile tehnice emise de unităţile centrale cu atribuţii logistice referitoare la activitatea de inventariere, precum şi dispoziţiile legale referitoare la efectuarea cercetării administrative;

b) să îşi desfăşoare activitatea în plen şi să verifice existenţa bunurilor materiale aflate în folosinţă şi a celor din depozite prin numărare, cântărire, măsurare şi alte metode, în vederea determinării exacte a cantităţilor;

c) să stabilească dacă bunurile materiale îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi scoase din funcţiune, declasate şt casate;

d) să folosească aparate şi instrumente de măsurat şi cântărit verificate de către organele specializate de metrologie;

e) să întocmească documentele de inventariere în mod corect şi la timp şi să le prezinte conducătorului unităţii pentru aprobare;

f) să aplice coeficienţii de perisabilitate la bunurile materiale la care s-au înregistrat minusuri;

g) să efectueze reevaluarea activelor fixe inventariate atunci când valoarea justă a acestora diferă semnificativ de valoarea contabilă şi să propună ajustări pentru depreciere în cazul activelor fixe corporale, activelor fixe necorporale, stocurilor şi creanţelor inventariate, atunci când este cazul.

 

CAPITOLUL III

Executarea inventarierii patrimoniului

 

Art. 11. - (1) Pentru buna desfăşurare a operaţiunilor de inventariere, ordonatorilor de credite, şefilor de compartimente şi gestionarilor le revine obligaţia să asigure condiţii corespunzătoare de lucru comisiei de inventariere, prin:

a) organizarea depozitării valorilor materiale grupate pe surse de finanţare, sorto-tipodimensiuni, codificarea acestora şi întocmirea etichetelor de raft;

b) ţinerea la zi a evidenţei tehnic-operative la gestiunile de valori materiale şi a celei contabile cantitativ-valorice şi efectuarea lunară a confruntării datelor din aceste evidenţe;

c) asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se inventariază;

d) asigurarea dotării comisiilor de inventariere cu formulare şi rechizite, precum şi punerea la dispoziţia acestora a instrumentelor de măsură şi control pentru efectuarea măsurătorilor şi determinărilor calitative necesare;

e) asigurarea comisiei de inventariere cu tehnică de calcul şi cu un sigiliu;

f) asigurarea protecţiei membrilor comisiei de inventariere în conformitate cu normele de protecţie a muncii;

g) asigurarea securităţii uşilor, ferestrelor, porţilor şi a altor mijloace de acces de la magazii, depozite, gestiuni etc.

(2) După primirea dispoziţiei/ordinului de zi pe unitate, preşedintele comisiei de inventariere preia listele de inventariere de la contabilul-şef/conducătorul compartimentului financiar-contabil semnate de către acesta spre neschimbare, după care comisia se prezintă la sediul gestiunii în vederea efectuării inventarierii faptice.

Art. 12. - (1) Comisia de inventariere execută lucrările în plen.

(2) Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere sunt următoarele:

a) înainte de începerea operaţiunii de inventariere, ia declaraţia scrisă de la gestionar, din care să rezulte dacă:

(i) gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare;

(ii) în afara bunurilor entităţii respective are în gestiune şi alte bunuri aparţinând terţilor, primite cu sau fără documente;

(iii) are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate ori valoare are cunoştinţă;

(iv) are bunuri ne recepţiona te sau care trebuie expediate, pentru care s-au întocmit documentele aferente;

(v) a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale;

(vi) deţine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea sa;

(vii) are documente de primire-e libera re care nu au fost operate în evidenţa gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate; gestionarul menţionează în declaraţia scrisă felul, numărul şi data ultimului document de intrare/ieşire a bunurilor în/din gestiune;

b) identifică toate locurile în care există valori materiale sau băneşti ce urmează a fi inventariate;

c) asigură închiderea şi sigilarea spaţiilor de depozitare în prezenţa gestionarului, ori de câte ori se întrerupe acţiunea de inventariere şi se părăseşte gestiunea;

d) barează şi semnează, după ultima operaţiune, fişele de magazie sau fişele de evidenţă tehnic-operativă în cazul inventarierii bunurilor aflate în folosinţă, menţionând data la care s-a efectuat inventarierea;

e) vizează documentele care privesc intrări şi ieşiri de valori materiale aferente perioadei supuse inventarierii, neînregistrate şi dispune înregistrarea acestora în fişele de magazie şi predarea lor la contabilitate;

f) solicită conducătorului unităţii şi gestionarului sistarea pe cât posibil a operaţiunilor de primire-eliberare a valorilor materiale şi băneşti gestionate;

g) verifică numerarul din casierie/aflat asupra casierilor mandatari şi stabileşte suma încasărilor din ziua curentă, solicitând, dacă este cazul, depunerea numerarului la casieria entităţii.

(3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se datează şi se semnează de către gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor şi de către comisia de inventariere. Semnarea declaraţiei de către gestionar se face în faţa comisiei de inventariere.

(4) Dacă în timpul inventarierii au loc intrări şi ieşiri de bunuri în/din gestiune, aceste operaţiuni se efectuează numai în prezenţa comisiei de inventariere, iar pe documentele de intrare-ieşire se înscrie menţiunea „primit/eliberat în timpul inventarierii”.

Art. 13. - (1) Dacă valorile materiale supuse inventarierii, gestionate de o singură persoană, sunt depozitate în locuri diferite sau când gestiunea are mai multe căi de acces, membrii comisiei care efectuează inventarierea trebuie să sigileze toate aceste locuri şi căile de acces.

(2) La reluarea lucrărilor se verifică dacă sigiliul este intact, în caz contrar întocmindu-se un proces-verbal de constatare, care se semnează de comisia de inventariere şi de către gestionar, luându-se măsurile corespunzătoare.

(3) Documentele întocmite de comisia de inventariere rămân în cadrul gestiunii inventariate, în fişete, casete, dulapuri, încuiate şi sigilate. Sigiliul se păstrează, pe durata inventarierii, de către preşedintele comisiei.

(4) Pe toată durata inventarierii, programul şi perioada acesteia se afişează la loc vizibil.

Art. 14. - (1) Inventarierea anuală a disponibilităţilor în lei şi în valută din casieria unităţii se efectuează în ultima zi lucrătoare a exerciţiului financiar, după înregistrarea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi, confruntându-se soldurile din registrul de casă cu cele din contabilitate.

(2) Plusul de casă constatat cu ocazia inventarierii casieriei se virează la bugetul de stat.

(3) Disponibilităţile aflate în conturi la trezorerie sau la bănci se inventariază prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitate. În acest scop, se solicită unităţilor bancare şi de trezorerie să aplice ştampila oficială pe ultimele extrase de cont cu care se închide exerciţiul financiar la 31 decembrie.

(4) Formularele cu regim special se înscriu în listele de inventariere în ordinea seriilor şi numerotării, pentru a se putea stabili cu uşurinţă integritatea acestora.

(5) Mărcile poştale, timbrele fiscale, tichetele de călătorie şi altele asemenea se înscriu în listele de inventariere la valoarea nominală.

(6) Bonurile valorice de carburant auto se înscriu în listele de inventariere la valoarea nominală, corespunzător numărului carnetelor, seriilor şi numerelor acestora.

(7) Odată cu inventarierea anuală a patrimoniului se inventariază şi creanţele potenţiale înregistrate în afara bilanţului, existente sub forma scrisorilor de garanţie bancară, pe locuri de folosinţă, responsabili etc. Datele din situaţiile desfăşurătoare se centralizează şi apoi se preiau în listele de inventariere în vederea comparării cu evidenţa tehnic-operativă, precum şi cu evidenţa contabilă cantitativ-valorică.

Art. 19. - (1). Bunurile materiale aparţinând altor unităţi, închiriate, achiziţionate în leasing, luate în custodie, comodat, primite spre prelucrare sau deţinute/folosite sub alte forme, se inventariază şi se înscriu în liste separate. Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie să conţină informaţii cu privire la numărul şi data actului de predare-primire şi ale documentului de livrare.

(2) O copie a listelor de inventariere cuprinzând valorile materiale aflate în custodie, primite pentru reparat sau transformat, se trimite unităţii care le are în proprietate ori administrare în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la terminarea inventarierii, urmând ca proprietarul/administratorul bunurilor să comunice eventualele neconcordanţe în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea listelor de inventariere. Neprimirea răspunsului privind soldurile conturilor respective nu reprezintă confirmare tacită.

Art. 20. - (1) Se întocmesc liste de inventariere separate şi pentru:

a) bunurile aflate la alte unităţi în custodie, închiriate, la reparat ori sub alte forme sau la diverşi deţinători care execută misiuni în afara ţării;

b) utilajele primite de la beneficiari pentru montaj şi neîncorporate în lucrări;

c) bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fără mişcare, comenzile pentru executare de lucrări în curs, abandonate ori sistate;

d) animale de serviciu;

e) bunurile reprezentând patrimoniul public al statului;

f) lucrările de investiţii şi reparaţii capitale, dezvoltări şi modernizări aflate în curs de execuţie, precum şi cele sistate, arătându-se actul de aprobare, cauzele sistării şi măsurile ce se propun în legătură cu aceste lucrări;

g) lucrările de proiectare, expertizare şi cercetare ştiinţifică neterminate;

h) stocul de mobilizare, produsele din rezerva de stat sau din rezervele proprii ale instituţiei;

i) investiţiile puse în funcţiune total sau parţial, pentru care nu s-a efectuat recepţia finală.

(2) Bunurile materiale aflate în curs de prelucrare, transformare, reparare, precum şi cele păstrate pe locuri de folosinţă sau pe persoane se inventariază similar gestiunilor, întocmindu-se situaţii desfăşurătoare pe responsabili, comenzi etc., după caz.

(3) Listele de inventariere întocmite pentru bunurile din domeniul public al statului se completează cu următoarele date referitoare la bunurile inventariate:

a) codul de clasificare conform clasificării oficiale;

b) regimul juridic şi titlul de deţinere;

c) numărul de identificare atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice.

(4) Bunurile materiale propuse pentru scoatere din funcţiune/declasare şi casare se înscriu şi în liste întocmite distinct, după identificarea acestora prin inventariere faptică şi constatarea de către comisia de inventariere a îndeplinirii condiţiilor care justifică scoaterea din funcţiune/declasarea şi casarea.

Art. 21. - (1) Mijloacele fixe şi obiectele de inventar, care sunt scoase în afara unităţii pe o perioadă îndelungată ce se poate suprapune cu perioada inventarierii, se inventariază înaintea ieşirii din unitate, precum şi anual, prin confirmări scrise din partea utilizatorilor/deţinătorilor.

(2) Inventarierea bunurilor materiale distribuite individual personalului pe timpul misiunilor internaţionale se realizează, în ţară, de către unitatea care le deţine în patrimoniu, la începerea şi terminarea misiunii.

(3) în cadrul inventarierilor periodice prevăzute de legislaţia naţională, bunurile materiale distribuite individual personalului pe timpul misiunilor internaţionale se inventariază doar scriptic.

(4) Bunurile materiale aflate în folosinţa ataşaţilor de afaceri interne/ofiţerilor de legătură se inventariază anual pe bază de confirmări scrise din partea acestora.

Art. 22. - Clădirile şi terenurile se inventariază prin identificarea lor potrivit titlurilor de proprietate sau pe baza documentelor care atestă luarea în administrare şi a evidenţei de cadastru, prin inspectarea şi compararea constatărilor cu datele prevăzute în documentele respective.

Art. 23. - (1) Bunurile materiale a căror evidenţă se ţine şi pe serii se inventariază nominal, pe fiecare serie în parte, în cadrul grupelor, sistemelor şi mărcilor respective.

(2) Bunurile materiale care se dau în consum în funcţie de anul de fabricaţie sau termenul de valabilitate (alimente, medicamente, muniţii, stoc de mobilizare) se inventariază pe loturi şi ani de fabricaţie, respectiv pe termene de păstrare şi valabilitate.

(3) Bunurile materiale la care evidenţa se ţine pe complete se înscriu ca atare în documentele de inventariere, făcându-se menţiunea că s-a verificat existenţa faptică integrală a componentelor constând în piese, accesorii, truse şi altele asemenea, conform inventarului completului.

Art. 24. - Inventarierea lucrărilor de investiţii, reparaţii capitale, modernizări, dezvoltări, extinderi şi altele asemenea aflate în curs de execuţie la clădiri, instalaţii, maşini, utilaje, mijloace de transport etc. se face prin înscrierea în liste de inventariere distincte a denumirii acestora, menţionarea valorii de deviz, descrierea amănunţită a stadiului realizării şi menţionarea valorii lucrărilor realizate conform documentaţiilor întocmite în acest sens.

Art. 25. - (1) Pe ultima filă a listei de inventariere, gestionarul trebuie să menţioneze dacă toate valorile materiale şi băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în prezenţa sa şi dacă are obiecţii. În acest caz, comisia de inventariere este obligată să analizeze obiecţiile, iar concluziile la care a ajuns se menţionează în procesul-verbal de inventariere.

(2) Listele de inventariere se semnează pe fiecare filă de către membrii comisiei de inventariere şi de către gestionar.

(3) în cazul gestiunilor colective, listele de inventariere se semnează de către toţi gestionarii, iar în cazul predării-primirii gestiunii, acestea se semnează atât de gestionarul predător, cât şi de cel primitor.

Art. 26. - (1) Inventarierea faptică a patrimoniului unităţilor se consemnează în documentele de inventariere prin înscrierea în acestea a bunurilor materiale inventariate, fără spaţii sau ştersături, prin înscriere cu cerneală ori pix, sau cu ajutorul echipamentelor informatice. În urma verificării existenţei faptice, elementele patrimoniale de natura bunurilor materiale inventariate se înscriu în formularul „Lista de inventariere” cod 14-3-12.

(2) Inventarierea elementelor patrimoniale, altele decât cele de natura bunurilor materiale, se face prin înscrierea acestora în situaţii analitice distincte care se totalizează în vederea justificării soldurilor conturilor sintetice în care acestea sunt reflectate şi care se preiau în registrul-inventar cod 14-1-2.

Art. 27. - Inventarierea bunurilor din patrimoniul cultural naţional se face în condiţiile şi la termenele stabilite prin norme emise de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, iar a documentelor specifice bibliotecilor, în condiţiile şi la termenele stabilite prin legea bibliotecilor.

Art. 28. - (1) Mijloacele tehnice şi celelalte bunuri materiale existente la stocul de mobilizare se inventariază conform prevederilor prezentelor norme şi reglementărilor de linie emise de Direcţia generală management operaţional.

(2) Documentele din Fondul arhivistic naţional se inventariază numai cantitativ, conform reglementărilor şi procedurilor interne.

(3) Fondurile operative, bunurile achiziţionate din aceste fonduri şi bunurile din camera de corpuri delicte se inventariază pe baza reglementărilor interne specifice.

 

CAPITOLUL IV

Stabilirea rezultatelor inventarierii

 

Art. 29. - (1) Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic şi înscrise în listele de inventariere cu cele din evidenţa tehnic-operativă.

(2) înainte de efectuarea comparării se procedează la o analiză a stocurilor consemnate în documentele de evidenţă tehnic-operativă, în scopul punerii de acord a acestora cu stocurile şi soldurile aferente din evidenţa contabilă analitică pentru bunurile inventariate. Erorile descoperite cu această ocazie se corectează operativ, după care se procedează la stabilirea rezultatelor inventarierii.

Art. 30. - (1) Pentru toate plusurile, lipsurile, deprecierile de bunuri, precum şi pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de valabilitate a bunurilor sau de prescripţie a creanţelor, comisia de inventariere solicită explicaţii scrise de la persoanele care au răspunderea gestionării acestora.

