MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 667/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 667         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 septembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

902. - Hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

 

917. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor delegate (UE) ale Comisiei nr. 1.059/2010, nr. 1.060/2010, nr. 1.061/2010, nr. 1.062/2010 şi nr. 626/2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic şi pentru abrogarea unor acte normative

 

927. - Hotărâre pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001

 

930. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Refacere zid de sprijin DN 15B km 2 + 800 stânga, km 3 + 750 stânga, 5 + 250 stânga”, judeţul Neamţ

 

932. - Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia persoanei îndreptăţite, şi privind actualizarea anexei nr. 1 ia Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

934. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea în inventar a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin schimbarea unităţii de administrare şi prin modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

34. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, şi a preţului de achiziţie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul naţional de transport

 

372. - Decizie a preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului ia finanţare - START, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 62/2012

 

373. - Decizie a preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 147/2012

 

868. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 716/2009 privind aprobarea tarifelor şi a valorii cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe piaţă, practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului

 

3.283. - Ordin al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă taxele pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă tarifele pentru eliberarea de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului computerizat, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Pentru cererile de eliberare de informaţii prevăzute la nr. crt. 2-5 din anexa nr. 2 se aplică tarife suplimentare de 30% pentru soluţionarea cererii în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Art. 3. - (1) Informaţiile prevăzute în anexa nr. 2 şi/sau copiile simple/certificate de pe înregistrările efectuate în registrul comerţului şi de pe actele prezentate, precum şi certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat sunt eliberate autorităţilor şi instituţiilor publice, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii, precum şi altor persoane juridice prevăzute de lege, fără plata tarifelor, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate în acest scop.

(2) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliberează cu titlu gratuit ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă informaţii din registrul comerţului.

(3) Informaţiile eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în condiţiile alin. (2) pot fi utilizate numai în scopul informării opiniei publice.

(4) Informaţiile şi certificatele constatatoare eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale se furnizează în limba română.

Art. 4. - (1) Pentru serviciile auxiliare prestate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, nivelul tarifelor pentru multiplicarea documentelor, transmiterea de documente prin fax, prin poştă, în ţară, tehnoredactarea cererilor şi declaraţiilor, îndrumarea pentru completarea corectă a cererilor adresate registrului comerţului, altele decât cererile de înregistrare şi autorizare a funcţionării, şi alte asemenea servicii, precum şi expedierea de documente, prin poştă, în străinătate, cu/fără confirmare de primire, se stabilesc în mod unitar prin ordin al ministrului justiţiei, pe bază de calculaţie de preţ.

(2) Serviciile de transmitere de acte şi informaţii prin e-mail se prestează cu titlu gratuit.

Art. 5. - (1) în cazul în care se achită o sumă în plus faţă de suma stabilită prin prezenta hotărâre, taxele şi/sau tarifele se vor restitui potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în cazul renunţării la soluţionarea cererilor adresate Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi/sau oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi în cazul respingerii cererilor de înregistrare, taxele şi tarifele achitate de solicitant nu se restituie.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), taxele şi tarifele se vor restitui integral în cazul cererilor adresate Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi/sau oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale la a căror soluţionare se renunţă în aceeaşi zi în care au fost achitate taxele/tarifele aferente cererii.

Art. 6. - (1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale colectează taxele şi tarifele aferente unor activităţi şi/sau fonduri cu destinaţie specială şi, după caz, le virează în contul persoanelor juridice beneficiare, prevăzute de lege.

(2) Persoanele juridice beneficiare sau, după caz, cele care administrează fondurile cu destinaţie specială prevăzute la alin. (1) suportă comisioanele percepute, inclusiv de oficiile registrului comerţului, pentru operaţiunile de plăţi derulate prin intermediul sistemului de decontare şi plăţi, aferente colectării şi virării taxelor şi tarifelor prevăzute la alin. (1).

Art. 7. - (1) Taxele şi tarifele se pot achita în numerar, prin virament bancar în conturile deschise la Trezoreria Statului, şi online, prin portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

(2) Taxele şi tarifele se pot achita şi prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cârdul bancar.

Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art. 7 alin. (2) se aplică de la data ia care interconectarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului cu Sistemul electronic naţional este operaţională.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 113/2010 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 25 februarie 2010.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Mona Maria Pivniceru

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Dan Nica

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 1 septembrie 2012.

Nr. 902.

 

ANEXA Nr. 1

 

TAXELE

pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

 

Nr. crt.

Denumirea operaţiunii*)

Taxa

- lei -

1.

Cerere de înregistrare în registrul comerţului - persoane juridice - PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere)

250

2.

Cerere de înregistrare în registrul comerţului - persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale - PFA, II, IF (cuprinde: înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere)

90

3.

Cereri menţiuni simple:

- cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire firmă - PJ/PFA, II, IF

- cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire emblemă - PJ

- declaraţie Model 1 - PJ/PFA, II, IF

- declaraţie Model 2 - PJ/PFA, II, IF

- declaraţie Model 3 - PJ/PFA, II, IF

- cerere de radiere - PJ/PFA, II, IF

- cerere de menţiune operaţiune unică - PJ

- cerere de menţiuni - PFÂ, II, IF

- cerere depunere şi menţionare acte - PJ

- cerere depunere şi menţionare acte - PFA, II, IF

- cerere depunere situaţii financiare - PJ

- cerere eliberare duplicat - PJ/PFA, II, IF

- cerere îndreptare erori materiale - PJ

- cerere îndreptare erori materiale - PFA, II, IF

- cerere de preschimbare a certificatului de înmatriculare - PJ/PFA, II, IF

- cerere de înregistrare în registrul comerţului - numire lichidator potrivit art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare - PJ

- cerere de înregistrare în registrul comerţului - numire lichidator potrivit art. 237 alin. (7) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - PJ

- cerere eliberare certificat constatator şi extras de registru

45

4.

Cereri menţiuni complexe:

- cerere de menţiuni cu două sau mai multe operaţiuni - PJ

220

5.

Cerere copii certificate - PJ/PFA, II, IF

4+0,2/pagină certificată


*) La taxele percepute pentru cererile prevăzute la pct. 1-3 {mai puţin cererea eliberare certificat constatator şi extras de registru) şi pct. 4 se aplică fondul de lichidare şi fondul de buletin constituite potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFELE

pentru eliberarea de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului computerizat

 

Nr. crt.

Categorii de informaţii

Tariful

- lei -

1.

Cerere eliberare informaţii punctuale firmă

 

 

1.1. Cerere eliberare informaţii punctuale de bază (număr de ordine în registrul comerţului, denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare, sediu social, durată de funcţionare, stare firmă, activitate principală, capital social, administratori, asociaţi/acţionari, date înregistrate în registrul comerţului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat)

8/firmă

 

1.2. Cerere eliberare informaţii punctuale extinse (informaţiile punctuale de bază prevăzute la pct. 1.1 şi următoarele categorii de informaţii suplimentare: activitate secundară, activităţi autorizate; administratori/reprezentanţi pentru sucursale/subunităţi/sedii secundare; cenzori; informaţii din situaţiile financiare anuale disponibile*), alte informaţii, după caz, date înregistrate în registrul comerţului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat)

24/firmă

2.

Cerere eliberare raport istoric despre o firmă

250/firmă

3.

Cerere eliberare date statistice (fişa sintetică a investiţiei străine pentru o ţară şi o perioadă definită; statistică în funcţie de un criteriu)

20/fişă sintetică/ statistică

unicriterială

4.

Cerere eliberare informaţii pentru serii de firme grupate pe maximum 5 criterii*)

9/firmă

5.

Cerere eliberare informaţii pentru serii de firme grupate pe mai mult de 5 criterii**)

11/firmă


*) Pentru solicitarea de informaţii punctuale extinse (pct. 1.2) se vor furniza indicatorii financiari: cifra de afaceri, profit brut, pierderi, profit net, număr mediu de salariaţi.

