MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 664/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 664         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 20 septembrie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

588. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Centrului 1 Supraveghere Aeriană „General-locotenent Neculai Iordache”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

903. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

 

931. - Hotărâre privind desfiinţarea Sanatoriului Balnear Slănic-Moldova şi reorganizarea Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.298. - Ordin al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

 

5.411. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.559/2011

 

5.773. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

27. - Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 200 de ani de la naşterea lui George Bariţiu

 

28. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2012

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Centrului 1 Supraveghere Aeriană „General-locotenent Neculai Iordache”

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Centrului 1 Supraveghere Aeriană „General-locotenent Neculai Iordache”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 20 septembrie 2012.

Nr. 588.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Năvodari” la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 şi 645 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 1 septembrie 2012.

Nr. 903.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiinţarea Sanatoriului Balnear Slănic-Moldova şi reorganizarea Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfiinţarea Sanatoriului Balnear Slănic-Moldova, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu sediul în oraşul Slănic-Moldova, str. Nicolae Bălcescu nr. 7, judeţul Bacău.

(2) Desfiinţarea unităţii sanitare prevăzute la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti, unitate sanitară publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Sf. Dumitru nr. 2, sectorul 3.

Art. 2. - Structura organizatorică a Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Personalul de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar, personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere, care îşi desfăşoară activitatea în unitatea sanitară prevăzută la art. 1 alin. (1), se preia de către Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti.

Art. 4. - (1) Patrimoniul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti, pe baza protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Drepturile şi obligaţiile, inclusiv cele procesuale, ale unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se transferă Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti.

Art. 5. - La data expirării termenului prevăzut la art. 2 se abrogă nr. crt. 2 „Sanatoriul Balnear Slănic-Moldova” de la punctul II litera A din anexa nr. 2 „Lista cuprinzând unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii” la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi nr. crt. 2 din anexa „Lista unităţilor sanitare de interes public naţional” la Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2002 pentru declararea unor unităţi sanitare de interes public naţional, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătăţii,

Alexandru Rafila,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 septembrie 2012.

Nr. 931.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

 

În baza prevederilor art. 52 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 pct. IV subpct. 30 şi 31 din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, în temeiul art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012,

ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală Autoritatea pentru inundaţii şi managementul apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor prin Direcţia amenajarea bazinelor hidrografice şi Administraţia Naţională „Apele Române” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Pentru analiza dosarelor şi emiterea certificatelor de atestare se percep tarife aprobate prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor care se virează în contul deschis de Ministerul Mediului şi Pădurilor la Trezoreria Municipiului Bucureşti.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.671/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 5 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 28 august 2012.

Nr. 3.298.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizaţiei de gospodărire a apelor

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte procedura de atestare de către Ministerul Mediului şi Pădurilor a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi asigură cadrul organizatoric şi regulile unitare pentru atestarea capacităţii tehnico-profesionale a solicitanţilor.

Art. 2. - Atestarea instituţiilor publice sau private are drept scop verificarea capacităţii tehnico-economice a acestora de a îndeplini cerinţele tehnice şi de calitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Atestarea instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor se realizează de către Comisia de atestare, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 

CAPITOLUL II

Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile

Comisiei de atestare

 

Art. 4. - (1) Comisia de atestare se organizează şi funcţionează în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor. (2) Componenţa Comisiei de atestare este următoarea:

a) secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor;

b) directorul general al Direcţiei generale Autoritatea pentru inundaţii şi managementul apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor;

c) directorul Direcţiei amenajarea bazinelor hidrografice din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor;

d) directorul Direcţiei managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor;

e) directorul Direcţiei managementul riscului la inundaţii din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor;

f) directorul general al Administraţiei Naţionale „Apele Române”;

g) directorul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor;

h) un cadru didactic universitar de specialitate;

i) şeful inspecţiei teritoriale a apelor din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”.

(3) Componenţa nominală a Comisiei de atestare se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor.

Art. 5. - Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare este format din 2 membri, specialişti din cadrul Direcţiei amenajarea bazinelor hidrografice, desemnaţi de directorul direcţiei.

