MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 671/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 671         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 25 septembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

31. - Hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 

32. - Hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de deputat şi a vacantării unei funcţii de chestor al Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

32. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 16/2012 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind activitatea Autorităţii Naţionale privind Restituirea Proprietăţilor din perioada 2009-2012

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

52. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

477. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Pop Felicia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare

 

478. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Silvia-Ileana Vişoiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei

 

479. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei de către doamna Alexandra Mihaela Şine

 

480. - Decizie privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Tufă Radian Dom, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

481.- Decizie privind desemnarea reprezentantului României în Comitetul Nabucco

 

482. - Decizie privind desemnarea domnului Ionuţ Vulpescu în funcţia de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.435. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

1.444.- Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Rezoluţiei nr. 138 a Consiliului guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 652/1997

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Mihai Boldea, ales în Circumscripţia electorală nr. 18 Galaţi, Colegiul uninominal nr. 9, precum şi declararea de către preşedintele Camerei Deputaţilor, în şedinţa publică din data de 25 septembrie 2012, a locului vacant,

în temeiul art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 208 şi art. 209 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a domnului Mihai Boldea şi declară vacant locul de deputat în Circumscripţia electorală nr. 18 Galaţi, Colegiul uninominal nr. 9.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 septembrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 25 septembrie 2012.

Nr. 31.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării unui mandat de deputat şi a vacantării unei funcţii de chestor al Camerei Deputaţilor

 

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Gheorghe Albu, ales în Circumscripţia electorală nr. 16 Dâmboviţa, Colegiul uninominal nr. 4, precum şi declararea de către preşedintele Camerei Deputaţilor, în şedinţa publică din data de 25 septembrie 2012, a locului vacant,

în temeiul art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 208 şi art. 209 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a domnului Gheorghe Albu, începând cu data de 2 octombrie 2012, şi declară vacant locul de deputat în Circumscripţia electorală nr. 16 Dâmboviţa, Colegiul uninominal nr. 4.

Art. 2. - Se declară vacantă, începând cu data de 2 octombrie 2012, şi funcţia de chestor al Camerei Deputaţilor deţinută de domnul Gheorghe Albu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 septembrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 25 septembrie 2012.

Nr. 32.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 16/2012 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind activitatea Autorităţii Naţionale privind Restituirea Proprietăţilor din perioada 2009-2012

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 78 coroborate cu cele ale art. 77 alin. (5) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 16/2012 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind activitatea Autorităţii Naţionale privind Restituirea Proprietăţilor din perioada 2009- 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 1 iunie 2012, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Concluziile Comisiei vor fi cuprinse într-un raport, care va fi prezentat până la data de 31 octombrie 2012.”

2. La anexa nr. 1 „Componenţa nominală a Comisiei de anchetă privind activitatea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor din perioada 2009-2012”, domnul senator Fodoreanu Sorin, Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal, va fi inclus în componenţa comisiei în locul domnului senator Marian Ovidiu, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 septembrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 24 septembrie 2012.

Nr. 32.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 

Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea asigurării unui cadru  cât mai adecvat pentru preluarea integrală a activităţii privind derularea şi implementarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural instituit conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu  modificările ulterioare, de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Această măsură este necesară deoarece până în prezent, la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, funcţiona doar Secretariatul tehnic al Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii aprobării proiectelor.

Prin preluarea integrală a Programului ia Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, acesta se poate finanţa, coordona şi monitoriza raportat la priorităţile de dezvoltare regională ale României.

De asemenea, se asigură o mai bună gestionare a fondurilor de la bugetul de stat.

Urgenţa este justificată şi de faptul că Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural se finalizează în anul 2012, iar bugetul alocat pentru acest program poate fi anulat dacă sumele aprobate nu se decontează beneficiarilor până la sfârşitul acestui an.

Amânarea adoptării prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea consecinţe negative asupra bugetului statului, în contextul crizei economice actuale.