(2) Plusurile şi minusurile se înregistrează în evidenţa contabilă şi tehnic-operativă, fără a se face alte compensări decât cele conforme cu prevederile legale şi cu aprobarea conducătorului unităţii. Bunurile constatate lipsă la inventariere se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea contabilă.

Art. 31. - (1) Rezultatele inventarierii, consemnate în listele de inventariere şi confirmate prin semnătură de contabilitate pe baza stocurilor scriptice pe fiecare gestiune în parte, se preiau în procesul-verbal de inventariere, care trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) perioada şi gestiunile inventariate;

b) persoanele care au efectuat inventarierea, numărul şi data actului de desemnare a acestora;

c) plusurile şi minusurile constatate, cauzele producerii şi persoanele vinovate;

d) propunerile de compensări şi scăzămintele;

e) propunerile de scoatere din funcţiune, declasare şi casare;

f) bunurile depreciate, atipice, cu mişcare lentă sau fără mişcare, şi cele supranecesare;

g) creanţele şi datoriile unităţii;

h) propunerile comisiei privind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;

i) constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea şi asigurarea integrităţii bunurilor din patrimoniu;

j) diferenţele constatate între evidenţele unităţii şi inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului în ceea ce priveşte valoarea înregistrată în evidenţa contabilă şi descrierea tehnică a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi propunerile de modificare a inventarului, acolo unde este cazul.

(2) Procesul-verbal de inventariere se întocmeşte în două exemplare, se semnează de membrii comisiei şi de gestionari, se avizează de adjunctul conducătorului pentru logistică/similari, contabilul-şef/conducătorul compartimentului financiar-contabil şi reprezentantul compartimentului juridic şi se prezintă, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operaţiunilor de inventariere, conducătorului unităţii care are calitatea de ordonator de credite. Acesta aprobă procesul-verbal şi dispune asupra modului de soluţionare a propunerilor făcute, potrivit reglementărilor legale.

(3) Procesul-verbal de inventariere aprobat şi avizat conform alin. (2), împreună cu toate actele şi lucrările anexate, se predă la contabilitate pentru efectuarea înregistrărilor contabile aferente şi ducerea la îndeplinire a măsurilor ce cad în sarcina acestui compartiment.

(4) Exemplarul nr. 2 al procesului-verbal de inventariere, împreună cu copiile tuturor documentelor anexate, se predă la compartimentul logistic şi la compartimentul de comunicaţii şi informatică, unde este cazul, pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor constând în:

a) redistribuirea bunurilor disponibile la şi între subunităţi;

b) transferarea bunurilor disponibile la alte unităţi sau valorificarea acestora la terţi;

c) înlăturarea cauzelor care au provocat lipsuri, plusuri şi alte abateri în gestionarea şi conservarea bunurilor;

d) întocmirea documentaţiei cu propuneri de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe, de declasare şt casare a bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe.

(5) Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenţa tehnico-operativă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către ordonatorul de credite.

(6) În cazul inventarierii patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, procesul-verbal de inventariere se aprobă de secretarul general al ministerului, după avizarea prealabilă a acestuia de către directorul general al Direcţiei generale financiare, directorul general al Direcţiei generale logistice, directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, precum şi de conducătorul compartimentului juridic din cadrul Direcţiei generale logistice.

Art. 32. - (1) Pentru lipsuri, sustrageri şi orice alte fapte ce produc pagube şi care constituie infracţiuni, ordonatorul de credite este obligat să sesizeze organele de urmărire penală, în condiţiile şi la termenele stabilite de lege.

(2) Urmărirea şi recuperarea pagubelor constatate de comisia de inventariere se fac cu respectarea prevederilor legale privind răspunderea materială a personalului.

Art. 33. - (1) La stabilirea valorii debitului se are în vedere posibilitatea compensării lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) există riscul de confuzie între sorturile aceluiaşi bun material, din cauza asemănării în ce priveşte aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj etc;

b) diferenţele în plus sau în minus privesc aceeaşi perioadă de gestiune şi aceeaşi gestiune.

(2) Nu se admite compensarea în cazurile în care s-a făcut dovada că lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective din vina persoanelor care răspund de gestionarea acestora.

(3) Listele cu sorturile de bunuri şi alte valori materiale care întrunesc condiţiile de compensare datorită riscului de confuzie se aprobă anual de către ordonatorii de credite, la propunerea organelor cu atribuţii logistice.

(4) Compensarea se face numai pentru cantităţi egale între plusurile şi lipsurile constatate, astfel:

a) când plusurile sunt mai mari decât lipsurile pe sorturile admise la compensare, se procedează la stabilirea egalităţii cantitative prin eliminarea diferenţei în plus, începând cu sorturile care au preţurile unitare cele mai scăzute, în ordine crescătoare;

b) când lipsurile sunt mai mari decât cantităţile sorturilor admise la compensare, se procedează la stabilirea egalităţii cantitative, prin eliminarea cantităţii care depăşeşte totalul cantitativ al plusurilor, începând cu sorturile care au preţurile unitare cele mai scăzute, în ordine crescătoare.

Art. 34. - Pentru valorile materiale la care sunt acceptate scăzăminte, în cazul compensării lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, scăzămintele se calculează numai în situaţia în care cantităţile lipsă sunt mai mari decât cantităţile constatate în plus. Diferenţa stabilită în minus în urma compensării şi aplicării tuturor cotelor de scăzăminte, reprezentând prejudiciu pentru unitate, se recuperează de la persoanele vinovate. Normele de scăzăminte nu se aplică anticipat, ci numai după constatarea existenţei efective a lipsurilor şi numai în limita acestora.

Art. 35. - Materialele înregistrate pe cheltuielile unităţii, constatate de comisia de inventariere ca existente în stoc la ateliere, laboratoare, subunităţi sau în alte locuri de prelucrare/folosinţă, se înscriu în liste de inventariere separate şi se înregistrează în contabilitate şi în evidenţa tehnic-operativă.

Art. 36. - Valorificarea rezultatelor inventarierii se face cu respectarea prevederilor legale şi constă în:

a) acordarea compensărilor şi scăzămintelor în vederea stabilirii corecte a plusurilor şi minusurilor în gestiune;

b) înregistrarea plusurilor în evidenţa tehnic-operativă şi în contabilitate;

c) înregistrarea minusurilor în contabilitate şi în evidenţa tehnic-operativă, precum şi efectuarea cercetării administrative în vederea stabilirii răspunderii materiale pentru aceste lipsuri, dacă este cazul, de către o comisie de cercetare administrativă, conform reglementărilor interne pe această linie;

d) efectuarea propunerilor de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe care îndeplinesc condiţiile tehnice şi legale prevăzute;

e) efectuarea propunerilor de declasare şi casare a obiectelor de inventar uzate şi a materialelor degradate, atipice sau cu termen de valabilitate expirat;

f) efectuarea propunerilor de redistribuire, de transfer sau valorificare la terţi a bunurilor materiale declarate disponibile de compartimentele logistice de specialitate;

g) darea la scădere a pagubelor constatate cu ocazia inventarierii, dacă în urma cercetării administrative s-a stabilit că sunt îndeplinite condiţiile pentru aceasta;

h) alte operaţiuni necesare şi legale dispuse de ordonatorul de credite sau organul de control care a dispus efectuarea inventarierii.

 

CAPITOLUL V

Finalizarea şi raportarea rezultatelor inventarierii

 

Art. 37. - (1) Toate elementele de activ şi de pasiv, inventariate şi grupate după natura lor, conform posturilor din bilanţul contabil, se înregistrează anual în registrul-inventar (cod 14-1-2), care, potrivit legii, este document contabil obligatoriu.

(2) Registrul-inventar se completează la începutul activităţii, la sfârşitul exerciţiului financiar sau cu ocazia încetării activităţii, fără ştersături şi fără spaţii libere, cu cerneală ori pix, pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere şi în procesele-verbale de inventariere a elementelor patrimoniale, prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi.

(3) Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a fiecărei poziţii cuprinse în toate conturile din bilanţ. În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, în registrul-inventar se înregistrează soldurile evidenţiate în listele de inventariere actualizate cu valoarea intrărilor şi ieşirilor până la data închiderii exerciţiului.

(4) în cazul încetării activităţii, registrul-inventar se completează cu valoarea elementelor patrimoniale inventariate faptic la acea dată.

(5) Elementele inventariate se detaliază în registrul-inventar pe fiecare cont de activ şi pasiv, pentru conturile de valori materiale fiind posibilă şi defalcarea pe gestiuni.

(6) Registrul-inventar se păstrează şi se arhivează la compartimentul financiar-contabil, împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.

Art. 38. - Când operaţiunea efectivă de predare-primire a unei gestiuni de bunuri materiale se încheie în perioada de executare a inventarierilor, gestiunea respectivă nu se mai supune unei noi inventarieri.

Art. 39. - (1) Ordonatorii secundari de credite, precum şi direcţiile centrale de specialitate solicită structurilor subordonate, la nevoie şi în funcţie de atribuţiile specifice, documentele referitoare la modul de desfăşurare a activităţilor de inventariere a patrimoniului, de reevaluare a activelor fixe, concluziile sau rezultatele acestora, precum şi orice alte situaţii aferente acestor activităţi.

(2) în raportul de analiză pe bază de bilanţ, întocmit cu ocazia prezentării situaţiilor financiare anuale, ordonatorii de credite includ o informare succintă privind modul de efectuare a inventarierii patrimoniului şi eventualele deficienţe semnificative constatate.

Art. 40. - (1) Cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului, în cazul constatării unor diferenţe faţă de situaţia existentă la data ultimei inventarieri în ceea ce priveşte bunurile din domeniul public, unităţile în cadrul cărora se exercită calitatea de ordonator de credite iniţiază şi supun spre aprobare actele normative de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor se efectuează de către Direcţia generală logistică, cu respectarea prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 41. - Conducătorii unităţilor, contabilii-şefi/conducătorii compartimentelor financiar-contabile, conducătorii compartimentelor logistice, preşedinţii şi membrii comisiilor de inventariere, precum şi celelalte persoane care participă la inventariere răspund disciplinar, administrativ, material, penal sau civil, după caz, pentru nerespectarea atribuţiilor ce le revin pe linia organizării şi executării inventarierii şi a valorificării rezultatelor sale.

Art. 42. - Anexa face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

PERIOADELE

la care se execută inventarierea bunurilor materiale, pe compartimente logistice

 

I. Armament, geniu, chimic şi mijloace specifice de ordine publică

Anual: în perioada 1 octombrie-30 noiembrie, la toate bunurile materiale de resort. Determinarea stocurilor scriptice şi faptice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie, în funcţie de data începerii inventarierii.

II. Transporturi

Trimestrial: în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare trimestrului încheiat, pentru carburanţi şi lubrifiant), inclusiv pentru bonurile valorice, ulterior efectuării alimentărilor sau distribuţiilor, după caz.

Lunar: în ultima zi a lunii, la materiile prime şi materialele aflate în evidenţa atelierelor de confecţionat plăci cu numere de înmatriculare şi la plăcile cu numere de înmatriculare aflate în evidenţa serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

Anual: în perioada 1 octombrie-30 noiembrie, la toate bunurile materiale de resort. Determinarea stocurilor scriptice şi faptice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie, în funcţie de data începerii inventarierii.

III. Cazarmare

De două ori pe an: la 30 aprilie şi 30 septembrie (la sfârşitul şi începutul perioadei de încălzire), la combustibilii de tot felul.

Anual: în perioada 1 octombrie-30 noiembrie, la clădiri şi terenuri, precum şi la toate celelalte bunuri materiale de resort, inclusiv cele din depozitele centrale. Determinarea stocurilor scriptice şi faptice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie, în funcţie de data începerii inventarierii.

IV. Echipament

Semestrial: în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare semestrului încheiat, la formularele cu regim special. Determinarea stocurilor scriptice şi faptice se face pentru ultima zi a semestrului încheiat.

Anual: în perioada 1 octombrie-30 noiembrie, la celelalte bunuri materiale de resort existente la unităţi şi depozitele centrale. Determinarea stocurilor scriptice şi faptice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie, în funcţie de data începerii inventarierii.

V. Alimente

Trimestrial: în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare trimestrului încheiat, la alimente şi furaje. Determinarea stocurilor scriptice şi faptice se face pentru ultima zi a trimestrului încheiat.

Anual: în perioada 1 octombrie-30 noiembrie, la toate bunurile materiale de resort, inclusiv cele din depozitele

centrale. Determinarea stocurilor scriptice şi faptice se face la 30 septembrie sau 31 octombrie, în funcţie de data începerii inventarierii.

VI. Mijloace de comunicaţii şi informatică

Anual: între 1 octombrie-30 noiembrie, la toate bunurile materiale de resort. Determinarea stocurilor scriptice şi faptice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie, în funcţie de data începerii inventarierii.

VII. Mijloace tehnice şi materiale de prevenire şi stingere a incendiilor

Anual: între 1 octombrie-30 noiembrie, la toate bunurile materiale de resort, inclusiv din depozitele centrale şi atelierele de reparaţii. Determinarea stocurilor scriptice şi faptice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie, în funcţie de data începerii inventarierii.

VIII. Sanitar

Anual: între 1 octombrie-30 noiembrie, la toate bunurile materiale de resort, inclusiv cele din depozitele centrale. Totodată, în aceeaşi perioadă se inventariază şi animalele pentru experienţe. Determinarea stocurilor scriptice şi faptice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie, în funcţie de data începerii inventarierii.

IX. Animale de serviciu

Anual: între 1 octombrie-30 noiembrie. Determinarea stocurilor scriptice şi faptice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie, în funcţie de data începerii inventarierii. Animalele de serviciu se inventariază pe următoarele grupe:

Cabaline (pe sexe):

- mânji de la 3 săptămâni la 6 luni

- mânji de la 6 luni la 3 ani

- cai de munte

- cai de tracţiune

- cai de cavalerie

- cai de sport Câini (pe sexe):

- căţei de la 3 la 6 săptămâni

- căţei de la 6 săptămâni la 4 luni

- căţei de la 4 la 8 luni

- căţei de la 8 la 18 luni

- câini nedresaţi în vârstă de peste 18 luni

- câini de pază

- câini de însoţire

- câini de urmărire, depistare de stupefiante, explozivi

- câini de reproducţie.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor

 

Având în vedere necesitatea ca traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor să se facă numai după obţinerea permisului de traversare,

având în vedere Referatul Direcţiei amenajarea bazinelor hidrografice din cadrul Autorităţii pentru Inundaţii şi Managementul Apelor nr. 45.901 din 26 iulie 2012 şi Avizul Biroului operativ al Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Barajelor şi Lucrărilor Hidrotehnice,

în temeiul art. 76 alin. (2) lit. c) şi al art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 pct. II subpct. 3 şi al art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,

ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, denumită în continuare procedură, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă îndrumarul tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, denumit în continuare îndrumar tehnic, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Pentru mărirea siguranţei în exploatare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi asigurarea continuităţii permanente a liniilor de apărare nu se pot proiecta şi realiza lucrări de traversare a acestora sau în zonele lor de protecţie fără obţinerea permisului de traversare emis de Administraţia Naţională „Apele Române”, indiferent de deţinătorul, cu orice titlu, al lucrărilor cu rol de apărare.

Art. 4. - Direcţia generală Autoritatea pentru inundaţii şi managementul apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Administraţia Naţională „Apele Române” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - La data emiterii prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protecţiei mediului nr. 782/1999 privind aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 bis din 24 noiembrie 1999.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 10 septembrie 2012.

Nr. 3.404.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor este permisă numai cu acordul autorităţilor şi serviciilor publice din domeniul gospodăririi apelor.

