MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 665/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 665         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri. 21 septembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

884. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ministerul Industriei şi Tehnologiei Informaţiei din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Beijing la 13 ianuarie 2011

 

Memorandum de înţelegere între Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ministerul Industriei şi Tehnologiei Informaţiei din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei

 

904. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            212. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurală nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit pentru seminţele de consum

 

887. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială „Avicena Profertis" - S.R.L. pentru activitatea de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distribuţie şi/sau transplant de celule de origine umană în scop terapeutic

 

Rectificări la:

- Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

din România şi Ministerul Industriei şi Tehnologiei Informaţiei din Republica Populară Chineză privind cooperarea

în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Beijing la 13 ianuarie 2011

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ministerul Industriei şi Tehnologiei Informaţiei din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor si tehnologiei informaţiei, semnat la Beijing la 13 ianuarie 2011.

Art. 2. - Activităţile de cooperare desfăşurate conform memorandumului de înţelegere prevăzut la art. 1 se vor finanţa din bugetul anual aprobat Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor

şl societăţii informaţionale,

Dan Nica

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 884.

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România

şi Ministerul Industriei şi Tehnologiei Informaţiei din Republica Populara Chineză

privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei

 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România (MCSI) şi Ministerul Industriei şi Tehnologiei Informaţiei din Republica Populara Chineză (MIT!}, denumite în continuare părţi,

având în vedere că vizitele ia nivel înalt între România şi Republica Populară Chineză subliniază dezvoltarea pozitivă a relaţiilor bilaterale şi confirmă că ambele ţări împărtăşesc interese comune în privinţa consolidării cooperării şi schimburilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC),

considerând că ambele părţi, în calitatea lor de actori în domeniu! TIC şi al furnizării de servicii, doresc stabilirea unui parteneriat pentru cooperarea în sectorul TIC,

recunoscând nevoia ambelor părţi de a promova o cooperare consolidată şi schimburi în sectorul TIC, având în vedere capacităţile şi oportunităţile din acest sector ale celor două părţi,

recunoscând că ambele părţi au un potenţial ridicat în privinţa schimburilor comerciale în sectorul TIC şi împărtăşesc interese comune în privinţa investiţiilor, iniţiativelor şi pieţelor aferente sectorului TIC,

au încheiat următorul memorandum de înţelegere:

 

ARTICOLUL 1

Obiectivele cooperării

 

(1) Obiectivul prezentului memorandum de înţelegere (denumit în continuare memorandum) este de a stabili cooperarea interinstituţională dintre cele două părţi, în vederea concentrării eforturilor comune şi a resurselor tehnice, financiare şi umane, având ca finalitate dezvoltarea cooperării tehnologice şi a activităţilor inovative, precum şi a serviciilor legate de acordarea de asistenţă, consultanţă şi instruire tehnică, în vederea formării de resurse umane specializate în domeniul TIC.

 

 


ARTICOLUL 2

Domeniile de cooperare

 

(1) Principalele domenii de cooperare între cele două părţi, fără a fi limitate la acestea, sunt următoarele:

a) proiectarea, producţia şi comercializarea produselor electronice şi a celor aferente domeniului TIC;

b) participarea la programe de instruire şi seminare pentru dezvoltarea abilităţilor TIC;

c) cooperarea dintre companiile din cele două ţări în domeniul dezvoltării software, tehnologiei informaţiei, proiectării şi producţiei produselor electronice;

d) dezvoltarea resurselor umane pentru educaţie în tehnologia informaţiei şi educaţie bazată pe tehnologia informaţiei;

e) schimbul de experienţă în domeniul comerţului electronic, e-guvernării şi semnăturii electronice;

f) legăturile dintre experţii din cele două ţări în domeniul securităţii sistemelor informatice şi a reţelelor de calculatoare;

g) cooperarea dintre autorităţile de reglementare din cele două ţări;

h) schimbul de experienţă şi consultanţă în vederea dezvoltării parcurilor tehnologice şi ştiinţifice în domeniul TIC;

i) crearea unui platforme informatice cu scopul promovării cooperării guvernamentale, incluzând informaţii de interes comun referitoare la comunităţile de afaceri, precum şi asupra investiţiilor şi a oportunităţilor de cooperare;

j) schimbul de experienţă şi cooperarea în domeniul extinderii serviciilor de telefonie fixă şi mobilă;

k) cooperarea în cadrul Uniunii internaţionale a Telecomunicaţiilor şi al altor organizaţii internaţionale relevante.

(2) Activităţile specifice de interes comun vor fi desfăşurate în cadrul stabilit de prezentul memorandum, dar vor fi reglementate prin contracte/acorduri specifice. în cadrul acestor contracte/acorduri specifice vor fi precizate aspectele referitoare la cheltuieli şi investiţii, confidenţialitate, proprietate intelectuală, precum şi toate detaliile care vor asigura o înţelegere clară a provenienţei şi modului de utilizare a resurselor şi beneficiilor ambelor părţi.

 

ARTICOLUL 3

Fonduri şi resurse

 

(1) Desfăşurarea de activităţi de cooperare în conformitate cu prezentul memorandum va fi condiţionata de existenţa resurselor de finanţare, precum şi a altor resurse ale părţilor.

(2) Costurile activităţilor de cooperare vor fi suportate într-o modalitate ce va fi ulterior convenită.

 

ARTICOLUL 4

Implementarea memorandumului

 

(1) în vederea implementării activităţilor de cooperare menţionate, cele doua părţi vor stabili un Comitet mixt, care se va întâlni periodic în fiecare din cele două ţări. Cele două părţi desemnează Direcţia de afaceri europene şi relaţii internaţionale din cadrul MCSI, respectiv Departamentul de cooperare internaţională din cadrul MITI drept organismele de legătură ale Comitetului mixt pentru coordonarea şi comunicarea cotidiană. Fiecare din cele două părţi îşi va suporta propriile sale cheltuieli cauzate de întâlnirile Comitetului mixt, iar ţara gazdă va furniza sprijinul necesar pentru convocarea Comitetului mixt.