Art. 6. - (1) Preşedintele Comisiei de atestare este secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor.

(2) Vicepreşedintele Comisiei de atestare este directorul Direcţiei amenajarea bazinelor hidrografice din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor.

Art. 7. - Atribuţiile Comisiei de atestare sunt următoarele:

1. Preşedintele Comisiei de atestare are următoarele atribuţii:

a) aprobă graficele cu programarea şedinţelor Comisiei de atestare;

b) conduce lucrările şedinţelor Comisiei de atestare;

c) semnează, în conformitate cu hotărârile Comisiei de atestare, certificatele de atestare sau, după caz, comunicările de respingere motivată a cererilor de atestare.

2. Vicepreşedintele Comisiei de atestare are următoarele atribuţii:

a) urmăreşte şi coordonează desfăşurarea activităţilor secretariatului Comisiei de atestare;

b) urmăreşte prezenţa membrilor Comisiei de atestare la şedinţele acesteia;

c) conduce, în lipsa preşedintelui, şedinţele Comisiei de atestare.

3. Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare are următoarele atribuţii:

a) evaluează documentaţiile întocmite de instituţiile publice sau private, în prezenţa reprezentantului legal ori a persoanei împuternicite de acesta, în conformitate cu cerinţele prezentului regulament;

b) înregistrează numai documentaţiile complete întocmite de instituţiile publice sau private, în conformitate cu cerinţele prezentului regulament;

c) programează, la propunerea preşedintelui Comisiei de atestare, şedinţele acesteia;

d) convoacă reprezentantul legal al instituţiei publice sau private pentru interviu;

e) convoacă membrii Comisiei de atestare la şedinţe;

f) întocmeşte un referat în care se va specifica dacă instituţia publică sau privată solicitantă a elaborat lucrări de bună calitate în domeniul gospodăririi apelor, pe baza recomandărilor primite din partea beneficiarilor pentru fiecare lucrare;

g) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de atestare;

h) redactează certificatele de atestare obţinute în urma interviului de către instituţiile publice sau private;

i) păstrează documentele Comisiei de atestare şi asigură arhivarea acestora.

Art. 8. - (1) Comisia de atestare funcţionează legal în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Şedinţele Comisiei de atestare sunt conduse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de vicepreşedinte.

(2) Hotărârile Comisiei de atestare se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. Voturile se consemnează nominal în procesul-verbal al şedinţei.

Art. 9. - Comisia de atestare răspunde în solidar de desfăşurarea corespunzătoare a lucrărilor, având următoarele responsabilităţi:

a) examinează cererile şi documentaţiile prezentate pentru atestare de către instituţiile publice sau private;

b) hotărăşte eliberarea certificatelor de atestare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5;

c) hotărăşte respingerea cererilor de atestare care nu întrunesc condiţiile de atestare prevăzute în prezentul regulament.

Art. 10. - Membrii Comisiei de atestare au următoarele drepturi şi obligaţii:

a) să participe la şedinţele Comisiei de atestare, cu drept de vot direct;

b) să semneze procesele-verbale întocmite la fiecare şedinţă;

c) să solicite consemnarea în procesele-verbale ale şedinţelor a opiniilor şi punctelor de vedere separat faţă de hotărârile adoptate;

d) să nu divulge date şi informaţii de care iau cunoştinţă în cadrul procesului de atestare;

e) să nu fie soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre solicitanţii atestării;

f) în cazul în care unul dintre membrii Comisiei de atestare se va afla în situaţie de incompatibilitate, va fi înlocuit cu o altă persoană din cadrul aceleiaşi instituţii, care să îndeplinească condiţiile cerute.

 

CAPITOLUL III

Domeniile de atestare

 

Art. 11. - Domeniile pentru care Comisia de atestare este abilitată să ateste instituţii publice sau private sunt următoarele:

a) întocmirea studiilor hidrologice;

b) întocmirea studiilor hidrogeologice;

c) întocmirea studiilor de gospodărire a apelor;

d) elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor.