Având în vedere că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune aprobarea actului normativ pe calea ordonanţei de urgenţă şi adoptarea acesteia cu celeritate.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 27 ianuarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Comisia privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, denumită în continuare Comisia, se organizează în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi este formată din specialişti din cadrul ministerului, ministrul, în calitate de preşedinte al Comisiei, precum şi un secretar de stat, în calitate de vicepreşedinte al Comisiei.”

2. La articolul 7, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

3. La articolul 7, alineatele (4) şi (7) vor avea următorul cuprins:

„(4) Componenţa nominală şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.

……………………………………………………………………………………..

(7) Monitorizarea şi coordonarea derulării Programului se fac de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Direcţia generală lucrări publice.”

4. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (1) pe proiecte eligibile se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.”

Art. II. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural nu se mai includ obiective de investiţii noi, urmând a fi finanţate obiectivele de investiţii incluse în prezent în cadrul Programului.

Art. III. - (1) Secretariatul General al Guvernului predă Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, întreaga documentaţie care a stat la baza derulării Programului şi a alocării sumelor repartizate pentru fiecare proiect în parte.

(2) Predarea-preluarea documentaţiei prevăzute la alin. (1) se face pe bază de proces-verbal.

Art. IV. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se actualizează Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 602/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 19 septembrie 2012.

Nr. 52.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Pop Felicia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare

 

Având în vedere Adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 802.522 din 18 septembrie 2012,

ţinând cont de Avizul favorabil nr. 1.654.666 din 19 septembrie 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Pop Felicia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, cu modificările şi completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Pop Felicia exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art. 1 se abrogă Decizia primului-ministru nr. 412/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Pop Felicia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 11 iulie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 septembrie 2012.

Nr. 477.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Silvia-Ileana Vişoiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Justiţiei prin Adresa nr. 89.362 din 18 septembrie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Silvia-lleana Vişoiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 septembrie 2012.

Nr. 478.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei de către doamna Alexandra Mihaela Sine

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Justiţiei prin Adresa nr. 89.362 din 18 septembrie2012, Avizul favorabil nr. 1.654.339din 18septembrie 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei de către doamna Alexandra Mihaela Şine, precum şi acordul scris al doamnei Alexandra Mihaela Şine, exprimat la data de 17 septembrie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Alexandra Mihaela Şine exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 septembrie 2012.

Nr. 479.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Tufă Radian Doru, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere cererea domnului Tufă Radian Doru, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/19.666/I.M. din 18 septembrie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, raportul de serviciu al domnului Tufă Radian Doru, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, încetează prin acordul părţilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 septembrie 2012.

Nr. 480.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind desemnarea reprezentantului României în Comitetul Nabucco

 

Având în vedere Adresa nr. 4.097 din 31 august 2012 a Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/5.194 din 6 septembrie 2012,

ţinând cont de prevederile Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009, ratificat prin Legea nr. 57/2010, precum şi ale Memorandumului nr. 143.262/2010 cu tema „Desemnarea reprezentantului României în cadrul Comitetului Nabucco instituit prin Acordul între Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara, 13 iulie 2009”,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Claudiu Constantin Stafie se eliberează din calitatea de reprezentant al României în Comitetul Nabucco.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Rodin Traicu, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, se desemnează în calitatea de reprezentant al României în Comitetul Nabucco.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Morarii

 

Bucureşti, 25 septembrie 2012.

Nr. 481.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind desemnarea domnului Ionuţ Vulpescu în funcţia de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionuţ Vulpescu se desemnează în funcţia de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 septembrie 2012.

Nr. 482.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 septembrie 2012.

Nr. 1.435.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.151/2006)

 

TARIFELE

pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea

Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

Nr. crt.