 

ARTICOLUL 5

Drepturile de proprietate intelectuală

 

Drepturile de proprietate intelectuală rezultate din oricare dintre proiectele bilaterale realizate în temeiul prezentului memorandum vor fi convenite distinct în cadrul unui acord, ceva fi semnat şi inclus sub forma unei anexe la data începerii fiecărui proiect bilateral în parte.

 

ARTICOLUL 6

Confidenţialitatea informaţiilor

 

Cu excepţia permisiunii scrise din partea celeilalte părţi şi în conformitate cu prevederilor legale, niciuna dintre părţi nu va dezvălui sau distribui către un terţ informaţii confidenţiale furnizate de cealaltă parte.

 

ARTICOLUL 7

Intrarea în vigoare şi valabilitatea

 

(1) Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile îşi vor comunica, sub forma unei note diplomatice, îndeplinirea procedurilor legale interne privind intrarea în vigoare şi va fi în vigoare pe o durată de cinci (5) ani, cu posibilitatea prelungirii automate a memorandumului, prin tacită reconducţiune, pe noi perioade de câte cinci (5) ani.

(2) Fiecare parte poate denunţa memorandumul prin notificare scrisă adresată celeilalte părţi, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea unei perioade de cinci (5) ani.

(3) Ambele părţi convin că Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Ministerul Industriei Informaţiei din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Bucureşti la data de 18 octombrie 2004, îşi va înceta valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului memorandum.

 

ARTICOLUL 8

Clauze finale

 

Dispoziţiile prezentului memorandum nu afectează drepturile şi obligaţiile părţilor ce decurg din alte acorduri internaţionale încheiate. Aplicarea prezentului memorandum nu aduce atingere obligaţiilor României ca stat membru al Uniunii Europene. Termenii prezentului memorandum nu pot fi înţeleşi sau interpretaţi astfel încât să anuleze sau să afecteze obligaţiile ce decurg din orice alt acord încheiat între Comunitatea Europeană sau Comunitatea Europeana şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Populară Chineză, pe de altă parte. Termenii prezentului memorandum nu pot fi înţeleşi sau interpretaţi astfel încât să afecteze obligaţiile care decurg din tratate internaţionale viitoare în locul prezentului memorandum.

 

Semnat la Beijing la data de 13 ianuarie 2011, în două exemplare originale, în limbile română, chineză şi engleză, toate textele fiind egal autentice. în cazul oricărei diferenţe de interpretare, varianta în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Industriei şi Tehnologiei Informaţiei şi Societăţii Informaţionale din România,

Valerian Vreme,

ministru

Pentru Ministerul Comunicaţiilor din Republica Populară Chineză,

Miao Wei,

ministru

 

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.358/2001

privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor

şi comunelor din judeţul Teleorman

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 şi 620 bis din 22 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Teleorman" secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 1197 se introduce o noua poziţie, poziţia nr. 1198, conform anexei nr 1.

2. Anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Turnu Măgurele" se modifică şi se completează după cum urmează;

a) la secţiunea „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 30, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Naţional «Unirea»", iar coloana 3 va avea următorul cuprins:

„1. Adresa: Str. Castanilor nr. 25, suprafeţe: suprafaţă totală incintă = 11.698,16 mp:

a) corp clădire 1 - clădire veche liceu:

- suprafaţă construită = 1.922,85 mp;

- suprafaţă desfăşurată = 3.845,70 mp;

- regim de înălţime: parter + un etaj;

- construcţie din cărămidă; alte elemente caracteristice:

- număr săli declasa = 13;

- număr laboratoare = 3;

b) corp clădire 2 - clădire nouă liceu:

- suprafaţă construită = 579,83 mp;

- suprafaţă desfăşurată = 1.739,49 mp;

- regim de înălţime: parter + două etaje;

- construcţie din cărămidă cu cadre din beton armat; alte elemente caracteristice:

- număr săli de clasă = 14;

- număr laboratoare = 2;

c) corp clădire 3 - seră:

- suprafaţă construită = 39,82 mp;

- suprafaţă desfăşurată = 39,82 mp;

- regim de înălţime: parter; 

d) corp clădire 4 - cabină poartă + birou administrativ;

- suprafaţă construită = 28,42 mp;

- suprafaţă desfăşurată = 28,42 mp;

- regim de înălţime: parter;

- construcţie din cărămidă;

e) corp clădire 5 - sală de sport:

- suprafaţă construită = 245,99 mp;

- suprafaţă desfăşurată = 491,98 mp;

- regim de înălţime: parter înalt echivalent parter + un etaj;

- construcţie din cărămidă pe cadre din beton armat;

f) corp clădire 6 - arhivă:

- suprafaţă construită = 71,38 mp;

- suprafaţă desfăşurată = 71,38 mp;

- regim de înălţime: parter;

g) corp clădire 7 - clădire internat:

- suprafaţă construită = 292,65 mp;

- suprafaţă desfăşurată = 1.170,60 mp;

- regim de înălţime: parter + 3 etaje;

- construcţie din cărămidă pe cadre din beton armat;

h) corp clădire 8 - magazie lemn:

- suprafaţă construită = 21,00 mp;

- suprafaţă desfăşurată = 21,00 mp;

- regim de înălţime: parter;

i) corp clădire sala de sport nouă (an construire 2004):

- valoare de inventar = 1.490.146,40 iei;

- suprafaţă construită = 1.102,63 mp;

- suprafaţă utilă = 1.011,14 mp;

- regim de înălţime: parter înalt; împrejmuire şi vecinătăţi:

- nord - bloc M3, lungime =17,00 m, bloc M2, M4, lungime = 68,10 m, Strada Pompierilor, lungime = 38,45 m şi zonă verde, lungime = 72,45 m, gard din beton;

- sud - Strada Castanilor, lungime =- 196,0 m, gard din beton;

- est – bloc MI, lungime = 61,0 m, gard din beton;

- vest - strada Calea Dunării, lungime = 35,0 m şi bloc M3, lungime = 26,0 m, gard din beton;

2. Bibliotecă

Adresă: strada Vlad Ţepeş nr. 20

- suprafaţă incintă = 1.436 mp; corp clădire 1 - bibliotecă:

- suprafaţă construită = 846,5 mp;

- suprafaţă desfăşurată = 846,5 mp;

- regim de înălţime: parter;

- construcţie din cărămidă; împrejmuire şi vecinătăţi:

- nord - strada Vlad Ţepeş, lungime = 28,00 m, gard din beton;

- sud - proprietăţi particulare, lungime = 33,00 m, gard din beton;

- est - proprietăţi particulare, lungime = 44,00 m, gard din beton;

- vest - proprietăţi particulare, lungime = 43,00 m, gard din beton;

- la poziţia nr. 185, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresă: Strada Stadionului nr. 14 A; suprafaţa totală = 2.340 mp;

vecinătăţi:

- nord - proprietăţi particulare - S.C. CARPATINA PROD COM;

- sud - drum centură - Strada Stadionului;

- est - proprietate particulară - S.C. CARPATINA PROD COM;

- vest - proprietate particulară - S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM - S.R.L.;


b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 481 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 482 şi 483, conform anexei nr. 2.

3. Anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roşiorii de Vede" se modifică după cum urmează:

- la secţiunea I „Bunuri imobile”, litera c) „Sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate cu terenurile aferente":

- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - peste triajul Gării de Est, paralel cu aceasta, suprafaţa = 61.868 mp; vecini nord - râul Vedea, sud - drum acces, est - teren agricol, vest - teren agricol; corpul administrativ executat din cărămidă pe fundaţie de beton; construcţiile speciale executate din beton armat.

Construcţii aflate în incinta staţiei:

C1 - corp administrativ, suprafaţa construită = 74 mp; C2 - magazie, suprafaţa construită = 29 mp; C3 - post trafo, suprafaţa construită = 34 mp; C4 - centrală termică, suprafaţa construită =168 mp; C5 - staţie clorinare, suprafaţa construită = 29 mp; C6 - seră, suprafaţa construită = 127 mp; C7 - seră, suprafaţa construită = 215 mp; C8 - metatanc, seră, suprafaţa construită = 251 mp; C9 - decantor secundar radial, suprafaţa construită = 978 mp; C10 - comandă vane, suprafaţa construită = 11 mp; C11 - camera snech, suprafaţa construită = 25 mp; C12 - decantor secundar radial = 979 mp; C13 - pat uscare, suprafaţa construită = 1.033 mp; C14 - pat uscare, suprafaţa construită - 1.013 mp; C15 - bazin, suprafaţă construită = 148 mp; C16 - decantor secundar, suprafaţa construită = 61 mp; C17 - comandă vane, suprafaţa construită = 4 mp; C18 - decantor secundar» suprafaţa construită = 67 mp; C19 - bazin aerare, suprafaţa construită = 1.313 mp; C20 - decantor primar, suprafaţa construită = 643 mp; G21 - comandă vane, suprafaţa construită = 37 mp; C22 - decantor primar, suprafaţa construită = 641 mp; C23 - decantor primar, suprafaţa construită « 741 mp; C24 - decantor primar II, suprafaţa construită = 884 mp; C25 - gazometru, suprafaţa construită = 135 mp; C26 – platformă betonată, suprafaţa construită = 251 mp; C27 - decantor primar, suprafaţa construită = 500 mp; C28 - decantor primar, suprafaţa construită = 514 mp; C29 - pat uscare, suprafaţa construită = 824 mp; C30 - pat uscare, suprafaţa construită = 826 mp; C31 - atelier vopsitorie, suprafaţa construită = 135 mp; C32 - pat uscare, suprafaţa construită = 1.015 mp; C33 - pat uscare, suprafaţa construită = 1.011 mp; C34 - pat uscare, suprafaţa construită = 1.014 mp; C35 - pat uscare, suprafaţa construită - 1.017 mp; C38 - pat uscare, suprafaţa construită = 1.010 mp; C37 - pat uscare, suprafaţa construită = 1.010 mp; C38 - pat uscare, suprafaţa construită = 1.008 mp; C39 - pat uscare, suprafaţa construită = 1.014 mp; C40 - pat uscare, suprafaţa construită = 1.011 mp; C41 - pat uscare, suprafaţa construită = 1.008 mp; C42 - pompe evacuare, suprafaţa construită - 51 mp; C43 - comandă vane, suprafaţa construită = 14 mp; C44 - staţie pompare ape uzate, suprafaţa construită = 107 mp; C45 - puţ apă industrială, suprafaţa construită = 6 mp; C46 - canal vizitare, suprafaţa construita = 2 mp; C47 - canal vizitare, suprafaţa construită = 2 mp; C48 - canal vizitare, suprafaţa construită = 2 mp; C49 - staţie pompare nămol, suprafaţa construită = 18 mp";