 

CAPITOLUL IV

Condiţii de atestare a instituţiilor publice sau private

 

Art. 12. - Atestarea instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor se solicită şi se acordă cu respectarea domeniilor cuprinse în prezentul regulament.

Art. 13. - În vederea atestării, instituţiile publice sau private interesate vor depune la Direcţia generală Autoritatea pentru inundaţii şi managementul apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor un dosar de atestare care va cuprinde, în copie legalizată ori cu prezentarea originalului şi copiilor în vederea confruntării şi verificării concordanţelor, următoarele documente:

a) cerere-tip pentru obţinerea atestării, prevăzută în anexa nr. 1, cu specificarea domeniilor în care se solicită atestarea. Activităţile pentru care se solicită atestarea trebuie să fie conforme cu cele prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională;

b) copia actului de identitate al reprezentantului legal al instituţiei publice sau private;

c) documente care atestă personalitatea juridică a solicitantului:

- statutul ori hotărârea de înfiinţare a instituţiei publice sau private;

- certificatul de înregistrare fiscală emis de organul fiscal teritorial;

d) memoriu de activitate al instituţiei publice sau private în domeniile solicitate, în care lucrările menţionate sunt însoţite de recomandări din partea beneficiarilor;

e) documente care să ateste calificările profesionale şi instruirea relevantă ale personalului de specialitate angajat al instituţiei, prevăzute în anexa nr. 2:

- curriculum vitae - elocvent pentru domeniul solicitat;

- copie de pe diploma de studii universitare;

f) documente care să certifice faptul că specialiştii au încheiat una dintre următoarele forme de colaborare cu instituţia publică sau privată:

1. contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată ori pe perioadă determinată de cel puţin 3 ani, vizat la inspectoratul teritorial de muncă; sau

2. contract de colaborare cu persoană fizică sau persoană fizică autorizată, înregistrat la organele fiscale teritoriale, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată de cel puţin 3 ani;

g) situaţia privind dotarea cu echipamente, instalaţii şi utilaje specifice deţinute în proprietate sau închiriate în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită atestarea, prevăzută în anexa nr. 4;

h) apartenenţa la organismele ştiinţifice de specialitate/ organizaţii tehnice profesionale a angajaţilor, prevăzută în anexa nr. 3;

i) dovada achitării tarifului pentru evaluarea dosarului de atestare.

Art. 14. - (1) în cazul în care Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare constată că documentaţiile întocmite de instituţiile publice sau private sunt complete, acestea vor fi înregistrate în vederea programării pentru susţinerea interviului în faţa Comisiei de atestare.

(2) în urma susţinerii interviului, Comisia de atestare hotărăşte emiterea certificatului de atestare sau, după caz, respingerea cererii.

(3) Eliberarea certificatelor de atestare se face numai după achitarea tarifului pentru emiterea certificatului.

(4) Dacă în urma susţinerii interviului în faţa Comisiei de atestare instituţiilor publice sau private solicitante nu li se acordă certificatul de atestare, documentaţiile prezentate pentru atestare vor fi arhivate.

(5) Hotărârea Comisiei de atestare de a respinge cererea de atestare se poate contesta în condiţiile legii.

Art. 15. - În cazul în care instituţia publică sau privată nu a mai elaborat lucrări în domeniile în care solicită atestarea, aceasta va prezenta dovada efectuării a cel puţin două lucrări sub coordonarea unor instituţii publice ori private ce deţin certificate de atestare în domeniu. Pentru fiecare dintre cele două lucrări se vor prezenta recomandări din partea beneficiarilor, raport din partea coordonatorului lucrării şi copie de pe atestatul acestuia.

 

CAPITOLUL V

Preschimbarea certificatelor de atestare

 

Art. 16. - Durata valabilităţii certificatului de atestare este de 3 ani, cu posibilitatea extinderii/reducerii numărului domeniilor de atestare acordate, în cazul în care instituţia publică sau privată îndeplineşte ori nu condiţiile de atestare stabilite.

