MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 670/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 670         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 25 septembrie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.101. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind organizarea şi desfăşurarea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale a activităţilor de soluţionare a petiţiilor şi de primire în audienţă

 

M.103. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

M.104. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

M.109. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Instrucţiunile privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.12/2009

 

228. - Ordin al ministrului administraţiei şi internelor privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 138/2012 pentru stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii în Ministerul Administraţiei şi Internelor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

894/610. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

149. - Decizie privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 45/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 

152. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie

 

154. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remuneraţiilor datorate producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

2H. - Hotărâre privind modalitatea de contestare a candidaturilor unice la nivel naţional pentru Camera Deputaţilor propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind organizarea şi desfăşurarea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale a activităţilor de soluţionare a petiţiilor şi de primire în audienţă

 

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, raportate la cele ale art. 5 alin. (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează organizarea şi desfăşurarea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, denumit în continuare ministerul, a activităţilor de soluţionare a petiţiilor şi de primire în audienţă.

Art. 2. - (1) Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în nume propriu, în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o adresează, personal ori prin reprezentant, ministerului, ministrului apărării naţionale, denumit în continuare ministrul, unei structuri a ministerului ori conducătorului acesteia, după caz.

(2) Prevederile prezentului ordin nu sunt aplicabile petiţiilor adresate ministerului, ministrului, unei structuri a ministerului ori conducătorului acesteia, după caz, a căror soluţionare este supusă unor reglementări speciale.

Art. 3. - Se clasează petiţiile anonime, precum şi cele în care nu se regăsesc datele de identificare ale autorului, respectiv:

a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele şi adresa completă de domiciliu sau reşedinţă;

b) pentru persoanele juridice: denumirea şi sediul, precum şi numele, prenumele şi calitatea persoanei care angajează persoana juridică;

c) dacă este cazul, numele, prenumele, calitatea şi adresa de corespondenţă a persoanei care reprezintă persoana fizică sau juridică, anexându-se dovada calităţii.

Art. 4. - Secretariatul general, prin structura sa de specialitate, asigură primirea, înregistrarea şi trimiterea spre soluţionare a petiţiilor adresate ministrului sau ministerului direct ori prin intermediul autorităţilor/instituţiilor publice, precum şi a petiţiilor îndreptate în mod eronat către ministru sau minister.

Art. 5. - (1) Comandanţii/Şefii tuturor structurilor ministerului sunt direct răspunzători de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor ce le sunt adresate, precum şi de legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora, potrivit legii, către petiţionari.

(2) Pentru soluţionarea legală a petiţiilor ce le sunt adresate, comandanţii/şefii tuturor structurilor ministerului dispun măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor aspectelor prezentate, potrivit competenţelor legale.

Art. 6. - (1) Comandantul/Şeful structurii care are prevăzută în statul de organizare structură de secretariat/structură pentru relaţii cu publicul are obligaţia să stabilească în sarcina acesteia responsabilităţi distincte privind primirea şi înregistrarea petiţiilor, a răspunsurilor adresate petiţionarilor şi, când este cazul, a corespondenţei şi documentelor rezultate pe timpul soluţionării petiţiilor, precum şi responsabilităţi privind expedierea răspunsurilor.

(2) în situaţia în care în statul de organizare nu este prevăzută o structură de secretariat/structură pentru relaţii cu publicul, comandantul/şeful structurii are obligaţia să numească, prin ordin de zi pe unitate, un responsabil cu evidenţa petiţiilor, a răspunsurilor adresate petiţionarilor, precum şi, când este cazul, a corespondenţei şi documentelor rezultate pe timpul soluţionării petiţiilor.

Art. 7. - (1) Pentru evidenţa, raportarea şi centralizarea unitară a datelor privind soluţionarea petiţiilor, toate structurile ministerului sunt obligate să implementeze şi să utilizeze sistemul informatic realizat în acest scop de Agenţia pentru Sisteme şi Servicii Informatice Militare, actualizat pe baza cerinţelor formulate de structurile implicate în acest proces.

(2) Secretariatul general, prin structura de specialitate, are responsabilitatea întocmirii şi actualizării listei codurilor şi categoriilor de probleme gestionate prin sistemul informatic prevăzut la alin. (1).

Art. 8. - (1) în procesul de soluţionare a petiţiilor, comandanţii/şefii structurilor şi persoanele implicate sunt obligate să ia măsurile ce se impun pentru respectarea caracterului confidenţial al informaţiilor.

(2) Persoanele implicate în soluţionarea petiţiilor sunt obligate să rezolve numai petiţiile ce le sunt repartizate potrivit prevederilor prezentului ordin, fiindu-le interzis să primească petiţii direct de la petiţionari ori să intervină sau să insiste pentru soluţionarea acestora în afara cadrului legal.