- la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1. Strada Carpaţi, executat din beton, lungime = 1.060 ml; 2. Strada Dunării, lungime = 500 ml; 3. Strada Izbiceanu, lungime = 300 ml; 4. Bloc A, lungime = 85 ml; 5. Zona CFR, lungime = 200 ml; 6. Strada Oltului, lungime = 700 ml; 7. Fabrica de bere S.C. „Robema" - S.A., lungime = 4.960 ml; 8. Cvartal blocuri, lungime = 2.415 ml; 9. Strada Sfânta Vineri, lungime = 900 ml; 10. Strada Mărăşeşti, lungime = 560 ml; 11. Strada Rahovei, lungime = 300 ml; 12. Strada Sfântul Teodor, lungime = 281 ml; 13. Strada Mihai Bravu, lungime = 800 ml; 14. Strada 1 Mai, lungime = 850 ml; 15. Strada Ion Luca Caragiale, lungime = 490 ml; 16. Strada Tudor Vladimirescu, lungime = 200 ml; 17. Strada Republicii, lungime = 1.010 ml; 18. Strada Sănătăţii, lungime = 100 ml; 19. Piaţa agroalimentară, lungime = 200 ml; 20. Strada Ciocănaru Lazar, lungime = 460 ml; 21. Strada Plutonier Radulescu, lungime = 130 ml; 22. Strada Cotelici, lungime = 150 ml; 23. Strada Decebal, lungime = 280 ml; 24. Strada Mihail Kogălniceanu, lungime = 230 ml; 25. Strada Badea Cârţan, lungime = 300 ml; 26. Strada Nicolae Bălcescu, lungime = 230 ml; 27. Strada Renaşterii, lungime = 450 ml; 28. Strada Oituz, lungime = 550 ml; 29. Blocuri Alexandru Ioan Cuza, lungime = 200 ml; 30. Strada Alexandru loan Cuza, lungime = 350 ml; 31. Blocuri zona centru, lungime = 500 ml; 32. Zona G 100, lungime = 300 ml; 33. Blocuri zona CFR, lungime = 300 ml; 34. Blocuri zona Cotelici, lungime = 120 ml; 35. Blocuri Strada Republicii, lungime = 200 ml; 36. Blocuri zona Moara Izbiceanu, lungime = 100 ml; 37. Strada 9 Mai, lungime = 60 ml; 38. Ştrand, lungime = 250 ml; 39. Strada Manafilor nr. 24, lungime = 324 ml; 40. Fundătura Oituz DN 200, lungime = 130 ml; 41. Fundătura Carpaţi DN 200, lungime = 59 ml; 42. Strada Ion Luca Caragiale (tronson Dobrogeanu Gherea-Anton Ionescu), conductă PREMO DN 800, lungime = 229 ml; 43. Zona agrement, lungime = 50 ml; 44. Fundătura 1 Corlăţescu, lungime = 152 ml; 45. Strada Anton Ionescu (tronson Dunării - Ioan Luca Caragiale), conductă PREMO DN 600, lungime - 330 ml; 46. Strada Buzeşti, conductă beton D 300, lungime = 100 ml; 47, Strada Tudor Vladimirescu, conductă beton D 3G0< lungime « 114 ml; 48. Strada Ciocănaru Lazăr, conductă beton D 300, lungime = 110 ml; 49. Strada Mărăşti (tronson PECO-strada Oituz), conductă beton D 300, lungime = 168 ml; 50, Strada Fundătura 2 Corlăţescu, conductă beton D 300, lungime = 173 mi; 51. Strada Verzişori, conductă beton D 300, lungime = 204 ml; 52. Strada Anton Ionescu, conductă PREMO DN 800, lungime « 94 ml; 53. Strada Anton Ionescu (tronson loan Luca Caragiale-Păcii), conductă beton D 300, lungime 207 ml; 54. Strada Verzişori, lungime = 244 ml; 55. Strada Petre Atanasiu, conductă beton D 300, lungime = 117 ml; 56. Colegiul Naţional Anastasescu, lungime = 190 ml; 57. Bloc E, I-Strada Oltului, lungime = 69 ml; 58. Strada Ion Luca Caragiale (tronson Sfântul Teodor-Locotenent Bălăcescu), lungime - 216 ml; 59. Strada Republicii, bloc414- 415, conductă beton D 300, lungime = 102 ml; 60. Strada Locotenent Bălăcescu, conductă beton D 300, lungime = 133 ml; 61. Sală sport Strada Republicii, conductă PVC D 160, lungime = 60 ml; 62. Strada Caporal Dumitrescu, conductă beton D 300, lungime « 241 ml; 63. Strada Zaharia Stancu (Popa Gheorghe - Caporal Dumitrescu), conductă beton D 300, lungime = 134 mf; 64. Strada Alexandru Ciocănaru (tronson Mihail Kogălniceanu - Bulevardul Comercial), conductă beton D 200, lungime = 287 ml; 65. Strada Alexandru Ciocănaru (tronson Mihai Kogălniceanu-Mihai Eminescu), conductă beton D 200, lungime 79 ml; 66. Bulevardul Comercial (tronson Strada Cotelic” - strada Oituz), conductă PVC D 160, lungime = 160 ml; 67. Strada Căluşari (tronson 1 Decembrie-Sănătăţii), conductă beton D300 lungime = 392 ml; 68. Strada Mihai Eminescu (tronson 1 Decembrie-Sănătăţii), lungime = 242 ml; 69. Strada 1 Decembrie (Carpaţi-Eminescu), conductă beton D 300, lungime = 234 ml; 70. Strada Alexandru loan Cuza (tronson Republicii-Mălurescu), conductă beton D 300, lungime = 173 ml; 71. Sală sport Republicii, conductă PVC D 160, lungime = 12 ml; 72. Piaţa Centrală, lungime = 21 ml; 73. Strada Aleea 2 CFR, conductă D 200, lungime = 111 ml; 74. Strada Fundătura 1 Căluşari, conductă PVC DN 300, lungime = 180 ml; 75. Strada Fundătura 2 Căluşari, conductă PVC DN 300, lungime = 200 ml; 76. Strada Stelian Popescu, conductă PVC DN 300, lungime = 583 ml; 77. Strada Nucilor, conductă PVC D 300, lungime = 387 ml; 78. Strada Ceauş Mitrea, conductă PVC D 300, lungime = 300 ml; 79. Strada Caporal Joiţa, conductă PVC D 300, lungime = 405 ml; 80. Strada Dunării (tronson Popa Gheorghe-Dorobanţi), lungime = 337 ml (307 ml-conductă DN 300 şi 30 ml - conductă DN 400); 81. Strada Ana Ipătescu, conductă D 300, lungime = 40 ml; 82. Strada Gheorghe Doja, tub beton DN 300, lungime = 250 ml; 83. Strada Oituz, tub beton DN 200, lungime = 183 ml; 84. Strada Fundătura 3 Căpitan Corlătescu, lungime = 250 m; 85. Strada Anton Ionescu (tronson Păcii-DN6), lungime = 93,5 ml; 86. Strada Fundătura Parc Nord, lungime = 90 m".