Art. 17. - Procedura de preschimbare a certificatului de atestare presupune depunerea şi analizarea unei noi documentaţii, în conformitate cu prevederile cap. IV, ca pentru o nouă atestare.

 

CAPITOLUL VI

Retragerea certificatului de atestare

 

Art. 18. - Certificatul de atestare eliberat unei instituţii publice sau private poate fi retras în situaţia în care nu mai sunt întrunite condiţiile şi criteriile cuprinse în prezentul regulament, precum şi în cazul neîndeplinirii obligaţiei de a elabora documentaţii pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19. - (1) Constatarea faptei de refuz sau de neîndeplinire a obligaţiei de a elabora documentaţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare se face de către personalul împuternicit de ministrul mediului şi pădurilor, din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul gospodăririi apelor, prin referat înaintat preşedintelui Comisiei de atestare.

(2) în cazul aprobării referatului de retragere a atestării, Comisia de atestare va emite o hotărâre de retragere a certificatului de atestare.

(3) în cazul încadrării în prevederile alin. (2), instituţia publică sau privată va fi obligată să returneze certificatul de atestare în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii hotărârii de retragere din partea Comisiei de atestare, fără a putea solicita returnarea tarifelor achitate.

Art. 20. - Tarifele pentru obţinerea certificatului de atestare, pe tipuri de activităţi sunt prevăzute în anexa nr. 6, în funcţie de activităţile pe care solicitanţii doresc să le desfăşoare.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 21. - Studiile hidrologice şi studiile hidrogeologice care stau la baza elaborării documentaţiei pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, întocmite de alte unităţi în afara celor atestate de Ministerul Mediului şi Pădurilor, vor fi expertizate de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor din structura funcţională a Administraţiei Naţionale „Apele Române”.

Art. 22. - (1) Ministerul Mediului şi Pădurilor va deschide un cont pentru venituri extrabugetare provenite din încasarea tarifelor, la filiala teritorială a Trezoreriei Statului.

(2) Sumele provenite din încasarea tarifelor pentru parcurgerea procedurilor legale în vederea emiterii certificatului de atestare se utilizează în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 23. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

…………………………………………………………………

(date de identificare pentru instituţia publică sau privată)

Nr. ................... din.......................................

 

CERERE

pentru obţinerea atestării

 

Instituţia publică/privată............................................., cu sediul în.................................., str................................ nr......., judeţul ....................., telefon ......................, fax...................., e-mail .................................., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului .................................. cu nr. J ....../....../........, având C.U.I................................................, reprezentată de ....................................., în calitate de ....................., solicit, în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.298/2012 (regulament), participarea la şedinţa Comisiei de atestare în vederea eliberării certificatului de atestare privind capacitatea de a efectua următoarele activităţi:

a) întocmirea studiilor hidrologice;

b) întocmirea studiilor hidrogeologice;

c) întocmirea studiilor de gospodărire a apelor;

d) elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor. Anexăm la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 13 din regulament.

 

Data.................

…………………………………………………..

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

CALIFICĂRILE PROFESIONALE

şi instruirea relevantă ale personalului de specialitate angajat la

 

INSTITUŢIA PUBLICĂ/PRIVATĂ: …………………………………………………

 

Numele şi prenumele personalului de specialitate

Studiile absolvite şi calificarea obţinută

(diplomă, masterat, doctorat)

Anul absolvirii, durata

Instituţia de învăţământ

Principala atribuţie în cadrul instituţiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Se ataşează copiile de pe diplomele/certificatele pentru calificarea de cel mai înalt grad şi pentru cursurile de instruire pentru persoanele menţionate mai sus, precum şi curriculum vitae - elocvent pentru domeniul solicitat.)

 

Data..............................

 

…………………………

(semnătura autorizată)

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

APARTENENŢA

la organisme ştiinţifice de specialitate/organizaţii tehnice profesionale a angajaţilor

 

INSTITUŢIA PUBLICĂ/PRIVATĂ: …………………………………………………

 

Numele şi prenumele

Organismul profesional

Data intrării

Nivelul/Calificarea apartenenţei

Tipul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Se anexează copiile de pe certificatele sau documentele care atestă această apartenenţă.)