(2) în scopul asigurării continuităţii şi integrităţii liniilor de apărare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor de traversare şi pentru a nu fi afectate funcţionalitatea şi siguranţa lucrărilor de apărare în perioadele de ape mari se instituie Permisul de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, denumit în continuare permis de traversare.

Art. 2. - În prezenta procedură digurile, barajele şi alte construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor vor fi denumite în continuare lucrări de gospodărire a apelor cu rol de apărare, iar Administraţia Naţională „Apele Române” va fi denumită în continuare A.N.A.R.

 

CAPITOLUL II

Solicitarea permisului de traversare

 

Art. 3. - Executarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare, existente sau în execuţie, precum şi amplasarea şi executarea oricăror construcţii şi lucrări de terasamente în zona adiacentă din imediata apropiere a acestora - respectiv în zona de protecţie legală - necesită obţinerea unui permis de traversare ce se emite în conformitate cu prezenta procedură.

Art. 4. - În vederea obţinerii permisului de traversare, beneficiarul sau titularul de investiţie va întocmi o documentaţie care va cuprinde:

a) cerere de obţinere a permisului de traversare, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 1.1;

b) documentaţia tehnică de traversare;

c) avizul/autorizaţia de gospodărire a apelor pentru lucrarea traversată;

d) avizul de gospodărire a apelor pentru lucrarea care traversează lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare;

e) referatul tehnic întocmit de proiectantul de specialitate al lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, pentru lucrările de traversare;

f) acordul unităţii care deţine lucrarea traversată, în cazul în care lucrarea nu este în administrarea A.N.A.R. Acest acord va fi emis în baza verificării efectuate în teren de către administratorul lucrării;

g) avizul şi acordul Biroului operativ al Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Barajelor şi Lucrărilor Hidrotehnice/Comisiei centrale sau comisiilor teritoriale de avizare a documentaţiilor de expertiză a siguranţei barajelor, în funcţie de categoria de importanţă a acestora, în cazul subtraversării, traversării sau supratraversării barajelor, pe baza unui raport întocmit de un expert atestat de autoritatea publică centrală din domeniul apelor în domeniul siguranţei barajelor, asupra documentaţiei tehnice pentru obţinerea permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare. Pentru emiterea acestor avize se vor percepe tarife asimilate celor pentru emiterea avizelor privind documentaţiile de expertiză a siguranţei barajelor.

Art. 5. - Solicitarea se face pe baza documentaţiei tehnice de traversare întocmite la nivel de proiect tehnic şi detalii de execuţie.

Art. 6. - Solicitantul permisului de traversare îşi asumă responsabilitatea exactităţii datelor şi informaţiilor cuprinse în formularul de solicitare şi în documentaţia tehnică de fundamentare. Acesta poate solicita confidenţialitatea datelor prezentate în documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii permisului de traversare, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 7. - Documentaţia tehnică, întocmită de o instituţie publică sau privată certificată de Ministerul Mediului şi Pădurilor, în vederea solicitării permisului de traversare va avea următorul conţin ut-cadru:

a) memoriul tehnic, care va cuprinde:

a.1) denumirea obiectivului de investiţie;

a.2) localizarea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate şi a traversării astfel: bazin hidrografic, râul, cod hidrografic, localitatea apropiată, bornă cadastrală a surselor de apă, denumită în continuare bornă CSA, bornă dig, bornă baraj, poziţia faţă de reperele semnificative din teren;

a.3) descrierea lucrării de traversare propuse, parametrii caracteristici, variantele analizate, soluţia adoptată şi justificarea acesteia;

a.4) prezentarea modului şi a duratei de execuţie a materialelor folosite şi calitatea acestora;

a.5) natura fluidului transportat prin conducte, parametrii corespunzători funcţionării normale a instalaţiei, pericolul pe care îl poate prezenta fluidul transportat sau activitatea instalaţiei pentru construcţia hidrotehnică traversată sau pentru resursele de apă; posibilitatea apariţiei de avarii în exploatare;

a.6) elemente constructive de siguranţă, cum ar fi: vane, clapete, dispozitive şi instalaţii de semnalizare, tuburi şi peree de protecţie etc., prevăzute în lucrarea de traversare sau la lucrarea traversată, inclusiv construcţiile de siguranţă necesare, precum dig uri le-potcoavă, incintele de palplanşe etc., după caz;

a.7) modul de acţiune şi intervenţie, în timpul execuţiei sau în exploatare, în caz de avariere a conductei, instalaţiei etc. care traversează sau în caz de deteriorare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate;

a.8) după caz, studii geotehnice sau hidrologice;

a.9) stoc minim de materiale de apărare, utilaje şi forţe de muncă, sistem informaţional de avertizare şi de semnalizare a avariei;

a.10) prevederi suplimentare de forţă de muncă şi mijloace pentru situaţii deosebite, cum ar fi necorelarea în aprovizionarea cu materiale şi mijloace, defecţiuni ale utilajelor, cu posibilitatea de înlocuire a acestora, măsuri speciale pentru timp nefavorabil etc.;

a.11) debite şi niveluri caracteristice ale cursului de apă în perioada exploatării;

a.12) prevederi în schema de amenajare a bazinelor hidrografice sau alte lucrări existente în amplasamentul traversării cu care s-a corelat;

b) piese desenate:

b.1) elemente topografice şi topohidrografice:

- un plan general la scara 1:10.000 - 1:50.000, cu localizarea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare în care se execută lucrarea de traversare şi a zonei apărate de aceasta, cu obiectivele şi localităţile care ar putea fi afectate;

- un plan de situaţie la scara 1:100 - 1:1.000, care să conţină amplasarea în detaliu a lucrării de traversare;

b.2) secţiuni longitudinale şi transversale prin lucrările de traversare proiectate şi prin lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare, la scara 1:20 - 1:100, cu precizarea nivelurilor caracteristice la ape mari;

b.3) grafic de eşalonare a execuţiei lucrărilor de traversare;

b.4) alte elemente de detaliere necesare, solicitate de unitatea emitentă.

Art. 8, - La elaborarea documentaţiilor tehnice proiectantul va respecta reglementările în vigoare pentru realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare.

Art. 9. - Soluţiile propuse prin documentaţia tehnică de fundamentare pentru realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare trebuie să asigure continuitatea şi integritatea liniilor de apărare. Răspunderea privind calitatea construcţiilor, realizarea corespunzătoare a umpluturilor, alegerea materialelor, precum şi calculele de rezistenţă şi stabilitate revin solicitantului.

Art. 10. - La proiectarea lucrărilor de traversare se va avea în vedere în mod obligatoriu corelarea cu planul de amenajare a bazinului hidrografic în care este situată lucrarea de

gospodărire a apelor traversată sau cu alte documentaţii existente care prevăd executarea de lucrări în zonă şi care pot influenţa sau au legătură cu traversarea, pentru a se evita intervenţia ulterioară cu lucrări în corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau în zonele de protecţie.

Art. 11. - La întocmirea documentaţiei pentru obţinerea permisului de traversare proiectantul traversării poate solicita, contra cost, consultanţă tehnică din partea unităţii care va emite permisul de traversare, respectiv A.N.A.R., administraţiile bazinale de ape sau sistemele de gospodărire a apelor din cadrul A.N.A.R.

Art. 12. - Permisul de traversare îşi menţine valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, cu condiţia respectării prevederilor cuprinse în acesta.

Art. 13. - Permisul de traversare îşi pierde valabilitatea după un an de la emitere, dacă execuţia lucrărilor, a construcţiilor sau a instalaţiilor respective nu a început în acest interval. Permisul de traversare poate fi reînnoit, solicitarea realizându-se cu 15 zile înainte de data expirării acestuia.

Art. 14. - Deţinătorul permisului de traversare are obligaţia să comunice emitentului, în scris, data la care începe execuţia lucrărilor, cu cel puţin 10 zile înainte de această dată.

Art. 15. - Emitentul permisului de traversare va verifica pe parcursul execuţiei modul de respectare a prevederilor acestuia.

Art. 16. - Condiţiile impuse în permisul de traversare, precum şi refuzul de emitere a acestuia pot fi contestate în termen de 30 de zile, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Competenţele de aprobare şi procedura de emitere a permisului de traversare

 

Art. 17. - Permisele de traversare se emit de către:

- A.N.A.R., cu avizul Ministerului Mediului şi Pădurilor, dacă lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversată are şi rol de apărare cu efecte transfrontaliere;

- A.N.A.R., pe baza referatului tehnic întocmit de administraţiile bazinale, dacă lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversată se află amplasată într-un bazin, dar apără şi un teritoriu din alt bazin hidrografic;

- administraţia bazinală din cadrul A.N.A.R., pe baza referatului tehnic întocmit de sistemul de gospodărire a apelor, dacă lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare se află amplasată într-un judeţ, dar apără şi teritoriul altui judeţ din acelaşi bazin hidrografic;

- sistemul de gospodărire a apelor, care este subunitate a administraţiei bazinale de apă, dacă lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversată este numai de interes local/judeţean.

Art. 18. - Cererea de solicitare a permisului de traversare şi documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii permisului de traversare se transmit, în două exemplare, la sistemul de gospodărire a apelor pe teritoriul căruia se află amplasată lucrarea de apărare împotriva inundaţiilor traversată.

Art. 19. - Permisul de traversare se va emite numai dacă documentaţia tehnică respectă prevederile reglementărilor în vigoare pentru executarea lucrărilor de traversare, conţinutul-cadru prezentat la art. 4 şi dacă la verificarea în teren se constată exactitatea datelor, corectitudinea soluţiilor şi alegerea raţională a amplasamentului. În caz contrar, se solicită completarea documentaţiei sau restituirea acesteia către solicitant, cu observaţii, în vederea modificării soluţiei traversării în zona propusă, refuzându-se motivat, în scris, emiterea permisului de traversare.

Art. 20. - Cererea de solicitare a permisului de traversare va fi soluţionată în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei, prin emiterea permisului de traversare sau prin respingerea motivată a solicitării.

Art. 21. - Permisul de traversare se va emite în maximum 5 exemplare, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.2, astfel:

- în 5 exemplare, atunci când Ministerul Mediului şi Pădurilor avizează permisul de traversare, dintre care: un exemplar pentru solicitant, unul pentru Ministerul Mediului şi Pădurilor şi câte unul pentru A.N.A.R., administraţia bazinală de apă şi sistemul de gospodărire a apelor;

- în 4 exemplare, atunci când unitatea emitentă este A.N.A.R., dintre care: un exemplar pentru solicitant, unul pentru emitent şi câte unul pentru administraţia bazinală de apă şi sistemul de gospodărire a apelor;

- în 3 exemplare, atunci când unitatea emitentă este administraţia bazinală de apă sau sistemul de gospodărire a apelor, dintre care: un exemplar pentru solicitant, unul pentru emitent şi unul pentru sistemul de gospodărire a apelor.

Art. 22. - Sistemul de gospodărire a apelor are sarcina de a urmări execuţia lucrărilor, în vederea respectării de către solicitant a prevederilor permisului de traversare.

Art. 23. - Emitentul permisului de traversare are obligaţia de a ştampila şi semna, spre neschimbare, exemplarul din documentaţie, inclusiv planşele de execuţie ce se transmit solicitantului împreună cu un exemplar al permisului de traversare.

Art. 24. - Permisul de traversare şi documentaţia tehnică ce a stat la baza emiterii acestuia se păstrează în arhiva tehnică a administraţiei bazinale de apă din cadrul A.N.A.R., în raza căreia se realizează lucrarea de traversare, pe toată durata de existenţă a lucrării pentru care s-a solicitat permisul de traversare.

Art. 25. - Pentru serviciul de emitere a permisului de traversare, pentru transferul acestuia, precum şi pentru consultaţii pe parcursul proiectării A.N.A.R. va percepe tarife conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL IV

Transferul permisului de traversare

 

Art. 26. - Permisul de traversare poate fi transferat altui beneficiar sau titular de investiţie, în condiţiile în care lucrările şi măsurile propuse şi realizate nu se modifică. În acest caz, transferul se face în baza unei solicitări de efectuare a transferului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.3, adresată emitentului permisului de traversare. Transferul se consideră efectuat la data expedierii adresei de confirmare a transferului, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1.4.

Art. 27. - Dacă transferul propus implică modificări de soluţii, atunci noul beneficiar trebuie să solicite un nou permis de traversare.

Art. 28. - În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de transfer emitentul va analiza şi va decide asupra acceptării transferului.

Art. 29. - Anexele nr. 1.1-1.4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1.1

la procedură

 

FORMULAR DE SOLICITARE A PERMISULUI DE TRAVERSARE

 

- model –

 

……………………………………

(denumirea solicitantului)

Nr............data...................

 

Către

Administraţia Naţională „Apele Române”

Administraţia Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor...................

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.404/2012 pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor,

a) subsemnatul.............................................................. (numele şi prenumele solicitantului)., posesor al buletinului/cărţii de identitate seria .........nr. .........................., codul poştal................, domiciliat în localitatea.......................................... str. .......................................nr. ........, bl..........ap.........., telefon....................., fax......................... judeţul/sectorul....................................;

b).................................................................... (denumirea unităţii solicitatoare), codul fiscal nr.........................., nr. de înmatriculare la registrul comerţului...........................................................telefon..........................fax........................., cu sediul în localitatea ..........................................., str................................. nr......... judeţul......................... prin reprezentantul său.................................................... (numele şi prenumele)., în calitate de.......................................... (funcţia, împuternicit), solicită

 

PERMIS DE TRAVERSARE

 

a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare........................................................................................ (denumirea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate) din bazinul hidrografic ...................................pe râul ................................, codul cadastral........................ în zona localităţii......................................., borna CSA nr.........................., borna pe dig nr................. pentru investiţia ......................................., cu conducta............................, reţeaua electrică................ instalaţia........................................................................ (denumirea construcţiei, instalaţiei etc. ce traversează)

Investiţia este reglementată prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor nr.............................. din data de......................., ernis/ernisă de către........................................................................................ (denumirea unităţii emitente a avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor) Pretenţie de confidenţialitate

DA                              NU

Execuţia lucrărilor va începe la data de..................................

Anexăm în două (un) exemplare documentaţia tehnică însoţită de următoarele acte necesare pentru aprobare:.................................................................................................................................... (denumirea actelor, numărul şi data emiterii)

 

Solicitantul [cazul a)]

Conducătorul unităţii solicitatoare [cazul b)]

………………………………………………….

 

NOTE:

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul de investiţie este o persoană juridică.

 

ANEXA Nr. 1.2

la procedură

 

PERMIS DE TRAVERSARE

 

- model –

 

Administraţia Naţională „Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor..........................

Nr. ..................data .................

 

a) Domnului/Doamnei.......................................................................... (numele şi prenumele solicitantului), domiciliat/domiciliată în localitatea ..............................................., str.......................................... nr........., bl........., ap.........., judeţul/sectorul..............................codul poştal........................,

b).............................................. denumirea unităţii solicitatoare), localitatea...................................., str. .................................nr........, judeţul/sectorul..................................

Ca urmare a Solicitării dumneavoastră nr...........din data de..................., înregistrată la Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor...................... cu nr......, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.404/2012 pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, vă comunicăm că pentru investiţia.................................... (denumirea investiţiei) vi se emite

 

PERMIS DE TRAVERSARE

 

a...................................................................................................................... (denumirea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare), aflată pe malul drept (stâng) al râului............................................................., cu codul hidrografic......................................................... la borna CSA nr....................., borna pe dig nr.........în zona localităţii.........................................., care este traversat cu ................................................................................................................................. (denumirea lucrării, construcţiei, instalaţiei etc. care traversează, funcţiunea, caracteristicile constructive ale acesteia)

Traversarea se va executa în conformitate cu prevederile documentaţiei de fundamentare anexate la solicitare, semnată şi ştampilată de noi pentru autenticitate. Proiectul prevede........................................ (descrierea soluţiei de traversare)

Dacă execuţia lucrării nu va începe în termen de un an de la data emiterii prezentului act, acesta îşi pierde valabilitatea.