 

CAPITOLUL II

Organizarea activităţii de soluţionare a petiţiilor adresate ministrului sau ministerului

 

Art. 9. - (1) înregistrarea, evidenţa, clasarea şi arhivarea petiţiilor adresate ministrului sau ministerului, expedierea răspunsurilor către petiţionari şi clasarea xerocopiilor răspunsurilor se realizează de către structura de specialitate din cadrul Secretariatului general.

(2) Şeful structurii de specialitate din cadrul Secretariatului general este autorizat să deschidă petiţiile adresate ministrului sau ministerului.

(3) Petiţiile cu caracter personal/confidenţial se gestionează conform precizărilor ministrului.

Art. 10. - (1) Secretarul general înaintează ministrului pentru aprobare, în fiecare zi lucrătoare, situaţia petiţiilor adresate ministrului/ministerului şi înregistrate la structura de specialitate din cadrul Secretariatului general în ziua lucrătoare precedentă. Situaţia cuprinde informaţii privind fiecare petiţionar, problematica prezentată şi structura responsabilă/structurile responsabile propusă/propuse să întreprindă măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor problemelor prezentate, potrivit competenţelor legale, precum şi să redacteze răspunsul.

(2) Structura de specialitate din cadrul Secretariatului general are obligaţia de a transmite petiţia, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, structurii responsabile/structurilor responsabile desemnate de ministru să întreprindă măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor problemelor prezentate, precum şi să redacteze răspunsul, denumite în continuare structuri desemnate.

(3) în cazul în care, pentru soluţionarea unei petiţii, ministrul a desemnat mai multe structuri responsabile să întreprindă măsuri de cercetare şi analiză detaliată, precum şi să redacteze răspunsul, petiţia se expediază în original structurii care răspunde de rezolvarea problemelor principale şi în xerocopie celorlalte structuri desemnate implicate în procesul de cercetare şi analiză a problemelor conexe problemei principale cuprinse în petiţie. Structura de specialitate din cadrul Secretariatului general notifică fiecare structură desemnată cu privire la celelalte structuri desemnate.

(4) în situaţia petiţiilor prezentate personal ministrului care a desemnat, prin rezoluţie/ordin, structurile responsabile să întreprindă măsuri de cercetare şi analiză detaliată, precum şi să redacteze răspunsul, precum şi ori de câte ori situaţia impune, propunerile privind modul de soluţionare a petiţiei se promovează prin raport la ministru, în vederea luării deciziei, cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 118/2007*), cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - (1) Structura de specialitate din cadrul Secretariatului general are obligaţia să expedieze răspunsul petiţionarului, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei în registrul propriu de evidenţă a petiţiilor.

(2) în situaţia în care problemele prezentate prin petiţiile adresate ministrului sau ministerului necesită o cercetare mai amănunţită, şeful/comandantul structurii desemnate poate prelungi termenul prevăzut la alin. (1) cu cel mult 15 zile. Această decizie se comunică structurii de specialitate din cadrul Secretariatului general, care înştiinţează petiţionarii, în scris, în intervalul celor 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, despre luarea în evidenţă a acesteia şi prelungirea termenului de soluţionare.

Art. 12. - (1) în cazul în care, în intervalul de 30 sau 45 de zile, după caz, de la data înregistrării unei petiţii la structura de specialitate din cadrul Secretariatului general, sunt adresate ministrului sau ministerului mai multe petiţii având acelaşi autor şi prezentând aceeaşi problematică, acestea se trimit structurii ori structurilor desemnate, în vederea conexării, în cuprinsul răspunsului urmând a se face referire la toate petiţiile primite.

(2) Atunci când, în cuprinsul petiţiei adresate ministrului, petiţionarul precizează că a trimis o petiţie similară/identică şi altor structuri din cadrul ministerului, în vederea întocmirii unui răspuns unitar, structura de specialitate din cadrul Secretariatului general transmite petiţia către structura desemnată şi notifică celelalte structuri care au primit aceeaşi petiţie de la petiţionar, cu privire la structura desemnată.

(3) Dacă după expedierea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut, de la acelaşi petiţionar ori de la o autoritate sau instituţie publică greşit sesizată, petiţia se clasează făcându-se menţiune cu privire la numărul de înregistrare al răspunsului transmis.

Art. 13. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12 alin. (1), în cazul în care, în aceeaşi zi, sunt recepţionate prin poştă electronică mai multe petiţii identice, se tipăreşte conţinutul primei petiţii primite, care se înregistrează. Prin conţinut se înţelege atât petiţia propriu-zisă, cât şi documentele anexate.

(2) La petiţia tipărită şi înregistrată se anexează o listă cuprinzând datele de identificare ale celorlalte petiţii identice, respectiv: adresa de poştă electronică a expeditorului, subiectul, data recepţionării şi mărimea fiecărei petiţii. Lista se certifică de către persoana care o tipăreşte, prin semnătură olografă, cu menţiunea: „Lista cuprinde datele de identificare a .................. (număr) petiţii cu conţinut identic”.