 

Data..............................

 

…………………………

(semnătura autorizată)

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

SITUAŢIA

privind dotarea cu echipamente, instalaţii şi utilaje specifice pentru desfăşurarea activităţii

 

INSTITUŢIA PUBLICĂ/PRIVATĂ: …………………………………………………

 

Nr. crt.

Denumirea şi marca instalaţiilor şi utilajelor

Anul fabricaţiei

Starea tehnică (gradul de uzură)*

Modul de deţinere (proprietate/închiriere)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se pot înscrie şi performanţele tehnice ale utilajelor.

 

Data completării......................

…………………………

(semnătura autorizată)

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

ROMÂNIA

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

COMISIA DE ATESTARE

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor şi ale Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.298/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, emite prezentul

CERTIFICAT DE ATESTARE Nr......................

pentru

Instituţia publică/privată..................................înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Judeţului.......................cu nr. J/............./.........., având C.U.I....................................., cu sediul în judeţul/localitatea/str./nr................................, ce îndeplineşte condiţiile prevăzute în Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.298/2012 (regulament), şi are competenţa tehnică şi profesională de a efectua lucrări în următoarele domenii:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prezentul certificat a fost emis la data de................, având valabilitatea de 3 (trei) ani până la data de...........................

Acesta poate fi retras în condiţiile prevăzute la art. 18 şi 19 din regulament.

 

Preşedintele Comisiei de atestare,

……………………………………….

(numele şi prenumele)

……………………………………….

(semnătura SS indescifrabil)

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

TARIFE

pentru obţinerea certificatului de atestare, pe tipuri de activităţi

 

Nr. crt.

Scopul lucrării sau al serviciului prestat

Tipul serviciilor care se prestează pentru domeniile de atestare

Cuantumul tarifului care se încasează, fără TVA

(lei)

1.

Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor hidrologice

1.1 .analiza documentaţiei

800

 

 

1.2. emiterea certificatului de atestare

300

2.

Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor hidrogeologice

2.1. analiza documentaţiei

800

 

 

2.2. emiterea certificatului de atestare

300

3.

Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru elaborarea studiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor

3.1. analiza documentaţiei

800

 

 

3.2. emiterea certificatului de atestare

300

4.

Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru elaborarea proiectelor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor

4.1. analiza documentaţiei

800

 

 

4.2. emiterea certificatului de atestare

300

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.559/2011

 

În baza prevederilor art. 267, 270 şi art. 304 alin. (13) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 5 din Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.559/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 13 octombrie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Cadrele didactice în activitate care desfăşoară şi activitate în regim de plată cu ora au dreptul la concediul de odihnă plătit numai pentru funcţia de bază, pentru care s-a încheiat contractul de muncă.

(2) Personalul didactic pensionat încadrat cu contract de muncă pe durată determinată în regim de plată cu ora, cu normă întreagă sau pe fracţiuni de normă, beneficiază de concediu de odihnă proporţional cu timpul efectiv lucrat, calculat în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5).”

Art. II. - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Gigei Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 5.411.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare

 

În baza prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală pentru învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetam, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 19 septembrie 2012.

Nr. 5.773.

 

ANEXA

 

METODOLOGIE

de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementează întocmirea, completarea şi valorificarea raportului de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare.

(2) Raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare, denumit în continuare raportul de evaluare, se completează pentru toţi elevii din clasele pregătitoare din cadrul unităţilor de învăţământ de stat sau particular.

(3) Scopul întocmirii raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare îl reprezintă orientarea şi optimizarea procesului educativ, în vederea pregătirii elevilor pentru a răspunde solicitărilor de tip şcolar.

(4) Modelul raportului de evaluare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 2. - (1) Procesul de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare se desfăşoară pe tot parcursul anului şcolar şi se finalizează în luna mai prin completarea raportului de evaluare.

(2) Raportul de evaluare este completat de către cadrul didactic care predă la clasa respectivă.

Art. 3. - (1) Raportul de evaluare este un document-tip în care se consemnează nivelul dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi al dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare.