 

Director,

.........................................

NOTE:

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoană fizică.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul de investiţie este o persoană juridică.

 

ANEXA Nr. 1.3

la procedură

 

FORMULAR DE SOLICITARE A TRANSFERULUI PERMISULUI DE TRAVERSARE

 

- model -

……………………………………

 

(persoana sau unitatea solicitatoare a transferului)

Nr.......... data .....................

 

Către

Administraţia Naţională „Apele Române”

Administraţia Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor..............................

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.404/2012 pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, solicit

 

TRANSFERUL PERMISULUI DE TRAVERSARE

 

nr. ...... din data................., emis de către........................................... (denumirea emitentului), referitoare la................................ (denumirea lucrării), pentru traversarea .............................................................................................. (denumirea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate), amplasată pe malul drept (stâng) al râului....................................., codul hidrografic .................................. la borna CSA nr. ..........................................................., borna pe dig nr.................................................., cu................................................................................................................................................................ (denumirea lucrării, construcţiei, instalaţiei etc. care traversează, funcţiunea, caracteristicile constructive ale acesteia)

Pretenţie de confidenţialitate              DA                              NU

Execuţia lucrărilor urmează să înceapă la data de.........................

Recepţia preliminară a lucrării de traversare se va face la data de.........................

Subsemnatul declar pe propria răspundere că mi-am însuşit documentaţia tehnică în baza căreia s-a emis permisul de traversare pentru care se solicită transferul.

Anexăm în două exemplare permisul de traversare pentru care se solicită transferul, precum şi următoarele acte:..................................................................................... (denumirea actului, numărul şi data emiterii)

 

Solicitant,

 

Director,

.........................................

 

ANEXA Nr. 1.4

la procedură

 

TRANSFERUL PERMISULUI DE TRAVERSARE

 

- model –

 

Administraţia Naţională „Apele Române”

Administraţia Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor..........................

Nr...................data.................

 

Către

……………………………………………………………………………………………………………

(persoana sau unitatea solicitatoare a transferului permisului de traversare)

 

Ca urmare a Cererii dumneavoastră nr........................... din data de......................., înregistrată la Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor ............................,în baza prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.404/2012 pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, vă comunicăm că pentru investiţia...................................... (denumirea investiţiei) vi s-a acceptat cererea de

 

TRANSFER AL PERMISULUI DE TRAVERSARE

 

nr..............din data de.........................., emis de către........................................................................ (denumirea emitentului), pentru traversarea....................................................................................................................................... (denumirea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate), amplasată pe malul drept (stâng) al râului................................., codul hidrografic........................................ la borna CSA nr......................................................., borna pe dig nr..............................................., cu................................................................................................................................................................. (denumirea lucrării, construcţiei, instalaţiei etc, care traversează, funcţiunea, caracteristicile constructive ale acesteia)

Traversarea se va executa fără modificări, în condiţiile prevăzute în documentaţia de execuţie prezentată pentru obţinerea permisului de traversare.

Dacă execuţia lucrării nu va începe în termen de un an de la data emiterii prezentului act, acesta îşi pierde valabilitatea.

 

Director,

 

 

ANEXA Nr. 2

 

ÎNDRUMAR TEHNIC

pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Executarea de lucrări de traversare a digurilor, barajelor şi altor construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, denumite în continuare lucrări de gospodărire a apelor cu rol de apărare, se face numai în cazul în care nu există alte soluţii de evitare a acestora şi cu respectarea întocmai a prevederilor prezentului îndrumar tehnic, precum şi cu folosirea obligatorie a proiectelor-tip şi modulelor pentru lucrări de gospodărire a apelor. Proiectele pentru realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare vor fi verificate de specialistul abilitat ca verificator al acestor tipuri de lucrări.

Art. 2. - Prezentul îndrumar tehnic cuprinde prevederi ce trebuie să fie respectate la proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi măsuri de asigurare a continuităţii şi integrităţii liniilor de apărare pe toată perioada execuţiei lucrărilor de traversare.

Art. 3. - Îndrumarul tehnic se aplică la stabilirea soluţiilor pentru executarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare existente sau în curs de execuţie, precum şi la executarea oricăror lucrări de terasamente sau construcţii în zona adiacentă din imediata apropiere - respectiv în zona de protecţie legală - astfel încât să nu fie afectate funcţionalitatea şi siguranţa acestora, atât în situaţiile de funcţionare normală a construcţiilor sau a instalaţiilor care traversează, cât şi în situaţiile de deteriorare sau de accident în exploatarea acestora.

Îndrumarul tehnic se aplică la toate tipurile de lucrări, indiferent de natura, caracterul, scopul, deţinătorul şi de clasa de importanţă a construcţiei sau a instalaţiei care traversează lucrările de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau care se realizează în zona adiacentă acestora.

Art. 4. - La alegerea amplasamentelor lucrărilor de traversare se vor evita pe cât posibil zonele critice ale lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare (infiltraţii, grifoane, terenuri instabile, discontinuităţi de natură constructivă etc.), iar dacă acest lucru nu este posibil, se vor prevedea în documentaţiile tehnice şi se vor executa lucrări speciale de impermeabilizare, de stabilizare a terenului şi a construcţiei respective, injecţii, diafragme etc.

Art. 5. - În cazul în care obiectivele care traversează lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare sunt de dimensiuni mari şi transmit terenului de fundaţie sarcini deosebite, care pot periclita stabilitatea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau care pot produce modificări importante în textura terenului de fundaţie, se vor realiza studii geotehnice pentru analizarea acestor efecte, cu prevederea soluţiilor de remediere corespunzătoare.

Art. 6. - Pentru baraje şi digurile de contur ale lacurilor de acumulare soluţiile vor fi însuşite în mod expres de către proiectantul barajului sau al digului şi de către unitatea care le administrează, care va putea impune măsuri suplimentare faţă de cele cuprinse în îndrumarul tehnic.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 7. - În sensul prezentului îndrumar tehnic, lucrările de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare pot fi clasificate, în funcţie de poziţia faţă de lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversată, în următoarele categorii:

- subtraversare, atunci când lucrarea de traversare este situată sub fundaţia lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare;

- traversare, atunci când lucrarea traversează corpul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare;

- supratraversare, dacă lucrarea se sprijină pe conturul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau pe coronamentul digului;

- traversare aeriană, dacă lucrarea este situată deasupra lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare.

În cap. I toate aceste lucrări sunt denumite traversări. Art. 8. - Lucrările amplasate în zona de protecţie a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare pot fi clasificate astfel:

- supraterane, atunci când acestea se află deasupra suprafeţei terenului, cum ar fi: linii aeriene, conducte, pasarele, benzi transportoare etc;

- subterane, atunci când acestea se află sub suprafaţa terenului, cum ar fi: conducte sau cabluri îngropate, fundaţii de stâlpi, piloţi, căminuri etc.

Art. 9. - Pentru lăţimea zonei de protecţie a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare se vor lua în considerare valorile prevăzute în anexa nr. 2 la Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Elementele de teren topografice, hidrologice, geotehnice, necesare pentru stabilirea soluţiilor de traversare

 

Art. 10. - Elementele topografice trebuie să redea, ca poziţie, formă şi dimensiuni, toate particularităţile planimetrice şi altimetrice ale terenului, digului, barajului şi ale albiei, ale altor construcţii din zona de protecţie şi, respectiv, din zona traversării, suficiente pentru a permite stabilirea parametrilor constructivi ai traversării faţă de particularităţile terenului şi faţă de nivelurile caracteristice ale apei.

Art. 11. - Debitele şi nivelurile caracteristice ale apei vor fi preluate din documentaţiile de realizare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare respective. În cazul în care în documentaţiile respective nu există asemenea date sau acestea nu sunt concludente, se vor efectua studii speciale în acest scop sau se vor solicita, contra cost, date de la Administraţia Naţională „Apele Române”, denumită în continuare A.N.A.R., sau de la Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.

Art. 12. - În cazul subtraversărilor sau al traversărilor cu conducte având diametrul interior mai mare de 1,20 m sau cu galerii având deschiderea totală mai mare de 1,00 m şi în cazurile în care conductele, staţiile de pompare sau alte construcţii pot transmite sarcini mari, vibraţii sau alte solicitări care pot periclita stabilitatea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau care pot aduce modificări nefavorabile în textura terenului de fundaţie, soluţia de fundare va fi stabilită de proiectant pe bază de studii geotehnice, la nivelul necesar asigurării funcţionalităţii liniei de apărare.

Alte elemente vor fi prezentate conform art. 5 din procedură.

 

CAPITOLUL IV

Prescripţii tehnice pentru proiectarea lucrărilor de traversare

 

Art. 13. - Soluţiile constructive pentru traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau pentru executarea de lucrări în zonele de protecţie ale acestora vor fi astfel concepute încât în perioada execuţiei şi în continuare, pe toată durata exploatării, să nu se afecteze stabilitatea sau funcţionalitatea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare. De asemenea, nu va fi împiedicat accesul pentru întreţinere, reparare sau intervenţie.

Art. 14. - Conductele care transportă lichide sau gaze sub presiune vor traversa lucrările de gospodărire a apelor cu rol de apărare numai la nivelul coronamentului acestora sau la o cotă superioară, prin lucrări de supratraversare sau de traversare aeriană.

În cazuri bine fundamentate, atunci când nu se pot adopta alte soluţii, se pot executa şi lucrări de traversare sau de subtraversare de către conducte ce transportă lichide sau gaze sub presiune, numai cu prevederea de măsuri speciale de siguranţă pentru evitarea deteriorării lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare în zona traversării, ca urmare a unor accidente produse de fisurarea sau de spargerea conductelor.

Art. 15. - Conductele, rigolele, canalele sau galeriile prevăzute în corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau pe coronamentul acestora vor fi astfel dimensionate încât să nu împiedice circulaţia, să nu fie deteriorate sau distruse la circulaţia utilajelor grele de intervenţie (draglină, excavator, tractor etc.), potrivit precizărilor date de unitatea care are în proprietate sau în administrare lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare respectivă şi care asigură întreţinerea ei.

Art. 16. - Pentru ca traversările şi subtraversările să poată fi identificate în teren, în mod deosebit în perioadele de ape mari, poziţiile acestora vor fi marcate prin cel puţin două repere (borne), unul la coronamentul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, iar altul în interiorul zonei apărate, lângă piciorul taluzului.

Art. 17. - La pozarea pe conturul corpului lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau în zonele de protecţie ale acesteia a unor conducte prin care se transportă apa, conductele vor fi protejate la îngheţ fie prin îngroparea acestora sub limita de îngheţ, fie prin suprarambleierea cu pante corespunzătoare pentru asigurarea circulaţiei utilajelor de intervenţie şi a execuţiei unor racorduri hidraulice la taluzul dinspre apă al digului. Pe aceste porţiuni taluzul dinspre apă al digului va fi pereat.

Art. 18. - La proiectarea oricărei traversări se vor lua în considerare dimensiunile lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, stabilite prin proiect, ţinându-se seama de posibilitatea supraînălţării în viitor a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau a coborârii fundului albiei râului, potrivit prevederilor cuprinse în alte documentaţii întocmite în acest sens şi însuşite din punctul de vedere ai gospodăririi apelor, adoptându-se pentru traversare soluţia constructivă care să nu necesite în viitor alte lucrări în corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare. În cazul în care nu există asemenea documentaţii, se va adopta o ipoteză de dimensionare, în sensul prevederilor prevăzute în programul de amenajare a bazinului hidrografic, cu consultarea administraţiei bazinale de apă din cadrul A.N.A.R. şi a unităţii care are în administrare lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare.

Art. 19. - Pentru orice fel de subtraversare sau traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare de către conducte, canale sau galerii, prin care se descarcă ape în exces din incinte îndiguite din intravilan sau din unităţi industriale, se va prevedea posibilitatea închiderii duble a conductei sau a galeriei, pentru oprirea accesului apelor mari în incinta apărată. Închiderea se va realiza prin montarea de echipamente şi instalaţii adecvate (vane, stavile plane, elemente de batardou, robinete de închidere, clapete basculante etc.). În cazul în care la extremitatea dinspre râu se vor folosi clapete basculante, a două închidere va fi realizată prin stavile plane, prin vane sau prin alte dispozitive montate pe latura dinspre interior.

Dispozitivele cu închidere manuală vor fi instalate în căminuri sau în alte construcţii şi vor fi astfel concepute încât să poată fi manevrate în orice situaţii, fie din exterior, în cazul unor viituri, fie din interior, de pe platforme, în cazul creşterii nivelului apei în zonele apărate. În cazul amplasării în imediata apropiere a traversării a unor staţii de pompare, se vor lua măsuri suplimentare de apărare pentru evitarea pătrunderii apelor mari în interiorul acestora şi întreruperii funcţionării lor.

Art. 20. - Subtraversarea sau traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare de către conducte metalice ce transportă lichide cu curgere liberă sau de joasă presiune şi la care linia piezometrică se afla sub coronament se face cu realizarea pe conducte a unor diafragme, pentru eliminarea pericolului de infiltraţii în lungul conductei.

Diafragmele vor fi executate la interval de 3-6 m, cu o înălţime de 0,20-0,50 m, în funcţie de mărimea conductei, a galeriei etc, de clasa de importanţă a lucrării de gospodărire^a apelor cu rol de apărare, de structura şi textura terenului. În ampriza lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi pe zonele adiacente conducta şi diafragmele vor avea grosimea cu cel puţin 3 mm mai mare decât cea a tronsoanelor alăturate, iar conductele vor fi protejate împotriva coroziunilor, prin izolaţie întărită sau foarte întărită (în zone cu agresivitate a apei, a aerului sau a fluidului transportat).

Art. 21. - Subtraversarea sau traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare de către conducte ce transportă lichide sau gaze sub presiune se proiectează în funcţie de încadrarea construcţiei în clasa de importanţă, conform reglementărilor în vigoare, se realizează prin pozarea lor în interiorul unor tuburi sau galerii de protecţie, pentru a se exclude pericolul afectării funcţionalităţii lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare în cazul unei avarii la conducta de transport. Tubul de protecţie va fi dimensionat astfel încât să nu poată fi deteriorat în caz de avarii, iar fluidul scăpat din conductă să poată fi colectat la un cămin etanş, de capacitate corespunzătoare, situat în interiorul incintei sau pe pararnentul aval al barajului. Tubul de protecţie va fi fixat etanş de conductă la capătul dinspre râu sau de pe pararnentul amonte al barajului. Tubul de protecţie realizat pe distanţa corespunzătoare amprizei corpului lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi pe zona de protecţie va fi prevăzut cu diafragme şi va fi protejat împotriva coroziunii.

La subtraversarea sau la traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare de către conducte din prefabricate din beton, beton armat, fontă sau din alte materiale, tuburile vor fi aşezate pe radier continuu din beton armat şi vor fi protejate la exterior cu manşoane din beton la rosturile de îmbinare. La capete se vor realiza timpane din beton cu aripi întoarse. Pe toată lungimea traversării se vor realiza diafragme, la distanţe de circa 3-6 m, având o înălţime de minimum 0,20- 0,50 m.

Art. 22. - Subtraversarea sau traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare de către galerii în care sunt montate conducte ce transportă lichide sau gaze sub presiune se realizează în tranşee cu săpătură în trepte de înfrăţire de maximum 25 cm înălţime. Betonul va fi protejat la interior cu izolaţie hidrofugă. La capete se vor realiza timpane din beton cu aripi întoarse, între ele executându-se diafragme sau injecţii cu mortar de ciment, pentru mărirea parcursului de infiltraţii.