Denumirea cursului

Codul

Durata

[ore]

Tariful cu discount de 10%

(lei/cursant)

Tariful cu discount de 8%

(lei/cursant)

Tariful cu discount de 6%

(lei/cursant)

Tariful cu discount

de 4%

(lei/cursant)

Tariful cu discount de 2%

(lei/cursant)

Tariful cursului

(lei/cursant)

 

Tranşe nr. cursanţi pentru care se va aplica marja de reducere

 

 

peste 1001

501-1000

101-500

21-100

0-20

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. TARIFE CURSURI OBLIGATORII PENTRU PERSONALUL DIN TRANSPORTURILE NAVALE

1. CURSURI OBLIGATORII ÎN MATERIE DE SIGURANTĂ MARITIMĂ NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENTĂ SI ATESTATELOR PENTRU PERSONALUL NAVIGANT MARITIM SAU CERTIFICĂRII PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM-PORTUAR CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI

CURSURI INIŢIALE

 

A. Cursuri iniţiale - brevete compartiment punte

 

1.

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA

(Radar navigation, radar plotting and use of ARPA)

- Nivel operaţional - Iniţial

RNPO-I

40

779

788

805

823

840

857

2.

Limba engleză maritimă (Maritime English) - Punte - Iniţial

ME-D-I

32

514

520

531

543

554

565


3.

Certificat general de operator GMDSS (GMDSS-GOC) - Iniţial

GMDSS-GOC I

144

2.556

2.587

2.643

2.699

2.755

2.812

4.

Certificat restrâns de operator GMDSS (GMDSS-ROC)

GMDSS-ROC

40

708

716

732

748

763

779

B. Cursuri iniţiale - brevete compartiment maşină

1.

Limba engleză maritimă (Maritime English) - Maşină - Iniţial

ME-E-I

32

514

520

531

543

554

565

C. Cursuri iniţiale - comune compartimente punte şi maşină

1.

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase (Transport and handling of dangerous, hazardous and harmful cargoes) - Iniţial

THDHHC-I

32

483

489

499

510

521

531

2.

Prevenirea poluării mediului marin, Marpol 73/78 (Prevention of pollution of the marine environment- Marpol 73/78) - Iniţial

PPME-I

32

476

482

492

503

513

524

3.

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency în personal survival techniques) - Iniţial

PST-I

16

255

258

264

269

275

281

4.

Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency în survival craft and rescue boats other than fast rescue boats) - Iniţial

PSCRB-I

32

527

533

545

557

568

580

5.

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships) - Iniţial

PSSRBS-I

32

494

500

511

522

533

543

6.

Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat (Advanced fire fighting) - Iniţial

AFF-I

56

942

953

974

995

1.015

1.036

7.

Prim-ajutor medical (Medical first aid) - Iniţial

MFA-I

32

493

499

510

521

531

542

8.

Asistenţa medicală (Medical care) - Iniţial

MC-I

48

730

739

755

771

787

803

9.

Evaluarea competenţelor pe simulator - personal brevetat compartiment punte

ECSP

16

639

647

661

675

689

703

10.

Evaluarea competenţelor pe simulator - personal brevetat compartiment maşină

ECSM

16

755

764

781

797

814

831

D. Cursuri iniţiale - certificate de capacitate şi certificate GMDSS

1.

Curs de promovare pentru obţinerea certificatului de capacitate de timonier maritim

CPCTM

56

1.217

1.232

1.258

1.285

1.312

1.339

2.

Program de calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist (inclusiv pachetul obligatoriu pentru siguranţă maritimă)

CCMOT

720

2.814

2.848

2.910

2.972

3.033

3.095

3.

Program de calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist (fără pachetul obligatoriu pentru siguranţă maritimă)

CCMOT

560

2.002

2.026

2.070

2.114

2.158

2.202

4.

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă

BST

80

1.172

1.186

1.212

1.238

1.263

1.289

 

 

Modul 1. Tehnici individuale de supravieţuire

BST-PST

16

241

244

249

254

260

265

 

 

Modul 2. Prevenirea şi lupta contra incendiilor - Nivel de bază

BST-BFF

24

367

371

379

388

396

404


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Modul 3. Prim-ajutor medical elementar

BST-EFA

24

332

336

343

351

358

365

 

 

Modul 4. Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei

BST-PSSRBS

16

232

235

240

245

250

255

5.

Familiarizare de siguranţă pentru personal nebrevetat

FSTRC

32

449

454

464

474

484

494

 

 

Modul 1. Prevenirea şi combaterea poluării marine cauzate de nave

FSTRC-MPSPR

16

220

223

227

232

237

242

 

 

Modul 2. Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase

FSTRC-THDHHC

16

229

232

237

242

247

252

6.

Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency în survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)

PSCRB-N

16

253

256

262

267

273

278

7.

Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic punte

MELTD

32

461

467

477

487

497

507

8.

Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic maşină

MELTE

32

476

482

492

503

513

524

E. Cursuri iniţiale pentru personalul cu atribuţii specifice la bordul navei

1.

Competenţă în utilizarea bărcilor rapide de salvare

PFRB

32

674

682

697

712

727

741

2.

Ofiţer cu securitatea navei

SSO-I

24

408

413

422

431

440

449

3.

Familiarizare privind securitatea navei

SSA

8

172

174

178

182

185

189

F. Cursuri iniţiale pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale

1.

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate

TF-I

56

863

873

892

911

930

949

2.

Specializare nave pentru transport produse petroliere

STOT-I

80

1.629

1.649

1.684

1.720

1.756

1.792

3.

Specializare nave pentru transport produse chimice

STCT-I

56

1.237

1.252

1.279

1.306

1.333

1.361

4.

Specializare nave pentru transport gaze lichefiate

STLGT-I

56

1.167

1.181

1.207

1.232

1.258

1.284

5.

Curs obligatoriu pentru personalul îmbarcat la bordul navelor de pasageri de tip Ro-Ro şi la bordul navelor de pasageri altele decât nave de tip Ro-Ro

CBP

32

467

473

483

493

503

514

CURSURI DE ACTUALIZARE

G. Cursuri de actualizare - brevete compartiment punte

1.

Radar ARPA, activitatea echipei de cart în comandă, căutare şi salvare - Nivel managerial (Radar ARPA, bridge teamwork, search. and rescue - Managerial Level)

RBTSRM- A

24

446

451

461

471

481

491

2.

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA - Nivel operaţional (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA - Operaţional Level)

RNPO- A

24

482

488

498

509

520

530

3.

Limba engleză maritimă - Punte (Maritime English)

ME-D- A

16

267

270

276

282

288

294

4.

Certificat de operator general GMDSS (GMDSS-GOC)

RGMDSSGOC

40

723

732

748

763

779

795


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

H. Cursuri de actualizare - brevete compartiment maşină

1.

Limba engleză maritimă - Maşină (Maritime English)

ME-E- A

16

267

270

276

282

288

294

I. Cursuri de actualizare - comune compartimente punte şi maşină

1.

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase (Transport and handling of dangerous, hazardous and harmful cargoes)

THDHHC- A

16

247

250

255

261

266

272

2.

Prevenirea poluării mediului marin, Marpol 73/78 (Prevention of pollution of the marine environment - Marpol 73/78)

PPME- A

16

243

246

251

257

262

267

3.

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency în personal survival techniques)

PST- A

8

140

142

145

148

151

154

4.

Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency în survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)

PSCRB- A

16

271

274

280

286

292

298

5.

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships)

PSSRBS- A

16

247

250

255

261

266

272

6.

Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat (Advanced fire fighting)

AFF- A

24

402

407

416

425

433

442

7.

Prim-ajutor medical (Medical first aid)

MFA- A

16

244

247

252

258

263

268

8.

Asistenţă medicală (Medical care)

MC- A

24

376

381

389

397

405

414

J. Cursuri de actualizare pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale

1.

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate

TF- A

40

653

661

675

690

704

718

2.

Specializare nave pentru transport produse petroliere

STOT- A

32

858

868

887

906

925

944

3.

Specializare nave pentru transport produse chimice

STCT- A

24

729

738

754

770

786

802

4.

Specializare nave pentru transport gaze lichefiate

STLGT- A

24

709

718

733

749

764

780

K. Cursuri de actualizare pentru personalul cu atribuţii specifice la bordul navei

1.

Ofiţer cu securitatea navei

SSO- A

8

124

125

128

131

134

136

CURSURI DE RECONFIRMARE

L. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment punte

1.