 (3) Petiţiile recepţionate prin poştă electronică sunt considerate identice dacă au acelaşi autor şi prezintă aceeaşi problematică.

(4) Petiţia tipărită şi înregistrată se trimite, împreună cu lista prevăzută la alin. (2), la structura desemnată.

(5) Toate petiţiile identice se salvează într-un dosar, în aceeaşi căsuţă de poştă electronică în care au fost primite. Dosarul se radiază după un an de la data expedierii răspunsului la prima petiţie.

(6) în cazul în care, ulterior transmiterii petiţiei conform prevederilor alin. (4), se primeşte, prin poştă electronică, o nouă petiţie cu conţinut identic, aceasta din urmă se salvează în dosarul constituit conform alin. (5) şi nu se mai trimite la structura desemnată iniţial.

Art. 14. - Petiţiile adresate eronat ministrului sau ministerului se trimit de către structura de specialitate din cadrul Secretariatului general, în termen de 5 zile de la înregistrare, autorităţilor ori instituţiilor publice ale căror domenii de responsabilitate includ problematica prezentată. Totodată, petiţionarul este înştiinţat cu privire la numărul de înregistrare cu care petiţia a fost luată în evidenţa ministerului şi autoritatea/instituţia publică de la care urmează să i se comunice răspunsul.

Art. 15. - (1) Semnarea răspunsului către petiţionar se face de către ministru sau de persoana împuternicită de acesta, precum şi de către şeful structurii care a soluţionat petiţia.

(2) Structura desemnată este obligată să transmită răspunsul în vederea expedierii către petiţionar, astfel încât să asigure înregistrarea răspunsului la structura de specialitate din cadrul Secretariatului general cu cel puţin 3 zile înainte de data împlinirii termenului prevăzut la art. 11 alin. (1).

Art. 16. - (1) Expedierea răspunsului către petiţionar se face prin fax, poştă electronică sau prin poştă cu scrisoare recomandată.

(2) Răspunsul la petiţii se poate înmâna şi personal petiţionarului, pe bază de semnătură.

(3) împreună cu răspunsul adresat petiţionarului, acestuia i se returnează, dacă este cazul, şi documentele în original, respectiv alte materiale ce îi aparţin şi care au fost depuse la minister sau anexate petiţiei. Sunt exceptate situaţiile în care, potrivit legii, este obligatorie depunerea de către petiţionar a documentelor în original.

(4) în situaţia în care, din cauze obiective, scrisoarea cu răspunsul adresat petiţionarului se returnează structurii emitente, se specifică, în registrul de evidenţă a petiţiilor, data şi motivul returnării, plicul fiind păstrat în evidenţă şi arhivat.

Art. 17. - (1) Structura desemnată este obligată să transmită Secretariatului general răspunsul avizat de structura de securitate proprie, cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 15 alin. (2).

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), răspunsurile adresate persoanelor fizice sau juridice cu domiciliul, respectiv sediul în străinătate se trimit Secretariatului general, împreună cu avizul Direcţiei contrainformaţii şi securitate militară care este obligată să emită avizul în maximum 24 de ore de la înregistrarea documentului, cu excepţia situaţiilor în care structura desemnată solicită aviz într-un termen mai lung.

 (3) Răspunsul care se expediază prin poştă electronică se transmite Secretariatului general în scris şi în format electronic prin poştă electronică sau pe suport optic, în fişier de tip Microsoft Word Document 97-2003 cu extensia „.doc”.

(4) Serviciile poştale pentru expedierea răspunsurilor către persoanele fizice sau juridice cu domiciliul, respectiv sediul în străinătate se asigură de către Comandamentul comunicaţiilor şi informaticii.


*) Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 118/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece este clasificat potrivit legii.

 

CAPITOLUL III

Organizarea activităţii de soluţionare a petiţiilor adresate structurilor ministerului

 

SECŢIUNEA 1

Înregistrarea, repartizarea şi conexarea petiţiilor

 

Art. 18. - Petiţiile, inclusiv documentele/informaţiile anexate acestora, se înregistrează în registrul de evidenţă a petiţiilor de către secretariatele proprii/structurile pentru relaţii cu publicul/responsabilul numit prin ordin de zi pe unitate, urmând a fi prezentate comandantului/şefului structurii.

Art. 19. - (1) Comandanţii/Şefii structurilor centrale şi ai celor subordonate nemijlocit ministrului pot stabili pentru structurile proprii modalităţi specifice de organizare a activităţii de soluţionare a petiţiilor care le-au fost adresate direct, cu respectarea prevederilor prezentului ordin.

(2) Repartizarea petiţiilor în vederea soluţionării lor de către personalul de specialitate se face de către comandantul/şeful structurii căreia i s-a trimis petiţia spre soluţionare.