Art. 23. - Traversările aeriene de către conducte, linii electrice, linii telefonice etc. sau de către alte construcţii, indiferent de rolul lor funcţional, vor fi realizate la o înălţime suficientă pentru a fi posibilă circulaţia pe lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare a utilajelor de întreţinere şi intervenţie. În mod obişnuit înălţimea minimă de gabarit va fi de 5 m, cu excepţia cazurilor în care unitatea care administrează lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare respectivă va indica o înălţime de gabarit mai mare. Vor fi respectate, după caz, şi alte acte normative sau standarde în vigoare privind protecţia faţă de linii electrice ori conducte ce transportă gaze sau lichide explozive ori inflamabile. În aceste cazuri se vor monta şi semnalizări vizibile de avertizare şi interdicţie pentru protecţia celor care efectuează lucrări de întreţinere, reparaţie sau intervenţie.

Elementele de susţinere a traversărilor aeriene - stâlpi, piloni, cadre etc. - vor fi executate de regulă în afara amprizei lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate. În cazuri bine justificate se admite amplasarea stâlpilor în treimea superioară a taluzurilor numai cu realizarea măsurilor de compactare manuală cu maiul de mână, în straturi de 10 cm, deosebit de îngrijită în jurul fundaţiilor.

În cazurile în care nu va fi posibilă traversarea aeriană, se admite traversarea prin corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare, cu condiţia pozării liniilor sau a cablurilor în tuburi metalice sau din beton şi cu luarea măsurilor corespunzătoare pentru a împiedica accesul apei în zonele apărate.

Art. 24. - În cazul în care conductele, cablurile sau alte instalaţii supratraversează o lucrare de gospodărire a apelor cu rol de apărare la nivelul coronamentului, este necesar ca aceasta să fie protejată corespunzător, cu beton, dale de beton, umplutură de pământ sau în orice alt mod, astfel încât să fie posibilă circulaţia utilajelor de intervenţie la lucrările de apărare, fără să se producă scoaterea din funcţiune sau avarierea conductelor, cablurilor etc. Se va asigura stabilitatea umpluturilor din rampele locale de acoperire a conductelor şi a cablurilor amplasate pe coronament sau pe taluzuri.

Art. 25. - Soluţiile pentru continuarea traversării între lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi râu trebuie adoptate astfel încât să nu conducă la încorsetări ale albiei în zona respectivă, să asigure o scurgere normală a apelor, în mod deosebit la viituri şi gheţuri, să nu afecteze lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare. Soluţiile pentru această zonă vor fi incluse în documentaţia de traversare, care se prezintă spre aprobare.

Art. 26. - În zonele de protecţie a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare nu se vor executa de regulă alte lucrări decât cele legate direct de lucrarea de traversare şi prevăzute în documentaţiile tehnice de execuţie şi numai cu respectarea prevederilor prezentului îndrumar tehnic. Numai în cazuri deosebite şi bine justificate se admite executarea de lucrări în aceste zone, cum ar fi: pozarea unor conducte, turnarea de fundaţii pentru stâlpi etc, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) săpăturile de tip tranşee de-a lungul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare longitudinale să nu influenţeze negativ stabilitatea acestora sau regimul de infiltraţii prin ori pe sub corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare; lungimea acestora nu trebuie să modifice curba de infiltraţie;

b) la terenurile de fundaţie cu structură omogenă adâncimea săpăturii trebuie să fie mică şi la o distanţă suficient de mare de baza taluzului, astfel încât fundul săpăturii să fie deasupra continuării în adâncime a planului taluzului;

c) la terenurile de fundaţie permeabile, la cele cu structuri neomogene sau când adâncimea săpăturii este mai mare şi se află sub planul taluzului, proiectantul va stabili lucrările şi măsurile necesare pentru împiedicarea infiltrării apelor spre zona apărată, pe baza unor analize şi studii geotehnice complete;

d) în amplasamentele unde au fost constatate, în perioadele de ape mari, apariţii de grifoane sau zone de infiltraţii ori atunci când pe baza observaţiilor şi a studiilor efectuate anterior reiese că ar putea apărea asemenea fenomene nu se admit săpături în zonele de protecţie decât pe baza unor studii de specialitate corespunzătoare şi cu luarea unor măsuri de siguranţă suplimentare.

Art. 27. - Pentru evacuarea gravitaţională a apelor ce se colectează în spatele lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare a intravilanului localităţilor, a platformelor industriale sau a incintelor agricole, se vor prevedea conducte sau galerii pozate sub limita de îngheţ a terenului, în ampriza lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, precum şi în zonele de protecţie aferente.

Art. 28. - Pentru amplasarea unor construcţii, conducte sau instalaţii de orice natură în zonele de protecţie a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare vor fi respectate condiţii similare celor prevăzute în cazul traversării lucrărilor de apărare.

 

CAPITOLUL V

Măsuri speciale de siguranţă

 

Art. 29. - La traversările şi la subtraversările la care este necesar sa se execute breşe în corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau săpături sub nivelul fundaţiilor acestora, asemenea lucrări nu vor putea începe decât după ce în prealabil vor fi executate lucrările şi măsurile necesare pentru asigurarea continuităţii liniei de apărare, respectiv a punerii în siguranţă a îndiguirii faţă de apele mari ce s-ar putea produce pe râul respectiv, pe toată durata de execuţie a lucrărilor de traversare. Aceste măsuri constau în executarea unei îndiguiri locale de siguranţă (diguri-potcoavă) din pământ, palplanşe sau din alte materiale care să asigure continuitatea funcţională a digului după deschiderea breşei, în timpul execuţiei lucrărilor de traversare. Digul de siguranţă va avea dimensiunile şi caracteristicile digului existent sau va fi echivalent cu acesta din punctul de vedere al stabilităţii şi al impermeabilităţii.

Art. 30. - La digurile longitudinale, în cazul în care îndiguirea locală de siguranţă se execută înspre râu, este obligatorie analiza de către proiectant a efectului de încorsetare a albiei, a remuului care se produce, precum şi a modificării condiţiilor de scurgere în zonă, pentru restabilirea gradului de apărare existent a obiectivelor situate în zona traversării şi în amonte de sectorul afectat de remuu. Pentru lucrările de gospodărire a apelor cu rol de apărare măsurile de asigurare a continuităţii liniei de apărare se stabilesc de comun acord cu proiectantul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi cu unitatea care o are în exploatare, în funcţie de condiţiile specifice şi de particularităţile acesteia.

Forţa de muncă, utilajele, materialele şi mijloacele necesare pentru realizarea lucrării de traversare se vor asigura de către constructor în amplasament înainte de realizarea breşei în dig pentru execuţia traversării.

Art. 31. - Sistemul de gospodărire a apelor din cadrul A.N.A.R. va notifica în scris inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă înainte de începerea execuţiei lucrărilor de traversare, furnizându-i elemente cu privire la amplasamentul lucrării, perioada de execuţie, constructorul şi beneficiarul lucrării, precum şi despre măsurile impuse constructorului pentru asigurarea continuităţii liniilor de apărare. De asemenea, acesta va solicita includerea şantierului în planurile judeţene şi locale de apărare, ca punct critic în linia de apărare, şi va asigura avertizarea şantierului prin mijloace de comunicaţie asigurate de beneficiar şi de constructor.

Art. 32. - Perioada de execuţie a lucrărilor de traversare va fi cât mai scurtă prin organizarea lucrului în cel puţin două schimburi şi, de regulă, în afara perioadelor bogate în precipitaţii, respectiv perioada de ape mari.

Art. 33. - Derogarea de la execuţia digului-potcoavă de protecţie se poate face numai de către Comisia Naţională pentru Siguranţa Digurilor - CONSIDIG - din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, numai atunci când lucrarea de traversare se poate realiza în timp scurt, în afara perioadei de ape mari, în condiţiile şi în termenele stabilite de aceasta.

 

CAPITOLUL VI

Prescripţii tehnice privind executarea lucrărilor de terasamente în corpul sau sub fundaţia lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare

 

Art. 34. - Realizarea săpăturilor în corpul sau sub fundaţia lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare se poate face atât manual, pentru lucrări mici, cât şi mecanic, cu utilaje terasiere, fără a se depăşi dimensiunile prevăzute în proiectul de execuţie.

Art. 35. - Pentru lucrările de supratraversare a digurilor săpăturile la coronament nu vor coborî, de regulă, sub garda cu care s-a dimensionat lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare.

Art. 36. - Pentru lucrările de traversare şi de subtraversare, lucrările de tăiere a corpului lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi de excavare sub nivelul fundaţiei vor fi executate în trepte de 25-30 cm înălţime, cu şanţuri longitudinale, dispuse astfel încât să se asigure scurgerea nestânjenită a apelor meteorice ce s-ar putea colecta. Pământul rezultat va fi depozitat în apropiere, pentru a putea fi utilizat la închiderea breşelor.

Art. 37. - După terminarea lucrărilor de traversare sau a oricăror alte lucrări în corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau sub fundaţia acestora, lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare trebuie adusă la forma şi caracteristicile iniţiale (taluzuri, coronament, protecţii vegetale, dale, pereuri din piatră, borne etc.). Umpluturile vor fi realizate cu pământ umectat corespunzător şi fără a fi incluse corpuri străine. Compactarea se va face manual, în straturi de 10 cm grosime în jurul construcţiilor, până la acoperirea acestora, iar în continuare se va putea face compactarea cu mijloace mecanice, în straturi de circa 20 cm grosime. Aceleaşi prescripţii vor fi respectate la execuţia suprarambleielor la diguri, pe coronament şi pe taluzuri.

Art. 38. - În principiu nu se vor utiliza straturi de egalizare din pietriş, balast, nisip sau din alte materiale permeabile. Se exceptează situaţiile în care este necesară adăugarea unor asemenea materiale pentru stabilizarea pământului de fundaţie (terenuri refulante, chişaiuri, argile contractile etc.). În aceste cazuri se vor respecta măsurile de compactare şi de impermeabilizare stabilite în mod obligatoriu în documentaţie pentru asemenea situaţii speciale.

Art. 39. - Umpluturile din jurul construcţiei de traversare, atât în corpul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, cât şi sub fundaţia acesteia, vor trebui realizate cel puţin la gradul de compactare iniţială a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate. De asemenea, suprafaţa taluzurilor va fi adusă prin lucrări corespunzătoare la situaţia de funcţionare normală a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare.

Art. 40. - Stratul vegetal de pe suprafaţa taluzurilor şi a coronamentului lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, care se înlătură în vederea execuţiei lucrărilor de traversare, se va depozita separat. După terminarea lucrărilor de traversare şi de refacere a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare la forma şi caracteristicile iniţiale, se vor îmbrăca taluzurile şi coronamentul cu un strat vegetal de 20-30 cm grosime, care va fi reînsămânţat şi udat până la înierbare.

Săpăturile pe taluzuri vor fi executate, în mod succesiv, pe un taluz, după ce pe taluzul opus au fost executate lucrările de restabilire a conturului lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, prin realizarea umpluturilor, turnarea betoanelor etc.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 41. - Pentru toate lucrările necesare pentru executarea unei traversări se va întocmi un grafic cu desfăşurarea operaţiunilor pe faze, cu termenele intermediare şi finale, stabilit de comun acord cu unitatea care are în administrare lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversată.

Termenele stabilite prin grafic pentru executarea lucrărilor vor fi cât mai scurte, execuţia urmând a fi organizată în două schimburi.

În graficul privind executarea lucrărilor se vor preciza şi forţele umane, materialele de apărare şi mijloacele tehnice, care vor fi mobilizate în zona lucrărilor în situaţii de ape mari, pentru a se putea interveni operativ în caz de necesitate.

Art. 42. - Sistemele de gospodărire a apelor din cadrul A.N.A.R. şi unităţile care au în administrare lucrările de gospodărire a apelor cu rol de apărare vor exercita controlul operativ al execuţiei lucrărilor de traversare conform graficului şi vor asigura, în colaborare cu executantul, adaptarea procesului de execuţie la regimul hidrologic, astfel încât în nicio fază să nu fie periclitată lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare.

Art. 43. - La începerea şi la terminarea lucrărilor se vor încheia procese-verbale între unitatea executantă şi unitatea care are în administrare lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare, în prezenţa expertului abilitat. În procesul-verbal ce se va încheia înainte de realizarea breşei în lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare existentă se va consemna, în mod obligatoriu, existenţa digului-potcoavă de protecţie a zonei apărate pe timpul execuţiei, la parametrii lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare existente sau a unei incinte din palplanşe, elemente din beton etc, echivalente din punctul de vedere al stabilităţii şi impermeabilităţii.

De asemenea, deţinătorul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare va constata dacă constructorul este capabil din punctul de vedere al organizării şi al materialelor necesare să execute lucrarea conform graficului de execuţie şi dacă s-a aprovizionat cu materialele necesare pentru execuţia subtraversării. Numai în acest caz se va putea începe realizarea breşei. În procesul-verbal ce se va încheia la terminarea lucrărilor de traversare se vor consemna, în mod obligatoriu, starea finală a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi obligaţiile ce decurg pentru constructor şi pentru unitatea care are în administrare lucrările sau instalaţiile din zona traversării (demolarea digului-potcoavă de protecţie, împrăştierea terasamentelor acestuia în gropile de împrumut, înlăturarea de pe lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi din zona de protecţie a tuturor materialelor etc.).

Art. 44. - Pentru lucrările ascunse, stabilite de deţinătorul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate, se vor încheia procese-verbale separate.

Art. 45. - În vederea emiterii autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru lucrările care traversează lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare, beneficiarul acestora va lua măsuri pentru întocmirea regulamentului de întreţinere-exploatare, în care se vor preciza, de comun acord cu administraţia bazinală de apă din cadrul A.N.A.R. şi cu unitatea care are în administrare lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare, măsurile şi responsabilităţile pentru executarea lucrărilor de întreţinere, reparare şi exploatare, precum şi de intervenţie în cazul avarierii lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare, pe sectorul traversării, în perioadele de ape mari.

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

REGU LAMENT

privind plata contribuţiilor şi cotizaţiilor de către instituţiile de credit, precum şi verificarea acestora de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

Având în vedere prevederile art. 3, art. 9 alin. (1), art. 10-13, art. 42, 44, art. 58 alin. (2) şi art. 61-63 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Ordonanţă Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii comune

 

Art. 1. - Prezentul regulament se aplică tuturor instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fond, precum şi, potrivit prevederilor art. 16, sucursalelor din România ale instituţiilor de credit autorizate într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Art. 2. - Termenii şi expresiile din cuprinsul prezentului regulament au semnificaţia prevăzută în Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă.

Art. 3. - Toate instituţiile de credit autorizate de Banca Naţională a României să primească depozite de la public şi să acorde credite sunt obligate să participe la Fond în condiţiile prevederilor art. 3 din ordonanţă, respectiv să plătească în conformitate cu prevederile legale, după caz, o contribuţie iniţială, o contribuţie anuală, o contribuţie specială, respectiv o cotizaţie anuală şi o cotizaţie suplimentară.

Art. 4. - (1) Sucursalele din România ale instituţiilor de credit autorizate într-un alt stat membru din Uniunea Europeană pot solicita obţinerea calităţii de participant la Fond în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) din ordonanţă, adresând în acest scop acestuia o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Cererea trebuie să fie semnată de persoanele din conducerea sucursalei legal împuternicite să o reprezinte în raporturile cu terţii şi trebuie să fie însoţită de o traducere autorizată în limbaromână a reglementărilor în domeniul garantării depozitelor privind lista depozitelor negarantate din statul membru de origine aplicabilă schemei de garantare a depozitelor la care participă instituţia de credit respectivă.