**) Pentru cererile de eliberare informaţii de la pct. 4 şi 5 se vor furniza informaţii privind denumirea, numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare, sediul social, starea firmei. Tarifele se reduc în funcţie de numărul de firme despre care se solicită informaţii:

- între 101 şi 1.000 de firme: reducere 30%;

- între 1.001 şi 10.000 de firme: reducere 60%;

- peste 10.000 de firme: reducere 80%.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor delegate (UE) ale Comisiei nr. 1.059/2010, nr. 1.060/2010, nr. 1.061/2010, nr. 1.062/2010 şi nr. 626/2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic şi pentru abrogarea unor acte normative

 

În scopul asigurării aplicării prevederilor:

a) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.059/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare energetică aplicabile maşinilor de spălat vase de uz casnic;

b) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.060/2010al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic;

c) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.061/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare energetică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic;

d) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.062/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a aparatelor TV;

e) Regulamentului delegat (UE) nr. 626/2011 al Comisiei din 4 mai 2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a aparatelor de climatizare,

în temeiul ari 108 din Constituţia României, republicată, şi al ari II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării directe a:

a) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.059/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare energetică aplicabile maşinilor de spălat vase de uz casnic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314 din 30 noiembrie 2010;

b) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.060/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314 din 30 noiembrie 2010;

c) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.061/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare energetică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314 din 30 noiembrie 2010;

d) Regulamentului delegat (UE) nr. 1.062/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a aparatelor TV, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314 din 30 noiembrie 2010;

e) Regulamentului delegat (UE) nr. 626/2011 al Comisiei din 4 mai 2011 de completarea Directivei 2010/30/UEa Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a aparatelor de climatizare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 178 din 6 iulie 2011.

Art. 2. - Se desemnează Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri ca autoritate naţională competentă pentru coordonarea aplicării dispoziţiilor regulamentelor delegate ale Comisiei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Se desemnează Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) ca autoritate naţională competentă pentru supravegherea pieţei, pentru categoriile de produse care fac obiectul dispoziţiilor regulamentelor delegate ale Comisiei prevăzute la art. 1.

Art. 4. - (1) Resursele financiare necesare pentru exercitarea activităţii de supraveghere a pieţei se asigură de către ANRE, în limitele bugetului aprobat.

(2) ANRE stabileşte procedura de verificare specifică fiecărui regulament delegat al Comisiei prevăzut la art. 1, în funcţie de bugetul aprobat şi de numărul de produse identificate pe piaţă.

Art. 5. - Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri asigură, la cererea autorităţii naţionale competente pentru supravegherea pieţei prevăzute la art. 3, furnizarea informaţiilor necesare desfăşurării activităţii de supraveghere a pieţei, respectiv cele privitoare la producătorii/importatorii categoriilor de produse care fac obiectul dispoziţiilor regulamentelor delegate ale Comisiei prevăzute la art. 1.

Art. 6. - Informaţiile care trebuie furnizate de furnizori şi distribuitori, în scopul evaluării conformităţii şi/sau al informării consumatorilor, prevăzute la anexele II, III, IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 1.059/2010, anexele III, IV, V la Regulamentul delegat (UE) nr. 1.060/2010, anexele II, III, IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 1.061/2010, anexele III, IV, VI la Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2010 şi anexele IV, V, VI la Regulamentul delegat (UE) nr. 626/2011 trebuie să fie disponibile în limba română.

Art. 7. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 13 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2012 privind stabilirea cerinţelor pentru indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă, precum şi cu retragerea de pe piaţă sau interzicerea introducerii pe piaţă a produselor neconforme nerespectarea prevederilor art. 3 din regulamentele delegate ale Comisiei prevăzute la art. 1.

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 13 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2012, precum si cu retragerea de pe piaţă sau interzicerea introducerii pe piaţă a produselor neconforme săvârşirea de către persoanele juridice a următoarelor fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 din regulamentele delegate ale Comisiei prevăzute la art. 1;

b) nerespectarea prevederilor art. 6.

Art. 8. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 7 se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai ANRE.