(2) Evaluarea are ca scop identificarea competenţelor specifice dobândite de elevii aflaţi la finalul clasei pregătitoare, prevăzute în programele şcolare în vigoare pentru clasa pregătitoare.

Art. 4. - Raportul de evaluare la finalul clasei pregătitoare este structurat pe următoarele secţiuni:

a) date de identificare ale elevului;

b) domenii de dezvoltare: dezvoltare fizică; dezvoltare socio-emoţională; dezvoltare cognitivă; dezvoltarea limbajului şi a comunicării; dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor de învăţare;

c) principalele aspecte vizate, asociate fiecărui domeniu de dezvoltare şi desprinse din competenţele specifice prevăzute în programele şcolare în vigoare pentru clasa pregătitoare, în dreptul cărora cadrul didactic responsabil consemnează, în baza documentelor-suport, nivelul achiziţiei: „realizat” sau „în curs de realizare”, după caz;

d) aprecieri şi recomandări.

 

CAPITOLUL II

Întocmirea modelului raportului de evaluare

 

Art. 5. - Activitatea de întocmire/revizuire/actualizare a modelului raportului de evaluare este asigurată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE.

Art. 6. - Pentru realizarea activităţii de întocmire/revizuire/actualizare a modelului raportului de evaluare, CNEE îndeplineşte următoarele acţiuni:

a) organizează procesul de selecţie a membrilor grupului de lucru pentru întocmirea/revizuirea/actualizarea modelului raportului de evaluare;

b) organizează stagiile de formare specifice pentru membrii grupului de lucru;

c) întocmeşte modelul raportului de evaluare şi ghidul de completare şi de valorificare a raportului de evaluare;

d) postează raportul de evaluare şi ghidul de completare pe website-ul dedicat www.subiecte.edu.ro, în luna noiembrie a anului şcolar în care se desfăşoară evaluarea;

e) colectează punctele de vedere ale cadrelor didactice referitoare la modelul raportului de evaluare şi face demersurile necesare pentru eventuala revizuire/actualizare a acestuia.

 

CAPITOLUL III

Completarea raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare

 

Art. 7. - (1) Completarea raportului de evaluare se realizează la finalul clasei pregătitoare, în luna mai a anului şcolar în curs, în urma observării şi evaluării elevilor desfăşurate de către fiecare cadru didactic pe tot parcursul anului şcolar.

(2) Completarea raportului de evaluare se realizează de către profesorul pentru învăţământ primar/institutorul/învăţătorul care predă la clasa respectivă, în urma consultării şi în colaborare, după caz, cu profesorul psihopedagog, profesorul psiholog şcolar, profesorul logoped, consilierul şcolar, medicul şcolar, alţi profesori ai clasei, părinţii/reprezentanţii legali.

(3) Cadrul didactic care predă la clasa respectivă completează raportul de evaluare urmărind modelul stabilit de CNEE şi instrucţiunile din ghidul de completare şi de valorificare a raportului de evaluare, postate pe website-ul dedicat.

Art. 8. - (1) Cadrul didactic asigură completarea raportului de evaluare în format electronic, utilizând platforma informatică dedicată.

(2) Un exemplar al raportului de evaluare este tipărit, semnat de cadrul didactic şi predat directorului unităţii de învăţământ.

(3) Directorul asigură păstrarea rapoartelor de evaluare în arhiva unităţii de învăţământ pe toată perioada de şcolarizare a elevului.

(4) Raportul de evaluare poate fi consultat de conducerea unităţii de învăţământ, de cadrele didactice care predau la clasă, în vederea concertării pedagogice, precum şi de reprezentanţi ai inspectoratului şcolar/MECTS, în vederea monitorizării şi analizei nivelului de atingere a competenţelor în conformitate cu programele şcolare.

(5) Conţinutul raportului de evaluare are caracter confidenţial. Rezultatele individuale obţinute de elevi nu pot fi făcute publice.