(3) Fondul va analiza cererea primită de la sucursala în cauză şi, după obţinerea unui acord de principiu privind cooperarea bilaterală de la schema de garantare a depozitelor la care participă instituţia de credit în statul membru de origine, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data primirii cererii, va comunica sucursalei aprobarea cererii şi obţinerea provizorie a calităţii de participant la Fond.

(4) în cazul în care Fondul consideră că cererea sucursalei nu se încadrează în prevederile art. 3 alin. (2) din ordonanţă, va comunica acest lucru sucursalei în termenul de la alin. (3), împreună cu motivaţiile care au condus la această concluzie.

(5) în cazul în care o sucursală a unei instituţii de credit doreşte să renunţe la calitatea de participant la schema de garantare din România trebuie să notifice în scris Fondul în legătură cu această decizie, precizând data de la care această calitate încetează.

(6) Calitatea de participant la Fond se dobândeşte efectiv de către sucursală din ziua plăţii contribuţiei iniţiale.

Art. 5. - Plata de către instituţiile de credit a contribuţiilor şi cotizaţiilor datorate se efectuează în lei, în contul curent al Fondului comunicat de către acesta, urmând ca la data efectuării plăţii acestea să transmită Fondului, prin fax sau e-mail, o copie a formularului declaraţiei privind plata contribuţiei, respectiv plata cotizaţiei, precum şi o copie a documentului de plată, urmând ca originalul declaraţiei să fie remis Fondului în termen de maximum 5 zile de la data plăţii.

Art. 6. - (1) Instituţiile de credit sunt obligate să plătească Fondului contribuţiile şi cotizaţiile în cuantumurile şi la termenele stabilite.

(2) Plata contribuţiilor/cotizaţiilor anuale poate fi suspendată ca urmare a deciziei Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului, în situaţia în care Fondul a acumulat un nivel de resurse proprii considerat adecvat faţă de soldul total al depozitelor garantate aflate în evidenţa instituţiilor de credit participante la Fond, respectiv faţă de necesarul optim de resurse financiare acumulate la fondul de restructurare bancară, plata fiind reluată în situaţia în care resursele scad sub nivelurile menţionate.

Art. 7. - (1) în cazul în care o instituţie de credit participantă la Fond nu plăteşte contribuţiile şi cotizaţiile datorate în cuantumul şi la termenele prevăzute de reglementările legale, Fondul solicită în scris Băncii Naţionale a României, conform prevederilor art. 10 alin. (4) din ordonanţă, debitarea contului curent al instituţiei de credit în cauză, deschis la banca centrală, cu sumele datorate şi transferarea sumelor respective în contul curent al Fondului indicat de către acesta.

(2) în cazul în care contribuţiile şi cotizaţiile menţionate la alin. (1) nu au putut fi recuperate de la o instituţie de credit până la intrarea lichidare, recuperarea sumelor se va face de către Fond în procesul lichidării acesteia.

Art. 8. - Contribuţiile şi cotizaţiile plătite de instituţiile de credit sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.

Art. 9. - Contribuţiile şi cotizaţiile plătite de instituţiile de credit nu se restituie în nicio situaţie, nici chiar în cazul lichidării sau dizolvării unei instituţii de credit.

Art. 10. - Instituţiile de credit rezultate dintr-o fuziune, instituţiile de credit care continuă să existe în urma unui proces de divizare, precum şi băncile-punte sunt scutite de la plata contribuţiei iniţiale.

Art. 11. - Instituţiile de credit rezultate dintr-un proces de fuziune, cele constituite ca bancă-punte, precum şi instituţiile de credit care continuă să existe în urma unui proces de divizare, dacă aceste procese au avut loc după plata cotizaţiei anuale, sunt scutite de [a plata acesteia pentru anul respectiv.

Art. 12. - În sensul prezentului regulament, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, persoanele fizice având profesii liberale, conform legii, precum şi alte persoane fizice a căror activitate economică este reglementată prin legi speciale, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sunt asimilate categoriei persoanelor juridice.

Art. 13. - (1) Instituţiile de credit participante la Fond au obligaţia să încadreze corect depozitele, în conformitate cu prevederile legale, în una dintre cele două categorii, depozite garantate sau depozite negarantate.

(2) Depozitele microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii se încadrează, conform legii, în categoria depozitelor garantate, sens în care instituţiile de credit trebuie să obţină de la reprezentantul legal al persoanei juridice sau din alte surse informaţiile relevante pentru încadrarea sau neîncadrarea în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; în vederea includerii depozitelor microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii în categoria celor garantate, aceste întreprinderi completează, la deschiderea conturilor, o declaraţie pe propria răspundere, „Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) La deschiderea conturilor, categoriile de persoane juridice ale căror depozite nu figurează în „Lista depozitelor negarantate” prevăzută în anexa nr. 3 declară pe propria răspundere încadrarea depozitelor, conform legii, în categoria depozitelor garantate sau negarantate, scop în care titularii de conturi menţionaţi depun la ghişeul instituţiei de credit o declaraţie pe propria răspundere, „Declaraţia deponentului privind încadrarea depozitelor”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.

(4) Pentru persoanele fizice, obligaţia declarării există numai în cazul celor aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit, prevăzute la pct. 8 şi 9 din „Lista depozitelor negarantate”, pentru care obligaţia de încadrare a depozitelor acestora revine instituţiei de credit respective, care va face încadrarea în funcţie de informaţiile din baza de date cu privire la cunoaşterea clientelei, procedându-se similar şi pentru societăţile din grupul din care face parte instituţia de credit prevăzute ia pct. 11 din listă; în vederea determinării corecte, în conformitate cu cerinţele prevederilor legale, a bazei de calcul a contribuţiei, persoanele fizice menţionate la pct. 8 şi 9 din „Lista depozitelor negarantate”, respectiv administratorii, directorii, membrii consiliului de supraveghere, auditorii, acţionarii semnificativi ai instituţiei de credit, precum şi persoanele cu statut similar în cadrul altor societăţi din grupul din care face parte instituţia de credit vor completa „Declaraţia persoanelor în relaţii speciale cu instituţia de credit”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.

(5) Titularii de conturi din evidenţa instituţiilor de credit menţionaţi la alin. (2)-(4) la care au apărut modificări ce au dus la schimbarea încadrării în categoria garantat/negarantat, respectiv în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, ori a persoanelor în relaţii speciale cu instituţia de credit, au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la modificare să transmită instituţiei de credit o declaraţie rectificativă corespunzător noii situaţii de încadrare, astfel cum aceasta apare în anexele nr. 2 şi 4, respectiv o comunicare scrisă pentru celelalte categorii.

(6) Instituţiile de credit au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru ţinerea evidenţei declaraţiilor şi de a verifica corecta completare a datelor din declaraţiile prezentate, iar în situaţia în care datele nu corespund situaţiei de fapt astfel de declaraţii nu vor fi primite, solicitându-se declaraţii completate corect; în cazurile în care pentru unii titulari de conturi nu există declaraţiile sus-menţionate, până la primirea declaraţiei instituţia de credit va proceda la încadrarea din oficiu a depozitelor acestora potrivit datelor de care dispune conform reglementărilor Băncii Naţionale a României privind cunoaşterea clientelei, şi cu respectarea dispoziţiilor legale corespunzătoare, astfel încât în vederea stabilirii bazei de calcul pentru data de 31 decembrie a fiecărui an toţi titularii de conturi să fie încadraţi corespunzător.

(7) în cazul în care depozitul unui deponent nu se încadrează în categoria celor garantate, instituţia de credit are obligaţia de a-l informa în mod expres despre acest fapt, astfel: în cazul deschiderii de conturi, se va stipula pe contractul respectiv că depozitul este negarantat, iar în cazul celor care deţin conturi deja deschise instituţia de credit respectivă va stipula menţiunea pe extrasele de cont ori într-o comunicare scrisă expresă.

Art. 14. - (1) Baza de calcul a contribuţiei anuale ori speciale a unei instituţii de credit o reprezintă soldul total al depozitelor din categoria celor garantate aflate în evidenţa instituţiei de credit participantă la Fond, în echivalent lei, determinat la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a contribuţiei.

(2) Baza de calcul a cotizaţiei anuale sau suplimentare o constituie valoarea pasivului negarantat al fiecărei instituţii de credit persoană juridică română la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a cotizaţiei, care reprezintă valoarea în lei a elementelor bilanţiere de pasiv, din care se scad capitalurile proprii înregistrate în situaţiile financiare anuale ale instituţiei de credit şi soldul depozitelor garantate determinat la aceeaşi dată.

(3) Echivalentul în lei al depozitelor în valută se calculează prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, comunicate de Banca Naţională a României în ultima zi bancară din an; pentru depozitele constituite în alte valute decât cele pentru care Banca Naţională a României comunică cursurile de schimb valutar, echivalentul în lei al sumelor în valută se calculează pe baza ultimului curs de schimb practicat de instituţiile de credit în cauză pentru valutele respective.

Art. 15. - În conformitate cu prevederile legale, Fondul verifică anual realitatea sumelor datorate acestuia şi respectarea prevederilor legale cu privire la informarea deponenţilor de către instituţiile de credit.

Art. 16. - În scopul urmăririi în cursul anului, de către Fond, a evoluţiei situaţiei depozitelor persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, instituţiile de credit, inclusiv cele pentru care nu există obligaţia participării la Fond, comunică trimestrial Fondului, pentru trimestrul anterior, până la data de 7 a primei luni din trimestru, situaţia depozitelor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, atât în format letric, cât şi în format electronic.

 

CAPITOLUL II

Plata contribuţiei iniţiale

 

Art. 17. - Fiecare instituţie de credit nou-participantă la Fond este obligată în conformitate cu prevederile art. 10 din ordonanţă să plătească Fondului contribuţia iniţială.

Art. 18. - Cuantumul contribuţiei iniţiale ce trebuie plătită de fiecare instituţie de credit nou-participantă se determină prin „Declaraţia privind plata contribuţiei iniţiale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7, după cum urmează:

a) instituţiile de credit autorizate de Banca Naţională a României plătesc o contribuţie iniţială echivalentă cu 1% din capitalul iniţial reglementat aplicabil;

b) casele centrale ale cooperativelor de credit plătesc o contribuţie iniţială de 1% din capitalul agregat reglementat al reţelei;

c) sucursalele instituţiilor de credit din state membre ce devin participante la Fond în condiţiile art. 3 alin. (2) din ordonanţă plătesc o contribuţie iniţială a cărei valoare se stabileşte la echivalentul a 0,5% din capitalul iniţial reglementat aplicabil în România categoriei de instituţii de credit în care a fost încadrată sucursala conform prevederilor art. 19.

Art. 19. - Pentru calculul contribuţiei iniţiale a sucursalei menţionate la art. 18 lit. c), Fondul solicită Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere încadrarea sucursalei, pe baza informaţiilor privind activităţile acesteia notificate potrivit legii, în una dintre categoriile de instituţii de credit prevăzute de lege.

Art. 20. - Instituţiile de credit plătesc Fondului contribuţia iniţială în termen de 30 de zile calendaristice de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţională a României, iar în cazul sucursalelor instituţiilor de credit cu sediul în alte state membre, în termen de 30 de zile de la data aprobării cererii privind dobândirea calităţii de participant la Fond.

Art. 21. - În cazul în care o sucursală a unei instituţii de credit dintr-un stat membru nu plăteşte contribuţia iniţială în termenul mai sus menţionat, Fondul va atenţiona conducerea sucursalei respective în legătură cu acest aspect şi va stabili un nou termen de plată, care nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării. Neplata contribuţiei în termenul de mai sus face ca cererea de participare la schema de garantare din România să rămână fără obiect.

 

CAPITOLUL III

Plata contribuţiei anuale/speciale

 

Art. 22. - Fiecare instituţie de credit participantă la Fond este obligată, conform prevederilor art. 11 din ordonanţă, să plătească Fondului o contribuţie anuală corespunzătoare cotei comunicate de Fond.

Art. 23. - (1) Cuantumul contribuţiei anuale care trebuie plătită Fondului, conform legii, se determină de către fiecare instituţie de credit participantă la Fond prin formularul „Declaraţia privind plata contribuţiei anuale/speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în anul...”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8, prin aplicarea cotei procentuale anuale comunicate de Fond asupra bazei de calcul a contribuţiei determinate în conformitate cu prevederile art. 14.

(2) în cazul sucursalelor instituţiilor de credit din state membre participante la Fond, contribuţia anuală pentru categoriile de depozite care nu sunt garantate de schema de garantare din statul membru de origine se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale la baza de calcul stabilită proporţional în funcţie de cât reprezintă categoria/categoriile de depozite ce urmează să fie garantate de Fond.

Art. 24. - Cota procentuală anuală se comunică instituţiilor de credit de către Fond până cel târziu la sfârşitul lunii februarie a anului de plată şi nu poate depăşi nivelul maxim de 0,5% din soldul total al depozitelor din categoria celor garantate.

Art. 25. - Declaraţia menţionată la art. 23 alin. (1) este remisă Fondului în termen de maximum 5 zile de la data plăţii, împreună cu noua situaţie a depozitelor la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a contribuţiei, în cazul în care se constată diferenţe faţă de raportarea transmisă Fondului în luna ianuarie a anului_de plată.

Art. 26. - (1) în cazul unei instituţii de credit nou-participante, prima contribuţie anuală datorată Fondului se va calcula prin înmulţirea cotei de 1/365 din contribuţia determinată conform prevederilor art. 23 alin. (1) cu numărul de zile ce au trecut de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare de la Banca Naţională a României, până la sfârşitul anului.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), instituţiile de credit nou-participante la Fond rezultate dintr-un proces de fuziune sau de divizare ori care achiziţionează după constituire un portofoliu de depozite plătesc prima contribuţie anuală determinată conform prevederilor art. 23 alin. (1).

(3) în cazul în care pentru o instituţie de credit a fost pronunţată o hotărâre judecătorească de declanşare a procedurii falimentului sau a început lichidarea instituţiei de credit la iniţiativa acţionarilor/membrilor acesteia potrivit dispoziţiilor legale, ori ca urmare a hotărârii Băncii Naţionale a României de retragere a autorizaţiei, baza de calcul a contribuţiei pentru acel an se stabileşte potrivit evidenţelor instituţiei de credit aferente ultimei zile a trimestrului precedent celui în care a fost pronunţată hotărârea judecătorească de declanşare a procedurii falimentului, respectiv în care Banca Naţională a României a confirmat încetarea valabilităţii autorizaţiei instituţiei de credit sau a hotărât retragerea autorizaţiei acesteia; contribuţia anuală care trebuie plătită se calculează prin înmulţirea cotei de 1/365 din contribuţia determinată prin aplicarea cotei procentuale respective la baza de calcul stabilită în condiţiile acestui alineat cu numărul de zile de la începutul anului până la data la care a fost pronunţată hotărârea judecătorească de declanşare a procedurii falimentului, respectiv până la data la care Banca Naţională a României a confirmat încetarea valabilităţii autorizaţiei instituţiei de credit sau a hotărât retragerea autorizaţiei acesteia.

Art. 27. - Instituţiile de credit constituite ca bancă-punte plătesc prima contribuţie anuală determinată conform prevederilor art. 23 alin. (1).