Art. 9. - (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 7 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 7, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

Art. 10. - Prevederile art. 7 referitoare la contravenţiile şi sancţiunile pentru nerespectarea dispoziţiilor regulamentelor delegate ale Comisiei prevăzute la art. 1, care se aplică de la o dată ulterioară datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aplică de la data la care devin aplicabile dispoziţiile respectivelor regulamente delegate ale Comisiei.

Art. 11. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 86/2006 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de spălat vase de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 10 februarie 2006, cu completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficia! al României, Partea I, nr. 455 din 5 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de spălat rufe de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.014 din 16 noiembrie 2005, cu completările ulterioare.

(2) La data de 1 ianuarie 2013 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.871 /2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a aparatelor de climatizare de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 25 ianuarie 2006, cu completările ulterioare.

Art. 12. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează;

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 5 septembrie 2012.

Nr. 917.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 17 decembrie 2010, cu completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) în scopul soluţionării pe cale amiabilă a diferendelor dintre consumatori şi prestatori de servicii de plată, izvorând din încălcarea dispoziţiilor regulamentului, părţile pot recurge la procedura medierii în temeiul prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucureşti, 12 septembrie 2012.

Nr. 927.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Refacere zid de sprijin DN 15B km 2 + 800 stânga, km 3 + 750 stânga, 5 + 250 stânga”, judeţul Neamţ

 

În conformitate cu art. 11 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Refacere zid de sprijin DN 15B km 2 + 800 stânga, km 3 + 750 stânga, 5 + 250 stânga”, judeţul Neamţ, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţii prevăzute la art. 1 se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 septembrie 2012.

Nr. 930.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrărilor de intervenţii „Refacere zid de sprijin DN 15B km 2 + 800 stânga, km 3 + 750 stânga, 5 + 250 stânga”, judeţul Neamţ

 

Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi

Amplasament: judeţul Neamţ

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA                 3.211 *) mii lei

(în preţuri la 11 mai 2011/1 euro = 4,1039 lei)

din care: C + M (cu TVA)                                          2.753 mii lei


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

Capacităţi:

 

 

km 2 + 800 stânga

km 3 + 750 stânga

km 5 + 250 stânga

zid de sprijin din gabioane

76,00 m

146,00 m

240,00 m

epiuri din gabioane de 10,00 m lungime

3 buc.

-

13 buc.

epiuri din gabioane de 8,00 m lungime

3 buc.

7 buc.

-

regularizarea cursului de apă

3,00 m

141,00 m

161,00 m

refacere acostamente

-

146,00 m

240,00 m

camera de cădere

-

-

1 buc.

Durata de realizare a investiţiei

6 luni

 

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P-100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea lucrărilor de intervenţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia persoanei îndreptăţite, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 101.040, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acestuia persoanei îndreptăţite, în condiţiile legii.

Art. 2. - Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 septembrie 2012.

Nr. 932.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se scade din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia persoanei îndreptăţite

 

Locul unde este situat imobilul

Codul de clasificare

Persoana juridică de la care se scade imobilul

Caracteristicile imobilului care se scade

Valoarea contabilă

- lei -

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice

Municipiul Alba Iulia, judeţul Alba

8.19.01

Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba Cod unic de identificare (CUI): 4331430

Imobil 45-174

Sc = 344,00 mp

14.585,00

101.040

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea în inventar a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin schimbarea unităţii de administrare şî prin modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru imobilele aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate cu nr. M.FP. 101.036 şi 101.037 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 septembrie 2012.

Nr. 934.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Nr. M.F.P.

Codul de  clasificate

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea contabilă

M.F.P. va atribui nr. în inventarul domeniului public.