4. Anexa nr. 13 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brânceni" se modifică după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 63 si 64;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 62, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sistem rutier DC 10 Piatra-Brânceni km 7+400-20+000, comuna Brânceni, judeţul Teleorman", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 7+400-20+000:

- limită comuna Piatra până la drumul naţional 51;

- lungime - 12,60 km;

- lăţimea platformei - 7,00 m;

- lăţimea părţii carosabile - 5,50 m;

- lăţimea acostamentelor - 2 x 0,75 m;

- grosime - 22 cm, balast stabilizat cu 6% ciment;

- îmbrăcăminte = 2 cm - sistem dublu bituminos (SLURRY SEAL), coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.568.613,22 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Proces-verbal de recepţie finală nr. 4.410 din 15.12.2008, fonduri SAPARD, H.C.L. Brânceni nr. 38 din 18.08.2011";

- la poziţia nr. 65, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parc comuna Brânceni", coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafaţa = 4.355 mp, vecini: nord - Mănăstirea «Sfântul Ioan Botezătorul», sud - Comănescu George Valentin, est - dig comunal, vest - DN 51", coloana 5 va avea următorul cuprins: „402.877,23 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fonduri de la Administraţia Fondului pentru Mediu, H.C.L. Brânceni nr. 38 din 18.08.2011".

5. La anexa nr. 20 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cervenia" secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr, 98 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr, 99 şi 100, conform anexei nr. 3.

6. Anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciuperceni" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Ciuperceni, suprafaţa construită - 282 mp, suprafaţa aferentă - 1.240 mp, structura de rezistenţă - beton armat, zidărie de cărămidă, vecinătăţi: N – şcoala generală, S - DN 51A, E - cămin cultural, V - dispensar medical, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „179.203 lei";

- la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Ciuperceni, suprafaţa - 10.660 mp, clădire vestiar - suprafaţa - 39,60 mp, vecinătăţi: N - DN 51 A, S - T28/7, E - uliţă, V - Vişan Marioara", coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.000 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Registrul cadastral din 1965, raport de evaluare";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 70 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 71, conform anexei nr. 4.

7. La anexa nr. 27 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crângu" secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 204 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 205, conform anexei nr 5.

8. La anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca" secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 367 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 368-370, conform anexei nr. 6.

9. Anexa nr. 33 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Furculeşti" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 13 si 25;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 215 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 216, conform anexei nr. 7.

10. La anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nanov" secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 106 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 107, conform anexei nr 8.

11. La anexa nr. 69 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sfinţeşti" secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 104 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 105, conform anexei nr. 9.

12. Anexa nr. 73 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Slobozia Mândra" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" la poziţia nr. 15, coloana 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Teren de interes public", coloana 3 se modică şi va avea următorul cuprins:

„Teren extravilan. Tarlaua 36, parcela 262, suprafaţa = 7.308 mp

Teren intravilan. Tarlaua 36, parcela 262/a, suprafaţa = 7.143 mp

Teren intravilan. Tarlaua 36, parcela 262/b, suprafaţa = 9.249 mp", iar coloana 6 se modifici şi va avea următorul cuprins; „Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 3.07.2009 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 28.02.2011";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 316 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 317 si 318, conform anexei nr. 10.

13. Anexa nr. 76 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Suna ia" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 148 şi 219;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 139, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cadastru funciar 285/10. Suprafaţa de teren ocupată - 1.876,76 mp, din care suprafaţa construită - 760 mp. Fundaţia din beton, pereţi din cărămidă arsă, acoperiş din placă de beton. Vecini: E - uliţă, V - teren şcoală, S - CEC şi dispensarul uman, N - Grădiniţa «Casa cu Pitici» - Suhaia";

- la poziţia nr. 142, coloana 3 va avea următorul cuprins: Cadastru funciar 286/10. Suprafaţa de teren ocupată - 727,18 mp, din care suprafaţa construită - 150 mp. Pereţii din pământ bătut + beton, acoperită cu ţiglă pe suprafaţa de 100 mp, iar garajul de 50 mp acoperit cu planşeu din beton armat. Vecini: E - uliţă, V - teren şcoală, S - Grădiniţa «Casa cu Pitici» - Suhaia, N - teren sport";

c) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 224 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 225-227, conform anexei nr. 11.

14. La anexa nr. 82 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Trivalea-Moşteni" secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 226 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 227-229, conform anexei nr. 12.


15. Anexa nr. 91 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Beuca" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 0+000-4+965, drumul începe din drumul judeţean DJ 612B din satul Beuca şi se termină în satul Plopi, lungimea = 4,965 km, lăţimea părţii carosabile = 5,70 m, lăţime ampriză + zona de siguranţă = 13-15 m";

- la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 600 m, lăţime = 9-10 m, drumul începe din DJ 612B şi se termină în DS 52/1";

- la poziţia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 390 m, lăţime = 9 m, drumul începe din DS 52 şi se termină în DS 1324";

- la poziţia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 317,90 m, lăţime = 10-11 m, drumul începe în DS 246 şi se termină în DS 5272";

- la poziţia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 200 m, lăţime = 5-8 m, drumul începe din DJ 612B şi se termină în DS 504";

- la poziţia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 270 m, lăţime = 9 m, drumul începe în DJ 612B şi se termină în pârâul Burdea";

- la poziţia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 280 m, lăţime =* 8-10 m, drumul începe din DS 634 şi se termina în DJ 612B";

- la poziţia nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 490 m, lăţime = 15 m, drumul începe din DJ 812B şi se termină în DS 708";

- la poziţia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 330 m, lăţime = 9-10 m, drumul începe din DS 709 şi se termină în DC 50";

- la poziţia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 500 m, lăţime =8m, drumul începe din DS 709 şi se termină în DC 50";

- la poziţia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 300 m, lăţime = 10—13 m, drumul începe din DC 50 şi se termină în P971";

- la poziţia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 220,50 m, lăţime = 7 m, drumul începe din DC 50 şi se termină în pârâul Burdea";

- la poziţia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 175 m, lăţime = 7-8 m, drumul începe din DS 988 şi se termină la Radu D. Ilie";

- la poziţia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 246,13 m, lăţime = 7m, drumul începe din DJ612B şi se termină în pârâul Burdea";

- la poziţia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 350 m, lăţime = 7-10 m, drumul începe din DJ 612 B şi se termină în P 1156/1";

- la poziţia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 410 m, lăţime = 7,3-9 m, drumul începe din DS 1413 şi se termină în DS 246";

- la poziţia nr. 62, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 480 m, lăţime = 8,4-10 m, drumul începe din DS 1413 şi se termină în DJ 612 B";