 

CAPITOLUL IV

Valorificarea raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare

 

Art. 9. - Raportul de evaluare este valorificat pentru optimizarea procesului educativ în ansamblul său şi pentru fundamentarea deciziilor de orientare şi consiliere educaţională, stând la baza întocmirii/actualizării planului individualizat de învăţare pentru elevi.

Art. 10. - (1) Profesorul pentru învăţământ primar/institutorul/învăţătorul care predă la clasa respectivă prezintă părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevilor clasei pregătitoare, în mod individual, conţinutul raportului de evaluare, până la încheierea anului şcolar, cu scopul de a-i implica pe aceştia în activitatea educativă, prin prezentarea rezultatelor pozitive ale activităţii elevilor, respectiv a rezultatelor care urmează să fie ameliorate.

(2) O copie a raportului de evaluare este înmânată părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului.

(3) Raportul de evaluare face parte integrantă din portofoliul educaţional al elevului.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 11. - Conducerile unităţilor de învăţământ asigură informarea celor interesaţi cu privire la conţinutul prezentei metodologii prin următoarele categorii de activităţi:

a) afişarea la avizierul şcolii;

b) prezentarea în cadrul consiliului profesoral;

c) organizarea unor întâlniri cu părinţii;

d) alte activităţi.

Art. 12. - În vederea utilizării eficiente a platformei informatice utilizate la stocarea şi prelucrarea rapoartelor de evaluare, CNEE va elabora o procedură specifică.

 

ANEXA*)

la metodologie

 

 

RAPORT DE EVALUARE

a dezvoltarii fizice, socio-emotionale, cognitive, a limbajului si acomunicarii,

precum si a dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor de invatare, la finalul clasei pregatitoare

 


*) Raportul de evaluare este reprodus în facsimil.

 

- Raportul de evaluare este un document-tip, în care se consemnează nivelurile de dezvoltare fizică, socio-emoţională, cognitivă, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare ale elevilor aflaţi la finalul clasei pregătitoare.                                  

- Documentul se constituie ca parte integrantă a portofoliului educaţional al elevului. El permite depistarea eventualelor dificultăţi de învăţare şi adoptarea unor măsuri de remediere.

- Raportul de evaluare este valorificat în vederea optimizării procesului educativ în ansamblul său şi în fundamentarea deciziilor de orientare şi consiliere educaţională.

- Acest raport a fost elaborat în conformitate cu Metodologia de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare conform OM......./.....şi pe baza Ghidului de realizare şi de valorificare a raportului de evaluare.

 

- Conţinutul raportului de evaluare are caracter confidenţial.

 

Instrucţiuni de completare

Se bifează un singur nivel de apreciere în caseta corespunzătoare pentru fiecare competenţă în parte.

Exemplu:

 

Domeniul de dezvoltare

Evaluare finală

 

Realizat

În curs de realizare

Aspect vizat

X

 

 

Dezvoltarea fizică şi motrică

Evaluare finală

 

Realizat

În curs de realizare

Identificarea principalelor caracteristici ale posturii corporale corecte

 

 

Utilizarea unor mişcări specifice diferitelor segmente ale corpului

 

 

Executarea unor mişcări sugestive şi folosirea unei mimici şi a unei gestici adecvate diferitelor contexte (dialog, recitare, cântec, dans, teatru etc.)

 

 

Participarea la activităţi motrice coordonate cu membrii grupului

 

 

 

Dezvoltarea socio-emoţională

Evaluare finală

 

Realizat

În curs de realizare

Identificarea elementelor de identitate (nume, prenume, vârstă, gen, aspect fizic, naţionalitate etc; numele părinţilor, localitatea etc.)

 

 

Respectarea unor reguli simple de igienă personală

 

 

Recunoaşterea emoţiilor de bază raportate la experienţa de viaţă

 

 


Dezvoltarea socio-emoţională

Evaluare finală

 

Realizat

În curs de realizare

Exprimarea de sine (exprimarea emoţiilor, temerilor, preocupărilor, a ceea ce îi place şi ce nu îi place etc.), în limbaje variate (verbal, nonverbal, artistic etc.)