Art. 20. - (1) Comandanţii/Şefii structurilor care primesc direct petiţii spre soluţionare pot solicita structurilor subordonate să dispună măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor problemelor prezentate care sunt de competenţa acestora, concluziile rezultate urmând a fi transmise comandantului/şefului structurii care a primit petiţia şi care semnează şi dispune expedierea răspunsului către petiţionar.

(2) în cazul în care anumite probleme prezentate în cuprinsul unei petiţii nu ţin de competenţa structurii care a primit petiţia spre soluţionare şi nici de competenţa structurii/structurilor subordonate, în cuprinsul răspunsului se menţionează structura competentă să le soluţioneze.

(3) Petiţia a cărei soluţionare este de competenţa unei/unor alte autorităţi/instituţii publice sau a altei/altor structuri din minister se trimite, în termen de 5 zile de la înregistrare, autorităţii/ autorităţilor/instituţiei/instituţiilor publice ori structurii/ structurilor care are/au ca atribuţii rezolvarea problemelor prezentate, urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta. Totodată, se aduce la cunoştinţa petiţionarului numărul de înregistrare cu care petiţia a fost luată în evidenţă şi autoritatea/instituţia publică, respectiv autorităţile/instituţiile publice sau structura/structurile de la care urmează să primească răspunsul.

Art. 21. - (1) în cazul în care un petiţionar adresează comandantului/şefului unei structuri mai multe petiţii prezentând aceeaşi problemă, acestea se conexează, petiţionarul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petiţiile primite.

(2) Dacă după expedierea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut de la acelaşi petiţionar ori de la o autoritate sau instituţie publică greşit sesizată, petiţia se clasează făcându-se menţiune cu privire la numărul de înregistrare al răspunsului.

Art. 22. - Prevederile art. 13 se aplică corespunzător şi în activitatea de soluţionare a petiţiilor adresate comandanţilor/ şefilor structurilor centrale şi ai celorlalte structuri din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Soluţionarea petiţiilor. Redactarea, semnarea şi expedierea răspunsurilor. Clasarea şi arhivarea documentelor

 

Art. 23. - Structurile ministerului au obligaţia să expedieze răspunsul petiţionarului, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei în registrul de evidenţă a petiţiilor, la structura căreia i-a fost adresată petiţia.

Art. 24. - În situaţia în care problemele prezentate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, comandantul/şeful structurii care a primit petiţia spre soluţionare poate prelungi termenul prevăzut la art. 23 cu cel mult 15 zile. În acest caz, petiţionarii sunt înştiinţaţi, în scris, în intervalul celor 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, despre luarea în evidenţă a acesteia şi prelungirea termenului de soluţionare.

Art. 25. - (1) Răspunsurile către petiţionari se redactează de către structura de specialitate care a soluţionat petiţia, iar semnarea acestora se face de către comandantul/şeful structurii căreia îi este adresată petiţia, precum ş[de către şeful structurii de specialitate care a soluţionat petiţia. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate.

(2) Comandanţii/Şefii structurilor care semnează, precum şi persoanele care întocmesc răspunsurile către petiţionari răspund de legalitatea conţinutului acestora.

Art. 26. - (1) Clasarea şi arhivarea petiţiilor, expedierea răspunsurilor către petiţionari şi anexarea xerocopiilor răspunsurilor la petiţii se realizează de către secretariatele proprii/structurile pentru relaţii cu publicul/responsabilul desemnat prin ordin de zi pe unitate din cadrul structurii care a primit petiţia spre soluţionare.

(2) Expedierea răspunsurilor către petiţionari se face cu avizul structurii de securitate proprii.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru expedierea răspunsurilor adresate persoanelor fizice sau juridice cu domiciliul, respectiv sediul în străinătate, structura care a primit petiţia spre soluţionare solicită avizul Direcţiei contrainformaţii şi securitate militară care este obligată să emită avizul în maximum 24 de ore de la înregistrarea documentului, cu excepţia situaţiilor în care este precizat un alt termen.

(4) Serviciile poştale pentru expedierea răspunsurilor către persoanele fizice sau juridice cu domiciliul, respectiv sediul în străinătate se asigură de către Comandamentul comunicaţiilor şi informaticii.

Art. 27. - Prevederile art. 16 se aplică în mod corespunzător şi în activitatea de soluţionare a petiţiilor adresate comandanţilor/şefilor structurilor centrale şi ai celorlalte structuri din Ministerul Apărării Naţionale.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire în audienţă

 

SECŢIUNEA 1

Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire în audienţă la ministru

 

Art. 28. - Planificarea şi organizarea activităţii de primire în audienţă la ministru se realizează de către Secretariatul general al ministerului în colaborare cu Cabinetul ministrului, potrivit ordinelor şi precizărilor ministrului.

Art. 29. - Ministrul stabileşte data şi intervalul orar în care se desfăşoară activitatea de primire în audienţă.