8.19.01

45-368

Localitatea Voluntari, şoseaua Bucureşti-Ploieşti, km 10

Nr. construcţii – 14

C1 Sc = 414 m

C2 Sc = 197 mp

C3 Sc = 47 mp

C4 Sc = 230,00 mp

C5 Sc = 225,00 mp

C6 Sc = 75,00 mp

C7 Sc= 107,00 mp

C8 Sc = 13,00 mp

C9 Sc = 175,00 mp

C10 Sc = 41,00 mp

C11 Sc = 8,00 mp

C12 Sc = 18,00 mp

C13 Sc = 2,00 mp

C14 Sc = 2,00 mp

S teren = 34.363 mp

C.F..nr. 100434

Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov Cod unic de identificare (CUI) 13964180

4.202.299,05

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor ale căror unităţi de administrare s-au schimbat

 

Adresa imobilului

Denumirea

imobilului transferat

Codul de

clasificaţie

Caracteristicile imobilului ce se predă

Unitatea de administrare de la care s-a transmis imobilul

Unitatea de administrare la care s-a transmis imobilul

Nr. M.F.P.

Municipiul Bucureşti,

bd. Bucureştii Noi nr. 54,

sectorul 1

45-91

8.19.01

S teren = 2.001 mp C.F. nr. 104329

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucureşti),

cod unic de identificare (CUI) 4192782

Ordonator terţiar de credite, U.M. 0575 Bucureşti

cod unic de identificare (CUI) 4340676

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucureşti),

cod unic de identificare (CUI) 4192782

Ordonator terţiar de credite, U.M. 0813 Bucureşti

cod unic de identificare (CUI) 4221233

101.036

Localitatea Voluntari,

str. Petru Rareş, FN, tarlaua 18,

parcelele 400, 401, 402

45-279

8.19.01

S teren = 22.197 mp Nr. construcţii = 19 Se totală = 1,604 mp

C.F..nr. 101852

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucureşti),

cod unic de identificare (CUI) 4192782

Ordonator terţiar de credite, U.M. 0456 Bucureşti

cod unic de identificare (CUI) 4267133

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucureşti),

cod unic de identificare (CUI) 4192782

Ordonator terţiar de credite, U.M. 0596 Bucureşti

cod unic de identificare (CUI) 13964180

101.037

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, a căror valoare de inventar se modifică

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa imobilului

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Tipul bunului

101.036

8.19.01

45-91

Municipiul Bucureşti,

bd. Bucureştii Noi nr. 54, sectorul 1

1.216.405,79

imobil

101.037

8.19.01

45-279

Localitatea Voluntari,

str. Petru Rareş, FN, tarlaua 18, parcelele 400, 401,402

7.604.757,56

imobil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, şi a preţului de achiziţie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul naţional de transport

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 privind aprobarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Termenul de intrare în vigoare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, şi a preţului de achiziţie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul naţional de transport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 8 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 aprilie 2013.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 19 septembrie 2012.

Nr. 34.

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 62/2012

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, ale anexei nr. 3/3504/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, republicată,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, republicată,

preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. - Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 62/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 şi 166 bis din 14 martie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 2, subpunctul 2.1 va avea următorul cuprins:

„2.1. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2012, aprobat prin anexa nr. 3/3504/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este de 20.000.000 lei gestionaţi de Agenţie pentru organizarea şi desfăşurarea de workshopuri de pregătire antreprenoriala UNCTAD/EMPRETEC şi acordarea de alocaţii financiare nerambursabile (AFN). Prin implementarea Programului în anul 2012 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 192 de beneficiari.”

2. La punctul 2 subpunctul 2.2, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) Finanţarea implementării celor mai bune planuri de afaceri prin alocaţie financiară nerambursabilă în limita bugetului alocat - 19.200.000 lei.”

3. La punctul 6, subpunctul 6.4 va avea următorul cuprins:

„6.4. UCSEC din cadrul Agenţiei va realiza evaluarea şi selecţia în termen de 40 de zile lucrătoare de la data primirii de la OTIMMC a copiei documentaţiei şi a planurilor de afaceri depuse de către solicitanţii admişi din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, pe baza procedurii operaţionale de selectare, evaluare şi contractare a Programului, aprobată prin decizia preşedintelui Agenţiei. În cadrul etapei a II-a a Programului se finanţează implementarea celor mai bune planuri de afaceri, care au obţinut cel puţin 50 de puncte conform grilei de evaluare, anexă la modelul planului de afaceri. Modelul planului de afaceri va fi afişat pe site-ul www.aippimm.ro, după selectarea instituţiei de credit partenere în Program şi semnarea unei convenţii de colaborare cu aceasta. Finanţarea planurilor de afaceri se va face în ordinea punctajului obţinut în urma evaluării şi în limita bugetului alocat10. La punctaje egale va prevala numărul de înregistrare on-line, conform principiului «primul venit - primul servit».”