Art. 28. - Termenul maxim pentru plata contribuţiei anuale este data de 30 aprilie a fiecărui an de plată/ultima zi lucrătoare bancară a lunii aprilie în cazul în care data de 30 aprilie este zi nelucrătoare. ^

Art. 29. - În cazul în care, la solicitarea Fondului, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României apreciază că resursele Fondului sunt insuficiente pentru onorarea obligaţiilor sale de plată, acesta poate stabili plata unei contribuţii speciale de către fiecare instituţie de credit participantă, egală cu până la nivelul contribuţiei anuale aferente exerciţiului financiar în curs, respectiv cuantumul şi termenul de plată ale acesteia.

 

CAPITOLUL IV

Plata cotizaţiei anuale/suplimentare

 

Art. 30. - Fondul, potrivit legii, administrează fondul de restructurare bancară pentru despăgubirea persoanelor prejudiciate ca urmare a aplicării măsurilor de restructurare implementate în cursul administrării speciale sau, după caz, a aplicării unor măsuri de stabilizare dispuse de Banca Naţională a României potrivit legii, precum şi pentru finanţarea măsurilor de stabilizare.

Art. 31. - Pentru determinarea cotei procentuale anuale, fiecare instituţie de credit persoană juridică română raportează Fondului, în termenul prevăzut de reglementările Băncii Naţionale a României pentru transmiterea situaţiilor financiare anuale, valoarea pasivului negarantat la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată, conform formularului „Situaţia privind stabilirea pasivului negarantat la data de...”, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9.

Art. 32. - (1) în funcţie de necesarul optim de resurse financiare ale fondului de restructurare bancară şi de nivelul corespunzător de atins pentru fiecare an, Fondul stabileşte, cu aprobarea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, cota procentuală utilizată la determinarea cotizaţiei anuale, care nu poate depăşi nivelul de 0,1% din valoarea pasivului negarantat al fiecărei instituţii de credit persoană juridică română.

(2) Cota procentuală se comunică de Fond instituţiilor de credit persoane juridice române în cel mult 20 de zile de la împlinirea termenului la care face referire art. 31.

Art. 33. - (1) Fiecare instituţie de credit persoană juridică română este obligată să plătească Fondului cotizaţia anuală corespunzătoare cotei comunicate de Fond, până cel târziu la data de 30 iunie a fiecărui an de plată/ultima zi lucrătoare bancară a lunii iunie în cazul în care data de 30 iunie este zi nelucrătoare.

(2) Cuantumul cotizaţiei anuale/suplimentare care trebuie plătită Fondului, conform legii, se determină de către fiecare instituţie de credit participantă la Fond prin formularul „Declaraţia privind plata cotizaţiei anuale/suplimentare la fondul de restructurare bancară în anul...”, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10, prin aplicarea cotei procentuale anuale comunicate de Fond asupra bazei de calcul a cotizaţiei determinate la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată potrivit art. 14 alin. (2)_.

Art. 34. - În cazul în care, la solicitarea Fondului, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României apreciază că resursele financiare acumulate la fondul de restructurare bancară nu sunt suficiente, fiecare instituţie de credit persoană juridică română plăteşte o cotizaţie suplimentară, în termenul prevăzut de Fond, cotizaţia suplimentară neputând depăşi nivelul cotizaţiei rezultate prin aplicarea cotei maxime de 0,1% asupra valorii pasivului negarantat al instituţiei de credit respective.

 

CAPITOLUL V

Verificarea la instituţiile de credit

 

Art. 35. - (1) în vederea îndeplinirii atribuţiilor conferite de lege, Fondul verifică anual la instituţiile de credit realitatea datelor înscrise în declaraţiile privind calculul şi plata contribuţiilor/cotizaţiilor datorate, precum şi respectarea prevederilor legale privind informarea deponenţilor de către instituţiile de credit.

(2) în acest scop, potrivit legii, Fondul poate să încheie contracte cu auditori financiari, persoane juridice, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România.

(3) în cursul procesului de verificare, instituţiile de credit şi auditorii acestora au obligaţia de a prezenta sau de a transmite reprezentanţilor Fondului ori persoanelor mandatate orice informaţii necesare activităţii de verificare.

(4) Reprezentanţii Fondului, respectiv membrii consiliului de administraţie şi salariaţii, precum şi celelalte persoane angajate de către Fond au obligaţia de a nu dezvălui secretul profesional asupra informaţiilor obţinute în cursul activităţii lor, decât în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 36. - Verificarea realităţii datelor transmise Fondului constă în confruntarea datelor înscrise în declaraţiile transmise Fondului, inclusiv în situaţia depozitelor/situaţia privind stabilirea pasivului negarantat la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a contribuţiei/cotizaţiei cu cele din evidenţa contabilă a instituţiilor de credit.

Art. 37. - Principalele obiective ale verificării anuale la instituţiile de credit a datelor din declaraţiile/raportările transmise Fondului sunt:

a) verificarea realităţii datelor din declaraţiile privind contribuţia anuală/specială, după caz;

b) verificarea realităţii datelor din declaraţiile privind cotizaţia anuală/suplimentară, după caz, la fondul de restructurare bancară;

c) verificarea respectării prevederilor legale privind informarea publicului.

Art. 38. - Verificarea va începe, după o înştiinţare prealabilă, la sediul instituţiei de credit respective unde şeful Serviciului Relaţii cu instituţii de credit, în baza delegaţiei emise de conducerea Fondului, va prezenta reprezentanţilor băncii echipa de control, precum şi procedura de verificare.

Art. 39. - Etapele procedurii de verificare sunt următoarele:

a) verificarea, atât la sediul instituţiei de credit, cât şi la sediul Fondului a modului de stabilire a bazei de calcul a contribuţiei/cotizaţiei anuale datorate, determinarea corectă a contribuţiei, respectiv a cotizaţiei anuale datorate şi încadrarea în termenul de plată a acestora;

b) culegerea de către echipa de control, la sediul instituţiei de credit, a datelor din situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată;

c) stabilirea de comun acord cu reprezentanţii instituţiei de credit a termenului de transmitere, prin e-mail sau pe suport electronic, către Fond a informaţiilor solicitate necesare desfăşurării activităţii de verificare;

d) verificarea în evidenţele instituţiei de credit, de regulă prin sondaj, a corectitudinii încadrării depozitelor din listele transmise anterior de aceasta în formatul stabilit de reprezentanţii Fondului;

e) verificarea evidenţei declaraţiilor date de titularii de cont cu privire la încadrarea din punct de vedere al garantării depozitelor, organizării acesteia, modului de completare şi de respectare a modelelor din prezentul regulament;

f) verificarea la unităţi teritoriale ale instituţiei de credit a modului de respectare a obligaţiei legale a instituţiei de credit de a informa deponenţii cu privire la garantarea depozitelor;

g) încheierea procesului-verbal de verificare prin semnarea acestuia de către echipa de control a Fondului şi reprezentanţii legali ai instituţiei de credit respective şi înregistrarea procesului-verbal în Registrul unic de control al instituţiei de credit, formatul procesului-verbal fiind aprobat de conducerea executivă a Fondului.

Art. 40. - La verificarea corectitudinii stabilirii bazei de calcul a contribuţiei anuale datorate Fondului se vor parcurge următoarele etape:

a) pentru determinarea contribuţiei anuale datorate Fondului de instituţiile de credit se verifică corectitudinea stabilirii bazei de calcul a contribuţiei, respectiv soldul total în echivalent lei reprezentând totalitatea depozitelor din categoria celor garantate aflate în evidenţa instituţiei de credit verificate la 31 decembrie a anului precedent anului de plată, la stabilirea bazei de calcul corecte avându-se în vedere prevederile legislaţiei Fondului cu privire la depozite, depozite garantate şi depozite negarantate, celelalte prevederi aplicabile astfel încât să se evite încadrarea eronată a depozitelor, precum şi determinarea incorectă a cuantumului contribuţiei anuale datorate Fondului în anul de plată;

b) analiza conturilor contabile în care sunt evidenţiate depozitele garantate şi depozitele negarantate ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice pe baza situaţiilor financiare anuale întocmite de instituţia de credit pentru data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată; conturile luate în analiză sunt cele din tabelul elaborat de Fond şi înmânat reprezentanţilor instituţiilor de credit;

c) compararea datelor raportate de instituţia de credit prin declaraţia privind calculul şi plata contribuţiei anuale, inclusiv prin situaţia depozitelor la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată, cu cele existente în evidenţa contabilă;

d) verificarea listelor prezentate de instituţia de credit privind încadrarea depozitelor persoanelor fizice şi a persoanelor juridice în categoria depozitelor garantate, respectiv în categoria depozitelor negarantate, care se face de regulă prin sondaj, prin verificarea în integralitate a eşantioanelor stabilite în mod aleator în cadrul intervalelor alese; verificarea corectitudinii încadrării depozitelor întreprinderilor mici şi mijlocii de către instituţia de credit se face utilizând datele din situaţiile financiare, disponibile pe website-urile Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi Ministerului Finanţelor Publice, cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale, în cazul persoanelor juridice nerezidente instituţiile de credit punând la dispoziţia echipei de control documentele şi datele necesare privitoare la încadrarea depozitelor acestora;

e) depozitele excluse de la garantare sunt cele prevăzute în „Lista depozitelor negarantate”, precum şi cele prevăzute expres de lege;

f) verificarea concordanţei soldurilor conturilor contabile luate în calcul de instituţia de credit pentru stabilirea bazei de calcul a contribuţiei anuale cu soldul depozitelor din fiecare listă, cuprinzând depozitele garantate, respectiv negarantate, liste prevăzute la art. 39 lit. d), întocmite separat pe fiecare cont în parte;

g) stabilirea soldului total al depozitelor persoanelor fizice şi al persoanelor juridice existente în sold la data de 31 decembrie a anului precedent se obţine prin însumarea soldurilor creditoare

ale conturilor indicate în tabelul prevăzut la lit. b), inclusiv dobânzile aferente ca leu late/datorate la data menţionată;

h) verificarea prin sondaj la unităţi teritoriale ale instituţiei de credit a declaraţiilor date de titularii de cont privind încadrarea depozitelor în categoria depozitelor garantate sau negarantate sub aspectul existenţei declaraţiilor, respectării formularelor de declaraţie conform modelelor din prezentul regulament, completării corecte a rubricilor din declaraţie şi concordanţei dintre datele declarate de titularul de cont cu privire la încadrarea depozitelor şi încadrarea depozitelor acestuia făcută de instituţia de credit;

i) verificarea respectării de către instituţiile de credit a celorlalte prevederi din ordonanţă, respectiv aplicarea corectă a cotei de contribuţie comunicate de Fond şi plata acesteia, stabilirea în echivalent lei a depozitelor în valută;

j) stabilirea, în urma analizei şi verificării listelor prezentate de instituţiile de credit şi a celorlalte informaţii disponibile, atât a soldului depozitelor garantate, respectiv a bazei de calcul a contribuţiei anuale datorate Fondului, cât şi a soldului depozitelor negarantate.

Art. 41. - La verificarea corectitudinii stabilirii bazei de calcul a cotizaţiei anuale datorate Fondului se au în vedere următoarele etape:

a) verificarea faptului că sumele înscrise în coloanele 1 şi 2 din „Situaţia privind stabilirea pasivului negarantat pe anul...” corespund cu sumele înscrise în situaţiile financiare anuale, respectiv că suma înscrisă în coloana 3 corespunde cu soldul depozitelor garantate, baza de calcul a contribuţiei anuale pe anul precedent anului de plată;

b) determinarea soldului pasivului negarantat;

c) verificarea faptului că suma cotizaţiei anuale datorate Fondului este calculată corect şi că s-a respectat termenul de plată al acesteja.

Art. 42. - În situaţia în care în procesul-verbal încheiat ca urmare a verificării efectuate de către reprezentanţii Fondului se înscriu constatări potrivit cărora contribuţia/cotizaţia efectiv datorată este diferită de cea menţionată în declaraţiile/raportările transmise anterior, instituţia de credit în cauză va transmite Fondului, în termen de 10 zile de la data înregistrării procesului-verbal în Registrul unic de control al instituţiei de credit „Declaraţia rectificativă privind plata contribuţiei anuale/speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în anul...” al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11, respectiv „Declaraţia rectificativă privind plata cotizaţiei anuale/suplimentare la fondul de restructurare bancară în anul ...”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12, împreună cu situaţia depozitelor la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a contribuţiei, respectiv situaţia privind stabilirea pasivului negarantat refăcute corespunzător, atât în format letric, cât şi în format electronic.

Art. 43. - (1) Rezultatele verificării se vor consemna într-un proces-verbal care va fi semnat atât de membrii echipei de control, cât şi de reprezentanţii legali ai instituţiei de credit verificate, care se va înregistra în Registrul unic de control al instituţiei de credit; în cazul în care nu se constată diferenţe ori deficienţe se întocmeşte o notă de constatare.

(2) în funcţie de datele din declaraţiile rectificative privind contribuţia/cotizaţia efectiv datorată, urmează a se efectua regularizările necesare în termen de 5 zile lucrătoare, originalele declaraţiilor rectificative fiind transmise, la primirea acestora, Serviciului trezorerie, financiar, contabilitate şi resurse umane din cadrul Fondului pentru efectuarea regularizărilor în termen de 5 zile lucrătoare de la data declaraţiilor, respectiv încasarea/restituirea diferenţelor de contribuţie/cotizaţie.

Art. 44. - Procesul-verbal va include şi celelalte aspecte care decurg din verificare, inclusiv pe cele referitoare la declaraţiile date de titularii de cont privind încadrarea depozitelor în cele două categorii (garantate şi negarantate) şi respectarea prevederilor legale privind informarea deponenţilor.

Art. 45. - În vederea constatării respectării prevederilor legale privind informarea deponenţilor, Fondul verifică la instituţiile de credit următoarele:

a) informarea în mod expres a deponenţilor de către instituţia de credit atunci când depozitele acestora nu se încadrează în categoria celor garantate;

b) modul cum unităţile teritoriale ale instituţiei de credit respectă prevederile Regulamentului Fondului nr. 1/2011 privind informaţiile referitoare la garantarea depozitelor ce trebuie puse la dispoziţia deponenţilor de către instituţiile de credit, în special cele referitoare la nivelul plafonului de garantare, cele privind tipurile de depozite garantate, respectiv tipurile de depozite excluse de la plata compensaţiilor (negarantate) şi, la cerere, cele privind modul de calcul al compensaţiei, documentele, condiţiile şi formalităţile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de compensaţiile plătite de Fond;

c) respectarea de către instituţia de credit a prevederilor legale de a nu pune la dispoziţia deponenţilor informaţii referitoare la alte tipuri de depozite garantate sau la alte limite ale plafonului de garantare a depozitelor decât cele în vigoare.

Art. 46. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 47. - La data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă:

a) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 1/2004 privind stabilirea, declararea şi plata contribuţiei iniţiale de către instituţiile de credit la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004;

b) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 2/2004 privind stabilirea, declararea şi plata de către instituţiile de credit a contribuţiilor anuale, anuale majorate şi speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Normele Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 1/2004 privind stabilirea contribuţiei anuale majorate a instituţiilor de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările ulterioare;

d) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 4/2009 privind participarea la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit autorizate în alte state membre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009;

e) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2011 privind stabilirea, declararea şi plata de către instituţiile de credit a cotizaţiilor anuale şi suplimentare la fondul special pentru despăgubiri la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 2 iunie 2011.

Art. 48. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Lia Rodica Tase

 

Bucureşti, 10 septembrie 2012.

Nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE

privind obţinerea calităţii de participant la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

- model -

 

Prin prezenta cerere solicităm să devenim participanţi la schema de garantare a depozitelor în sistemul bancar din România, începând cu data..................................

Menţionăm ca suntem membri ai schemei de garantare din.....................