Art. 30. - (1) Cererile de primire în audienţă la ministru sunt înregistrate la structura de specialitate din cadrul Secretariatului general şi prezentate ministrului în vederea luării deciziei.

(2) Nu sunt admise stăruinţele sau intervenţiile pentru primirea cu prioritate în audienţă la ministru.

Art. 31. - (1) După ce sunt aprobate de către ministru, cererile de primire în audienţă sunt transmise, în xerocopie, de către structura de specialitate din cadrul Secretariatului general, structurilor competente pentru a le analiza şi a redacta puncte de vedere privind posibilităţile de soluţionare, denumite în continuare structurile competente. Punctele de vedere sunt incluse în dosarul audienţei, care se prezintă ministrului.

(2) Dacă, în urma analizei efectuate, structurile competente notifică Secretariatul general cu privire la soluţionarea favorabilă a problemelor solicitanţilor, aceştia nu sunt primiţi în audienţă. Secretarul general îl informează pe ministru cu privire la soluţionarea cererii.

(3) Persoanele care au fost primite în audienţă şi au primit un răspuns verbal sau scris în urma audienţei acordate de ministru nu mai pot fi primite din nou în audienţă pentru aceeaşi problemă, exceptând cazul în care solicitantul poate face dovada apariţiei unor elemente noi faţă de cele prezentate anterior.

Art. 32. - (1) în cazul în care survin modificări în agenda de lucru a ministrului, persoanele programate pentru audienţă fie sunt primite la o dată ulterioară, ce se aduce la cunoştinţa acestora de către şeful structurii de specialitate din cadrul Secretariatului general, fie sunt primite de o altă persoană din conducerea ministerului, desemnată de ministru pentru această activitate.

(2) în cazul în care ministrul desemnează o altă persoană din conducerea ministerului în vederea desfăşurării activităţii de primire în audienţă, solicitanţii sunt înştiinţaţi în timp util cu privire ia modificarea survenită, dacă acest lucru este posibil.

(3) în cazul prevăzut la alin. (2), persoana desemnată prezintă ministrului concluziile şi problemele deosebite rezultate în urma discuţiilor purtate cu persoanele primite în audienţă, pentru a decide asupra modului de rezolvare.

(4) La activitatea de primire în audienţă participă secretarul general al ministerului sau persoana care exercită, potrivit legii, atribuţiile funcţiei în lipsa acestuia. De asemenea, participă, cu aprobarea ministrului, şi şefii structurilor de specialitate sau persoanele care exercita, potrivit legii, atribuţiile funcţiei în lipsa acestora, în funcţie de specificul problemelor prezentate.

Art. 33. - În vederea organizării şi desfăşurării activităţii de primire în audienţă, structura de specialitate din cadrul Secretariatului general asigură:

a) pregătirea documentelor referitoare la solicitările primite;

b) anunţarea persoanelor programate pentru a fi primite în audienţă cu privire la data, ora şi locul de prezentare;

c) verificarea identităţii petiţionarului;

d) însoţirea petiţionarilor pe timpul accesului în incinta ministerului.

Art. 34. - (1) Secretariatul general notifică structurile nominalizate de ministru în timpul audienţei cu privire la: rezoluţiile înscrise pe documentele analizate şi ordinele date de ministru sau de persoana desemnată de acesta, pe timpul discuţiilor purtate cu solicitanţii, în vederea luării măsurilor corespunzătoare.

(2) Ca urmare a rezoluţiilor înscrise pe documentele analizate şi a ordinelor date pe timpul discuţiilor purtate în cursul activităţii de primire în audienţă, structurile nominalizate comunică în scris persoanelor primite concluziile rezultate şi măsurile luate, în termenul stabilit.

(3) Structura de specialitate din cadrul Secretariatului general este obligată să monitorizeze îndeplinirea rezoluţiilor şi ordinelor ministrului înscrise şi/sau date în cadrul audienţei

 

SECŢIUNEA a 2-a

Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire în audienţă la nivelul structurilor centrale şi al celorlalte structuri din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

 

Art. 35. - (1) Comandanţii/Şefii structurilor centrale şi ai celor subordonate nemijlocit ministrului stabilesc pentru structurile proprii, dacă se impune, modalităţi specifice de analiză şi soluţionare a cererilor de primire în audienţă care le-au fost adresate direct.

(2) Comandanţii/Şefii structurilor până la nivel de batalion independent sau similar organizează şi desfăşoară primirea în audienţă pe baza unui program care este adus la cunoştinţa întregului personal din subordine şi se afişează la intrarea în sediul unităţii.