Reconfirmare brevet ofiţer punte - Nivel managerial

CRMNG

40

1.395

1.412

1.442

1.473

1.504

1.535

2.

Reconfirmare brevet ofiţer punte - Nivel operaţional

CROP

40

1.334

1.350

1.379

1.409

1.438

1.467

M. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment maşină

1.

Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - Nivel managerial

RBOMNM

80

2.446

2.475

2.529

2.583

2.637

2.691

2.

Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - Nivel operaţional

ROM-NOP

80

2.446

2.475

2.529

2.583

2.637

2.691

N. Cursuri de reconfirmare - certificate de capacitate

1.

Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate de timonier maritim

CRCCTM

24

774

783

800

817

834

851

2.

Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate de motorist

CRCCM

24

841

851

870

888

907

925


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EVALUARE CURSANŢI TERŢI PENTRU CURSURI ORGANIZATE PE BAZA DE PROTOCOL PENTRU STUDENŢII/ELEVII FORMELOR DE PREGĂTIRE, APROBATĂ ÎN CONFORMITATE CUART 7ALIN. (3) DIN ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR SI TURISMULUI NR. 1.627/2006

1.

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA - Nivel operaţional - Iniţial

RNPO-I

9

161

163

166

170

174

177

2.

Limba engleză maritimă - Punte - Iniţial

ME-D-I

5

86

87

89

91

93

95

3.

Limba engleză maritimă - Maşină - Iniţial

ME-E-I

2

33

33

34

35

36

36

4.

Certificat general de operator GMDSS - Iniţial

GMDSS-GOC-I

16

296

300

306

313

319

326

5.

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase - Iniţial

THDHHC-I

5

69

70

71

73

74

76

6.

Prevenirea poluării mediului marin MARPOL 73/78 - Iniţial

PPME-I

5

68

69

70

72

73

75

7.

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare - Iniţial

PST-I

2

55

56

57

58

59

61

8.

Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - Iniţial

PSCRB-I

3

54

55

56

57

58

59

9.

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei - Iniţial

PSSRBS-I

5

69

70

71

73

74

76

10.

Prevenirea şi lupta contra incendiilor - Nivel avansat - Iniţial

AFF-I

4

118

119

122

125

127

130

11.

Prim ajutor medical - Iniţial

MFA-I

3

41

41

42

43

44

45

12.

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei

BST-PSSRBS

4

48

49

50

51

52

53

13.

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prevenirea şi lupta contra incendiilor - Bază

BST-BFF

5

93

94

96

98

100

102

14.

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Tehnici individuale de supravieţuire pe mare

BST-PST

5

76

77

79

80

82

84

15.

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prim ajutor medical elementar

BST-EFA

4

48

49

50

51

52

53

II. CURSURI OBLIGATORII NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENTĂ SI ATESTATELOR PENTRU PERSONALUL NAVIGANT MARITIM, MARITIM-PORTUAR SI PENTRU PERSONALUL NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ CARE NU INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW

A. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul maşină

1.

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - Iniţial

ETRM-I

40

1.339

1.355

1.385

1.414

1.443

1.473

2.

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - Actualizare

ETRM- A

24

793

803

820

837

855

872

B. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul electric

1.

Curs de promovare la nivel operaţional la nivel managerial pentru obţinerea brevetului de şef electrician maritim

CPSELM

120

2.220

2.247

2.295

2.344

2.393

2.442

2.

Curs de specializare - adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de electrician de bord

CSAEB

120

2.246

2.273

2.322

2.372

2.421

2.471

C. Cursuri obligatorii pentru personalul nebrevetat maritim şi maritim-portuar

1.

Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de fitter

CSFT

144

2.329

2.357

2.408

2.459

2.511

2.562

2.

Curs de specializare pompagiu

CSP

56

810

820

838

855

873

891

3.

Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de conducător de şalupă maritimă

CPCSM

80

1.511

1.529

1.562

1.596

1.629

1.662


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.

Program calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de marinar (inclusiv pachetul obligatoriu pentru siguranţă maritimă)

CCMAR

584

2.389

2.418

2.470

2.523

2.575

2.628

5.