1. Denumirea sucursalei:.....................

2. Sediul:.....................

3. Codul fiscal:.....................

4. CUI:.....................

5. Categorii de depozite care nu sunt garantate de schema de garantare din ţara de origine, pentru care se solicită includerea în schema de garantare din România (după caz):.....................

6. Alte informaţii considerate a fi relevante (dacă este cazul)

7. Persoanele din conducere, legal abilitate să reprezinte societatea:

a) numele şi prenumele......................................., funcţia............................;

b) numele si prenumele......................................., funcţia............................;

c)....................................................................................................................

Am luat cunoştinţă de reglementările existente în România cu privire la funcţionarea schemei de garantare a depozitelor din sistemul bancar, inclusiv de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Semnăturile autorizate,

…………………………

Data...........................

 

ANEXA Nr. 2

 

DECLARAŢIA

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

 

- model -

 

I. Datele de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii:....................................................

Adresa sediului social:........................................................

Codul unic de înregistrare:..................................................

Numele şi funcţia:...............................................................................................

(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)

 

Exerciţiul financiar de referinţă2)

 

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)

Active totale (mii lei/mii euro)

 

 

 

 

În situaţia în care intervin modificări privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, mă oblig ca, în termen de 30 de zile de la modificare, să depun Declaraţia rectificativă completată corespunzător.

[ ] Declaraţie rectificativă, care o înlocuieşte pe cea din data de..........

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea şi că întreprinderea.....................

[ ] este inclusă în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii.

[ ] nu este inclusă în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii.

Data întocmirii.......................................................

Semnătura autorizată3) ..........................................


1) Datele sunt determinate în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar, raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau de asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate, datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină si se declară pe propria răspundere.

3) Semnătura persoanei menţionate la pct. I.

 

ANEXA Nr. 3

LISTA

depozitelor negarantate

 

1. Depozite, altele decât cele care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale unei instituţii de credit făcute în nume şi cont propriu

2. Instrumente care se încadrează în definiţia fondurilor proprii, conform reglementărilor Băncii Naţionale a României privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit

3. Depozite ale instituţiilor financiare, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia instituţiilor financiare nebancare din categoria caselor de ajutor reciproc

4. Depozite ale asigurătorilor şi reasiguratorilor, aşa cum sunt aceştia definiţi în legislaţia privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor

5. Depozite ale autorităţilor publice centrale, locale şi regionale

6. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia pieţei de capital

7. Depozite ale fondurilor de pensii

8. Depozitele aparţinând, după caz, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, auditorilor, acţionarilor semnificativi, ai instituţiei de credit în cauză.

9. Depozitele deponenţilor cu statut similar celor de la pct. 8 în cadrul altor societăţi din grupul instituţiei de credit

10. Depozitele membrilor familiilor persoanelor fizice menţionate la pct. 8 şi 9, respectiv soţ/soţie, şi rudele şi afinii de gradul întâi, precum şi ale terţelor persoane care acţionează

În numele deponenţilor menţionaţi la pct. 8 şi 9

11. Depozitele la instituţia de credit ale companiilor din grupul din care face parte instituţia de credit

12. Depozite nenominative

13. Valori mobiliare de natura datoriei emise de instituţia de credit, precum şi obligaţii care izvorăsc din acceptări proprii şi bilete la ordin

14. Depozitele întreprinderilor, persoane juridice, care nu intră în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare

 

ANEXA Nr. 4

 

DECLARAŢIA DEPONENTULUI

privind încadrarea depozitelor

 

- model -

 

Subsemnatul(a).................................................................., domiciliat(ă)în........................................., identificat(ă) cu.........seria................numărul..............................., emis la data de................................. (zz/ll/aaaa)

de către........................., codul numeric personal............................................., titular/reprezentant legal al persoanei juridice..........................................., forma juridică..............., cu sediul în.................................. numărul din Registrul Comerţului......................codul fiscal/codul unic de înregistrare................., având contul............................sau certificate de depozit................................., aflate în evidenţele instituţiei de credit....................................., unitatea......................................., declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile legale în vigoare în ceea ce priveşte Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, că depozitele/certificatele menţionate mai sus deschise/achiziţionate pe numele persoanei menţionate...............................................,

[ ] sunt garantate. [] nu sunt garantate.

Totodată, mă oblig ca, în situaţia în care intervin modificări privind încadrarea în categoria declarată mai sus, să depun Declaraţia rectificativă în termen de 30 de zile de la data modificării.

[ ] Declaraţie rectificativă, care o înlocuieşte pe cea din data de.....................

 

Data........................

Semnătura autorizată............................

 

Persoana cu atribuţii din partea instituţiei de credit care a verificat datele din declaraţie:

Numele, prenumele............................... Funcţia................... Semnătura.................. Data...............

 

ANEXA Nr. 5

 

DECLARAŢI A1)

persoanelor în relaţii speciale cu instituţia de credit

 

- model -

 

Subsemnatulţa)............................................., domiciliatţă)în..........................., str............................. nr........bloc.......scara.......etaj.......apart.......sectorul (judeţul)....................., posesor al actului de identitate ......., seria ....... nr..................., eliberat de .................. la data de ....................., codul numeric personal ............................., având calitatea de2) ........................... la instituţia de credit.....................sau la societatea din acelaşi grup....................., declar pe propria răspundere

următoarele:

I. Soţul(soţia)...................................are domiciliul în...........................str............................nr......., bloc......, scara......, ap......., sectorul (judeţul)....................., ţara.....................

II. Am următoarele rude de gradul I (copii, părinţi):

 

1

Numele şi prenumele

Gradul de rudenie

Domiciliul

9

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

III. Am următorii afini de gradul I [copii ai soţului (soţiei) din altă căsătorie; copii naturali (în afara căsătoriei) ai soţiei, părinţii soţului (soţiei)]:

1

Numele şi prenumele

Gradul de rudenie

Domiciliul

9

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

IV. Următoarele persoane fizice acţionează

În numele meu pe bază de împuterniciri sau procuri speciale:

 

Numele şi prenumele

1....................................

Actul de identitate

CNP

Domiciliul

2....................................

 

 

 

3....................................

 

 

 

 

Semnătura.....................

Data.....................


1) Declaraţia se completează de către administratorii, directorii), membrii consiliului de supraveghere, auditorii, acţionarii semnificativi ai instituţiei de credit, precum şi de persoanele cu statut similar în cadrul altor societăţi din grupul din care face parte instituţia de credit,

2) Se completează, după caz: administrator, director, membru al consiliului de supraveghere, auditor, acţionar semnificativ.

3) Numai directorii delegaţi în mod expres să conducă societatea (preşedinte/director general,vicepreşedinte/director general adjunct, membrii directoratului)

 

ANEXA Nr. 6

 

Instituţia de credit:...............

Situaţia depozitelor la data de.....

- model –

 

Nr.

Indicatori

 

Depozite

 

crt.

 

 

în cadrul plafonului de garantare

peste plafonul de garantare

Total

0

1

2

3

4 = 2+3

1.

Număr titulari de depozite - total

 

 

 

 

a) persoane fizice, din care:

 

 

 

 

- rezidente

 

 

 

 

- nerezidente

 

 

 

 

b) persoane juridice, din care:

 

 

 

 

- rezidente

 

 

 

 

- nerezidente

 

 

 

2.

Număr titulari de depozite garantate - total din care:

 

 

 

 

a) persoane fizice, din care:

 

 

 

 

- rezidente

 

 

 

 

- nerezidente

 

 

 

 

b) persoane juridice, din care:

 

 

 

 

- rezidente

 

 

 

 

- nerezidente

 

 

 

3.

Total depozite (rd. 4 + rd. 5)

 

 

 

 

a) persoane rezidente, din care:

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)1)

 

 

 

 

b) persoane nerezidente, din care:

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)1)

 

 

 

4.

Suma depozitelor constituite de persoane fizice - total (lei):

 

 

 

 

a) persoane fizice rezidente, din care:

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)1)

 

 

 

 

b) persoane fizice nerezidente, din care:

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

-- în valută (în echivalent lei)1)

 

 

 

5.

Suma depozitelor constituite de persoane juridice - total (lei)

 

 

 

 

a) persoane juridice rezidente, din care:

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)1)

 

 

 

 

b) persoane juridice nerezidente, din care:

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)1)

 

 

 

6.

Total depozite garantate (rd. 7 + rd. 8)

 

 

 

 

a) persoane rezidente, din care:

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)1)

 

 

 

 

b) persoane nerezidente, din care:

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)1)

 

 

 

7.

Suma depozitelor garantate constituite de persoane fizice -

total (lei)

 

 

 

 

a) persoane fizice rezidente, din care:

 

 

 

 

-- în lei

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)1)

 

 

 

 

b) persoane fizice nerezidente, din care:

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)1)

 

 

 

8.

Suma depozitelor garantate constituite de persoane juridice -

total (lei)

 

 

 

 

a) persoane juridice rezidente, din care:

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)1)

 

 

 

 

b) persoane juridice nerezidente, din care:

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)1)

 

 

 

 

Conducătorul instituţiei de credit,

…………………………………………………

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

…………………………………………………

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila)

(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

 

1) Se vor utiliza cursurile de schimb comunicate de Banca Naţională a României pentru ultima zi a trimestrului de raportare.

 

ANEXA Nr. 7

 

DECLARAŢIA

privind plata contribuţiei iniţiale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

- model -

 

1. Denumirea instituţiei de credit:...............................................................

2. Sediul social:..........................................................................................

3. Data declaraţiei:................................. (zz/ll/aaaa)

4. Numărul şi data autorizaţiei de funcţionare/notificării emise de Banca Naţională a României...............................................

5. Capitalul iniţial reglementat aplicabil sau capitalul agregat reglementat al reţelei - lei.....................................

6. Contribuţia iniţială datorată de 1%1) din capitalul iniţial reglementat aplicabil sau capitalul agregat reglementat al reţelei - lei........................................

7. Contribuţia iniţială plătită în contul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar - lei.....................................

8. Felul documentului:.................nr............., data plăţii....................... (zz/ll/aaaa)

 

Conducătorul instituţiei de credit,

…………………………………………………

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

…………………………………………………

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila)

(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

 


1) 0,5% din capitalul iniţial reglementat aplicabil în România categoriei de instituţii de credit în care a fost încadrată sucursala.

 

ANEXA Nr. 8

 

DECLARAŢIA

privind plata contribuţiei anuale/speciale^) la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în anul ........

 

- model -

 

1. Denumirea instituţiei de credit:...............................................................

2. Sediul social:..........................................................................................

3. Data declaraţiei:................................. (zz/ll/aaaa)

4. Numărul şi data autorizaţiei de funcţionare/notificării emise de Banca Naţională a României...............................................

5. Baza decalcul a contribuţiei la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată..............

Soldul depozitelor garantate:

Total în lei:...............................................................................,

din care:

- în lei...............................................................................;

- în valută (în echivalent lei).............................................

a) Depozite persoane fizice, în lei:.........................................................................,

din care:

- în lei...............................................................................;

- în valută (în echivalent lei).............................................

b) Depozite persoane juridice, în lei:.....................................................................,

din care:

- în lei...............................................................................;

- în valută (în echivalent lei).............................................

6. Contribuţia datorată1):..................., suma:.......................lei, cota:.....(%)

7. Contribuţia plătită, lei:................................................................................

8. Felul documentului:.................nr............., data plăţii....................... (zz/ll/aaaa)

 

Conducătorul instituţiei de credit,

…………………………………………………

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

…………………………………………………

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila)

(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

 


1) Se va preciza, după caz, felul contribuţiei: anuală ori specială.

 

ANEXA Nr. 9

 

SITUAŢIA

privind stabilirea pasivului negarantat la data de................

 

- model –

 

1. Denumirea instituţiei de credit:...............................................................

2. Sediul social:..........................................................................................

3. Data declaraţiei:................................. (zz/ll/aaaa)

4. Numărul şi data autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţională a României:.........................

5. Pasivul negarantat la data de 31 decembrie a anului precedent:.....................lei:

 

Nr. crt.

Pasiv total

- lei -

Capitalurile proprii

- lei -

Soldul depozitelor garantate

- lei -

Pasiv negarantat

- lei -

0

1

2

3

4= 1-2-3

 

 

 

 

 

 

Conducătorul instituţiei de credit,

…………………………………………………

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

…………………………………………………

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila)

(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

 

 

ANEXA Nr. 10

 

DECLARAŢIA

privind plata cotizaţiei anuale/suplimentarea la fondul de restructurare bancară în anul...........

 

- model -

 

1. Denumirea instituţiei de credit:...............................................................

2. Sediul social:..........................................................................................

3. Data declaraţiei:................................. (zz/ll/aaaa)

4. Numărul şi data autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţională a României:.........................

5. Pasivul negarantat - lei............................la data de 31 decembrie....................

6. Cota procentuală a cotizaţiei datorate1).........%

7. Cotizaţia anuală datorată în anul........, suma:..............................lei

8. Cotizaţia plătită - lei...........................................................................................

9. Felul documentului:................nr............., data plăţii.......................... (zz/ll/aaaa)

 

Conducătorul instituţiei de credit,

…………………………………………………

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

…………………………………………………

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila)

(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

 


1) Se va preciza, după caz, felul cotizaţiei: anuală ori suplimentară.

 

ANEXA Nr. 11

 

DECLARAŢIA RECTIFICATIVĂ

privind plata contribuţiei anuale/speciale 1) la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în anul..........

 

- model -

 

1. Denumirea instituţiei de credit:...............................................................

2. Sediul social:..........................................................................................

3. Data declaraţiei:.................................

(zz/ll/aaaa)

4. Numărul şi data autorizaţiei de funcţionare/notificării emise de Banca Naţională a României...............................................

5. Baza de calcul a contribuţiei la data de 31 decembrie rectificată

Soldul depozitelor garantate rectificat:

Total în lei:...............................................................................,

din care:

- în lei...............................................................................;

- în valută (în echivalent lei).............................................

a) Depozite persoane fizice, în lei........................................................,

din care:

- în lei...............................................................................;

- în valută (în echivalent lei).............................................

b) Depozite persoane juridice, în lei:......................................................,

din care:

- în lei...............................................................................;

- în valută (în echivalent lei).............................................

6. Contribuţia datorată1):..................., suma:.......................lei, cota:.....(%)

7. Contribuţia plătită:.................................................................lei

8. Diferenţa de plătit:.................................................................lei

9. Felul documentului privind achitarea diferenţei de plată:................................ nr..........., data plăţii.................. (zz/ll/aaaa)

 

 

Conducătorul instituţiei de credit,

…………………………………………………

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

…………………………………………………

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila)

(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)


1) Se va preciza, după caz, felul cotizaţiei: anuală ori suplimentară.

 

ANEXA Nr. 12

                                                                                                   

DECLARAŢIA RECTIFICATIVĂ

privind plata cotizaţiei anuale/suplimentare1) la fondul de restructurare bancară în anul ..........

 

- model –

 

1. Denumirea instituţiei de credit:...............................................................

2. Sediul social:..........................................................................................

3. Data declaraţiei:................................. (zz/ll/aaaa)

4. Numărul şi data autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţională a României:.........................

5. Pasivul negarantat rectificat la data de......................,.........................lei

6. Cota procentuală a cotizaţiei:.....% din pasivul negarantat rectificat

7. Cotizaţia anuală datorată rectificată în anul...........,............................lei

8. Cotizaţie plătită:.........................................lei

9. Diferenţa de plătit:.....................................lei

10. Felul documentului:............ nr............., data plăţii.................... (zz/ll/aaaa)

 

Conducătorul instituţiei de credit,

…………………………………………………

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

…………………………………………………

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila)

(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

 


1) Se va preciza, după caz, felul cotizaţiei: anuală ori suplimentară.