Art. 36. - Concluziile rezultate şi măsurile luate ca urmare a rezoluţiilor înscrise pe documentele analizate şi a ordinelor date de comandanţi/şefi pe timpul discuţiilor purtate în cursul activităţii de primire în audienţă sunt comunicate, verbal sau scris, persoanelor primite.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 37. - Semestrial, până la data de 15 a primei luni din semestrul următor, comandanţii/şefii structurilor centrale şi ai celor subordonate nemijlocit ministrului transmit Secretariatului general principalele concluzii şi propuneri rezultate din activitatea de soluţionare a petiţiilor, însoţite de situaţia statistică privind modul de soluţionare a petiţiilor, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

Art. 38. - Secretariatul general al ministerului prezintă semestrial ministrului, până la sfârşitul primei luni din semestrul următor, sinteza privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în cadrul ministerului, iar principalele concluzii rezultate şi măsurile aprobate se publică în Buletinul Informativ al Armatei.

Art. 39. - Secretarul general este abilitat să emită dispoziţii şi precizări pentru aplicarea unitară în minister a prevederilor prezentului ordin.

Art. 40. - Constituie abateri disciplinare şi se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare următoarele fapte:

a) nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor, prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;

b) intervenţiile sau insistenţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal;

c) primirea directă de la petiţionar a unei petiţii în vederea soluţionării, fără să fie înregistrată şi fără să fie repartizată de şeful ierarhic superior.

Art. 41. - Modelul Registrului de evidenţă a petiţiilor este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 42. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 43. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului apărării nr. M.208/2007*) pentru aprobarea S.G.-1 Instrucţiuni privind evidenţa şi soluţionarea petiţiilor în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi desfăşurarea activităţii de primire la raport sau în audienţă, cu modificările ulterioare;

b) capitolul V din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 118/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

c) capitolul XV din „MRU-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105/2002*), cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 44. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

 

Bucureşti, 10 septembrie 2012.

Nr. M.101.


*) Ordinul ministrului apărării nr. M.208/2007 şi Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105/2002 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.

 

ANEXA Nr. 1

 

ROMÂNIA MINISTERULAPĂRĂRII NAŢIONALE

…………………………………………………………….

(denumirea structurii)

- Model –

 

SITUAŢIA STATISTICĂ

privind modul de soluţionare a petiţiilor în semestrul..................................

 

Categoria problemei (codul problemei)

 

 

Petiţii

Petiţionari

Modul de adresare

Modul de soluţionare

Nesoluţionate în termen

Cereri

Sesizări şi reclamaţii

Audienţe

Trimise la alte instituţii din afara Ministerului Apărării Naţionale

Total (2+3+4-5)

Cetăţeni români

Cetăţeni străini

Anonime

Total (7+8+9)

Ministerului Apărării Naţionale sau ministrului apărării naţionale

Administraţiei prezidenţiale/Consiliului Suprem de Apărare a Ţării

Parlamentului României

Guvernului României

Organizaţiilor neguvernamentale

Mass-media

Total (11+...16)

Favorabil

Nefavorabil

În curs de soluţionare

Cereri

Sesizări şi reclamaţii

Total (30+31)

Cereri

Sesizări şi reclamaţii

Audienţe

Total (18+19+20)

Cereri

Sesizări şi reclamaţii

Audienţe

Total (22+23+24)

Cereri

Sesizări şi reclamaţii

Audienţe

Total (26+27+28)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

- Model –

 

REGISTRUL

de evidenţă a petiţiilor

INTRARE

 

Nr. de înregistrare

Data înregistrării

(ziua, luna, anul)

Denumirea unităţii/instituţiei de la care se primeşte petiţia

(din interior)

Numele, prenumele

petiţionarului şi

localitatea de

domiciliu (e-mail)

Nr. de înregistrare

atribuit de expeditor/

Nr. recomandată

Problematica pe scurt a petiţiei

Compunerea petiţiei

Data, gradul, numele,

prenumele şi semnătura persoanei  care primeşte petiţia

Termen de

soluţionare

Evidenţa informatizată

Nr. de exemplare

Nr. de file

Anexe

Nr. de anexe

Nr. de file

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Structura desemnată să soluţioneze petiţia şi  data expedierii

Compunerea petiţiei expediate

Modul de soluţionare a petiţiei/ număr adresă

Expedierea răspunsului la petiţionar

Informarea unităţii/instituţiei despre soluţionarea petiţiei

Exemplarele oprite pentru clasarea în dosar

Data, gradul, numele,

Prenumele şi semnătura persoanei la înapoierea documentului

Dosar

Observaţii

Nr. de

exemplare

Nr. de file

Anexe

Data

Compunere document

Unitate/ Instituţie

Data expedierii

Compunere document

Nr. de exemplare şi file

Nr. de anexe şi file

Număr/vol.

Fila

Nr. de anexe

Nr. de file

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării naţionale şi pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării naţionale şi pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării naţionale şi pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

 

Bucureşti, 10 septembrie 2012.

Nr. M.103.


*) Anexele nr. 1- 3 nu se publică, fiind informaţii clasificate.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării naţionale şi pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării naţionale şi pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională maiştrilor militari si subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării naţionale şi pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

 

Bucureşti, 10 septembrie 2012.