- la poziţia nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 80 m, lăţime = 8—10 m, drumul începe din DS 1324 şi se termină în DS 1433";

- la poziţia nr. 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 60,17 m, lăţime = 6 m, începe din DS 1413 şi se termină în teren proprietatea lui Pencea Florea";

- la poziţia nr. 67, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 300 m, lăţime = 8,4 m, drumul începe din DS 1413 şi se termină în DJ 612 B";

- la poziţia nr. 81, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 125 m, lăţime = 7—8 m, drumul începe din DS 66 şi se termină la Carvaci Radu";

- la poziţia nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 100 m, lăţime = 6,5—8 m, drumul începe din proprietatea lui Vlaicu Emilian şi se termină în DS 66";

- la poziţia nr. 88, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 240 m, lăţime = 9—10 m, drumul începe din DS 66 şi se termină în DC 68";

- la poziţia nr. 182, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 80 m, lăţime = 12 m, drumul începe din DJ 612 B şi se termină în DS 504";

- la poziţia nr. 191, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.8", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Alimentare cu apă în satul Beuca - comuna Beuca, judeţul Teleorman", coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată îh satul Beuca, în CV 1, parcela 7, nr. puţuri 2, lungime reţea - 16,266 km, staţie de tratare + pompare a apei + punct exploatare, rezervor înmagazinare - 300 mc, cişmele stradale - 35, hidranţi incendiu - 3< suprafaţa - 5.098 m.p., vecinătăţi: N - consiliul local, S - consiliul local, E - consiliul local, V - consiliul local", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2011", coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.042.990 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1.524/2.06.2011";

- la poziţia nr. 192, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situat în satul Beuca în CV 1, parcela 8, suprafaţa 5.000 m.p., vecinătăţi: N - consiliul local, S - consiliul local, E - consiliul local, V - consiliul local";

- la poziţia nr. 199, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 182 m, lăţime = 6 m, drumul începe din DS 634 şi se termină în DJ612 B";

- la poziţia nr. 205, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 220 m, lăţime ~ 10 m, drumul începe din DS 1375 şi se termină în DS 246";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 234 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 235-237, conform anexei nr. 13.

Art. II. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 1 septembrie 2012.

Nr. 904.

 


ANEXA Nr. 1

Completare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Teleorman

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr.

crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau după tai,

al dării in

folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau

alte acte doveditoare

1198

 

Teren - depozit central - sistem integratele management al deşeurilor din judeţul Teleorman

Comuna Mavrodin, judeţul Teleorman

Suprafaţă teren = 48 ha

Tarlaua 53, parcela 1, nr. cadastral 403, carte funciară nr. 270

2005

195.095,00

Domeniul public al judeţului Teleorman,

conform Hotărârii

Consiliului Judeţean

nr. 68/2011

 

ANEXA Nr. 2

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Turnu Măgurele

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificam

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Mul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau

alte acte doveditoare

482

 

Teren Strada Chimiei

Adresă:

Strada Chimiei nr. 16;

suprafaţă = 2.807 mp;

vecinătăţi:

N-drum centură;

S, V - domeniul public - alee beton;

E - proprietate privată

2011

280.700

Domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, conform Hotărârii Consiliului Loca! nr. 76/2011

483

 

Teren Strada 1 Decembrie

Adresă:

Strada 1 Decembrie nr. 6;

suprafaţă = 3.749 mp;

vecinătăţi:

N- Poliţia Turnu Măgurele;

S - strada Nicolae Bălcescu;

E - strada 1 Decembrie;

V - alee acces blocuri

2011

374.900

Domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 76/2011

 

ANEXA Nr. 3

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cervenia

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificară

Anul dobândirii

sau, după caz,

al darii în

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau

alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

99.

 

Teren intravilan comuna Cervenia

Destinaţia: sursă şi gospodărie de apă

Suprafaţa totală: 6.942 mp, din care:

- gospodărie de apă: 3.000 mp, soia 13, parcela 2

Vecinătăţi:

N - Răducu Marin

S - Matoru Aurelia

V - DE

E - DE

- Drum acces: 3.000 mp, de la Strada Agricultorilor la gospodăria de apă, lungime 600 m, lăţime 5 m

- Sursa de apă - put P2, P3, P4: 942 mp, sola 12, parcela 1/1, 2/2, 3/3 Vecinătăţi:

N - proprietate particulară S - proprietate particulară E - proprietate particulară V - proprietate particulară

2011

 

14.000

Domeniul public al comunei Cervenia, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 13/2011

100.

 

Teren extravilan comuna Cervenia

Destinaţia: staţie epurare

Suprafaţa totală: 2.189 mp, din care:

- staţie epurare: 939 mp, sola 75, parcela 51 Vecinătăţi:

N - proprietate privată comuna Cervenia

S - proprietate privată comuna Cervenia

V - proprietate privată comuna Cervenia

E - proprietate privată comuna Cervenia

Drum acces şi canal deversor: 1.250 mp, din care:

- drum acces 650 mp, de la Strada Turturelelor la staţia de epurare, lungime 130 m, lăţime 5 m

- canal deversor 600 mp, de la staţia de epurare la râul Vedea, lungime 120 m, lăţime 5 m

2011

5.000

Domeniul public al comunei Cervenia, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 13/2011

 

ANEXA Nr. 4

 

Completare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciuperceni

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al darii în

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridica actuală

Denumire act proprietate sau

alte acte doveditoare

71.

1.6.2.

Clădire dispensar medicină generală şi cabinet stomatologic

Suprafaţă construită - 138,65 mp

Suprafaţă teren aferent - 825 mp

Structura de rezistenta - fundaţii de beton

Vecinătăţi:

N - Scoală generală

S - DN51A

E - local primărie

V - uliţă

2011

478.080

Domeniul public al comunei Ciuperceni, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 18/2011

 

ANEXA Nr. 5

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crângu

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de Identificară

Anul dobândiri;

sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridica actuală

Denumire act proprietate sau

alte acte doveditoare

205.