Program calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de marinar (fără pachetul obligatoriu pentru siguranţă maritimă)

CCMAR

424

1.912

1.935

1.977

2.019

2.061

2.103

D. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar

1.

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de căpitan maritim-portuar

CSCMP

64

981

993

1.014

1.036

1.058

1.079

2.

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de şef mecanic maritim-portuar

CSSMMP

120

2.025

2.049

2.094

2.138

2.183

2.228

3.

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de ofiţer electrician maritim-portuar

CSOEMP

120

2.419

2.448

2.501

2.554

2.608

2.661

E. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar cu atribuţii specifice

1.

Ofiţer desemnat cu securitatea companiei

CSO

40

853

863

882

901

920

938

2.

Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare

PFSO

40

853

863

882

901

920

938

F. Cursuri obligatorii pentru piloţii maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

1.

Curs de specializare pilot maritim aspirant

CSPMA

80

2.047

2.072

2.117

2.162

2.207

2.252

2.

Reconfirmare brevete piloţi maritimi I/II pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia, Midia

RBPM-CMM

24

565

572

584

597

609

622

3.

Curs de specializare pilot maritim aspirant pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră

CSPMA-CDMN

40

999

1.011

1.033

1.055

1.077

1.099

4.

Reconfirmare brevete piloţi maritimi I/II pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră

RBPM-CDMN

24

561

568

580

592

605

617

5.

Program de specializare pilot maritim aspirant pentru sectorul rada Sulina - km 175

PSPMA

48

1.318

1.334

1.363

1.392

1.421

1.450

6.

Program de reconfirmare brevete pilot maritim I/II pentru sectorul rada Sulina - km 175

PPM-R

32

770

779

796

813

830

847

7.

Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului (Ship Handling and Manoeuvring Simulation)

SHMS

40

1.427

1.444

1.476

1.507

1.538

1.570

8.

Guvernarea şi manevra navei în condiţii de navigaţie simulate şi lucrul în echipa de cart - reconfirmare

SHMS-R

24

955

966

987

1.008

1.029

1.051

9.

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - Iniţial

BTRM-I

40

1.327

1.343

1.372

1.401

1.431

1.460

10.

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - Actualizare

BTRM- A

24

799

809

826

844

861

879

G. Cursuri obligatorii pentru conducătorii de ambarcaţiuni de agrement

1.

Program de specializare pentru obţinerea certificatului de conducător ambarcaţiune agrement clasa „B”

PSCAA

40

1.841

1.863

1.904

1.944

1.985

2.025

2.

Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A

CPCCAA- A

32

1.662

1.682

1.719

1.755

1.792

1.828

3.

Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B

CPCCAA-B

24

1.465

1.483

1.515

1.547

1.579

1.612

4.

Curs de specializare Manevra ambarcaţiunilor cu vele (Sail Craft Manoeuvre)

SCM

32

2.023

2.047

2.092

2.136

2.181

2.225


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CURSURI PENTRU PERSONALUL NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ

H. Cursuri obligatorii pentru personalul navigant fluvial - conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006

CURSURI INIŢIALE

1.

Program de specializare „Utilizator radar pe căile navigabile interioare”

PSIUR-I

80

1.161

1.175

1.200

1.226

1.252

1.277

2.

Program de specializare „Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile”

PSORAD-I

80

1.294

1.310

1.338

1.366

1.395

1.423

3.

Program de specializare „Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile”

PSPPAI-I

40

668

676

691

705

720

735

4.

Program de specializare „Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare”

PSIMTMP-I

56

883

894

913

932

952

971

5.

Curs de pregătire special pentru transport de pasageri

CPSTP

40

582

589

602

615

627

640

6.

Program de formare „Expert în navigaţia cu pasageri”

PFENP-I

40

632

640

653

667

681

695

7.

Program de specializare „Acordarea primului ajutor medical”

PSPAM-I

24

455

460

470

480

490

501

8.

Program de specializare „Utilizare aparat de respirat”

PSUAR-I

32

577

584

597

609

622

635

9.