4. Nota de subsol 10 va avea următorul cuprins:

10 Punctajul minim pentru finanţarea planurilor de afaceri în cadrul programului este de 50 de puncte, iar punctajul maxim ce se poate obţine este de 100 de puncte, conform procedurii operaţionale de evaluare, selecţie şi contractare a Programului.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii,

Răzvan Ioan Taraş

 

Bucureşti, 14 septembrie 2012.

Nr. 372.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare

a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată

prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor

pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 147/2012

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, ale anexei nr. 3/3504/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, republicată,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, republicată,

preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. - Procedura de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 147/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 şi 331 bis din 16 mai 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2012 este de 17.000.000 lei pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile, denumite în continuare AFN, şi a fost aprobat prin anexa nr. 3/3504/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru anul 2012, prin implementarea Programului, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 170 de beneficiari."

2.   La punctul 7 subpunctul 7.2, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) evaluarea planurilor de investiţii de către UCSEC din cadrul Agenţiei în termen de 40 de zile lucrătoare de la data expirării termenului de la pct. 7.2 lit. a). Evaluarea planurilor de investiţii (anexa nr. 8 la procedură) se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în ordinea înscrierii în Program, în limita bugetului alocat. Pentru a fi declarat admis la finanţare, planul de investiţii trebuie să obţină în urma evaluării minimum 70 de puncte conform grilei de evaluare (anexa nr. 14, care face parte integrantă din prezenta procedură)."

3.   La punctul 7 subpunctul 7.3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care planul de investiţii nu este completat corect, obţinând mai puţin de 70 de puncte, ori nu este însoţit de toată documentaţia necesară sau există neconcordanţe în informaţiile furnizate ori solicitanţii nu prezintă dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului sau nu semnează contractul de finanţare în termenul specificat la subpct. 7.3 alin. (1), solicitanţii vor primi scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de investiţii.”

4. La punctul 9, subpunctul 9.3 va avea următorul cuprins:

„9.3. Beneficiarii sunt obligaţi să efectueze activităţile pentru care au solicitat finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare de către beneficiar [cu excepţia activităţilor prevăzute la subpct. 4.2 lit. j) din prezenta procedură], conform datei specificate la art. 4 din contractul de finanţare, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2012. Nerespectarea termenului de 30 de zile lucrătoare menţionat mai sus atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului Program.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii,

Răzvan Ioan Taraş

 

Bucureşti, 14 septembrie 2012.

Nr. 373.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 716/2009 privind aprobarea tarifelor şi a valorii cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe piaţă, practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale nr. CV 3.786/7 septembrie 2012, având în vedere prevederile art. 10 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 716/2009 privind aprobarea tarifelor şi a valorii cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe piaţă, practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 19 iunie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul ordinului se va înlocui denumirea „Agenţia Naţională a Medicamentului” (ANM) cu denumirea „Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale” (ANMDM).

2. La anexa nr. 2 „Lista tarifelor pentru inspecţii diverse şi activităţi conexe”, după poziţia 25 se introduce o nouă poziţie, poziţia 26, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea prestaţiei

Tarif

- euro -***

Componentă fixă*

Componentă variabilă**

„26.

Inspecţia în vederea acreditării furnizorilor de teste de lizibilitate

750

750

…..”

 

3. La anexa nr. 3 „Lista tarifelor pentru evaluarea documentaţiei în vederea autorizării de punere pe piaţă/ reînnoirii autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentelor de uz uman şi în vederea desfăşurării activităţilor conexe autorizării de punere pe piaţă”, la secţiunea B „Evaluarea documentaţiei în vederea autorizării de punere pe piaţă/reînnoirii autorizaţiei de punere pe piaţă prin proceduri europene” se introduce o nouă poziţie, poziţia 27.a), cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea prestaţiei

Tarif

- euro -

„27.a)

Reînnoirea autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentelor prin procedurile de recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de referinţă

4.305”

 

4. La anexa nr. 3, secţiunea D „Aprobarea variaţiilor” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea prestaţiei

Tarif

- euro -

„D.