 

Teren

Intravilan satul Crângu

Teren - suprafaţa totala - 1.235 mp, tarlaua nr. 81, parcela 391

Vecini:

N - proprietate Genera Valerica

S - DN52

E - dispensar veterinar

V- uliţă

2000

25.559

Domeniul public al comunei Crângu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 22/2011

 

ANEXA Nr. 6

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau. după caz,

al dării în

folosinţă

Val narea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau

alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

368.

 

Teren cu vegetaţie forestieră, aflat în afara fondului forestier raţional

Extravilan satul Drăgăneşti-Vlaşca, T64, P 651, Suprafaţa -14,97 ha

Vecinătăţi:

N - teren arabil extravilan

S - Râul Câlniştea

E - pădure

V - teren arabil extravilan

2011

-

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca, conform

Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2011

369.

 

Alee pietonală

Situată pe dreapta DE 70 în sensul de mers Bucureşti-Alexandria, suprafaţa 3.848 mp, suprafaţa construită din beton 1.549 mp, lăţimea 1,80 m

Vecinătăţi:

sector 1:

N - proprietăţi private

S - DE 70

E - strada Bujoreni

V - strada Constantin Brâncoveanu sector 2:

N - proprietăţi private

S - DE 70

E - strada Constantin Brâncoveanu

V - strada Costieni

sector 3:

N - proprietăţi private

S - DE7G

E - strada Costieni

V - Strada Gării

2012

-

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2012

370.

 

Alee pietonală

Situata pe stânga DE 70 în sensul de mers Bucureşti-Alexandria, suprafaţa 5.177 mp, suprafaţa construită din beton 2.131,04 mp, lăţimea 1,80 m

Vecinătăţi:

sector 1:

N - DE 70

S - comuna Drăgăneşti-Vlaşca

E - proprietate privată

V- comuna Drăgăneşti-Vlaşca

sector 2:

N - DE 70

S - comuna Drăgăneşti-Vlaşca

E - comuna Drăgăneşti-Vlaşca

V - strada Carol I

sector 3: N-DE70

S - Consiliul Local Drăgăneşti-Vlaşca E - strada Carol I

V - strada Nicolae Titulescu

sector 4:

N- DE 70

S - proprietăţi private

E - strada Nicolae Titulescu

V - strada Sf. Nicolae

sector 5:

N - DE 70

E= strada Sf. Nicolae

V - strada Preot Gheorghe Ciortan sector 6:

N - DE 70

S - proprietăţi private

E - strada Nicolae Bucur

V - Strada Pandurilor

sector 7:

N - DE 70

S - proprietăţi private

E - Strada Pandurilor

V - strada Cartian

2012

 

-

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2012


ANEXA Nr. 7

 

Completare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Furculeşti

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al darii in

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau

alte acte doveditoare

216.

1.8.3.

Alimentare cu apă în sistem centralizat pentru comuna Furculeşti

Sistem de alimentare cu apă centralizat executat în cele 4 sate componente ale comunei

Captare din drenuri de medie adâncime situate în partea de E a satului Furculeşti

Conducta de aducţiune I - cu L = 420 m;

Dn = 110 mm din P.E.I.D.

Rezervor suprateran - 400 mc

Conducta de aducţiune II - cu L = 900 m;

Dn = 200 mm din P.E.I.D.

Reţea distribuţie totală cu L = 26.925 m;

Dn cuprins între 63 şi 200 mm din P.E.I.D., îngropată 11 hidranţi de incendiu subterani cu Dn = 80 mm

110 cişmele stradale cu Dn = 25 mm

2006

4.553

Domeniul public al comunei Furculeşti, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2011

 

ANEXA Nr. 8

 

Completare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nanov

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Mul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau

alte acte doveditoare

107.

1.3.7.1.

Teren în vederea realizării obiectivului de investiţii „Sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Nanov, judeţul Teleorman"

Suprafaţă teren = 81.988 mp, compusă din:

a) suprafaţa de 78.108 mp în tarlaua 48, parcela 431/1-3, având următoarele vecinătăţi:

N - drum

S - De CFR, Colfescu Monica Mihaela, Banu Ionel

E - Colfescu Monica Mihaela, drum

V - Ciobanu Ilie

b) suprafaţa de 3.880 mp în tarlaua 48, parcela 431/1-6, având următoarele vecinătăţi:

N - Negoescu Irina Petruţa, Mocanu Ion, Costea Maria, Gongone Ion

S - drum

E – drum

V - Călin Florea

2011

 

Domeniul public al comunei Nanov, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 41/2011

 

ANEXA Nr. 9

 

Completare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sfinţeşti

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr.

crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz,  al darii în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridica actuală

Denumire act proprietate sau

alte acte doveditoare

105.

1.2.8.

Baraj Sfinţeşti I

Se compune din: dig de pământ, călugăr, radier, deversor 1 şi deversor 2, cu teren aferent, având suprafaţa de 166.206 mp, amplasat în cvartal Cv. 11, P135

Vecinătăţi:

- nord - drum, pârâu Tinoasa, proprietăţi particulare

- sud - pârâu Tinoasa

- est - proprietăţi particulare

- vest - drum, pârâu Tinoasa, proprietăţi particulare

1992

75.209,00

Domeniul public al comunei Sfinţeşti, conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 24/2011


ANEXA Nr. 10

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Slobozia Mândra

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau

alte acte doveditoare

317.

 

Teren de interes public

Teren intravilan, cvartal 22, parcela 7; suprafaţa 5.264 mp

N - Ciobanu Vasile

S - DS

E - Croitoru Tudor, Achim Gheorghe, Achim Ion

V - DS

 

 

Domeniul public al comunei Slobozia Mândra, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2011

318.

 

Teren de interes public

Teren intravilan, cvartal 27, parcela 5; suprafaţa de 1.627 mp

N - DS

S - DS

E - DS

V - Achim Tăsica

 

 

Domeniul public al comunei Slobozia Mândra, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2011

 

ANEXA Nr. 11

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Suhaia

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau după caz,

al dării in

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau

alte acte doveditoare

225.

1.6.2.