Program de calificare pentru obţinerea brevetului de mecanic fluvial

PCMF

560

2.211

2.238

2.286

2.335

2.383

2.432

10.

Program de formare profesională a operatorilor de transport

PFPOT

120

1.895

1.918

1.959

2.001

2.043

2.085

11.

Program de specializare „Consilier de siguranţă pentru transportul pe căile navigabile interioare a mărfurilor periculoase”:

PSCS-I

136

2.586

2.617

2.674

2.731

2.788

2.845

 

 

Modul 1. Clasa 1 - Materii şi obiecte explozive

 

24

456

461

472

482

492

502

 

 

Modul 2. Clasa 2 - Gaze

 

24

456

461

472

482

492

502

 

 

Modul 3. Clasa 7 - Materii radioactive

 

32

609

616

630

643

657

670

 

 

Modul 4. Clasele 3, 4, 5, 6, 8 şi 9 de mărfuri periculoase

 

32

609

616

630

643

657

670

 

 

Modul 5. Numerele ONU 1202, 1203 şi 1223 atribuite mărfurilor periculoase

 

24

456

461

472

482

492

502

CURSURI DE ACTUALIZARE

1.

Program de specializare „Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile”

PSORAD- A

40

848

858

877

895

914

933

2.

Program de specializare „Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile”

PSPPAI- A

32

596

603

616

629

642

656

3.

Program de specializare „Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare”

PSIMTMP- A

24

427

432

442

451

460

470

4.

Program de formare „Expert în navigaţia cu pasageri”

PFENP- A

16

293

297

303

309

316

322

5.

Program de specializare „Acordarea primului ajutor medical”

PSPAM- A

8

184

186

190

194

198

202

6.

Program de specializare „Utilizare aparat de respirat”

PSUAR- A

16

354

358

366

374

382

389

7.

Program de specializare „Consilier de siguranţă pentru transportul pe căile navigabile interioare a mărfurilor periculoase”:

PSCS- A

70

1.330

1.346

1.375

1.404

1.434

1.463

 

Modul 1. Clasa 1 - Materii şi obiecte explozive

 

14

266

269

275

281

287

293

 

Modul 2. Clasa 2 - Gaze

 

14

266

269

275

281

287

293

 

Modul 3. Clasa 7 - Materii radioactive

 

14

266

269

275

281

287

293

 

Modul 4. Clasele 3, 4, 5, 6, 8 şi 9 de mărfuri periculoase

 

14

266

269

275

281

287

293

 

Modul 5. Numerele ONU 1202, 1203 şi 1223 atribuite mărfurilor periculoase

 

14

266

269

275

281

287

293

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Rezoluţiei nr. 138 a Consiliului guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

În baza Legii nr. 24/1990 privind ratificarea Acordului de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,

în temeiul art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se fac cunoscute date şi informaţii privind evoluţiile survenite în privinţa tratatelor încheiate de România, precum şi textele tratatelor revizuite, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.040/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluţiei nr. 138 a Consiliului guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 septembrie 2012.

Nr. 1.444.

 

ANEXA

 

REZOLUŢIA Nr. 138

Amendament la Acordul de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru a permite utilizarea fondurilor speciale în ţările beneficiare şi în ţările potenţial beneficiare

 

Consiliul guvernatorilor,

având în vedere că prin adoptarea Rezoluţiei nr. 137, Consiliul guvernatorilor aprobă un amendament la articolul 1 din Acordul de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (acordul), conform căruia banca va fi autorizată să îşi desfăşoare obiectul de activitate în ţările din Regiunea Mediteranei Estice şi de Sud,