 

 

Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social

 

 

Respectarea normelor elementare de comportament social

 

 

Identificarea unor repere relaţionale (frate, soră, mamă, tată, bunici, rude, colegi, prieteni, adulţi, educatori) şi valorice (bine, frumos, bun etc.)

 

 

Participarea la activităţile grupului, jocuri de grup, relaţii interpersonale

 

 

 

Dezvoltarea cognitivă

Evaluare finală

 

Realizat

În curs de realizare

Identificarea cuvintelor din enunţuri scurte, rostite clar şi rar

 

 

Identificarea silabelor şi a sunetului iniţial şi final în cuvinte clar articulate

 

 

Discriminarea cu suport intuitiv a formelor geometrice, semnelor grafice (literă, cifră), culorilor, sunetelor

 

 

Sesizarea relaţiei dintre sunet şi literă, dintre cifră şi număr

 

 

Trasarea elementelor grafice (conturul literelor, al cifrelor şi al formelor geometrice principale)

 

 

Identificarea unor repere: spaţiale (în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos) şi temporale (înainte, după, zi, noapte, iarnă, vară etc.)

 

 

Utilizarea unor repere de gândire logică: sortare, clasificare pe baza unui criteriu dat, raţionament simplu („dacă..., atunci...*)

 

 

Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, scrise cu litere de tipar

 

 

Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-10

 

 

Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu una-două unităţi în concentrul 0-10, cu suport intuitiv

 

 

 

Dezvoltarea limbajului şi a comunicării

Evaluare finală

 

Realizat

În curs de realizare

Identificarea şi aplicarea regulilor principale de comunicare

 

 

Utilizarea elementelor de logică în comunicare („şi/sau”, „dacă..., atunci...”, „da/nu” etc.)

 

 

Receptarea semnificaţiei corecte a mesajelor orale

 

 

Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu

 

 

Exprimarea unor mesaje referitoare la sine, colegi, familie, şcoală, mediu înconjurător

 

 

Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală

 

 

 

Dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor de învăţare

Evaluare finală

 

Realizat

În curs de realizare

Respectarea normelor elementare de comportament şcolar

 

 

Manifestarea perseverenţei în activitatea de învăţare

 

 

Manifestarea curiozităţii pentru explorarea mediului natural şi social

 

 

Identificarea unor regularităţi în mediul familiar, natural şi social

 

 

Realizarea unor activităţi, proiecte, obiecte, construcţii simple

 

 

Relaţionarea pozitivă cu alţi membri ai grupului, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru

 

 

Participarea la activităţi integrate, adaptate nivelului de vârstă

 

 

Manifestarea imaginaţiei şi a creativităţii în activitate şi joc

 

 

 

Aprecieri şi recomandări finale

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Cadru didactic,

………………………………………………….

Responsabil comisie metodică/Director,

………………………………………………….

Data întocmirii raportului

………………………………………………….

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversării a 200 de ani de la naşterea lui George Bariţiu

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, în scop numismatic, începând cu data de 10 septembrie 2012, o monedă din aur dedicată aniversării a 200 de ani de la naşterea lui George Bariţiu.

Art. 2. - Caracteristicile tehnice ale monedei sunt următoarele:

 

Valoare nominală

100 lei

Metal

aur

Titlu

900%o

Formă

rotundă

Diametru

21 mm

Greutate

6,452 g

Calitate

proof

Cant

zimţat

 

Aversul prezintă o compoziţie formată din titlurile unor publicaţii editate de George Bariţiu, inscripţia în arc de cerc „România”, valoarea nominală „100 Lei”, anul de emisiune „2012”, amplasat de o parte şi de alta a stemei României.

Reversul prezintă portretul lui George Bariţiu, anii între care a trăit, „1812” şi „1893” şi inscripţia în arc de cerc „George Bariţiu”.

Art. 3. - Monedele din aur, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din aur dedicate aniversării a 200 de ani de la naşterea lui George Bariţiu au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a acestor monede din aur se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 3 septembrie 2012.

Nr. 27.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2012

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2012, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 1,43% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 0,62% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 0,27% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 13 septembrie 2012.

Nr. 28.