Teren intravilan aferent sală de sport

Cvartal CV11, P288

S - drum

N - drum

E - Unitatea de Pompieri Suhaia

V - cimitir

Suprafaţa - 4.064 mp

 

 

Domeniul public al comunei Suhaia, conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 25/2011

226.

1.6.2.

Grădiniţa cu 3 grupe „Casa cu pitici", comuna Suhaia, judeţul Teleorman

Cvartal 10, P285

Construită de Primăria Suhaia cu fonduri guvernamentale

Suprafaţa de teren ocupată este de 1.817,95 mp, din care suprafaţa construită de 311,50 mp, are

3 săli de clasă, 1 hol, 1 sală de mese, 1 cancelarie, încălzire cu combustibili solizi

S - căminul cultural

N - remiză PSI

E – teren şcoala

V - drum

2009

 

402.369,45

Domeniul public al comunei Suhaia, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 25/2011

227.

1.6.2.

Sală de sport cu nivel de practică sportivă şcolară competiţională locală, teren de handbal şi 150 de locuri pentru spectatori - Şcoala generală cu clasele I-VIII, comuna Suhaia, judeţul Teleorman

Cvartal CV11, P2S8

Construită în cadrul programului „Săli de sport" de către CNI

S - drum

N - drum

E - Unitatea de Pompieri Suhaia

V - cimitir comunal

Suprafaţa de teren ocupată este de 4.064 mp, din care suprafaţa construită de 1.779,91 mp

2010

3.437.160,70

Domeniul public al comunei Suhaia, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 25/2011


ANEXA Nr. 12

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Trivalea-Moşteni

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr.

Crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau după caz,

al dării in

folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau

alte acte doveditoare

227.

 

Teren agricol

Suprafaţa de 0,73 ha, teren aferent curţii secţiei

de mecanizare Schela, având următoarele vecinătăţi:

N şi E - DC 58

V şi S - păşunea comunală

1990

 

Domeniul public al comunei Trivalea-Moşteni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 18/2006

228.

 

Teren agricol

Suprafaţa de 0,41 ha, curtea secţiei de prestări servicii, cu următoarele vecinătăţi: E, V şi S - păşunea comunală N - DC 58

1990

 

Domeniul public al comunei Trivalea-Moşteni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 18/2006

229.

 

Teren agricol

Suprafaţa de 2,58 ha teren curtea secţiei de mecanizare Brătăşani, cu următoarele vecinătăţi:

N, E - teren arabil

V - DJ504

S - gospodărie individuală (Bunea Petre)

1990

 

Domeniul public al comunei Trivalea-Moşteni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 18/2006

 

ANEXA Nr. 13

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Beuca

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau

alte acte doveditoare

235.

 

Teren în satul Beuca, punctul „Zootehnie"

Teren situat în CV 1, parcela 9 CC

- suprafaţa terenului - 5.400 mp

Vecinătăţi:

N - consiliul local

S - consiliul local

E - consiliul local

V - consiliul local

2010

-

Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 37/2011

236.

 

Teren staţie de epurare a apei în satul Beuca

Situat în sola 20, parcela 93, satul Beuca,

suprafaţa 1.200 mp; cuprinde: staţie de epurare,

canal deversor şi drum acces

Vecinătăţii:

N - consiliul local

S - consiliul local

E - consiliul local

V - consiliul local

2011

-

Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 37/2011

237.

1.3.7.1

Str. Geagova, DS 634, în satul Beuca

Lungime = 190 m, lăţime = 6,5 – 7,5 m, drumul începe din DS 580 şi se termină în DS 709

2011

-

Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 37/2011


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII Şl DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit

pentru seminţele de consum

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 68.094 din 13 septembrie 2012 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii şi prevederile art. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit şi pentru stabilirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 82/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit pentru seminţele de consum, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 septembrie 2012.

Nr. 212.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 480/2009)

 

COMISIA

pentru acordarea licenţelor de depozit pentru seminţele de consum

 

1.

Dumitru Daniel Botănoiu

Preşedinte, secretar de stat - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

2.

Daniel Velicu

Membru - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

3.

Silvia Ştefan

Membru - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

4.

Maria Lori Liră Marcu

Membru - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

5.

Camelia Ionel

Membru -  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - asigură secretariatul

6.

Sorin Cezar Dogaru

Membru - Asociaţia Depozitarilor de Cereale din România (A.D.C.E.R.)

7.

Andrei Solomon

Membru - Asociaţia Depozitarilor de Cereale din România (A.D.C.E.R.)

8.

Gelu Scutaru

Membru - Asociaţia Depozitarilor de Cereale din România (A.D.C.E.R.)

9.

Viorel Matei

Membru  - Federaţia Naţională a Producătorilor Agricoli din România (F.N.P.A.R.)

10.

Mihai Anghel

Membru - Federaţia Naţională a Producătorilor Agricoli din România (F.N.P.A.R.)

11.

Aurel Popescu

Membru - Federaţia Patronală din Industria Alimentară - Romalimenta

12.

Mihai Vişan

Membru - Federaţia Patronală din Industria Alimentară - Romalimenta

13.

Alexandru Ursache

Membru - Bursa Română de Mărfuri (B.R.M.)

14.

Viorel Marin

Membru -  Comisia Naţională de Gradare a Seminţelor de Consum

15.

Adina Cristea

Membru - Comisia Naţională de Gradare a Seminţelor de Consum - asigură secretariatul


MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială „Avicena Profertis" - S.R.L.

pentru activitatea de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distribuţie

şi/sau transplant de celule de origine umană în scop terapeutic

 

Văzând Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 676 din 1 august 2012, precum şi Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. CV 3.805/2012,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Societatea Comercială „Avicena Profertis" - S.R.L. cu sediul în Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, bl. B2 parter şi mezanin, judeţul laşi, pentru activitatea de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distribuţie şi/sau transplant de celule de origine umană în scop terapeutic.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de ta data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate

în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publici în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

 

Bucureşti, 17 septembrie 2012.

Nr. 887.

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 18 iulie 2012, se face următoarea rectificare:

- la art. 128 alin. (2) pct. (II), în loc de; „... reprezintă operatorul economic din punct de" se va citi: „…reprezintă operatorul economic din punct de vedere juridic; sau".