ţinând seama de Rezoluţia nr. 134, Posibila extindere geografica a regiunii de operaţiuni a băncii, adoptată la data de 21 mai 2011, prin care Consiliul guvernatorilor a solicitat Consiliului de administraţie să facă recomandări Consiliului guvernatorilor cu privire la, inter alia, paşii posibili de urmat pentru a permite băncii începerea, cât mai curând posibil, a operaţiunilor în ţările potenţial beneficiare ale regiunii extinse,

având în vedere şi în concordanţă cu raportul Consiliului de administraţie adresat Consiliului guvernatorilor cu privire la posibila extindere geografică a regiunii de operaţiuni a băncii în regiunea Mediteranei Estice şi de Sud, precum şi recomandările cuprinse în acesta, printre care acela privind aprobarea de către Consiliul guvernatorilor a unui amendament la articolul 18 din acord care să permită băncii utilizarea fondurilor speciale pentru operaţiuni speciale în ţările potenţial beneficiare,

hotărăşte prin prezenta următoarele:

1. Articolul 18 din acord se modifică după cum urmează:

„ARTICOLUL 18

Fonduri speciale

1. (i) Banca poate accepta administrarea fondurilor speciale care sunt destinate să servească scopurilor şi să intre în sfera funcţiunilor băncii în ţările sale beneficiare şi cele potenţial beneficiare. Întregul cost al administrării oricărui astfel de fond special va fi atribuit respectivului fond special.

(ii) Pentru scopurile subparagrafului (i), Consiliul guvernatorilor poate, la solicitarea unui membru care nu este ţară beneficiară, să decidă dacă acest membru este eligibil ca ţară potenţial beneficiară pe o perioadă limitată şi în condiţiile pe care le consideră ca fiind corespunzătoare. O astfel de decizie va fi luată prin votul afirmativ a nu mai puţin de două treimi din numărul guvernatorilor, reprezentând nu mai puţin de trei pătrimi din puterea totală de vot a membrilor.

(iii) Decizia prin care i se permite unui membru să se califice ca ţară potenţial beneficiară poate fi luată doar dacă membrul respectiv poate îndeplini condiţiile de a deveni ţară beneficiară. Aceste condiţii sunt cele stabilite în articolul 1 din acest acord, cu textul de la momentul luării deciziei sau cu textul de la momentul intrării în vigoare a unui amendament deja aprobat de Consiliul guvernatorilor atunci când s-a luat decizia.

(iv) în situaţia în care o ţară potenţial beneficiară nu a devenit ţară beneficiară la finele perioadei la care se face referire în subparagraful (ii), banca va opri fără întârziere toate operaţiunile speciale din ţara respectivă, cu excepţia celor legate de realizarea, conservarea şi păstrarea în bună ordine a activelor fondului special şi îndeplinirea obligaţiilor rezultate în legătură cu acestea.

2. Fondurile speciale acceptate de către bancă pot fi folosite în ţările beneficiare şi în cele potenţial beneficiare în orice manieră şi în orice termeni şi condiţii conforme scopului şi funcţiunilor băncii şi altor prevederi aplicabile ale acestui acord şi cu acordul sau acordurile privind aceste fonduri.

3. Banca va adopta acele reguli şi instrucţiuni speciale ce pot fi necesare pentru înfiinţarea, administrarea şi folosirea fiecărui fond special. Aceste reguli şi instrucţiuni vor fi conforme cu prevederile acestui acord, cu excepţia acelor prevederi expres aplicabile numai operaţiunilor curente ale băncii.”

2. Membrii băncii vor fi întrebaţi dacă acceptă acest amendament prin: (a) semnarea şi transmiterea către bancă a unui instrument prin care se declară faptul că membrul respectiv a acceptat amendamentul menţionat în conformitate cu legislaţia proprie; şi (b) furnizarea, în forma şi conţinutul acceptate de bancă, a confirmării privind acceptarea amendamentului, semnarea şi depunerea instrumentului de acceptare în conformitate cu legislaţia membrului respectiv.

3. Amendamentul menţionat va intra în vigoare în termen de 7 zile de la data confirmării oficiale transmise de către bancă membrilor săi privind îndeplinirea condiţiilor de acceptare a amendamentului respectiv, aşa cum se prevede la articolul 56 din Acordul de înfiinţare a băncii.

Adoptată la data de 30 septembrie 2011

 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 şi 14 bis din 16 ianuarie 1998, se face următoarea rectificare:

- în anexă, la nr. crt. 9629, în loc de: „Porneala V. Ion” se va citi: „Porneală V. Ioan”.