Aprobarea variaţiilor

 

35.

Aprobarea variaţiilor tip IA şi a celor tip IA care definesc grupul pentru medicamentele autorizate prin procedură naţională

300

36.

Aprobarea variaţiilor tip IB şi a celor tip IB care definesc grupul pentru medicamentele autorizate prin procedură naţională

500

37.

Aprobarea variaţiilor tip II şi a celor tip II care definesc grupul pentru medicamentele autorizate prin procedură naţională

1.600

38.

Aprobarea variaţiilor tip IA incluse în grup pentru medicamentele autorizate prin procedură naţională

200

39.

Aprobarea variaţiilor tip IB incluse în grup pentru medicamentele autorizate prin procedură naţională

340

40.

Aprobarea variaţiilor tip II incluse în grup pentru medicamentele autorizate prin procedură naţională

1.070

41.

Aprobarea variaţiilor tip IA pentru medicamentele autorizate prin procedurile de recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de referinţă

460

42.

Aprobarea variaţiilor tip IB pentru medicamentele autorizate prin procedurile de recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de referinţă

760

43.

Aprobarea variaţiilor tip II pentru medicamentele autorizate prin procedurile de recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de referinţă

2.400

44.

Aprobarea variaţiilor tip IA pentru medicamentele autorizate prin procedurile de recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat

300

45.

Aprobarea variaţiilor tip IB pentru medicamentele autorizate prin procedurile de recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat

500

46.

Aprobarea variaţiilor tip II pentru medicamentele autorizate prin procedurile de recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat

1.600

47.

Aprobarea variaţiei tip IA inclusă în grup, alta decât variaţia care defineşte grupul, pentru medicamentele autorizate prin procedurile de recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de referinţă

375

47.a)

Aprobarea variaţiei tip IB inclusă în grup, alta decât variaţia care defineşte grupul, pentru medicamentele autorizate prin procedurile de recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de referinţă

750

47.b)

Aprobarea variaţiei tip II inclusă în grup, alta decât variaţia care defineşte grupul, pentru medicamentele autorizate prin procedurile de recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru de referinţă

2.400

48.

Aprobarea variaţiei tip IA inclusă în grup, alta decât variaţia care defineşte grupul, pentru medicamentele autorizate prin procedurile de recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat

165

48.a)

Aprobarea variaţiei tip IB inclusă în grup, alta decât variaţia care defineşte grupul, pentru medicamentele autorizate prin procedurile de recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat

225

48. b)

Aprobarea variaţiei tip II inclusă în grup, alta decât variaţia care defineşte grupul, pentru medicamentele autorizate prin procedurile de recunoaştere mutuală şi descentralizată cu România stat membru interesat

825

 

NOTĂ:

1. În cazul variaţiilor grupate, tariful se calculează pentru fiecare autorizaţie de punere pe piaţă, prin însumarea tarifului aferent variaţiei care defineşte grupul şi a tarifului pentru variaţie inclusă în grup aplicat fiecărei variaţii din grup, alta decât variaţia care defineşte grupul.

2. Tariful aferent variaţiei care defineşte grupul este tariful pentru variaţia la autorizaţia de punere pe piaţă.”

 

5. La anexa nr. 3, la secţiunea E „Alte activităţi conexe autorizării de punere pe piaţă” se introduce o nouă poziţie, poziţia 54, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea prestaţiei

Tarif

- euro -

„54.

Aprobarea variaţiilor la autorizaţiile de import paralel

250”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

 

Bucureşti, 7 septembrie 2012.

Nr. 868.

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 176.263 din 10 august 2012 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,

în temeiul prevederilor art. 123 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,

ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în valoare de 85 lei.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.353/2011 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 27 octombrie 2011, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Corneliu Mugurel Cozmanciuc,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 3.283.