Nr. M.104.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind informaţii clasificate.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Instrucţiunile privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.12/2009

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 4 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 29 lit. c) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - La articolul 1b din Instrucţiunile privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.12/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 6 februarie 2009, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Direcţia informare şi relaţii publice are în coordonare, pe linie de specialitate, jurnalism şi informare publică, Trustul de presă al Ministerului Apărării Naţionale, care este organizat pe redacţii ale publicaţiilor şi emisiunilor de radio şi televiziune.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apăram naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

 

Bucureşti, 19 septembrie 2012.

Nr. M.109.

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 138/2012 pentru stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii în Ministerul Administraţiei şi Internelor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, şi ale art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Articol unic. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 138/2012 pentru stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii în Ministerul Administraţiei şi Internelor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 3 iulie 2012, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2012.”

2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Sumele prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv diferenţele rezultate ca urmare a actualizării acestora la data efectuării plăţii, se suportă, în ceea ce priveşte încadrarea cheltuielilor bugetare conform clasificaţiei economice pentru unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, din titlul I «Cheltuieli de personal», articolul şi alineatul de cheltuieli corespunzător, iar cheltuielile de executare, precum şi cele de judecată, de la titlul X «Alte cheltuieli», articolul 59.17 «Despăgubiri civile», conform legii.”

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 20 septembrie 2012.

Nr. 228.

 

 


MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 894 din 20 septembrie 2012

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 610 din 12 septembrie 2012

 

ORDIN

privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. CV 4.096 din 20 septembrie 2012 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.287 din 11 septembrie 2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere prevederile:

- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor:

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 şi 53 bis din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La secţiunea A „Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii”, capitolul II, tabelul prevăzut la titlul „Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012” va avea următorul cuprins:

„Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012

 

 

 

 

 

- mii lei -

Denumirea programului

Bugetul de stat

Venituri proprii

Buget total

Din care transfer CNAS

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Programele naţionale privind bolile transmisibile

58.500

58.500

51.520

51.520

110.020

110.020

 

 

II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

 

 

6.120

6.120

6.120

6.120

 

 

III. Programul naţional de hematologie şi securitate transfuzională

30.872

30.872

81.066

81.066

111.938

111.938

 

 

IV Programele naţionale privind bolile netransmisibile

326.596

326.596

917.780

917.780

1.244.376

1.244.376

1.039.979

1.039.979

V Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate

 

 

4.016

4.016

4.016

4.016

 

 

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului

34.091

34.091

9.574

9.574

43.665

43.665

 

 

VII. Programul naţional de tratament în străinătate

24.746

24.746

 

 

24.746

24.746

 

 

VIII. Programul naţional pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor

 

 

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

Ministerul Sănătăţii - acţiuni centralizate - programe finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii

24.030

24.030

21.880

21.880

45.910

45.910

 

 

TOTAL

programe naţionale de sănătate

498.835

498.835

1.221.956

1.221.956

1.720.791

1.720.791

1.169.979

1.169.979”

 

2. La secţiunea B „Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, capitolul VII, titlul „Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012” va avea următorul cuprins:

„Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012

 

 

 

 

- mii lei -

Denumirea programelor naţionale de sănătate

Credite de angajament aprobate în anul 2012

Total credite bugetare

aprobate în anul 2012,

din care:

din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

I. Programul naţional de sănătate cu scop curativ, din care:

2.958.517,00

2.958.517,00

1.169.979,00

1. Programul naţional de boli transmisibile, din care:

248.994,00

158.994,00

 

1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere

235.080,00

145.080,00

 

1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

13.914,00

13.914,00

 

2. Programul naţional de oncologie, din care:

965.536,56

965.536,56

361.977,00

2.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

955.536,56

955.536,56

351.977,00

2.2. Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT

10.000,00

10.000,00

10.000,00

3. Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

6.900,00

6.900,00

6.900,00

4. Programul naţional de diabet zaharat

575.391,44

745.391,44

441.977,00

5. Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare

191.830,00

111.830,00

111.830,00

6. Programul naţional de boli endocrine

3.951,00

3.951,00

 

7. Programul naţional de ortopedie

32.870,00

32.870,00

 

8. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

67.000,00

67.000,00

67.000,00

9. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

684.401,00

684.401,00

 

10. Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

1.348,00

1.348,00

 

11. Programul naţional de depistare precoce activă a afecţiunilor oncologice*)

50.295,00

50.295,00

50.295,00

12. Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor**)

130.000,00

130.000,00

130.000,00


*) Suma de 50.295 mii lei aferentă «Programului naţional de depistare precoce activă a afecţiunilor oncologice» se regăseşte la paragraful «Spitale generale» şi este cuprinsă în fondurile aferente «Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate», aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Suma de 130.000 mii lei aferentă «Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor» se regăseşte la paragraful «Medicamente cu şi fără contribuţie personală» şi este cuprinsă în fondurile aferente «Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor

şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate», aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

3. La secţiunea B, capitolul VIII „Structura programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anii 2011 şi 2012”, subcapitolul I „Programe naţionale de sănătate cu scop curativ”, punctul 6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare”, la titlul „Unităţi care derulează subprogramul”, subpunctul 11 „Epidermoliza buloasă”, litera b3) va avea următorul cuprins:

,,b3) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi;”.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Răzvan Teohari Vulcănescu,

secretar de stat

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Doru Bădescu

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 45/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 

Ţinând cont de Referatul Serviciului juridic afaceri europene relaţii internaţionale nr. RG 11/8318 din 19 septembrie 2012,

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii arbitrale nr. 3 pronunţate la data de 15 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 36/2012,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 45/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 9 aprilie 2012, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se desemnează Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX, cu sediul social în municipiul Bucureşti, şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 2-4-6, sectorul 3, drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune, stabilite prin Hotărârea arbitrală nr. 3 pronunţate la data de 15 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 2 aprilie 2012, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 36/2012.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Adriana Donţu

 

Bucureşti, 19 septembrie 2012.

Nr. 149.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru rad iod if uzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie

 

Ţinând cont de Referatul Serviciului juridic afaceri europene şi relaţii internaţionale nr. RG M/8322 din 19 septembrie 2012,

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii arbitrale nr. 8 pronunţate la data de 9 iulie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 133/2012,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se desemnează Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Jules Michelet nr. 15-17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie, stabilite prin Hotărârea arbitrală nr. 8 pronunţată la data de 9 iulie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 26 iulie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 133/2012.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Adriana Donţu

 

Bucureşti, 19 septembrie 2012.

Nr. 152.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remuneraţiilor datorate producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie

 

Ţinând cont de Referatul Serviciului juridic afaceri europene şi relaţii internaţionale nr. RG II/8.399 din 21 septembrie 2012,

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii arbitrale nr. 8 pronunţate la data de 9 iulie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 133/2012,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se desemnează Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88 B, sectorul 1, drept colector al remuneraţiilor datorate producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie, stabilite prin Hotărârea arbitrală nr. 8 pronunţată la data de 9 iulie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuza re a de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 26 iulie 2012 în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 133/2012.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se postează pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,

Adriana Donţu

 

Bucureşti, 21 septembrie 2012.

Nr. 154.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

PENTRU ALEGEREA CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI A SENATULUI DIN ANUL 2012

 

HOTĂRÂRE

privind modalitatea de contestare a candidaturilor unice la nivel naţional pentru Camera Deputaţilor propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (11) şi art. 29 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare faptul că dispoziţiile art. 32 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, nu stabilesc instanţa competentă să soluţioneze contestaţiile privind admiterea sau respingerea de către Biroul Electoral Central a candidaturilor unice la nivel naţional pentru Camera Deputaţilor propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,

întrucât dispoziţiile art. 32 alin. (5) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc că instanţa competentă să soluţioneze contestaţiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor este tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscripţia electorală,

văzând că prin sintagma „circumscripţie electorală” se înţelege, în cazul candidaturilor unice la nivel naţional pentru Camera Deputaţilor propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, teritoriul întregii ţări,

ţinând cont de faptul că, prin admiterea sau respingerea candidaturilor unice la nivel naţional pentru Camera Deputaţilor propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, Biroul Electoral Central îndeplineşte o atribuţie rezervată birourilor electorale de circumscripţie,

dată fiind necesitatea de a asigura caracterul efectiv al principiului liberului acces la justiţie,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. - (1) în cazul candidaturilor unice la nivel naţional pentru Camera Deputaţilor propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, două exemplare ale propunerii de candidatură se păstrează la Biroul Electoral Central, iar celelalte două, certificate de Biroul Electoral Central prin semnătura preşedintelui acestuia, cu menţionarea datei şi orei, a numărului de înregistrare şi prin aplicarea ştampilei, se restituie depunătorului; unul dintre exemplarele restituite depunătorului se înregistrează de către acesta, în termen de 48 de ore de la restituire, la Tribunalul Bucureşti.

(2) Dispoziţiile art. 32 alin. (1)-(21), (3) şi (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător în cazul candidaturilor unice la nivel naţional pentru Camera Deputaţilor propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

Art. 2. - (1) Contestaţiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se soluţionează în termen de 48 de ore de la înregistrare, de către Tribunalul Bucureşti.

(2) împotriva hotărârii date în contestaţie se poate face recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare, la Curtea de Apel Bucureşti. Recursul se soluţionează în termen de 24 de ore de la înregistrare.

(3) Hotărârea pronunţată în recurs este definitivă şi irevocabilă.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Biroului Electoral Central,

jud. dr. Paula Pantea

 

Bucureşti, 20 septembrie 2012.

Nr. 2H.